AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood () - ()  
Leitud kirjeid kokku: 7729
Kuvan: 1-1000

Sirvimiseks väljastati 750 kirjet, aga baasis on valitud tingimustele vastavaid kirjeid rohkem. Palun piirake otsinguruumi.

[  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 järgmised  ]

 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Heiti Haidaku, isikukood 36708176548, pärandvara pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 143 lg 5 alusel:
Pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 9.00-17.00 elektronposti teel, esitades taotluse aadressil peeter.sepper@haldur.eu. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada 10 päeva jooksul Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel:
Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-1642 30.03.2015 teha ettepanek võlgnikule, võlausaldajale või kolmandale isikule tasuda Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas) pankrotimenetluse kulude katteks 1000.00 eurot hiljemalt 14. aprilliks 2015. Tasumise korral esitada kohtule tasumist tõendav dokument või andmed, millised võimaldaksid laekumist kontrollida, hiljemalt samaks tähtajaks. Kohtu poolt esitatud nõude tähtajaks täitmata jätmisel kohus Peeter Sooba (sünd 18.03.1955, surnud 25.01.2012) pankrotimenetlust ei jätka.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Winwind Eesti (pankrotis), registrikood 11123378, pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 9-17 OÜ Haldur ruumides, asukohaga Kotzebue 9, Tallinn eelnevalt kokku leppides tel 627 0444 või e-posti haldur@haldur.eu teel. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajja.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 30. märtsi 2015 määrusega määrati nimetada Irina Aab, isikukood 46308202713, ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Indrek Lepsoo, asukoht: Roseni 7 Tallinn, telefon: 509 7167, e-post: indrek@pankrotihaldur.ee.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 20.04.2015. a kell 10.45 Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 418.
Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 27.03.15 määrusega:
1. Määrata Andres Raid'i (pankrotis, ik 35505040299) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1500 eurot.
2. Teha ettepanek Andres Raid'i (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
3. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva Kohtumaja 30.03.2015 kohtumäärusega ts. asjas 2-14-62045 määrati:

1. Lõpetada Irina Kubat¨kova (ik 44505303714, surnud 18. augustil 2012) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

2. Vabastada ajutine haldur Tarmo Villman Irina Kubat¨kova pärandvara pankrotimenetluses tema ülesannetest pärast kohtumääruse jõustumist.

3. Rahuldada ajutise halduri taotlus ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitise määramiseks osaliselt. Määrata ajutise halduri tasu summas 397 (kolmsada üheksakümmend seitse) eurot (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud sotsiaalmaks).

4. Hüvitada riigi vahendite arvelt ajutise halduri tasu summas 397 eurot (lisandub sotsiaalmaks). Väljamakse teha Tarmo Villmani pangakontole EE072200221010990316 Swedbankis.

5. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamisest raugemise tõttu väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Saata kohtumäärus menetlusosalistele ja peale jõustumist Riigi Tugiteenuste Keskusele määruse resolutsiooni punktis 4 märgitud väljamakse tegemiseks.
EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale võib avaldaja esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.

Kohtumääruse peale võib määruskaebuse esitada ka võlausaldaja, määruskaebuse esitamise tähtaeg hakkab sellisel juhul kulgema pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada avaldaja ja ajutine haldur.

Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 30.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. OÜ-le PlussProduct (registrikood 12666678) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8558 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8961 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. OÜ-le Woltz (registrikood 12671395) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9288 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ning 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9289 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
3. Success Consulting OÜ-le (registrikood 12501641) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9393 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. RN TRADE FIX OÜ-le (registrikood 12396517) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9463 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le Stuff Import (registrikood 11273221) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9466 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. ResTan Partner OÜ-le (registrikood 11392687) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9479 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Täpsi Talu OÜ-le (registrikood 11562824) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9513 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. HoReCa Baltic OÜ-le (registrikood 12243110) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9533 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
9. RKLK Grupp OÜ-le (registrikood 12201063) korralduse nr 9-1.1/9551 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. SSS OÜ-le (registrikood 12512892) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9554 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. OÜ-le Innovate IT (registrikood 12166651) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9614 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Tredan OÜ-le (registrikood 12207338) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9620 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. TreiKom Ehitus OÜ-le (registrikood 12616947) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9621 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. Unique Market OÜ-le (registrikood 12383377) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9623 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Pinnacle Peak OÜ-le (registrikood 12702575) 18.02.2015. a korralduse nr 9-1.1/9031 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 27.03.15 määrusega:
1. Määrata Igor Halin'i (pankrotis, ik 35409300327) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1500 eurot.
2. Teha ettepanek Igor Halin'i (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
3. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva Kohtumaja 30.03.2015 kohtumäärusega ts. asjas 2-14-63078 määrati:

1. Lõpetada Aleksei Vakujev'i (ik 36404163717, surnud 22. aprillil 2012) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

2. Vabastada ajutine pankrotihaldur Tarmo Villman Aleksei Vakujevi pärandvara pankrotimenetluses tema ülesannetest pärast kohtumääruse jõustumist.

3. Rahuldada ajutise pankrotihalduri taotlus ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitise määramiseks osaliselt. Määrata pankrotihalduri tasu summas 397 (kolmsada üheksakümmend seitse) eurot (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud sotsiaalmaks).

4. Hüvitada riigi vahendite arvelt ajutise pankrotihalduri tasu summas 397 eurot (lisandub sotsiaalmaks). Väljamakse teha Tarmo Villmani pangakontole EE072200221010990316 Swedbankis.

5. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamisest raugemise tõttu väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Saata kohtumäärus menetlusosalistele ja peale jõustumist Riigi Tugiteenuste Keskusele määruse resolutsiooni punktis 4 märgitud väljamakse tegemiseks.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale võib avaldaja esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.

Kohtumääruse peale võib määruskaebuse esitada ka võlausaldaja, määruskaebuse esitamise tähtaeg hakkab sellisel juhul kulgema pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada avaldaja ja ajutine haldur.

Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 27.03.15 määrusega:
1. Määrata Veronika Sinitsa (pankrotis, ik 48405090261) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1500 eurot.
2. Teha ettepanek Veronika Sinitsa (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
3. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab Pankrs § 30 lg 2 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 27.03.15 määrusega:
1. Määrata KOBE Investments AS (pankrotis, reg 11219262) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2000 eurot.
2. Teha ettepanek KOBE Investments AS (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
3. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 163 lg 7 ja PankrS § 158 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 26.03.2015. a määrusega määrati lõpetada AREAL SERVICES OÜ (pankrotis/ rk 11664743) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Määrata AREAL SERVICES OÜ (pankrotis) dokumentide hoidjaks AREAL SERVICES OÜ (pankrotis) juhatuse liige Andrus Kasela (isikukood 37806250237). Vabastada pankrotihaldur Martin Krupp AREAL SERVICES OÜ (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest. Määruse peale võib menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Määruskaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab vastavalt pankrotiseaduse §-dele 7, 17, 21 lg 1 alljärgneva väljavõtte Harju Maakohtu 30.03.2015 kohtumäärusest tsiviilasjas nr 2-15-3609:
1. Võtta Gissoft OÜ (registrikood 12217845) võlgniku pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada ajutiseks halduriks Andres Hermet (isikukood 36709162743).
3. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung toimumise ajaga 17.04.2015 kell 09:30. Kohtuistung toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, IV korrus, saal nr 418).
4. Kutsuda kohtuistungile võlgnik ja ajutine haldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Kohustada võlgnikku Gissoft OÜ-d (registrikood 12217845) esitama ajutisele haldurile nõuetekohased dokumendid, vara ja kohustuste nimekirja võimalikult kiiresti või hiljemalt 13.04.2015.
8. Selgitada võlgnikule, et võlgnik peab ajutisele haldurile andma teavet, mida ajutine haldur vajab seoses pankrotimenetlusega, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või kutsetegevuse kohta (PankrS § 85). Eelnimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib kohus võlgnikku trahvida (PankrS § 89).
9. Kohustada ajutist haldurit hiljemalt 15.04.2015. a esitama kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Arvamuses tuleb märkida, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.
10. Avaldada väljavõte kohtumäärusest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
11. Toimetada kohtumäärus kätte võlgnikule ja ajutisele haldurile.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab vastavalt pankrotiseaduse §-dele 7, 17, 21 lg 1 alljärgneva väljavõtte Harju Maakohtu 30.03.2015 kohtumäärusest tsiviilasjas nr 2-15-2404:
1. Võtta Q Metsakinnistud osaühing (registrikood 11507721) võlgniku pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada ajutiseks halduriks Eve Selberg (isikukood 46008010237).
3. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung toimumise ajaga 16.04.2015 kell 09:30. Kohtuistung toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, IV korrus, saal nr 418).
4. Kutsuda kohtuistungile võlgnik ja ajutine haldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Kohustada võlgnikku Q Metsakinnistud osaühingut (registrikood 11507721) esitama ajutisele haldurile nõuetekohased dokumendid, vara ja kohustuste nimekirja võimalikult kiiresti või hiljemalt 12.04.2015.
8. Selgitada võlgnikule, et võlgnik peab ajutisele haldurile andma teavet, mida ajutine haldur vajab seoses pankrotimenetlusega, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või kutsetegevuse kohta (PankrS § 85). Eelnimetatud kohustuse täitmata jätmise korral võib kohus võlgnikku trahvida (PankrS § 89).
9. Kohustada ajutist haldurit hiljemalt 14.04.2015. a esitama kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Arvamuses tuleb märkida, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.
10. Avaldada väljavõte kohtumäärusest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
11. Toimetada kohtumäärus kätte võlgnikule ja ajutisele haldurile.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 143 alusel:
Osaühing Tantaria (registrikood 10337522) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda kokkuleppel halduriga (tiia.kalaus@civilex.ee) Tartus, Fortuuna 1 (II korrus). Vastuväiteid Viru Maakohtule saab esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 16.03.15 määrusega:
1. Kinnitada osaühing Vesiterm (pankrotis, reg 10458705) pankrotimenetluses pankrotihaldur Indrek Nauri poolt esitatud jaotusettepanek.
2. Osaühing Vesiterm (pankrotis) pankrotimenetluses tunnustatud nõuded ja jaotised:
Tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded PankrS § 153 lg 1 punkt 1 kohaselt:
Jrk nr Võlausaldaja Tunnustatud nõude ulatus (eurodes) Järk Jaotis
1. Nordea Bank AB Eesti filiaal 162 279,45 I 100%
Kokku 162 279,45 I 100%
Tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded PankrS § 153 lg 1 punkt 2 kohaselt:
Jrk nr Võlausaldaja Tunnustatud nõude ulatus (eurodes) Järk Jaotis
1. FERROLINE GRUPP OÜ 254,68 II 0,2811
2. Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ 627 II 0,6920
3. Pelletiküte AS 4 766,83 II 5,2609
4. Eesti Vabariik Maksu-ja Tolliameti kaudu 23 229,05 II 25,6369
5. aktsiaselts Olerex 112,56 II 0,1242
6. ACE Logistics Estonia AS 425,58 II 0,4697
7. Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaal 106 II 0,1170
8. OÜ Viru Elektrik 1 708,93 II 1,8861
9. AB ``Axis industries`` 1 134,78 II 1,2524
10. ABC MOTORS AS 252,62 II 0,2788
11. WILO Baltic SIA 57 989,97 II 64,0009
Kokku 90 608,00 II 100
Tähtaegselt esitamata tunnustatud nõuded PankrS § 153 lg 1 punkt 3 kohaselt:
Jrk nr Võlausaldaja Tunnustatud nõude ulatus (eurodes) Järk Jaotis
1. Jyri Antti Lehtonen 191 735 III
100%
Kokku 191 735 III 100 %
3. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 30.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Abterm OÜ-le (registrikood 11579664) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9422 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Abterm OÜ-le (registrikood 11579664) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9423 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. Abterm OÜ-le (registrikood 11579664) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9424 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
4. AT innovations OÜ-le (registrikood 12415278) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9408 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
5. AT innovations OÜ-le (registrikood 12415278) 27.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9668 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu 27.03.2015. a määrusega määrati:
1. Lõpetada Seila Vahter (pankrotis, ik 46811272234) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist, kuna puudub pankrotivara mille arvelt teha pankrotimenetlusega seotud väljamakseid.
2. Vabastada pankrotihaldur Kristo Teder pankrotihalduri kohustustest Seila Vahter (pankrotis) pankrotimenetluses.
3. Jätta usaldusisik määramata ja kohustada kohustustest vabastamise menetluses Seila Vahterit ennast täitma usaldusisiku kohustusi vastavalt Pankrotiseaduse §-le 172.
4. Seila Vahteril kui enda usaldusisikul kanda võlgniku igapäevakulutusteks mõeldud arvelduskontole üle 25 protsenti võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulust või ettevõtlusest saadud tulust ning ülejäänud 75 protsenti kanda võlgniku teisele arvelduskontole, millelt usaldusisik teeb väljamaksed võlausaldajatele üks kord aastas (iga aasta 1. septembril).
5. Seila Vahteril esitada kord kuue (6) kuu jooksul kohtule aruanne, mis peab sisaldama vähemalt selgitust võlgniku mõistliku tulutoova tegevuse kohta ja võlgniku mõlema arvelduskonto väljavõtteid. Esimene aruanne esitada hiljemalt 1.septembril 2015.

Edasikaebamise kord
Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1 (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 4).
 
 30.03.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 ja § 93 lg 1 alusel alloleva kohtumääruse 2-15-2887 resolutsiooni:

Kuulutada välja füüsilise isiku Nikita Konstantinov’i (38206300258) pankrot 27.03.2015 kell 13.30.

Nimetada pankrotihalduriks Andres Alaver (Advokaadibüroo Alaver&Partnerid e-post: alaverab@neti.ee).

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 16.04.2015 kell 16.15 Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajas Raplas Sauna tn. 5.

Määrus kuulub pankroti väljakuulutamise osas viivitamatule täitmisele.

Ärakiri määrusest saata võlgnikule ja pankrotihaldur Andres Alaverile.

Pankroti väljakuulutamise kohta avaldada viivitamatult teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määrata ajutise halduri tasu suuruseks 396 (kolmsada üheksakümmend kuus) eurot, millele lisandub käibemaks. Tasu koos käibemaksuga kuulub väljamaksmisele riigi vahenditest Advokaadibüroole Alaver&Partnerid (a/a nr EE 9122 0000 1120 069 098 Swedbank), mille kaudu haldur tegutseb.

Menetluskulud kannab avaldaja.


Määruse peale võib võlgnik ja ajutise halduri tasu osas ka ajutine haldur esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest.


Võlausaldajad peavad hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest üldkoosolekut esitama haldurile häälte määramise aluseks olevad dokumendid.

Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur. Võlausaldajad on kohustatud kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate avaldamise päevast, teatama pankrotihaldurile kõikidest oma nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise ajast, alusest ja tähtajast. Kõik isikud on kohustatud sama tähtaja jooksul teatama pankrotihaldurile ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgniku varast, samuti oma varalistest kohustustest võlgniku vastu. Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaeg ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek Baltic Boat Center OÜ (pankrotis), registrikood 10642975, pankrotimenetluses toimub 16.04.2015. a kl 10.45 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel tel 505 4013 või peeter.sepper@haldur.eu.
Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek Risto Rebase (Risto Rebane), isikukood 37301070298, pärandvara pankrotimenetluses toimub 17.04.2015. a kl 13.15 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn.
1. Nõuete kaitsmine
2. Pankrotimenetluses tehtud vajalike kulutuste kinnitamine
Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel elektronposti teel peeter.sepper@haldur.eu.
Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 30.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Allan Kalbus'ele (sünd 03.11.1985) 13.03.2015. a korralduse nr 13-11/12162 maksuvõla tasumiseks summas 3 212,48 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates, 13.03.2015. a korralduse nr 13-11/12161 maksuvõla tasumiseks summas 1 050,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 13.03.2015. a korralduse nr 13-11/12160 maksuvõla tasumiseks summas 354,61 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Silver Labo'le (sünd 22.07.1975) 25.02.2015. a otsuse nr 13-1/0780, millega tunnistas kehtetuks 21.10.2014. a otsuse nr 13-1/3752, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Sergei Ivantsov'ile (sünd 30.09.1989) 05.03.2015. a otsuse nr 13-1/908, millega tunnistas kehtetuks 07.07.2014 otsuse nr 13-1/2184, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 30 lg 1 ja 2 alusel järgmise teate:
25.02.2015 nimetati Ristery osaühing (11785429 asukoht: Kohila vald, Aespa küla, AÜ Kvarts 20) ajutiseks pankrotihalduriks Andres Alaver. Ajutise pankrotihalduri aruandest nähtuvalt puudub Ristery osaühing'ul vara pankrotimenetluse kulude katteks, samuti vara tagasinõudmise ja tagasivõitmise võimalused. Võlausaldajatel ja kolmandatel isikutel on võimalus menetluse raugemise vältimiseks maksta pankrotimenetluse kulude katteks Rahandusministeeriumi kontodele nr EE57 1010 2202 2937 7229 SEB Pank või nr EE06 2200 2210 5922 3099 Swedbank või nr EE51 3300 3335 2216 0001 Danske Bank või nr EE22 1700 0170 0351 0302 Nordea Pank kuni 17.04.2015 2000 (kaks tuhat) eurot.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Terje Eipre avaldab PankrS § 79 lg 4 alusel järgneva pankrotimenetluse teate: AluSystem osaühing (pankrotis), registrikood 11447842, pankrotihaldur kutsub kokku võlausaldajate üldkoosoleku 02.04.2015. a kell 15:00 Advokaadibüroo Eipre & Partnerid ruumides aadressil Juhkentali 8-16, Tallinn, III korrus. Päevakorras on pankrotitoimkonna liikme vabastamine ja uue toimkonna liikme valimine.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Terje Eipre avaldab PankrS § 143 lg 5 alusel järgneva pankrotimenetluse teate: AluSystem osaühing (pankrotis; registrikood 11447842) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Eipre & Partnerid (Juhkentali 8, Tallinn) 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Jaotusettepanekuga tutvumise palume eelnevalt pankrotihalduriga kooskõlastada telefonil 627 0551. Vastuväide jaotusettepanekule on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.03.2015 kohtumäärusega määras nimetada OÜ Mimbari HC (registrikood 12399800, asukoht Tulika tn 31 10615 TALLINN) ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Mari Männiko (Advokaadibüroo LEXTAL, Rävala pst 4 10143 TALLINN, telefon 640 0250, e-post: mari.manniko@lextal.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 20.05.2015. a kell 13.40 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.03.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Pirita Selts'i (registrikood 80221991, asukoht Tornimäe 5 10145 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada Pirita Seltsi ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Mari Männiko (Advokaadibüroo LEXTAL, Rävala pst 4 10143 TALLINN, telefon 640 0250, e-post: mari.manniko@lextal.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 20.05.2015. a kell 13.30 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 27.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 A, 15176 Tallinn) teatab, et vormistas StarLogistics OÜ-le (registrikood 12676062) 23.03.2015. a otsuse nr 12.2-3/029362-2, millega otsustatakse jätta rahuldamata StarLogistics OÜ poolt 19.12.2014 esitatud käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus.

Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal Maksu- ja Tolliameti Tallinna büroos (Lõõtsa tn 8 A, 15176 Tallinn) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas.

Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel alljärgmise teate:
KOHUS MÄÄRAS KOHTUASJAS nr 2-15-933:
1. Rahuldada võlausaldaja KÜ Ehitajate 17 avaldus Valentina Rjazantseva (isikukood 46111260212) pankroti väljakuulutamiseks.
2. Kuulutada välja võlgniku Valentina Rjazantseva (isikukood 46111260212) pankrot 27.03.2015. a kell 14:00.
3. Nimetada Valentina Rjazantseva (isikukood 46111260212) pankrotihalduriks Ingrid Proos (isikukood 45107210223, Ingrid Proosi Õigusbüroo OÜ, Nõmme tee 64, Tabasalu, Harku vald, 76901 Harjumaa; e-post: ingridproos7@gmail.com)
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 27.04.2015 kell 15:30. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
5. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
6. Valentina Rjazantseva (isikukood 46111260212) ei tohi tema pankroti väljakuulutamisest kuni pankrotimenetluse lõpuni kohtu loata olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ega prokurist (ärikeeld).
7. Kohustada Valentina Rjazantseva't (isikukood 46111260212) kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged.
8. Kohustada Valentina Rjazantseva (isikukood 46111260212) ilmuma vande andmiseks 27.04.2015 kell 15:20 Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
9. Hoiatada Valentina Rjazantseva't (isikukood 46111260212), et vande andmise kohustuse mittetäitmisel (sh vande andmise kohustuse täitmiseks kohtusse ilmumata jätmisel või vande andmisest keeldumisel) võib kohus teda trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti.
10. Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade).
11. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3).
Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7).
Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
 
 27.03.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate tsiviilasjas nr 2-15-1883:

RESOLUTSIOON
1. Rahuldada Roosna-Alliku valla avaldus.

2. Kuulutada välja Raivo Kleidov’i (isikukood 36710040046) pärandvara pankrot 27. märtsil 2015. a kell 14.00.

3. Nimetada Raivo Kleidov’i pärandvara (pankrotis) pankrotihalduriks Maie Klemmer (pankrotihalduri tunnistus nr 63, OÜ Gaius Õigusbüroo, Tallinna 12 Rapla, e-post: mai.gaius@mail.com; tel 48 58842)

4. Määrata Raivo Kleidovi pärandvara (pankrotis) võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 15.04.2015. a. kell 14.00 Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajas (Sauna 5 Rapla).

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.

EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale on õigus esitada määruskaebus Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.
 
 27.03.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate tsiviilasjas nr 2-15-2523:

RESOLUTSIOON

1. Rahuldada Eve Kaldam’i pankrotiavaldus.

2. Kuulutada välja Eve Kaldam’i (isikukood 46011134225) pankrot 27.märtsil 2015. a kell 14.00.

3. Nimetada Eve Kaldam’i (pankrotis) pankrotihalduriks Maie Klemmer (pankrotihalduri tunnistus nr 63, OÜ Gaius Õigusbüroo, Tallinna 12 Rapla, e-post: mai.gaius@mail.com; tel 48 58842)

4. Määrata Eve Kaldam’i (pankrotis) võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 15.04.2015. a kell 14.15 Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajas (Sauna 5 Rapla).

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.

EDASIKAEBAMISE KORD
Pankrotimääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 27.03.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate tsiviilasjas nr 2-15-3495:

RESOLUTSIOON
1. Rahuldada Ene Kirkmanni pankrotiavaldus.

2. Kuulutada välja Ene Kirkmann'i (isikukood 46012014929) pankrot 27. märtsil 2015. a kell 14.00.

3. Nimetada Ene Kirkmanni (pankrotis) pankrotihalduriks Maie Klemmer (pankrotihalduri tunnistus nr 63, OÜ Gaius Õigusbüroo, Tallinna 12 Rapla, e-post: mai.gaius@mail.com; tel 485 8842)

4. Määrata Ene Kirkmanni (pankrotis) võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 15.04.2015. a kell 14.30 Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajas (Sauna 5 Rapla).

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.

EDASIKAEBAMISE KORD
Pankrotimääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 27.03.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 ja § 93 lg 1 alusel alloleva kohtumääruse 2-15-2459 resolutsiooni:

Kuulutada välja Roheline Ait OÜ (12601710) pankrot 26.03.2015 kell 10.50.

Nimetada pankrotihalduriks vandeadvokaat Andres Alaver (Advokaadibüroo Alaver&Partnerid, Tallinn, Pronksi 3, e-post: alaverab@neti.ee).

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 16.04.2015 kell 16.00 Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajas Raplas Sauna tn 5.

Määrus kuulub pankroti väljakuulutamise osas viivitamatule täitmisele.

Ärakiri määrusest saata võlgniku seaduslikule esindajale, pankrotihaldur Andres Alaverile ja äriregistrile.

Pankrotimääruse kohta avaldada viivitamatult teade väljaandes Ametlikud Teadaanded. Pankrotiteates kohustada võlausaldajaid esitama oma nõuded e-posti aadressil alaverab@neti.ee

Määrata ajutise pankrotihalduri tasu suuruseks 876 (kaheksasada seitsekümmend kuus) eurot, millele lisandub käibemaks. Tasu koos käibemaksuga kuulub väljamaksmisele Advokaadibüroole Alaver&Partnerid (a/a nr EE 9122 0000 1120 069 098 Swedbank).


Edasikaebamise kord Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest.


Võlausaldajad peavad hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest üldkoosolekut esitama haldurile häälte määramise aluseks olevad dokumendid.

Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur. Võlausaldajad on kohustatud kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate avaldamise päevast, teatama pankrotihaldurile kõikidest oma nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise ajast, alusest ja tähtajast. Kõik isikud on kohustatud sama tähtaja jooksul teatama pankrotihaldurile ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgniku varast, samuti oma varalistest kohustustest võlgniku vastu. Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaeg ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 163 alusel:
OSAÜHING BUILT EHITUS (registrikood 10895245) pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda kokkuleppel halduriga (tiia.kalaus@civilex.ee) Tartus, Fortuuna 1 (II korrus). Vastuväiteid Viru Maakohtule saab esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kalle Juurik'u (ik 36509064910, surnud 14.04.2013. a) pärandvara pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda 30.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlausaldajad võivad lõpparuandele esitada vastuväite Pärnu Maakohtu Paide kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Margus Kalmet'i (ik 36208025212) pankrotimenetluses saab tutvuda 30.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 5097 383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Kaido Kruusimägi (ik 36704020211) pankrotimenetluses saab tutvuda 30.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 5097 383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Ivo Falk'i (ik 38306304717) pankrotimenetluses toimub 02.04.2015. a algusega kell 10.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Pankrotimenetluse rahastamise ja pankrotimenetluse jätkamise otsustamine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 79 lg 1 ja § 172 lg 1 alusel.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Maardu Arenduse (pankrotis), registrikood 11309344, pankrotihaldur teavitab, et võlgnik on esitanud avalduse pankrotimenetluse lõpetamiseks PankrS § 160 alusel. Avalduse aluseks olevate dokumentide ja võlausaldajate nõusolekutega saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ. Vastuväiteid pankrotimenetluse lõpetamise avaldusele võivad võlausaldajad esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates. Täiendav info pankrotihaldurilt tel 684 4400 või oliver@cavere.ee. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 161 lg 1.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rüütli kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate:

Pärnu Maakohtu Rüütli kohtumaja 26.03. 2015 kohtumääruse resolutsioon:

Võtta Gea Kallas'e esitatud pankrotiavaldus menetlusse
Nimetada Gea Kallas'e ajutiseks pankrotihalduriks Andrus Õnnik, OÜ Pärnu Pinker Albert; Lai 10, Pärnu 80011, tel/fax: 4431313; e-mail: pinker@hot.ee
Arutada asja kohtuistungil 20 04 2015. a kell 09.30 Pärnu Maakohtu Pärnu Rüütli tn kohtumajas (Rüütli 19 Pärnu, saal 2 II korrus).
Keelata Gea Kallase varade käsutamine ajutise pankrotihalduri nõusolekuta.
Peatada Gea Kallase vara suhtes toimuvad täitemenetlused.
Avaldada pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha kohta ning käsutuskeelu kohaldamise kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Zlaty Namesti OÜ-le (registrikood 10495801) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9235 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Glam Baltic OÜ-le (registrikood 11696111) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9241 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. GreenDay Eesti OÜ-le (registrikood 12171652) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9243 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
4. OÜ-le Gossetty (registrikood 11257558) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9246 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Rahva Autorent OÜ-le (registrikood 12233904) 23.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9326 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Scandinavian Consulting Group OÜ-le (registrikood 11929526) 23.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9329 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. TeleDialog Group OÜ-le (registrikood 12424768) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9454 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Roswood Met OÜ-le (registrikood 11780395) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9461 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Rollman OÜ-le (registrikood 12370311) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9462 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. OÜ-le Tehnikaladu (registrikood 11550123) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9471 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Roof System Estonia OÜ-le (registrikood 12316642) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9477 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9617 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. JAH Kapital OÜ-le (registrikood 12195472) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9535 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. OÜ-le Trioflex (registrikood 11511525) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9541 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9499 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. OÜ-le Saudrem (registrikood 12425420) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9545 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. Revanssi OÜ-le (registrikood 12436820) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9550 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
16. San-Merk OÜ-le (registrikood 12656013) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9553 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
17. Telatyö OÜ-le (registrikood 11884048) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9558 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
18. Zanjulart OÜ-le (registrikood 11923044) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9567 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
19. JK Ehitus OÜ-le (registrikood 12385815) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9610 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
20. OÜ-le Solivella (registrikood 12372480) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9615 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
21. Sirius Gate Control OÜ-le (registrikood 12570151) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9619 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtse 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Candycane OÜ-le (registrikood 11337582) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/9579 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Bygg Ettan OÜ-le (registrikood 11495996) 23.02.2014 korralduse nr 9-1.1/9373 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate. Tartu Maakohus määras 27.03.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-2431 Versobank AS avaldus Tarmi Sika (isikukood: 38207236532) pankroti väljakuulutamiseks 1) nimetada Tarmi Sika ajutiseks pankrotihalduriks Karin Antsov (kontaktaadress: Advokaadibüroo Kuklase&Partnerid, Jüri 26, 65609 Võru; telefon 782 4348, 5657 7877; e-post: karin@kuklase.ee); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 09. aprillil 2015 algusega kell 10.00 Tartus, Kalevi 1 saal 453.
 
 27.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Aleksei Kuusk'ile (sünniaeg 28.03.1976) 27.03.2015 korralduse nr 13-11/13608 maksuvõla tasumiseks summas 351,45 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi OÜ-le kaitsekate (registrikood 11592914) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5141 sunniraha 100 euro tasumiseks 2014. a oktoobrikuu käibedeklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise eest.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 145 lg 5 teate.
Harju Maakohtu 27. märtsi 2015 määrusega määrati kinnitada Kopli Kaks Kinnisvara osaühing (pankrotis, registrikood 11269171) pankrotimenetluses pankrotihaldur Kristo Tederi poolt esitatud jaotusettepanek. Määruse peale võib võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.
 
 27.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtus Kentmanni kohtumajas toimus Martin Napa (ik: 36612200211) pankrotimenetluses 26.03.2015. a kell 15.00 võlausaldajate esimene üldkoosolek, mis lükati häälte vaidlustamise tõttu edasi. Kohus määras uueks võlausaldajate üldkoosoleku ajaks 02.04.2015. a algusega kell 12.30 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu III korruse saalis nr 317.
 
 27.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. CUSTOM PAINT COMPANY OÜ-le (registrikood 12480560) 20.02.2015 korralduse 9-1.1/9220 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsioonide vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 26.03.2015. a määrusega määrati rahuldada OÜ Grandolan avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja OÜ Grandolan (registrikood 11056624, asukoht Kaupmehe 7-A6, 10114 Tallinn) pankrot 26.03.2015 kell 15.00. Nimetada OÜ Grandolan pankrotihalduriks Eve Selberg (Advokaadibüroo Selberg & Ko, Juhkentali 8, 10132 Tallinn, tel 660 9633, faks 660 9531, e-post advokaat@selberg.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 14.04.2015 algusega kell 11.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu III korruse saalis nr 317. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse Riigikohtule. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Juri Norikov (isikukood 35404300302, surnud 28.03.2014) pärandvara pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 13.04.2015 kl 09:30 aadr Jõe 2, II korrus, Tallinn (OÜ Autente büroo). Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda Jõe 2, II korrus, Tallinn 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 502 6222. Teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 100 lg 4, avaldaja Jüri Truuts.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Andfix Osaühing (pankrotis, registrikood 11483852) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Selberg & Ko, Juhkentali 8, Tallinn, 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 660 9634 või e-post advokaat@selberg.ee. Lõpparuandele on võimalik esitada vastuväide 10 päeva jooksul Harju Maakohtule alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 26. märtsi 2015 määrusega määrati nimetada Tsinkplekk OÜ, registrikood 12566190, ajutiseks pankrotihalduriks Kristo Teder (asukoht: Advokaadibüroo Kraavi&Partnerid Tatari 25 Tallinn, telefon 5358 6390, e-post: kristo.teder@kraaviab.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 20.04.2015 kell 10.15 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 26. märtsi 2015 määrusega määrati nimetada Vello Vapper, isikukood 35205300272, surnud 06.09.2010, pärandvara ajutiseks pankrotihalduriks Kristo Teder (asukoht: Advokaadibüroo Kraavi&Partnerid Tatari 25 Tallinn, telefon 535 86390, e-post: kristo.teder@kraaviab.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 20.04.2015 kell 10.00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Huuhka & BLRT Interior (pankrotis, registrikood 11072132) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 13.04.2015 kl 09:00 aadr Jõe 2, II korrus, Tallinn (OÜ Autente büroo). Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda Jõe 2, II korrus, Tallinn 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 502 6222. Teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 100 lg 4, avaldaja Jüri Truuts.
 
 26.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 26.03.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada Vladimir Patonin (isikukood 381060165420, elukoht Uus 7-12, Palamuse, Jõgevamaa) pankrot 26. märts 2015. a kell 16.00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7).
Nimetada pankrotihalduriks Einar Vallandi (ik 37201042725, OÜ Õigusbüroo Faktoorum, Õpetaja 9a, 51003 Tartu; telefon: 742 0583, 511 8670; e-post: einar.vallandi@haldur.just.ee)
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 14. aprillil 2015. a kell 10.00 Tartu kohtumajas (asukoht Kalevi 1 Tartu 50092, saal 348) (PankrS § 31 lg 6).
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Enne pankroti väljakuulutamist kohaldatud hagi tagamise abinõud jäävad kehtima (PankrS § 31 lg 6).

Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-13-57775 Confine Invest Osaühing (pankrotis) pankrotimenetlus:
1. Rahuldada võlausaldaja Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliameti kaudu 17.02.2015 vastuväide osaliselt.
2. Lõpetada Confine Invest Osaühing (pankrotis, registrikood 10041365) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
3. Confine Invest Osaühing (pankrotis) võlausaldajatel on tunnustatud nõuete eest jäänud raha saamata järgnevalt:
Võlausaldaja; Rahuldamata nõue (eurodes)
1. Eesti Vabariik Maksu-ja Tolliameti kaudu; 746 148,09
2. Claes Magnus Akerborg; 38 858,94
3. Appoint Invest AS; 94 610,72
4. Altenberg-Reval Aktsiaselts; 1 922 308,02
4. Pikendada Confine Invest Osaühingu (pankrotis) likvideerimise ja registrist kustutamise tähtaega kuue kuu võrra Confine Invest Osaühingu (pankrotis) pankrotimenetlust lõpetava määruse jõustumisest arvates.
5. Confine Invest Osaühingu (pankrotis) likvideerimine ja Tartu Maakohtu registriosakonnast kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Rein Vaiksaarele.
6. Vabastada Rein Vaiksaar Confine Invest Osaühingu (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest pärast Confine Invest Osaühingu (pankrotis) likvideerimist ja kustutamist äriregistrist.
7. Määrata Confine Invest Osaühingu (pankrotis) dokumentide hoidjaks Enn Talp (isikukood 35401210354).
8. Kinnitada pankrotimenetluse kulud summas 1 702,78 eurot.
9. Riigi Tugiteenuste Keskusel kanda Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliameti kaudu 31.01.2014 kohtu deposiitkontole (Rahandusministeeriumi kontole nr 3100057358) tasutud 3 000 eurot (selgitusega "13-12/1849-2 29.01.2014 ts.asi 2-13-57775, Confine Invest OÜ pankrotikulud") pankrotimenetluse kulude katteks Causa Õigusbüroo OÜ arvelduskontole nr EE 291010220031828018 AS-is SEB Pank
10. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumajas menetleb Urmas Uibo (pankrotis), isikukood 36904102770, pankrotiasja.
Pankrotivarast ei jätku massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks.
Pankrotiseaduse § 30 lg 1 sätestab: kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks, määrab kohus menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruse ja selle maksmise tähtaja.
Käesoleva teatega kohus teavitab võlgniku Urmas Uibo, isikukood 36904102770, võlausaldajaid võimalusest maksta pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti 1500 eurot 06. aprilliks 2015.
Kohtu deposiitarve: Rahandusministeeriumi konto nr EE891010220034796011 SEB Pangas või konto nr EE932200221023778606 Swedbank pangas või konto nr
EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis, viitenumber kõigil juhtudel 3100057455.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (II nõuete kaitsmise koosolek) OÜ Viiratsi Lihatööstus (rg-kood 10867378) pankrotimenetluses toimub 14.04.2015. a algusega kell 12.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. OÜ Viljandi Render taotluse nõude esitamise tähataja ennistamiseks läbivaatamine, 2. OÜ Viljandi Render nõude läbivaatamine. Nõudeavalduse ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-14-51326 Irina Arapova avaldus pankroti väljakuulutamiseks:
1. Kinnitada jaotusettepanek Irina Arapova (isikukood 45801100234) pankrotimenetluses.
2. Irina Arapova (isikukood 45801100234) (pankrotis) pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:
2.1. Esimene (I) rahuldamisjärk - pandiga tagatud tunnustatud nõuded pankrotiseaduse § 153 lg 2 sätestatud ulatuses (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 1): pandiga tagatud tunnustatud nõuded puuduvad.
2.2. Teine (II) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 2):
Jrk nr; Võlausaldaja; Tunnustatud nõude suurus eurodes; Jaotis protsendimäärana (%)
1. Aleksandr Nauts; 9 999,68; 4,27
2. Aktsiaselts Eesti Krediidipank; 141 810,60; 60,52
3. Advokaadibüroo Antsmäe Loor OÜ; 759,00; 0,32
4. Anatoli Aleksejenko: 75 648,30; 32,28
5. BIGBANK AS; 1 318,69; 0,56
6. Swedbank AS; 4 790,56; 2,04
Kokku: 234 326,83; 100,00
2.3. Kolmas (III) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 3): antud rahuldamisjärku kuuluvaid nõudeid ei esitatud.
3. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohtumääruse kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
4. Saata määrus haldurile ja võlgnikule.
Edasikaebamise kord
Kohtumääruse peale, millega kohus on jaotusettepaneku kinnitanud, võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest (PankrS § 145 lg 4).
Kohus selgitab, et seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
 
 26.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 25.03.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada AA Lukuprofid OÜ (registrikood registrikood 11652772, asukoht Lahmuse küla Kõrgemäe talu Suure-Jaani vald Viljandimaa) pankrot 25.03.2015 kell 17:00.
Nimetada AA Lukuprofid OÜ pankrotihalduriks vandeadvokaat Margo Normann.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 10.04.2015 kell 10:00 Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas.
Võlausaldajatel on õigus ja kohustus kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatada haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast.
Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Rauno Kondas'le (sünd 10.06.1987) 16.02.2015 korralduse nr 9-1.1/ 1300 sunniraha tasumiseks
2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse ja dokumentide mitteesitamise eest 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos hoiatusega sunniraha summas 90 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 163 Sihtasutus Jüri Vilmsi Sihtkapital rg-kood: 90007460 lõpparuandega on võimalik tutvuda Tartus Jaama 76 D-korpus alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul ETN kl 12:00-16:00 ja KR kl 08:00-12:00. Alates teate avaldamisest 10 päevajooksul on võlausaldajatel võimalik lõpparuandele esitada vastuväide Harju Maakohtule.
 
 26.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. VLK EDM le (registrikood 10060397) 19.02.2015 korralduse 9-1.1/9191 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a.detsembriikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Ande Arula (isikukood 46511204214) pankrotimenetluses toimub 01.04.2015. a algusega kell 14.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Halduri ülevaade pankrotimenetluse käigust ja pankrotimenetluse jätkamise otsustamine; 2. Jooksvad küsimused.
Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 79 lg 1 alusel.
 
 26.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-14-51290 Maia Tkat¨uk (pankrotis) pankrotimenetlus:
Lõpetada Maia Tkat¨uk’i (pankrotis) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Maia Tkat¨uk’i (pankrotis) võlausaldajatel on tunnustatud nõuete eest jäänud raha saamata alljärgnevalt:
Jrk nr; Võlausaldaja; Rahuldamata nõue (eurodes)
1. Kohtutäitur Katrin Vellet; 443,67
2. Aktsiaselts PlusPlus Capital; 1 404,84
3. Kohtutäitur Urmas Tärno; 550,02
4. BIGBANK AS; 1 035,99
5. Swedbank AS; 54 418,03
6. Julianus Inkasso OÜ; 1 989,97
Kokku: 59 842,52
Vabastada Oliver Ennok Maia Tkat¨uk’i (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
Jätta Maia Tkat¨uk’i (pankrotis) pankrotimenetluse kulud Maia Tkat¨uk`i (pankrotis) kanda.
Määrata Maia Tkat¨uk’ile (pankrotis) pankrotihalduri tasu hüvitamiseks menetlusabi, mida ei mõisteta riigi tuludesse välja, summas 397 eurot.
Algatada Maia Tkat¨uk’i (pankrotis) kohustustest vabastamise menetlus.
Nimetada Maia Tkat¨uk’i (pankrotis) usaldusisikuks Ella Nikanorova (isikukood 47607042245; aadress Amburi 6-6, 11711 Tallinn; e-post ella.nikanorova@mail.ee; telefon 5672 1545) ja kohustada teda täitma usaldusisiku kohustusi.
Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
Määruse peale, millega kohus on algatanud võlgniku kohustustest vabastamise menetluse, võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite.
Maakohtu või ringkonnakohtu menetlusabi andmise või sellest keeldumise määruse peale ja kummagi määruse muutmise või tühistamise määruse peale, võib menetlusabi taotleja või saaja või Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu esitada määruskaebuse.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 alusel alltoodud teadaande:
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli t kohtumaja 25. märtsi 2015. a määrusega tsiviilasjas nr 2-14-50834 määrati:
lõpetada Svea Saar isikukood 45507082745 pankrotimenetlus seoses raugemisega PankrS § 157 lg 2 ja § 158 alusel ja määrata halduritasu ja juhindudes PankrS § 65 lg 11 kohus määrab halduri vastava taotluse alusel menetlusabi halduritasu maksmiseks, kuna võlgnikul pole pankrotimenetluse kulude katmiseks vara ning kinnitada halduri poolt tehtud vajalikud kulutused ja vabastada haldur Andrus Õnnik halduri kohustustest ja
vastavalt PankrS § 171 lg 1 algatada Svea Saar isikukood 45507082745 suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus ja nimetada vastavalt PankrS § 172 lg 6 usaldusisikuks võlgnik Svea Saar isikukood 45507082745 ja avaldada käesoleva määruse otsustav osa Ametlikes Teadaannetes.
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul selle kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Ajutine haldur võib määruse peale sama tähtaja jooksul samas korras kaevata temale määratud tasu osas. Võlausaldajad võivad sama tähtaja jooksul samas korras esitada määruskaebuse pankrotimenetluse teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 163 lg 7 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-09-71878 Kinnitada AS Welander (pankrotis, registrikood 10454050) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada AS Welander (pankrotis) pankrotimenetlus.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 alusel alltoodud teadaande:
Pärnu Maakohus Rüütli t. kohtumaja kohtumäärusega 26. märtsil 2015. a tsiviilasjas nr 2-13-48045 juhindudes PankrS § 157 lg 2, § 158 ning § 169-177 kohus määras:
Kinnitada võlgniku Taavo Kruusla isikukood 38103134248, surnud 21.11.2011 pärandvara pankrotimenetluses halduri aruanne 16.12.2014. a ja lõpetada pankrotimenetlus kuna pankrotivarast ei jätku vahendeid pankrotimenetluse jätkamiseks.
Juhindudes PankrS § § 23 lg 1-4 ning § 65 ja § 651 kohus määrab halduri Ly Müürsoo halduritasu. Jätta rahuldamata halduri menetlusabi taotlus halduritasu saamiseks riigilt kuna kohtu arvates on määratud halduritasu küllaldane ja piisav.
Vabastada haldur Ly Müürsoo tema kohustustest.
Avaldada võlgnik Taavo Kruusla, isikukood 38103134248, surnud 21.11.2011, pankrotimenetluse lõpetamise teade Ametlikes Teadaannetes.
Käesolev määrusele aruande kinnitamise osas võib esitada 15 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing HAKETO (pankrotis), registrikood 10055924, jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 511 3755. Vastuväiteid võib esitada Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-52167 Rahuldada Natalia Andrienko (sünd 22.03.1974) pankrotihalduri taotlus.
Kinnitada Natalia Andrienko pankrotimenetluses pankrotihaldur Kristo Tederi poolt esitatud jaotusettepanek.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Füüsilise isiku Anu Salumetsa (Salumets, isikukood:………….918) pankrotimenetluses võlausaldajate koosolek toimub 02.04.2015. a. algusega kell 11.00 OÜ Advokaadibüroo Nikolai Kõiv büroo ruumides, asukohaga: Tallinna t.2, 71011, Viljandi.
Päevakord:
1. Füüsilise isiku Anu Salumetsa pankrotimenetluse lõpetamise ja füüsilisest isikust võlgniku Anu Salumetsa kohustustest vabastamise menetluse alustamise otsustamine.
2. Ettepaneku tegemine kohtule usaldusisiku määramiseks füüsilisest isikust võlgniku Anu Salumetsa kohustustest vabastamise menetluses.
Teadaande avaldas pankrotihaldur Nikolai Kõiv vastavalt PankrS-i §-ile 79 lg 4.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS 145 lg 5 alusel Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-55992 Rahuldada Küllike Pauri (sünd 07.01.1968) pankrotihalduri taotlus. Kinnitada Küllike Pauri pankrotimenetluses pankrotihaldur Elin Vilippuse poolt esitatud jaotusettepanek.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Edgar Perle (ik 38508024914) pankrotimenetluses toimub 01.04.2015. a algusega kell 16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Lõpparuande läbivaatamine, halduri tasu kinnitamine, haldurile nõusoleku andmine jaotise alusel väljamaksete tegemiseks; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7, § 172 lg 1 alusel.
 
 26.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Oval-Export OÜ-le (registrikood 12706165) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8546 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9282 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. OÜ-le Bande (registrikood 12701015) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8897 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. T&M Iluteeninduse OÜ-le (registrikood 11154901) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8970 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. OÜ-le Bande (registrikood 12701015) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8995 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9283 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. ResTan Partner OÜ-le (registrikood 11392687) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9000 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Saku Loomakliinik OÜ-le (registrikood 11589183) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9132 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Rollman OÜ-le (registrikood 12370311) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9268 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. OÜ-le Sober Marine (registrikood 12437564) 23.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9369 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Scanman Grupp OÜ-le (registrikood 12715187) 11.03.2015 korralduse nr 9-1.1/10558 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 lg 2 ja § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 26.03.2015 kohtumäärusega määras Jaak Parind’i (Parind, pankrotis, isikukood 37310225248) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 1500 eurot.
Teha ettepanek Jaak Parindi (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 7 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 26.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Pavel Zolotarjov'ile (sünd 04.12.1970) 02.03.2015. a otsuse nr 13-1/847, millega tunnistas kehtetuks 30.01.2015. a otsuse nr 13-1/451, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Meelis Lao'le (sünd 10.04.1966) 12.12.2014 korralduse nr 9-1/7205-1 teabe andmiseks ja dokumentide esitamiseks.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Artur Devja¨in'ile (sünd 14.01.1990) 27.02.2015 otsuse nr 13-1/835, millega tunnistas kehtetuks 20.01.2015. a otsuse nr 13-18/37, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
2. AR Construction OÜ-le (registrikood 12348104, aadress Harju tn 6, 10130 Tallinn) 18.03.2015 otsuse 13-1/1041, millega tunnistas kehtetuks 08.01.2015. a otsuse nr 13-1/ 95, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Grand Cavalier Investeeringud (pankrotis), registrikood 10952187, pankrotimenetluses toimub 15.04.2015. a kl 11.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (teine nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Hegne Lend (isikukood 48007026029) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post info@cavere.ee. Vastuväiteid on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts Eesti Veevärk (pankrotis), registrikood 10037688, pankrotimenetluses toimub 15.04.2015. a kl 11.30 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 26.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab 25.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist:
Tsiviilasjas nr 2-14-52908 (Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) pankrotiavaldus Prime Halduse OÜ suhtes)
Määrata Prime Halduse Osaühing, registrikood 10967648, asukoht Pikk 26-M3, Pärnu linn, ajutiseks pankrotihalduriks ajutiseks pankrotihalduriks Jüri Truuts, asukoht Jõe 2, II korrus, Tallinn, tel 50 26 222, e-post: truuts@autente.ee, kellel esitada PankrS § 22 lõikes 2 nimetatu kohta kirjalik aruanne kohtule hiljemalt 6. maiks k.a. Aruanne peab sisaldama ka arvamust võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta.
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine, saata käesolev määrus teadmiseks kohtutäitur Rannar Liitmaale.
Arutada asja 8. mail 2015 kell 15.00 kohtuistungil, Pärnus, Rüütli 19.
Käesoleva määruse resolutsioon ning kohtukutse võlgnikule eelnimetatud kohtuistungile avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ajutise halduri nimetamise kohta võib menetlusosaline esitada 15 päeva jooksul määruse kättesaamisest määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule määruse teinud kohtu kaudu.

Kohus kutsub võlgniku seadusliku esindaja Marko Langund-i (ik 37504034213) osa võtma kohtuistungist 08.05.2015. a kell 15:00 ning hoiatab teda, et kui võlgnik ei ilmu kohtuistungile, võib kohus pankrotiavalduse läbi vaadata võlgniku osavõtuta või kohaldada võlgniku sundtoomist. Kohtukutse loetakse kätteantuks selle avaldamisega väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel.
Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Kessu Kiosk (registrikood 12653919) 09.03.2015 korralduse nr 9-1/1707 teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) ja dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) esitamiseks maksuhaldurile aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Marina Vanderer-Habilainen'ile (sünd 15.06.1985) 27.02.2015 korralduse nr 13-11/12081 maksuvõla tasumiseks summas 2368,79 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Peep Habilainen'ile (sünd 24.02.1983) 27.02.2015 korralduse nr 13-11/12081 maksuvõla tasumiseks summas 2368,79 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Mart Sarapuu'le (sünd 15.08.1979) 17.02.2015 korralduse nr 13-11/11177 maksuvõla tasumiseks summas 336,32 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Dmitri Vjazov'ile (sünd 6.07.1967) 2.03.2015 korralduse nr 13-11/12087 maksuvõla tasumiseks summas 201,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Oleg Zaviyalov'ile (sünd 22.04.1971) 18.02.2015 korralduse nr 13-11/11604 maksuvõla tasumiseks summas 2282,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Marko Juhani Karppinen'ile (sünd 6.07.1983) 6.01.2015 korralduse nr 13-11/994 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga OSAÜHING AISTING (pankrotis, reg.-kood 10177751) pankrotimenetluses saab tutvuda 27.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate:
Pärnu Maakohtu kohtunik Lea Pavelsoni 25.03.2015 kohtumääruse resolutsioon:
Nimetada füüsilisest isikust võlgniku Aivar Nerut'i (sünd 1964. a) ajutiseks pankrotihalduriks Ly Müürsoo (isikukood 46208220284, asukoht Väike-Ameerika 8-203, 10129 Tallinn, e-post lyy.myyrsoo@mail.ee), kes omab 22.06.2004 välja antud tunnistust nr 80.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida füüsilisest isikust võlgniku Aivar Nerut'i vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Aivar Nerutil käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada füüsilisest isikust võlgniku Aivar Nerut'i vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 30.04.2015 kell 11.00 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda võlgnik ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Svetlana Jakovleva, isikukood 48209112223, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

Svetlana Jakovleva pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 14.04.2015 kell 12.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing UNIK (pankrotis), registrikood 10338409, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

OÜ UNIK (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 14.04.2015 kell 12.30 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ljudmila Bizyukina, isikukood 48701103718, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

Ljudmila Bizyukina pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 14.04.2015 kell 13.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vladimir Bizyukin, isikukood 36603033713, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

Vladimir Bizyukin'i pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 14.04.2015 kell 13.30 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Helmhold (pankrotis), registrikood 10201840, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

OÜ Helmhold (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 14.04.2015 kell 14.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Päevakorras on järgmised punktid:
1) Pankrotitoimkonna moodustamine
2) Nõuete kaitsmine
Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Mikhail Simtsov'i (ik 38705052224) pankrotimenetluses toimub 31.03.2015. a algusega kell 11.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Jaotusettepaneku läbivaatamine ja kulude kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7 ja § 172 lg 1 alusel.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 79 ja § 154.
Aleksandr Gurov (IK 38208012262) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate erakorraline üldkoosolek 02.04.2015. a kell 10.00 asukohas Jaama 76D (II korrus), Tartu.
Päevakord: võlausaldajatele jaotise alusel raha väljamaksmise otsustamine, arvestades Pankrotiseaduse § 146 lõikes 1 nimetatud väljamakseid.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 158 lg. 6 alusel:
Kohus määras tsiviilasjas nr 2-13-54630 25.03.2015 teha ettepanek võlgnikule, võlausaldajale või kolmandale isikule tasuda Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas) pankrotimenetluse kulude katteks 2 500.00 eurot hiljemalt 6.aprilliks 2015. Tasumise korral esitada kohtule tasumist tõendav dokument või andmed, millised võimaldaksid laekumist kontrollida, hiljemalt samaks tähtajaks. Kohtu poolt esitatud nõude tähtajaks täitmata jätmisel kohus HELGE R.P. OÜ (registrikood 10965566) pankrotimenetlust ei jätka.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Rigual OÜ (pankrotis), registrikood 11472914, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 31.03.2015. a algusega kell 16:00 OÜ Haldur büroos, asukohaga Kotzebue 9, Tallinn.

Võlausaldajate üldkoosoleku päevakord:
1. Pankrotitoimkonna liikmete tasustamise otsustamine.

Pankrotimenetluse teade avaldatakse PankrS § 79 lg 4 alusel.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga OÜ Calistex Invest (pankrotis, rg-kood 12221373) pankrotimenetluses saab tutvuda 27.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Harju Maakohtu Kentmanni tn kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Haagisekeskus (pankrotis, registrikood 10639217) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 01.04.2015. a algusega kell 15.00 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Pankrotimenetluse lõpetamisega seotud küsimused ja pankrotimenetluse kulude kinnitamine. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 25.03.2015Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

AS Harbour Enterprise, registrikood 11368631, aadress Tuuliku tee 4F 10621 Tallinn, teatab, et vastavalt ainuaktsionäri otsusele 23. märtsist 2015 otsustati aktsiaselts kujundada ümber osaühinguks ärinimega OÜ Harbour Enterprise. Ümberkujundamise käigus vähendada ümberkujundatava aktsiaseltsi aktsiakapitali 60 000 euro võrra. Ümberkujundamise tulemusena tekkiva OÜ Harbour Enterprise osakapitali suuruseks jääb 8000 eurot. Võlausaldajatel on õigus esitada oma nõuded kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest aktsiaseltsi ametlikul aadressil. Teate avaldamise alus: Äriseadustiku § 358 lg 2.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 145 lg 5 teate.
Harju Maakohtu 25.03.2014. a määrusega määrati kinnitada OÜ Ronalink (pankrotis, rk 11366454) pankrotimenetluses jaotusettepanek. Määruse peale võib võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Neoprom OÜ (pankrotis, registrikood 11529258) pankrotihaldur teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 01.04.2015. a algusega kell 16.00 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Halduri ettekanne senisest pankrotimenetlusest 2) Juhatuse liikme vastu nõude esitamise otsustamine ja sellega seotud küsimused. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga Harju Maakohus avaldab teate pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel.
Harju Maakohus 25. märtsi 2015. a kohtumäärusega määras lõpetada Wenwerc OÜ (registrikood 12376182) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Tanel Mällasel likvideerida Wenwerc OÜ (registrikood 12376182) kahe kuu jooksul menetluse lõpetamise määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta (PankrS § 29 lg 8).
Vabastada ajutine pankrotihaldur Tanel Mällas alates Wenwerc OÜ (registrikood 12376182) äriregistrist kustutamisest.
Määrata Wenwerc OÜ (registrikood 12376182) dokumentide hoidjaks juhatuse liige Raavo Raadik (isikukood 37205294230).
 
 25.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. CITYGROUP OÜ-le (registrikood 12218224) 18.02.2015 korralduse 9-1.1/9188 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsioonide vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. COSMICRAY OÜ-le (registrikood 11475835) 18.02.2015 korralduse 9-1.1/9189 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsioonide vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. CONSULT OÜ-le (registrikood 10946926) 18.02.2015 korralduse 9-1.1/9192 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsioonide vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet andis Kattopojat OÜ-le (registrikood 11898949) 28.01.2015 korralduse nr 12.2-4/029964-1 dokumentide esitamiseks ja teabe andmiseks. Korraldusega kohustatakse Kattopojat OÜ esindusõiguslikku isikut tulema 24.03.2015 kell 12:45 revident Hellen Schmidti juurde aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn ja andma perioodil
märts - juuni 2014 toimunud majandustehingute kohta suulisi seletusi ning esitama majandustehinguid tõendavad originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad (ostuarved, müügiarved, kõikide pangakontode väljavõtted, kassadokumendid, raamatupidamise pearaamatu kõikide kontode väljavõtted ja lepingud). Korraldusega pandud kohustuste tähtajaks täitmata jätmisel rakendab Maksu- ja Tolliamet sunniraha, mille suurus on suulise teabe andmata jätmisel esimesel korral 225 eurot ning dokumentide esitamata jätmisel esimesel korral 225 eurot (MKS § 67 lg 1).

Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
 
 25.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet andis Kattopojat OÜ-le (registrikood 11898949) 28.01.2015 korralduse nr 12.2-4/029964-1 dokumentide esitamiseks ja teabe andmiseks. Korraldusega kohustatakse Kattopojat OÜ esindusõiguslikku isikut tulema 24.03.2015 kell 12:45 revident Hellen Schmidti juurde aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn ja andma perioodil
märts - juuni 2014 toimunud majandustehingute kohta suulisi seletusi ning esitama majandustehinguid tõendavad originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad (ostuarved, müügiarved, kõikide pangakontode väljavõtted, kassadokumendid, raamatupidamise pearaamatu kõikide kontode väljavõtted ja lepingud). Korraldusega pandud kohustuste tähtajaks täitmata jätmisel rakendab Maksu- ja Tolliamet sunniraha, mille suurus on suulise teabe andmata jätmisel esimesel korral 225 eurot ning dokumentide esitamata jätmisel esimesel korral 225 eurot (MKS § 67 lg 1).

Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
 
 25.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
Erki Lind'ile (sünd 14.04.1980) 09.02.2015 korralduse nr 13-11/10703 maksuvõla tasumiseks summas 209,08 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Laserauto OÜ-le (registrikood 12281903) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9519 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;

2. Lux Shop OÜ-le (registrikood 12158580) 04.03.2015 korralduse nr 9-1.1/9985 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni TSD tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;

3. Lux Shop OÜ-le (registrikood 12158580) 04.03.2015 korralduse nr 9-1.1/9986 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni TSD tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;

4. Lux Shop OÜ-le (registrikood 12158580) 04.03.2015 korralduse nr 9-1.1/9988 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;

5. Lux Shop OÜ-le (registrikood 12158580) 04.03.2015 korralduse nr 9-1.1/9989 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Konstruo OÜ-le (registrikood 11994245) 06.03.2015. a korralduse nr 12.2-3/030916-1 kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud Konstruo OÜ 19.03.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Tallinna mnt 22, Rapla.

Antud teatega muudab maksuhaldur Konstruo OÜ Maksu- ja Tolliamet tõendite esitamise tähtaega, milleks on 06.04.2015 kell 12.00.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 24.03.2015. a kohtumäärusega määrati:
RESOLUTSIOON

1. Kinnitada jaotusettepanek Julia Varivoda pankrotimenetluses.

Võlausaldaja - Nõude suurus (eurodes) - Järk - Jaotis%
OÜ Koduliising 1 832,82 II 15,61
Dominus Inkasso OÜ 370,54 II 3,16
Krediidimenetluse Keskus 1 702,48 II 14,50
Kohtutäitur Andrei Krek 179,91 II 1,53
Lindorff Eesti AS 1 186,24 II 10,10
Kohtutäitur Raigo Pärs 727,25 II 6,19
BIGBANK AS 4 384,89 II 37,35
Profiteia Invest OÜ 555,84 II 4,74
AS Krediidikassa 456,88 II 3,89
Julianus Inkasso OÜ 343,66 II 2,93
KOKKU nõudeid 11740,51 100,00%

2. Kinnitada Julia Varivoda pankrotimenetluse kulud ajavahemikul alates 1. maist 2014. a kuni 30. septembrini 2014. a summas 1099 eurot.

3. Avaldada väljaandes Ametliku Teadaanded teade jaotusettepaneku kinnitamise koh-tumääruse kohta ja saata määrus võlgnikule ja haldurile teadmiseks.


EDASIKAEBAMISE KORD

Võlgnikul on õigus esitada kohtumääruse peale määruskaebus Tartu Ringkonnakohtule Viru Maa-kohtu kaudu 15 päeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest.

Kohus selgitab, et menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menet-lustähtaja ennistamist.
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 30 lg 2, teatab Harju Maakohus, et 23.03.2015 a. määrusega määras Eesti Puidu Grupp OÜ (registrikood 10815921) ajutise pankrotihalduri Svetlana Pilden (Business Law Firm OÜ, Liivalaia 21-17, Tallinn 10118, svetlana.pilden@haldur.just.ee) aruandest tulenevalt Eesti Puidu Grupp OÜ pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 500 (viissada) eurot. Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda 10 (kümne) kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE891010220034796011 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE571010220229377229 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE062200221059223099 Swedbank AS'is või arveldusarvele EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Eesti Puidu Grupp OÜ pankrotimenetluse jätkamiseks 500 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-14-58599. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; ettemaksu summa; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 25.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Alsera (pankrotis, registrikood 11297144) pankrotihaldur teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 31.03.2015. a algusega kell 13.00 aadressil Tallinn, Liivalaia 21-17, VI korrus, Business Law Firm OÜ. Üldkoosoleku päevakord: 1. Pankrotimenetluse lõpetamise otsustamine ja 2. halduri tasu kinnitamine. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Teate avaldaja: pankrotihaldur Svetlana Pilden, tel 528 0212, e-post: info@blf.ee.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 alusel kohtuteate tsiviilasjas nr 2-15-3849:

Algatada OSAÜHING ORVEK, rg-kood 10855145, suhtes pankrotimenetlus.
Keelata Orvek OÜ-l ja mistahes isikutel ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks Tiia Kalaus (Fortuuna 1, 50603 Tartu; e-post: tiia.kalaus@civilex.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas 06. mail 2015. a kell 13.00.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Terje Eipre avaldab PankrS § 143 lg 5 alusel järgneva pankrotimenetluse teate: Aktsiaselts Hansaflex Noore (pankrotis; registrikood 10203218) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Eipre & Partnerid (Juhkentali 8, Tallinn) 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Jaotusettepanekuga tutvumise palume eelnevalt pankrotihalduriga kooskõlastada telefonil 627 0551. Vastuväide jaotusettepanekule on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Lõpparuandega (PankrS § 158) Andres Raid (04.05.55) pankrotimenetluses saab tutvuda Roosikrantsi 23-5 Tallinnas ja võlausaldajad saavad esitada vastuväiteid Harju Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest. Lõpparuanne saadetakse võlausaldajate teadaolevatele e-posti aadressitele. Teate aluseks PankrS § 158, 163, avaldaja haldur Urmas Tross. Info e-posti aadressil: urmas.tross@alustauuesti.ee.
 
 24.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. VVO TRADING OÜ (registrikood 12515519) 19.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/4307 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. VÄLITÖÖD OÜ (registrikood 12217928) 09.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/2614 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a augustikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 24.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Golden Grain Private OÜ-le (registrikood 12558256) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2924 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. TipTop Quality OÜ-le (registrikood 11620800) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3265 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
3. Online Press OÜ-le (registrikood 12606713) 16.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4229 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. SKK-INFRA OÜ-le (registrikood 11468692) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4860 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
5. Hobujaama parkla OÜ-le (registrikood 12282179) 23.01.2015 korralduse nr 9-1.1/8483 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Rigolet Collect OÜ-le (registrikood 12372882) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8448 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
7. RN Trade FIX OÜ-le (registrikood 12396517) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8618 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Toasoe OÜ-le (registrikood 12612205) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9009 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Täpsi Talu OÜ-le (registrikood 11562824) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9123 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Rahva Autorent OÜ-le (registrikood 12233904) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9230 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Revark Grupp OÜ-le (registrikood 11351530) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9231 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Igoonline OÜ-le (registrikood 12471012) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9267 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. Tallinna Finantsgrupp OÜ-le (registrikood 12334108) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9270 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. Torutööd OÜ-le (registrikood 12486746) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9290 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 172. Kairi Varik (isikukood 48409056017) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate erakorraline üldkoosolek 02.04.2015. a kell 11.00 asukohas Jaama 76D (II korrus), Tartu.
Päevakord: võlgadest vabastamise menetlusest ja usaldusisiku määramisest.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 163 lg 7 ja § 175 lg 7 teatab Harju Maakohus, et 23.03.2015. a määrusega määras kinnitada Osaühing Hard-Restauraator (pankrotis, registrikood 10328629) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus.Vabastada pankrotihaldur Kalle Mõtsnik tema kohustustest Osaühingu Hard-Restauraator (pankrotis) pankrotimenetluses pärast Osaühingu Hard-Restauraator (pankrotis, registrikood 10328629) kustutamist registrist. Määrata Osaühingu Hard-Restauraator (pankrotis) kõigi säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks pankrotivõlgniku juhatuse liige Hardi Tooming (isikukood 36608132758).
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 24.03.2015. a määrusega määrati teha ettepanek Evgeny Simonov-i (ik: 37510010283) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Evgeny Simonov-i pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 1000 eurot hiljemalt 30.03.2015. a Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või nr EE062200221059223099 AS-is Swedbank, EE513300333522160001 AS-is Danske Bank Eesti filiaal või EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaal. Selgitusse märkida tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 30 lg 2, teatab Harju Maakohus, et 23.03.2015. a määrusega määras Oliver Kasak'u (pankrotis, isikukood 38012160244) pankrotimenetluses massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks tasutava deposiidi suuruseks 2106 eurot. Kohus teeb ettepaneku võlausaldajatele või kolmandatele isikutele kas üksi või eelmainitutega koos tasuda kohtu deposiiti Oliver Kasak'u (pankrotis) pankrotimenetluses massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks eelmises punktis mainitud summa 5 (viie) kalendripäeva jooksul alates määruse teatavaks tegemisest. Summa tuleb maksta Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE062200221059223099 AS-is Swedbank, EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis. Kohtule tuleb koheselt esitada massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Adila Gassimova (pankrotis, sünd 05.09.1974. a) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest halduri büroos, Roseni 7, II korrus, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 509 7167 või indrek@pankrotihaldur.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Harju Maakohtu, Kentmanni kohtumajale 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus on PankrS § 163 lg 1, avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Idris Gasimov (pankrotis, sünd 08.02.1964. a) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest halduri büroos, Roseni 7, II korrus, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 509 7167 või indrek@pankrotihaldur.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Harju Maakohtu, Kentmanni kohtumajale 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus on PankrS § 163 lg 1, avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo.
 
 24.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. AnLaine OÜ-le (registrikood 11427865) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8879 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. AnLaine OÜ-le (registrikood 11427865) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8880 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Margus Kask (pankrotis; isikukood 37212240273) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 22.04.2015 kell 11:00 Advokaadibüroo LEXTAL ruumides aadressil Rävala pst 4, 10143 Tallinn. Üldkoosoleku päevakord: 1. Nõuete kaitsmine pankrotimenetluses; 2. Võlausaldajate üldkoosoleku ettepanek usaldusisiku määramiseks. Nõudeavalduste ja neile esitatud kirjalike vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel Advokaadibüroos LEXTAL, Rävala pst 4, 10143 Tallinn, halduriga eelnevalt telefoni või e-kirja teel kokku leppides. Lisainformatsioon tel 640 0250 või e-posti aadressil mari.manniko@lextal.ee. Teate aluseks on PankrS § 100 lg 4.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ain Kilter (pankrotis; isikukood 36104302747) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 21.04.2015 kell 11:00 Advokaadibüroo LEXTAL ruumides aadressil Rävala pst 4, 10143 Tallinn. Üldkoosoleku päevakord: 1. Nõuete kaitsmine pankrotimenetluses; 2. Võlausaldajate üldkoosoleku ettepanek usaldusisiku määramiseks. Nõudeavalduste ja neile esitatud kirjalike vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel Advokaadibüroos LEXTAL, Rävala pst 4, 10143 Tallinn, halduriga eelnevalt telefoni või e-kirja teel kokku leppides. Lisainformatsioon tel 640 0250 või e-posti aadressil mari.manniko@lextal.ee. Teate aluseks on PankrS § 100 lg 4.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 143 alusel:
Evelin Kraavi (ik 48005255229) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda kokkuleppel halduriga (tiia.kalaus@civilex.ee) Tartus, Fortuuna 1 (II korrus). Vastuväiteid Viru Maakohtule saab esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Igor Ustimuk’i võlausaldajate nõuete kaitsmise üldkoosolek toimub 13.04.2015. a kl 15.30 Pankrotihalduribüroo Mägi & Partnerid OÜ ruumes Tallinnas Lauteri tn 7-12. Esitatud nõuetega saab samas tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne koosolekut, leppides selles halduriga eelnevalt kokku tel 501 0656. Teadanne on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud väljavõtte 23.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas 2-13-48782:
Kinnitada Aleksandr Spõnu (isikukood 37201230061) pankrotimenetluses halduri esitatud jaotusettepanek

Edasikaebe kord
Käesolevale määrusele võib esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja kaudu.
 
 24.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohus avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:

Tartu Maakohtu 23.03.2015 määrusega tsiviilasjas 2-99-6 (Aktsiaselts "Harrison" (pankrotis), rg-kood 54028325, pankrotimenetluses) kohus määras:

1. Määrata AS-i Harrison (pankrotis) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 6000 (kuus tuhat) eurot ja maksmise tähtajaks 15 päeva määruse kättetoimetatuks lugemisest arvates.
2. Rahasumma tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB Pank või EE932200221023778606 Swedbank või EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal või EE701700017001577198 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal (viitenumber 3100057455; selgitusega menetluskulud, tsiviilasi 2-99-6). Maksmist tõendav dokument esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks Põlva kohtumajale (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev).
3. Määruse kohta avaldada teadaanne Ametlikes Teadaannetes. Lugeda teade kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
4. Saata määrus teadmiseks pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord:
Seadus ei sätesta määruse peale määruskaebuse esitamise õigust.
 
 24.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Ave Ruus’ile (sünniaeg 27.01.1973) 17.02.2015 korralduse 9-1.1/8953 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 24.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. ResTan Partner OÜ-le (registrikood 11392687) 23.01.2015 korralduse nr 9-1.1/8513 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Täpsi Talu OÜ-le (registrikood 11562824) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8577 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. OÜ-le Royalcom (registrikood 11459960) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8959 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
4. Revark Grupp OÜ-le (registrikood 11351530) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8996 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. SolLady Pärnu OÜ-le (registrikood 12627715) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8998 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
6. TecProject OÜ-le (registrikood 11148314) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9011 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Tiande OÜ-le (registrikood 11916216) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9045 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Unicover OÜ-le (registrikood 11333420) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9047 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Unique Market OÜ-le (registrikood 12383377) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9048 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. OÜ-le Solivella (registrikood 12372480) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9077 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Urbangardening OÜ-le (registrikood 12615959) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9092 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
12. Tripify OÜ-le (registrikood 12627589) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9101 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. JAH Kapital OÜ-le (registrikood 12195472) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9114 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. OÜ-le Ilves and Company (registrikood 12024388) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9115 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. OÜ-le Inspro Teenindus (registrikood 10523360) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9117 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
16. Rahva Autorent OÜ-le (registrikood 12233904) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9119 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
17. RMM Design OÜ-le (registrikood 10931952) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9120 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9121 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
18. Rubbex Holding OÜ-le (registrikood 12613110) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9122 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
19. Sompa Arendus OÜ-le (registrikood 11406461) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9128 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
20. QX Logistics OÜ-le (registrikood 11431826) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9227 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
21. Swissbet OÜ-le (registrikood 12676530) 02.03.2015 korralduse nr 9-1.1/9770 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
22. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-le (registrikood 10918590) 13.03.2015 korralduse nr 9-1.1/10765 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 24.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel alljärgmise teate:
KOHUS MÄÄRAS KOHTUASJAS nr 2-15-270:
1. Rahuldada Nutrifon SOL OÜ (likvideerimisel, registrikood 10592792) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Kuulutada välja Nutrifon SOL OÜ (likvideerimisel, registrikood 10592792) pankrot 24.03.2015 kell 11:30.
3. Nimetada Nutrifon SOL OÜ (likvideerimisel, registrikood 10592792) pankrotihalduriks Jüri Truuts (Jõe 2, II korrus, 10151 Tallinn; tel +372 502 6222; e-post truuts@autente.ee).
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 13.04.2015 kell 13:00. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
5. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
6. Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade).
7. Kohustada võlgniku likvideerijat vandeadvokaati Janno Kuusk'e ilmuma vande andmiseks 13.04.2014 kell 12:45 Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
8. Hoiatada võlgniku likvideerijat vandeadvokaati Janno Kuusk'e, et teabe andmise kohustuse ja vande andmise kohustuse mittetäitmisel (sh vande andmise kohustuse täitmiseks kohtusse ilmumata jätmisel või vande andmisest keeldumisel) võib kohus neid trahvida või nende suhtes kohaldada sundtoomist või aresti. Kohus võib aresti määrata kuni kolmeks kuuks (PankrS § 89 lg 2).
9. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
10. Toimetada kohtumääruse ärakiri kätte avaldajale ja pankrotihaldurile.
11. Saata kohtumäärus Tartu Maakohtu registriosakonnale (PankrS § 39 lg 1).
EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3).
Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7).
Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing MARMIIRE (registrikood 10427633 pankrotis) pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Õigusbüroos Rattus OÜ, Vene 23-1, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 501 3121 või kauri.rattus@gmail.com. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajale 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Teate avaldamise õiguslik alus: PankrS § 163 lg 1.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viivika Opmann (pankrotis), isikukood 48305182730, pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 10.04.2015. a algusega kell 13:00 pankrotihalduri büroos Tartus Kalevi tn 9-4. Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus tutvuda nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut halduri büroos Tartus Kalevi tn 9-4, kooskõlastades aja eelnevalt pankrotihalduriga tel 504 3679. Teate avaldamise alus on PankrS § 100 lg 4.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Sergei Karlov, isikukood 37402230213, pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 10.04.2015. a algusega kell 13:30 pankrotihalduri büroos Tartus Kalevi tn 9-4. Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus tutvuda nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut halduri büroos Tartus Kalevi tn 9-4, kooskõlastades aja eelnevalt pankrotihalduriga tel 504 3679. Teate avaldamise alus on PankrS § 100 lg 4.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Nõuete kaitsmise koosolek Osaühing Chrisman (pankrotis), registrikood 11129859, pankrotimenetluses toimub 10.04.2015. a algusega kell 12:00 pankrotihalduri büroos Tartus, Kalevi tn 9. Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus tutvuda nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut halduri büroos Tartus Kalevi tn 9, leppides eelnevalt kokku tutvumise aja tel 504 3679. Teate avaldamise alus on PankrS § 100 lg 4.
 
 23.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Tallinna Investeeringute Grupp (registrikood 10918590) 06.03.2015 korralduse nr 9-1/1504 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Meisterland (registrikood 11292715) 23.03.2015. a otsuse nr 7.1-5/003632 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3 alusel alates 24.03.2015.
2. OÜ-le DELSTON (registrikood 11281383) 26.02.2015. a otsuse nr 7.1-5/2477 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 01.03.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Margus Evartov (isikukood 38208030271) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Jõe 2, II korrus, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 502 6222 või truuts@autente.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Tartu Maakohtu, Tartu kohtumajale 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus on PankrS § 163 lg 1, avaldaja pankrotihaldur Jüri Truuts.
 
 23.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 23.03.2015 kohtumäärusega määrati rahuldada Valeri Jatsõ¨õni pankrotiavaldus ja välja kuulutada kell 16.00 Valeri Jatsõ¨õn'i (isikukood 38812216014, viibimiskoht Tartu Vangla, Turu 56 Tartu) pankrot.
Nimetada Valeri Jatsõ¨õni pankrotihalduriks Küllike Mitt (OÜ Õigusbüroo Faktootum; Õpetaja 9a, 51003 Tartu; tel 742 0583, 505 3344; e-post kyllike.mitt@haldur.just.ee).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 9. aprillil 2015 kell 10.00 Kalevi 1 Tartus Tartu kohtumaja saalis nr 348.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.

Edasikaebamise kord
Pankrotimääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 145 lg5 alusel järgmise teate:
Pärnu Maakohtu kohtunik Lea Pavelsoni 23.03.2015 kohtumääruse resolutsioon:
Kinnitada pankrotihaldur Ly Müürsoo Ljubov Nikonova (pankrotis, isikukood 46107260271) pankrotimenetluses esitatud jaotusettepanek.
Edasikaebamise kord:
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse võlgnikule ja vastuväite esitanud võlausaldajale kättetoimetamisest.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 163 lg 7 teate.
Harju Maakohtu 23.03.2015. a määrusega määrati kinnitada TeleGlobal OÜ (pankrotis/registrikood 11675310) pankrotimenetluses esitatud lõpparuanne ja lõpetada TeleGlobal OÜ pankrotimenetlus. Jätta pankrotihaldur Kalle Mõtsnik pankrotihalduri kohustustest vabastamata. Määrata TeleGlobal OÜ (pankrotis) dokumentide hoidjaks TeleGlobal OÜ (pankrotis) juhatuse liige Paal Juul Aschjem (isikukood 34511090304). Määrusele võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest PankrS § 164 lg 1 alusel võlgnik. PankrS § 164 lg 2 kohaselt võib võlausaldaja pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale esitada kaebuse, kui ta menetluse lõpetamise avalduse vastu esitas vastavalt käesoleva seaduse § 161 lõikele 2 või § 163 lõikele 2 vastuväite. Määruskaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 145 lg 5 kohaselt väljavõtte 23.03.2015 kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas 2-13-52377:

Kinnitada OÜ Kojoot (pankrotis), rg-kood 10685281, pankrotimenetluse lõpparuanne pankrotihaldur Ly Müürsoo poolt 23.02.2015 koostatud kujul.

OÜ Kojoot (pankrotis) võlausaldajate tunnustatud nõuete osad, mille ulatuses nad raha saanud ei ole, on alljärgnevad:

I järgu nõudeid ei esitatud

II järgu nõuded:

Võlausaldaja /Tunnustatud nõue (¤) /Jääb raha saamata (¤)
Reikard OÜ / 179.22 / 172.56
AS Helter-R / 264.03 / 254.22
Svensky Kaubanduse AS / 34.60 / 33.31
Sevenoil Est OÜ / 119.13 / 114.70
Premia Tallinna Külmhoone AS /536.79 / 516.84
AS Balbiino / 118.14 /113.75
Piret Heinla / 641.64 / 617.79
Ene Piirsalu / 641.56 / 617.72
Mailis Simson / 34.63 / 33.34
Eda Lauk / 321.17 / 309.23
YuNa Solutions OÜ / 32.00 / 30.81
Ljudmila Volo¨ina/ 3557.36 /3 425.14
Kaarli Goldstore OÜ / 103.51 / 99.66
AS Rannarootsi Lihatööstus / 470.55 / 453.06
Oleg Volo¨in / 3621.18 / 3486.59
Eesti Vabariik Maksu-ja Tolliameti kaudu / 1117.05 / 1075.54
RRLektus AS / 794.93 / 765.38
Saku Õlletehas AS / 1291.02 / 1243.03
Swedbank AS / 959.82 / 924.15
Eesti Energia AS / 274.54 / 264.34
KOKKU II järgu nõuded / 15 112.87 /14 551.16

III järgu nõuded:
Võlausaldaja /Tunnustatud nõue (¤) / Jääb raha saamata (¤)
RRLektus AS / 431.88 / 431.88
Reikard OÜ / 235.08 / 235.08
Elisa Eesti AS / 98.23 / 98.23
AS Eesti Pagar / 142.47 / 142.47
KOKKU III järgu nõuded / 907.66 / 907.66

Lõpetada OÜ Kojoot (pankrotis) pankrotimenetlus.

OÜ Kojoot (pankrotis) kustutamine äriregistrist teha ülesandeks pankrotihaldur Ly Müürsoo'le. Pärast võlgniku kustutamist äriregistrist vabastada Ly Müürsoo OÜ Kojoot (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.

Määrata OÜ Kojoot (pankrotis) dokumentide hoidjaks Ljudmilla Volo¨ina (isikukood 46607174928).

EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Eco-ST OÜ (pankrotis, registrikood 10893068) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest halduri büroos, Roseni 7, II korrus, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 509 7167 või indrek@pankrotihaldur.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Harju Maakohtu, Kentmanni kohtumajale 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus on PankrS § 163 lg 1, avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 145 lg5 alusel järgmise teate:
Pärnu Maakohtu kohtunik Lea Pavelsoni 23.03.2015 kohtumääruse resolutsioon:
Kinnitada pankrotihaldur Ly Müürsoo Thule Kariste'i (pankrotis, isikukood 48802090276) pankrotimenetluses esitatud jaotusettepanek.
Edasikaebamise kord:
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse võlgnikule ja vastuväite esitanud võlausaldajale kättetoimetamisest.
 
 23.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Mööbliring (registrikood 11052031) 10.03.2015. a korralduse nr 12.2-3/030977-1 kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud OÜ Mööbliring 18.03.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Sõpruse pst 4, Tartu ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Antud teatega muudab maksuhaldur OÜ Mööbliring Maksu- ja Tolliametile tõendite esitamise tähtaega, milleks on 06.04.2015 kell 10.00.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Salgery OÜ-le (registrikood 12244316) 20.03.2015 otsuse nr 12.2-3/030395-10 detsember 2014 käibemaksu tagastusnõude rahuldamata jätmise kohta.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le ADOBE KINNISVARA (registrikood 10618793) 20.03.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/12.2-3/015207-49 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega kohustatakse OÜ ADOBE KINNISVARA tasuma käibemaksu summas 80 548,00 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.03.2015PankrotiteatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab: Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-15-187- REGIINA KAIMA, ik: 49104160306, pankrotimenetlus. 21.01.2015 kohtumäärusega kohus määras: Regiina Kaima pankrotiavaldus rahuldada.

Kuulutada välja füüsilise isiku Regiina Kaima (ik 49104160306) pankrot 21.01.2015 kell 11.00.

Pankrotimenetlus on algatatud Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 1346/2000 artikkel 3 lõike 1 alusel ning selle suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.

Pankrotihalduriks nimetada Martin Krupp (tel 684 4400, 507 2034, 504 6694; e-post: martin@cavere.ee).

Pankrotiseaduse § 85 kohaselt kohustada võlgnikku andma kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige võlgniku vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- ja kutsetegevuse kohta.

PankrS § 89 kohaselt kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise tagamiseks võib kohus võlgnikku trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti, kui võlgnik takistab pankrotimenetlust PankrS § 85-88, § 20 ja § 35 lõike 1 p 3 sätestatud kohustuste rikkumisega.

Korraldada võlausaldajate esimene üldkoosolek 06.02.2015 kell 14.30 Rakveres, Rohuaia 8, saalis nr2.
Kohustada võlgnikku osalema võlausaldajate esimesel üldkoosolekul ja andma võlgniku vande.

Võlausaldajatel teatada haldurile hiljemalt kahe kuu jooksul alates pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes ilmumise päevast kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
Nõudest teatamiseks tuleb esitada haldurile kirjalik nõudeavaldus, milles märgitakse nõude sisu, alus ja suurus. Samuti see, kas nõue on tagatud pandiga. Nõudeavaldusele lisatakse avalduses nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid. Nõudeavaldusele kirjutab võlausaldaja alla. Kui nõudeavaldusele kirjutab alla esindaja, lisab ta volikirja või tema esindusõigust tõendava muu dokumendi, juriidilistel isikutel tuleb lisada registrikaardi ärakiri.
Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja, kellele on saadetud PankrS § 34 lg 1 nimetatud teade, jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks.
Kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast kahekuulise tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja; kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.

Pärast pankroti väljakuulutamist võib võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist vastu võtta üksnes haldur.

Pankroti väljakuulutamise kohta tehakse halduri poolt esitatud pankrotimääruse alusel märkus kinnistusraamatusse kinnisasjade juurde, mille omanikuna on võlgnik kantud kinnistusraamatusse ning võlgnikule kuuluvate piiratud asjaõiguste juurde ja õiguse juurde nendele õigustele, kui võib eeldada, et märkuse sisusse kandmata jätmine võib kahjustada võlausaldajate huve.

Kohtumäärus tehti teatavaks 21.01.2015 kell 11.00.
Menetluskulud PankrS § 150 lg 1 p 1 mõttes jäävad TsMS § 172 lg 1 alusel võlgniku kanda.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele. Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda.

Edasikaebamise kord: Kohtumäärusele on õigus edasi kaevata 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisele järgnevast päevast arvates määruskaebuse esitamisega sama maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule.
PankrS § 32 sätestab, et pankrotimääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel 23.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist: Tsiviilasi nr 2-15-2398 võlgniku Reisiks OÜ pankrotimenetlus.
Määrata Reisiks OÜ, registrikood 12570263, menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 3500 (kolm tuhat viissada) eurot ja selle maksmise tähtajaks võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele 15. mai 2015. Summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE571010220229377229 SEB Pank AS või arveldusarvele nr EE062200221059223099 Swedbank AS või arveldusarvele nr EE513300333522160001 Danske Bank AS Eesti filiaal või arveldusarvele nr EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal.

Kohtule tuleb esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).

Avaldada teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Käesolev määrus ei ole edasikaevatav.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-14-52417 Igor Abdulajev'i (pankrotis) pankrotimenetlus:
1. Lõpetada Igor Abdulajev’i (pankrotis, isikukood 36202010306) pankrotimenetlus raugemise tõttu.
2. Võlausaldajatel on jäänud tunnustatud nõuetest raha saamata alljärgnevalt:
Jrk nr - Võlausaldaja - Rahuldamata nõue (eurodes)
1. Kohtutäitur Arvi Pink; 80,28
2. Kohtutäitur Terje T¨apis (toimikud on üle antud Tallinna kohtutäitur Urmas Tärno menetlusse); 765,72
3. Eesti Vabariik Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu; 7 194,03
4. Kohtutäitur Risto Sepp; 162,83
5. Kohtutäitur Urmas Tärno;39,22
3. Vabastada pankrotihaldur Peeter Sepper tema kohustustest Igor Abdulajev’i (pankrotis) pankrotimenetluses pärast pankrotimenetluse lõpetamise määruse jõustumist.
5. Kinnitada Igor Abdulajev'i (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihalduri tehtud vajalikud kulutused summas 36,95 eurot.
6. Jätta Igor Abdulajev'i (pankrotis) pankrotimenetluse kulud võlgnik Igor Abdulajev'i (pankrotis) kanda.
9. Algatada Igor Abdulajev'i (pankrotis) kohustustest vabastamise menetlus.
10. Jätta Igor Abdulajev'i (pankrotis) usaldusisik määramata ja kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi.
11. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
Määruse peale, millega kohus on algatanud võlgniku kohustustest vabastamise menetluse, võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite.
Maakohtu või ringkonnakohtu menetlusabi andmise või sellest keeldumise määruse peale ja kummagi määruse muutmise või tühistamise määruse peale, võib menetlusabi taotleja või saaja või Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu esitada määruskaebuse.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ele Uutmaa (pankrotis; isikukood 46611273715) pankrotihaldur Mari Männiko teatab pankrotiseaduse § 143 lg 5 alusel, et pankrotimenetluses (tsiviilasi nr 2-14-56254) on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos LEXTAL (Rävala 4, 8. korrus, 10143 Tallinn), eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga (e-post: mari.manniko@lextal.ee). Võlgnik või võlausaldaja võib esitada vastuväite kohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
BREIC Ida-Eesti Investeeringud Osaühing (rg-kood 11298333, pankrotis) pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega on võimalik tutvuda aadressil Sompa 3, Jõhvi eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 529 7927. Vastuväiteid on võimalik esitada Viru Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates. Teate avaldamise aluseks on PankrS § 163 lg 1.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Merkton Ehitus Osaühing (pankrotis), rg-kood 11677680, võlausaldajate üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kohtusaalis nr 316 09.04.2015. a kell 9.00 järgmise päevakorraga:
1. Nõude tähtaja ennistamise otsustamine. 2. Võlausaldajate nõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie tööpäeva jooksul enne üldkoosolekut aadressil Paldiski mnt 22, Tallinn Peep Lillemäe Õigusbüroos, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga: e-post peep.lillemae@haldur.just.ee, tel 5656 7676. Teate avaldamise alus PankrS § 100 lg 4.
 
 23.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 20.03.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada Einar Grünthal (isikukood 36712276517; elukoht: Põdra, Põdra küla, Rõuge vald Võrumaa 66270) pankrot 20. märts 2015. a kell 14.00.
Nimetada pankrotihalduriks Karn Antsov (ik 47911196529 kontaktaadress: Jüri 26, 65609 Võru, telefon: 5657 7877, 782 4348; e-post: karin@kuklase.ee)
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 09. aprillil 2015. a kell 11.00 Tartu kohtumajas (asukoht Kalevi 1 Tartu 50092, saal 348) (PankrS § 31 lg 6).
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Enne pankroti väljakuulutamist kohaldatud hagi tagamise abinõud jäävad kehtima (PankrS § 31 lg 6).

Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 23.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab: Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-14-59286- LEMBI OLONEN (pankrotis), ik: 47001235237, pankrotimenetluse järelvalve. 23.03.2015 kohtumäärusega kohus määras: Kinnitada Lembi Oloneni (pankrotis) jaotusettepanek halduri poolt 19.03.2015 esitatud ja käesolevas määruses kajastatud kujul, sh. jaotiste tabel järgnevalt:

Tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised
I järk (PankrS § 153 lg 1 p 1) - pandiga tagatud tähtaegselt esitatud nõuded:
Nõudeid tunnustamiseks I järgus ei esitatud.
II järk (PankrS § 153 lg 1 p 2) - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded:
Kokku tunnustati nõudeid II järgus summas 24 650,38 eurot, mis jaguneb võlausaldajate vahel alljärgnevalt:
Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (EUR) -Jaotis%

AS SEB Pank 3 803,68 15,43051263
Swedbank AS 3 653,10 14,81964984
KÜ Rakvere tee 3 5 792,20 23,49740653
Condor Inkasso OÜ 6 400,00 25,9630886
Eesti Energia AS 35,49 0,14397344
AS Eesti Telekom 296,68 1,203551426
BIGBANK AS 4 669,23 18,94181753
24 650,38 100

III järk (PankrS § 153 lg 1 p 3) - muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded:
Nõudeid tunnustamiseks III järgus ei esitatud.

Edasikaebamise kord: Määrusele on võlgnikul või vastuväite esitanud võlausaldajal õigus esitada määruskaebus 15 päeva jooksul Tartu Ringkonnakohtule maakohtu kaudu.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Matti Rull'i (pankrotis, isikukood 35603296015) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda advokaadibüroos Normann ja Partnerid aadressil Lossi 37 Viljandi, 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Jaotusettepanekuga tutvumise aeg palume kooskõlastada eelnevalt pankrotihalduriga telefonil 509 2695 või e-post abnormann@gmail.com. Vastuväide jaotusettepanekule on võimalik esitada Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Avaldamise alus: PankrS § 143 lg 5.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Andrias Palmits teatab pankrotiseaduse § 161 lg 1 alusel, et Tatjana Vares'e (isikukood 46706270291, surnud 24.07.2013. a) pärandvara pankrotimenetluses on kohtule esitatud pankrotiseaduse § 160 alusel avaldus pankrotimenetluse lõpetamiseks võlausaldajate nõusolekul.

Avalduse aluseks olevate dokumentide ja võlausaldajate nõusolekutega on võimalik tutvuda kooskõlastatult pankrotihalduriga Advokaadibüroos Paas & Partnerid, asukohaga Tondi 51, Tallinn (telefon 614 8221, e-post andrias.palmits@abpp.ee).

Võlausaldajad võivad esitada pankrotimenetluse lõpetamise avaldusele vastuväite 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest. Vastuväide tuleb esitada Harju Maakohtule tsiviilasjas nr 2-14-8451.
 
 20.03.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg. 1 ja § 33 lg 1 alusel 20.03.2015 kell 16.00 määruse tsiviilasjas 2-14-7838 Litagra OÜ pankrotiavalduse asjas OÜ Landseed suhtes pankroti väljakuulutamiseks alljärgnevalt:

Kuulutada välja OÜ Landseed (registrikood 11905508, asukoht Kullasaare, Aruvälja küla, Audru vald, Pärnu maakond) pankrot.

Nimetada OÜ Landseed pankrotihalduriks vandeadvokaat Martin Pärn (advokaadibüroo Naur&Pärn, asukoht Juhkendali 52, Tallinn, e-post martin@in.ee).

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 10.04.2015. a algusega kell 11.00 Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja saalis nr 2, asukoht Rüütli 19, Pärnu.

Kohustada juhatuse liiget Raivo Koger't kohtus 10.04.2015. a kell 10.45 vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged.

Pankrotimäärus edastada PankrS § 40 lg 1 p 1; lg 2 alusel Tartu Maakohtu kinnistusosakonnale märkuste tegemiseks OÜ Landseed (registrikood 11905508) kuuluvate järgmiste kinnisasjade juurde: 1) Registriosa nr 1271606, asukohaga Pärnumaa, Audru vald, Aruvälja küla, Värava. 2) Registriosa nr 3226906, asukohaga Pärnumaa, Audru vald, Põhara küla, Kõrtsi. 3) Registriosa nr 3375306, asukohaga Pärnumaa, Audru vald, Põhara küla, Kullassaare. 4) Registriosa nr 4166806, asukohaga Pärnumaa, Audru vald, Ahaste küla, Kullassaare.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Avaldada teade pankrotimääruse kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded (PankrS § 33 lg 1, 2, 3).

Määrus pankroti väljakuulutamise kohta on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest (PankrS § 41).

Määrus saata avaldajale, võlgnikule, pankrotihaldurile, Tartu Maakohtu registriosakonnale ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonnale.

Menetluskulude jaotus Jätta menetluskulud OÜ Landseed kanda.

Määrata kindlaks Litagra OÜ menetluskulude suurus: pankrotiavalduse esitamisel tasutud riigilõiv 250.- eurot.

Pankrotimenetluse kulude kohta tehtud määruse peale võib esitada määruskaebuse (PankrS § 150 lg 5).

Edasikaebamise kord Võlgnikul ja võlausaldajal on õigus määrusele esitada määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.

Ajutisel pankrotihalduril on õigus esitada määruskaebus ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määrusele on õigus esitada määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest alates.

Määruskaebust ei saa esitada pärast viie kuu möödumist määruse teatavakstegemisest eestkostjale.

Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate:
Pärnu Maakohtu kohtunik Lea Pavelsoni 20.03.2015 kohtumääruse resolutsioon:
Nimetada füüsilisest isikust võlgniku Evelin Ojasoole (sündinud 1982. a) ajutiseks pankrotihalduriks Ly Müürsoo (isikukood 46208220284, asukoht Väike-Ameerika 8-203, 10129 Tallinn, e-post lyy.myyrsoo@mail.ee), kes omab 22.06.2004 välja antud tunnistust nr 80.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida füüsilisest isikust võlgniku Evelin Ojasoo vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Evelin Ojasool käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada füüsilisest isikust võlgniku Evelin Ojasoo vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 02.04.2015 kell 13.00 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda võlgnik ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 20.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15716 Tallinn) andis ¦amil Kurbanov'ile (sünniaeg 01.02.1993) 10.02.2015 korralduse nr 12.2-3/027010-4 sunniraha 130 euro tasumiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamisest arvates. Korralduse andmise tingis asjaolu, et ¦amil Kurbanov jättis Maksu- ja Tolliameti 24.10.2014 korralduse nr 12.2-3/027010-2 selles märgitud tähtajaks 04.11.2014 täielikult täitmata ning ei esitanud perioodi november 2013 kuni veebruar 2014 raamatupidamisedokumente.
Korraldusega pandud kohustuste tähtajaks täitmata jätmisel rakendab Maksu- ja Tolliamet sunniraha, mille suurus on suulise teabe andmata jätmisel esimesel korral 130 eurot (MKS § 67 lg 1).
Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.
 
 20.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Pinnacle Peak OÜ-le (registrikood 12702575) 11.02.2015. a korralduse nr 9-1.1/8459 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Perfect Logistilisi Lahendusi OÜ-le (registrikood 12114766) 11.02.2015. a korralduse nr 9-1.1/8458 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi Rüne Gustavson'ile (sünniaeg 27.11.1980) 13.02.2015 maksuotsuse nr 12.2-5/007561 tasumisele kuuluva tulumaksu määramiseks 2013. a maksustamisperioodi eest kokku summas 1607,45 eurot 30 päeva jooksul käesoleva maksuotsuse kättetoimetamisest arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud teadaanded.
 
 20.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Haviar Ehitus OÜ-le (registrikood 11667925) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8480 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
2. Success Consulting OÜ-le (registrikood 12501641) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8567 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. GreeVin OÜ-le (registrikood 11972290) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8587 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. JaK LDT. OÜ-le (registrikood 12565345) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8612 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le Gransvik (registrikood 11187616) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8956 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. RN Trade FIX OÜ-le (registrikood 12396517) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8963 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Sirens OÜ-le (registrikood 12371411) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8966 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Smart Solutions OÜ-le (registrikood 10975607) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8967 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Star Invest OÜ-le (registrikood 10710375) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8969 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Uus Märjamaa Grupp OÜ-le (registrikood 12296460) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9459 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Globestar Invest OÜ-le (registrikood 11898441) 05.03.2015 korralduse nr 9-1.1/10180 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. WELLC Europe OÜ-le (registrikood 11924629) 04.02.2015. a korralduse nr 9-1.1/8020 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 18.03.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Mauris Õunapuu (isikukood 38812126037) pankrotiavaldus.
Nimetada Mauris Õunapuu ajutiseks pankrotihalduriks Kristo Teder (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN, telefon 664 0620, e-post kristo.teder@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 22.04.2015. a kell 09.00 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 20.03.15 kohtumäärusega ts.asjas 2-15-3151 määrati:
1. Võtta OÜ Ida Ehituse Grupp pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada Osaühing Ida Ehituse Grupp (rk 12360672) ajutiseks pankrotihalduriks Tarmo Villman (Sompa tn 3, Jõhvi 41533, tel 529 7927, 337 0038, e-mail tarmo.villman@mail.ee, halduri tunnistus nr 170).
3. Ajutisel pankrotihalduril esitada kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lg 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse osas hiljemalt 6. aprilliks 2015.
4. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung 16. aprillil 2015 kell 15.00 Viru Maakohtu Narva kohtumajas.
5. Peatada sundtäitmine võlgniku vara suhtes.
6. Pankrotiavalduse tagamiseks keelata võlgnikul vara käsutamine ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta. Kanda vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara käsutamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes.
7. Pankrotiavalduse tagamise osas täidab kohtumäärust ajutine pankrotihaldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
8. Avaldaja väljaandes Ametlikud Teadaanded teade ajutise halduri määramise, kohtuistungi aja ja koha ning käsutuskeelu kohaldamise kohta.
Saata kohtumäärus Viru Maakohtu registriosakonnale, ajutisele pankrotihaldurile ja võlgniku lepingulisele esindajale.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale võib võlgnik esitada pankrotiavalduse tagamise osas määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest arvates.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 17 lg 2 § 21 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 20. märtsi 2015 kohtumäärusega määras nimetada Bureau Grupp OÜ (registrikood 11518711) ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Peeter Sepper (aadress Kotzebue 9, 10412, Tallinn, e-post: peeter.sepper@haldur.eu). Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 10. aprillil 2015. a algusega kell 10:00 Tallinnas, Kentmanni 13 saal 518. Kohtuistungile kutsuda protsessiosalistena võlausaldaja, võlgnik ja ajutine pankrotihaldur. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate:
Pärnu Maakohtu kohtunik Lea Pavelsoni 20.03.2015 kohtumääruse resolutsioon:
Nimetada Osaühing Rey Seakasvatus, rg-kood 11423554, ajutiseks pankrotihalduriks Maie Klemmer (isikukood 45605020365, OÜ Gaius Õigusbüroo, asukoht Tallinna mnt 12, 79513 Rapla, e-post mai.gaius@mail.ee), kes omab 20.03.2001 välja antud tunnistust nr 63.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida Osaühingule Rey Seakasvatus kuuluv vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Osaühingul Rey Seakasvatus käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada Osaühingu Rey Seakasvatus vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 16.04.2015 kell 13.00 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda menetlusosalised ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlausaldaja esindajale, võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Taevasmaa Kinnisvara OÜ (pankrotis), registrikood 11641436, pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 9.00-17.00 OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo ruumides asukohaga Tatari 25, Tallinn, eelnevalt kokku leppides tel 501 4196. Vastuväite lõpparuandele võivad võlausaldajad esitada Harju Maakohtule (Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, Tallinn) 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest. Käesolev teade on avaldatud pankrotihalduri Heikki Ojamaa poolt tulenevalt PankrS §-st 163 lg 1.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 18.03.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Cheval HBT OÜ (registrikood 11601725, asukoht A.H. Tammsaare tee 24 11316 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada Cheval HBT OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Kristo Teder (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN, telefon 664 0620, e-post kristo.teder@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 22.04.2015. a kell 09.10 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Kaido Kruusimägi (ik 36704020211) pankrotimenetluses toimub 27.03.2015. a algusega kell 10.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Jaotusettepaneku läbivaatamine ja kulude kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7 ja § 172 lg 1 alusel.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Margus Kalmet'i (ik 36208025212) pankrotimenetluses toimub 27.03.2015. a algusega kell 10.30 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Jaotusettepaneku läbivaatamine ja kulude kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7 ja § 172 lg 1 alusel.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Talvit Priimägi (isikukood 36512060227) pankrotihaldur Andrias Palmits teatab pankrotiseaduse § 79 lg 4 alusel, et kutsub 27.03.2015. a algusega kell 10.00 kokku võlausaldajate üldkoosoleku, mille päevakorras on võlgniku poolt tehtud kompromissettepaneku läbivaatamine ja kompromissi otsustamine.

Koosolek toimub Advokaadibüroos Paas & Partnerid, asukohaga Tondi 51, Tallinn (sissepääs hoone ees olevast parempoolsest uksest, fonolukk nr 9).

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda pankrotihalduri poole telefonil 614 8221 või e-posti teel aadressil andrias.palmits@abpp.ee.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Illar Sokk (pankrotis, ik 3590331xxxx) pankrotihaldur teatab, et Illar Sokk (pankrotis) pankotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 09.04.2015. a kell 15.00 aadressil Lembitu 14-37, Tallinn. Päevakord: nõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne võlausaldajate üldkoosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 527 5130. Teate avaldamise alus § 100 lg 4.
 
 20.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Katrin Kuldma'le (sünniaeg 10.09.1970) 09.02.2015 korralduse nr 13-11/10681 maksuvõla tasumiseks summas 2 610,15 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Fannolind OÜ-le (registrikood 12448540) 10.03.2015. a korralduse nr 13-11/12108 maksuvõla tasumiseks summas 2 349,06 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 10.03.2015. a korralduse nr 13-11/12109 maksuvõla tasumiseks summas 74,51 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. UAB-le DND Baltic (registrikood 60281678) 04.02.2015. a korralduse nr 13-11/10583 maksuvõla tasumiseks summas 1 571,77 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Marko Juhani Välitalo'le (sünd 11.09.1974) 19.02.2015. a korralduse nr 13-11/11987 maksuvõla tasumiseks summas 39 161,07 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates, 19.02.2015. a korralduse nr 13-11/11985 maksuvõla tasumiseks summas 11 859,21 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 19.02.2015. a korralduse nr 13-11/11986 maksuvõla tasumiseks summas 6 400,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtumääruse resolutsiooni:
1. Rahuldada pankrotihaldur Hillar Villers'i taotlus.

2. Lõpetada Vahur Põldsepp'a (IK 37704266538) pankrotimenetlus raugemise tõttu peale pankroti väljakuulutamist, kuna võlgniku pankrotivarast ei jätku vahendeid massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks ning keegi kolmas isik ei soovinud tasuda kohtudeposiiti raha pankrotimenetluse jätkamiseks.

3. Kinnitada Vahur Põldsepp'a pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuete osa, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud, summas 16 117,44 EUR (kuusteist tuhat ükssada seitseteist eurot ja 44 senti), mis jaguneb alljärgnevalt:
 BIGBANK AS II järgu nõue summas 7 362,83 EUR (seitse tuhat kolmsada kuuskümmend kaks eurot ja 83 senti);
 Riigi Tugiteenuste Keskus II järgu nõue summas 1 408,62 EUR (üks tuhat nelisada kaheksa eurot ja 62 senti);
 Tallinna kohtutäitur Marek Laanemets II järgu nõue summas 282,14 EUR (kakssada kaheksakümmend kaks eurot ja 12 senti);
 Tallinna kohtutäitur Kristiina Feinman II järgu nõue summas 148,70 EUR (ükssada nelikümmend kaheksa eurot ja 70 senti);
 Tallinna kohtutäitur Terje T¨apis II järgu nõue summas 263,89 EUR (kakssada kuuskümmend kolm eurot ja 89 senti);
 Ene Kuusk II järgu nõue summas 6 020,97 EUR (kuus tuhat kakskümmend eurot ja 98 senti);
 OÜ Aktiva Finants II järgu nõue summas 224,02 EUR (kakssada kakskümmend neli eurot ja 02 senti);
 Julianus Inkasso OÜ II järgu nõue summas 406,29 EUR (nelisada kuus eurot ja 29 senti).

4. PankrS § 153 lg 1 p 1 - pandiga tagatud nõuded puuduvad.

5. PankrS § 153 lg 1 p 3 järgu nõuded puuduvad.

6. Vahur Põldsepp'a maksejõuetust ei põhjustanud kuriteo tunnustega tegu, maksejõuetuse tekkimise on põhjustanud muu asjaolu.

7. Vabastada pankrotihaldur Hillar Villers'i oma ülesannete täitmisest alates kohtumääruse jõustumisest.

8. Algatada Vahur Põldsepp'a suhtes võlgniku võlgadest (kohustustest) vabastamise menetlus vastavalt Pankrotiseaduse §-le 171.

9. Määrata Vahur Põldsepp'a usaldusisikuks tema kohustustest vabastamise menetluses Vahur Põldsepp (isikukood 37704266538, elukoht Narva mnt. 43-41, Jõhvi, e-post vahur33@gmail.com).

10. Kohustada Vahur Põldsepp'a:
• hoidma võlgniku vara lahus usaldusisiku varast ja avama usaldusisiku ülesannete täitmiseks pangas ainult selleks ettenähtud eraldi pangakonto;
• tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ning kui sellist tegevust ei ole, siis seda otsima;
• mitte varjama oma vara, saadud tulusid ning andma kohtule 1 kord aastas kirjalikult teavet oma sissetulekute, vara ning oma tegevuse kohta;
• teatama kohtule viivitamatult kirjalikult oma elukoha ja tegevuskoha vahetumisest;
• kandma 25% oma kõikidest tuludest üle usaldusisiku tegevuseks ettenähtud pangakontole;
• kandma võlgadest vabastamise menetluse kestel päritud varast 25% usaldusisiku kontole;
• esitama hiljemalt 10. märtsiks 2016 aruande oma tegevusest usaldusisikuna Vahur Põldsepp'a võlgade tasumisel.

11. Määrata pankrotihalduri tasu suuruseks 665,00 EUR (kuussada kuuskümmend viis eurot ja 00 senti) (lisandub käibemaks 20% summas 133,00 eurot), kokku 798,00 EUR (seitsesada üheksakümmend kaheksa eurot ja 00 senti) ja pankrotihalduri ülesannete täitmiseks tehtud kulutuste suuruseks 156,00 EUR (ükssada viiskümmend kuus eurot ja 00 senti), kokku summas 954,00 EUR (üheksasada viiskümmend neli eurot ja 00 senti).

12. Välja mõista Vahur Põldsepp'lt Hillar Villers'i kasuks pankrotihalduri tasu kokku summas 798,00 EUR (seitsesada üheksakümmend kaheksa eurot ja 00 senti), sh pankrotihalduri tasu 665,00 EUR ja sellele lisanduv käibemaks 133,00 EUR.

13. Välja mõista Vahur Põldsepp'alt Hillar Villers'i kasuks pankrotihalduri kulud summas 156,00 EUR (ükssada viiskümmend kuus eurot ja 00 senti, sh käibemaks).

14. Rahuldada pankrotihalduri Hillar Villers'i taotluse menetlusabi saamiseks ja anda Vahur Põldsepp'ale menetlusabi kokku summas 954,00 EUR (üheksasada viiskümmend neli eurot ja 00 senti) pankrotihalduri tasu ja pankrotihalduri kulude tasumisel (sh 655,00 eurot pankrotihalduri tasu ja 133,00 eurot käibemaks pankrotihalduri tasult ning 156,00 eurot pankrotimenetluse kulud).

15. Menetlusabi anda kohustusega tasuda väljamõistetud menetluskulud kokku summas 954,00 EUR (üheksasada viiskümmend neli eurot ja 00 senti) 5 (viie) osamaksena 5 (viie) aasta jooksul käesoleva kohtumääruse jõustumisest arvates, so 190,80 EUR (ükssada üheksakümmend eurot ja 80 senti) aastas. Esimene makse 190,80 EUR tuleb tasuda 01. augustiks 2015, ülejäänud maksed tuleb tasuda igal järgneval aastal hiljemalt 01. märtsiks.

16. Maksed tuleb kanda Maksu- ja Tolliameti arvele EE3510100520310000 SEB Pank; EE502200221014193355 Swedbank, nr EE873300333499990003 Danske Bank; nr EE401700017002872300 Nordea Bank, viitenumber 99915700017237, selgituseks märkida tsiviilasja number. Riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed, mis võimaldavad kontrollida riigilõivu tasumist, tuleb esitada Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajale.

17. Hüvitada Hillar Villers'ile riigi vahenditest pankrotihalduri tasu ja kulud kogusummas 954,00 EUR (üheksasada viiskümmend neli eurot ja 00 senti, sh 655,00 eurot pankrotihalduri tasu ja 133,00 eurot käibemaks pankrotihalduri tasult ning 156,00 eurot pankrotimenetluse kulud).

18. Riigi Tugiteenuste Keskusel maksta pankrotihalduri tasu ja kulud kogusummas 954,00 EUR (üheksasada viiskümmend neli eurot ja 00 senti) JeweLex Advokaadibüroo OÜ-le (registrikood 12412334), arvelduskontole nr EE782200221056739476, Swedbank.

19. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamisest raugemise tõttu väljaandes Ametlikud Teadaanded.

20. Saata kohtumäärus menetlusosalistele ja Riigi Tugiteenuste Keskusele määruse punktis 18 märgitud makse teostamiseks.

Edasikaebamise kord

Võlgnik või võlausaldaja võivad kohtumääruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu PankrS § 164 lg 1 ja lg 2 sätestatud korras 15 päeva jooksul pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest arvates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.
Pankrotihalduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada võlgnik ja pankrotihaldur.
Määruse peale võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib esitada määruskaebuse võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite.

Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtumääruse resolutsiooni:
1. Võtta Viru Maakohtu menetlusse Mark Lazonen`i avaldus pankroti väljakuulutamiseks.

2. Nimetada Mark Lazonen’i (IK 38301132228) pankrotimenetluses ajutiseks pankrotihalduriks pankrotihaldur Tiia Kalaus (Fortuuna 1, Tartu 50603, Tel/fax 740 7662, 504 6694, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee), kellel oma kohustuste täitmiseks: 1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud; 2) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele; 3) tagada võlgniku vara säilimine; 4) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusoleku vara käsutamiseks või keelduda sellest.

3. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel Pankrotiseaduse § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 17.04.2015 kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.

4. Keelata Mark Lazonen’il ja mistahes isikutel teha toiminguid võlgniku varaga ilma ajutise halduri Tiia Kalaus’e nõusolekuta.

5. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas 20.04.2015 algusega 14.00 Kooli 2a, Jõhvi linnas.

6. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalised käesoleva määrusega.

7. Avaldada teade pankrotimenetluse algatamise, ajutise halduri nimetamise ning pankrotiasja läbivaatamise aja ja koha kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ühel korral.

8. Saata kohtumäärus ajutisele haldurile täitmiseks ning avaldajale ja Tartu Maakohtu registriosakonnale teadmiseks.

9. Toimetada kohtumääruse ärakiri menetlusosalistele kätte TsMS § 314 lg 2 ettenähtud korras.

10. Käeolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.

Edasikaebamise kord

Ajutise halduri nimetamise osas võib kohtumääruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul sellele isikule määruse teatavaks tegemise päevale järgnevast päevast arvates.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtumääruse resolutsiooni:
1. Võtta Viru Maakohtu menetlusse Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) avaldus MTÜ Rannapungerja Looduskeskus pankroti väljakuulutamise nõudes.

2. Nimetada Mittetulundusühing Rannapungerja Looduskeskus (RK 80265405) pankrotimenetluses ajutiseks pankrotihalduriks pankrotihaldur Tiia Kalaus (Fortuuna 1, Tartu 50603, Tel/fax 740 7662, 504 6694, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee), kellel oma kohustuste täitmiseks: 1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud; 2) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele; 3) tagada võlgniku vara säilimine; 4) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusoleku vara käsutamiseks või keelduda sellest.

3. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel Pankrotiseaduse § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 17.04.2015 kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.

4. Keelata MTÜ-l Rannapungerja Looduskeskus ja mistahes isikutel teha toiminguid võlgniku varaga ilma ajutise halduri Tiia Kalaus’e nõusolekuta.

5. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas 20.04.2015 algusega kell 14.30 Kooli 2a, Jõhvi linnas.

6. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalised käesoleva määrusega.

7. Avaldada teade pankrotimenetluse algatamise, ajutise halduri nimetamise ning pankrotiasja läbivaatamise aja ja koha kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ühel korral.

8. Saata kohtumäärus ajutisele haldurile täitmiseks ning avaldajale ja Tartu Maakohtu registriosakonnale teadmiseks.

9. Toimetada kohtumääruse ärakiri menetlusosalistele kätte TsMS § 314 lg 2 ettenähtud korras.

10. Käeolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.

Edasikaebamise kord

Ajutise halduri nimetamise osas võib kohtumääruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul sellele isikule määruse teatavaks tegemise päevale järgnevast päevast arvates.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Mati Isotamm'e, IK 35101302719, surn 11.01.14, pärandvara pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 06.04.2015. a kell 12.00 halduri büroos Rakveres, Laada 29 II korrusel. Päevakord: Nõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda halduri büroos viie päeva jooksul enne koosolekut, leppides aja kokku halduriga tel 513 4190. Teade on antud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Erkki Sepp'a, IK 38403270237 pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 06.04.2015. a kell 13.00 halduri büroos Rakveres, Laada 29 II korrusel. Päevakord: Nõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda halduri büroos viie päeva jooksul enne koosolekut, leppides aja kokku halduriga tel 513 4190. Teade on antud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 20.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Anna Baljuk'ile (sünniaeg 04.11.1970) 06.01.2015 korralduse nr 13-11/1048 maksuvõla tasumiseks summas 59,76 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Vera Babochkina`le (sünniaeg 23.09.1974) 06.01.2015 korralduse nr 13-11/1049 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Antikvaria OÜ-le (registrikood 12146648) 05.03.2015 korralduse nr 9-1.1/10100 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 158 ja § 175 lg 7 teatab Harju Maakohus, et 19.03.2015. a määrusega määras lõpetada Random Projekt osaühing (pankrotis, registrikood 10921020) pankrotimenetlus selle raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Tiina Mitt tema kohustustest Random Projekt osaühingu (pankrotis) pankrotimenetluses pärast Random Projekt osaühingu (pankrotis) kustutamist registrist. Määrata Random Projekt osaühingu (pankrotis) kõigi säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks endine juhatuse liige Peeter Lannes (isikukood 35409150306, elukoht Tallinn).
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 159 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 20. märtsi 2015 määrusega määrati lõpetada PharmaInvest OÜ (pankrotis, registrikood 11904383) pankrotimenetlus pankrotialuse äralangemise tõttu. Jätta juriidiline isik PharmaInvest OÜ lõpetamata. Vabastada pankrotihaldur Kristo Teder PharmaInvest OÜ pankrotihalduri kohustustest. Määrusele võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest PankrS § 164 lg 1 alusel võlgnik. PankrS § 164 lg 2 kohaselt võib võlausaldaja pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale esitada määruskaebuse, kui ta menetluse lõpetamise avalduse vastu esitas vastavalt käesoleva seaduse § 161 lõikele 2 või § 163 lõikele 2 vastuväite. Määruskaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 19.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-3607:
1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Armstrong Ehitus osaühing (likvideerimisel; rg-kood: 11027226) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Elin Vilippus, pankrotihaldur/kohtutäitur (IK 46806280279; A.Lauteri 5, Tallinn 10114; e-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee; tel +372 684 0620).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 09. aprill 2015. a kell 15.00 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja-võlgnik ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist;
- teavitada PankrS § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid PankrS § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 06.04.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, ajutisele pankrotihaldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 20.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Valentin Loginov (pankrotis, 16.10.49) menetluses toimub 01.04.2015 kell 13.00 Roosikrantsi 23-5 Tallinnas. Päevakord: Kohtuliku komprmissi kinnitamine tsiviilasjas nr 2-15-2611. Teate aluseks PankrS 79 ja avaldaja haldur Urmas Tross. Info e-posti aadressil: urmas.tross@alustauuesti.ee.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 18.03.2015 kohtumäärusega määras nimetada Topogeo Baltic osaühing (registrikood 11605077, asukoht Kaera 22-303 10318 TALLINN) ajutiseks pankrotihalduriks Kristo Teder (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN, telefon 664 0620, e-post kristo.teder@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 22.04.2015. a kell 09.20 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Harri Vinkelberg 3700301xxxx pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses saab tutvuda alates teadaande ilmumisest 10 päeva jooksul Pärnus Lai 10 eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 443 1313. Vastuväiteid jaotusettepanekule võib esitada sama tähtaja jooksul Pärnu Maakohtule. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 143 lg 5.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 163 OÜ Semidec (registrikood 10534688) lõpparuandega on võimalik tutvuda Tartus Jaama 76 D-korpus alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul ETN kl 12:00-16:00 ja KR kl 08:00-12:00. Alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul on võlausaldajatel võimalik lõpparuandele esitada vastuväide Tartu Maakohtule.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 alusel alltoodud teadaande:
Pärnu Maakohtu 19. märtsi 2015. a määrusega tsiviilasjas number 2-15-1288 määrati:
Lõpetada Goldmarine OÜ, registrikood 11520122, asukoht Pikk 26-M3, Pärnu linn 80010) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ja puuduvad vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalused.
Ajutisel pankrotihalduril Andrus Õnnik'ul korraldada määruse jõustumisest alates kahe kuu jooksul Osaühing Goldmarine likvideerimine likvideerimismenetluseta ja osaühingu äriregistrist kustutamine. Nimetatud toimingute teostamise järel vabastatakse ajutine pankrotihaldur tema kohustustest.
Määrata likvideeritud OÜ Goldmarine dokumentide hoidjaks juhatuse liige Raavo Raadik.
Avaldada teade OÜ Goldmarine pankrotimenetluse lõpetamise kohta raugemise alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Menetluskulud
Menetluskulud jätta võlgniku Osaühing Goldmarine kanda.
Kinnitada OÜ Goldmarine ajutise halduri töötasu.
Määrus saata teadmiseks Tartu Maakohtu registriosakonnale ja peale jõustumist täitmiseks ajutise pankrotihalduri tasu väljamaksmise osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.
Edasikaebamise kord
Käesolev määruse peale võib võlgnik 15 päeva jooksul selle kättesaamise päevast arvates esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Menetlusabi andmise osas võib määruskaebuse samas korras esitada Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Olev Kraag (pankrotis), isikukood 35404040291, võlausaldajate üldkoosolek toimub 08.04.2015. a algusega kell 16:00 aadressil Ristiku 10, Tallinn, büroohoone III korrus, OÜ Fontala ruumes. Päevakord: 1. Tunnustatud nõude rahuldamisjärgu muutmine. 2. Nõude suuruse muutmine jõustunud kohtuotsuse alusel. 3. Pankrotihalduri ettekanne pankrotimenetluse käigu kohta. 4. Pankrotimenetluse kompromissi tegemise võimalikkusest. Info pankrotihaldurilt e-post lembit@fontala.ee. Teadaande avaldamise õiguslik alus: Pankrotiseadus § 77.
 
 19.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Agne Jõgisalu'le (sünd 19.08.1978) 10.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/6549 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 160 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Toomas Helde'le (sünd 21.01.1965) 13.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/7620 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 160 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos (Riia mnt 233A, 80010 Pärnu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 19.03.2015 kohtumäärusega määras Artjom Denissenkovi (Denissenkov, isikukood 39208240858) pärandvara pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1500 eurot.
Teha ettepanek Artjom Denissenkovi pärandvara pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 19.03.2015 kohtumäärusega määras Teet Nuuteri (Nuuter, isikukood 34302110240) pärandvara pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1500 eurot.
Teha ettepanek Teet Nuuteri pärandvara pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 19.03.2015 kohtumäärusega määras Rein Klomanni (Klomann, isikukood 33806050239) pärandvara pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1500 eurot.
Teha ettepanek Rein Klomanni pärandvara pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 19.03.2015 kohtumäärusega määras Osaühing Tralone (registrikood 11068018, asukoht Uuenurme talu Linnakse küla Anija vald 75203 HARJU MAAKOND) pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2500 eurot.
Teha ettepanek OÜ Tralone pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 19.03.2015 kohtumäärusega määras OÜ Papetapo (registrikood 12035624, asukoht Pikk 26-M3 Pärnu 80010 PÄRNU MAAKOND) pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks
2500 eurot.
Teha ettepanek OÜ Papetapo pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 19.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le SysCap (LIKVIDEERIMISEL) (registrikood 11025836) 22.01.2015 korralduse nr 13-11/6992 maksuvõla tasumiseks summas 110,22 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. SIA-le Hansa Painters Division (registrikood 60257741) 3.02.2015 korralduse nr 13-11/10557 maksuvõla tasumiseks summas 2305,83 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Sven Toome'le (sünd 29.09.1983) 10.02.2015 korralduse nr 13-11/10830 maksuvõla tasumiseks summas 151,19 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Marika Kabal'ile (sünd 21.09.1962) 16.02.2015 korralduse nr 13-11/11005 maksuvõla tasumiseks summas 1958,19 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Ain Kabal'ile (sünd 10.06.1962) 16.02.2015 korralduse nr 13-11/11005 maksuvõla tasumiseks summas 1958,19 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Aare Rätsepp'ale (sünd 19.10.1970) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124175 maksuvõla tasumiseks summas 1115,02 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Aare Rätsepp'ale (sünd 19.10.1970) 27.01.2015 korralduse nr 13-11/8783 maksuvõla tasumiseks summas 124,19 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 143 alusel:
Erkki-Abby Härma (ik 35906132254) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda kokkuleppel halduriga (tiia.kalaus@civilex.ee) Tartus, Fortuuna 1 (II korrus). Vastuväiteid Viru Maakohtule saab esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 143 alusel:
Erki Filatov (ik 37504202221) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda kokkuleppel halduriga (tiia.kalaus@civilex.ee) Tartus, Fortuuna 1 (II korrus). Vastuväiteid Viru Maakohtule sab esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 158 teate.
Harju Maakohtu 19.03.2015. a määrusega määrati lõpetada Osaühing Fercon Trade (pankrotis, registrikood 11313624) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist, kui võlausaldajad või kolmandad isikud ei tasu pankrotimenetluse kulude katteks 4000 eurot hiljemalt 7 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea pangas või EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis. Maksedokument 4 000 euro tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks (maksja nimi, käesoleva tsiviilasja number 2-14-55396, ettemaksu tasumise kuupäev) tuleb esitada samaks tähtajaks kohtule (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja).
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OSAÜHING TIVA EHITUS (registrikood 10812609) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 26.03.2015 kell 11:00 aadressil Jõe 2, II korrus, Tallinn (OÜ Autente büroo). Päevakorras: 1) Pankrotitoimkonna liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine; 2) Pankrotimenetluse lõpetamisest, lõpparuande esitamisest; 3) Pankrotihalduri tasust ja menetluskuludest Teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 79 lg 4, avaldaja Jüri Truuts (truuts@autente.ee).
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.03.2015 kohtumäärusega määras kinnitada Julia ¦t¨ukina (pankrotis, isikukood 48108200325) pankrotimenetluses pankrotihaldur Indrek Lepsoo poolt esitatud jaotusettepanek.
Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.03.2015 kohtumäärusega määras kinnitada Dina Shpeti (Shpet, pankrotis, isikukood 47311210273) pankrotimenetluses pankrotihaldur Indrek Lepsoo poolt esitatud jaotusettepanek.
Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 alusel alltoodud teadaande:
Pärnu Maakohtu 19. märtsil 2015. a kohtumäärusega Pärnu Maakohtu Rüütli tn kohtumaja kantselei kaudu tsiviilasja number 2-15-658 määrati:
Juhindudes PankrS § 1 lg 1,2,3, § 23 lg 1, 4, § 27 lg 5, § 29 § 130 lg 4, § 150 lg 4, TsMS § 172 lg 2, § 661 lg 1,2.
1. Lõpetada Toomas Vandrecht'i (surn 03.11.2013, isikukood 37301024229) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
2. Vabastada Andrus Õnnik ajutise pankrotihalduri kohustusest Toomas Vandrecht'i (surn 03.11.2013) pärandvara pankrotimenetluses.
3. Avaldada teade Toomas Vandrecht'i (surnud 03.11.2013) pärandvara pankrotimenetluse lõpetamise kohta raugemise alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded.
4. Jätta menetluskuluna riigilõiv avaldajate kanda.
5. Kinnitada T. Vandrecht'i (surn 03.11.2013) pärandvara pankrotimenetluses ajutise halduri töötasu.
6. Määrus saata peale jõustumist ajutise pankrotihalduri tasu ja kulude väljamaksmise osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.
Edasikaebamise kord: Määruse peale võib esitada 15 päeva jooksul selle kättesaamisest määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 163 Osaühing ALFA BUILDING (registrikood 11171271) lõpparuandega on võimalik tutvuda Tartus Jaama 76 D-korpus alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul ETN kl 12:00-16:00 ja KR kl 08:00-12:00. Alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul on võlausaldajatel võimalik lõpparuandele esitada vastuväide Tartu Maakohtule.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud 18.03.2015 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Kinnitada jaotusettepanek Ennu Nõmme (pankrotis, isikukood 35510144914) pankrotimenetluses.
2. Ennu Nõmme (pankrotis) pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:
II rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded (PankrS § 153 lg 1 p 2)
Jrk nr - Võlausaldaja - Nõude summa - Jaotise%
1 PLACET GROUP OÜ 432,99 ¤ 23,44%
2 Kohtutäitur Ivi Kalmet 19,16 ¤ 1,04%
3 Kohtutäitur Svetlana Põld 70,05 ¤ 3,79%
4 Julianus Inkasso OÜ 73,87 ¤ 4,00%
5 BIGBANK AS 1 208,01 ¤ 65,41%
6 OÜ KODULIISING 42,80 ¤ 2,32%
Kokku 1 846,88 ¤ 100,00%
III rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitamata, kui tunnustatud nõuded (PankrS § 153 lg 1 p 2)
Jrk nr - Võlausaldaja - Nõude summa - Jaotise%
1 Express Credit AS 559,49 ¤ 23,44%
Kokku 559,49 ¤ 100,00%
3. Kinnitada pankrotihalduri poolt tehtud vajalikud ja põhjendatud kulud summas 105,47 eurot(ükssada viis eurot ja nelikümmend seitse senti).
4. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ning saata määrus haldurile ja võlgnikule.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võivad võlgnik ja jaotusettepanekule vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse kirjalikult Tartu Ringkonnakohtule Jõgeva Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohus
Resolutsioon

1. Parandada viga Viru Maakohtu 16.01.2015 määruses riigi arvelt ajutise halduri tasu hüvitamise kohta ning lugeda Viru Maakohtu 16.01.2015 määruse resolutsiooni punkti 7 sõnastuse "Hüvitada riigieelarve vahenditest Martin Kruppi ajutise halduri tasu summas 397,00 eurot (kolmsada üheksakümmend seitse eurot ja 00 senti) koos sotsiaalmaksuga, mis kuulub välja maksmisele Martin Kruppi arveldusarvele nr EE382200001100826125 Swedbank AS-is." asemel õigeks: "Hüvitada riigieelarve vahenditest Martin Kruppi ajutise halduri tasu summas 397,00 eurot (kolmsada üheksakümmend seitse eurot ja 00 senti) ja sotsiaalmaks samalt summalt 33% määras, ehk 131,01 eurot, mis kuulub välja maksmisele Martin Kruppi arveldusarvele nr EE382200001100826125 Swedbank AS-is.".

2. Muus osas jätta Viru Maakohtu 16.01.2015 määrus muutmata.

3. Viru Maakohtu 16.01.2015 määrusele teha märge kohtumääruse parandamise kohta käesoleva määrusega.

4. Avaldada teade Viru Maakohtu 16.01.2015 määruses vea parandamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldades selleks käesoleva määruse resolutsiooni tähtaega kuni kolm aastat.

Saata määrus menetlusosalistele, ajutisele haldurile, Tartu Maakohtu registriosakonnale ning peale määruse jõustumist Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Edasikaebamise kord

Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebust ei saa esitada peale viie kuu möödumist määruse tegemisest arvates.

Määruskaebuselt tuleb tasuda riigilõiv. Kohus selgitab, et menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 19.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Shuma OÜ-le (registrikood 12415677) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4905 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. OÜ-le Tammeraja (registrikood 11475501) 23.01.2015 korralduse nr 9-1.1/8509 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8308 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. UAB Ingreja (registrikood 60263418) 03.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7602 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
4. OÜ-le Solivella (registrikood 12372480) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8563 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Zlaty Namesti OÜ-le (registrikood 10495801) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8572 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Staarads OÜ-le (registrikood 12480637) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8622 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8623 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. JK Ehitus OÜ-le (registrikood 12385815) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8955 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. OÜ-le Sober Marine (registrikood 12437564) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8962 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. OÜ-le Saudrem (registrikood 12425420) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8870 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Rubbex Holding OÜ-le (registrikood 12613110) 17.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8964 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Rae Invest OÜ-le (registrikood 10925532) 05.03.2015 korralduse nr 9-1.1/10181 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Skrecac Pouziti OÜ-le (registrikood 12210932) 05.03.2015 korralduse nr 9-1.1/10182 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 143 Kõrkvere Arenduse OÜ
(likvideerimisel, rg-kood 11258078) jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda Tartus Jaama 76 D-korpus alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul tööpäevadel ETN kl 12:00-16:00 ja KR kl 08.00-12:00. Alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul on võlausaldajatel võimalik jaotusettepanekule esitada vastuväide Harju Maakohtule.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 17.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-2917:
1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Roman Aksjonov'i (IK 38301050286) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Tarmo Pilv, vandeadvokaat (IK36512112715; asukoht: AB Tarmo Pilv & Partnerid, Ülikooli 8, Tartu 51003; e-post: tarmo@tarmopilv.ee; telnr +372 484 4000).
3. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 30. märtsil 2015. a kell 10:00 Tallinnas, Kentmanni 13.
4. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
8. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 27.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
9. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
10. Saata määrus avaldajale, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
11. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks..
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 4 ja § 163 lg 7 alusel alltoodud teate: Harju Maakohus 17.03.2015 kohtumäärusega määras lõpetada Mario Penbergi (Penberg, pankrotis, isikukood 38212020293) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Vabastada Andres Hermet Mario Penbergi (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ SILDECAR (pankrotis, registrikood 10549862) pankrotihaldur teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 26.03.2015. a algusega kell 11.00 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Täiendava pankrotitoimkonna liikme valimine. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 17.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-3388:
1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Tallinna linna avaldus Mare Loor'i pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Andres Tootsman, pankrotihaldur (IK35905102795; asukoht: Roseni 7, Tallinn 10111; e-post: andres.tootsman@haldur.just.ee; telnr +372 501 8178).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 07. aprillil 2015. a kell 10:30 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena võlgniku pärija/avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada pärandvara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta pärandvara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja pärandvara suurus, koosseis jm teadaolevad andmed vara kohta, mis võimaldavad kindlaks teha kogu pärandvara, sh vallasvara ja selle asukoha;
- teha järelepärimine kohalikule omavalitsusele pärandaja viimase elukoha, surma põhjuste, ülalpeetavate jm pärandvara väljaselgitamiseks vajaliku info saamiseks;
- selgitada välja pärandvara kohustused ning kontrollida, kas pärandvara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang pärandvara varalisele seisundile ja maksejõulisusele;
- tagada pärandvara säilimine;
- anda nõusolek pärandvara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel pankrotiseaduse § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 03.04.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus pärandvara maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale ja ajutisele haldurile.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 alusel alltoodud kohtuteate.
Viru Maakohtu 18.03.2015 määrusega tsiviilasjas nr 2-14-50475 määrati:
1. Lõpetada füüsilisest isikust võlgniku Sergei Alhimenkov’i (IK 37704040282) pankrotimenetlus raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata, kuna võlgnikul puudub vara ja rahalised vahendid masskohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks.

2. Vabastada ajutine pankrotihaldur Tiia Kalaus Sergei Alhimenkovi pankrotimenetluses pankrotihalduri ülesannete täitmisest alates menetluse lõpetamise kohtumääruse jõustumisest.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-15-2462 Soome Aken OÜ avaldus pankroti väljakuulutamiseks:
1. Teha ettepanek Soome Aken OÜ (registrikood 12488952) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 2000 eurot hiljemalt 06.04.2015. a Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is. Maksekorraldus tagatise tasumise kohta või kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb kohtule esitada ettemaksu tasumiseks määratud tähtajaks.
2. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Käesolev kohtumäärus ei ole vaidlustatav.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 alusel alltoodud teadaande:
Pärnu Maakohtu 18. märtsi 2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas number 2-15-851 määrati:
1. Lõpetada OÜ Kitter Trading (likvideerimisel), rg-kood 12062147, pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
2. OÜ Kitter Trading (likvideerimisel) likvideerimine ja kustutamine Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrist teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Raivo Piirlale.
3. Määrata OÜ Kitter Trading (likvideerimisel) dokumentide hoidjaks Raavo Raadik.
4. Kinnitada ajutise halduri tasu ja tehtud kulud.
5. Avaldada teade OÜ Kitter Trading (likvideerimisel) pankrotimenetluse lõpetamise kohta raugemise alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Määrus saata teadmiseks Tartu Maakohtu registriosakonnale ja peale jõustumist ajutise pankrotihalduri tasu väljamaksmise osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.
Edasikaebamise kord: Käesolev määruse peale võib võlgnik 15 päeva jooksul selle kättesaamise päevast arvates esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Menetlusabi andmise osas võib määruskaebuse samas korras esitada Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 17.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-3637:
1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Alla Tsalko avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Kristo Teder, vandeadvokaadi vanemabi (IK36804050246; asukoht: AB Kraavi ja Partnerid, Tatari tn 25, Tallinn 10118; e-post: kristo.teder@kraaviab.ee; telnr +372 618 0094).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 27. märtsil 2015. a kell 10.00 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja-võlgnik ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist;
- teavitada PankrS § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid PankrS § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 24.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale ja ajutisele pankrotihaldurile.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 19.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. First Investment Holding OÜ-le (registrikood 11991429, Äriregistris aadress Peterburi tee tee 44, 11415 Tallinn) 05.03.2015. a otsuse nr 13-1/0909, millega tunnistas kehtetuks 30.01.2015 otsuse nr 13-1/0437, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
2. iQdea OÜ-le (registrikood 12335183, Äriregistris aadress Tornimäe 5, 10145 Tallinn) 27.02.2015. a otsuse nr 13-1/0820, millega tunnistas kehtetuks 03.12.2014 otsuse nr 13-1/4420, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
3. Holmes&Meyers OÜ-le (registrikood 11502360, Äriregistris aadress Velise kuivati, Velisemõisa Märjamaa vald, 78259 Rapla maakond) 19.02.2015. a otsuse nr 13-1/0726, millega tunnistas kehtetuks 16.12.2014 otsuse nr 13-1/4607, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
4. Natalia Frolova'le (sünd 24.04.1975) 19.02.2015. a otsuse nr 13-1/0725, millega tunnistas kehtetuks 14.10.2014 otsuse nr 13-1/3612, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade


Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet andis HCC Solutions OÜ-le (registrikood 12296224) 11.03.2015 korralduse nr 12.2-3/030732-2 dokumentide esitamiseks. Korraldusega kohustatakse HCC Solutions OÜ-d esitama maksustamisperioodi november 2014 kohta majandustehinguid tõendavad originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad hiljemalt 7 päeva jooksul korralduse kättesaamisest arvates. Korraldusega pandud kohustuse tähtajaks täitmata jätmisel rakendab Maksu- ja Tolliamet sunniraha, mille suurus on dokumentide esitamata jätmisel esimesel korral 450 eurot (MKS § 67 lg 1).

Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.


Maksu- ja Tolliamet
Lõõtsa 8a, Tallinn
Telefon: 1811
E-post: emta@emta.ee
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts Q Vara (pankrotis, registrikood 10907184) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 25.03.2015 algusega kell 12.00 Advokaadibüroos Selberg & Ko aadressil Juhkentali 8-16 (III korrus) Tallinnas. Päevakord: 1. AS Q Vara (pankrotis) osalemise otsustamine äriühingus ja võimalike aktsiate pantimine 2. Vara üleandmine Koplipere Haldus AS-ile ja kasutusõiguste seadmine 3. Pankrotitoimkonna liikmete arvu muutmise otsustamine 4. Muud küsimused. Teade on avaldatud PankrS § 79 alusel.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Dmitri Kondratski (ik 37404200235, surnud 14.08.2014) pärandvara pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 26.03.2015 algusega kell 11.00 Advokaadibüroos Selberg & Ko aadressil Juhkentali 8-16 (III korrus) Tallinnas. Päevakord: 1. Pankrotivara müügi otsustamine 2. Muud küsimused. Teade on avaldatud PankrS § 79 alusel.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Raud ja Rooste (pankrotis, registrikood 11436002) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 27.03.2015 algusega kell 16.00 Advokaadibüroos Selberg & Ko aadressil Juhkentali 8-16 (III korrus) Tallinnas. Päevakord: 1. Pankrotimenetluse lõpetamine 2. Pankrotimenetluse kulude kinnitamine. Teade on avaldatud PankrS § 79 alusel.
 
 19.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
AS Enntrans (pankrotis), registrikood 10417126, pankrotimenetluses toimub 24.03.2015. a kl 9.40 aadressil Kentmanni 13, saal 316, Tallinn, võlausaldajate üldkoosolek. Päevakord: 1) menetluse lõpetamisega seotud küsimused 2. menetluskulude kinnitamine. Täiendav info haldurilt tel 5664 1968. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 79.
 
 19.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Natalja Kõiv'le (sünniaeg 11.10.1965) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/1283 sunniraha tasumiseks.

Korralduse ja otsuse terviktekstidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindubüroos.
Korraldus ja otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Martin Krupp teatab PankrS § 183 lg 5 alusel, et Jürgen Vester'i, sünd 23.02.1966. a, pankrotimenetluses kinnitati Pärnu Maakohtu 26.02.2015. a kohtumäärusega ts.asjas 2-11-20438 kompromiss ning lõpetati pankrotimenetlus. Kompromissi täitmise tähtaeg on kaks tööpäeva, arvates kompromissi kinnitamise määruse jõustumisest. Kompromissi kinnitava kohtumääruse tegemisest kuni kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumiseni võib võlgnik Jürgen Vester vara võõrandada ja võtta kohtustusi vaid pankrotihalduri nõusolekul. Täiendav info OÜ Cavere Õigusbüroo, tel 684 4400 või info@cavere.ee.
 
 18.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn) andis ZeroMax Group OÜ-le (registrikood 11680943) 16.02.2015 korralduse nr 12.2-4/030499-1 dokumentide esitamiseks ja teabe andmiseks. Korraldusega kohustatakse ZeroMax Group OÜ esindusõiguslikku isikut tulema 19.03.2014 kell 16.00 revident Hellen Schmidti juurde aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn ja andma perioodil
jaanuar - juuni 2014 toimunud majandustehingute kohta suulisi seletusi ning esitama majandustehinguid tõendavad originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad (ostuarved, müügiarved, kõikide pangakontode väljavõtted, kassadokumendid, raamatupidamise pearaamatu kõikide kontode väljavõtted ja lepingud). Korraldusega pandud kohustuste tähtajaks täitmata jätmisel rakendab Maksu- ja Tolliamet sunniraha, mille suurus on suulise teabe andmata jätmisel esimesel korral 225 eurot ning dokumentide esitamata jätmisel esimesel korral 225 eurot (MKS § 67 lg 1).

Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Makkohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1, § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Kohus kutsub võlgnikku, võlausaldajaid ja kolmandaid isikuid üles tasuma Klubi26 OÜ (likvideerimisel, registrikood 11231151) pankroti raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina 2500 ¤ (kaks tuhat viissada eurot) 27. märtsiks 2015. Summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või nr EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis või nr EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Maksekorraldusele viitenumbrit ei ole vaja märkida. Makse selgituseks märkida ettemaksu tasunud isiku nimi, kohtuasja number 2-15-1455 ja makse liik (pankrotimenetluse kulude ettemaks).
Maksedokument summa tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed makse laekumise elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb kohtule esitada summa tasumiseks Kui määratud tähtpäevaks nõutud summat ei tasuta, jätab kohus Klubi26 OÜ (likvideerimisel) pankroti välja kuulutamata (PankrS § 29 lg 1 ja 3).
 
 18.03.2015PankrotiteatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 18. märtsi 2015 kohtumäärusega kell 16:00 määras:
1. Kuulutada välja Vaidonas Ruk¨enas'e (isikukood 36506060232) pankrot.
2. Nimetada pankrotihalduriks Peeter Sepper (isikukood 35409242735, e-post: peeter.sepper@haldur.eu).
3. Menetluskulud jätta Vaidonas Ruk¨enase kanda.
4. Kohustada võlgnikku Vaidonas Ruk¨enast (isikukood 36506060232) kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara ja võlgade kohta on talle teadaolevalt õiged.
5. Kohustada võlgnikku Vaidonas Ruk¨enast (isikukood 36506060232) ilmuma vande andmiseks 10. aprillil 2015. a kell 09:00 Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, 15158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
6. Hoiatada võlgnikku Vaidonas Ruk¨enast (isikukood 36506060232), et vande andmise kohustuse mittetäitmisel (sh vande andmise kohustuse täitmiseks kohtusse ilmumata jätmisel või vande andmisest keeldumisel) võib kohus teda trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti.
7. Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas, Kentmanni 13, Tallinnas, 10. aprillil 2015. a, algusega kell 09:10.
8. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
9. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 8 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
10. Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
11. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
12. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
 
 18.03.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel väljavõtte 18.03.2015 kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-15-1354:

Kuulutada välja Olev Liiver'i (isikukood 38507276024) pankrot 18. märtsil 2015 kell 16.00.

Nimetada Olev Liiver'i (pankrotis) pankrotihalduriks Ly Müürsoo (aadress Väike-Ameerika 8-203 Tallinn, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee, telefon 509 7383).

Määrata, et Olev Liiver'i (pankrotis) võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 06.04.2015 kell 11.00 Pärnu Maakohtu Paide kohtumajas (Tallinna 18 Paide) saalis A-209.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõue-test võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.

EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Raimo Sassiad'i (ik 36005146023) pankrotimenetluses toimub 27.03.2015. a algusega kell 11.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: Halduri ülevaade pankrotimenetluse käigust. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 1 alusel.
 
 18.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel alljärgmise teate:
KOHUS MÄÄRAS KOHTUASJAS nr 2-15-2218:
1. Rahuldada Anatoli ¦evt¨enko (isikukood 37806302279) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Kuulutada välja Anatoli ¦evt¨enko (isikukood 37806302279) pankrot 18.03.2015 kell 11:00.
3. Nimetada Anatoli ¦evt¨enko (isikukood 37806302279) pankrotihalduriks Kalle Mõtsnik (isikukood 35405280215; asukoht: Pankrotihalduribüroo Mägi & Partnerid OÜ, Lauteri 7-12, Tallinn 10145; e-post: kalle@pankrotiekspert.ee).
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 09.04.2015 kell 10:00. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
5. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
6. Anatoli ¦evt¨enko (isikukood 37806302279) ei tohi tema pankroti väljakuulutamisest kuni pankrotimenetluse lõpuni kohtu loata olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ega prokurist (ärikeeld).
7. Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade).
EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3).
Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7).
Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.03.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Tallinna linna (Tallinna Linnavalitsuse kaudu) avaldus Aleksei Davõdov'i (Davõdov, isikukood 38010030284) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Nimetada Aleksei Davõdovi ajutiseks pankrotihalduriks Andres Hermet (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 664 5141, 502 6408, faks 664 5135, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 22.04.2015. a kell 13.40 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.03.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Marina Arhipova ja Viktor Arhipovi avaldus Jevgeni Arhipovi (Arhipov, isikukood 38412100225) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Nimetada Jevgeni Arhipovi ajutiseks pankrotihalduriks Andres Hermet (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 6645 141, 50 26 408, faks 6645 135, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 22.04.2015. a kell 13.30 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.03.2015 kohtumäärusega määras nimetada Peep Mühls'i (Mühls, isikukood 36602222716) ajutiseks pankrotihalduriks Andres Hermet (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 664 5141, 502 6408, faks 664 5135, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 22.04.2015. a kell 13.50 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Alsant Plus (registrikood 10168491 pankrotis) pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Õigusbüroos Rattus OÜ, Vene 23-1, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 501 3121 või kauri.rattus@gmail.com. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajale 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Teate avaldamise õiguslik alus: PankrS § 163 lg 1.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 145 lg 5 teate.
Harju Maakohtu 18. märtsi 2015 määrusega määrati kinnitada Mihhail Rjazanov'i (pankrotis, isikukood 38109210216) pankrotimenetluses pankrotihaldur Indrek Lepsoo poolt esitatud jaotusettepanek. Määruse peale võib võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohus
RESOLUTSIOON

1. Kinnitada Alexander Romanov (pankrotis, IK 38304262248) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanek esitatud kujul.

2. Esimeses järgus rahuldamisele kuuluvad nõuded puuduvad. Teises järgus kuuluvad vastavalt PankrS § 153 lg 1 p-le 2 rahuldamisele muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded summas 1799,99 eurot:
Võlausaldaja Nõude suurus EUR Järk Jaotis%
Eesti Vabariik (Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu) 417,17 II 23,18
Kohtutäitur Andrei Krek 747,76 II 41,54
Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) 440,00 II 24,44
Eesti Vabariik (Politsei- ja Piirivalveameti kaudu) 195,06 II 10,84
Kolmandas järgus rahuldamisele kuuluvad nõuded puuduvad.

3. Kinnitada Alexander Romanov (pankrotis, IK 38304262248) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekus kajastatud vajalikud ning põhjendatud kulud summas 881,00 eurot (kaheksasada kaheksakümmend üks eurot ja 00 senti).

4. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade jaotusettepaneku kinnitamise kohtumääruse kohta ja saata kohtumäärus võlgnikule ja haldurile teadmiseks.
EDASIKAEBAMISE KORD

Määruse peale, millega kohus on jaotusettepaneku kinnitanud, võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja. Määruskaebus esitatakse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest alates.

Kohus selgitab, et menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alloleva kohtumääruse 2-14-62883 resolutsiooni:


Lõpetada LEG Capital OÜ, rg-nr 11679689, pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna LEG Capital OÜl ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus, sealhulgas puudub võimalus esitada nõue juhtorgani liikme vastu.

Määrata dokumentide hoidjaks Margit Viiart.

Pikendada LEG Capital OÜ likvideerimise tähtaega kuue kuuni, arvates menetluse lõpetamise määruse jõustumisest.

Lubada enne kuue kuu möödumist ajutisel halduril esitada OÜ Leg Capital äriregistrist kustutamise avaldus üksnes Maksu- ja Tolliameti eelneval kirjalikul nõusolekul.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel alljärgneva teate:

Harju Maakohtu menetluses on kohtuasi nr 2-15-1431 No BS Production OÜ (rg-kood: 12707986) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.

Harju Maakohus avaldab 18.03.2015. a kohtumääruse:
1. Määrata No BS Production OÜ (rg-kood: 12707986) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1500,00 eurot.
2. Määrata No BS Production OÜ (rg-kood: 12707986) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa tasumise tähtpäevaks 27.03.2015. a.
3. No BS Production OÜ (rg-kood: 12707986) pankrotimenetlusest huvitatud isikutel on võimalus tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu määratud summa kohtu deposiiti hiljemalt 27.03.2015. a. Rahasumma kohtu deposiiti tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is. Makse selgituses märkida "deposiit massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtuasjas nr 2-15-571". Kohtule esitada määratud tähtaja jooksul maksekorraldus või maksmise kontrollimist võimaldavad andmed.
Edasikaebamise kord: Kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.

Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Airet Kilk'i (ik 35804212734) pankrotimenetluses toimub 07.04.2015 algusega kl 10.00 võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek. Koosolek toimub OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides aadressil Õpetaja 9a, Tartu (hoone 2. korrusel). Koosoleku päevakorras: 1) haldurile laekunud nõuete läbivaatamine ja tunnustamise otsustamine. Nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega saab tutvuda viie tööpäeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut aadressil OÜ Õigusbüroo Faktootum, Õpetaja 9a, Tartu. Lisainformatsioon tel 505 3344, 742 0583. Teate avaldamise alus PankrS § 100 lg 4.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Erna Päeva (ik 46212034916, surnud 30.08.2013.) pärandvara pankrotimenetluses toimub 07.04.2015 algusega kl 11.00 võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek. Koosolek toimub OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides aadressil Õpetaja 9a, Tartu (hoone 2. korrusel). Koosoleku päevakorras: 1) haldurile laekunud nõuete läbivaatamine ja tunnustamise otsustamine. Nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega saab tutvuda viie tööpäeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut aadressil OÜ Õigusbüroo Faktootum, Õpetaja 9a, Tartu. Lisainformatsioon tel 505 3344, 742 0583. Teate avaldamise alus PankrS § 100 lg 4.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Airet Kilk'i (ik 35804212734) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 07. aprillil 2015 algusega kell 10.30 aadressil Õpetaja 9a, Tartu, OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides. Koosoleku päevakord: 1) ühisvara jagamiseks hagiavalduse esitamise ja kohtumenetlusega seotud kulude finantseerimise otsustamine. Avaldamise alus: PankrS § 79 lg 4.
 
 18.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel alljärgmise teate:

KOHUS MÄÄRAS KOHTUASJAS nr 2-15-2473:
1. Rahuldada Vladimir Albrant'i (isikukood 38004274926) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Kuulutada välja Vladimir Albrant'i (isikukood 38004274926) pankrot 18.03.2015 kell 11:30.
3. Nimetada Vladimir Albrant'i (isikukood 38004274926) pankrotihalduriks Andres Hermet (isikukood 36709162743; asukoht: Roseni 7, Tallinn 10111; e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 09.04.2015 kell 11:00. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
5. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
6. Vladimir Albrant (isikukood 38004274926) ei tohi tema pankroti väljakuulutamisest kuni pankrotimenetluse lõpuni kohtu loata olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ega prokurist (ärikeeld).
7. Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade).

EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotimääruse kättetoimetamisest. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel hagimenetluses või hagita menetluses määruse tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (PankrS § 29 lg 6, TsMS § 661 lg 2)
Ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise kohta tehtud kohtumääruse peale võivad võlgnik, pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja ja ajutine haldur esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates. (PankrS § 23 lg 7, TsMS § 661 lg 2).
 
 18.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Arvi Vaaderpass’ile (sünniaeg 07.02.1964) 02.02.2015 korralduse nr 13-11/10368 maksuvõla tasumiseks summas 60,47 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Valstop OÜ-le (registrikood 12534927) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.1/7565 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Valstop OÜ-le (registrikood 12534927) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.1/7566 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Booker.travel OÜ-le (registrikood 12424113) 03.03.2015 korralduse nr 9-1.1/9981 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a Tallinn 15176) tegi:
1. Janek Kuznetsov'ile (sünniaeg 04.01.1992) 11.02.2015 korralduse nr 9-1.1/1207 sunniraha tasumiseks 60 eurot 2013 aasta füüsilise isiku parandatud andmetega tuludeklaratsiooni esitamata jätmise eest.
2. Artur Hanso'le (sünniaeg 17.03.1987) 11.02.2015 korralduse nr 9-1.1/1192 sunniraha tasumiseks 60 eurot 2013 aasta füüsilise isiku parandatud andmetega tuludeklaratsiooni esitamata jätmise eest.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. CSS OÜ-le (registrikood 10683951) 04.03.2015 korralduse nr 9-1.4/9979 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2015. a märtsi-, aprilli- ja maikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. CLUBARENA OÜ-le (registrikood 12373002) 09.02.2015 korralduse 9-1.1/8429 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsioonide vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a Tallinn 15176) tegi Jüri Hrabrov'ile (sünniaeg 01.04.1986) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/1268 sunniraha tasumiseks 60 eurot 2013 aasta füüsilise isiku parandatud andmetega tuludeklaratsiooni esitamata jätmise eest.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Karin Antsov teatab PankrS § 143 lõike 5 alusel, et Heino Maasik (surn 04.05.2013) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek. Võlausaldaja võib esitada kohtule vastuväite jaotusettepanekule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates. Jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga. Informatsioon pankrotihaldurilt karin@kuklase.ee.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Kristo Valge (ik 37806084917) pankrotimenetluses saab tutvuda 20.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Paide kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek OSAÜHING AISTING (pankrotis, rg-kood 10177751) pankrotimenetluses toimub 25.03.2015. a algusega kell 16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: Jaotusettepaneku läbivaatamine ja kulude kinnitamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7 alusel.
 
 18.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 15 lg 5 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohtu 18.03.15 määrusega:
1. Võtta OÜ Skytan & Hencus (registrikood 12672609) pankrotiavaldus pankroti väljakuulutamiseks menetlusse.
2. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Sepper, OÜ Haldur, Kotzebue 9/11 pk 1509, Tallinn, tel 627 0444, 505 4013, faks 627 0456, e-post peeter.sepper@haldur.eu
3. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 16.04.2015. a, kell 12.00 asukohaga Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, III korrus, saal 311.
4. Kohtuistungile kutsuda protsessiosalistena avaldaja-võlgnik ning ajutine pankrotihaldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
 selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
 selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
 anda hinnangu võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
 tagada võlgniku vara säilimine;
 anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
 vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
8. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel Pankrotiseaduse (PankrS) § 22 lg-te 2-5 järgi ning esitada hiljemalt kohtuistungiks. kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.
9. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade käsutuskeelu kehtestamise ning pankrotiasja läbivaatamise aja ja koha kohta.
10. Saata määruse ärakiri avaldajatele ja ajutisele pankrothaldurile.
11. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.

Edasikaebamise kord
Kui ajutiseks halduriks on nimetatud isik, kes ei vasta § 56 lõikes 1, 3 või 4 sätestatud nõuetele, võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitaja esitada ajutise halduri nimetamise peale määruskaebuse määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul määruse sellele isikule teatavaks tegemise päevast (PankrS § 22 lg 6). Määruse peale, millega pankrotiavaldus tagati, võib esitada määruskaebuse isik, kelle õigust on määrusega kitsendatud. (PankrS § 18 lg 4).
 
23.03.2015Õiend
Muudetud kohtuistungi aega, aj.halduri taotlus.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alloleva kohtumääruse 2-13-29788 resolutsiooni:

Lõpetada OÜ Estmilk Production (pankrotis, 10935387) pankrotimenetlus lõpparuande kinnitamisega.

Tunnustatud nõudega võlausaldajatel jäi raha saamata järgmiselt:
II järk
1. AS Leonarda Invest 12 820 809.46 eurot 99,9998%
2. EV Maksu- ja Tolliamet 26.24 eurot 0,0002%

Teade OÜ Estmilk Production pankrotimenetluse lõpetamise kohta avaldada Ametlikes Teadaannetes.

Kinnitada OÜ Estmilk Production (pankrotis) pankrotihaldur Aet Liivand'i tasuks 8227.33 eurot, millele lisandub sotsiaalmaks 2715.02 eurot.

Vabastada pankrotihaldur Aet Liivand OÜ Estmilk Production (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.

Määrata OÜ Estmilk Production (pankrotis) dokumentide hoidjaks Aleksandr Päriste.

Käesoleva määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla Kohtumaja kaudu.
 
 17.03.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-14-59673, OÜ Hansa Biodiesel avaldus enda pankroti väljakuulutamise nõudes, PankrS § 33 lg 1-3 alusel alltoodud teate:
1. Kuulutada välja Hansa Biodiesel OÜ (registrikood 11373326, asukoht Sauna 4, 44109 Kunda, e-post: info@hansadiesel.ee) pankrot.
2. Nimetada OÜ Hansa Biodiesel pankrotihalduriks Tiia Kalaus (pankrotihalduri tunnistus nr 141, asukoht Fortuna 1, 50603 Tartu, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee, tiia.kalaus@haldur.just.ee, tel nr 740 7662, 504 6694).
3. Määrata pankrotivara arvelt Tiia Kalaus'ele ajutise halduri tasu 1 304 (üks tuhat kolmsada neli) eurot 40 senti, millele lisandub sotsiaalmaks 403 (nelisada kolm) eurot.
4. Hüvitada pankrotivara arvelt OÜ-le Civilex pankrotimenetluse kulud kokku koos käibemaksuga 160 (ükssada kuuskümmend) eurot 08 senti.
5. Korraldada võlausaldajate esimene üldkoosolek 13. aprillil 2015 kell 13.45 Viru Maakohtu Rakvere Kohtumajas (Rohuaia 8, Rakvere) ja kohustada võlgniku seaduslikud esindajad isiklikult ilmuma võlausaldajate esimesele üldkoosolekule trahvi ja/või sundtoomise hoiatusel.

Edasikaebamise kord - Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse teatavaks tegemise päevale järgnevast päevast arvates.
 
 17.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. OÜ-le Skandberg (registrikood 11155941) 23.01.2015 korralduse nr 9-1.1/8501 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. GA Service Center OÜ-le (registrikood 12285539) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.1/8473 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. OÜ-le Gransvik (registrikood 11187616) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8491 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Hansa Biodiesel OÜ-le (registrikood 11373326) 11.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8420 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Haukar OÜ-le (registrikood 12239255) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8479 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. OÜ-le Inspro Teenindus (registrikood 10523360) 11.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8507 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8555 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
7. OÜ-le IT Navigaator (registrikood 11676663) 11.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8508 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. OÜ-le Toruspets (registrikood 12377402) 11.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8510 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8643 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Transavion OÜ-le (registrikood 12033890) 11.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8518 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
10. GA Service Center OÜ-le (registrikood 12285539) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8534 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Intoserv Pärnumaa OÜ-le (registrikood 11487198) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8536 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. JAH Kapital OÜ-le (registrikood 12195472) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8539 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. OÜ-le IT Navigaator (registrikood 11676663) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8556 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8557 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. OÜ-le Saudrem (registrikood 12425420) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8561 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. Glam Baltic OÜ-le (registrikood 11696111) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8568 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
16. GreenMotion OÜ-le (registrikood 12372528) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8586 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
17. OÜ-le Gossetty (registrikood 11257558) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8588 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8589 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
18. OÜ-le Gransvik (registrikood 11187616) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8590 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
19. Jeans Home OÜ-le (registrikood 12173065) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8613 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
20. JK Ehitus (registrikood 12385815) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8614 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
21. OÜ-le Troia Grupp (registrikood 10959703) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8616 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.

22. Roof System Estonia OÜ-le (registrikood 12316642) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8619 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
23. Sirens OÜ-le (registrikood 12371411) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8620 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
24. STA Hooldus OÜ-le (registrikood 12608020) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8621 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
25. Tevia Ehitus OÜ-le (registrikood 11170768) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8625 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8626 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
26. Torutööd OÜ-le (registrikood 12486746) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8647 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
27. Iconord OÜ-le (registrikood 12269552) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8689 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
28. OÜ-le Hosta Grupp (registrikood 11053407) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8696 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning korralduse nr 9-1.1/8697 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
29. OÜ-le Hosta Grupp (registrikood 11053407) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8698 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8699 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
30. OÜ-le ZR Investeeringud (registrikood 10706712) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9325 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm VD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Artwood Group (pankrotis) (11736402) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 06.04.2015, kell 12:00, aadressil Jüri 26, Võru, 65609, Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid ruumides.
Päevakord: Nõuete kaitsmine
Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne võlausaldajate üldkoosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga, e-post: kuklase@kuklase.ee tel 5660 0277 Teate avaldamise õiguslik alus: "Pankrotiseadus” § 100 lg 4.
 
 17.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Janno Kalaus'ile (sünd 05.05.1990) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.4/007309 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Irina ¦evtsova'le (sünd 09.02.1976) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.4/006803 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse ja dokumentide esitamiseks.

3. Vladimir T¨ujev'ile (sünd 28.01.1966) 03.02.2015 korralduse nr 9-1.1/0802 sunniraha summas 50 eurot määramise kohta korralduse 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsioonis paranduste tegemiseks mittetäitmise eest koos hoiatusega sunniraha summas 80 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Dmitri Prannit¨uk (pankrotis) (sünd 17.11.1963) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 06.04.2015, kell 11:00, aadressil Jüri 26, Võru, 65609, Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid ruumides.
Päevakord: Nõuete kaitsmine Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne võlausaldajate üldkoosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga, e-post: kuklase@kuklase.ee tel 5660 0277 Teate avaldamise õiguslik alus: "Pankrotiseadus” § 100 lg 4.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Elin Suits (pankrotis) (sünd 05.02.1979) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 06.04.2015, kell 11:30, aadressil Jüri 26, Võru, 65609, Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid ruumides.
Päevakord: Nõuete kaitsmine
Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne võlausaldajate üldkoosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga, e-post: kuklase@kuklase.ee tel 5660 0277 Teate avaldamise õiguslik alus: "Pankrotiseadus” § 100 lg 4.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu menetluses on võlausaldaja avaldus AS Trofee, reg.-kood 11541458, pankroti välja kuulutamiseks, tsiviilasi nr 2-14-62548. PankrS § 30 lg 1 alusel määrati 16.03.2015 kohtumäärusega pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 2000 eurot ja maksmise tähtajaks 15 päeva. Summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole: SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001, Nordea Bank konto nr EE221700017003510302, selgitusega menetluskulud, tsiviilasi nr 2-14-62548. Kohtule tuleb määratud tähtpäevaks esitada maksmist tõendav dokument või teatada summa tasumisest (teates märkida maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Ajutise halduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või ajutise pankrotihalduri Sirje Tael juures (Jaama 76D, Tartu, tel 7407 610). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus AS Trofee pankrotiavalduse menetluse raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 145 lg5 alusel järgmise teate:
Pärnu Maakohtu kohtunik Lea Pavelsoni 17.03.2015 kohtumääruse resolutsioon:
Kinnitada pankrotihaldur Maie Klemmer'i aktsiaselts AMAKS (pankrotis, reg nr 10097064) pankrotimenetluses esitatud jaotusettepanek.
Edasikaebamise kord:
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse võlgnikule ja vastuväite esitanud võlausaldajale kättetoimetamisest.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 145 lg 5 teate.
Harju Maakohtu 17. märtsi 2015 määrusega määrati kinnitada Denis Arapov'i (pankrotis) pankrotimenetluses jaotusettepanek. Määruse peale võib võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 158 teate.
Harju Maakohtu 17.03.2015. a määrusega määrati lõpetada AREAL SERVICES OÜ (pankrotis, registrikood 11664743) pankrotimenetluse raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist, kui võlausaldajad või kolmandad isikud ei tasu pankrotimenetluse kulude katteks 3000 eurot hiljemalt 7 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea pangas või EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis. Maksedokument 3000 euro tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks (maksja nimi, käesoleva tsiviilasja number 2-10-45865, ettemaksu tasumise kuupäev) tuleb esitada samaks tähtajaks kohtule (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja).
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 17. märtsi 2015 kohtumäärusega määras võtta Anna T¨ugunova (isikukood 48805260242) avaldus pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Peeter Sepper (isikukood 35409242735, OÜ Haldur, Kotzebue 9, 10402 Tallinn, e-post: peeter.sepper@haldur.eu). Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 10. aprillil 2015. a kell 09.30 Tallinnas, Kentmanni 13. Kohtuistungile kutsuda protsessiosalistena avaldaja/võlgnik, samuti ajutine pankrotihaldur. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 17.03.15 kohtumäärusega ts.asjas 2-11-17722 määrati:
1. Lõpetada Evgenia Blednova (ik 45107053720, surnud 11.11.2009) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus raugemise tõttu peale pankroti väljakuulutamist.
2. Kinnitada Evgenia Blednova (pankrotis) pankrotimenetluses tunnustatud nõueteks, mille ulatuses ei ole võlausaldajad raha saanud, järgmiselt:
1) BIGBANK AS tunnustatud II järgu nõude suurus 2881,36 eurot; saamata summa on 2881,36 eurot.
2) OÜ Aktiva Finants tunnustatud II järgu nõude suurus 183,28 eurot, saamata summa on 183,28 eurot.
3. Võlgniku maksejõuetuse põhjuseks on muu asjaolu pankrotiseaduse mõistes.
4. Vabastada pankrotihaldur Martin Krupp Evgenia Blednova pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses tema ülesannetest pärast käesoleva kohtumääruse jõustumist.
5. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamisest raugemise tõttu väljaandes Ametlikud Teadaanded.
6. Saata kohtumäärus menetlusosalistele.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.

Kohtumääruse peale võib määruskaebuse esitada ka võlausaldaja, määruskaebuse esitamise tähtaeg hakkab sellisel juhul kulgema pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Pankrotihalduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada võlgnik ja pankrotihaldur.

Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 145 lg 5 teate.
Harju Maakohtu 17. märtsi 2015 määrusega määrati kinnitada OÜ Helbeveski (pankrotis), rg-kood 10768245, pankrotimenetluses pankrotihaldur Martin Krupp'i poolt esitatud jaotusettepanek.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohus avaldab ts.asjas nr 2-07-42597 Jon Madatjan (pankrotis) pankrotimenetluses alljärgneva teate:

Lõpetada Jon Madatjan'i (isikukood 37406295216) pankrotimenetlus raugemisega pärast pankroti väljakuulutamist.

Vabastada pankrotihaldur Martin Krupp tema kohustustest.

Menetluskulu jätta võlgniku Jon Madatjan'i kanda.

Rahuldamata nõuded pankrotimenetluses on:

Nõude esitaja - Saamata jäänud summa
1) Nordea Bank Plc Eesti filiaal 94 049,01 eurot
2) AS BIGBANK 12 782,32 eurot
3) Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) 2 312,83 eurot
4) JAP Majad OÜ (kustutatud) 46 785,44 eurot
5) Elion Ettevõtted AS 99,09 eurot

Edasikaebamise kord:

Määrusele võib esitada 15 päeva jooksul selle kättetoimetamisest määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Rakvere Kohtumaja kaudu.

Alus: PankrS § § 29 lg 4.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohus avaldab ts.asjas nr 2-14-238 David Karu ik 37305054923 (pankrotis) pankrotimenetluses alljärgneva teate:

Kinnitada füüsilisest isikust võlgniku David Karu (pankrotis) (isikukood 37305054923) pankrotimenetluses esitatud jaotusettepanek järgnevalt:
Jaotusettepaneku tunnustatud nõuete kogusummast 28 703,05 eurot moodustavad:
I järk
PankrS § 153 lg 1 p 1 - pandiga tagatud tähtaegselt tunnustatud nõuded.
Antud rahuldamisjärku kuuluvaid nõudeid ei esitatud.
II järk
PankrS § 153 lg 1 p 2- muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded kogusummas 28 703,05 eurot järgmiselt:
Nõude esitaja - Nõude summa eurodes - Jaotise%

1) AS SEB Pank 10 495,05 36,56%
2) AS SEB Liising 6 330,40 22,06%
3) Politsei-ja Piirivalveamet 2 686,94 9,36%
4) Lindorff Eesti AS 6 612,00 23,04%
5) Urmas Tärno 240,24 0,84%
6) Eesti vabariik 1 012,50 3,53%
(Riigi Tugiteenuste keskuse kaudu)
7) OÜ Miamis Inkasso 1 325,90 4,62%

KOKKU: 28 703,05 100%
III järk
PankrS § 153 lg 1 p 3 - tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded.
Antud rahuldamisjärku kuuluvaid nõudeid ei esitatud.
PankrS § 153 lg 1 p 1 ja p 2 sätestatud järkudele tehakse väljamaksed jaotise alusel, vastavalt pankrotivara suurusele ja pärast PankrS § 146 sätestatud väljamaksete teostamist.
Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

EDASIKAEBAMISE KORD

Määrusele võib võlausaldaja või võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Viru Maakohtu kaudu.

Alus: PankrS § 145 lg 5.
 
 17.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Valga kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1-3 alusel 16.03.2015 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Rahuldada pankrotiavaldus ja kuulutada välja Ain Kõrda (isikukood 37308162740) pankrot 16.03.2015 kell 09.00.
2. Nimetada pankrotihalduriks Karin Antsov (AB Kuklase ja Partnerid, asukoht Jüri 16 Võru, tel: 782 4348, 5657 7877, karin@kuklase.ee).
3. Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 10.04.2015. a algusega kell 14.00 Tartu kohtumajas (III korrus, Kalevi 1 Tartu).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile (AB Kuklase ja Partnerid, asukoht Jüri 16 Võru, tel: 782 4348, 5657 7877, karin@kuklase.ee) kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alustest ja nõude täitmise tähtpäevast. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
5. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade pankroti väljakuulutamise kohta (PankrS § 33 lg 1-3). Teade avaldada kuue kuu jooksul.
6. Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.
Menetluskulude kindlaks määramine
1. Määrata Ain Kõrda pankrotimenetluses ajutise halduri tasu suuruseks 360 eurot ja hüvitatavate kulutuste suuruseks 25.03 eurot (summad koos maksudega), kokku menetlusega seotud kulud 385.03 eurot.
2. Anda Ain Kõrdale menetlusabi menetlusega seotud kulude tasumiseks ja tasuda riigi vahenditest ajutise halduri tasu 360 eurot (koos sotsiaalmaksuga) ja menetlusega seotud kulude katteks 20.86 euro, viimasele lisandub käibemaks 4.17 eurot.
3. Ajutise halduri tasu ja menetlusega seotud kulude katteks määratud hüvitis 385.03 eurot maksta Advokaadibüroo Kuklase ja Partnerid arveldusarvele EE 182200221016424543 AS-s Swedbank.

Edasikaebamise kord
Pankrotimäärusele võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada 15 päeva jooksul esimese pankrotiteate avaldamisest määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule. Määruskaebuse esitamisel tasuda riigilõiv.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § 7 lg 2, PankrS § 158 lg 6 alusel Harju Maakohtu 17. märts 2015. a kohtumääruse nr 2-13-39469 resolutsiooni väljavõtte: Määrata Natalja Semjonova (pankrotis) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiiti makstava summa suuruseks 1500 eurot. Teha ettepanek Natalja Semjonova (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 15 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
 
 17.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi LAMBIN OÜ-le (registrikood 11489837) 06.03.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/027899-6 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega kohustatakse LAMBIN OÜ-d tasuma käibemaksu 4145,80 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi POLOTAR OÜ-le (registrikood 12547425) 18.02.2015. a korralduse nr 12.2-3/030649-1, kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud POLOTAR OÜ 26.02.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Sõpruse pst 4, 50050 Tartu ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Antud teatega muudab maksuhaldur POLOTAR OÜ Maksu- ja Tolliamet tõendite esitamise tähtaega, milleks on 27.03.2015 kell 09:00.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded
 
 17.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Rinaldo Grintsevic`ius'ele (sünd 17.08.1968) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165840 intressivõla tasumiseks summas 513,66 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
2. Andrus Alasmaa'le (sünd 11.05.1967) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13802 intressivõla tasumiseks summas 13,25 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
3. Dmitri Berjoza'le (sünd 18.05.1984) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165933 intressivõla tasumiseks summas 10,33 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
4. Gudrun Haabeth Grindaker'ile (sünd 20.03.1956) 12.02.2015. a intressinõude nr 13-3/22371 intressivõla tasumiseks summas 38,25 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
5. Allan Järvi'le (sünd 17.06.1965) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13780 intressivõla tasumiseks summas 10,73 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
6. Tiina Halvarsson'ile (sünd 18.01.1943) 12.02.2015. a intressinõude nr 13-3/22382 intressivõla tasumiseks summas 26,41 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
7. Vera Demidovich'ile (sünd 03.05.1949) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13776 intressivõla tasumiseks summas 10,23 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
8. Toomas Jakobi'le (sünd 28.06.1958) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13791 intressivõla tasumiseks summas 11,66 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
9. Reina Henn'ale (sünd 02.08.1979) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13799 intressivõla tasumiseks summas 12,54 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
10. Andrus Alasmaa'le (sünd 11.05.1967) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13802 intressivõla tasumiseks summas 13,25 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
11. Nikolay Baurov'ile (sünd 15.02.1947) 27.02.2015. a intressinõude nr 13-3/30748 intressivõla tasumiseks summas 15,72 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
12. Galina Juhanson'ile (sünd 25.01.1960) 27.02.2015. a intressinõude nr 13-3/30749 intressivõla tasumiseks summas 15,34 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
13. Toomas Jakobi'le (sünd 28.06.1958) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13791 intressivõla tasumiseks summas 11,66 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
14. Elan Chechover'ile (sünd 14.07.1951) 11.12.2014. a intressinõude nr 13-3/172402 intressivõla tasumiseks summas 24,53 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
15. Raul Kasterpalu'le (sünd 11.04.1954) 18.02.2015. a intressinõude nr 13-3/25266 intressivõla tasumiseks summas 137,63 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
16. Hussein Kanber Agha'le (sünd 12.08.1973) 12.02.2015. a intressinõude nr 13-3/22433 intressivõla tasumiseks summas 15,39 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
17. Peter Kenneth Ferry'le (sünd 09.06.1970) 12.02.2015. a intressinõude nr 13-3/22410 intressivõla tasumiseks summas 17,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
18. Valentina Danilova'le (sünd 28.01.1939) 12.02.2015. a intressinõude nr 13-3/22437 intressivõla tasumiseks summas 14,48 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
19. Valery Chistyakov'ile (sünd 31.10.1963) 02.03.2015. a intressinõude nr 13-3/31466 intressivõla tasumiseks summas 13,83 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
20. Tamara Jadonist'ile (sünd 19.12.1957) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21772 intressivõla tasumiseks summas 387,30 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
21. Nikolai Grohovski'le (sünd 18.01.1957) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21780 intressivõla tasumiseks summas 257,07 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
22. Leena Marjatta Räsänen'ile (sünd 07.03.1958) 05.03.2015. a intressinõude nr 13-3/32581 intressivõla tasumiseks summas 17,19 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
23. Rein Uibopuu'le (sünd 14.01.1951) 17.02.2015. a intressinõude nr 13-3/24353 intressivõla tasumiseks summas 49,99 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
24. Niina ¦alnova'le (sünd 01.09.1939) 12.02.2015. a intressinõude nr 13-3/22438 intressivõla tasumiseks summas 16,53 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
25. Svetlana Vomm'ile (sünd 26.06.1966) 12.02.2015. a intressinõude nr 13-3/22418 intressivõla tasumiseks summas 17,06 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
26. Aavo Poel'ile (sünd 13.07.1961) 06.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17675 intressivõla tasumiseks summas 76,71 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
27. Raul Oidsalu'le (sünd 13.09.1963) 06.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17655 intressivõla tasumiseks summas 25,60 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
28. Jelena Orlova'le (sünd 18.03.1971) 06.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17600 intressivõla tasumiseks summas 69,61 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
29. Robert Naarits'ale (sünd 15.09.2009) 06.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17446 intressivõla tasumiseks summas 18,08 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
30. Päivi Hannele Näriäinen'ile (sünd 29.11.1966) 06.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17442 intressivõla tasumiseks summas 295,39 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
31. Jukka Veli Nuutilainen'ile (sünd 06.04.1947) 06.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17434 intressivõla tasumiseks summas 42,60 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
32. Ain Merirand'ile (sünd 07.11.1965) 06.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17423 intressivõla tasumiseks summas 462,95 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
33. Taras Morozov'ile (sünd 17.10.1969) 06.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17403 intressivõla tasumiseks summas 166,45 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
34. Aivar Liivamägi'le (sünd 14.04.1962) 05.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17039 intressivõla tasumiseks summas 1024,21 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
35. Jana Toome'le (sünd 06.11.1982) 05.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17000 intressivõla tasumiseks summas 91,19 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
36. Maksim Toome'le (sünd 06.03.1980) 05.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17000 intressivõla tasumiseks summas 91,19 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
37. Pasi Markus Roininen'ile (sünd 15.09.1972) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12262 intressivõla tasumiseks summas 45,00 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
38. Paul Reinula'le (sünd 13.06.1969) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7785 intressivõla tasumiseks summas 81,87 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
39. Aare Nõmmela'le (sünd 20.10.1966) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7618 intressivõla tasumiseks summas 566,89 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
40. Leili Talve'le (sünd 24.06.1952) 12.02.2015. a intressinõude nr 13-3/22335 intressivõla tasumiseks summas 14,93 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
41. Ekaterina Timakova'le (sünd 15.10.1987) 12.02.2015. a intressinõude nr 13-3/22324 intressivõla tasumiseks summas 11,62 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
42. Piret Raidoja'le (sünd 05.08.1965) 09.02.2015. a intressinõude nr 13-3/19010 intressivõla tasumiseks summas 20,34 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
43. Mykhailo Sharapo'le (sünd 17.04.1984) 05.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17097 intressivõla tasumiseks summas 66,97 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
44. Hannes Reinol'ile (sünd 24.10.1970) 05.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17075 intressivõla tasumiseks summas 140,55 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
45. Asle Rannaste'le (sünd 18.01.1966) 05.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17073 intressivõla tasumiseks summas 143,19 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
46. Ain Retpap'ile (sünd 18.05.1964) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16526 intressivõla tasumiseks summas 679,56 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
47. Sergei Tenno'le (sünd 13.10.1971) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16524 intressivõla tasumiseks summas 352,05 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
48. Karel Salve'le (sünd 29.04.1982) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16520 intressivõla tasumiseks summas 531,18 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
49. Jelena Rõbalko'le (sünd 11.05.1965) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16516 intressivõla tasumiseks summas 602,32 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
50. Ivan ¦inkarjov'ile (sünd 04.08.1977) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16513 intressivõla tasumiseks summas 1006,34 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
51. Neeme Vider'ile (sünd 13.10.1968) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16508 intressivõla tasumiseks summas 1646,42 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
52. Natalja T¨urina'le (sünd 19.02.1962) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13051 intressivõla tasumiseks summas 14,44 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
53. Vladimir Kodryan'ile (sünd 16.09.1958) 18.02.2015. a intressinõude nr 13-3/25033 intressivõla tasumiseks summas 236,67 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
54. Luc Cyriel Malfait'ile 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21704 intressivõla tasumiseks summas 31,04 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
55. Maidu Metsar'ile (sünd 02.02.1954) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21653 intressivõla tasumiseks summas 303,87 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
56. Leonid Lazakovit¨'ile (sünd 16.09.1982) 05.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16843 intressivõla tasumiseks summas 26,10 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
57. Olga Lint¨enko'le (sünd 29.03.1974) 05.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17062 intressivõla tasumiseks summas 38,81 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
58. Taavi Laeks'ile (sünd 05.05.1980) 05.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17068 intressivõla tasumiseks summas 217,42 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
59. Villu Marlen'ile (sünd 05.09.1976) 09.02.2015. a intressinõude nr 13-3/19061 intressivõla tasumiseks summas 865,90 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
60. Kamal Murari'le (sünd 04.09.1966) 06.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17413 intressivõla tasumiseks summas 11,53 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
61. Andres Kiik'ele (sünd 30.03.1968) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21658 intressivõla tasumiseks summas 247,66 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
62. Jan Mikael Liljeström'ile (sünd 20.09.1974) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21706 intressivõla tasumiseks summas 24,10 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
63. Tiia Kütt'ile (sünd 03.06.1960) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16605 intressivõla tasumiseks summas 14,41 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
64. Maksim Metsamart'ile (sünd 31.12.1979) 03.02.2015. a intressinõude nr 13-3/15859 intressivõla tasumiseks summas 22,46 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
65. Kuuno Külasalu'le (sünd 10.04.1968) 03.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16232 intressivõla tasumiseks summas 46,46 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
66. Priit Künnap'ile (sünd 16.10.1976) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16577 intressivõla tasumiseks summas 10,26 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
67. Anne Pedastik'ule (sünd 10.01.1959) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21719 intressivõla tasumiseks summas 16,72 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
68. Eugen Lõoke'sele (sünd 31.05.1956) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21710 intressivõla tasumiseks summas 21,08 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
69. Hannes Martinson'ile (sünd 24.11.1961) 02.02.2015. a intressinõude nr 13-3/15390 intressivõla tasumiseks summas 10,55 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
70. Patric Kurvits'ale ( sünd 11.12.2002) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21697 intressivõla tasumiseks summas 55,94 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
71. Tiiu Korpus'ele (sünd 24.05.1950) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16372 intressivõla tasumiseks summas 2429,24 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
72. Ilya Kravchenko'le (sünd 05.07.1983) 03.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16222 intressivõla tasumiseks summas 24,82 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates.
Intressinõude terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Intressinõue loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Balti Hooldus OÜ-le (registrikood 12465299) 25.02.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/18689-37 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta.
Maksuotsusega kohustatakse Balti Hooldus OÜ-d tasuma käibemaksu 161 188,97 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Tallinna Köögiteenused (registrikood 12406244) 03.03.2015. a otsuse nr 7.1-5/002736 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 04.03.2015.
2. OÜ-le TEMPERELL (uus nimi HEALTHFARM OÜ) (registrikood 11366477) 02.02.2015. a otsuse nr 7.1-5/1364 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 10.02.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Kalle Juurik'u (ik 36509064910, surnud 14.04.2013. a) pärandvara pankrotimenetluses toimub 26.03.2015. a algusega kell 16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: Lõpparuande läbivaatamine ja halduri tasu kinnitamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7 alusel.
 
 17.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 16. märtsi 2015 määrusega määrati nimetada OÜ ZNT - Europe, registrikood 11921401, ajutiseks pankrotihalduriks Andres Tootsman (asukoht: Kodukontor OÜ, Roseni 7 Tallinn, telefon 50 18 178, e-post: andres.tootsman@haldur.just.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 06.04.2015 kell 11.00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 17.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. VILL&NAHK OÜ-le (registrikood 12317297) 10.02.2015 korralduse 9-1.1/8604 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.
Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi: HMK Cleaning OÜ-le (registrikood 12640166) 26.02.2015 a otsuse nr 7.1-5/002471 ettevõtte käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 01.03.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu-ja Tolliameti Teenindusosakonna Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab: Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-14-12884- HELENA KUUSIK (pankrotis), ik: 47512222716, pankrotimenetluse järelvalve. 16.03.2015 kohtumäärusega kohus määras: Muuta 13.03.2015 kohtumääruse tekstis läbivalt võlgniku nimi ja lugeda õigeks: "Helena Kuusik”.
Muus osas jätta määrus muutmata.
Edasikaebamise kord: Määrusele on õigus esitada määruskaebus sama maakohtu kaudu määruse kättetoimetamisele järgnevast päevast arvates 15 päeva jooksul Tartu Ringkonnakohtule.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Adila Gassimova (pankrotis, sünd 05.09.1974. a) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 24.03.2015. a algusega kell 10.30 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Pankrotimenetluse lõpetamise otsustamine ja halduri tasu kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamise otsustamine. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alexander Arapov (pankrotis, isikukood 35409140256) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Jaotusettepanekuga tutvumine palume kooskõlastada eelnevalt pankrotihalduriga telefonil 5664 1968. Vastuväide jaotusettepanekule on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Avaldamise alus: PankrS § 143 lg 5.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Idris Gasimov (pankrotis, sünd 08.02.1964. a) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 24.03.2015. a algusega kell 10.00 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Pankrotimenetluse lõpetamise otsustamine ja halduri tasu kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamise otsustamine. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab: Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-14-12884- HELENA KUUSIK (pankrotis), ik: 47512222716, pankrotimenetluse järelvalve. 13.03.2015 kohtumäärusega kohus määras: Lõpetada Helene Kuusik/pankrotis/ pankrotimenetlus raugemisega.

- Kinnitada pankrotimenetluse kulud lõpparuandes esitatud kujul.
- Võlausaldajatele jaotise alusel väljamakseid tehtud ei ole.
- Tunnustatud nõude osa, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud ehk tunnustatud, kuid välja maksmata nõuded:
Võlausaldaja Tunnustatud, kuid välja maksmata nõude suurus (EUR) Rahuldamisjärk
1. 24.04.14. Credit.ee OÜ 262,51 II
2. 24.04.14. SNEL Grupp OÜ 356,99 II
3. 24.04.14. AS MiniCredit 449,00 II
4. 25.04.14. Bigbank AS 2 194,28 II
5. 28.04.14. Credit Invest OÜ 373,80 II
6. 02.05.14. Placet Group OÜ 311,20 II
7. 12.05.14. Folkia AS Eesti filiaal 300,82 II
8. 15.05.14. Swedbank AS 428,98 II
9. 16.05.14.Yes Finance Estonia OÜ 301,32 II
10. 10.06.14. MCB Finance Estonia OÜ 1144,82 II
11. 16.06.14. ETK Finants AS 200,54 II
12. 17.06.14. Raha24 OÜ 365,97 II
13. 21.06.14. SMS Laen AS 467,70 III

- Vabastada Reet Relvik pankrotihalduri kohustustest Helene Kuusiku pankrotimenetluses käesoleva määruse jõustumisel.
- Dokumentide hoidjaks nimetada Helene Kuusik.

- Algatada füüsilisest isikust võlgniku Helene Kuusiku kohustustest vabastamise menetlus.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses (PankrS § 175 lg-d 1 ja 11). Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamisel ei lõpe õigusvastaselt tahtlikult tekitatud kahju hüvitamise ning lapsele või vanemale elatise maksmise kohustused (PankrS § 176 lg 2).
- Usaldusisiku kohustusi täidab Helene Kuusik.
Usaldusisikul kanda võlgniku igapäevakulutusteks mõeldud arvelduskontole (ehk 1.konto) üle 25 protsenti võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulust või ettevõtlusest saadud tulust ning ülejäänud 75 protsenti kanda võlgniku teisele arvelduskontole (ehk 2.konto), millelt usaldusisik teeb väljamaksed võlausaldajatele üks kord aastas (iga aasta 1. aprillil).
- Võlgnik Helene Kuusik on kohustatud esitama Viru Maakohtule 1 kord aastas, hiljemalt 01.aprilliks, andmed oma kohustuste täitmise kohta, mis peab sisaldama vähemalt selgitust võlgniku mõistliku tulutoova tegevuse kohta ja võlgniku mõlema arvelduskonto väljavõtteid. Esimene aruanne tuleb esitada 01.04.2016.
- PankrS § 173 sätestab võlgniku kohustused menetluse kestel, millisteks on:
(1) Võlgnik on kohustatud tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja, kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsima.
(2) Võlgnik peab viivitamatult teatama kohtule ja usaldusisikule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti andma kohtu ja usaldusisiku nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta.
(3) Võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loetakse loovutatuks usaldusisikule. Usaldusisik peab sellest tasude maksmiseks kohustatud isikutele teatama.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tulust peab usaldusisik võlgnikule üle andma 25 protsenti. Kohus võib asjaolusid arvestades määrata sellest erineva määra.
(5) Võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet.
(6) Pärimise teel saadu väärtusest on võlgnik kohustatud poole usaldusisikule üle andma.
Usaldusisik peab Pankr S § 172 kohaselt võlgnikult saadud maksed hoidma oma varast eraldi ja need vastavalt jaotusettepanekus ettenähtud jaotistele üks kord aastas võlausaldajatele välja maksma.
Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse lõpuks esitab usaldusisik kohtule lõpparuande.
Edasikaebamise kord: Määrusele saab esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisele järgnevast päevast arvates sama maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab:
Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-14-20074 - KRISTO AART (pankrotis), ik: 38104275236, pankrotimenetluse järelvalve. 16.03.2015 kohtumäärusega kohus määras: Kinnitada Kristo Aarti (pankrotis) jaotusettepanek halduri poolt 12.03.2015 esitatud ja käesolevas määruses kajastatud kujul, sh jaotiste tabel järgnevalt:

Tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised
I järk (PankrS § 153 lg 1 p 1) - pandiga tagatud tähtaegselt esitatud nõuded: Nõudeid tunnustamiseks I järgus ei esitatud.
II järk (PankrS § 153 lg 1 p 2) - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded:
Kokku tunnustati nõudeid II järgus summas 93 335,66 eurot.
Nõude esitas Danske Bank A/S Eesti filiaal summas 93 335,66 ¤, jaotis 100%.

III järk (PankrS § 153 lg 1 p 3) - muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded: Nõudeid tunnustamiseks III järgus ei esitatud.
Määrus saata haldurile, võlgnikule.
Teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta avaldada Ametlikes Teadaannetes.

Edasikaebamise kord: Määrusele on võlgnikul või vastuväite esitanud võlausaldajal õigus esitada määruskaebus 15 päeva jooksul Tartu Ringkonnakohtule maakohtu kaudu.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu 16.03.2015. a määrusega määrati:
1. Võtta OÜ ARVENTE pankrotiavaldus menetlusse.

2. Nimetada OÜ ARVENTE, rg-kood 11031699, ajutiseks pankrotihalduriks advokaat Kristo Teder (AB Kraavi & Partnerid - Tatari 25 Tallinn, tel 618 0094, 535 86390, e-post: kristo.teder@kraaviab.ee) ning teha talle kohustuseks PankrS § 22 lg-st 2 ja 5 tulenevate ülesannete täitmine.

3. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 1.04.2015. a kell 12.30 (Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja II korrus, saal 2).

4. Kohtuistungile kutsuda protsessiosalistena võlgniku seaduslik esindaja ning ajutine pankrotihaldur.

5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.

6. Keelata võlgniku vara käsutamine ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab: Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-13-11345- OÜ BIENTE (PANKROTIS), rg-kood: 12140887, pankrotimenetluse järelvalve. 16.03.2015 kohtumäärusega kohus määras: Kinnitada OÜ BiEnTe(pankrotis) jaotusettepanek halduri poolt 10.03.2015 esitatud ja käesolevas määruses kajastatud kujul, sh jaotiste tabel järgnevalt:
Tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised

BiEnTe OÜ (pankrotis) tunnustatud nõuded ja nende jaotised
JAOTISED Järk Tunnustatud nõude summa Jaotis
Leemets Alen II 1036,57 0,86%
Pajula Rain II 1289,97 1,07%
Fortla OÜ II 2875,50 2,39%
Kadrina Kraana OÜ II 1106,00 0,92%
Allando Trailways AS II 302,80 0,25%
Sintravella OÜ II 1213,24 1,01%
Espak Rakvere AS II 1472,37 1,22%
Galv-Est AS II 9005,37 7,49%
Citadele Leasing & Factoring OÜ II 6765,77 5,63%
Astera AS II 932,30 0,78%
RGR Metall oü II 30840,70 25,65%
EV Maksu- ja Tolliamet kaudu II 26624,49 22,15%
Väike-Maarja vald II 838,41 0,70%
Rahmqvist Estonia OÜ II 325,20 0,27%
Thorsen Grupp oü II 2999,60 2,50%
Baltic Bolt OÜ II 2163,97 1,80%
Märt Osula II 100,00 0,08%
KMG Insenerehituse AS II 18600,00 15,47%
AS Mecro II 2743,18 2,28%
Ferrest Tartu OÜ II 8841,15 7,35%
Ragn-Sells AS II 142,75 0,12%
KOKKU 120219,34
sh. PankrS § 153 lg 1 p 1 järgu nõuded 0,00
sh. PankrS § 153 lg 1 p 2 järgu nõuded 120219,34 100,00%
sh. PankrS § 153 lg 1 p 3 järgu nõuded 0,00

Määrus saata haldurile, võlgnikule-Andrei Kree-andrei.kree@mail.ee.
Teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta avaldada Ametlikes Teadaannetes.

Edasikaebamise kord: Määrusele on võlgnikul või vastuväite esitanud võlausaldajal õigus esitada määruskaebus 15 päeva jooksul Tartu Ringkonnakohtule maakohtu kaudu.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab: Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-14-53433 - AIVAR LILLEPUU, ik: 36910220279, pärandvara pankrotimenetluse järelvalve. 16.03.2015 kohtumäärusega kohus määras: Kinnitada Aivar Lillepuu (pankrotis) jaotusettepanek halduri poolt 12.03.2015 esitatud ja käesolevas määruses kajastatud kujul, sh jaotiste tabel järgnevalt:

Tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised
I järk (PankrS § 153 lg 1 p 1) - pandiga tagatud tähtaegselt esitatud nõuded: Nõudeid tunnustamiseks I järgus ei esitatud.
II järk (PankrS § 153 lg 1 p 2) - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded:
Kokku tunnustati nõudeid II järgus summas 1126.12 eurot.

Nõude esitasid AS Eesti Energia summas 179,81 ¤, jaotis 15,967% ja KÜ Kunda Pargi 8 summas 946.31 eurot, jaotis 84,032%

III järk (PankrS § 153 lg 1 p 3) - muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded: Nõudeid tunnustamiseks III järgus ei esitatud.
Edasikaebamise kord: Määrusele on võlgnikul või vastuväite esitanud võlausaldajal õigus esitada määruskaebus 15 päeva jooksul Tartu Ringkonnakohtule maakohtu kaudu.
 
 16.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Staarads OÜ-le (registrikood 12480637) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4863 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. OÜ-le Tehnikaladu (registrikood 11550123) 23.01.2015 korralduse nr 9-1.1/8505 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. T-Trailers Baltic OÜ-le (registrikood 12308737) 23.01.2015 korralduse nr 9-1.1/8520 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. OÜ-le Forteus (registrikood 12567812) 27.01.2015 korralduse nr 9-1.1/8417 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Unique Market OÜ-le (registrikood 12383377) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8522 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Saku Loomakliinik (registrikood 11589183) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8313 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Tallinna Finantsgrupp OÜ-le (registrikood 12334108) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8359 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8573 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Tartu Sushi OÜ-le (registrikood 12628695) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8362 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8575 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
9. TeleDialog Group OÜ-le (registrikood 12424768) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8363 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8624 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Tare Arendus OÜ-le (registrikood 12363340) 11.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8425 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Showbiz Consulting OÜ-le (registrikood 10821778) 11.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8422 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. OÜ-le Saare Majaehitus (registrikood 11294714) 11.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8428 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. TecProject OÜ-le (registrikood 11148314) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8576 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. Tiande OÜ-le (registrikood 11916216) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8628 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. OÜ-le Revali Ottawo (registrikood 12113040) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9005 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
16. Induron OÜ-le (registrikood 11763072) 02.03.2015 korralduse nr 9-1.1/9767 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
17. Roswood Met OÜ-le (registrikood 11780395) 03.03.2015 korralduse nr 9-1.1/9894 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
18. OÜ-le System 3000 (registrikood 11387083) 04.03.2015 korralduse nr 9-1.1/10000 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
19. OÜ-le Suvehommik (registrikood 11890617) 05.03.2015 korralduse nr 9-1.1/10099 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
20. R.Pettersson Mark och Anläggning OÜ-le (registrikood 12481358) 11.03.2015 korralduse nr 9-1.1/10556 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a septembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 16.03.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada Margus Kesa (isikukood 36811112730, elukoht Aia 2-7, Rõngu, Rõngu vald, 61001 Tartumaa) pankrot 16. märts 2015. a kell 13.00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7).
Nimetada pankrotihalduriks Einar Vallandi (ik37201042725, OÜ Õigusbüroo Faktoorum, Õpetaja 9a, 51003 Tartu; telefon: 742 0583, 511 8670; e-post: einar.vallandi@haldur.just.ee)
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 07. aprillil 2015. a kell 10.00 Tartu kohtumajas (asukoht Kalevi 1 Tartu 50092, saal 348) (PankrS § 31 lg 6).
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Enne pankroti väljakuulutamist kohaldatud hagi tagamise abinõud jäävad kehtima (PankrS § 31 lg 6).
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 158 lg 4 ja 163 lg 7 teate.
Harju Maakohtu 16. märtsi 2015 määrusega määrati lõpetada Viktor Väli (pankrotis, isikukood 35305240326) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Peeter Sepper Viktor Väli (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest. Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aivar Aus'i (pankrotis, isikukood 38506106027) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda advokaadibüroos Normann ja Partnerid aadressil Lossi 37 Viljandi, 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Jaotusettepanekuga tutvumise aeg palume kooskõlastada eelnevalt pankrotihalduriga telefonil 509 2695 või e-post abnormann@gmail.com. Vastuväide jaotusettepanekule on võimalik esitada Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Avaldamise alus: PankrS § 143 lg 5.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jonas Terna (pankrotis, isikukood 36903272754) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda advokaadibüroos Normann ja Partnerid aadressil Lossi 37 Viljandi, 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Jaotusettepanekuga tutvumise aeg palume kooskõlastada eelnevalt pankrotihalduriga telefonil 509 2695 või e-post abnormann@gmail.com. Vastuväide jaotusettepanekule on võimalik esitada Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Avaldamise alus: PankrS § 143 lg 5.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kalle Soolind (pankrotis, isikukood 36210306014) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda advokaadibüroos Normann ja Partnerid aadressil Lossi 37 Viljandi, 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Jaotusettepanekuga tutvumise aeg palume kooskõlastada eelnevalt pankrotihalduriga telefonil 509 2695 või e-post abnormann@gmail.com. Vastuväide jaotusettepanekule on võimalik esitada Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Avaldamise alus: PankrS § 143 lg 5.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 163 Osaühing Viru Konsortsium (registrikood 10316454) lõpparuandega on võimalik tutvuda Tartus Jaama 76 D-korpus alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul ETN kl 12:00-16:00 ja KR kl 08:00-12:00. Alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul on võlausaldajatel võimalik lõpparuandele esitada vastuväide Viru Maakohtule.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-08-59312, OÜ TR Majad pankrotimenetlus, PankrS § 7 lg 1, § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
1. Kinnitada (pankrotis) Osaühing TR Majad (registrikood 10769345, juriidiline aadress Posti 4, 44307 Rakvere) pankrotimenetluses lõpparuanne esitatud kujul ja lõpetada (pankrotis) OÜ TR Majad pankrotimenetlus.
2. Pankrotimenetluses on PankrS § 153 lg 1 p 2 alusel tunnustatud II rahuldamisjärgu nõuetest ei ole raha saadud: 1) Eesti Vabariik (Maksu ja Tolliameti kaudu) 134 057.14 eurot; 2) AS Eesti Väärtpaberikeskus 493.29 eurot; 3) AS SEB Pank 14 148 248.16 eurot; 4) Riina Pello 3 448.16 eurot; 5) Helle Mõisa 8 730.76 eurot; 6) AS Swedbank Liising 12 056.76 eurot; 7) Eesti Vabariik (Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu) 317.51 eurot; 8) Bananza OÜ 704 176.14 eurot.
3. Vabastada pankrotihaldur Oliver Ennok pankrotihalduri kohustustest alates äriühingu äriregistrist kustutamisest.
4. Määrata pankrotivara arvelt pankrotihaldur Oliver Ennok'i lõplikuks tasuks 21 000 (kakskümmend üks tuhat) eurot, millele lisandub sotsiaalmaks.
5. Määrata (pankrotis) OÜ TR Majad säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ (registrikood 11028941, asukoht Estonia pst 1, Tallinn).

Edasikaebamise kord - Kohtumääruse peale on õigus esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest (avaldamisest).
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab: Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-14-16070- KALEV POOL, ik: 35903165230, pankrotimenetluse järelvalve. 13.03.2015 kohtumäärusega kohus määras:
Lõpetada Kalev Pool/pankrotis/ pankrotimenetlus raugemisega.
- Kinnitada pankrotimenetluse kulud lõpparuandes esitatud kujul.
- Võlausaldajatele jaotise alusel väljamakseid tehtud ei ole.
- Tunnustatud nõude osa, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud ehk tunnustatud, kuid välja maksmata nõuded:
Iga võlausaldaja tunnustatud nõude osa, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud
Võlausaldajad ei ole raha saanud järgmistes summades:
1) AS SEB Pank 845,77 eurot
2) PlusPlus Baltic OÜ 924,52 eurot
3) AS Swedbank 3 580,42 eurot
KOKKU 5 350,71 eurot

- Vabastada Oliver Ennok pankrotihalduri kohustustest Kalev Pooli pankrotimenetluses käesoleva määruse jõustumisel.
- Dokumentide hoidjaks nimetada Kalev Pool.

- Algatada füüsilisest isikust võlgniku Kalev Pool kohustustest vabastamise menetlus.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses (PankrS § 175 lg-d 1 ja 11). Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamisel ei lõpe õigusvastaselt tahtlikult tekitatud kahju hüvitamise ning lapsele või vanemale elatise maksmise kohustused (PankrS § 176 lg 2).
- Usaldusisiku kohustusi täidab Ave Pool, ik 47502115237, elukoht V-Maarja vald, Eipri küla, tel 5634 5290; ave.aas@mail.ee.
Usaldusisikul kanda võlgniku igapäevakulutusteks mõeldud arvelduskontole (ehk 1.konto) üle 25 protsenti võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulust või ettevõtlusest saadud tulust ning ülejäänud 75 protsenti kanda võlgniku teisele arvelduskontole (ehk 2.konto), millelt usaldusisik teeb väljamaksed võlausaldajatele üks kord aastas (iga aasta 1. aprillil).
- Võlgnik Kalev Pool ja tema usaldusisik on kohustatud esitama Viru Maakohtule 1 kord aastas, hiljemalt 01.aprilliks, andmed oma kohustuste täitmise kohta, mis peab sisaldama vähemalt selgitust võlgniku mõistliku tulutoova tegevuse kohta ja võlgniku mõlema arvelduskonto väljavõtteid. Esimene aruanne tuleb esitada 01.04.2016.

- PankrS § 173 sätestab võlgniku kohustused menetluse kestel, millisteks on:
(1) Võlgnik on kohustatud tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja, kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsima.
(2) Võlgnik peab viivitamatult teatama kohtule ja usaldusisikule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti andma kohtu ja usaldusisiku nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta.
(3) Võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loetakse loovutatuks usaldusisikule. Usaldusisik peab sellest tasude maksmiseks kohustatud isikutele teatama.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tulust peab usaldusisik võlgnikule üle andma 25 protsenti. Kohus võib asjaolusid arvestades määrata sellest erineva määra.
(5) Võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet.
(6) Pärimise teel saadu väärtusest on võlgnik kohustatud poole usaldusisikule üle andma.
Usaldusisik peab Pankr S § 172 kohaselt võlgnikult saadud maksed hoidma oma varast eraldi ja need vastavalt jaotusettepanekus ettenähtud jaotistele üks kord aastas võlausaldajatele välja maksma.
Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse lõpuks esitab usaldusisik kohtule lõpparuande.
Edasikaebamise kord: Määrusele saab esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisele järgnevast päevast arvates samale maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 30 lg 2, teatab Harju Maakohus, et 16.03.2015. a määrusega määras OÜ Baltic Cable Recycling (registrikood 10848719) ajutise pankrotihalduri Urmas Tross (OÜ Konkurss, Roosikrantsi 23-5, Tallinn 10119, e-post: urmas.tross@alustauuesti.ee) aruandest tulenevalt OÜ Baltic Cable Recycling pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 3000 (kolm tuhat) eurot. Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda 10 (kümne) kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE571010220229377229 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE062200221059223099 Swedbank AS'is või arveldusarvele EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, OÜ Baltic Cable Recycling pankrotimenetluse jätkamiseks 3 000 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-14-54590. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; ettemaksu summa; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 30 lg 2, teatab Harju Maakohus, et 16.03.2015. a määrusega määras Osaühing Esmardi (registrikood 10138774) ajutise pankrotihalduri Urmas Tross (OÜ Konkurss, Roosikrantsi 23-5, Tallinn 10119, e-post: urmas.tross@alustauuesti.ee) aruandest OÜ Esmardi pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 2500 (kaks tuhat viissada) eurot. Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda 10 (kümne) kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE891010220034796011 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE571010220229377229 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE062200221059223099 Swedbank AS'is või arveldusarvele EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, OÜ Esmardi pankrotimenetluse jätkamiseks 2 500 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-14-58075. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; ettemaksu summa; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 30 lg 2, teatab Harju Maakohus, et 16.03.2015. a määrusega määras Boriss Hod¸ajev (isikukood 35303142239) ajutise pankrotihalduri Andres Hermet (pankrotihalduri tunnistus nr 78, Roseni 7, Tallinn 10111, e-post: andres@pankrotihaldur.ee) aruandest tulenevalt Boriss Hod¸ajev pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 1000 (üks tuhat) eurot. Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda 10 (kümne) kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE571010220229377229 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE062200221059223099 Swedbank AS'is või arveldusarvele EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Boriss Hod¸ajev pankrotimenetluse jätkamiseks 1000 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-14-59119. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; ettemaksu summa; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 16.03.2015. a määrusega määrati algatada Paul Perdi-Pärdi (ik: 34606150226) pankrotimenetlus ja nimetada Paul Perdi-Pärdi ajutiseks pankrotihalduriks Oliver Ennok (e-post: Oliver.Ennok@haldur.just.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 14.04.2015. a kell 10:00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 III korrus saal 317. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Ajutise pankrotihalduri nimetamise ja pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel, kohus määras tsiviilasajs 2-15-38411.
1. Võtta menetlusse SPS Arendus OÜ (likvideerimisel), rg-kood 10959040, avaldus pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas.
2. Nimetada SPS Arendus OÜ (likvideerimisel) ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel pankrotihaldur Oliver Ennok (pankrotihalduri tunnistus nr 163, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, asukoht Estonia pst 1, Tallinn 10143, Tel 684 4400, 525 5757, e-post oliver@cavere.ee).
3. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 01.04.2015 algusega kell 11.00 Tallinnas, Tartu mnt 85, saalis nr 6.
4. Kohtuistungile kutsuda protsessiosalistena võlgnik ning ajutine pankrotihaldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata avaldajal ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 30 lg 2, teatab Harju Maakohus, et 16.03.2015. a määrusega määras Aleksandr Neda¨kovski (isikukood 37101310355) ajutise pankrotihalduri Andres Hermet (pankrotihalduri tunnistus nr 78, Roseni 7, Tallinn 10111, e-post: andres@pankrotihaldur.ee) aruandest tulenevalt Aleksandr Neda¨kovski pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 3 000 (kolm tuhat) eurot. Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda 10 (kümne) kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE571010220229377229 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE062200221059223099 Swedbank AS'is või arveldusarvele EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Aleksandr Neda¨kovski pankrotimenetluse jätkamiseks 3000 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-14-56601. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; ettemaksu summa; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 16.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Mirko Inno'le (sünd 31.07.1982) 13.02.2015 korralduse nr 9-1.1/ 1297 sunniraha summas 60 eurot tasumiseks 2013. a. tuludeklaratsiooni paranduse ja lisadokumendi esitamata jätmise eest 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos hoiatusega sunniraha summas 90 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja 12.03.2015. a kohtumäärusega määrati:
1. Jätta pankrotihalduri ettepanekul OÜ Cleancrew (pankrotis, registrikood 11233184) pankrotimenetluses pankrotitoimkond moodustamata.
2. Lõpetada OÜ Cleancrew (pankrotis, registrikood 11233184) tegevus ja likvideerida OÜ Cleancrew (pankrotis) pankrotimenetluse lõpuks.
3. Teha käesolev määrus teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
4. Saata määrus pankrotihaldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.

Edasikaebamise kord
Käesoleva kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 16. märtsi 2015 kohtumäärusega määrati lõpetada MGM Continent OÜ, rg-kood 12049879, pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Likvideerida MGM Continent OÜ. Enne kolme kuu möödumist käesoleva määruse jõustumisest arvates lubada ajutisel halduril esitada MGM Continent OÜ Tartu Maakohtu registriosakonnale äriregistrist kustutamise avaldus üksnes Maksu- ja Tolliameti eelneval kirjalikul nõusolekul. MGM Continent OÜ likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Andres Tootsmanile. Pärast MGM Continent OÜ kustutamist äriregistrist vabastada Andres Tootsman ajutise halduri kohustustest. Määrata MGM Continent OÜ dokumentide vastutavaks hoidjaks juhatuse liige Gayane Vardanyan (isikukood 45411060338). Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 158 teate.
Harju Maakohtu 16.03.2015. a määrusega lõpetab Harju Maakohus võlgniku Ele Vain (pankrotis, isikukood 47909275211) pankrotimenetluse raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist, kui võlausaldajad või kolmandad isikud ei tasu pankrotimenetluse kulude katteks 2 500 eurot hiljemalt 7 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea pangas või EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis. Maksedokument 2 500 euro tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks (maksja nimi, käesoleva tsiviilasja number 2-14-59422, ettemaksu tasumise kuupäev) tuleb esitada samaks tähtajaks kohtule (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja).
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel:
1. Lõpetada PRINTING PARTNERS OÜ (likvideerimisel), rg-kood 10892152, pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

2. Ajutisel pankrotihalduril Martin Kruppil likvideerida OÜ Printing Partners (likvideerimisel) kahe kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

3. Kinnitada ajutise pankrotihalduri Martin Kruppi tasu summas 1 360 eurot, millele lisandub käibemaks summas 272 eurot, kokku summas 1 632 eurot ning vajalikud kulud summas 66,59 eurot.

4. Mõista Liina Markilt välja OÜ Printing Partners (likvideerimisel) ajutise pankrotihalduri Martin Kruppi tasu summas 1360 eurot, millele lisandub käibemaks 272 eurot, kokku 1 632 eurot ja vajalikud kulud summas 66,59 eurot. Raha ajutise pankrotihalduri tasu ja kulude katteks tuleb kanda Cavere Õigusbüroo OÜ arveldusarvele nr EE732200221026709724 Swedbank AS-s.

5. Nimetada OÜ Printing Partners (likvideerimisel) dokumentide hoidjaks Liina Mark.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 158 teate.
Harju Maakohtu 16.03.2015. a määrusega lõpetab Harju Maakohus võlgniku OÜ Bonell Finance (pankrotis, registrikood 11544861) pankrotimenetluse raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist, kui võlausaldajad või kolmandad isikud ei tasu pankrotimenetluse kulude katteks 15 000 eurot hiljemalt 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea pangas või EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis. Maksedokument 15 000 euro tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks (maksja nimi, käesoleva tsiviilasja number 2-14-59317, ettemaksu tasumise kuupäev) tuleb esitada samaks tähtajaks kohtule (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja).
 
 16.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas:

1. Erik Casar'ile (sünniaeg 31.03.1977) 19.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/8549 füüsilise isiku 2013. a tuludekaratsiooni ja dokumentide esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva otsuse kättetoimetamisest arvates.

2. Toivo Luts'ule (sünniaeg 25.05.1959) 05.02.2015. a korralduse nr 9-1.1/0844 sunniraha tasumiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.


Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-15-3680 Svetlana Pihlakas ja Pavel Pihlakas avaldus Valeri Pihlakas (sünd 12.08.1952. a) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks:
1. Võtta menetlusse Svetlana Pihlakas ja Pavel Pihlakas avaldus Valeri Pihlakas pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
2. Nimetada Valeri Pihlakas ajutiseks pankrotihalduriks Oliver Ennok (Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, Estonia pst 1, Tallinn 10143, tel 684 4400, 525 5757, e-post oliver.ennok@haldur.just.ee, oliver@cavere.ee)
3. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 01.04.2015. a kell 09:30 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, III korrus, saal 316).
4. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldajad ning ajutine pankrotihaldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
tagada võlgniku vara säilimine;
anda võlgnikule nõusoleku vara käsutamiseks või keelduda sellest;
vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
8. Ajutisel pankrotihalduril on oma ülesannete täitmiseks õigus:
1) saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta;
2) viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja elukohas;
3) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt ning krediidiasutuselt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel pankroti-seaduse (PankrS) § 22 lg-te 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 31.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne koos kõikide lisadega ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.
10.Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade käsutuskeelu kehtestamise ning pankrotiasja läbivaatamise aja ja koha kohta.
11.Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.


Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Vello Kulla pärandvara (pankrotis, isikukood 34112250259, surnud 16.03.2010. a) pärandvara pankrotimenetluses saab tutvuda 18.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 16.03.2015Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

AS WeeRec, registrikood 11123007, aadress Vana-Narva mnt 16 Kiiu Kuusalu vald Harjumaa, teatab, et vastavalt ainuaktsionäri otsusele 04. märtsist 2015 otsustati aktsiaselts kujundada ümber osaühinguks ärinimega OÜ Weerec. Ümberkujundamise käigus vähendada ümberkujundatava aktsiaseltsi aktsiakapitali 24 700 euro võrra. Ümberkujundamise tulemusena tekkiva OÜ Weerec osakapitali suuruseks jääb 2500 eurot. Võlausaldajatel on õigus esitada oma nõuded kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest aktsiaseltsi ametlikul aadressil. Teate avaldamise alus: Äriseadustiku § 358 lg 2.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-14-57087 Viimsi valla (Viimsi Vallavalitsuse kaudu) avaldus Priit Saega (sündinud 31.12.1966. a, surnud 23.08.2012) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks:
1. Kinnitada Priit Saega pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses lõpparuanne.
2. Lõpetada Priit Saega pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus.
3. Priit Saega pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajatel on tunnustatud nõuetest raha saamata järgnevalt:
Jrk nr; Võlausaldaja; Rahuldamata nõue eurodes
1. Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal; 78 432,27
2. Sotsiaalkindlustusamet; 227,51
3. AS Eesti Telekom; 95,16
4. Vabastada Kristo Teder Priit Saega pärandvara (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
6. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
7. Saata määrus haldurile ja Viimsi vallale (e-post info@viimsi.ee).
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-14-56272 Ivan Penzin’i (pankrotis) pankrotimenetlus:
1. Kinnitada jaotusettepanek Ivan Penzin’i (pankrotis, sünd 27.10.1983. a) pankrotimenetluses.
2. Ivan Penzin’i (pankrotis) pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:
2.1. Esimene (I) rahuldamisjärk - pandiga tagatud tunnustatud nõuded pankrotiseaduse § 153 lg 2 sätestatud ulatuses (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 1): pandiga tagatud tunnustatud nõuded puuduvad.
2.2. Teine (II) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 2):
Jrk nr; Võlausaldaja; Tunnustatud nõude suurus eurodes; Jaotis protsendimäärana (%)
1. BIGBANK AS; 21 083,15; 63,1
2. Kohtutäitur Hille Kudu; 52,94; 0,2
3. Julianus Inkasso OÜ; 2 213,13; 6,6
4. Osaühing Aktiva Finants; 1 597,28; 4,8
5. Kohtutäitur Risto Sepp; 137,19; 0,4
6. Lindorff Eesti Aktsiaselts; 8 329,54; 24,9
2.3. Kolmas (III) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 3): antud rahuldamisjärku kuuluvaid nõudeid ei esitatud.
3. Kinnitada pankrotimenetluse kulud summas 81,06 eurot.
4. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohtumääruse kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
5. Saata määrus haldurile ja võlgnikule.
Edasikaebamise kord
Kohtumääruse peale, millega kohus on jaotusettepaneku kinnitanud, võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest (PankrS § 145 lg 4).
Kohus selgitab, et seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 7 lg 2 ja 158 lg 6 teate.
Harju Maakohtu 16 märtsi 2015. a määrusega määrati teha ettepanek REKRUM EESTI OÜ (pankrotis, registrikood 12256236) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 3000 eurot 7 päeva jooksul alates ettepaneku avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi kontole nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorraldus tagatise tasumise kohta või kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks (maksja nimi, käesoleva tsiviilasja number 2-14-50998, ettemaksu tasumise kuupäev) tuleb kohtule esitada ettemaksu tasumiseks määratud tähtajaks. Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 145 lg 5 teate.
Harju Maakohtu 16. märtsi 2015 määrusega määrati kinnitada Supatran Logistics Osaühing (pankrotis, registrikood 11523921) pankrotimenetluses pankrotihaldur Peeter Sepperi poolt esitatud jaotusettepanek. Määruse peale võib võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing VAGUN PLUSS (pankrotis), registrikood 10062734, pankrotimenetluses toimub 24.03.2015. a kl 9.20 aadressil Kentmanni 13, saal 316, Tallinn, võlausaldajate üldkoosolek. Päevakord: 1) menetluse lõpetamisega seotud küsimused 2. menetluskulude kinnitamine. Täiendav info haldurilt tel 5664 1968. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 79.
 
 16.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotivõlgnik Kristina Kadak-Aruorg, isikukood 47205210307, pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 143 lg 5 alusel:
Pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 9.00-17.00 elektronposti teel, esitades taotluse aadressil peeter.sepper@haldur.eu. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada 10 päeva jooksul Harju Maakohtu Kentmanni kotumajja.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Margus Evartov (isikukood 38208030271) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 23.03.2015 kell 10:00 aadressil Jõe 2, II korrus, Tallinn (OÜ Autente büroo). Päevakorras: 1) Pankrotimenetluse lõpetamisest 2) Usaldusisiku määramise ettepaneku tegemine võlgniku kohustustest vabastamise menetluseks; 3) Pankrotihalduri tasust ja menetluskuludest Teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 79 lg 4, avaldaja Jüri Truuts (truuts@autente.ee).
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kert Roose (isikukood 38908222748) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 23.03.2015 kell 10:15 aadressil Jõe 2, II korrus, Tallinn (OÜ Autente büroo). Päevakorras: 1) Pankrotimenetluse lõpetamisest 2) Usaldusisiku määramise ettepaneku tegemine võlgniku kohustustest vabastamise menetluseks; 3) Pankrotihalduri tasust ja menetluskuludest Teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 79 lg 4, avaldaja Jüri Truuts (truuts@autente.ee).
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 30 lg 2, teatab Harju Maakohus, et 13.03.2015. a määrusega määras Lauri Nigula (isikukood 38203172720) ajutise pankrotihalduri Andres Hermet (pankrotihalduri tunnistus nr 78, Roseni 7, Tallinn 10111, e-post: andres@pankrotihaldur.ee) aruandest tulenevalt Lauri Nigula pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 1500 (üks tuhat viissada) eurot. Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda 10 (kümne) kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE571010220229377229 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE062200221059223099 Swedbank AS'is või arveldusarvele EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Lauri Nigula pankrotimenetluse jätkamiseks 1 500 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-14-56223. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; ettemaksu summa; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud väljavõtte 13.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas 2-12-18969

1. Jätta kinnitamata Vello Kulla (isikukood 34112250259) pärandvara pankrotimenetluses halduri esitatud jaotusettepanek.
2. Pankrotihalduril Ly Müürsoo'l esitab uus jaotusettepanek 20 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse haldurile kättetoimetamisest arvates.
3. PankrS § 145 lg 5 alusel avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade jaotusettepaneku kinnitamata jätmise kohta.
Edasikaebe kord
Käesolevale määrusele võib esitada pankrotihaldur või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja kaudu.
 
 13.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Marat Nizamov'ile (sünniaeg 25.06.1984) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.1/0689 sunniraha 100 eurot tasumiseks residendist füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 120 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

2. Rauno Rohtla'le (sünniaeg 22.07.1979) 30.01.2015 korralduse nr 9-1.1/777 sunniraha 100 eurot tasumiseks residendist füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 120 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-61720 Rahuldada Sushi Kitty OÜ avaldus OÜ Movingon (endine ärinimi Sushi Cat Planet OÜ) pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Movingon OÜ (endine ärinimi Sushi Cat Planet OÜ) (registrikood 12108292) pankrot 13. märtsil 2015. a kell 14.00.
Nimetada OÜ Movingon pankrotihalduriks Sirje Tael (asukoht Tähe Õigusbüroo OÜ, Jaama 76, 50605 Tartu; telefon 740 7610, e-post sirje@stael.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 1. aprill 2015. a algusega kell 12.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 218.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile.
Kohustada juhatuse liikmeid Evelyn Mikomägi ja Anders Sven-Olof Englund kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 1. aprillil 2015. a kell 11.45. Kui Evelyn Mikomägi ja Anders Sven-Olof Englund vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus määrata trahv, kohaldada sundtoomist või aresti kuni 3 kuud.
Kohustada OÜ Movingon juhatuse liikmeid Evelyn Mikomägi ja Anders Sven-Olof Englund'i esitama pankrotihaldurile võlgniku kogu raamatupidamise dokumentatsioon ning pankroti väljakuulutamise päeva seisuga bilanss koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga. Kui Evelyn Mikomägi ja Anders Sven-Olof Englund kohtu korraldust ei täida, siis on kohtul õigus trahvida, kohaldada sundtoomist või määrata arest kuni 3 kuud.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kodumajagrupi aktsiaselts (pankrotis), registrikood 10234934, pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 9-17 OÜ Haldur ruumides, asukohaga Kotzebue 9, Tallinn eelnevalt kokku leppides tel 627 0444 või e-posti haldur@haldur.eu teel. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajja.
 
 13.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Karly Saks'ile (sünd 26.10.1989) 02.02.2015 maksuotsuse nr 12-2.5/004996 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni kontrollimise tulemusel tulumaksu summas 5958,12 eurot juurdemääramise kohta.

Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 13.03.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada OSAÜHING TMA HOLDING (registrikood 10899817, aadress Kungla 16, Tartu) pankrot 13. märts 2015. a kell 13.00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7).
Nimetada pankrotihalduriks Olev Kuklase (ik 36406272732, e-post: kuklase@kuklase.ee; aadress Jüri 26, 65609 Võru, tel/faks 782 4348, 5660 0277)
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 31. märtsil 2015. a kell 10.00 Tartu kohtumajas (asukoht Kalevi 1 Tartu 50092, saal 348) (PankrS § 31 lg 6).
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Enne pankroti väljakuulutamist kohaldatud hagi tagamise abinõud jäävad kehtima (PankrS § 31 lg 6).
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Sigrit Piisko (pankrotis, sünd 11.10.1984. a) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 20.03.2015. a algusega kell 10.00 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Pankrotimenetluse lõpetamise otsustamine ja halduri tasu kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamise otsustamine. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ljudmila Petrot¨enko (pankrotis, sünd 21.11.1981. a) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 20.03.2015. a algusega kell 10.30 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Pankrotimenetluse lõpetamise otsustamine ja halduri tasu kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamise otsustamine. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Einar Vallandi teatab PankrS § 79 lg 1 ja lg 4 alusel, et osaühing ALGEN (registrikood 10191946) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 19. märtsil 2015 algusega kell 11.00 aadressil Õpetaja 9a Tartu, Õigusbüroos Faktootum. Koosoleku päevakord:

1. Pankrotihalduri ettekanne pankrotimenetluse kohta
2. Pankrotimenetluse jätkamise otsustamine, sh algatatud hagimenetluse jätkamise või hagist loobumise otsustamine
3. Pankrotivara müügiviisi ja -hinna otsustamine
4. Pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise otsustamine
5. Otsustused pankrotimenetlusega seotud kulude suuruse, pankrotivarast tehtud ja edaspidi tehtavate väljamaksete kohta
6. Muud menetlusega seotud küsimused.

Täiendavat teavet saab pankrotihaldurilt telefonil 511 8670.
 
 13.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankS § 33 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-61807 Rahuldada Baltronic Group OÜ avaldus Peep Aaviksoo pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Peep Aaviksoo (sünd 18.08.1956) pankrot 13. märtsil 2015. a kell 14.00.
Nimetada Peep Aaviksoo pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (asukoht Roseni 7, 10111 Tallinn; tel 509 7167; faks 664 5135; e-post: indrek@pankrotihaldur.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 6. aprill 2015. a algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 218.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile.
Kohustada Peep Aaviksoo'd kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 6. aprillil 2015. a kell 9.45. Kui Peep Aaviksoo vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus määrata trahv, kohaldada sundtoomist või aresti kuni 3 kuud.
 
 13.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Jüri Linder'ile (sünd 03.06.1976) 16.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/7711 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Haapsalu teenindusbüroos (Jaama 17, 90507 Haapsalu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohus
RESOLUTSIOON

1. Rahuldada AKTSIASELTSI EVIKO taotlus tsiviilasjas nr 2-15-2156 tsiviilasjade nr 2-14-61809 ja 2-15-2156 liitmiseks. Pärast liitmist jääb põhiasjaks tsiviilasi nr 2-14-61809.

2. Liita käesolev tsiviilasi nr 2-14-61809, MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Aleksandri Koguduse pankrotiavaldus ja tsiviilasi nr 2-15-2156, võlausaldaja AKTSIASELTSI EVIKO pankrotiavaldus MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Aleksandri Koguduse pankroti välja kuulutamiseks ühte menetlusse.

3. Jätta liidetud tsiviilasjade numbriks 2-14-61809.

4. Määrata käesoleva pankrotiasi kuulamisele kohtuistungil 27.03.2015 algusega kell 14.00 Viru Maakohu Narva kohtumajas.

5. Avaldada teade kohtuistungi toimumise aja ja koha kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded pankrotiseaduse §-de 17 lg 2 ja 7 alusel, milleks avaldada käesoleva määruse resolutsioon, tähtajaga kuni kolmeks aastaks või kuni pankrotimenetluse lõpuni või kuni pankrotimenetluse raugemiseni.

6. Saata ajutise pankrotihalduri 02.02.2015 aruanne võlausaldajale AKTSIASELTSILE EVIKO ja anda tähtaeg kuni 16. märtsini 2015. a kohtule oma seisukoha esitamiseks ajutise halduri aruande kohta.

7. Anda ajutisele pankrotihaldurile tähtaeg kuni 13.03.2015 võimalike paranduste tegemiseks seni esitatud ajutise halduri aruandesse.

Saata määrus MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Aleksandri Koguduse lepingulisele esindajale Marko Tiirikule ja ajutisele pankrotihaldurile Terje Eiprele ning võlausaldajale, AKTSIASELTSILE EVIKO ja tema lepingulisele esindajale Kerli Kasele.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 13. märtsi 2015 määrusega määrati nimetada Thysson OÜ, registrikood 12236127, ajutiseks pankrotihalduriks Andres Tootsman (asukoht: Kodukontor OÜ, Roseni 7 Tallinn, telefon 501 8178, e-post: andres.tootsman@haldur.just.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 06.04.2015 kell 11.30 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ ESTOCAB (pankrotis, registrikood 10640887) pankrotihaldur teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 31.03.2015. a algusega kell 15.00 aadressil A.Lauteri 7-12 Tallinn OÜ Pankrotihalduribüroo Mägi & Partnerid ruumes. Üldkoosoleku päevakord: 1. Nõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut, leppides kokku telefonil 503 6854 või e-posti teel kalev@pankrotiekspert.ee
Teate avaldamise alus PankrS § 100 lg 4.
 
 13.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Aiki Kama'le (sünniaeg 15.05.1953) 04.02.2013 korralduse nr 13-11/10563 maksuvõla tasumiseks summas 276,38 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 05.03.15 määrusega:

1. Kinnitada Andrei Rudak'i (pankrotis, isikukood 36910070378) pankrotimenetluses jaotusettepanek.
2. Andrei Rudak'i (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised:
2.1. PankrS § 153 lg 1 p 2 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr - Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis (%)
1. Lindorff Eesti Aktsiaselts 2 288,94 20,54
2. OÜ KODULIISING 136,15 1,22
3. Swedbank AS 8 617,11 77,33
4. AS Eesti Telekom 101,14 0,91
Kokku 11 143,34 100,00
3. Kinnitada Andrei Rudak'i (pankrotis) pankrotimenetluses massikohustused summas 102,48 eurot.
4. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Helle-Maie Suurna (pankrotis, isikukood 44405140290) pärandvara pankrotihaldur teatab pankrotiseaduse § 143 lg 5 alusel, et Helle-Maie Suurna (pankrotis) pärandvara pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest halduri büroos (aadressil Lauteri 5, III korrus, Tallinn), halduriga eelnevalt telefoni teel või e-posti teel kokku leppides (tel 5669 4883, heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee). Võlgnik või võlausaldaja võib vastuväite jaotusettepanekule esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel alljärgneva teate:

Harju Maakohtu menetluses on kohtuasi nr 2-15-2090 AS-i Infra Invest (likvideerimisel) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.

Harju Maakohus avaldab 13.03.2015. a kohtumääruse:
1. Määrata INFRA INVEST AS-i (likvideerimisel; rg-kood: 12420018) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2500,00 eurot.
2. Määrata AS-i Infra Invest (likvideerimisel; rg-kood: 12420018) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa tasumise tähtpäevaks 26.03.2015. a.
3. AS-i Infra Invest (likvideerimisel; rg-kood: 12420018) pankrotimenetlusest huvitatud isikutel on võimalus tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu määratud summa kohtu deposiiti hiljemalt 26.03.2015. a Rahasumma kohtu deposiiti tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is. Makse selgituses märkida "deposiit massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtuasjas nr 2-15-2090". Kohtule esitada määratud tähtaja jooksul maksekorraldus või maksmise kontrollimist võimaldavad andmed.
Edasikaebamise kord: Kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.

Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval avaldab, juhindudes Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alljärgneva teate.
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja 15.10.2014. a kohtumääruse (2-14-58430) resolutsioon: Nimetada Urmo Mirjami (isikukood 37703264225) ajutiseks pankrotihalduriks Andrus Õnnik (isikukood 36209014213, OÜ Pärnu Pinker Albert, asukoht Lai tn 10, Pärnu). Peatada võlgniku Urmo Mirjam suhtes toimuvad sundtäitmised. Keelata võlgnikul Urmo Mirjamil ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutamine ning avaldada käsutuskeeld väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja 10.03.2015. a kohtumääruse resolutsioon: Tallinna Ringkonnakohus 13.02.2015. a määrusega otsustas tühistada Pärnu Maakohtu 21.11.2014. a määrus pankrotiavalduse läbi vaatamata jätmiseks ja saata tsiviilasi menetluse jätkamiseks maakohtule. Jätkata asjas menetlust. Asja arutamiseks määrata kohtuistung. Avaldada teade pankrotiavalduse läbiviimise aja kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord: Määrus ei ole edasikaevatav.
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval on määranud tsiviilasjas kohtuistungi aja 21.04.2015. a. algusega kell 10:00.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu 29.08.2013 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-13-5788 lõpetas kohus GERSHON OÜ (pankrotis, registrikood 10115371)) pankrotiavalduse menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Kohus avaldab kooskõlas pankrotiseaduse (PankrS) § 29 lg 4 väljaandes Ametlikud Teadaanded alljärgneva teate menetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu:
1. Lõpetada GERSHON OÜ (pankrotis, registrikood 10115371) pankrotimenetlus raugemise tõttu.
2. Pankrotimenetluses esitatud, kuid rahuldamata nõuded:
3. Võlausaldaja Lexium Consult OÜ (registrikood 12491049), Teine (II) rahuldamisjärk, nõude suurus eurodes 11 197,54 eurot, tunnustatud täies ulatuses.
Võlausaldaja Claude Kaasik (isikukood 37407110284), Teine (II) rahuldamisjärk, nõude suurus eurodes 5200 eurot, tunnustatud täies ulatuses.
Võlausaldaja Noblesse Oblige OÜ (registrikood 11869882), Teine (II) rahuldamisjärk, 711 408,30 eurot. Tunnustatud täies ulatuses. Võlgnik on esitanud nõudele vastuväite.
Võlausaldaja Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu), Teine (II) rahuldamisjärk, 931 844,21 eurot, Võlgnik ja võlausaldajad esitasid nõudele vastuväite. Võlausaldaja nõude tunnustamise hagi kohta tsiviilasjas nr 2-13-54612 ei ole tehtud jõustunud kohtulahendit.
Võlausaldaja TAISTO INVEST OÜ (registrikood 11108953), Teine (II) rahuldamisjärk, 1 500 000 eurot, Võlausaldajad esitasid nõudele vastuväite. Võlausaldaja nõude tunnustamise hagi kohta tsiviilasjas nr 2-13-54317 ei ole tehtud jõustunud kohtulahendit..
Võlausaldaja ANTO OÜ (registrikood 12175130), Teine (II) rahuldamisjärk, 150 000 eurot, Võlausaldajad esitasid nõudele vastuväite. Võlausaldaja nõude tunnustamise hagi kohta tsiviilasjas nr 2-13-54319 ei ole tehtud jõustunud kohtulahendit.

4. GERSHON OÜ (pankrotis, registrikood 10115371) maksejõuetuse tekkimise põhjuseks ei ole on kuriteo tunnustega tegu või raske juhtimisviga, vaid muu põhjus.
5. Teha GERSHON OÜ (pankrotis, registrikood 10115371) pankrotihaldurile Eve Selbergile (Selberg, isikukood 46008010237) ülesandeks GERSHON OÜ (pankrotis, registrikood 10115371) likvideerimine ja kustutamine äriregistrist.
6. Vabastada GERSHON OÜ (pankrotis, registrikood 10115371) pankrotihaldur Eve Selberg (isikukood 46008010237) arvates GERSHON OÜ (pankrotis, registrikood 10115371) äriregistrist kustutamisest.
7. Määrata GERSHON OÜ (pankrotis, registrikood 10115371) viimane juhatuse liige Urmas Toome (isikukood 37505240227) GERSHON OÜ (pankrotis, registrikood 10115371) dokumentide hoidjaks.
8. Kinnitada pankrotihalduri poolt pankrotimenetluses halduri kohustuste täitmiseks tehtud vajalikud ja põhjendatud kulutused 3317,71 (kolm tuhat kolmsada seitseteist koma seitsekümmend üks) eurot.
Edasikaebamise kord. Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Võlausaldaja, kes ei esitanud pankrotiavaldust, võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates menetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Määruskaebust ei saa esitada viie (5) kuu möödumisel määruse tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohus selgitab, et seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6). Teade menetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 13.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 13.03.2015 kohtumäärusega määras lõpetada Aleksei Berzin'i (Berzin, isikukood 37512030437) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Indrek Lepsoo tema ülesannetest.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 13.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas 11.02.2015 otsuse nr 8-3.1/260, mille kohaselt jätab Maksu- ja Tolliamet Jaan Jõgi (sünd 10.03.1986) tulumaksu tagastusnõude täitmise taotluse summas 235 eurot rahuldamata ning tasaarvestab tulumaksu tagastusnõude summa maksukohustuslase rahaliste nõuetega ning kohustab Jaan Jõgi tasuma intressivõla summas 112,8 eurot kümne päeva jooksul otsuse kättesaamisest arvates.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi ARGENTIA PASSIM OÜ-le (registrikood 11487778) 26.02.2015 otsuse nr 12.2-3/029939-3 käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 28.02.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Olga Sander'ile (sünniaeg 25.03.1978) 05.02.2015 maksuteate nr 3747 füüsilise isiku 2013. a tulumaksu juurdemaksmise kohta.
Maksuteate terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuteade loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi 12.02.2015. a maksuteate nr 4056, mille kohaselt on Aaro Tõnisots (sünd 06.04.1965) kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni maksu 2013. a eest summas 74,12 eurot, tulumaksu 2013. a eest summas 415,37 eurot ning sotsiaalmaksu 2013. a eest summas 74,57 eurot. Maksusummade tasumise tähtaeg oli 01.10.2014. a.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 12.03.2015. a määrusega määrati algatada Jevgeni Lebedev'i (ik: 37307260332, surnud 23.11.2014. a) pärandvara pankrotimenetlus ja nimetada Jevgeni Lebedev'i ajutiseks pankrotihalduriks Kristo Teder (Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid, asukoht Tatari tn 25, 10116 Tallinn, telefon 618 0094; e-post Kristo.Teder@kraaviab.ee). Määrata kohtuistung pärandvara pankrotiavalduse läbivaatamiseks 02.04.2015. a kell 12:15 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 III korrus saal 317. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Ajutise pankrotihalduri nimetamise ja pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 12.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 11.03.2015. a määrusega määrati algatada Agnes Rõuk (ik: 47603130241, surnud 26.07.2014. a) pärandvara pankrotimenetlus ja nimetada Agnes Rõuk-i ajutiseks pankrotihalduriks Kristo Teder (Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid, asukoht Tatari tn 25, 10116 Tallinn, telefon 618 0094; e-post Kristo.Teder@kraaviab.ee). Määrata kohtuistung pärandvara pankrotiavalduse läbivaatamiseks 02.04.2015. a kell 12:00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 III korrus saal 317. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Ajutise pankrotihalduri nimetamise ja pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 12.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jüri Heimonen'i (isikukood 36206184928, surnud 02.02.2014.) pärandvara pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäeviti kl 9.00-17.00 pankrotihalduri asukohas Õpetaja 9a, Tartu (OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides). Vastuväiteid jaotusettepanekule võib esitada Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumajale 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest. Lisainfo tel 742 0583 või 505 3344. Teate avaldamise alus: PankrS § 143 lg 5.
 
 12.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldada vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 12.03.2015. a määrusega määrati rahuldada võlausaldaja DDN Plus SIA avaldus võlgniku Osaühing Brokmak pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja võlgniku Osaühing Brokmak (registrikood 10097644, asukoht Osmussaare tee 8, C-508, 13811 Tallinn) pankrot 12. märtsil 2015. a kell 15.00. Nimetada võlgniku Osaühing Brokmak pankrotihalduriks Kalev Mägi (Pankrotihalduribüroo Mägi ja Partnerid; Lauteri 7-12, 10145 Tallinn, e-post kalev@pankrotiekspert.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 31. märts 2015. a algusega kell 11.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu III korruse saalis nr 317. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse Riigikohtule. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 12.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Enno Pukk'ile (sünniaeg 18.04.1960) 20.01.2015. a korralduse nr 13-11/5731 maksuvõla tasumiseks summas 185.20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Sergei Prokofjev'ile (sünniaeg 01.10.1963) 02.02.2015. a korralduse nr 13-11/10357 maksuvõla tasumiseks summas 99.98 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Pro Natura OÜ-le (registrikood 12313945) 09.02.2015. a korralduse nr 9-1.1/8171 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Procomplex OÜ-le (registrikood 12489940) 09.02.2015. a korralduse nr 9-1.1/8172 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. PANNDAMET OÜ-le (registrikood 12392643) 12.02.2015. a korralduse nr 9-1.1/9028 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 163 alusel:
Kalev Närep (ik 35804020212) pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda kokkuleppel halduriga tiia.kalaus@civilex.ee) Tartus, Fortuuna 1 (II korrus). Vastuväiteid Tartu Maakohtule saab esitada 10 päeva jooksul arvates teate avaldamisest.
 
 12.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 11.03.15 kohtumärusega ts.asjas 2-14-52061 määrati:
1. Lõpetada Tatiana Maksimova (pankrotis) (ik 46303032229) pankrotimenetlus raugemise tõttu peale pankroti väljakuulutamist.

2. Kinnitada Tatiana Maksimova pankrotimenetluses võlausaldaja tunnustatud nõude osa, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud:

Võlausaldaja Nõude suurus EUR Järk Jaotis%
SNEL Grupp OÜ 665,00 II 4,65
BIGBANK AS 2 658,11 II 18,58
PLACET GROUP OÜ 1 928,13 II 13,48
Intrum Justitia Debt Finance AG 1 467,19 II 10,26
Krediidikaitse Grupp OÜ 1 241,00 II 8,68
OÜ Koduliising 3 250,40 II 22,72
MCB Finance Estonia OÜ 1 710,24 II 11,95
Era Liisingu Inkassoteenused AS 1 385,00 II 9,68

3. Tatiana Maksimova maksejõuetust ei põhjustanud kuriteo tunnustega tegu, maksejõuetuse tekkimise on põhjustanud muu asjaolu.

4. Vabastada pankrotihaldur Hillar Villers Tatiana Maksimova pankrotimenetluses tema ülesannetest pärast kohtumääruse jõustumist.

5. Kinnitada pankrotihalduri tasu suuruseks 475 (nelisada seitsekümmend viis) eurot (lisandub käibemaks 95 eurot) ja pankrotihalduri ülesannete täitmiseks tehtud kulutuste suuruseks 150 (ükssada viiskümmend) eurot (lisandub käibemaks 30 eurot).

6. Rahuldada pankrotihalduri Hillar Villersi taotlus Tatiana Maksimovale (pankrotis) menetlusabi andmiseks ning määrata Tatiana Maksimova (pankrotis) pankrotihalduri tasu ja pankrotihalduri ülesannete täitmiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks menetlusabi summas 750 (seitsesada viiskümmend) eurot koos käibemaksuga.

7. Riigi Tugiteenuste Keskusel maksta välja pankrotihalduri tasu ja kulude hüvitis summas 625 (kuussada kakskümmend viis) eurot (lisandub käibemaks) JewelLex Advokaadibüroo OÜ (registrikood 12412334, asukoht Sompa 3, Jõhvi) arvelduskontole nr EE782200221056739476 Swedbank.

8. Vabastada Tatiana Maksimova pankrotihalduri tasu summas 397 (kolmsada üheksakümmend seitse) eurot (lisandub käibemaks) riigile hüvitamise kohustusest.

9. Tatiana Maksimoval on kohustus tasuda riigile pankrotihalduri tasu ja kulud kokku summas 273,60 eurot (koos käibemaksuga) osamaksetena viie aasta jooksul, iga osamakse suurus on 54,72 eurot. Esimese osamakse tasumise tähtajaks määrab kohus 11.06.2015. Järgmised 4 osamakset tuleb teha hiljemalt iga aasta 01. märtsiks.

Maksed tuleb teha Rahandusministeeriumi kontole vastavalt määrusele lisatud makseinfolehele. Kohtule tuleb esitada andmed kulude tasumise kohta.

10. Algatada Tatiana Maksimova (ik 46303032229) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.

11. Jätta Tatiana Maksimova võlgadest vabastamise menetluses usaldusisik nimetamata, kohustades võlgnikku Tatiana Maksimovat täitma usaldusisiku ülesandeid.

12. Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses (PankrS § 175 lg 1, lg 11).

13. Võlgniku täiendavad kohustused kohustustest vabastamise menetluse kestel on järgmised (PankrS § 173):

- Võlgnik peab viivitamatult teatama kohtule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti andma kohtu nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta.
- Võlgnik ei pea võlausaldajatele üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet. Täitemenetluse seadustiku (edaspidi TMS) § 132 lg 1 järgi sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust, mittearestitav summa suureneb iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus. TMS § 131 lg 1 p 1-11 järgi ei saa sissenõuet pöörata järgmistele sissetulekutele: riiklikud peretoetused; puudega inimese sotsiaaltoetus; sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses; kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 351 lõike 3 alusel makstav hüvitis; Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks; kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis; seadusel põhinev elatis; vanemahüvitis; rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis; riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses; vanglast vabanemise toetus.

- Pärimise teel saadu väärtusest on võlgnik kohustatud poole võlausaldajatele üle andma.

- Võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulust peab võlgnik 75% üle andma võlausaldajate nõuete rahuldamiseks üks kord aastas hiljemalt 11. veebruariks.

- Oma kohustuste täitmise kohta tuleb võlgnikul esitada kohtule aruanne hiljemalt iga aasta 12. veebruariks. Esimene aruanne esitada kohtule 12. veebruariks 2016.

14. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise ja võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määrus saata menetlusosalistele ning pärast määruse jõustumist saata Riigi Tugiteenuste Keskusele määruse punktis 7 nimetatud väljamakse tegemiseks.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.

Kohtumääruse peale võib määruskaebuse esitada ka võlausaldaja, määruskaebuse esitamise tähtaeg hakkab sellisel juhul kulgema pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Pankrotihalduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada võlgnik ja pankrotihaldur.

Määruse peale võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib esitada määruskaebuse võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite.

Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 12.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtumääruse resolutsiooni:
1. Kinnitada Oleg ¦atilov'i IK 36707200235, (pankrotis) pankrotimenetluses jaotusettepanek.

2. Oleg ¦atilov'i (pankrotis) pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:

2.1 I järk - PankrS § 153 lg 1 p 1 - pandiga tagatud nõuded - Swedbank AS nõue on rahuldatud summas 127,50 eurot (ükssada kakskümmend seitse eurot ja 50 senti), jaotis 100%;

2.2 II järk - PankrS § 153 lg 1 p 2- muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded:

Võlausaldaja Tunnustatud nõue (EUR) Jaotis%
Kohtutäitur Andrei Krek 1 359,68 6,13
BIGBANK AS 12 050,58 54,37
OÜ Tammiku Maja (KÜ Toome pst 14 nõue)


(KÜ Toome pst 14 nõue) 2 194,94 9,90
Swedbank AS 6 561,26 29,60
Kokku 22 166,46 100

2.3 PankrS § 153 lg 1 p 1 ja p 3 nimetatud nõudeid käesolevas pankrotimenetluses ei esitatud.

4. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

EDASIKAEBE KORD

Määruse peale võib võlgnik ja vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest arvates.
 
 12.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu Kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:

Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja menetluses on tsiviilasi nr 2-15-1564 OÜ Ladumisgrupp pankrotimenetlus. Kohus teeb OÜ Ladumisgrupp (registrikood 11926108) võlausaldajatele ettepaneku tasuda ettemaksuna pankrotimenetluse läbiviimiseks 4000 ¤ Tartu Maakohtu tagatiskontole 15 kalendripäeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest.

Võlausaldajatel on õigus tutvuda asja materjalidega maakohtu kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus). Ettemaksu mittelaekumisel võib kohus pankrotimenetluse lõpetada pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302 Selgituseks: kohustatud isiku nimi, kohtuasja number, makse liik.

Maksedokument summa tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed makse laekumise elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb kohtule esitada summa tasumiseks määratud tähtaja jooksul.
 
 12.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu Kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:

Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja menetluses on tsiviilasi nr 2-15-1004 Norden OÜ pankrotimenetlus. Kohus teeb Norden OÜ (registrikood 11969916) võlausaldajatele ettepaneku tasuda ettemaksuna pankrotimenetluse läbiviimiseks 3600 ¤ Tartu Maakohtu tagatiskontole 15 kalendripäeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest.

Võlausaldajatel on õigus tutvuda asja materjalidega maakohtu kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus). Ettemaksu mittelaekumisel võib kohus pankrotimenetluse lõpetada pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302 Selgituseks: kohustatud isiku nimi, kohtuasja number, makse liik.

Maksedokument summa tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed makse laekumise elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb kohtule esitada summa tasumiseks määratud tähtaja jooksul.
 
 12.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 11.03.2015 kohtumäärusega lõpetada KIVIPROFF OÜ (pankrotis; rk 11886509) pankrotimenetlus raugemise tõttu.
Vabastada pankrotihaldur Sirje Tael tema kohustustest OÜ Kiviproff (pankrotis) pankrotimenetluses pärast OÜ Kiviproff (pankrotis) äriregistrist kustutamist.
Määrata dokumentide hoidjaks pankrotihaldur OÜ Ellis (registrikood 10802611, asukoht Kabeli 15 Tartu 50111).
Määrus kuulub viivitamatule täitmisele. Tartu Maakohtu registriosakonnal mitte kustutada äriühingut registrist enne haldurilt vastava avalduse saamist.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Igor Germanovich Medvedev'ile (sünd 26.05.1962) 8.01.2015 korralduse nr 13-11/2287 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Maie Helin'ale (sünd 27.02.1956) 16.02.2015 korralduse nr 13-11/11019 maksuvõla tasumiseks summas 234,19 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Urmas Helin'ale (sünd 13.02.1963) 16.02.2015 korralduse nr 13-11/11019 maksuvõla tasumiseks summas 234,19 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Mati Horn'ile (sünd 18.05.1962) 19.01.2015 korralduse nr 13-11/4059 maksuvõla tasumiseks summas 55.90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Hannes Innos'ele (sünd 3.03.1983) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124506 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Dmitri Ivanov'ile (sünd 21.11.1972) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125021 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Aziza Imanova'le (sünd 3.10.1990) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124505 maksuvõla tasumiseks summas 314,57 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Nikolay Ivanov'ile (sünd 31.07.1961) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124502 maksuvõla tasumiseks summas 115,32 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Mati Takk'ile (sünd 20.07.1970) 8.01.2015 korralduse nr 13-11/2078 maksuvõla tasumiseks summas 63,14 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Marina Jefimova'le (sünd 7.12.1969) 9.02.2015 korralduse nr 13-11/10767 maksuvõla tasumiseks summas 2697,91 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas Andres Kaljas'ele (sünniaeg 24.07.1968) 02.02.2015. a maksuotsuse nr 12.2-5/5002 tasumisele kuuluva tulumaksu tasumiseks kolmekümne päeva jooksul käesoleva otsuse kättetoimetamisest arvates.

Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Põlva kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1-3 alusel 12.03.2015 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Rahuldada Kristel Metsare pankrotiavaldus ja välja kuulutada välja Kristel Metsare (isikukood 46504172731) pankrot 12.03.2015 kell 9.00.
2. Nimetada pankrotihalduriks Einar Vallandi (OÜ Õigusbüroo Faktootum, Tartu, Õpetaja 9a, 51003, telefon: 511 8670, 742 0583; e-mail: einar.vallandi@haldur.just.ee).
3. Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 10. aprillil 2015. a algusega kell 11.00 Põlva kohtumajas (Põlva, Võru 12).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile (OÜ Õigusbüroo Faktootum, Tartu, Õpetaja 9a, 51003, telefon: 511 8670, 742 0583; e-mail: einar.vallandi@haldur.just.ee) kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alustest ja nõude täitmise tähtpäevast. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
5. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade pankroti väljakuulutamise kohta (PankrS § 33 lg 1-3).
6. Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.

Edasikaebamise kord
Pankrotimääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 12.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Finbuilder (registrikood 12748732) 06.03.2015 korralduse nr 9-1/1538 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi Teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 163 lg 7 ja § 175 lg 7 teatab Harju Maakohus, et 11.03.2015. a määrusega määras kinnitada Aleksander Dorohov’i (pankrotis, isikukood 35307030361) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus. Vabastada pankrotihaldur Tiina Mitt pankrotihalduri kohustustest. Algatada Aleksander Dorohovi (pankrotis, isikukood 35307030361) kohustustest vabastamise menetlus ja kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi. Kohustada usaldusisikut esitama kohtule iga-aastaselt alates käesoleva määruse kuupäevast usaldusisiku aruande.
 
 12.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jevgeny Mironchenko (pankrotis) pankrotihaldur Hillar Villers teatab PankrS § 100 lg 2 ja 4 alusel, et Jevgeny Mironchenko (pankrotis) (isikukood: 3710823xxxx) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 02.04.2015. a algusega kell 10.00 JeweLex Advokaadibüroo OÜ-s, aadressil Sompa tn 3 Jõhvi. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda JeweLex Advokaadibüroo OÜ-s Sompa tn 3 Jõhvi 5 (viie) päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides konkreetse kellaaja eelnevalt kokku pankrotihalduriga e-posti aadressil hillar.villers@jewelex.ee.
 
 12.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Cityclub OÜ-le (registrikood 12564044) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9580 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 11. märtsi 2015 määrusega määrati nimetada Lasnamäe Korvpalliklubi, registrikood 80147467, ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Sepper (asukoht: Kotzebue 9 Tallinn 10402, telefon 505 4013, e-post: peeter.sepper@haldur.eu. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 06.04.2015 kell 10.30 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kadri Tammai (pankrotis), isikukood 48212226015, jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 511 3755. Vastuväiteid võib esitada Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 11. märtsi 2015 määrusega määrati nimetada Nation Capital Finance OÜ, registrikood 12028216, ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Sepper (asukoht: Kotzebue 9 Tallinn 10402, telefon 505 4013, e-post: peeter.sepper@haldur.eu. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 06.04.2015 kell 10.15 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 11. märtsi 2015 määrusega määrati nimetada Stefan Slon, isikukood 34605300279, surnud 12.04.2014, pärandvara ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Sepper (asukoht: Kotzebue 9 Tallinn 10402, telefon 505 4013, e-post: peeter.sepper@haldur.eu. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 06.04.2015 kell 10.00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 11. märtsi 2015 kohtumäärusega määrati lõpetada Aivar Milgauzen (surnud 14.06.2014) pärandvara pankrotiavalduse menetlus, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Vabastada Maire Arm Aivar Milgauzeni pärandvara ajutise halduri kohustustest. Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 11.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Nade¸da Simonovit¨'ile'ale (sünd 15.01.1992) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.4/006388 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks.

2. Denis Vedernikov'ile (sünd 03.01.1989) 09.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1206 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 21 lg 1 alusel alltoodud määruse resolutsiooni.
Pärnu Maakohus menetledes tsiviilasja nr 2-15-2730 määras 04.03.2015 võtta menetlusse võlgniku Andres Saul, sündinud 18.10.1976, avaldus enese pankroti väljakuulutamiseks ja nimetada ajutiseks halduriks Andrus Õnnik, (Lai 10 Pärnu, 80010), pankrotihalduri tunnistus nr 36 ja
ajutisel halduril esitada 01.04.2015. a kohtule aruanne ülesannete täitmise kohta ning
arutada antud asja kohtuistungil 01.04.2015. a kell 16.00 Pärnu Maakohtus Rüütli 19 kohtusaal nr 1.
Keelata võlgnikul oma vara võõrandamine ajutise halduri loata (PankrS § 20 lg 1).
Peatada võlgniku vara suhtes täitemenetlus. (PankrS § 17 lg 3).
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja Kärdlas avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 alusel alltoodud väljavõtte 11.03.2015 kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas 2-14-51961

1. Teha võlausaldajatele või kolmandatele isikutele ettepanek tasuda 10 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest Rahandusministeeriumi kontole SEB Pank - a/a EE571010220229377229, Swedbank - a/a EE062200221059223099, Danske Bank - a/a EE513300333522160001, Nordea Bank - a/a EE221700017003510302 Läänemaa Halduse OÜ (pankrotis, registrikood 12265666) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste katteks 4 589 eurot.
2. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-14-51961. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada massikohustuste katteks tehtud ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi, tsiviilasja number, ettemaksu tasumise kuupäev).

Edasikaebamise kord
Määrus ei ole edasikaevatav.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud väljavõtte 11.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas 2-14-59883:
Jaotusettepaneku kinnitamine:
Kinnitada Ivo Falk (isikukood 38306304717) (pankrotis) pankrotimenetluses halduri esitatud jaotusettepanek.

Edasikaebe kord.
Käesolevale määrusele võib esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja kaudu.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alloleva kohtumääruse 2-15-2014 resolutsiooni:

Lõpetada Viljar Räis'i (IK 36504170235) (surnud 10.01.2011) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna võlgniku pärandvarast ei jätku vara pankrotimenetluse katteks ning ei ole võimalik vara tagasi võita ega tagasi nõuda.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 11.03.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse AS Omega Holding (registrikood 11312062, asukoht Telliskivi 60a 10412 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada AS Omega Holding ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Maire Arm (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN, telefon 664 0620, 501 8840, e-post maire@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 31.03.2015. a kell 11.00 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 11.03.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse OÜ Skefa (likvideerimisel, registrikood 12071181, asukoht Jõe 5 10151 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada OÜ Skefa (likvideerimisel) ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Maire Arm (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN, telefon 664 0620, 501 8840, e-post maire@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 31.03.2015. a kell 11.10 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 145 lg 5 teate.
Harju Maakohtu 06.03.2015. a määrusega määrati kinnitada Ali-Gussein Kerimov (pankrotis, isikukood 37810240292) pankrotimenetluses jaotusettepanek. Määruse peale võib võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 11.03.15 kohtumäärusega ts.asjas 2-15-2778 määrati:
1. Algatada hagita menetluse Narva linna avalduses Andrei Kulkovi (ik 38207313718, surnud 20.07.2013) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

2. Nimetada Andrei Kulkovi pärandvara pankrotiavalduse menetluses ajutiseks pankrotihalduriks Igor Sumarok.
3. Ajutisel pankrotihalduril esitada kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lg 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse osas hiljemalt 27.03.2015.
4. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung 06.04.2015 kell 13:00 Viru Maakohtu Narva kohtumajas.
5. Avaldaja väljaandes Ametlikud Teadaanded teade ajutise halduri määramise ja kohtuistungi aja kohta (PankrS § 17 lg 2).
Saata kohtumäärus ajutisele pankrotihaldurile ja avaldajale.

EDASIKAEBAMISE KORD

Määrus ei ole edasikaevatav.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
AS Harrison (registrikood 54028325) (pankrotis) pankrotihaldur teatab PankrS § 163 lg 1 alusel, et AS Harrison (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga. Lõpparuandele võivad võlausaldajad esitada vastuväite 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates. Informatsioon pankrotihaldurilt karin@kuklase.ee.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel.
Harju Maakohus 11. märtsi 2015 kohtumäärusega määras kinnitada OÜ Baltic Scrap Terminal (pankrotis, registrikood 11314747) pankrotimenetluses lõpparune. Lõpetada OÜ Baltic Scrap Terminal (pankrotis) pankrotimenetlus. OÜ Baltic Scrap Terminal (pankrotis) likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Peeter Allikverele. Vabastada Peeter Allikvere OÜ Baltic Scrap Terminal (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest pärast OÜ Baltic Scrap Terminal (pankrotis) likvideerimist ja kustutamist äriregistrist. Määrata OÜ Baltic Scrap Terminal (pankrotis) dokumentide hoidjaks ARCHIVALI GROUP OÜ (registrikood 10893401).

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 11.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 11. märtsi 2015. a määrusega määrati rahuldada OÜ KassiHouse avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja OÜ KassiHouse, registrikood 11978944, pankrot 11. märtsil 2015. a kell 14.00. Nimetada OÜ KassiHouse pankrotihalduriks Maire Arm (asukoht OÜ Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid, Tatari 25 Tallinn, telefon 501 8840, e-post maire.arm@kraaviab.ee). Määrata OÜ KassiHouse võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 30. märts 2015. a algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 418. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Keelata OÜ-l KassiHouse ilma pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada. Peatada OÜ KassiHouse vara suhtes toimuv sundtäitmine. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Nade¸da Udalova võlausaldajate nõuete kaitsmise üldkoosolek toimub 30.03.2015. a kl 16.00 Pankrotihalduribüroo Mägi & Partnerid OÜ ruumes Tallinnas Lauteri tn 7-12. Esitatud nõuetega saab samas tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne koosolekut, leppides selles halduriga eelnevalt kokku tel 501 0656. Teadanne on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ljubov Genrihson'i võlausaldajate nõuete kaitsmise üldkoosolek toimub 30.03.2015. a kl 14.30 Pankrotihalduribüroo Mägi & Partnerid OÜ ruumes Tallinnas Lauteri tn 7-12. Esitatud nõuetega saab samas tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne koosolekut, leppides selles halduriga eelnevalt kokku tel 501 0656. Teadanne on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 11.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
Kaire Luik'ile (sünd 08.10.1969) 28.01.2015 korralduse nr 13-11/9194 maksuvõla tasumiseks summas 58,96 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
OÜ-le Laserauto (registrikood 12281903) 17.02.2015 korralduse nr 13-11/11047 maksuvõla tasumiseks summas 2225,88 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohus
Resolutsioon

1. Parandada viga Viru Maakohtu 16.01.2015 määruses riigi arvelt ajutise halduri tasu hüvitamise kohta ning lugeda Viru Maakohtu 16.01.2015 määruse resolutsiooni punkti 7 sõnastuse "Hüvitada riigieelarve vahenditest Martin Kruppi ajutise halduri tasu summas 397,00 eurot (kolmsada üheksakümmend seitse eurot ja 00 senti) koos sotsiaalmaksuga, mis kuulub välja maksmisele Martin Kruppi arvelduskontole nr EE382200001100826125 Swedbank AS-is" asemel õigeks: "Hüvitada riigieelarve vahenditest Martin Kruppi ajutise halduri tasu summas 397,00 eurot (kolmsada üheksakümmend seitse eurot ja 00 senti) ja sotsiaalmaks samalt summalt 33% määras, ehk 131,01 eurot. Tasu hüvitis kuulub välja maksmisele Martin Kruppi arvelduskontole nr EE382200001100826125 Swedbank AS-is".

2. Muus osas jätta Viru Maakohtu 16.01.2015 määrus muutmata.

3. Viru Maakohtu 16.01.2015 määrusele teha märge kohtumääruse parandamise kohta käesoleva määrusega.

4. Avaldada teade Viru Maakohtu 16.01.2015 määruses vea parandamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldades selleks käesoleva määruse resolutsiooni tähtaega kuni kolm aastat.

Saata määrus menetlusosalistele, ajutisele haldurile, Tartu Maakohtu registriosakonnale ning peale määruse jõustumist Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Edasikaebamise kord

Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebust ei saa esitada peale viie kuu möödumist määruse tegemisest arvates.

Määruskaebuselt tuleb tasuda riigilõiv. Kohus selgitab, et menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohus
Resolutsioon

1. Parandada viga Viru Maakohtu 16.01.2015 määruses riigi arvelt ajutise halduri tasu hüvitamise kohta ning lugeda Viru Maakohtu 16.01.2015 määruse resolutsiooni punkti 8 sõnastuse "Hüvitada riigieelarve vahenditest Terje Eiprele ajutise halduri tasu OÜ Advokaadibüroo Eipre & Partnerid kaudu, summas 397,00 eurot (kolmsada üheksakümmend seitse eurot ja 00 senti) ning käibemaks summas 79,40 eurot (seitsekümmend üheksa eurot ja 40 senti), mis kuulub välja maksmisele OÜ Advokaadibüroo Eipre & Partnerid pangakontole nr EE231010220204462227 AS-is SEB Pank." asemel õigeks: "Hüvitada riigieelarve vahenditest Terje Eiprele ajutise halduri tasu OÜ Advokaadibüroo Eipre & Partnerid kaudu, summas 397,00 eurot (kolmsada üheksakümmend seitse eurot ja 00 senti) sh käibemaks, mis kuulub välja maksmisele OÜ Advokaadibüroo Eipre & Partnerid pangakontole nr EE231010220204462227 AS-is SEB Pank.".

2. Muus osas jätta Viru Maakohtu 16.01.2015 määrus muutmata.

3. Viru Maakohtu 16.01.2015 määrusele teha märge kohtumääruse parandamise kohta käesoleva määrusega.

4. Avaldada teade Viru Maakohtu 16.01.2015 määruses vea parandamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldades selleks käesoleva määruse resolutsiooni tähtaega kuni kolm aastat.

Saata määrus menetlusosalistele, ajutisele haldurile, Tartu Maakohtu registriosakonnale ning peale määruse jõustumist Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Edasikaebamise kord

Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebust ei saa esitada peale viie kuu möödumist määruse tegemisest arvates.

Määruskaebuselt tuleb tasuda riigilõiv. Kohus selgitab, et menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 163 lg 7 teate.
Harju Maakohtu 06.03.2015. a määrusega määrati kinnitada võlgniku Igor Zavizion (pankrotis/isikukood 37008310234) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada Igor Zavizioni (pankrotis) pankrotimenetlus PankrS § 163 alusel. Vabastada pankrotihaldur Rein Vaiksaar pankrotihalduri kohustustest võlgniku Igor Zavizion (pankrotis) pankrotimenetluses. Jätta rahuldamata Igor Zavizion (pankrotis) avaldus võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamiseks. Määrusele võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest PankrS § 164 lg 1 ja § 171 lg 3 alusel võlgnik. PankrS § 164 lg 2 kohaselt võib võlausaldaja pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale esitada kaebuse, kui ta menetluse lõpetamise avalduse vastu esitas vastavalt käesoleva seaduse § 161 lõikele 2 või § 163 lõikele 2 vastuväite. Määruskaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Kristo Teder teatab PankrS § 143 lõike 5 alusel: Natalia Andrienko (pankrotis) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest, Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, asukohaga Tatari 25, tuba 303, Tallinn, etteteatamisega telefonil 664 0620 või e-posti aadressil kristo.teder@kraaviab.ee. Vastuväiteid jaotusettepanekule saab esitada 10 päeva jooksul alates teate avaldamisest Harju Maakohtule.
 
 11.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Feurte OÜ -le (registrikood 11368312) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8489 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71070) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le BestLog (registrikood 12234753) 27.02.2015 kontrollakti nr 12.2-3/020192-12 täiendava maksusumma arvestamise kohta. OÜ-l BestLog on õigus kontrollaktis toodud asjaoludega mittenõustumisel esitada Maksu- ja Tolliametile (aadress Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn, emta@emta.ee) kirjalikult oma arvamus või vastuväited hiljemalt viie (5) päeva jooksul kontrollakti kättetoimetamisest arvates.
Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne (10) päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.
Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
 
 11.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Roheline Tuletorn OÜ-le (registrikood 12560017) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.1/7935 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
2. OÜ-le Solivella (registrikood 12372480) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8309 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. OÜ-le Revali Ottawo (registrikood 12113040) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8559 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral..
4. United Sewers of Narva OÜ-le (registrikood 12376489) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9064 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Scandinavian Consulting Group OÜ-le (registrikood 11929526) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9391 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Scanman Grupp OÜ-le (registrikood 12715187) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9392 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Tallinna Köögiteenused OÜ-le (registrikood 12406244) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9452 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Rubbex Holding OÜ-le (registrikood 12613110) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9618 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Scaffo Finland Oy Eesti filiaal (registrikood 12521141) 27.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9712 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi MVR OÜ-le (registrikood 12797506) 27.02.2015 otsuse nr 12.2-3/030562-2 isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse rahuldamata jätmise kohta.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Ljubov Nikonova (ik 46107260271) pankrotimenetluses saab tutvuda 13.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 11.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Toivo Joakit'ile (sünd 21.06.1980) 16.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/7724 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Aleksei Mustonen'ile (sünd 22.01.1980) 16.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/7713 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Haapsalu teenindusbüroos (Jaama 17, 90507 Haapsalu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi Peeter Karu'le (sünniaeg 13.11.1966) 09.02.2015 maksuotsuse nr 12.2-5/005970 tasumisele kuuluva tulumaksu määramiseks 2013. a maksustamisperioodi eest kokku summas 709,71 eurot 30 päeva jooksul käesoleva maksuotsuse kättetoimetamisest arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud teadaanded.
 
 11.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 11. märtsi 2015 kohtumäärusega määrati lõpetada Collect Invest OÜ, rg-kood 12180697, pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Likvideerida Collect Invest OÜ ja kustutada ta Harju Maakohtu registriosakonna registrist. Collect Invest OÜ likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Aet Liivand. Pärast Collect Invest OÜ kustutamist äriregistrist vabastada Aet Liivand ajutise halduri kohustustest. Määrata Collect Invest OÜ dokumentide vastutavaks hoidjaks juhatuse liige Raavo Raadik (isikukood 37205294230). Määrata Collect Invest OÜ ajutise halduri Aet Liivand töötasuks 700 eurot (sh sotsiaalmaks) ning vajalike kulutuste hüvitise suuruseks 6,40 eurot, kokku 706,40 eurot (sh sotsiaalmaks). Menetluskulud jätta Collect Invest OÜ kanda. Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kristina Toropova (pankrotis), pankrotihaldur teatab PankrS § 79 lg 4 alusel, et võlausaldajate üldkoosolek toimub 17.03.2015. a algusega kell 11.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25, tuba 303, Tallinn 10116. Päevakord: kompromissi kinnitamine. Täiendav info telefonil 664 0620 või kraaviab@kraaviab.ee.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Thule Kariste (ik 48802090276) pankrotimenetluses saab tutvuda 12.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu menetluses on FND Ehitusgrupp OÜ, rg-kood 11204935, avaldus pankroti välja kuulutamiseks, tsiviilasi nr 2-15-1703. PankrS § 30 lg 1 alusel määrati 10.03.2015 kohtumäärusega pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 1500 eurot ja maksmise tähtajaks 15 päeva. Summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole: SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001, Nordea Bank konto nr EE221700017003510302, selgitusega menetluskulud, tsiviilasi nr 2-15-1703. Kohtule tuleb esitada maksmist tõendav dokument või teatada maksmisest määratud tähtpäevaks (teates märkida maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Ajutise halduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või ajutise pankrotihalduri Tiia Kalaus juures (Fortuuna I-III korrus, Tartu, tel 7407 662). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus FND Ehitusgrupp OÜ pankrotiavalduse menetluse raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 10.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Marko Henri Antero Lehtiranta'le (sünd 28.12.1986) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.4/ 003445 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni parandamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos hoiatusega sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Vello Merilo (ik 35307200014) pankrotimenetluses saab tutvuda 12.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Vello Merilo (ik 35307200014) pankrotimenetluses saab tutvuda 12.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 10.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 ja 34 alusel 09.03.2015 väljavõtte kohtumääruse resolutsioonist:

1. Kuulutada välja füüsilise isiku Marek Noot (isikukood 37911036012) pankrot 09. märtsil 2015. a kell 16.00.

2. Nimetada füüsilise isiku Marek Noot, isikukood 37911036012, elukoht Lahmuse küla Kõrgemäe talu Suure-Jaani vald 71402 Viljandimaa, pankrotihalduriks Mart Sikut kelle kontaktandmed: Sikuti Advokaadibüroo OÜ
Tartu tn 8 Viljandi 71020
Telefon 433 4192, 504 0266
e-post: pankrot@sikutiab.ee


3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aeg ja koht: 31. märts 2015. a kell 9.30 Viljandi kohtumajas Posti tn 22 Viljandi.

4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama pankrotihaldurile kõigist oma nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alustest ja nõude täitmise tähtpäevast. Nõuded esitada pankrotihalduri aadressil Sikuti Advokaadibüroo OÜ Tartu tn 8 Viljandi.
Pärast pankroti väljakuulutamist võivad pankrotivõlausaldajad esitada oma nõudeid võlgniku vastu ainult Pankrotiseaduses sätestatud korras. Kui nõue on esitatud pärast nõude esitamise tähtaja möödumist, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Nõuet ei saa esitada pärast seda, kui jaotusettepanek on esitatud kohtule kinnitamiseks.

5. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotiotsus kuulub viivitamatule täitmisele.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja kaudu. Määruskaebust ei saa esitada pärast viie kuu möödumist määruse tegemisest alates.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 10.03.2015 määrusega kinnitati Anne Seer (sünd 18.01.1948) (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihaldur Küllike Mitt'i esitatud jaotusettepanek (tsiviilasi nr 2-14-56153). Jaotusettepaneku kohta kohtule vastuväiteid ei esitatud. Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.
 
 10.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Vastavalt maksukorralduse seaduse §-le 55 teatab Maksu- ja Tolliamet, et Katrin Pulst'ile on tehtud 07.01.2015 vaideotsus nr 6-1/2525-2. Vaideotsuse kohaselt jätab maksuhaldur vaide rahuldamata (esitatud maksuhalduri 14.11.2014 vastutusotsuse nr 13- 7/453-17). Vaideotsus on võimalik kätte saada Maksu- ja Tolliametist (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tööpäeviti vastuvõtuajal. Vaideotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas on Anu Salumets'a (sünd 29.09.1986) pankrotimenetlus.
1. Määrata Anu Salumets'a (pankrotis) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1000,00 (üks tuhat) eurot ja maksmise tähtajaks 14 päeva määruse kättetoimetatuks lugemisest arvates.
2. Rahasumma tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB Pank või EE932200221023778606 Swedbank või EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal või EE701700017001577198 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal selgitusega menetluskulud, tsiviilasi 2-13-49733. Maksmist tõendav dokument esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev).
3. Määruse kohta avaldada teadaanne Ametlikes Teadaannetes. Lugeda teade kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Kristo Teder teatab PankrS § 143 lõike 5 alusel: Kopli Kaks Kinnisvara osaühing (pankrotis), rg-kood 11269171, pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest, Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, asukohaga Tatari 25, tuba 303, Tallinn, etteteatamisega telefonil 664 0620 või e-posti aadressil kristo.teder@kraaviab.ee. Vastuväiteid jaotusettepanekule saab esitada 10 päeva jooksul alates teate avaldamisest Harju Maakohtule.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 163 lg 7 ja § 175 lg 7 teatab Harju Maakohus, et 10.03.2015. a määrusega määras Ruslan Pastuhov'i (pankrotis, isikukood 38504100354) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus. Vabastada pankrotihaldur Aivar Verro tema kohustustest Ruslan Pastuhov'i (pankrotis) pankrotimenetluses. Algatada Ruslan Pastuhov'i (pankrotis, isikukood 38504100354) kohustustest vabastamise menetlus ja kohustada Aivar Verrot (isikukood 37610190249) täitma usaldusisiku kohustusi. Kohustada usaldusisikut esitama kohtule iga-aastaselt alates käesoleva määruse kuupäevast usaldusisiku aruande.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Einar Vallandi teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et Elena Bekker'i (isikukood 48612192757) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda tööpäeviti Õigusbüroos Faktootum, aadressil Õpetaja 9a Tartu, tutvumise aja halduriga eelnevalt kokku leppides. Võlgnik ja võlausaldajad võivad esitada jaotusettepanekule vastuväite Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumajale 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest. Lisainfo telefonil 511 8670.
 
 10.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Recea OÜ-le (registrikood 11786630) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8305 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 09.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8307 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. OÜ-le Sandemer (registrikood 10753367) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8306 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Revark Grupp (registrikood 11351530) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8311 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. RMM Design OÜ-le (registrikood 10931952) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8312 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Golden Grain Private OÜ-le (registrikood 12558256) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8353 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. GreenDay Eesti OÜ-le (registrikood 12171652) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8354 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Greenery Fertilizer OÜ-le (registrikood 12286450) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8355 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8356 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. JK Ehitus OÜ-le (registrikood 12385815) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8364 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Golden Grain Private OÜ-le (registrikood 12558256) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9242 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Saku Loomakliinik OÜ-le (registrikood 11589183) 23.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9328 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Skrecac Pouziti OÜ-le (registrikood 12210932) 23.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9368 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek Heiti Haidak'u, isikukood 36708176548, pärandvara pankrotimenetluses toimub 30.03.2015. a kl 11.00 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel elektronposti teel peeter.sepper@haldur.eu.
Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 143 alusel:
Lembi Olonen (ik 47001235237) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda kokkuleppel halduriga (tiia.kalaus@civilex.ee) Tartus, Fortuuna 1 (II korrus). Vastuväiteid Viru Maakohtule saab esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 163 lg 7 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-13-25345 kinnitada Valentina Dudareva (sünd 09.12.1974) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada Valentina Dudareva pankrotimenetlus.
 
 10.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Sergei Minakov'ile (sünniaeg 08.11.1990) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.1/1000 sunniraha tasumiseks.
2. Dmitry Pershikov'ile (sünniaeg 05.06.1988) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.1/1022 sunniraha tasumiseks.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindubüroos.
Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Ksenija Vlassova'le (sünniaeg 22.07.1988) 02.12.2014 korralduse nr 9-1.4/049439 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 30 eurot esmakordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Pärnu teenindusbüroos (Riia mnt 233a, 80010 Pärnu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Roomet Feigenbaumile (Feigenbaum, sünniaeg 24.02.1955) 13.10.2014 korralduse nr 13-11/127894 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. ClubArenaOÜ-le (registrikood 12373002) 30.01.2015 korralduse nr 9-1.1/6912 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel alljärgneva teate:

Harju Maakohtu menetluses on kohtuasi nr 2-15-270 Nutrifon SOL OÜ-u (likvideerimisel) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.

Harju Maakohus avaldab 09.03.2015. a kohtumääruse:
1. Määrata Nutrifon SOL OÜ-u (likvideerimisel; rg-kood: 10592792) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 3500,00 eurot.
2. Määrata Nutrifon SOL OÜ-u (likvideerimisel; rg-kood: 10592792) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa tasumise tähtpäevaks 23.03.2015. a.
3. Nutrifon SOL OÜ-u (likvideerimisel; rg-kood: 10592792) pankrotimenetlusest huvitatud isikutel on võimalus tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu määratud summa kohtu deposiiti hiljemalt 23.03.2015. a. Rahasumma kohtu deposiiti tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is. Makse selgituses märkida "deposiit massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtuasjas nr 2-15-571". Kohtule esitada määratud tähtaja jooksul maksekorraldus või maksmise kontrollimist võimaldavad andmed.
Edasikaebamise kord: Kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.

Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel alljärgmise teate:

KOHUS MÄÄRAS KOHTUASJAS nr 2-15-571:
1. Lõpetada TOP Installation OÜ (registrikood 12251227) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
2. Ajutine pankrotihaldur Mari Männiko (isikukood 47210180373) likvideerib TOP Installation OÜ (registrikood 12251227) kahe kuu jooksul menetluse lõpetamise määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta (PankrS § 29 lg 8).
3. Vabastada ajutine pankrotihaldur Mari Männiko (isikukood 47210180373) alates TOP Installation OÜ (registrikood 12251227) äriregistrist kustutamisest ajutise halduri kohustustest.
4. Määrata TOP Installation OÜ (registrikood 12251227) dokumentide hoidjaks Aarne Susi (isikukood 38012276544).
5. Määrata ajutise pankrotihalduri Mari Männiko (isikukood 47210180373) tasu suuruseks 519,36 eurot (sh seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud käibemaks) ja kulutuste hüvitise suuruseks 30 (kolmkümmend) eurot.
6. Välja mõista võlgniku juhatuse liikmelt Aarne Susilt (isikukood 38012276544) eurot Mari Männiko kasuks ajutise halduri tasu koos kõigi seaduses sätestatud maksudega, sh käibemaks summas 623,23 eurot ja kulutuste hüvitis 30 eurot, st kokku 653,23 eurot. Makse teostada Advokaadibüroo EXTAL arveldusarvele EE692200221023555162.
7. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded. Määrus saata Tartu Maakohtu registriosakonnale.
EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotimääruse kättetoimetamisest. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel hagimenetluses või hagita menetluses määruse tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (PankrS § 29 lg 6, TsMS § 661 lg2)
Ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise kohta tehtud kohtumääruse peale võivad võlgnik, pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja ja ajutine haldur esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates. (PankrS § 23 lg 7, TsMS § 661 lg 2).
 
 10.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 158 lg 4 alusel 09.03.2015 määruse tsiviilasjas 2-14-52075 võlgniku Ranel Brudel'i pankrotiavalduse asjas alljärgnevalt:

Lõpetada Ranel Brudeli (pankrotis, isikukood 38106254217) pankrotimenetlus pärast pankroti väljakuulutamist raugemise tõttu (PankrS § 158 lg 4).

Võlausaldajate tunnustatud nõude osa, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud:
SEB Pank AS PankrS § 153 lg 1 p 2 järgus summas 95 523.40 eurot.

Vabastada pankrotihaldur Andrus Õnnik Ranel Brudeli (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.

Algatada Ranel Brudeli (pankrotis) kohustustest vabastamise menetlus.

Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise (PankrS § 175 lg 1).

Jätta usaldusisik määramata ja kohustada võlgnikku Ranel Brudelit (pankrotis) ennast täitma usaldusisiku kohustusi.

Ranel Brudelil (pankrotis) esitada kohtule üks kord aastas iga aasta 01. veebruariks aruanne. Esimene aruanne tuleb esitada 01.04.2016. a.

Võlgnik on kohustatud tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsima (PankrS § 173 lg 1).

Võlgnik peab viivitamatult teatama kohtule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti andma kohtu nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta (PankrS § 173 lg 2).

Avaldada pankrotimenetluse lõpetamise ja võlgniku kohustustusest vabastamise määruse kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määrus saata pankrotihaldurile ja võlgnikule.

Edasikaebamise kord Määrusele on õigus esitada määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel hagimenetluses või hagita menetluses määruse tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Määruse peale, millega kohus on algatanud võlgniku kohustustest vabastamise menetluse, võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite. Võlausaldaja võib pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale määruskaebuse esitada, kui ta menetluse lõpetamise avalduse vastu esitas vastuväite.
Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 09.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 09.03.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada Leonid Rubanjak, isikukood 37304130214, viibimiskoht Turu 56, Tartu) pankrot 09. märts 2015. a kell 16.00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7).
Nimetada pankrotihalduriks Sirje Tael (ik 46901096550, e-post: sirje@stael.ee; aadress Jaama 76 D korpus 50605 Tartu, faks 740 7610, telefon 5650 3342)
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 25. märtsil 2015. a kell 16.00 Tartu kohtumajas (asukoht Kalevi 1 Tartu 50092, saal 344) (PankrS § 31 lg 6).
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Enne pankroti väljakuulutamist kohaldatud hagi tagamise abinõud jäävad kehtima (PankrS § 31 lg 6).

Edastada kohtumääruse ärakiri Tartu Maakohtu registriosakonnale (kinnistusosakonnale PankrS § 40 lg 2 ja äriregistrile) ning toimetada määrus kätte menetlusosalistele ja saata punkti 7 osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 145 lg 5, teatab Harju Maakohus, et 09.03.2015. a määrusega määras kinnitada Trendbet OÜ (pankrotis, registrikood 12147978) pankrotimenetluses pankrotihaldur Indrek Naur'i poolt esitatud jaotusettepanek.
Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel alljärgneva teate:

Harju Maakohtu menetluses on kohtuasi nr 2-15-747 Mihhail Fjodorov'i avaldus Porpra OÜ-u pankroti väljakuulutamiseks.

Harju Maakohus avaldab 09.03.2015. a kohtumääruse:
1. Määrata Porpra OÜ-u (rg-kood: 11419995) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2000,00 eurot.
2. Määrata Porpra OÜ-u (rg-kood: 11419995) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa tasumise tähtpäevaks 23.03.2015. a.
3. Porpra OÜ-u (rg-kood: 11419995) pankrotimenetlusest huvitatud isikutel on võimalus tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu määratud summa kohtu deposiiti hiljemalt 23.03.2015. a. Rahasumma kohtu deposiiti tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is. Makse selgituses märkida "deposiit massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtuasjas nr 2-15-747". Kohtule esitada määratud tähtaja jooksul maksekorraldus või maksmise kontrollimist võimaldavad andmed.
Edasikaebamise kord: Kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.

Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 09.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Rainar Saun'ale (sünd 31.03.1985) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.4/006251 2013. a. füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Koit Laisaar'ele (sünd 07.07.1977) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.4/0807 2013. a. füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi:

1. Osoba Dobile OÜ-le (registrikood 11239922) 23.02.2015. a otsuse nr 12.2-3/029773-3 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 25.02.2015.

2. Ponownye Rozmery OÜ-le (registrikood 11889689) 25.02.2015. a otsuse nr 12.2-3/030071-3 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 26.02.2015.


Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud
 
 09.03.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel väljavõtte 09.03.2015 kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-15-1933:

Kuulutada välja Merit Ivanova (isikukood 48605164915) pankrot 09. märtsil 2015 kell 15.00.

Nimetada Merit Ivanova (pankrotis) pankrotihalduriks Ly Müürsoo (aadress Väike-Ameerika 8-203 Tallinn, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee, telefon 509 7383).

Määrata, et Merit Ivanova (pankrotis) võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 31. märtsil 2015 kell 14.30 Pärnu Maakohtu Paide kohtumajas saalis A-209.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuuluta-mist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.

EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 09.03.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel väljavõtte 09.03.2015 kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-15-1934:

Kuulutada välja Ants Nurmberg'i (isikukood 37406184925) pankrot 09. märtsil 2015 kell 15.00.

Nimetada Ants Nurmberg'i (pankrotis) pankrotihalduriks Ly Müürsoo (aadress Väike-Ameerika 8-203 Tallinn, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee, telefon 509 7383).

Määrata, et Ants Nurmberg'i (pankrotis) võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 31. märtsil 2015 kell 15.00 Pärnu Maakohtu Paide kohtumajas saalis A-209.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teada-anded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tek-kinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sel-lest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üld-koosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaits-misele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete ra-huldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuuluta-mist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.

EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskae-buse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 09.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Priit Mätas’ele (sünd 22.04.1976) otsuse 04.02.2015 nr 8-3/762 tulumaksu tagastusnõude täitmise osalise rahuldamise kohta.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Aivo Kaldmaa'le (sünniaeg 27.07.1978) 06.02.2015 korralduse nr 9-1.1/0902 sunniraha tasumiseks.

Korralduse ja otsuse terviktekstidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindubüroos.
Korraldus ja otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud 06.03.2015 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Kinnitada jaotusettepanek Raido Kingo (pankrotis, isikukood 38303174913) pankrotimenetluses.
2. Raido Kingo (pankrotis) pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:
II rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded (PankrS § 153 lg 1 p 2)
Võlausaldaja Nõude suurus ¤ Jaotise%
Swedbank Liising AS 993,22 31,36
Swedbank Liising AS 2 174,04 68,64
Kokku 3 167,26 100,00
3. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ning saata määrus haldurile ja võlgnikule.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule (Tartu Kalevi tn 1) Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest alates.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud 06.03.2015 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Lõpetada füüsilisest isikust võlgniku Oleg Mäki (pankrotis) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist, sest pankrotivarast ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks.
2. Oleg Mäki (pankrotis) võlausaldajate tunnustatud nõuete osad, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud, on alljärgnevad:
II rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded (PankrS § 153 lg 1 p 2)
Jrk nr - Võlausaldaja - Nõude summa - Jaotise% - Konto number - Viitenumber - Selgitus
1 Bigbank AS 6 375,33 ¤ 92,54% EE672200001180000592 20700395150 lep 0700395/15st
2 Swedbank Liising AS 412,66 ¤ 5,99% EE512200221001169826 733272215 lep 482/87678
3 Swedbank AS 101,47 ¤ 1,47% EE842200221014209524 2934624 lep 07-043882-VV
Kokku 6 889,46 ¤ 100,00%
3. Oleg Mäki maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on muu asjaolu PankrS § 162 lg 3, § 163 lg 5, § 28 tähenduses.
4. Algatada Oleg Mäki (pankrotis) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
5. Jätta Oleg Mäki (pankrotis) kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik määramata ja kohustada Oleg Mäki, isikukood 36905250342, täitma usaldusisiku ülesandeid. Alates kohustustest vabastamise menetluse algatamisest tuleb võlgnikul täita PankrS § 173 lg 2, lg 3, lg 4 nõudeid ja pidada sellekohast arvestust.
6. Oleg Mäki'l kanda tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet, Oleg Mäki igapäevakulutusteks mõeldud arveldusarvele. Oleg Mäki'l eraldada võlausaldajatele väljamaksmiseks igakuuliselt kogu rahasumma, kuid mitte vähem kui 20 eurot summast, mis ületab tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet, võlgniku teisele arveldusarvele, millelt usaldusisik teeb väljamaksed võlausaldajatele üks kord aastas (iga aasta 20. märtsil).
Selles ulatuses muudab kohus PankrS § 173 lg 4 nimetatud määra.
7. Kohustada Oleg Mäki't esitama kohtule perioodilisi aruandeid ja teavet oma tegevuse, sissetulekute ja vara ning võlausaldajatele väljamaksete tegemise kohta. Esimene aruanne esitada 1. oktoobriks 2015. a. Järgnevad aruanded esitada iga aasta 1. aprilliks ja 1. oktoobriks. Usaldusisikul tuleb teha vastavalt käesolevas määruses ettenähtud jaotistele üks kord aastas (iga aasta 20. märtsil) võlausaldajatele väljamakseid.
8. Vabastada Einar Vallandi Oleg Mäki (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
9. Kinnitada pankrotihaldur Einar Vallandi poolt tehtud vajalikud ja põhjendatud pankrotimenetluse kulud summas 100,00 eurot.
10. Määrata pankrotihaldur Einar Vallandi tasuks 397,00 eurot (kolmsada üheksakümmend seitse eurot), millele lisandub käibemaks 79,40 eurot (seitsekümmend üheksa eurot ja nelikümmend senti), kokku seega 476,40 eurot ja mõista summa välja OÜ-le Õigusbüroo Faktootum, mille kaudu haldur tegutseb.
11. Jätta pankrotimenetluse kulud kogusummas 100,00 eurot Oleg Mäki (pankrotis) kanda.
12. Anda Oleg Mäki'le (pankrotis) menetlusabi pankrotihalduri tasu hüvitamiseks riigi vahenditest summas 397,00 eurot, milles sisaldub käibemaks summas 79,40 eurot.
13. Riigi Tugiteenuste Keskusel maksta pankrotihaldur Einar Vallandi pankrotihalduri tasu katteks riigi vahenditest 397,00 eurot, millele lisandub käibemaks 79,40 eurot, OÜ-le Õigusbüroo Faktootum, rk 10609096, arvelduskonto nr EE742200221013804535 Swedbank.
14. Avaldada teade Oleg Mäki (pankrotis) pankrotimenetluse raugemise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded, toimetada määrus kätte menetlusosalistele, edastada kohtumääruse ärakiri punkti 13 osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (info@rtk.ee)

Edasikaebamise kord
Määrusele peale on õigus esitada määruskaebus Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse saamisest. PankrS § 164 lg 2 alusel võib võlausaldaja pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale ja PankrS § 171 lg 4 alusel võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise peale esitada määruskaebuse, kui ta pankrotimenetluse lõpetamise avalduse vastu või võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise vastu esitas PankrS § 162 lg 2, § 163 lg 2 või § 171 lg 1 sätestatud vastuväite.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud 06.03.2015 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Lõpetada füüsilisest isikust võlgniku Leelo Raua (Raud) (pankrotis) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist, sest pankrotivarast ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks.
2. Leelo Raua (pankrotis) võlausaldajate tunnustatud nõuete osad, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud, on alljärgnevad:
II rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded (PankrS § 153 lg 1 p 2)
Jrk nr - Võlausaldaja - Rahuldamata nõude summa - Jaotise% - Konto number - Viitenumber - Selgitus
1 Eesti Inkasso OÜ 1 702,62 ¤ 22,40% EE492200221057039340 L. Raud, 47710026017
2 Placet Group OÜ* 432,13 ¤ 5,68% EE172200221026942756 L. Raud, SR293207
3 Folkia AS Eesti filiaal 458,00 ¤ 6,03% EE472200221033234606 102100002136
4 Omaraha OÜ 2 188,29 ¤ 28,79% EE621010220191541222 1323605
5 MCB Finance Estonia OÜ 2 226,07 ¤ 29,29% EE302200221032595003 186982 leping 576998
6 ETK Finants AS 593,83 ¤ 7,81% EE712200221053340334 8700027835 lep CNT000002306
Kokku 7 600,94 ¤ 100,00%

* Placet Group OÜ nõude katteks tehtav makse tuleb kanda ITM Inkasso OÜ arvelduskontole nr EE172200221026942756.
3. Leelo Raua maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on muu asjaolu PankrS § 162 lg 3, § 163 lg 5, § 28 tähenduses.
4. Algatada Leelo Raua (pankrotis) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
5. Jätta Leelo Raua (pankrotis) kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik määramata ja kohustada Leelo Raud'a, isikukood 47710026017, täitma usaldusisiku ülesandeid. Alates kohustustest vabastamise menetluse algatamisest tuleb võlgnikul täita PankrS § 173 lg 2, lg 3, lg 4 nõudeid ja pidada sellekohast arvestust.
6. Leelo Raual kanda tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet, Leelo Raua igapäevakulutusteks mõeldud arveldusarvele. Leelo Raual eraldada võlausaldajatele väljamaksmiseks igakuuliselt kogu rahasumma, kuid mitte vähem kui 40 eurot summast, mis ületab tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet, võlgniku teisele arveldusarvele, millelt usaldusisik teeb väljamaksed võlausaldajatele üks kord aastas (iga aasta 20. märtsil).
Selles ulatuses muudab kohus PankrS § 173 lg 4 nimetatud määra.
7. Kohustada Leelo Raud'a esitama kohtule perioodilisi aruandeid ja teavet oma tegevuse, sissetulekute ja vara ning võlausaldajatele väljamaksete tegemise kohta. Esimene aruanne esitada 1. oktoobriks 2015. a. Järgnevad aruanded esitada iga aasta 1. aprilliks ja 1. oktoobriks. Usaldusisikul tuleb teha vastavalt käesolevas määruses ettenähtud jaotistele üks kord aastas (iga aasta 20. märtsil) võlausaldajatele väljamakseid.
8. Vabastada Einar Vallandi Leelo Raua (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
9. Kinnitada pankrotihaldur Einar Vallandi poolt tehtud vajalikud ja põhjendatud pankrotimenetluse kulud summas 160,00 eurot ja edaspidi seoses pankrotihalduri töötasu maksmisega kaasnev täiendav kulu 0,16 eurot.
10. Määrata pankrotihaldur Einar Vallandi tasuks 430,20 eurot (nelisada kolmkümmend eurot ja kakskümmend senti), millele lisandub käibemaks 86,04 eurot (kaheksakümmend kuus eurot ja neli senti), kokku seega 516,24 eurot ja mõista summa välja OÜ-le Õigusbüroo Faktootum, mille kaudu haldur tegutseb.
11. Jätta pankrotimenetluse kulud kogusummas 200,00 eurot Leelo Raua (pankrotis) kanda.
12. Anda Leelo Rauale (pankrotis) menetlusabi pankrotihalduri tasu hüvitamiseks riigi vahenditest summas 476,40 eurot, milles sisaldub käibemaks summas 79,40 eurot.
13. Riigi Tugiteenuste Keskusel maksta pankrotihaldur Einar Vallandi pankrotihalduri tasu katteks riigi vahenditest 397,00 eurot, millele lisandub käibemaks 79,40 eurot, OÜ-le Õigusbüroo Faktootum, rk 10609096, arvelduskonto nr EE742200221013804535 Swedbank.
14. Avaldada teade Leelo Raud'i (pankrotis) pankrotimenetluse raugemise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded, toimetada määrus kätte menetlusosalistele, edastada kohtumääruse ärakiri punkti 13 osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (info@rtk.ee)

Edasikaebamise kord
Määrusele peale on õigus esitada määruskaebus Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse saamisest. PankrS § 164 lg 2 alusel võib võlausaldaja pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale ja PankrS § 171 lg 4 alusel võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise peale esitada määruskaebuse, kui ta pankrotimenetluse lõpetamise avalduse vastu või võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise vastu esitas PankrS § 162 lg 2, § 163 lg 2 või § 171 lg 1 sätestatud vastuväite.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Linerel OÜ (registrikood 11504695) pankotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 30.03.2015. a kell 14.00 asukohas Jaama 76D (II korrus), Tartu. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda viis (5) päeva enne käesolevat koosolekut aadressil Jaama 76 D-korpus, Tartu E, T, N kl 12.00-16.00 ja K, R 8.00-12.00. Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 09.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. JV Partnerid OÜ-le (registrikood 12348777) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8304 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Saku Loomakliinik OÜ-le (registrikood 11589183) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9232 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Scandinavian Consulting Group OÜ-le (registrikood 11929526) 20.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9234 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. OÜ-le Suvehommik (registrikood 11890617) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9390 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le Hosta Grupp (registrikood 11053407) 25.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9537 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. OÜ-le Hommik Trans (registrikood 12391840) 26.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9613 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2015. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Suhtekorraldusosakond OÜ-le (registrikood 12371612) 27.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9713 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu 05.03.2015. a kohtumäärusega kinnitati Aktsiaselts Valga Külmutusvagunite Depoo, registrikood 10269341, pankrotimenetluse lõpparuanne ja lõpetati AS Valga Külmutusvagunite Depoo (pankrtis) pankrotimenetlus. PankrS § 155 alusel on pankrotihaldur hoiustanud järgmistele AS Valga Külmutusvagunite Depoo (pankrotis) võlausaldajatele jaotiste alusel väljamaksmisele kuuluvad summad:

Selivanov Dmitri ,
Kustov Juri ,
Novo¸enin Valeri ,
Prusakov Vladimir,
Dmitrijev Vladislav,
Hromova Ljubov,
Zolotarevski Andrei
Glazov Jevgeni,
Jakovenko Valeri,
Zelenko Sergei,
Koroljov Viktor,
Medvedovski Sergei,
Pilin Jüri,
Bot¨kov Aleksander,
Volkov Pavel,
Berezovski Gennadi,
Malõ¨ Konstantin,
Vesselov Fjodor,
¦abarov Vladimir,
Lavrov Valdis,
Jakovlev Andrei,
Vladimirov Viktor,
Frolov Vadim,
Baranovs Aleksandrs,
Grjadovkins Valeri,
Morozov Vladislav,
Devetjarov Vitali,
Mironov Valeri,
Timo¨t¨enko Nikolai,
Ehte Eduard,
¦evt¨enko Vladimir,
Volkov Jüri,
Andrejev Roman,
¦ilin¨ Jüri,
Jedunov Igor,
Pedt¨enko Igor,
Jakovlev Igor,
Lepson Viktor,
Rakitina Jelena,
Jevdokimov Gennadi,
Ilves Jüri,

Võlausaldajatel palutakse jaotiste alusel väljamaksete tegemiseks võtta ühendust pankrotihaldur Indrek Lepsoo'ga e-posti teel indrek@pankrotihaldur.ee. Jaotiste alusel väljamaksmisele kuuluvad summad on hoiustatud kuni 10.03.2017. a. Kui võlausaldaja ei ole hiljemalt 10.03.2017. a raha vastu võtnud, kaotab ta õiguse talle jaotise alusel kuuluvale rahale. Avaldamise alus: PankrS § 163 lg 1
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Svetlana Mamutova (pankrotis, sünd 14.10.1968. a) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest halduri büroos, Roseni 7, II korrus, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 509 7167 või indrek@pankrotihaldur.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Harju Maakohtu, Kentmanni kohtumajale 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus on PankrS § 163 lg 1, avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 09. märtsi 2015 kohtumäärusega määrati lõpetada Aleksei Leont¨uk (surnud 24.05.2015) pärandvara pankrotiavalduse menetlus, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Vabastada Aet Liivand Aleksei Leont¨uki pärandvara ajutise halduri kohustustest. Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 05.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-2241:

1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Põhja-Eesti Romade Ühingu (rg-kood: 80119985) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Martin Krupp, pankrotihaldur (IK37011102745; asukoht: Cavere Õigusbüroo OÜ, Estonia pst 1, Tallinn 10143; e-post: martin@cavere.ee; telnr +372 507 2034, +372 684 4400).
3. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 31. märtsil 2015. a kell 16:00 Tallinnas, Kentmanni 13.
4. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
8. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 24.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
9. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
10. Saata määrus avaldajale, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
11. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-14-54037Arne Sepami pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus:
1. Kinnitada Arne Sepami pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses lõpparuanne.
2. Lõpetada Arne Sepami pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus.
3. Arne Sepami pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajatel on tunnustatud nõuetest raha saamata järgnevalt:
Jrk nr; Võlausaldaja; Rahuldamata nõue eurodes
1. Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu; 8136,97
2. Tallinna linn; 48,78
4. Vabastada Peeter Sepper Arne Sepami pärandvara (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
6. Kinnitada Arne Sepami pärandvara pankrotimenetluses peale jaotusettepaneku kinnitamist tehtud vajalikud kulutused summas 36,20 eurot.
7. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 09.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Consult OÜ-le (registrikood 10946926) 16.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4305 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Baltic Real Estate (pankrotis), rg-kood 10973910, pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega võib tutvuda 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamise päevast arvates halduri büroos asukohaga Asula 3-25, Tallinnas, OÜ Parasmäe ruumides. Sama tähtaja jooksul võivad võlausaldajad esitada vastuväite lõpparuandele kohtule.
Teate õiguslik alus: pankrotiseaduse § 163 lg 1.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Andres Adamson'i, sünd 27.03.75, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 26.03.2015. a kell 12.00 halduri büroos Rakveres, Laada 29. Päevakord: 1. Nõuete kaitsmine. 2. Usaldusisiku kandidaadi esitamine. 3. Pankrotimenetluse lõpetamisega seotud küsimused. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda halduri büroos viie päeva jooksul enne koosolekut, leppides aja kokku halduriga tel 513 4190. Teade on antud PankrS § 100 lg 4 ja 172 alusel.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja avaldab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317 lg 3 alusel alltoodud kohtumääruse:
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja oma 06.03.2015. a määrusega tsiviilasjas nr 2-12-31072 määras:
1. Kinnitada Aktsiaselts M & V Invest (pankrotis, registrikood 10120432, registrijärgne asukoht Tallinna 61, Kuressaare 93818) lõpparuanne halduri poolt esitatud kujul ja lõpetada AS M & V Invest (pankrotis, registrikood 10120432) pankrotimenetlus. Võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuseks ei ole kuriteo tunnustega tegu ega raske juhtimisviga, vaid muu asjaolu.
2. Vabastada pankrotihaldur Martin Pärn AS M & V Invest (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest pärast AS M & V Invest (pankrotis) registrist kustutamist.
3. Kinnitada iga võlausaldaja tunnustatud, kuid pankrotimenetluses rahuldamata jäänud nõude suurus:
võlausaldajal AS SEB Pank on raha saamata summas 1 147 090,28 eurot, võlausaldajal Abiks Ikka OÜ on raha saamata summas 58 000 eurot, võlausaldajal Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu on raha saamata summas 95 423,33 eurot, võlausaldajal Nebo OÜ on raha saamata summas 1 844 121,86 eurot, võlausaldajal Eesti Energia AS on raha saamata summas 74,66 eurot, võlausaldajal OA Finants OÜ on raha saamata summas 153 387,96 eurot, võlausaldajal Centrale Invest OÜ on raha saamata summas 10141,20 eurot, võlausaldajal Advokaadibüroo LEXTAL OÜ on raha saamata summas 1055,60 eurot, võlausaldajal Vello Merilol on raha saamata summas 4002,32 eurot ja võlausaldajal Marika Merilol on raha saamata summas 1366,81 eurot.
4. Määrata AS M & V Invest (pankrotis, registrikood 10120432) dokumentide hoidjaks Margus Merilo (isikukood 37809020012).
Edasikaebamise kord
Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Amelbah (rg-kood 11130131, pankrotis) pankrotihaldur Tarmo Villman kutsub kokku OÜ Amelbah (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate üldkoosoleku päevakorrapunktiga: 1) GMPP Disain OÜ poolt pankrotihalduri tegevuse peale esitatud kaebuste lahendamine. Vastava päevakorraga koosoleku on pankrotihaldur kokku kutsunud OÜ Amelbah (pankrotis) võlausaldaja GMPP Disain OÜ nõudmisel ja juhindudes PankrS § 80 lg 2 p 2. Koosolek toimub 16.03.2015. a algusega kell 10.00 Tiirik Õigusbüroo OÜ ruumes asukohaga Uus tn 8 Jõhvi. Infot saab pankrotihaldurilt tel 529 7927 või e-posti aadressil tarmo.villman@mail.ee. Teate avaldamise aluseks PankrS § 79 lg 1.
 
 09.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 29 lõike 4 alusel.
04.03.2013 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-12-62994 lõpetati võlgniku, Monetium Group OÜ (registrikood 12612211), pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja võivad esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates (PankrS § 29 lg 6, TsMS § 661 lg 2). Kui määruse peale esitab määruskaebuse võlausaldaja, kes ei ole esitanud pankrotiavaldust, hakkab määruskaebuse esitamise tähtaeg kulgema käesoleva teate avaldamisest (PankrS § 29 lg 7).
 
 09.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi First Media Estonia OÜ-le (registrikood 12778420) 19.02.2015 korralduse nr 12.2-3/030654-1, kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud First Media Estonia OÜ-d 06.03.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Antud teatega muudab maksuhaldur First Media Estonia OÜ Maksu- ja Tolliamet tõendite esitamise tähtaega, milleks on 19.03.2015 kell 13.00.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-15-3034, Tarva Kinnisvarahalduse OÜ (likvideerimisel) avaldus enda pankroti väljakuulutamise nõudes, PankrS § 7 lg 1, § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate:
1. Võtta pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada (likvideerimisel) Tarva Kinnisvarahalduse OÜ (registrikood 10897646, asukoht Kevade 23, 44306 Rakvere, e-post: jaakpaap@gmail.com, tel nr +372 508 1224) pankrotimenetluses ajutiseks pankrotihalduriks Ly Müürsoo (pankrotihalduri tunnistus nr 80, asukoht Väike-Ameerika 8-203, 10129 Tallinn, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee; tel nr +372 5097 383, tel/faks +372 648 1156).
3. Keelata (likvideerimisel) Tarva Kinnisvarahalduse OÜ likvideerijal ning muudel isikutel teha toiminguid (likvideerimisel) Tarva Kinnisvarahalduse OÜ varaga ilma ajutise halduri nõusolekuta.
4. Peatada võlgniku (likvideerimisel) Tarva Kinnisvarahalduse OÜ vara suhtes toimuv sundtäitmine.
5. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Viru Maakohtus (Rohuaia 8, Rakvere) 13. aprillil 2015 kell 11.30.
6. Avaldada teade ajutise halduri nimetamise ning pankrotiasja läbivaatamise aja ja koha kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ühel korral.
7. Ajutisel pankrotihalduril esitada kohtule vastavalt PankrS § 22 lg 5 aruanne võlgniku varade ja kohustuste ning võimaliku maksejõuetuse ja selle põhjuste kohta hiljemalt istungi alguseks.
8. Saata kohtumäärus ajutisele haldurile täitmiseks ning võlgniku likvideerijale teadmiseks.

Edasikaebamise kord - Ajutise halduri nimetamise osas võib kohtumääruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul sellele isikule määruse teatavaks tegemise päevale järgnevast päevast arvates.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 05.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-2294:

1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Baltflex AS-i avaldus RED Technologies OÜ-u (rg-kood: 12085591) pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Kalev Mägi, pankrotihaldur (IK35708030258; OÜ Pankrotihalduribüroo Mägi ja Partnerid, Lauteri 7-12, Tallinn 10145; telnr +372 503 6854, 665 9955; e-post kalev@pankrotiekspert.ee).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 01.04.2015. a kell 15:30 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja, võlgnik ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
-tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 27.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, võlgnikule, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vastavalt PankrS § 163 lg 1 tuginedes teatab pankrotihaldur, et Aivo Kütt pärandvara pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25, 3 korrus, Tallinn, eelneval kokkuleppel halduriga e-posti teel veli.kraavi@kraaviab.ee
Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Veli Kraavi teatab PankrS § 143 lõike 5 alusel: Osaühing Johnny H.W. (pankrotis), rg-kood 10749911, pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest, Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, asukohaga Tatari 25, tuba 303, Tallinn, etteteatamisega telefonil 664 0620 või e-posti aadressil veli.kraavi@kraaviab.ee. Vastuväiteid jaotusettepanekule saab esitada 10 päeva jooksul alates teate avaldamisest Harju Maakohtule.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Veli Kraavi teatab PankrS § 143 lõike 5 alusel: Aleksandr Spõnu (pankrotis) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest, Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, asukohaga Tatari 25, tuba 303, Tallinn, etteteatamisega telefonil 664 0620 või e-posti aadressil veli.kraavi@kraaviab.ee.Vastuväiteid jaotusettepanekule saab esitada 10 päeva jooksul alates teate avaldamisest Pärnu Maakohtule.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Helena Piir'ile (sünd 29.01.1986) 06.02.2015 korralduse nr 9-1.4/006184 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Meelis Reek'ile (sünd 26.12.1969) 04.02.2015 korralduse nr 9-1/0807 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga seotud dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest
 
 06.03.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 05.03.2015. a kohtumäärusega määrati:
1. Rahuldada Narva linna avaldus Aleksander Zaitsevi pärandvara pankroti väljakuulutami-seks.

2. Kuulutada välja Aleksander Zaitsev'i (37003203710, surnud 05.07.2011) pärandvara pankrot 5. märtsil 2015. a kell 15.40.

3. Nimetada Aleksander Zaitsevi pärandvara pankrotihalduriks Ly Müürsoo (46208220284).

4. Määrata, et Aleksander Zaitsevi pärandvara võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

5. Kutsuda kokku võlausaldajate esimene üldkoosolek 23. märtsil 2015. a kell 11.00 Viru Maakohtu Narva kohtumajas saalis nr 3, aadressil: 1. Mai 2, 20308 Narva linn.

6. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.

7. PankrS § 33 lg 1 alusel avaldada pankrotiteade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

8. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

9. Kinnitada ajutise pankrotihalduri Ly Müürsoo aruanne ja tasu määramise taotlus. Määrata ajutise pankrotihalduri Ly Müürsoo tasuks aruande koostamise ja pankrotiasja kohtulikuks arutamiseks ettevalmistamise eest 700,00 (seitsesada viiskümmend). Nimetatud summad mõista välja OÜ-le GetNetWork (registrikood 11638786, arvelduskonto nr EE351010220208629228 AS-s SEB Pank), mille kaudu haldur tegutseb. OÜ GetNetWork ei ole käibemaksukohuslane.


EDASIKAEBAMISE KORD

Käesolevale määrusele peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul alates pankrotiteate avaldamisest, kuid mitte hiljem kui viie kuu möödumisel määruse tegemisest.

Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebuselt tuleb tasuda riigilõiv 50 eurot.

Kohus selgitab, et vastavalt TsMS § 187 lg 6 peab menetlusabi taotlemise korral menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Raili Poola'le (sünniaeg 14.04.1990) 02.02.2015. a korralduse nr 13-11/10371 maksuvõla tasumiseks summas 167.05 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi

Leonid Berljukov'ile (sünd 13.04.1978) 11.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/7066 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni ja dokumendi esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. PlusOne OÜ-le (registrikood 11882279) 18.02.2014. a korralduse nr 9-1.1/9032 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Maksim Rõ¸ov'ile (sünd 2.11.1992) 2.02.2015 korralduse nr 13-11/10384 maksuvõla tasumiseks summas 87,20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Hillar Ruusamägi'le (sünd 10.04.1962) 2.02.2015 korralduse nr 13-11/10382 maksuvõla tasumiseks summas 411,64 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Rando Sasorin'ile (sünd 6.02.1974) 2.02.2015 korralduse nr 13-11/10165 maksuvõla tasumiseks summas 819,59 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Ljudmilla ¦idugova'le (sünd 5.06.1977) 8.01.2015 korralduse nr 13-11/2163 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Boriss ´uravski'le (sünd 8.08.1955) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/7780 maksuvõla tasumiseks summas 220,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Invest Beacon (registrikood 12487645) 5.02.2015 korralduse nr 13-11/10608 maksuvõla tasumiseks summas 1387,48 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. GST-Steel Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Eesti filiaalile (registrikood 12462668) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8733 maksuvõla tasumiseks summas 13522,88 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Spectrum Support (registrikood 12503404) 17.02.2015 korralduse nr 13-11/11179 maksuvõla tasumiseks summas 2225,85 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Success Consulting OÜ-le (registrikood 12501641) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.1/6288 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Rubbex Holding OÜ-le (registrikood 12613110) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.1/7931 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Roof System Estonia OÜ-le (registrikood 12316642) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.1/7933 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Scandex Furniture OÜ-le (registrikood 11197394) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.1/7934 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Haviar Ehitus OÜ-le (registrikood 11667925) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.1/7636 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Scaffo Finland Oy Eesti filiaalile (registrikood 12521141) 19.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9100 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Mesimai OÜ-le (registrikood 10180836, aadressil Mooni 18 Tallinn 10613 Harju maakond) 23.01.2015 korralduse nr 13-11/7395 maksuvõla tasumiseks summas 1422,21 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest;
2. Manolito OÜ-le (registrikood 12353100, aadressil Kaluri tee 5 Haabneeme Viimsi vald 74001 Harju maakond) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8028 maksuvõla tasumiseks summas 234.09 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest;
3. MFF OÜ-le (registrikood 12400087, aadressil Tartu mnt 35 Tallinn 10115 Harju maakond) 11.02.2015 korralduse nr 13-11/10862 maksuvõla tasumiseks summas 120,28 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. MRJ Engineering OÜ-le (registrikood 12562571) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.4/2814 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vormi VD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Dorpat Kaubandus OÜ-le (registrikood 12316866) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/6491 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi VD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Boriss Minajev 'ile (sünniaeg 13.12.1983, aadressil Amburi tn 20-16 Tallinn 11711 Harju maakond) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8485 maksuvõla tasumiseks summas 87,18 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Raol Martov'ile (sünniaeg 01.12.1972, aadressil Laane 13-21 Kuusalu, Kuusalu vald 74601 Harju maakond) 02.02.2015 korralduse nr 13-11/10297 maksuvõla tasumiseks summas 241,97 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Metexcom OÜ (pankrotis; registrikood 11535856) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 13.04.2015 kell 11:00 Advokaadibüroo LEXTAL ruumides aadressil Rävala pst 4, 10143 Tallinn. Üldkoosoleku päevakord: nõuete kaitsmine pankrotimenetluses. Nõudeavalduste ja neile esitatud kirjalike vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel Advokaadibüroos LEXTAL, Rävala pst 4, 10143 Tallinn, halduriga eelnevalt telefoni või e-kirja teel kokku leppides. Lisainformatsioon tel 640 0250 või e-posti aadressil mari.manniko@lextal.ee. Teate aluseks on PankrS § 100 lg 4.
 
 06.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab§ 33 lg 1 alusel: Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel: Kohus määras tsiviilasjas 2-15-2067:
1. Rahuldada Kadi Ojakääru avaldus pankroti väljakuulutamiseks.

2. Kuulutada välja Kadi Ojakääru (sünd: 02.11.1994) pankrot 06.03.2015 kell 13:00. Nimetada Kadi Ojakääru pankrotihalduriks Oliver Ennok (Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, Estonia pst 1, Tallinn, e-post: oliver@cavere.ee).

3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 25.03.2015 algusega kell 14:00 Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, Tallinnas, Tartu mnt 85, saalis nr 2.

4. Kinnitada ajutise pankrotihalduri Oliver Ennoki tasu summas 640 eurot.

5. Riigi vahenditest tuleb hüvitada ajutisele pankrotihaldurile Oliver Ennokile ajutise pankrotihalduri tasu summas 397 eurot (koos käibemaksuga). Pankrotihalduri tasu ja kulud kanda üle büroole, mille kaudu haldur tegutseb - Õigusbüroo ENK OÜ (registrikood: 12652179, arveldusarve nr EE642200221059582507). Ülejäänud ajutise halduri tasu summas 243 eurot jätta võlgniku kanda.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek pankrotivõlgnik Ivar Roos'i, isikukood 373031140271, pankrotimenetluses toimub 01.04.2015. a kl 12.40 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn.
Päevakord:
1. Nõuete kaitsmine
2. Pankrotimenetluses tehtud vajalike kulutuste kinnitamine
3. Kohtule ettepaneku tegemise otsustamine usaldusisiku nimetamiseks

Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel tel 5054013 või peeter.sepper@haldur.eu.
Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel alltoodud väljavõtte 05.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist:

Lõpetada osaühing Marietta Majad (registrikood 11451740, asukoht Nõmme 5-7, 76401 Kärdla, Hiiumaa, juhatuse liige Kalle Maiste, isikukood 35807010318) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Andrus Õnnik'ul likvideerida OÜ Marietta Majad 2 (kahe) kuu jooksul arvates käesoleva kohtumääruse jõustumisest ja kustutada OÜ Marietta Majad äriregistrist.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Andrus Õnnik tema kohustustest OÜ Marietta Majad pankrotimenetluses pärast OÜ Marietta Majad likvideerimist ja äriregistrist kustutamist.
Määrata OÜ Marietta Majad dokumentide vastutavaks hoidjaks juhatuse liige Kalle Maiste (isikukood 35807010318).
Edasikaebamise kord

Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse kirjalikult Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest. Võlausaldaja võib esitada määruskaebuse pankrotimenetluse lõpetamise osas 15 päeva jooksul pankrotimenetluse lõpetamise teate väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest arvates. Võlgnik ja ajutine haldur võib esitada määruskaebuse ajutise halduri tasu hüvitamise osas 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest. Menetlusabi andmise osas võib määruskaebuse samas korras esitada Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab§ 29 lg 4 alusel:
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel: Kohus määras tsiviilasjas 2-15-2101:
1. Lõpetada OÜ Triomix (likvideerimisel, rg-kood 11592268,) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.

2. Ajutisel pankrotihalduril Oliver Ennokil likvideerida OÜ Triomix (likvideerimisel) kahe kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

3. Kinnitada ajutise pankrotihalduri Oliver Ennoki tasu summas 960 eurot, millele lisandub käibemaks summas 192 eurot, kokku summas 1152 eurot ning vajalikud kulud summas 48 eurot.

4. Riigi vahenditest tuleb hüvitada ajutisele pankrotihaldurile Oliver Ennokile ajutise pankrotihalduri tasu summas 397 eurot, millele lisandub käibemaks summas 79,40 eurot. Pankrotihalduri tasu ja kulud kanda üle büroole, mille kaudu haldur tegutseb - Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ (arveldusarve nr EE622200221037157598, AS Swedbank). Ülejäänud ajutise halduri tasu ja kulud jätta võlgniku kanda.

5. Nimetada OÜ Triomix (likvideerimisel) dokumentide hoidjaks ajutine pankrotihaldur Oliver Ennok.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Aleksandr Brela¨vili'le (sünd 25.02.1988) 30.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/4915 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 50 eurot korralduse mittetäitmise korral.
2. Aleksei ¦estak'ile (sünd 31.12.1961) 10.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/6697 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot korralduse mittetäitmise korral.
3. Kalev Jõekäär'ale (sünd 13.03.1969) 02.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/5094 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 50 eurot korralduse mittetäitmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Kristi Mustrik'le (sünd 14.03.1984) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.4/ 005606 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos hoiatusega sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.03.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 ja § 93 lg 1 alusel alloleva kohtumääruse 2-14-62012 resolutsiooni:

Kuulutada välja OÜ Mägi-Aivar (12141993) pankrot 5.03.2015 kell 14.15.

Nimetada pankrotihalduriks Aet Liivand (Tallinn, Lembitu 14-37, tel 527 5130, e-post: aet.liivand@gmail.com).

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 26.03.2015 kell 15.00 Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajas Raplas Sauna tn 5.

Määrus kuulub pankroti väljakuulutamise osas viivitamatule täitmisele.

Ärakiri määrusest saata võlgnikule, pankrotihaldur Aet Liivand'ile ja Äriregistrile.

Pankrotimääruse kohta avaldada viivitamatult teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määrata ajutise halduri töötasu suuruseks 700 eurot (sh sotsiaalmaks) ja kinnitada ajutise halduri kulud summas 8.40 eurot.

Edasikaebamise kord Määruse peale võib võlgnik ja ajutise halduri tasu osas ka ajutine haldur esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest.


Võlausaldajad peavad hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest üldkoosolekut esitama haldurile häälte määramise aluseks olevad dokumendid.

Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur. Võlausaldajad on kohustatud kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate avaldamise päevast, teatama pankrotihaldurile kõikidest oma nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise ajast, alusest ja tähtajast. Kõik isikud on kohustatud sama tähtaja jooksul teatama pankrotihaldurile ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgniku varast, samuti oma varalistest kohustustest võlgniku vastu. Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaeg ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Cromalyn OÜ-le (registrikood 12346867) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.1/7275 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Vigilia Management OÜ-le (registrikood 12709608) 17.02.2015 korralduse nr 13-11/11212 maksuvõla tasumiseks summas 3396,06 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.03.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avadab PankrS § 33 lg 1-3 alusel 05. märtsi 2015 kohtumääruse (pankrotimääruse) resolutsiooni tsiviilasjas nr 2-14-59240:

1. Rahuldada AS Fector avaldus Smiths Service OÜ pankroti väljakuulutamiseks.

2. Kuulutada välja Osaühing Smiths Service (registrikood 11992751) pankrot 05. märtsil 2015 kell 16.00.
3. Nimetada Smiths Service OÜ pankrotihalduriks Ly Müürsoo (pankrotihalduri tunnistus nr 80, Väike-Ameerika 8-203, 10129 Tallinn; e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee, tel 50 97 383, tel/fax 6481156).

4. Määrata Smiths Service OÜ võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 24. märts 2015 2014 kell 13.00 (Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas, asukoht Kooli 2 A, Jõhvi)

5. Kohustada võlgniku Smiths Service OÜ seaduslikke esindajaid Gaido Kentemit ja Kari Juhani Seppäneni 24. märtsil 2015. a 2011 kell 11.45, enne võlausaldajate üldkoosolekut, Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas vandega kinnitama Smiths Service OÜ vara ja võlgade kohta esitatud andmete õigsust. Kui võlgniku seaduslikud esindajad vannet andma ei ilmu, on kohtul õigus kohaldada sundtoomist, määrata trahv või arest kuni 3 kuud.

6. Kohustada võlgniku Smiths Service OÜ juhatuse liikmeid Gaido Kentemit ja Kari Juhani Seppäneni andma teavet oma vara, sh kohustuste ja majandus- või kutsetegevuse kohta.
Tulenevalt PankrS § 85 lg 1 on võlgnik kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise päeva seisuga bilansi koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga.

7. Määrata ajutisele pankrotihaldurile Ly Müürsoole ajutise halduri tasu ja vajalikud kulud kokku 1000 (üks tuhat eurot), millele lisandub käibemaks 200 eurot - koos käibemaksuga 1 200 (üks tuhat kakssada) eurot.

Ajutise halduri tasu ja kulud mõista välja pankrotivara arvelt OÜ-le Sentire MK (RK 10539935, arvelduskonto nr EE452200221011718199 Swedbank AS).

8. Teha käesolev määrus teatavaks Ametlikes Teadaannetes ja saata Tartu Maakohtu registriosakonnale.

9. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

10. Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale on võlgnikul õigus esitada määruskaebus Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul, alates määruse kättetoimetamisest.

Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 05.03.2015 kohtumäärusega lõpetada Rodion Ovsijenko (pankrotis), isikukood 38710240275, pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Vabastada pankrotihaldur Ly Müürsoo pankrotihalduri kohustustest Rodion Ovsijenko (pankrotis) pankrotimenetluses.
Algatada Rodion Ovsijenko (ik 38710240275) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses (PankrS § 175 lg 1, lg 11). Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamisel ei lõpe õigusvastaselt tahtlikult tekitatud kahju hüvitamise ning lapsele või vanemale elatise maksmise kohustused (PankrS § 176 lg 2).
Nimetada kohustustest vabastamise menetluses Rodion Ovsijenko usaldusisikuks Ly Müürsoo (ik 46208220284; kontaktaadress Väike-Ameerika 8-203 10129 Tallinn, telefon 509 7383, e-post lyy.myyrsoo@mail.ee).
Määruse peale võib võlgnik või võlausaldaja esitada määruskaebuse kirjalikult Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1 (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 4). Pankrotihaldur võib määruskaebuse esitada pankrotimenetluse kulude kohta.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 06.03.2015 kohtumäärusega määras lõpetada Talrand Kinnisvara Osaühing (likvideerimisel, registrikood 10491341, asukoht Mere pst 10 10111 TALLINN) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Likvideerida Talrand Kinnisvara OÜ (likvideerimisel) ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
Talrand Kinnisvara OÜ (likvideerimisel) likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Andres Hermet.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Andres Hermet tema ülesannetest pärast Talrand Kinnisvara OÜ (likvideerimisel) kustutamist äriregistrist.
Määrata Talrand Kinnisvara OÜ (likvideerimisel) dokumentide hoidjaks Vladimir Potapenko (isikukood 36408110047).
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 06.03.2015 kohtumäärusega määras lõpetada menetlus Maila Sinialliku (Siniallik, isikukood 44502180236) pärandvara pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Peeter Allikvere tema ülesannetest.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Natalja Semjonova (pankrotis, isikukood 47201137013) pankrotihaldur teatab pankrotiseaduse § 163 lg 1 alusel, et Natalja Semjonova (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest halduri büroos (aadressil Lauteri 5, III korrus, Tallinn), halduriga eelnevalt telefoni teel või e-posti teel kokku leppides (tel 5669 4883, heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee). Võlausaldaja võib vastuväite lõpparuandele esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ ESTMILK PRODUCTION (pankrotis), rg-kood 10935387, pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Lembitu 14-37, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 527 5130 või aet.liivand@gmail.com. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Pärnu Maakohtu, Rapla kohtumajale 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus: PankrS § 163 lg 1.
 
 06.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts JAKOTEKS (pankrotis), rg-kood 10174480, võlausaldajate üldkoosolek toimub 13.03.2015 kell 14.00 aadressil Lembitu 14-37, Tallinn. Päevakord: 1) pankrotitoimkonna liikme vabastamine ja uue pankrotitoimkonna liikme valimine. Teadaande avaldamise alus: PankrS § 79.
 
 06.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 A, 15176 Tallinn) teatab, et vormistas BK Projekt OÜ-le (registrikood 12077717) 02.03.2015 korralduse nr 12.2-3/030817-1, kus maksuhaldur on kohustanud BK Projekt OÜ-d esitama kõik oma ettevõtlusega seotud dokumendid alates 01.10.2014 kuni kohale ilmumise ajani ja andma 18.03.2015 kell 09:30 Maksu- ja Tolliametile (aadressil Lõõtsa 8 A) selgitusi ja teavet äriühingu ettevõtlusega tegelemise kohta.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 05.03.2015 kohtumäärusega kinnitada Aktsiaselts Valga Külmutusvagunite Depoo (pankrotis) (rk 10269341, asukoht Võru tn 5 68205 Valga) pankrotimenetluse lõpparuanne ja lõpetada AS Valga Külmutusvagunite Depoo (pankrotis) pankrotimenetlus.

Määrata AS Valga Külmutusvagunite Depoo (pankrotis) dokumentide hoidjaks Archivali Group OÜ (registrikood 10893401, aadress Raja Keskus 5 Rannamõisa küla Harku vald 76901 Harjumaa).

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Võlausaldaja võib määruskaebuse esitada, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Pankrotihaldur võib esitada pankrotimenetluse kulude kohta tehtud määruse peale määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rüütli kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate:

Pärnu Maakohtu Rüütli kohtumaja 05.03.2015 kohtumääruse resolutsioon:

Võtta OÜ Hotten (likvideerimisel) esitatud pankrotiavaldus menetlusse
Nimetada OÜ Hotten (likvideerimisel) ajutiseks pankrotihalduriks Raivo Piirla, Õigusbüroo Edikte OÜ, J.Köleri 3-3 Tallinn, tel/fax 601 5860, mob: 501 4261, e-post edikte@edikte.ee

Arutada asja kohtuistungil 06 04 2015. a kell 14.30 Pärnu Maakohtu Pärnu Rüütli tn kohtumajas (Rüütli 19 Pärnu, saal 2 II korrus).
Keelata OÜ Hotten (likvideerimisel) varade käsutamine ajutise pankrotihalduri nõusolekuta.
Peatada OÜ Hotten (likvideerimisel) vara suhtes toimuvad täitemenetlused.
Avaldada pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha kohta ning käsutuskeelu kohaldamise kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Ronalink (pankrotis, registrikood 11366454) pankrotihaldur teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et OÜ Ronalink (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek. Jaotusettepanekuga tutvumiseks palun võtta ühendust pankrotihalduriga e-posti aadressil advokaat@selberg.ee või tel 660 9633. Võlgnik või võlausaldaja võib vastuväite jaotusettepanekule esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rüütli kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate:

Pärnu Maakohtu Rüütli kohtumaja 05.03.2015 kohtumääruse resolutsioon:

Võtta Marika Kais'i esitatud pankrotiavaldus menetlusse
Nimetada Marika Kais'i ajutiseks pankrotihalduriks Raivo Piirla, Õigusbüroo Edikte OÜ, J.Köleri 3-3 Tallinn, tel/fax 601 5860, mob: 501 4261, e-post edikte@edikte.ee

Arutada asja kohtuistungil 06 04 2015. a kell 14.00 Pärnu Maakohtu Pärnu Rüütli tn kohtumajas (Rüütli 19 Pärnu, saal 2 II korrus).
Keelata Marika Kais'il varade käsutamine ajutise pankrotihalduri nõusolekuta.
Peatada Marika Kais'i vara suhtes toimuvad täitemenetlused.
Avaldada pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha kohta ning käsutuskeelu kohaldamise kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1-3 alusel 05.03.2015 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Rahuldada pankrotiavaldus ja kuulutada välja Villu Oja (isikukood 37006172782) pankrot 05.03.2015 kell 15.00.
2. Nimetada pankrotihalduriks Küllike Mitt (kontaktaadress OÜ Õigusbüroo Faktootum, Õpetaja 9a Tartu 51003, telefon 742 0583, 505 3344, kyllike.mitt@haldur.just.ee).
3. Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 31.03.2015. a algusega kell 10.00 Jõgeva kohtumajas (II korrus, Suur 1 Jõgeva).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile (OÜ Õigusbüroo Faktootum, Tartu, Õpetaja 9a, 51003; e-mail: kyllike.mitt@haldur.just.ee).) kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alustest ja nõude täitmise tähtpäevast. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankkrotihaldur.
5. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade pankroti väljakuulutamise kohta (PankrS § 33 lg 1-3). Teade avaldada kuue kuu jooksul.
6. Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.

Menetluskulude kindlaks määramine
1. Määrata Villu Oja pankrotimenetluses ajutise halduri tasu suuruseks 552.59 eurot ja hüvitatavate kulutuste suuruseks 213.71 eurot (summad koos maksudega), kokku menetlusega seotud kulud 766.30 eurot.
2. Anda Villu Ojale menetlusabi osaliselt menetlusega seotud kulude tasumiseks ja tasuda riigi vahenditest ajutise halduri tasu katteks 218.91 eurot ja kulude katteks 178.09 eurot, viimasele lisandub käibemaks 35.62 eurot.
3. Menetlusabiga katmata ajutise halduri tasu summas 333.68 eurot jätta pankrotivõlgnik Villu Oja kanda.
4. Menetlusega seotud kulude katteks määratud 213.71 eurot (sh käibemaks 35.62 eurot) maksta OÜ-le Õigusbüroo Faktootum (arvelduskonto nr EE742200221013804535 AS-is Swedbank).
5. Ajutise pankrotihalduri tasu, sh menetlusabi korras riigi vahenditest tasutav summa 218.91 eurot, maksta Küllike Miti arvelduskontole nr EE172200221005123091 AS-is Swedbank.

Edasikaebamise kord
Pankrotimäärusele võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada 15 päeva jooksul esimese pankrotiteate avaldamisest määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule. Määruskaebuse esitamisel tasuda riigilõiv.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu Kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:

Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja menetluses on tsiviilasi nr 2-14-63183 AA Lukuprofid OÜ pankrotimenetlus. Kohtuistung on määratud 18.03.2015 kell 14:00 (Kalevi tn 1 Tartu kohtusaal 451). Kohus teeb AA Lukuprofid OÜ (registrikood 11652772) võlausaldajatele ettepaneku tasuda ettemaksuna pankrotimenetluse läbiviimiseks 2000 ¤ Tartu Maakohtu tagatiskontole 15 kalendripäeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest.

Võlausaldajatel on õigus tutvuda asja materjalidega maakohtu kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus). Ettemaksu mittelaekumisel võib kohus pankrotimenetluse lõpetada pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302 Selgituseks: kohustatud isiku nimi, kohtuasja number, makse liik.

Maksedokument summa tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed makse laekumise elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb kohtule esitada summa tasumiseks määratud tähtaja jooksul.
 
 05.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Vaiko Leetoja'le (sünd 06.03.1985) 03.02.2015 korralduse nr 9-1.4/5292 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Segei Seleznjov'ile (sünd 27.09.1977) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3868 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduste esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

3. Olav Reinsoo'le (sünd 29.03.1969) 02.02.2015 korralduse nr 9-1/786 dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

4. Evi Ambrosova'le (sünd 06.01.1939) 27.01.2015 korralduse nr 9-1.4/004208 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Ljubov Nikonova (ik 46107260271) pankrotimenetluses toimub 11.03.2015. a algusega kell 11.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Jaotusettepaneku läbivaatamine ja kulude kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7, § 172 lg 1 alusel.
 
 05.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Feurte OÜ -le (registrikood 11368312) 27.02.2015 korralduse nr 9-1.1/9658 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71070) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab: Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-14-9151- ALEKSANDR ´URNJA, ik: 38508010255, pankrotimenetlus. 05.03.2015 kohtumäärusega kohus määras: Kinnitada Aleksandr ´urnja (pankrotis) jaotusettepanek halduri poolt 18.02.2015 esitatud ja käesolevas määruses kajastatud kujul, sh jaotiste tabel järgnevalt:
Tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised
I järk
PankrS § 153 lg 1 p 1 - pandiga tagatud tähtaegselt tunnustatud nõuded.
Antud rahuldamisjärku kuuluvaid nõudeid ei esitatud.

II järk
PankrS § 153 lg 1 p 2 - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded kogusummas 7153.98 eurot:
Nõude esitaja - Nõude summa
1) AS BIGBANK 1870.09 eurot - 26,14%
2) PlusPlus Capital AS 4557.06 eurot- 63,7%
3) Elion Ettevõtted AS 92.77 eurot- 1,3%
4) Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu 218.89 eurot- 3,06%
5) Eesti Vabariik Politsei- ja Piirivalveameti kaudu 415.17 eurot- 5.80%
Kokku 7153.98 eurot- 100%.

III järk
PankrS § 153 lg 1 p 3 - tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded.
Antud rahuldamisjärku kuuluvaid nõudeid ei esitatud.

Edasikaebamise kord: Määrusele on võlgnikul või vastuväite esitanud võlausaldajal õigus esitada määruskaebus 15 päeva jooksul Tartu Ringkonnakohtule maakohtu kaudu.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Haagisekeskus (pankrotis, registrikood 10639217) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest halduri büroos, Roseni 7, II korrus, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 509 7167 või indrek@pankrotihaldur.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Harju Maakohtu, Kentmanni kohtumajale 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus on PankrS § 163 lg 1, avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 04.03.2015 kohtumäärusega lõpetada Rein Rosin (isikukood 35402202760) (pankrotis) pankrotimenetluses raugemise tõttu pärast pankroti välja kuulutamist.
Vabastada pankrotihaldur Einar Vallandi pankrotihalduri kohustustest Rein Rosin'a (pankrotis) pankrotimenetluses.
Jätta algatamata Rein Rosin'a (ik 35402202760) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.

Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite.
Võlgnik võib pankrotimenetluse lõpetamise ja kohustustest vabastamise menetluse algatamata jätmise peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates (PankrS § 164 lg 1, § 171 lg 3).
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate. 04.03.2015 Pärnu Maakohtu kohtunik Anne Randjärve poolt tehtud määruse resolutsioon ajutise halduri nimetamiseks: Nimetada füüsilisest isikust võlgniku Elve Miller'i (isikukood 47507130225) ajutiseks pankrotihalduriks Ly Müürsoo (isikukood xxxxxxxxxxx, asukoht Väike-Ameerika 8-203, 10129 Tallinn, e-post lyy.myyrsoo@mail.ee), kes omab 22.06.2004 välja antud tunnistust nr 80.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida füüsilisest isikust võlgniku Elve Miller'i vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Elve Miller'il käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada füüsilisest isikust võlgniku Elve Miller'i vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 26.03.2015 kell 11.30 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda võlgnik ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 05.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Indrek Padar'ile (sünd 16.05.1979) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11255 intressivõla tasumiseks summas 172,77 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
2. Aldur Ihaste'le (sünd 30.03.1958) 04.02.2015. a korralduse nr 13-11/10590 maksuvõla tasumiseks summas 1750,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 04.02.2015. a korralduse nr 13-11/10591 maksuvõla tasumiseks summas 260,71 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. GETRIMPEX OÜ-le (registrikood 11264529) 27.01.2015. a korralduse nr 13-11/8865 maksuvõla tasumiseks summas 1734,40 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates, 27.01.2015. a korralduse nr 13-11/8864 maksuvõla tasumiseks summas 10 100,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 27.01.2015. a korralduse nr 13-11/8866 maksuvõla tasumiseks summas 2000,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet tegi OÜ-le TK-Segugrupp (registrikood 11710302) 02.03.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/027003-14 perioodi juuni-juuli 2014 eest täiendavate maksusummade määramise kohta, millega suurendati 20% määraga maksustatavat käivet 17 000 eurot, suurendati käibemaksu summas 3400 eurot, vähendati sisendkäibemaksu 3298,43 eurot, määrati tasumisele kuuluvat käibemaksu summas 6698,43 eurot ja tasumisele kuuluvat tulumaksu summas 876,80 eurot.Tähtpäevaks tasumata maksusummalt tuleb arvestada ja tasuda intressi 0,06% päevas.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Rasmus Allikas'ele (sünd 16.09.1983) 10.02.2015 otsuse nr 13-1/0602, millega tunnistas kehtetuks 24.09.2014. a otsuse nr 13-1/3121, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Haldusaktide terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OSAÜHING-ule MEZAR (registrikood 10455279) 26.02.2015. a otsuse nr 12.2-3/030281-3 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 02.03.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja palub avaldada vastavalt PankrS § 163 lg 7 teate.
Harju Maakohtu 05. märtsi 2015 määrusega määrati kinnitada Versus Invest OÜ (pankrotis, registrikood 10886275) lõpparuanne halduri poolt esitatud kujul.
Lõpetada Versus Invest OÜ (pankrotis) pankrotimenetlus. Versus Invest OÜ (pankrotis) likvideerimine ja Tartu Maakohtu registriosakonnast kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Peeter Allikverele. Vabastada Peeter Allikvere Versus Invest OÜ(pankrotis) pankrotihalduri kohustustest pärast Versus Invest OÜ (pankrotis) kustutamist Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrist. Määrata Versus Invest OÜ (pankrotis) dokumentide hoidjaks Arcivali Group OÜ (registrikood 10893401, asukoht Tabasalu).
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate.
Tartu Maakohtu 28.03.2014. a määrusega on välja kuulutatud Krista Muug, sünd 12.08.1971, pankrot, tsiviilasi nr 2-13-46765. PankrS § 30 lg 1 alusel määrati 04.03.2015 kohtumäärusega pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 2000 eurot ja maksmise tähtajaks 14 päeva määruse kättetoimetatuks lugemisest arvates. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302, selgitusega menetluskulud, tsiviilasi nr 2-13-46765. Maksmist tõendav dokument tuleb esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Pankrotihalduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või pankrotihalduri juures (, tel). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus pankrotimenetluse raugemise tõttu. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 lg 2 ja § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 05.03.2015 kohtumäärusega määras Mario Penberg'i (Penberg, pankrotis, isikukood 38212020293) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 1000 eurot.
Teha ettepanek Mario Penbergi (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 7 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 05.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Saga Golf AS-ile (registrikood 11930742) 25.02.2015. a otsuse nr 13-1/794, millega tunnistas kehtetuks 10.01.2014. a otsuse nr 13-1/151, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Tramorin OÜ-le (registrikood 12593324) 25.02.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/026778-5 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega kohustatakse Tramorin OÜ-d tasuma käibemaksu 50 252,44 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaaded.
 
 05.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Temporin OÜ-le (registrikood 12492149) 25.02.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/026772-6 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega kohustatakse Temporin OÜ-d tasuma käibemaksu 94 525,23 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Polytrans OÜ-le (registrikood 12062779) 27.02.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/016403-34 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega kohustatakse Polytrans OÜ-d tasuma käibemaksu 326,73 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aare Põder (pankrotis, isikukood 35809150215) pärandvara pankrotihaldur teatab pankrotiseaduse § 163 lg 1 alusel, et Aare Põder (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest halduri büroos (aadressil Lauteri 5, III korrus, Tallinn), halduriga eelnevalt telefoni teel või e-posti teel kokku leppides (tel 5669 4883, heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee). Võlausaldaja võib vastuväite lõpparuandele esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Irina Arapova (pankrotis), isikukood 45801100234, pankrotihaldur Martin Krupp teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et Irina Arapova (pankrotis) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400.
Vastuväiteid on võimalik esitada Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Liida Ekrjas'e (pankrotis), isikukood 45404105222, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

Liida Ekrjas'e (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 15:00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
06.03.2015Õiend
Liida Ekrjas'e (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 15:00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Dmitri Kudinov (pankrotis), isikukood 37512150239, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

Dmitri Kudinov'i (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 15:30 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
06.03.2015Õiend
Dmitri Kudinov'i (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 15:30 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tuuli Truusmann'i pärandvara (pankrotis), surnud 16.03.2014, isikukood 47512030351, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

Tuuli Truusmann'i pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 14:30 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
06.03.2015Õiend
Tuuli Truusmann'i pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 14:30 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Rivo Roosma (pankrotis), isikukood 38106242739, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

Rivo Roosma (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 13.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
06.03.2015Õiend
Rivo Roosma (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 13.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vladimir Barilov (pankrotis), isikukood 37512113758, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

Vladimir Barilov'i (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 13.30 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
06.03.2015Õiend
Vladimir Barilov'i (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 13.30 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides.
 
 05.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Julia Matrossova (pankrotis), isikukood 47307193720, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

Julia Matrossova (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 14:00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
06.03.2015Õiend
Julia Matrossova (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.03.2015 kell 14:00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 161 lg 1 alusel alloleva kohtumääruse 2-14-55442 resolutsiooni:

Resolutsioon
Kinnitada kompromiss Kaupo Kase (38209140267) (pankrotis) pankrotimenetluses alljärgnevalt:
1. Kaupo Kask rahuldab võlausaldajate nõuded 40% ulatuses, s.o:
1. BIGBANK AS nõude suurus 652,92 eurot;
1. Kohtutäitur Svetlana Põld 25,90 eurot;
2. Maksu- ja Tolliamet 10 301,16 eurot;
3. Lindorff Eesti AS 150,89 eurot.
KOKKU: 11 130,87 eurot.

2. Kaupo Kask tasub pankrotimenetluse kulud, mis koosnevad:
1) Ajutise pankrotihalduri saamatajäänud tasu: 135.- eurot
2) Pankrotihalduri tasu ja kulu seadusega määratud alammääras: 2 306,48 eurot.

3. Tasumine toimub alljärgneva maksegraafiku alusel
Kaupo Kask (pankrotis) kontole nr EE22 1010 0101 1476 6016:
7 000.- eurot pärast kompromissettepaneku kinnitamist kohtu poolt 1 päeva jooksul;
1 314.- eurot 20.03.2015. a.
1 314.- eurot 20.04.2015. a.
1 314.- eurot 20.05.2015. a.
1 314.- eurot 20.06.2015. a.
1 316.35 eurot 20.07.2015.a

4. Kaupo Kask pangakontole võlgniku poolt kompromissi täitmisel laekunud summadest teeb pankrotihaldur väljamaksed alljärgnevalt:
4.1. Pärast Kaupo Kaselt (pankrotis) esimese makse laekumist, s.o pärast kompromissettepaneku kinnitamist kohtu poolt kahe (2) pangapäeva jooksul:
652,92 eurot saaja: BIGBANK AS;
25,90 eurot saaja: kohtutäitur Svetlana Põld;
5 313,- eurot saaja: Maksu- ja Tolliamet;
150,89 eurot saaja: Lindorff Eesti AS
4.2. Järgnevatest laekumistest väljamaksed Maksu- ja Tolliametile:
997,30- eurot 20.03.2015. a.
997,30- eurot 20.04.2015. a.
997,30- eurot 20.05.2015. a.
997,30 eurot 20.06.2015. a.
997,30 eurot 20.07.2015.a
4.3. Eeltoodud väljamaksetest allesjäävast osast tasutakse pankrotimenetluse kulud käesoleva otsuse p. 2 järgi.

Kompromissi kehtivuse aeg 31.08. 2015. a.

Kompromissi täitmise üle teostab järelevalvet pankrotihaldur.

Järelevalve teostamise eest tasu ei maksta.

Lõpetada Kaupo Kase (pankrotis) pankrotimenetlus kompromissi kinnitamisega.

Edasikaebamise kord
Määruse peale, millega kohus pankrotimenetluse lõpetab, võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 04.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Ars Longa (registrikood 11992068) 09.02.2015 korralduse nr 9-1/1165 teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) ja dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) esitamiseks maksuhaldurile aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 04.03.2015 kohtumäärusega lõpetada Sven Vahtra (pankrotis), isikukood 38901075716, pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Vabastada pankrotihaldur Ly Müürsoo pankrotihalduri kohustustest Sven Vahtra (pankrotis) pankrotimenetluses. Algatada Sven Vahtra (ik 38901075716) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses. (PankrS § 175 lg 1, lg 11).
Jätta Sven Vahtra kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik määramata ja kohustada Sven Vahtrat (ik 38901075716, elukoht Uus 8-73 68203 Valga, e-post siv3n@hot.ee) ennast täitma usaldusisiku kohustusi.
16. Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1 (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 4).
 
 04.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.
Maksu- ja Tolliamet andis Arnold Gutmanile (sünd 08.07.1970) 19.12.2014 korralduse nr 12.2-3/027852-5-2 sunniraha 130 euro tasumiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamisest arvates. 19.12.2014 korralduse nr 12.2-3/027852-5-2 täitmise tähtaeg oli 05.01.2015. Korralduse andmise tingis asjaolu, et Arnold Gutman jättis Maksu- ja Tolliameti 08.12.2014 korralduse nr 12.2-3/027852-5 selles märgitud tähtajaks 19.12.2014 täielikult täitmata.19.12.2014 korralduse nr 12.2-3/027852-5-2 teisel korral täitmata jätmisel (uus täitmise tähtaeg 16.03.2015 kell 13:00) rakendab Maksu- ja Tolliamet 16.03.2015 sunniraha, mille suurus on suulise teabe andmata jätmisel 130 eurot ning dokumentide esitamata jätmisel 130 eurot.
Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.
Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab lähtudes PankrS § 163 lg 7 04. märtsi 2015 kohtumääruse resolutsiooni tsiviilasjas nr 2-13-59566:

1. Kinnitada Tatjana Ivanova (pankrotis) (isikukood 45501092243) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus.
2. Võlausaldajate tunnustatud nõuete osa, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud):
Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (EUR) - Jaotis% - Saamata nõue EUR
AS MiniCredit 686,00 29,54693268 686,00
Placet Group OÜ 755,36 32,53436015 755,36
SNEL Grupp OÜ 880,37 37,91870717 880,37
2 321,73 100,00 2 321,73
3. Vabastada pankrotihaldur Tiina Kalaus pankrotihalduri kohustustest pärast lõpparuande kinnitamist.
4. Jätta Tatjana Ivanova (pankrotis) pankrotimenetluse kulud 320 eurot võlgniku kanda.
5. Algatada Tatjana Ivanova (pankrotis) (isikukood 45501092243) kohustustest vabastamise menetlus ja kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi.
6. Kohustada võlgniku esitama kohtule iga-aastaselt käesoleva määruse kuupäevaks usaldusisiku aruanne.

7. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise ja võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
8. Saata määrus haldurile ja võlgnikule teadmiseks.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek Nimini Gurmee OÜ (pankrotis), registrikood 12304646, pankrotimenetluses toimub 01.04.2015. a kl 12.00 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel tel 505 4013 või peeter.sepper@haldur.eu.
Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 03.03.2015 kohtumäärusega lõpetada Merlin Ehitus OÜ, registrikood 12094555, Ilmatsalu 26A-13, 50412 Tartu, juhatuse liikmed Hebe Kukk ja Priit Päkk, pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Kohustada ajutist pankrotihaldurit Küllike Mitt'i likvideerima Merlin Ehitus OÜ kui juriidilisest isikust võlgnik kahe kuu jooksul pankrotimenetluse lõpetamise määruse jõustumisest arvates.
Määrata Merlin Ehitus OÜ raamatupidamisdokumentide hoidjaks Merlin Ehitus OÜ juhatuse liige Hebe Kukk (ik 47310074220, elukoht Pärnu, e-post hebekukk@hotmail.com).

Edasikaebamise kord
Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Meelis Tiido'le (sünd 6.08.1983) 21.01.2015 korralduse nr 13-11/6432 maksuvõla tasumiseks summas 86,30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Tiiu Haabmets'ale (sünd 26.01.1957) 21.01.2015 korralduse nr 13-11/6235 maksuvõla tasumiseks summas 122,86 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Mikk Salu'le (sünd 22.01.1975) 28.01.2015 korralduse nr 13-11/8923 maksuvõla tasumiseks summas 133,27 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Sulev Seppern'ile (sünd 13.01.1965) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126115 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Aimar Romet'ile (sünd 3.08.1982) 2.02.2015 korralduse nr 13-11/10380 maksuvõla tasumiseks summas 847,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Burliyat Ralkevich'ile (sünd 8.04.1974) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127041 maksuvõla tasumiseks summas 131,64 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Larissa T¨elõ¨eva'le (sünd 10.04.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125096 maksuvõla tasumiseks summas 363,31 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Andri T¨upin'ile (sünd 3.01.1979) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125095 maksuvõla tasumiseks summas 541,24 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Mihhail Tu¨t¨enko'le (sünd 19.12.1962) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125772 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Oleg Tuvikene'le (sünd 29.10.1961) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125092 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Aivar Tõnisson'ile (sünd 7.03.1955) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125771 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Jüri Uljas'ele (sünd 23.02.1959) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125766 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja palub avaldada vastavalt PankrS § 30 lg 2 teate.
Harju Maakohtu 04. märtsi 2015. a määrusega määrati teha ettepanek MGM Continent OÜ, registrikood 12049879, pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda MGM Continent OÜ pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 3000 eurot hiljemalt 11.03.2015. a Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Dina Shpet (pankrotis, sünd 21.11.1973. a) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et Dina Shpet (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek. Võlgnik või võlausaldaja võib vastuväite jaotusettepanekule esitada Harju Maakohtu, Kentmanni kohtumajale 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Jaotusettepanekuga tutvumiseks palun võtta ühendust pankrotihalduriga e-posti aadressil indrek@pankrotihaldur.ee või tel 509 7167.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Andrus Talviste (pankrotis), isikukood 38012224221, pankrotimenetluses toimub 24.03.2015. a kl 9.00 aadressil Kentmanni 13, saal 316, Tallinn, võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 5664 1968. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vladimir Odnolko (pankrotis), isikukood 35206293724, pankrotimenetluses toimub 24.03.2015. a kl 9.15 aadressil Kentmanni 13, saal 316, Tallinn, võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 5664 1968. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Mihhail Rjazanov (pankrotis, sünd 21.09.1981. a) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et Mihhail Rjazanov (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek. Võlgnik või võlausaldaja võib vastuväite jaotusettepanekule esitada Harju Maakohtu, Kentmanni kohtumajale 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Jaotusettepanekuga tutvumiseks palun võtta ühendust pankrotihalduriga e-posti aadressil indrek@pankrotihaldur.ee või tel 509 7167.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Julia ¦t¨ukina (pankrotis, sünd 20.08.1981. a) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et Julia ¦t¨ukina (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek. Võlgnik või võlausaldaja võib vastuväite jaotusettepanekule esitada Harju Maakohtu, Kentmanni kohtumajale 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Jaotusettepanekuga tutvumiseks palun võtta ühendust pankrotihalduriga e-posti aadressil indrek@pankrotihaldur.ee või tel 509 7167.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Baliset (pankrotis, registrikood 10843478) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 11.03.2015. a kl 12.00 Advokaadibüroos Sirel & Partnerid aadressil Tartu mnt 43 Tallinn. Koosoleku päevakord: 1. Halduri ettekanne menetluse käigu kohta. 2. Pankrotimenetluse kulude (sh halduri tasu) ja massikohustuste kinnitamine. 3. Pankrotimenetluses nõuete esitamise otsustamine. 4. Pankrotimenetluse lõpetamise või jätkamise otsustamine. Täiendav info haldurilt tel 510 6442, 606 9600 või e-post ene@pankrotivarad.ee. Teate avaldaja pankrotihaldur Ene Ahas, alus: PankrS § 79.
 
 04.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Aivo Annokile (Annok, sünniaeg 04.02.1975. a) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7190 2014. aasta detsembrikuu käibemaksudeklaratsiooni (vorm KMD) esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 64 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 30 lg 2, teatab Harju Maakohus, et 18.02.2015. a määrusega määras Random Projekt osaühing (pankrotis, registrikood 10921020) pankrotimenetluses massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks tasutava deposiidi suuruseks 1500 eurot. Kohus teeb ettepaneku võlausaldajatele või kolmandatele isikutele kas üksi või eelmainitutega koos tasuda kohtu deposiiti Random Projekt osaühingu pankrotimenetluses massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks eelmises punktis mainitud summa 7 kalendripäeva jooksul alates määruse teatavaks tegemisest. Summa maksta Rahandusministeeriumi arveldusarvele AS Swedbank - 221023778606; AS SEB Pank - 10220034796011; AS Nordea Bank - 17001577198; AS Danske Bank - 333416110002, viitenumber 3100057358. Kohtule tuleb koheselt esitada massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 145 lg 5, teatab Harju Maakohus, et 02.02.2015. a määrusega määras kinnitada Tatjana Tigane (pankrotis, isikukood 47701140328) pankrotimenetluses pankrotihaldur Andres Hermet'i poolt esitatud jaotusettepanek.
Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Küllike Paur (pankrotis, isikukood 46801070289) pankrotihaldur teatab pankrotiseaduse § 143 lg 5 alusel, et Küllike Paur (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest halduri büroos (aadressil Lauteri 5, III korrus, Tallinn), halduriga eelnevalt telefoni teel või e-posti teel kokku leppides (tel 5669 4883, heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee). Võlgnik või võlausaldaja võib vastuväite jaotusettepanekule esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 145 lg 5, teatab Harju Maakohus, et 02.03.2015. a määrusega määras kinnitada Andfix Osaühing (pankrotis, registrikood 11483852) pankrotimenetluses pankrotihaldur Eve Selbergi poolt esitatud jaotusettepanek.
Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 145 lg 5 teatab Harju Maakohus, et 17.02.2015. a määrusega määras jätta aktsiaselts Hansaflex Noore (pankrotis, registrikood 10203218) pankrotimenetluses pankrotihalduri Terje Eipre poolt 21.11.2014 esitatud jaotusettepanek kinnitamata.
Määruse peale võib määruskaebuse esitada haldur Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-15-2241 Indrek Kruuv'i avaldus pankroti väljakuulutamiseks:
1. Võtta Indrek Kruuv'i (isikukood 38007304223) võlgniku pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada ajutiseks halduriks Peeter Sepper.
3. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung toimumise ajaga 01.04.2015 kell 9:40. Kohtuistung toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, III korrus, saal nr 316).
4. Kutsuda kohtuistungile ajutine haldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Kohustada ajutist haldurit hiljemalt 31.03.2015. a esitama kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Arvamuses tuleb märkida, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.
8. Avaldada väljavõte kohtumäärusest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
9. Toimetada käesoleva kohtumääruse ärakiri kätte võlgnikule ja ajutisele haldurile.
Edasikaebamise kord
Võlgnik võib esitada määruse peale määruskaebuse, kui ajutiseks halduriks on nimetatud pankrotiseaduse § 56 lõigetes 1, 3 või 4 sätestatud nõuetele mittevastav isik. Pankrotiavalduse tagamise määruse peale võib esitada määruskaebuse isik, kelle õigust on määrusega kitsendatud. Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu viieteistkümne (15) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest.
Kohus selgitab, et kui menetlusosaline taotleb määruskaebuse esitamisel menetlusabi, peab ta seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama määruskaebuse (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
 
 04.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval avaldab, juhindudes Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alljärgneva teate.
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja 03.03.2015. a kohtumääruse (2-15-2884) resolutsioon: Võtta menetlusse Voldemar Roosi pankrotiavaldus. Nimetada Voldemar Roosi (isikukood 36111304229) ajutiseks pankrotihalduriks Andrus Õnnik (isikukood 36209014213, OÜ Pärnu Pinker Albert, asukoht Lai tn 10, Pärnu). Peatada võlgniku Voldemar Roosi suhtes toimuvad sundtäitmised. Keelata võlgnikul Voldemar Roosil ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutamine ning avaldada käsutuskeeld väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asja arutada avalikul kohtuistungil 26.03.2015. a kell 9.30 Pärnus, Rüütli 19. Avaldada teade pankrotiavalduse läbiviimise aja kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Võlgnikul on õigus esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu määruskaebus ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 04.03.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohus
RESOLUTSIOON:
Füüsilisest isikust võlgniku, Jelena Jegorova, pankrotiavaldus Jelena Jegorova pankroti väljakuulutamise nõudes, võlasummas 38 963.51 eurot, rahuldada.

Jätta kehtima Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt, määrusega 13.01.2015. a füüsilisest isikust pankrotivõlgniku, Jelena Jegorova, vara suhtes rakendatud hagi tagamise abinõud, aga samuti jätta kehtima tema vara suhtes rakendatud käsutuskeeld.

Kuulutada välja PankrS §171 lg.11 alusel füüsilisest isikust pankrotivõlgniku, Jelena Jegorova (IK 47004022217, elukoht: Kreenholmi 9-51, Narva linn, telnr 5830 3522), pankrot 03. märtsil 2015. a kell 16.35, kuna: 1) Jelena Jegorova suhtes esines PankrS § 29 lg 1 ja lg 2 nimetatud alus (raugemine), 2) Jelena Jegorova on esitanud kohtule kohustustest vabastamise avalduse ning 3) Jelena Jegorova suhtes ei esine PankrS § 171 lg 2 nimetatud võlgadest vabastamise menetluse alustamist takistavaid asjaolusid.

Kutsuda kokku võlausaldajate esimene üldkoosolek 26. märtsil 2015. a, algusega kell 13.00 Viru Maakohtu Narva kohtumajas, asukohaga: 1. Mai tn 2, Narva linnas.

Nimetada füüsilisest isikust pankrotivõlgniku Jelena Jegorova pankrotimenetluses pankrotihalduriks Martin Krupp (IK 37011102745; Cavere Õigusbüroo OÜ; Estonia pst 1, 10143 Tallinn; e-post: martin@cavere.ee; telnr 6844 400, 5072034).

Kinnitada ajutise pankrotihalduri, Martin Kruppi, aruanne 05.veebruarist 2015. a. võlgniku Jelena Jegorova majandusliku olukorra kohta. Samuti kinnitada ajutise pankrotihalduri, Martin Kruppi, poolt esitatud füüsilisest isikust võlgniku, Jelena Jegorova, pankrotimenetluse kulude aruanne 05.veebruarist 2015. a. pankrotiasja kohtulikuks aruteluks ettevalmistamisel.

Määrata ajutise pankrotihalduri, Martin Kruppi, tasuks 720.00 eurot (seitsesada kakskümmend eurot ja 00 senti) (halduri tasu sisaldab seaduses ettenähtud makse, välja arvatud käibemaks), milline summa mõista välja Jelena Jegorovalt ajutise pankrotihalduri Martin Krupi kontole nr EE382200001100826125 Swedbank AS-is.

Määrata ajutise halduri, Martin Kruppi kulutuste katteks 46.66 eurot (kakskümmend kuus eurot ja 66 senti) (millele lisandub käibemaks 20%), summas 09.33 eurot, kokku 55.99 eurot (viiskümmend viis eurot ja 99 senti), milline summa (55.99 eurot) mõista välja Jelena Jegorovalt Cavere Õigusbüroo OÜ (konto nr EE732200221026709724 Swedbank AS-is) kasuks.

Jätta rahuldamata ajutise halduri Martin Kruppi taotlus temale riigi vahenditest ajutise halduri tasu ja kulutuste väljamõistmine summas kui 397 eurot, kuna PankrS § 23 lg 4 kohaselt makstakse riigi vahenditest 397 eurot ainult siis kui menetlus lõpetatakse raugemisega pankrotti välja kuulutamata ja võlgniku varast ei jätku vajalikeks kulutusteks. Käesolevas asjas kuulutati Jelena Jegorova pankrot välja.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Avaldada pankrotiteade ametlikus väljaandes "Ametlikud Teadeanded".

Pöörata käesolev pankrotimäärus viivitamatule täitmisele. Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta määruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda. Kui kõrgemalseisev kohus tühistab pankrotimääruse, ei mõjuta see halduri poolt või tema suhtes tehtud õigustoimingute kehtivust.

Saata ärakiri käesolevast määrusest võlgnikule, Jelena Jegorovale, aga samuti saata käesolev määrus täitmiseks Tartu Maakohtu registriosakonnale (kinnistusraamat; äriregister) ning pankrotihaldurile Martin Krupile.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek Heiti Haidak'u, isikukood 36708176548, pärandvara pankrotimenetluses toimub 30.03.2015. a kl 11.00 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel elektronposti teel peeter.sepper@haldur.eu.
Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 158 ja § 175 lg 7 teatab Harju Maakohus, et 26.02.2015. a määrusega määras lõpetada Alo Helekivi (pankrotis, isikukood 37712222725) pankrotimenetlus selle raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Aivar Verro Alo Helekivi (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest. Algatada Alo Helekivi (pankrotis, isikukood 37712222725) kohustustest vabastamise menetlus ja kohustada Marita Pitk'i (isikukood 48403206019) täitma usaldusisiku kohustusi. Kohustada usaldusisikut esitama kohtule iga-aastaselt alates käesoleva määruse kuupäevast usaldusisiku aruande.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 163 lg 7, teatab Harju Maakohus, et 04.02.2015. a määrusega määras kinnitada Osaühing TRUUVEDU (pankrotis, registrikood 10700520) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus. Vabastada pankrotihaldur Eve Selberg tema kohustustest Osaühingu TRUUVEDU (pankrotis) pankrotimenetluses pärast Osaühingu TRUUVEDU (pankrotis, registrikood 10700520) kustutamist registrist. Määrata Osaühingu TRUUVEDU (pankrotis) kõigi säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks OÜ Advokaadibüroo Selberg & Ko (registrikood 11358394).
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 158 ja § 175 lg 7 teatab Harju Maakohus, et 02.03.2015. a määrusega määras lõpetada Rain Raimo (pankrotis, isikukood 37110256018) pankrotimenetlus selle raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Tiina Mitt Rain Raimo (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest. Algatada Rain Raimo (pankrotis, isikukood 37110256018) kohustustest vabastamise menetlus ja kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi. Kohustada usaldusisikut esitama kohtule iga-aastaselt alates käesoleva määruse kuupäevast usaldusisiku aruande.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu Kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:

Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja menetluses on tsiviilasi nr 2-15-1609 TransBaltic Logistics Solutions OÜ pankrotimenetlus. Kohtuistung on määratud 10.03.2015 kell 9:30 (Kalevi tn 1 Tartu kohtusaal 450). Kohus teeb TransBaltic Logistics Solutions (registrikood 12144164) võlausaldajatele ettepaneku tasuda ettemaksuna pankrotimenetluse läbiviimiseks 2000 ¤ Tartu Maakohtu tagatiskontole 15 kalendripäeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest.

Võlausaldajatel on õigus tutvuda asja materjalidega maakohtu kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus). Ettemaksu mittelaekumisel võib kohus pankrotimenetluse lõpetada pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302 Selgituseks: kohustatud isiku nimi, kohtuasja number, makse liik.

Maksedokument summa tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed makse laekumise elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb kohtule esitada summa tasumiseks määratud tähtaja jooksul.
 
 03.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. ORC Energy OÜ-le (registrikood 11979346) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3066 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
2. Olev Trans OÜ-le (registrikood 12094455) 13.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3153 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Reteko OY-le (registrikood 60216371) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/6382 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsioonis vorm KMD esinevate puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
4. Golden Grain Private OÜ-le (registrikood 12558256) 29.01.2015 korralduse nr 9-1.1/8476 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Unicover OÜ-le (registrikood 11333420) 30.01.2015 korralduse nr 9-1.1/6936 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Suhtekorraldusosakond OÜ-le (registrikood 12371612) 18.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8999 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Globestar Invest OÜ-le (registrikood 11898441) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8569 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 158 teatab Harju Maakohus, et 02.03.2015. a määrusega määras lõpetada Ennu Remme (pankrotis, isikukood 36006090260) pankrotimenetlus selle raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Tiina Mitt Ennu Remme (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest. Algatada Ennu Remme (pankrotis, isikukood 36006090260) kohustustest vabastamise menetlus ja kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi. Kohustada usaldusisikut esitama kohtule iga-aastaselt alates käesoleva määruse kuupäevast usaldusisiku aruande.
 
 03.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Janno Puda'le (sünniaeg 03.06.1987) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125195 maksuvõla tasumiseks summas 211.20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Christian Peter Puusep'ale (sünniaeg 26.09.1956) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125194 maksuvõla tasumiseks summas 211.20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Oleg Pulin'ile (sünniaeg 25.03.1967) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125122 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
4. Aivar Puusepp'ale (sünniaeg 2.03.1957) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125196 maksuvõla tasumiseks summas 211.20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
5. Evgeny Puchkov'ile (sünniaeg 01.01.1960) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125125 maksuvõla tasumiseks summas 101.10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
6. Veiko Pugal'ale (sünniaeg 21.11.1977) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125127 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
7. Avo Pull'ile (sünniaeg 10.02.1963) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125123 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
8. Jevgeni Putnin'ile (sünniaeg 18.07.1964) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125124 maksuvõla tasumiseks summas 310.67 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 163 lg 7 teatab Harju Maakohus, et 25.02.2015. a määrusega määras kinnitada Inga Bogatõrenko (surnud, isikukood 47209150229) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus. Vabastada pankrotihaldur Oliver Ennok tema kohustustest Inga Bogatõrenko (surnud) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 4 ja § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 03.03.2015 kohtumäärusega määras lõpetada osaühing HÕBELEHT (pankrotis, registrikood 10433467) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Vabastada Mari Männiko osaühingu HÕBELEHT (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
Osaühingu HÕBELEHT (pankrotis) likvideerimine ja Harju Maakohtu registriosakonnast kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Mari Männikole.
Määrata osaühingu HÕBELEHT (pankrotis) dokumentide hoidjaks Raivo Piirla (isikukood 35405310227).
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 143 alusel:
Aivar Lillepuu pärandvara (ik 36910220279, surn 26.05.2013) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda kokkuleppel halduriga (tiia.kalaus@civilex.ee) Tartus, Fortuuna 1 (II korrus). Vastuväiteid Viru Maakohtule saab esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 143 alusel:
Sergei Podobed (ik 36506110258) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda kokkuleppel halduriga (tiia.kalaus@civilex.ee) Tartus Fortuuna 1 (II korrus). Vastuväiteid Viru Maakohtule saab esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud Pankrs § 100 alusel:
Vjat¨eslav Palu (ik 37206212730) pankrotimenetluses toimub täiendav nõuete kaitsmise koosolek 24.märtsil 2015. a kell 10.00 Tartus Fortuuna 1 (II korrus). Päevakorras: 1. Nõude esitamise tähtaja ennistamise ostustamine; 2. OÜ Shroma esitatud nõude tunnustamine. Esitatud nõude ja kirjalike vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist kokkuleppel halduriga (tiia.kalaus@civilex.ee).
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 03.03.2015 määrusega kinnitati OÜ Willemson (rk 11005704) (pankrotis, end ärinimi kuni 08.03.2010 OÜ Lavaco) pankrotimenetluses pankrotihaldur Oksana Kut¨mei esitatud jaotusettepanek (tsiviilasi nr 2-14-52716). Jaotusettepaneku kohta kohtule vastuväiteid ei esitatud. Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 163 lg 7 ja PankrS § 158 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 02.03.2015. a määrusega määrati lõpetada Ivan Jegorov'i (isikukood 38403160300, surnud 25.02.2014. a) pärandvara pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Andres Tootsman Ivan Jegorovi pärandvara pankrotihalduri kohustustest. Määruse peale võib menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 03.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-102 Rahuldada Piiven osaühingu avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Piiven osaühingu (registrikood 12618082) pankrot 03. märtsil 2015. a kell 14.00.
Nimetada Piiven osaühing (registrikood 12618082) pankrotihalduriks vandeadvokaat Veli Kraavi (Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ, Tatari 25, 10116 Tallinn; tel 664 0620, e-post veli.kraavi@kraaviab.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 23. märts 2015. a algusega kell 13.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 218.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile.
Kohustada juhatuse liiget Mati Vender'it kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 23. märtsil 2014. a kell 12.50. Kui Mati Vender vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus määrata trahv, kohaldada sundtoomist või aresti kuni 3 kuud.
 
 03.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-62023 Rahuldada Mart Kadakas'e avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Mart Kadakas'e (sünd 10.11.1978) pankrot 03. märtsil 2015. a kell 14.00.
Nimetada Mart Kadakas'e pankrotihalduriks vandeadvokaat Veli Kraavi (Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ, Tatari 25, 10116 Tallinn, telefon 664 0620; e-post: veli.kraavi@kraaviab.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 23. märts 2015. a algusega kell 13.30 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 218.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile.
Kohustada Mart Kadakas't kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 23. märtsil 2015. a kell 13.25. Kui Mart Kadakas vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus määrata trahv, kohaldada sundtoomist või aresti kuni 3 kuud.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 alusel järgmise teate:
Tartu Maakohtus (asukohaga Tartu, Kalevi tn 1 saal 451) tuleb arutusele 12.03.2015 kell 09:30 OÜ Ladumisgrupp (rk 11926108) avaldus pankroti väljakuulutamiseks, tsiviilasi nr 2-15-1564.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 alusel alljärgneva kohtuteate: Viru Maakohus 23.02.2015. a kohtumäärusega määras tsiviilasjas nr 2-13-4032:
1. Parandada Viru Maakohtu 06.02.2015 kohtumääruses järgmised vead:
- resolutsiooni p. 1. märgitud viga "Oleg Jevdokimovi (pankrotis IK 37607192220)" ja lugeda õigeks "Oleg Jevdokimov'i (pankrotis IK 36707192220)";
- resolutsiooni p. 13 märgitud "Saata määrus teadmiseks menetlusosalistele ja Riigi Tugiteenuste Keskusele pärast jõustumist määruse punktis 8 märgitud väljamaksete tegemiseks" ja lugeda õigeks "Saata määrus teadmiseks menetlusosalistele".
- edasikaebamise kord märgitud "Määruskaebus tuleb esitada Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu" ja lugeda õigeks "Määruskaebus tuleb esitada Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu".
2. Jätta muus osas Viru Maakohtu 06.02.2015 kohtumäärus muutmata.
3. Teha määruse parandamise määruse kohta märge määrusele ja selle pärast määruse tegemist väljastatavatele ärakirjadele.
4. Toimetada vea parandamise määrus kätte kõikidele isikutele, kellele on kätte toimetatud Viru Maakohtu 22.01.2015 kohtumäärus.
EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest alates.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 79 alusel:
Pankrotihaldur kutsub kokku võlausaldajate üldkoosoleku Kalev Närep (ik 35804020212) pankrotimenetluses 11. märtsil 2015. a kell 9.00 Tartus, Fortuuna 1 (II korrus). Päevakord: 1. Pankrotimenetluse lõpetamine võlausaldajate nõusolekul. Täiendav info tel 504 6694.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu menetluses on FKIG Kotkad UÜ, rg-kood 12426431, avaldus pankroti välja kuulutamiseks, tsiviilasi nr 2-14-62333. PankrS § 30 lg 1 alusel määrati 03.03.2015 kohtumäärusega pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 2000 eurot ja maksmise tähtajaks 15 päeva määruse kättetoimetatuks lugemisest alates. Summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole: SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302, selgitusega menetluskulud, tsiviilasi nr 2-14-62333. Kohtule tuleb esitada maksmist tõendav dokument või teatada summa tasumisest määratud tähtpäevaks (märkida tuleb maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev).
Ajutise halduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või ajutise pankrotihalduri Anne Tammeru juures (Advokaadibüroo Anne Tammer, Kalev 9 pk 4 Tartu, tel 733 3591). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus FKIG Kotkad UÜ pankrotiavalduse menetluse raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 alusel järgmise teate:
Tartu Maakohtus (asukohaga Tartu, Kalevi tn 1 saal 451) tuleb arutusele 12.03.2015 kell 10:00 Norden OÜ (rk 11969916) avaldus pankroti väljakuulutamiseks, tsiviilasi nr 2-15-1004.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 143 alusel:
Kristo Aart (ik 38104275236) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda kokkuleppel halduriga (tiia.kalaus@civilex.ee) Tartus, Fortuuna 1 (II korrus). Vastuväiteid Viru Maakohtule saab esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 03.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Bio Natural OÜ-le (registrikood 11893946) 29.01.2015 korralduse nr 9-1.1/6911 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Audrone Brauer’ile (sünniaeg 17.07.1961) 28.01.2015 korralduse nr 13-11/9913 maksuvõla tasumiseks summas 174,42 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 158 lg 4 ja 163 lg 7 teate.
Harju Maakohtu 03. märtsi 2015 määrusega määrati lõpetada ATLAS EESTI OÜ (pankrotis, registrikood 10271510) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. ATLAS EESTI OÜ (pankrotis) likvideerimine ja äriregistrist kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Jüri Truutsile. Pärast ATLAS EESTI OÜ (pankrotis) registrist kustutamist vabastada Jüri Truuts ATLAS EESTI OÜ (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest. ATLAS EESTI OÜ (pankrotis) dokumentide vastutavaks hoidjaks määrata OÜ Autente Teenused (registrikood 11149544). Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest.
 
 03.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Oleg Verstakov'ile (sünniaeg 14.03.1988) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127114 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 A, 15176 Tallinn) teatab, et vormistas Sannykor OÜ-le (registrikood 10024272) 25.02.2015 korralduse nr 12.2-3/030728-1, kus maksuhaldur on kohustanud Sannykor OÜ-d esitama kõik oma ettevõtlusega seotud dokumendid alates 01.09.2014 kuni kohale ilmumise ajani ja andma 09.03.2015 kell 14:00 Maksu- ja Tolliametile (aadressil Lõõtsa 8 A) selgitusi ja teavet äriühingu ettevõtlusega tegelemise kohta.

Käesoleva teatega muudab maksuhaldur Sannykor OÜ dokumentide ja teabe esitamise tähtaega, milleks on 13.03.2015 kell 09:30.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et Esse Transport OÜ-le (registrikood 12103596) on tehtud 17.02.2015 maksuotsus nr 12.2-3/017442-54, millega määrati tasumisele kuuluvat käibemaksu maksustamisperioodide mai-juuli ja september 2013 eest summas 15 020,28 eurot.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et FINNOOA OÜ-le (registrikood 12177614) on tehtud 02.03.2015 maksuotsus nr 12.2-3/018218-11 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega kohustatakse FINNOOA OÜ-d tasuma kokku 11 180,96 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 03.03.2015. a määrusega määrati rahuldada võlausaldajate Aet Sinisalu, IMT Consulting OÜ ja Madis Laas avaldus võlgniku Martin Napa pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja võlgniku Martin Napa (isikukood 36612202211, elukoht Mooni 41, 10615 Tallinn, e-post nordiclex@toompea.ee, martin@toompea.ee) pankrot 03. märtsil 2015 kell 15.00. Nimetada võlgniku Martin Napa pankrotihalduriteks advokaat Kristo Teder (Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid, tatari 25, 10116 Tallinn, tel 664 0620, e-post kristo.teder@kraaviab.ee) ja vandeadvokaat Urmas Ustav (Advokaadibüroo LEXTAL, Rävala pst 4, 10143 Tallinn, tel: 640 0250, e-post urmas.ustav@lextal.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 26. märts 2015 algusega kell 15.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu III korruse saalis nr 317. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse Riigikohtule. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
04.03.2015Õiend
Lisatud isikukood: 36612200211
 
 03.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 100 alusel:
Andrei Andritsa (isikukood 37810032234) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 20.03.2015 kell 12.00 Tartus Fortuuna 1 (II korrus). Esitatud nõuete ja vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist leppides kokku halduriga (504 6694; tiia.kalaus@civilex.ee).
 
03.03.2015Õiend
Koosoleku toimumise aega on muudetud. Koosolek toimub 24.03.2015. a kell 9.00 Tartus, Fortuuna 1 (II korrus).
 
 02.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Siim Rull'le (sünd 31.01.1986) 18.12.2014 korralduse nr 9-1.4/ 51959 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos hoiatusega sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

2. Martin Ojaste'le (sünd 16.08.1988) 13.02.2015 maksuotsuse nr 12.2-5/ 007548 tasumisele kuuluva tulumaksu summas 237.01 tasumise kohta 30 päeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevast arvates Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.
Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Smartapp OÜ-le (registrikood 12443228) 23.01.2015. a otsuse nr 7.1-5/000896 ettevõtte käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 24.01.2015.
2. Scaffo Finland Oy Eesti filiaalile (registrikood 12521141) 26.01.2015 a otsuse nr 7.1-5/001026 ettevõtte käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 27.01.2015.
3. E-Cognition OÜ-le (registrikood 12452776) 27.01.2015. a otsuse nr 7.1-5/001097 ettevõtte käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 01.02.2015.
4. AKIT OÜ-le (registrikood 12463745) 30.01.2015. a otsuse nr 7.1-5/001266 ettevõtte käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 01.02.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu-ja Tolliameti Teenindusosakonna Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 30 lg 2 teate.
Harju Maakohtu 02. märtsi 2015. a määrusega määrati teha ettepanek Aivar Milgauzen, sündinud 03.08.1980, surnud 14.06.2014) pärandvara pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Aivar Milgauzeni pärandvara pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 2000 eurot hiljemalt 09. märtsiks 2015. a Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 02.03.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-2774:

1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Aivar Kantso (IK 36012092728) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Andres Tootsman, pankrotihaldur (IK35905102795; asukoht: Roseni 7, Tallinn 10111; e-post: andres.tootsman@haldur.just.ee; telnr +372 501 8178).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 31. märtsil 2015. a kell 09:30 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 23.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 30 lg 2 teate.
Harju Maakohtu 02. märtsi 2015. a määrusega määrati teha ettepanek OÜ KassiHouse, registrikood 11978944, pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Osaühing KassiHouse pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 2000 eurot hiljemalt 09.03.2015. a Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 02.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Kristjan Alev'ile (sünd 09.01.1975) 23.01.2015 maksuotsuse nr 12-2.5/3727 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni kontrollimise tulemusel tulumaksu summas 317,73 eurot juurdemääramise kohta.

Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 02.03.2015. a määrusega määrati rahuldada rahuldada võlgniku Aleksandr Kozintsev'i avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja võlgniku Aleksandr Kozintsev'i (isikukood 35901010847, elukoht Männiku tee 98a-27, 11215 Tallinn) pankrot 02. märtsil 2015. a kell 15.00. Nimetada võlgniku Aleksandr Kozintsev'i pankrotihalduriks Andres Tootsman (asukoht Roseni 7, 10111 Tallinn; e-post: andres.tootsman@haldur.just.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 24.03.2015. a algusega kell 16.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu III korruse saalis nr 317. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse Riigikohtule. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Margus Kalmet'i (ik 36208025212) pankrotimenetluses toimub 20.03.2015. a algusega kell 12.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) OÜ Calistex Invest (pankrotis, rg-kood 12221373) pankrotimenetluses toimub 20.03.2015. a algusega kell 13.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: Võlanõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Arvo Müürsepp'a (isikukood 34908120239) pankrotimenetluses saab tutvuda 04.03.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Harju Maakohtu Kentmanni tn kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek OÜ Chrisman-Tex (pankrotis, rg-kood 12026789) pankrotimenetluses toimub 09.03.2015. a algusega kell 11.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Pankrotivara müügi viisi otsustamine ja alghinna kinnitamine, 2. Pankrotimenetluse jooksvad küsimused. Täiendav informatsioon halduri telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 79 lg 1 alusel.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Hille Lehiste (ik 46803084240) pankrotimenetluses toimub 20.03.2015. a algusega kell 10.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Kaido Kruusimägi (ik 36704020211) pankrotimenetluses toimub 20.03.2015. a algusega kell 11.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 02.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le SUVEHOMMIK (registrikood 11890617) 22.01.2015. a otsuse nr 7.1-5/840 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 01.02.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 02.03.2015 kohtumäärusega lõpetada Osaühing Sinewa Grupp (registrikood: 10693493; asukoht: Maja 9-19, Märja alevik, Tähtvere vald, 61411 Tartumaa; juhatuse liige Andres Kodaras, isikukood 37803112749) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Olev Kuklase'l likvideerida OÜ Sinewa Grupp kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta.
Vabastada Olev Kuklase OÜ Sinewa Grupp ajutise pankrotihalduri kohustustest pärast OÜ Sinewa Grupp äriregistrist kustutamist.
Määrata OÜ Sinewa Grupp raamatupidamisdokumentide hoidjaks Andres Kodaras (isikukood 37803112749, elukoht Tagaküla tee 14-5, Väike-Maarja vald, 46202 Lääne-Virumaa).

Edasikaebamise kord
Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.02.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Kirily Reimi (Reim, isikukood 47210270285) pankrotiavaldus.
Nimetada Kirily Reimi ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Andrias Palmits (Advokaadibüroo Paas & Partnerid, asukoht Tondi 51 11316 TALLINN, telefon 614 8221, faks 614 8222, e-post andrias.palmits@abpp.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 31.03.2015. a kell 09.00 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 02.03.2015PankrotiteatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 33 lg 1, teatab Harju Maakohus, et 02.03.2015 a. kell 13.00 määrusega kuulutas välja Ants Jalakas (sünd 25.12.1954) pankrot. Nimetada Ants Jalakase pankrotihalduriks Andres Hermet (büroo asukoht Roseni 7, Tallinn, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 25.03.2015 algusega kell 15:00 Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, Tallinnas, Tartu mnt 85.
Kinnitada ajutise pankrotihalduri Andres Hermeti tasu summas 520 eurot, millele lisandub käibemaks summas 104 eurot ning vajalikud kulud summas 54 eurot.
Väljamõistetud tasust tuleb hüvitada riigi vahenditest ajutisele pankrotihaldurile Andres Hermetile ajutise pankrotihalduri tasu summas 397 eurot (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud), millele lisandub käibemaks summas 79,40 eurot. Pankrotihalduri tasu ja kulud kanda üle büroole, mille kaudu haldur tegutseb - OÜ Lundet (registrikood: 10457445, arveldusarve nr EE372200221011469150). Ülejäänud ajutise halduri tasu ja kulud kogusummas 201,60 eurot mõista välja võlgnikult Ants Jalakaselt.
 
 02.03.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel, kohus määras tsiviilasajs 2-15-2034:
Kuulutada välja Artur Hat¨aturjani (sünd: 11.01.1979) pankrot 02.03.2015 kell 13:00. Nimetada Artur Hat¨aturjani pankrotihalduriks Andres Hermet (büroo asukoht Roseni 7, Tallinn, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).

3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 25.03.2015 algusega kell 15:30 Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, Tallinnas, Tartu mnt 85.

4. Kinnitada ajutise pankrotihalduri Andres Hermeti tasu summas 800 eurot, millele lisandub käibemaks summas 160 eurot ning vajalikud kulud summas 101 euro.

5. Väljamõistetud tasust tuleb hüvitada riigi vahenditest ajutisele pankrotihaldurile Andres Hermetile ajutise pankrotihalduri tasu summas 397 eurot (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud), millele lisandub käibemaks summas 79,40 eurot. Pankrotihalduri tasu ja kulud kanda üle büroole, mille kaudu haldur tegutseb - OÜ Lundet (registrikood: 10457445, arveldusarve nr EE372200221011469150). Ülejäänud ajutise halduri tasu ja kulud kogusummas 584,60 eurot mõista välja Artur Hat¨aturjanilt.
 
 02.03.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 02.03.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada füüsilise isiku MIHHAILO TKATSUK (ik 36111252765) pankrot 02.märts 2015 kell 12:00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7).
Nimetada MIHHAILO TKATSUK pankrotihalduriks vandeadvokaat Anne Tammer.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 25.03.2015 kell 16:00 Tartu kohtumajas (PankrS § 31 lg 5).
Võlausaldajatel on õigus ja kohustus kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatada haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel.
Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE062200221059223099 AS-is Swedbank, EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Vaidonas Ruk¨enas (isikukood 36506060232) pankrotimenetluse jätkamiseks 3500 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-14-61934. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Kui summat ei laeku, siis pankrotimenetlus raugeb.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ BiEnTe (pankrotis, registrikood 12140887, lühidalt võlgnik) pankrotihaldur teatab PankrS § 79 lg 4 alusel, et võlgniku pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 9.3.2015 kell 16.00 aadressil Rahu tn 3 Jõhvi (Maksu- ja Tolliamet ruumes). Päevakord: 1)
PankrS § 146 lg 1 väljamaksete osas seisukoha võtmine. Lisainformatsioon haldurilt tel 529 7927.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1; § 21 lg 1 alusel alltodud teate:
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja 02.03.2015 kohtumäärusega võtta menetlusse Klubi26 OÜ (likvideerimisel) pankrotiavaldus. Nimetada Klubi26 OÜ (likvideerimisel, registrikood 11231151) ajutiseks pankrotihalduriks Andrus Õnnik (pankrotihalduri tunnistus nr 36, OÜ Pärnu Pinker Albert, asukoht Lai 10, Pärnu 80010; e-post: pinker@hot.ee; tel 443 1313). Peatada võlgniku vara suhtes toimuvad täitemenetlused. Võlgnikul on keelatud ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada.
Kohus vaatab pankrotiavalduse läbi kohtuistungil võlgniku esindaja ning ajutise halduri osavõtul 18. märtsil 2015 kell 15.00, Pärnu kohtumajas Rüütli tn 19 (II korrus, saal nr 3).
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.02.2015 kohtumäärusega määras nimetada aktsiaselts Keskuse Operaatorid (registrikood 10102612, asukoht P. Pinna 21 13615 TALLINN) ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Andrias Palmits (Advokaadibüroo Paas & Partnerid, asukoht Tondi 51 11316 TALLINN, telefon 614 8221, faks 614 8222, e-post andrias.palmits@abpp.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 31.03.2015. a kell 09.20 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.02.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Osaühing Vladnikol (registrikood 10012263, asukoht Sõle 37a-17 10321 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada OÜ Vladnikol ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Andrias Palmits (Advokaadibüroo Paas & Partnerid, asukoht Tondi 51 11316 TALLINN, telefon 614 8221, faks 614 8222, e-post andrias.palmits@abpp.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 31.03.2015. a kell 09.10 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alloleva kohtumääruse 2-11-53270 resolutsiooni:

RESOLUTSIOON

Lõpetada AR Transport OÜ (registrikood 11685544) pankrotimenetlus seoses raugemisega.

Rahuldamata jäävad II rahuldamisjärgus tunnustatud Mark Oil OÜ nõue 8519.67 eurot ja Eesti Vabariigi nõue Maksu-ja Tolliameti kaudu 195.34 eurot.

Kinnitada pankrotimenetluse kulud:
1. 234.62 eurot halduri poolt oma kohustuste täitmisel tehtud kulude hüvitus,
2. 704 eurot pankrotihalduri tasu, millest 616 eurot kuulub väljamaksmisele Pärnu Maakohtu tagatiste kontolt OÜ Kelvingi Õigusbüroo kontole EE121010220208753220 SEB Pank AS-is.

Pärast võlgniku likvideerimist vabastada pankrotihaldur oma kohustuste täitmisest.

AR Transport OÜ dokumentide hoidjaks määrata Argo Rohi, elukoht Rapla maakond Kohila argo@khtransport.ee

Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määruse saata võlgniku esindajale, pankrotihaldurile ja Tartu Maakohtu registriosakonnale.

Pankrotihalduri tasu väljamaksmise osas saata määrus pärast jõustumist täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Edasikaebamise kord

Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest. Võlausaldajate jaoks algab tähtaeg teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest. Kohus võib lugeda menetlusdokumendi kättetoimetatuks viie päeva möödumisel postitamisest saaja aadressil ja seda ka juhul, kui saadetis tagastatakse.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 19.02.15 määrusega:

1. Kinnitada Anatoli Holmogortsev’i pärandvara (pankrotis, isikukood 35503110339) pankrotimenetluses jaotusettepanek.
2. Anatoli Holmogortsev’i pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised:
2.1. PankrS § 153 lg 1 punkt 1 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr - Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis (%)
1. Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu 63 762,24 63,63
2. ALG Liisingu Aktsiaselts 36 437,76 36,37
Kokku 100 200,00 100,00
2.2. PankrS § 153 lg 1 p 2 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr - Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis (%)
1. Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu 207 908,65 41,23
2. Eesti Energia Aktsiaselts 122,53 0,02
3. Natalja Larsson 40 551,84 8,04
4. Rimma Gordijenko 127 823,30 25,35
5. Marina Garma¨ 63 911,64 12,68
6. Aleksandr Garma¨ 63 911,64 12,68
Kokku 504 229,60 100,00
3. Kinnitada Anatoli Holmogortsev`i pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses massikohustused summas 1 220,42 eurot.
4. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 4 ja § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.02.2015 kohtumäärusega määras lõpetada Ragnar Grupmanni (Grupmann, pankrotis, isikukood 38409224917) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Vabastada Andres Hermet Ragnar Grupmanni (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alloleva kohtumääruse 2-13-16352 resolutsiooni:

RESOLUTSIOON

Lõpetada Liivi Pettai (46709180274) pankrotimenetlus raugemise tõttu.

Rahuldamata jäänud nõuded on järgmised:

Võlausaldaja - Tunnustatud nõude summa eurodes - Rahuldamata jäänud nõude suurus eurodes
II rahuldamisjärk
1. Ferratum Estonia 280 280
2. Swedbank AS 3885.50 3885.50
3. Advokaadibüroo Varul AS 1494.03 1494.03
4. ERA Liisingu Inkassoteenused AS 1427.60 1427.60
5. Elion Ettevõtted AS 297.55 297.55
6. ITM Inkasso OÜ 594.01 594.01
7. Eesti Tõõtukassa 3874.04 3874.04
8.Kohtutäitur Kaire Põlts 261.56 261.56
9.MCB Finance Estonia OÜ 570.19 570.19
10.Rait Zirp 816.99 816.99
11.Valli Kink 10 000 10 000
KOKKU 23501.47 23501.47

Kinnitada pankrotihaldur Maie Klemmeri tasuks 640 eurot ja halduri poolt tehtud vajalike kulutuste hüvituseks 120 eurot.

Rahuldada osaliselt pankrotihaldur Maie Klemmeri taotlus menetlusabi saamiseks ja hüvitada riigi arvel pankrotihalduri tasu 397 euro ulatuses, millele tuleb lisada sotsiaalmaks. Tasu kanda Maie Klemmeri pangakontole 10010083121012.

Vabastada pankrotihaldur Maie Klemmer oma kohustustest.

Algatada Liivi Pettai kohustustest vabastamise menetlus ja jätta usaldusisiku kohustused võlgniku kanda.

Liivi Pettai on kohustatud:

1. Tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja selle puudumisel tulutoovat tegevust otsima.

2. Teatama viivitamatult kohtule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ja vara, andma kohtule teavet oma tegevuse, sissetulekute ja vara kohta.

3. Vähemalt ühel korral aastas tegema vastavalt jaotistele võlausaldajatele makseid töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulust või ettevõtlusest saadud tulust 75% ulatuses.

4. Võlausaldajatele tehtud maksetest tuleb iga kalendriaasta lõpuks esitada kohtule aruanne.

5. Pärimise teel saadu väärtusest kuulub pool võlausaldajatele väljamaksete tegemiseks.

Viie aasta möödumisel määruse jõustumisest otsustab kohus võlgniku taotluse alusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise.

Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määrus saata võlgnikule ja pankrotihaldurile. Pärast jõustumist saata määrus halduri tasu väljamaksmise osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Edasikaebamise kord

Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest. Võlausaldaja võib määruskaebuse esitada üksnes juhul, kui ta on esitanud lõpparuandele või kohustustest vabastamise menetluse alustamise avaldusele vastuväite. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest. Kohus võib lugeda menetlusdokumendi kättetoimetatuks viie päeva möödumisel postitamisest saaja aadressil ja seda ka juhul, kui saadetis tagastatakse.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 158 lg 4 ja PankrS § 158 lg 6 alusel teate.
Harju Maakohtu 26. veebruari 2015 määrusega määrati Jevgeni Tindi (pankrotis) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 350 eurot. Teha ettepanek Jevgeni Tindi (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 10 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.03.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ BIENTE (pankrotis) (registrikood 12140887) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda Sompa 3, 41533 Jõhvi, eelneval kokkuleppel halduriga e-posti teel tarmo.villman@mail.ee. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada Viru Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest. Teade on avaldatud pankrotiseaduse § 143 lg 5 alusel.
 
 02.03.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. CLEAN PLUS OÜ-le (registrikood 12429524) 19.01.2015 korralduse 9-1.1/4320 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsioonide vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts AMAKS (pankrotis), rg-kood 10097064, jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 511 3755. Vastuväiteid võib esitada Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohtu 19.02.15 määrusega:

1. Kinnitada Johannes Hendrikus Wientjes'i (pankrotis, isikukood 36412190055) pankrotimenetluses jaotusettepanek.
2. Johannes Hendrikus Wientjes'i (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised:
2.1. PankrS § 153 lg 1 p 1 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr - Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis (%)
1. AS SEB Pank 125 000,00 100
Kokku 125 000,00 100
2.2. PankrS § 153 lg 1 p 2 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr - Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis (%)
1. AS SEB Pank 144 659,77 (tingimuslik) 2,79
2. Julia Kosova 4 500 000,00 86,80
3. Fashion Island OÜ 523 360,44 10,10
4. Irina Wientjes 16 133,51 0,31
Kokku 5 184 153,72 100,00
3. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi MIDROC OÜ-le (registrikood 11906666) 09.02.2015 korralduse nr 9-1/1109 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Andres Karu'le (sünniaeg 05.06.1975) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/7978 maksuvõla tasumiseks summas 305,78 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Andrei Karro'le (sünniaeg 20.01.1989) 21.01.2015 korralduse nr 13-11/6204 maksuvõla tasumiseks summas 97,71 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Helena Kahro'le (sünniaeg 17.05.1991) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/7664 maksuvõla tasumiseks summas 90,13 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Hilja Kotoneva'le (sünniaeg 01.10.1955) 02.02.2015 korralduse nr 13-11/10232 maksuvõla tasumiseks summas 135,51 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Ronald Kivisalu'le (sünniaeg 30.01.1981) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4651 maksuvõla tasumiseks summas 127,87 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Marlon Kojalo'le (sünniaeg 09.05.1975) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/7734 maksuvõla tasumiseks summas 168,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Marti Kuusemets'ale (sünniaeg 13.11.1980) 22.01.2015 korralduse nr 13-11/6876 maksuvõla tasumiseks summas 60,06 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Tatjana Kopõlova'le (sünniaeg 28.06.1956) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8471 maksuvõla tasumiseks summas 352.81 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtulahendi resolutsiooni:
1. Kuulutada välja Aleksandr Tsilius (isikukood: 38010172224) pankrot 27. veebruaril 2015 kell 10.00.
2. Nimetada pankrotihalduriks Tiia Kalaus (büroo asukoht: Fortuuna 1 Tartu 50603, tel: 504 6694; 740 7662, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee).
3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 23. märts 2015 kell 12.30. Üldkoosolek toimub Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas kohtusaalis nr 6 (Kooli 2a Jõhvi).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
5. Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
6. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
7. Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.
8. Avaldada käesoleva määruse resolutiivosa väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade).
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Grand Cavalier Investeeringud (pankrotis), registrikood 10952187, pankrotimenetluses toimub 24.03.2015. a kl 10.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Hero Card Management AS (pankrotis), registrikood 12610560, pankrotimenetluses toimub 24.03.2015. a kl 10.30 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 27.02.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja 27.02.2015. a määrusega määrati:
1. Kuulutada välja Osaühing Sõnni Mets (rg-kood 10531891) pankrot. Pankroti väljakuulutamise aeg on 27. veebruar 2015. a kell 13.00.
2. Nimetada OÜ Sõnni Mets (pankrotis) pankrotihalduriks advokaat Kristo Teder (AB Kraavi & Partnerid - Tatari 25 Tallinn, tel 618 0094, 5358 6390, e-post: kristo.teder@kraaviab.ee).
3. Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 20. märts 2015. a kell 12.00 Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumajas - saal nr 2 (Lossi 2 Kuressaare).
4. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
Nõuet mis on esitatud peale 2 kuu möödumist, võidakse kaitsmisele mitte võtta.
Kohtukulude jaotus
1. Jätta kõik menetluskulud võlgniku kanda.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule määruse teinud kohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse talle kättetoimetamisest alates.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Vladimir Kalo¨in'ile (sünd 23.03.1930) 03.07.2014. a korralduse nr 13-11/75863 maksuvõla tasumiseks summas 59,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Katrin Kuldma'le (sünd 10.09.1970) 03.02.2015. a otsuse nr 13-1/0513, millega tunnistas kehtetuks 05.12.2014. a otsuse nr 13-1/1490, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava, intressimäära vähendamise ja arvestas ajatatud maksusummalt tagasiulatuvalt intressi maksukorralduse seaduse § 117 lg 1 kehtestatud määras.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Michael Augustine Hayes'ele (sünd 28.08.1948) 01.10.2014. a intressinõude nr 13-3/133443 intressivõla tasumiseks summas 25,81 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
2. Monika Ashbrooke'le (sünd 24.10.1977) 28.10.2014. a intressinõude nr 13-3/150839 intressivõla tasumiseks summas 12,27 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
3. Marko Battisti'le (sünd 17.08.1969) 01.10.2014. a intressinõude nr 13-3/133463 intressivõla tasumiseks summas 17,96 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
4. Margarita Daous'ele (sünd 29.04.1966) 21.11.2014. a intressinõude nr 13-3/162836 intressivõla tasumiseks summas 1739,89 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
5. Rinaldo Grintsevicius'ele (sünd 17.08.1968) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165840 intressivõla tasumiseks summas 513,66 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
6. Hillar Kaljurand'ile (sünd 22.06.1961) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165835 intressivõla tasumiseks summas 2973,20 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
7. Mart Kelder'ile (sünd 29.04.1965) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165907 intressivõla tasumiseks summas 22,67 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
8. Martin Derek Edward Bayntun'ile (sünd 11.02.1974) 15.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174211 intressivõla tasumiseks summas 15,56 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
9. Alexander Ivanov'ile (sünd 12.02.1983) 12.12.2014. a intressinõude nr 13-3/173085 intressivõla tasumiseks summas 17,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
10. Peter Harald Allas'ele (sünd 09.06.1941) 16.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174537 intressivõla tasumiseks summas 28,03 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
11. Tatjana Boiko'le (sünd 23.08.1964) 15.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174204 intressivõla tasumiseks summas 13,61 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
12. Mati Horn'ile (sünd 18.05.1962) 15.12.2014. a intressinõude nr 13-3/173843 intressivõla tasumiseks summas 153,30 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
13. Margus Galstjan'ile (sünd 05.05.1973) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165898 intressivõla tasumiseks summas 54,10 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
14. Urmas Einberg'ile (sünd 16.05.1965) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165836 intressivõla tasumiseks summas 65,51 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
15. Rain Jõgioja'le (sünd 18.12.1979) 20.11.2014. a intressinõude nr 13-3/161484 intressivõla tasumiseks summas 26,24 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
16. Dimitri Berjoza'le (sünd 18.05.1984) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165933 intressivõla tasumiseks summas 10,33 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
17. Heiti Jaanipere'le (sünd 09.10.1959) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165847 intressivõla tasumiseks summas 121,55 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
18. Burhan Abubakirov'ile (sünd 30.01.1988) 17.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174989 intressivõla tasumiseks summas 14,56 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
19. Aivar Eespere'le (sünd 29.01.1963) 16.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174532 intressivõla tasumiseks summas 51,01 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
20. Raigo Kaldma'le (sünd 17.09.1986) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165846 intressivõla tasumiseks summas 121,64 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
21. Raulis Üksvärav'ale (sünd 03.05.1974) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13606 intressivõla tasumiseks summas 29,83 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
22. Triin Üksvärav'ale (sünd 23.05.1975) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13606 intressivõla tasumiseks summas 29,83 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
23. Lev Zavjalov'ile (sünd 20.05.1952) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13590 intressivõla tasumiseks summas 13,42 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
24. Valentina Veresinina'le (sünd 19.11.1979) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13548 intressivõla tasumiseks summas 34,20 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
25. Sirje Varm'ile (sünd 16.02.1957) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13541 intressivõla tasumiseks summas 27,64 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
26. Reelika Võsa'le (sünd 30.04.1975) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13532 intressivõla tasumiseks summas 14,88 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
27. Roman Pavletsov'ile (sünd 17.01.1974) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13516 intressivõla tasumiseks summas 908,44 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
28. Viktor T¨ifonov'ile (sünd 03.03.1957) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13083 intressivõla tasumiseks summas 11,49 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
29. Monika Tötterman'ile (sünd 27.11.1961) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13047 intressivõla tasumiseks summas 12,82 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
30. Milvi T¨eban'ile (sünd 22.08.1936) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13044 intressivõla tasumiseks summas 13,93 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
31. Kalju Talving'ule (sünd 14.05.1929) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13012 intressivõla tasumiseks summas 22,71 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
32. Anu Tamm'ele (sünd 20.09.1958) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12977 intressivõla tasumiseks summas 10,81 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
33. Ingrid Sikkar'ile (sünd 21.12.1962) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12795 intressivõla tasumiseks summas 8053,67 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
34. Andres Rõhu'le (sünd 03.04.1965) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12202 intressivõla tasumiseks summas 15,48 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
35. Natalia Ulfsak'ile (sünd 31.10.1952) 20.01.2015. a intressinõude nr 13-3/8719 intressivõla tasumiseks summas 52,64 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
36. Andres-Kenno Õunap'ile (sünd 15.02.1963) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7811 intressivõla tasumiseks summas 23,58 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
37. Vladimir Zujev'ile (sünd 15.10.1972) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7807 intressivõla tasumiseks summas 30,21 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
38. Jaana Rätsep'ale ( sünd 24.06.1976) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7804 intressivõla tasumiseks summas 32,76 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
39. Heiki Tsarents'ile (sünd 05.03.1961) 15.01.2015. a intressinõude nr 13-3/6509 intressivõla tasumiseks summas 86,01 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
40. Priit Toome'le (sünd 04.01.1985) 15.01.2015. a intressinõude nr 13-3/6252 intressivõla tasumiseks summas 2359,74 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
41. Üllar Viesemann'ile (sünd 26.05.1977) 09.01.2015. a intressinõude nr 13-3/2889 intressivõla tasumiseks summas 435,08 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
42. Kathryn Ann Shearing'ile (sünd 29.06.1982) 19.12.2014. a intressinõude nr 13-3/176381 intressivõla tasumiseks summas 12,70 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
43. Inge Kankare'le (sünd 11.09.1962) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165931 intressivõla tasumiseks summas 10,40 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
44. Marika Pärnpuu'le (sünd 16.03.1972) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7584 intressivõla tasumiseks summas 1392,72 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
45. Meeli-Loidi Lääne'le (sünd 13.07.1944) 20.01.2015. a intressinõude nr 13-3/8889 intressivõla tasumiseks summas 76,19 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
46. Oksana Lomakina'le (sünd 03.02.1973) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7583 intressivõla tasumiseks summas 1397,02 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
47. Maido Päike'le (sünd 26.12.1976) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7649 intressivõla tasumiseks summas 42,12 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
48. Rivo Kurjamaa'le (sünd 04.06.1983) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7631 intressivõla tasumiseks summas 258,09 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
49. Marek Luts'ule (sünd 27.01.1962) 20.01.2015. a intressinõude nr 13-3/8883 intressivõla tasumiseks summas 11,49 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
50. Heino Landmann'ile (sünd 09.12.1950) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21656 intressivõla tasumiseks summas 298,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
51. Viive Küttner'ile (sünd 27.05.1970) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16614 intressivõla tasumiseks summas 13,01 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
52. Eve Liivamägi'le (sünd 04.07.1965) 08.01.2015. a intressinõude nr 13-3/2614 intressivõla tasumiseks summas 13,35 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
53. Bert Alo Petterson'ile (sünd 24.10.1961) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11973 intressivõla tasumiseks summas 10,48 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
54. Heldi Pajula'le (sünd 21.12.1940) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11902 intressivõla tasumiseks summas 22,68 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
55. Ludmilla Põldma'le (sünd 19.06.1947) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12084 intressivõla tasumiseks summas 15,17 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
56. Aleksandra Mihhailova'le (sünd 11.11.1930) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11488 intressivõla tasumiseks summas 11,32 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
57. Valentina Musarova'le (sünd 03.06.1954) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11611 intressivõla tasumiseks summas 16,91 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
58. Kalle Pedak'ule (sünd 16.02.1950) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12000 intressivõla tasumiseks summas 11,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
59. Svetlana Mesilane'le (sünd 01.05.1968) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11528 intressivõla tasumiseks summas 10,07 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
60. Kristiina Maasik'ale (sünd 11.05.1974) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11445 intressivõla tasumiseks summas 141,46 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
61. Georgi-Rene Maksimovski'le (sünd 22.07.1966) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11436 intressivõla tasumiseks summas 13,77 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
62. Oleg Poltavets'ile (sünd 27.01.1970) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12089 intressivõla tasumiseks summas 11,55 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
63. Zigrid Popp'ile (sünd 29.05.1971) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12103 intressivõla tasumiseks summas 17,45 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
64. Julia Plyushko'le (sünd 21.02.1973) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12076 intressivõla tasumiseks summas 11,89 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
65. Ain Männe'le (sünd 26.03.1957) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11542 intressivõla tasumiseks summas 19,09 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
66. Signe Metsmaa'le (sünd 13.10.1962) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11526 intressivõla tasumiseks summas 24,54 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
67. Aleksandr Panin'ile (sünd 23.04.1987) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11885 intressivõla tasumiseks summas 101,18 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
68. Jaanus Paas'ile (sünd 24.06.1961) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11911 intressivõla tasumiseks summas 12,30 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
69. Olga Plokhikh'ile (sünd 10.07.1986 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12091 intressivõla tasumiseks summas 13,17 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
70. Simo Mändmets'ale (sünd 20.02.1991) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11607 intressivõla tasumiseks summas 15,81 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
71. Eedla Praakel'ile (sünd 27.01.1954) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12069 intressivõla tasumiseks summas 20,34 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
72. Merike Lepik'ule (sünd 21.01.1962) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21677 intressivõla tasumiseks summas 105,49 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
73. Margus Pihlakas'ele (sünd 06.05.1965) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12002 intressivõla tasumiseks summas 31,75 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
74. Hans Kurvits'ale (sünd 24.09.1991) 22.12.2015. a intressinõude nr 13-3/178015 intressivõla tasumiseks summas 14,61 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
75. Rainis Rapur'ile (sünd 02.01.1989) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16519 intressivõla tasumiseks summas 550,34 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
76. Andrei Aleksejev'ile (sünd 16.08.1962) 29.01.2015. a intressinõude nr 13-3/14682 intressivõla tasumiseks summas 165,75 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
77. Andrea Antonov'ile (sünd 21.01.1996) 29.01.2015. a intressinõude nr 13-3/14680 intressivõla tasumiseks summas 165,83 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
78. Madis Üürike'le (sünd 12.02.1943) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13604 intressivõla tasumiseks summas 18,87 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
79. Jaanus Viilup'ile (sünd 26.11.1973) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13474 intressivõla tasumiseks summas 14,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
80. Georg Toon'ile (sünd 23.04.1957) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12987 intressivõla tasumiseks summas 50,21 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
81. Anastassia T¨erepanov'ile (sünd 21.02.1994) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12970 intressivõla tasumiseks summas 10,96 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
82. Oleg Rodionov'ile (sünd 23.10.1962) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11850 intressivõla tasumiseks summas 252,70 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates.
Korralduse/intressinõude terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus/intressinõue loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing TR Majad (pankrotis), registrikood 10769345, pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post oliver@cavere.ee. Vastuväiteid on võimalik esitada Viru Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Hydrowheels (registrikood 10101080) 18.02.2015. a korralduse nr 12.2-3/030624-1, kus maksuhaldur on kohustanud OÜ-d Hydrowheels 03.03.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Antud teatega muudab maksuhaldur OÜ Hydrowheels maksuhaldurile tõendite esitamise tähtaega, milleks on 10.03.2015 kell 14.00.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu-ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas Peeter Tikk'ule (sünniaeg 14.01.1976) 17.02.2015 teatise nr 13-7/509-12, mille sisuks on Peeter Tikule vastutusotsuse koostamine OÜ Union Holding (registrikood 11419802) maksuvõla sissenõudmiseks. MKS § 13 lg 1 kohaselt on maksukohustuslasel õigus enne tema õigusi puudutava haldusakti andmist esitada maksuhaldurile oma arvamus või vastuväited. Eeltoodud õiguse kasutamise võimaldamiseks edastab maksuhaldur Peeter Tikule tutvumiseks vastutusotsuse projekti, millele palub oma arvamus või vastuväited esitada hiljemalt 05.03.2015. Teatise ja vastutusotsuse projekti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäevadel Maksu- ja Tolliameti teenidusbüroodes. Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Maksim Varkki'le (sünd 17.06.1980) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.4/6296 2013. a. füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Aimar Romet'ile (sünd 03.08.1982) 27.01.2015 korralduse nr 9-1.4/004249 2013. a. füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduste esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) teatab, et tegi Alebo Manzetu OÜ-le (registrikood 11982064) 25.02.2015. a otsuse nr 12.2-3/030344-3 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamise kohta alates 28.02.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel alljärgneva teate:
1. Kinnitada pankrotihaldur Tiia Kalausi poolt 05.02.2015 esitatud lõpparuanne.
2. Lõpetada Victor Pankratov’i (ik 36006133716, surnud 14.12.2009)pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus pärast pankroti väljakuulutamist raugemisega, kuna pankrotivarast ei jätku pankrotimenetlusega seotud kulude väljamaksmiseks.
3. Tühistada Viru Maakohtu 25.08.2014. a kohtumäärusega võlgniku Victor Pankratovi pärandvara (pankrotis) suhtes rakendatud käsutuskeelud.
4. Vabastada pankrotihaldur Tiia Kalaus pankrotihalduri kohustustest Victor Pankratovi pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses pärast kohtumääruse jõustumist ja määrata Victor Pankratov pärandvara (pankrotis) dokumentide hoidjaks Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017, aadress Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve).
5. Kinnitada pankrotihalduri tasu ja kulude hüvitis summas kokku 397 (kolmsada üheksakümmend seitse) eurot, millele lisandub käibemaks.
6. Rahuldada pankrotihaldur Tiia Kalaus taotlus menetlusabi saamiseks. Anda pankrotivõlgnikule menetlusabi summas 397 eurot ja hüvitada riigi vahendite arvelt pankrotihalduri tasu summas 397 eurot. Väljamakse teha OÜ-le Civilex arvelduskontole EE741700017002031183 Nordea Bank.
7. Ülejäänud halduri kulu summas 99,25 eurot jätta avaldaja, Kohtla-Järve linna (Kohtla-Järve Linnavalitsuse kaudu) kanda võlgniku pankrotivara arvelt.
8. Avaldada teade Victor Pankratov pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluse lõpetamise kohta Ametlikes Teadaannetes.
9. Saata kohtumäärus menetlusosalistele teadmiseks, Viru Maakohtu kinnistusosakonnale täitmiseks ja Riigi Tugiteenuste Keskusele pärast jõustumist määruse punktis 6 märgitud väljamakse tegemiseks.
EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtumääruse peale võib avaldaja esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.
Kohtumääruse peale võib määruskaebuse esitada ka võlausaldaja, määruskaebuse esitamise tähtaeg hakkab sellisel juhul kulgema pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Halduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada avaldaja ja pankrotihaldur.
Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Silver Nõmm'ele (sünniaeg 24.12.1985) 03.02.2015. a otsuse nr 13-1/499, millega tunnistas kehtetuks 12.11.2014. a otsuse nr 13-18/1373 ja vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ning intressimäära vähendamise.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti
teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Play2b Estonia OÜ-le (registrikood 12374993) 02.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/7441 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalnimetatud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
2. Perfect Logistilisi Lahendusi OÜ-le (registrikood 12114766) 21.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/5228 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3.Partners InC OÜ-le (registrikood 12322192) 19.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/4289 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Partners InC OÜ-le (registrikood 12322192) 14.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/4157 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Põllusaaduste OÜ-le (registrikood 11231783) 03.02.2015. a korralduse nr 9-1.1/7642 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Põllusaaduste OÜ-le (registrikood 11231783) 02.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/7300 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
7.PREFABHOUSES OÜ-le (registrikood 12411323) 10.02.2015. a korralduse nr 13-11/10814 maksuvõla tasumiseks summas 518.07 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Veiko Paimla'le (sünniaeg 17.09.1972) 20.01.2015. a korralduse nr 13-11/5478 maksuvõla tasumiseks summas 134.30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Eveli Pruuli'le (sünniaeg 29.07.1978) 20.01.2015. a korralduse nr 13-11/5620 maksuvõla tasumiseks summas 65.10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Tarmo Pinnar'ile (sünniaeg 16.05.1963) 26.01.2015. a korralduse nr 13-11/8482 maksuvõla tasumiseks summas 84.75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Vladislav Eggi 'le (sünniaeg 04.04.1971, aadressil Lõvisaba tee 2-2 Audru Audru vald 88317 Pärnu maakond) 21.01.2015 korralduse nr 13-11/6596 maksuvõla tasumiseks summas 338,09 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Dem Solution OÜ-le (registrikood 12475257) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.1/6186 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ SILDECAR (pankrotis, registrikood 10549862) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 10.03.2015. a algusega kell 14.00 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Ülevaade senisest pankrotimenetlusest ja tervendamiskava täitmisest 2. Ettevõtte ja juriidilise isiku tegevuse lõpetamise otsustamine. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Haagisekeskus (pankrotis, registrikood 10639217) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 05.03.2015. a algusega kell 11.00 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Pankrotimenetluse lõpetamisega seotud küsimused ja pankrotimenetluse kulude kinnitamine. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtulahendi resolutsiooni:
1. Lõpetada Vladimir Rodetski (IK 37112182253, surnud 13.05.2013) pärandvara pankrotimenetlus raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata, kuna pärandvarast ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks ja puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus.

2. Vabastada ajutine pankrotihaldur Tiia Kalaus Vladimir Rodetski pärandvara pankrotimenetluses ajutise pankrotihalduri ülesannetest.


4. Avaldada teade Vladimir Rodetski pärandvara pankrotimenetluse lõpetamise kohta Ametlikes Teadaannetes.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate:
Pärnu Maakohtu kohtunik Lea Pavelsoni 26.02.2015 kohtumääruse resolutsioon:
Nimetada füüsilisest isikust võlgniku Anna Ivanova ajutiseks pankrotihalduriks Maie Klemmer (isikukood 45605020365, OÜ Gaius Õigusbüroo, asukoht Tallinna mnt 12, 79513 Rapla, e-post mai.gaius@mail.ee), kes omab 20.03.2001 välja antud tunnistust nr 63.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida füüsilisest isikust võlgniku Anna Ivanova vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Anna Ivanoval käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada füüsilisest isikust võlgniku Anna Ivanova vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 27.03.2015 kell 10.00 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda võlgnik ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 161 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-16944 Lõpetada Osaühing Merimetsa Ratsakeskus (pankrotis, registrikood 11035214) pankrotimenetlus võlausaldajate nõusolekul.
Jätta Osaühing Merimetsa Ratsakeskus (pankrotis) likvideerimata.
Vabastada Mari Männiko pankrotihalduri kohustustest.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel.
Harju Maakohus 27. veebruari 2015 kohtumäärusega määras kinnitada Vjat¨eslav Kannu (sündinud 22.07.1965, surnud 09.11.2013) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihaldur Mari Männiko poolt 06.01.2015 esitatud lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus. Vabastada pankrotihaldur Mari Männiko Vjat¨eslav Kannu pärandvara pankrotihalduri kohustustest.
 
 27.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel alljärgmise teate:
KOHUS MÄÄRAS KOHTUASJAS nr 2-15-348:
1. Rahuldada Dina Efanova (IK44910150312) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Kuulutada välja Dina Efanova (IK44910150312) pankrot 27.02.2015. a kell 11:00.
3. Nimetada Dina Efanova (IK 44910150312) pankrotihalduriks Elin Vilippus (isikukood 46806280279; asukoht: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn; e-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee).
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 30.03.2015 kell 10:45. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
5. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
6. Dina Efanova (IK44910150312) ei tohi tema pankroti väljakuulutamisest kuni pankrotimenetluse lõpuni kohtu loata olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ega prokurist (ärikeeld).
7. Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade).
8. Kohustada Dina Efanova't (IK44910150312) kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged.
9. Kohustada Dina Efanova't (IK44910150312) ilmuma vande andmiseks 30.03.2015 kell 10:30 Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
10. Hoiatada Dina Efanova't (IK44910150312), et vande andmise kohustuse mittetäitmisel (sh vande andmise kohustuse täitmiseks kohtusse ilmumata jätmisel või vande andmisest keeldumisel) võib kohus teda trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti.
11. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3).
Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7).
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15716 Tallinn) tegi Viktor Rõmar'ile (isikukood 36610052229) 30.01.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/013126-36 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega kohustatakse Viktor Rõmar'i tasuma tulumaksu summas 108 578,68 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.
Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vladimir Gusljajev (pankrotis), sünd 24.03.1982. a, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 24.03.2015 kell 16.30 halduri büroos aadressil Roseni 7, Tallinn (B-sissepääs).
Päevakord: 1) Nõuete kaitsmine; 2) Pankrotimenetluse kulude kinnitamine; 3) Edasiste pankrotimenetluse toimingute otsustamine.
Nõudeavalduste ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne võlausaldajate üldkoosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga, e-post: andres@pankrotihaldur.ee. Teate avaldamise õiguslik alus: "Pankrotiseadus” § 100 lg 4.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas:
1. Erika Boikova'le (sünniaeg 17.05.1994) 26.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/589 sunniraha tasumiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

2. Andrei Garanin'ile (sünniaeg 11.02.1985) 14.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/2004 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

3. Siim Jõras'ele (sünniaeg 20.09.1985) 26.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/3929 füüsilise isiku 2012. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le HARDWOOD DESIGN (registrikood 12537395) 29.09.2014. a otsuse nr 7.1-5/012289 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 29.09.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi KAITSEKATE OÜ-le (registrikood 11592914) 11.02.2015 korralduse nr 9-1/1230 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alar Mõtus (pankrotis), sünd 17.11.1962, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 24.03.2015 kell 16.00 halduri büroos aadressil Roseni 7, Tallinn (B-sissepääs).
Päevakord: 1) Nõuete kaitsmine; 2) Pankrotimenetluse kulude kinnitamine.
Nõudeavalduste ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne võlausaldajate üldkoosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga, e-post: andres@pankrotihaldur.ee. Teate avaldamise õiguslik alus: "Pankrotiseadus” § 100 lg 4.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Anna Arapova (pankrotis), sünd 29.11.1984, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 24.03.2015 kell 15.30 halduri büroos aadressil Roseni 7, Tallinn (B-sissepääs).
Päevakord: 1) Nõuete kaitsmine; 2) Pankrotimenetluse kulude kinnitamine.
Nõudeavalduste ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne võlausaldajate üldkoosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga, e-post: andres@pankrotihaldur.ee. Teate avaldamise õiguslik alus: "Pankrotiseadus” § 100 lg 4.
 
 26.02.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtumääruse resolutsiooni:
1. Rahuldada AS Silbet avaldus OÜ Caffold (RK 10548756) pankroti väljakuulutamiseks.

2. Kuulutada välja OÜ Caffold pankrot 26. veebruaril 2015 kell 16.00.

3. Nimetada OÜ Caffold pankrotimenetluses pankrotihalduriks Sirje Tael (asukoht: Jaama 76, 50605 Tartu, tel 740 7610, GSM 5650 3342, sirje@stael.ee).

4. Võlausaldajate esimese üldkoosolek toimub 17. märtsil 2015 kell 10.00 Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas saalis nr 6 Kooli 2 a, Jõhvi.

5. Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.

6. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

7. Määrata ajutise pankrotihalduri Sirje Tael’a ajutise halduri tasuks 973,50 EUR (üheksasada seitsekümmend kolm eurot ja 50 senti), (ajutise halduri tasu ei sisalda sellelt tasumisele kuuluvat sotsiaalmaksu summas 321,26 EUR) milline summa maksta pankrotihaldur Sirje Tael’ale välja pankrotivara arvelt Sirje Tael’a kontole nr EE472200001103608311.

8. Määrata ajutise pankrotihalduri Sirje Tael’a hüvitiseks kulutuste katteks pankrotiasja ettevalmistamisel 18,00 EUR (kaheksateist eurot, sisaldab käibemaksu 20%), milline summa maksta välja pankrotivara arvelt ning kanda pankrotihaldur Sirje Tael’a soovil OÜ Prolex (RK 10605678) kontole nr EE672200221013997303.

9. Teha pankrotimäärus teatavaks Viru Maakohtu kantselei kaudu 26. veebruaril 2015. a kl 16.00 ning kohtuteadete avaldamise korras väljaandes Ametlikud Teadaanded ühel korral PankrS § 7 lg 1, § 33 lg 1 alusel, tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat alates pankrotiteate avaldamise päevast.

10. Saata käesolev määrus teadmiseks menetlusosalistele ja täitmiseks Viru Maakohtu registriosakonnale (kinnistusraamat; äriregister) ja pankrotihaldurile Sirje Tael’ale.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates.

Ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada võlgnik ja ajutine haldur.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 26.02.2015 kohtumäärusega lõpetada OÜ Riiamäe (registrikood 12661959) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Tiia Kalausel likvideerida OÜ Riiamäe kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta.
Vabastada Tiia Kalaus OÜ Riiamäe ajutise pankrotihalduri kohustustest pärast võlgniku kustutamist äriregistrist.
Määrata OÜ Riiamäe dokumentide hoidjaks Janari Kintsiraud (isikukood 38511235235).
Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 26.02.2015 kohtumäärusega lõpetada OÜ Mummu (registrikood 12316760) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Tiia Kalausel likvideerida OÜ Mummu kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta.
Vabastada Tiia Kalaus OÜ Mummu ajutise pankrotihalduri kohustustest pärast võlgniku kustutamist äriregistrist.
Määrata OÜ Mummu dokumentide hoidjaks Kätlin Luigaste (isikukood 480003112761).
Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtulahendi resolutsiooni:
1. Võtta Rain Vaha (37410235715) pankrotiavaldus menetlusse.

2. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks Tiia Kalaus (büroo asukoht: Fortuuna 1 Tartu 50603, tel: 504 6694; 740 7662, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee).

4. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung 23. märtsil 2015 kell 13.00 Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas, kohtusaal nr 6.

5. Peatada Rain Vaha vara suhtes toimuv sundtäitmine.

6. Keelata Rain Vahal ajutise halduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
7. Pankrotiavalduse tagamise osas täidab kohtumäärust ajutine pankrotihaldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
8. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu kohta.
 
 26.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 26. veebruari 2015. a määrusega määrati rahuldada Olga Ibadova avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja Olga Ibadova, isikukood 48711040274, pankrot 26. veebruaril 2015. a kell 14.00. Nimetada Olga Ibadova pankrotihalduriks Jüri Truuts (asukoht Jõe 2, Tallinn, 10151, tel: 502 6222, 660 1761, e-post truuts@autente.ee). Määrata Olga Ibadova võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 18. märts 2015. a algusega kell 13.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 418. Teha pankrotihaldurile ülesandeks: selgitada välja võlausaldajate nõuded, valitseda pankrotivara, korraldada selle moodustamine ja müük ning rahuldada pankrotivara arvel võlausaldajate nõuded; selgitada välja võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjused ja aeg; anda oma tegevusest aru ja esitada pankrotimenetluse kohta andmeid kohtule, järelevalveametnikule ja pankrotitoimkonnale. Pankrotihalduril on oma ülesannete täitmiseks õigus: saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides, samuti võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt ning krediidiasutuselt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Peatada Olga Ibadova vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata Olga Ibadoval ilma pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 26.02.2015. a määrusega määrati teha ettepanek Osaühing Brokmak (rk: 10097644) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Brokmak OÜ pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 3000 eurot hiljemalt 11.03.2015. a Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või nr EE062200221059223099 AS-is Swedbank, EE513300333522160001 AS-is Danske Bank Eesti filiaal või EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaal. Selgitusse märkida tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate:
Nimetada Ristery osaühing'u, rg-kood 11785429, ajutiseks pankrotihalduriks Andres Alaver (isikukood xxxxxxxxxxx, Advokaadibüroo Alaver & Partnerid, asukoht Pronksi 3, 10124 Tallinn, e-post alaverab@neti.ee), kes omab tunnistust nr 89.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida Ristery osaühingu vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Ristery osaühingul käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada Ristery osaühingu vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 26.03.2015 kell 10.00 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda võlgniku esindaja ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlgniku esindajale ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Rekrum Eesti OÜ (pankrotis, registrikood 12256236) pankrotimenetluses toimub 04.03.2015 algusega kell 11:00 halduri büroos Tallinnas Roseni 7 (2.korrus). Päevakorras on pankrotimenetluse lõpetamine. Informatsioon telefonil 501 8178 või eposti aadressil andres.tootsman@haldur.just.ee. Teadaanne avaldatakse PankrS § 79 alusel.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Marcus Randoja’le (sünd 07.01.1991) korralduse 19.12.2014 nr 9-1/7938 dokumentide esitamiseks vara võõrandamisest saadud kasu kindlakstegemiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Tervisepark (registrikood 12351288) 26.02.2015 korralduse nr 13-11/12041 maksuvõla tasumiseks summas 1668,76 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le Töösipelgas (registrikood 11996540) 11.02.2015 korralduse nr 13-11/10848 maksuvõla tasumiseks summas 427,79 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Taraska (registrikood 11390234) 12.02.2015 korralduse nr 13-11/10959 maksuvõla tasumiseks summas 1672,86 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Marko Roose'le ( sünd 30.09.1981) 7.01.2015 korralduse nr 13-11/1740 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Revo Sang'ale (sünd 23.04.1978) 2.02.2015 korralduse nr 13-11/10173 maksuvõla tasumiseks summas 52,28 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Marek Tuulik'ule (sünd 16.05.1968) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5496 maksuvõla tasumiseks summas 55,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Ants Tugev'ile (sünd 17.09.1973) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5499 maksuvõla tasumiseks summas 109,10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Toomas Tomson'ile (sünd 19.09.1968) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5043 maksuvõla tasumiseks summas 68,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Aivar Trumsi'le (sünd 15.07.1962) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5039 maksuvõla tasumiseks summas 68,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Nazakat Mirza Hüseyn Qizii Salayeva'le (sünd 24.07.1949) 9.01.2015 korralduse nr 13-11/2294 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-14-54887, PankrS § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Viru Maakohtu 09.10.2014 kohtumääruse pankrotiasjas 2-14-54887 kuulutati välja Tiia Annimäe (isikukood 46511060212, surnud 08.11.2008) pärandvara pankrot ja nimetati pärandvara pankrotihalduriks Tiia Kalaus.
19.02.2015 haldur on esitanud aruande ja PankrS § 158 lg 1 alusel taotluse pankrotimenetluse raugemise tõttu lõpetamiseks, sest pankrotivarast ei jätku masskohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks.
PankrS § 158 lg 6 tulenevalt kohus ei lõpeta menetlust sama paragrahvi lõike 4 alusel, kui võlausaldaja või kolmas isik maksab massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole kohtu poolt määratud summa.
Eeltoodu alusel kohus teeb Tiia Annimäe pärandavara võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele ettepaneku kuni 06.04.2015:
1) Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pank EE571010220229377229, Swedbank EE062200221059223099, Danske Bank EE513300333522160001 või Nordea Bank EE221700017003510302 halduri tasu ja pankrotimenetluse kulude katteks selgitusega "pankrotiasi nr 2-14-54887" 2000 (kaks tuhat) eurot ette tasumiseks;
2) Tasumise kohta kohtule maksekorralduse esitamiseks.
Kohtu määratud ajaks raha kandmata jätmisel PankrS § 158 lg 4 alusel lõpetab kohus pankrotimenetluse raugemise tõttu.
 
 26.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-60765 Rahuldada Aare Ind'i avaldus Kati Eier'i pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Kati Eier'i (sünd 01.10.1979) pankrot 26. veebruaril 2015. a kell 14.00.
Nimetada Kati Eier'i pankrotihalduriks vandeadvokaadi vanemabi Kristo Teder (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25, 10116 Tallinn, telefon 664 0620, e-post kristo.teder@kraaviab.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 23. märts 2015. a algusega kell 12.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 218.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile.
Kohustada Kati Eier'it kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 23. märtsil 2015. a kell 11.50. Kui Kati Eier vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus määrata trahv, kohaldada sundtoomist või aresti kuni 3 kuud.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. UAB-le Overdraivas (registrikood 60274371) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.4/844 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
2. T&M Iluteeninduse OÜ-le (registrikood 11154901) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4768 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta ning 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4864 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Taristu Projekteerimise OÜ-le (registrikood 12182710) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5063 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. HI Machines OÜ-le (registrikood 12687278) 23.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5335 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
5. AS-ile Haljala Ehitus (PANKROTIS) (registrikood 10227288) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7643 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2015. a veebruari-, märtsi- ja aprillikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
6. Tallinna Köögiteenused OÜ-le (registrikood 12406244) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8360 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8361 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Tallinna Köögiteenused OÜ-le (registrikood 12406244) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8574 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Anne Seer'i (isikukood 44801186019) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäeviti kl 9.00-17.00 pankrotihalduri asukohas Õpetaja 9a, Tartu (OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides). Vastuväiteid jaotusettepanekule võib esitada Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest. Lisainfo tel 742 0583 või 505 3344. Teate avaldamise alus: PankrS § 143 lg 5.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 lg 2 ja § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 26.02.2015 kohtumäärusega määras Svetlana Mamutova (pankrotis, isikukood 46810140339) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 1000 eurot.
Teha ettepanek Svetlana Mamutova (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 7 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 lg 2 ja § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 26.02.2015 kohtumäärusega määras Oksana Arkhipova (pankrotis, isikukood 47009030280) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 2000 eurot.
Teha ettepanek Oksana Arkhipova (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 7 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel alltoodud väljavõtte 25.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-14-62355:

Lõpetada OÜ Greenneft (registrikood 11710868, asukoht Kase pst 10-2, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Läänemaa), juhatuse liige Marek Mändmaa (isikukood 37912254713) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Ly Müürsool likvideerida OÜ GreenNeft kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates ja kustutada OÜ GeenNeft äriregistrist.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Ly Müürsoo tema kohustustest OÜ GreenNeft pankrotimenetluses pärast OÜ GreenNeft likvideerimist ja äriregistrist kustutamist.
Määrata OÜ GreenNeft dokumentide vastutavaks hoidjaks juhatuse liige Marek Mändmaa (isikukood 37912254713).

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse kirjalikult Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest. Võlausaldaja võib esitada määruskaebuse pankrotimenetluse lõpetamise osas 15 päeva jooksul pankrotimenetluse lõpetamise teate väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest arvates. Võlgnik ja ajutine haldur võib esitada määruskaebuse ajutise halduri tasu hüvitamise osas 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest. Menetlusabi andmise osas võib määruskaebuse samas korras esitada Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-13-11154 Rahuldada aktsiaselts Ääretaga (pankrotis, registrikood 10093126) pankrotihalduri taotlus.
Kinnitada aktsiaselts Ääretaga (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihaldur Jüri Truutsi poolt esitatud jaotusettepanek.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 26.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-933:
1. Võtta Harju Maakohtu KÜ-u Ehitajate 17 avaldus Valentina Rjazantseva (46111260212) pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel pankrotihaldur Ingrid Proos (IK45107210223; asukoht: asukoht: Ingrid Proosi Õigusbüroo OÜ, Nõmme tee 64, Tabasalu, Harku vald, 76901 Harjumaa; e-post: ingridproos7@gmail.com; telnr +372 505 7824, +372 601 7796).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 19. märtsil 2015. a kell 10.00 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 16.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, võlgnikule, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 26.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-1431:
1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse No BS Production OÜ-u (rg-kood: 12707986) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel pankrotihaldur Svetlana Pilden (IK47809102261; asukoht: Business Law Firm OÜ, Liivalaia 21-17, Tallinn 10118; e-post: svetlana.pilden@haldur.just.ee; telnr +372 528 0212, +372 687 6195).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 17. märtsil 2015. a kell 12:30 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 13.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 1 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 26.02.15 määrusega:
1. Lõpetada Corfu meedia OÜ (registrikood 12169158, asukoht Pirita tee 20p, PK9) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
2. Likvideerida Corfu meedia OÜ (registrikood 12169158) ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
Corfu meedia OÜ (registrikood 12169158) likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Indrek Naurile. Enne kuue kuu möödumist lubada ajutisel halduril esitada Corfu meedia OÜ äriregistrist kustutamise avaldus üksnes Maksu- ja Tolliameti eelneval kirjalikul nõusolekul (10.02.2015 Maksu- ja Tolliameti taotletu alusel).

3. Vabastada ajutine pankrotihaldur Indrek Naur tema ülesannetest pärast Corfu meedia OÜ kustutamist äriregistrist.
4. Määrata Corfu meedia OÜ (registrikood 12169158) dokumentide hoidjaks Mihhail Rodionov (ik 377072550240).
5. Määrata ajutise pankrotihalduri Indrek Nauri tasuks 672 eurot (lisandub sotsiaalmaks 221.76 eurot) seega kokku 893.76 eurot, millest 496.76 eurot välja mõista võlgniku juhatuse liikmelt Mihhail Rodionovilt ik 37707250240 ja see kanda Indrek Nauri arveldusarvele.
6. Hüvitada ajutise halduri tasu ja kulutused summas 397 eurot PankrS § 23 lg 4 riigi vahenditest, kanda Indrek Nauri arveldusarvele.
7. Saata Riigi Tugiteenuste Keskusele määruse jõustunud ärakiri riigivahenditest ajutise halduri kulutuste hüvitamiseks, vastavalt käesoleva määruse p-le 7.
8. Avaldada teade pankrotiavalduse menetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 26.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-1895:
1. Võtta Harju Maakohtu Stevorte Capital OÜ-u avaldus MCA Creations OÜ-u (reg.-kood: 12479261) pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel pankrotihaldur Indrek Lepsoo (IK37611282726; asukoht: Roseni 7, Tallinn 10111; e-post: andres@pankrotihaldur.ee; telnr +372 509 7167, +372 664 5135).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 17. märtsil 2015. a kell 10.30 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 13.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, võlgnikule, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ruslan Pastuhov (pankrotis, isikukood 38504100354) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25-303, Tallinn, eelnevalt pankrotihalduriga kokku leppides tel 664 0620 või aivar@concord.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Teate avaldamise alus PankrS § 163 lg 1
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 26.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-1650:
1. Võtta Harju Maakohtu Omega Invest OÜ avaldus Dmitri Romanenkov'i (IK 37211280285) pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel vandeadvokaat Ene Ahas (IK37211280285; asukoht: AB Sirel & Partnerid, Tartu mnt 43, Tallinn 10128; e-post: ene@pankrotivarad.ee; telnr +372 510 6442, +372 606 9600).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 17. märtsil 2015. a kell 10.00 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 13.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, võlgnikule, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tulenevalt pankrotiseaduse § 30 lg 2 avaldab kohus alloleva teate:

Määrata OÜ Kitter Trading (likvideerimisel), rg-kood 12062147, pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1600 (üks tuhat kuussada) EUR ja selle maksmise tähtajaks võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele 14 päeva väljaandes Ametlikud Teadaanded võimaluse teatamisest, mis tuleb tasuda rahandusministeeriumi a/a-le EE571010220229377229 SEB Pank AS, EE062200221059223099 Swedbank AS, EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal või EE513300333522160001 Danske Bank AS Eesti filiaal, viitenumbrit ei ole vaja. Selgitusse märkida ts. asja number, makse liik ja kelle eest maksti Kohtule tuleb määruse p 1 nimetatud ajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi, ts. asja nr, arvelduskonto number millelt ettemaks tasuti, ettemaksu tasumise kuupäev.)
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse haldusmenetluse seaduse (HMS) § 31 alusel.
Maksu- ja Tolliamet tegi Siiri Pendla'le (sünniaeg 30.06.1993) 05.01.2015 otsuse nr 2.6-5.2/0002 hävitada tollijärelvalve all 03.12.2014 kauba kinnipidamise teatisega nr 12.1-6/0386-1 kinni peetud intellektuaalomandi õigust rikkuvaks tunnistatud kaup, milleks on kaubamärgiga Guess sarnaselt tähistatud õlakott.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
Dokumendi resolutiivosa loetakse avaldatuks pärast esimest avaldamise korda (HMS § 31).
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Endo Sarapson'ile (sünd 06.12.1967) ja Gea Sarapson'ile (sünd 29.01.1980) 28.01.2015 korralduse nr 9-1/742 dokumentide esitamiseks seoses 2013. a füüsilise isiku ühise tuludeklaratsiooniga koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Dmitri Makridenko'le (sünd 14.12.1980) 07.10.2014 korralduse nr 9-1.4/040031 dokumentide esitamiseks seoses koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

3. Andrei Savitski'le (sünd 10.05.1967) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/004053 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

4. Maxim Mikhaylov'ile (sünd 17.10.1984) 27.01.2015 korralduse nr 9-1.4/004107 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

5. Viktor Volkov'ile (sünd 30.01.1977) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/004004 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

6. Aleksandr Orlov'ile (sünd 09.04.1971) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/003876 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
Kuuno Ahlbergile (Ahlberg, sünniaeg 23.05.1971) 30.12.2014 korralduse nr 13-11/127984 maksuvõla tasumiseks summas 305,25 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) andis:
1. Neostore.ee OÜ-le (registrikood 11958858) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3860 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesolevate korralduste kättetoimetamisest arvates;
2. Nisutera OÜ-le (registrikood 10881071) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3861 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesolevate korralduste kättetoimetamisest arvates;
3. Nord Imperika OÜ-le (registrikood 12690493) 24.11.2014 korralduse nr 9-1.1/66148 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta septembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega ja korralduse nr 9-1.1/66149 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta septembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesolevate korralduste kättetoimetamisest arvates;
4. Novateks Ehitus OÜ-le (registrikood 12166266) 02.02.2015 korralduse 13-11/10453 maksuvõla tasumiseks summas 3920,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Nordbuild Grupp OÜ-le (registrikood 12191689) 12.02.2015 korralduse 13-11/10975 maksuvõla tasumiseks summas 3955,79 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. A.M Grupp OÜ-le (registrikood 10084162) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5041 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesolevate korralduste kättetoimetamisest arvates
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate. Tartu Maakohus määras 25.02.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-441 Vladimir Patonin (isikukood: 38106016542) pankrotiavaldus 1) nimetada Vladimir Patonin ajutiseks pankrotihalduriks Einar Vallandi (kontaktaadress: OÜ Õigusbüroo Faktoorum, Õpetaja 9a, 51003 Tartu, telefon: 742 0583; GSM 511 8670; e-post: einar.vallandi@haldur.just.ee); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 17. märtsil 2015. a algusega kell 10.30 Tartus, Kalevi 1 saal 452.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 25.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-2473:
1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Vladimir Albrant'i (IK38004274926) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Andres Hermet, pankrotihaldur (IK36709162743; asukoht: Roseni 7, Tallinn 10111; e-post: andres@pankrotihaldur.ee; telnr +372 502 6408, +372 664 5141).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 11. märtsil 2015. a kell 11.30 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 09.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate:
Nimetada füüsilisest isikust võlgniku Nikita Konstantinov’i (isikukood 38206300258) ajutiseks pankrotihalduriks Andres Alaver (isikukood xxxxxxxxxxx, Advokaadibüroo Alaver & Partnerid, asukoht Pronksi 3, 10124 Tallinn, e-post alaverab@neti.ee), kes omab 12.05.2006 välja antud tunnistust nr 89.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida füüsilisest isikust võlgniku Nikita Konstantinovi vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Nikita Konstantinovil käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada füüsilisest isikust võlgniku Nikita Konstantinovi vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 26.03.2015 kell 11.00 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda võlgnik ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas
esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
03.03.2015Õiend
Lisatud isikukood: 38206300258
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohus määras 25.02.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-1244 Maksu-ja Tolliamet avaldus Abstrakt OÜ (registrikood: 11044495) pankroti väljakuulutamiseks 1) nimetada Abstrakt OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Einar Vallandi(OÜ Õigusbüroo Faktoorum; kontaktaadress: Õpetaja 9a, Tartu; telefon 742 0583; GSM 511 8670; e-post: ainar.vallandi@haldur.just.ee); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 17. märtsil 2015 algusega kell 11.00 Tartus, Kalevi 1 saal 452.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate:
Nimetada Roheline Ait OÜ, rg-kood 12601710, ajutiseks pankrotihalduriks Andres Alaver (isikukood xxxxxxxxxxx, Advokaadibüroo Alaver & Partnerid, asukoht Pronksi 3, 10124 Tallinn, e-post alaverab@neti.ee), kes omab tunnistust nr 89.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida Roheline Ait OÜ vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Roheline Ait OÜ-l käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada Roheline Ait OÜ vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 26.03.2015 kell 10.30 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda võlgniku esindaja ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlgniku esindajale ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 25.02.2015 kohtumäärusega kinnitada aktsiaselts Lihameister (pankrotis) (rk 10302498, asukoht Kobilu küla Konguta vald Tartumaa 61205) pankrotimenetluse lõpparuanne ja lõpetada AS Lihameister (pankrotis) pankrotimenetlus.
Pankrotihaldur Olev Kuklase vabastada AS Lihameister (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest äriühingu äriregistrist kustutamisega.
Määrata AS Lihameister (pankrotis) dokumentide hoidjaks AS Transcom (registrikood 10550575, aadress Emajõe 24/26, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80030).
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Võlausaldaja võib määruskaebuse esitada, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Pankrotihaldur võib esitada pankrotimenetluse kulude kohta tehtud määruse peale määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 145 lg 5 kohaselt 25.11.2013 kohtumääruse resolutsiooni tsiviilasjas 2-14-54266:

1. Kinnitada Kalle Juurik'u (pankrotis, isikukood 36509064919, surnud 14.04.2013) pärandvara pankrotimenetluses jaotusettepanek pankrotihaldur Ly Müürsoo poolt esitatud kujul:

1.1. Tunnustatud nõuded ja nende rahuldamisjärgud ning jaotised:

I järgu nõuded - ei esitatud

II järgu nõuded

VÕLAUSALDAJA - Tunnustatud nõuded (¤) - Jaotis järgus (%)
SNEL Grupp OÜ - 337.87 - 2,305
SMS Laen AS - 528 - 3,602
Ferratum Estonia OÜ - 138.22 - 0,943
BIGBANK AS - 2537.48 -17,310
Swedbank AS - 1088.41 - 7,425
Swedbank AS - 302.48 - 2,063
Swedbank AS - 7831.83 - 53,426
AS Eesti Telekom - 1377.32 - 9,395
Raha24 OÜ - 517.66 - 3,531
KOKKU II järgu nõudeid - 14 659.27 - 100%

III järgu nõuded - ei esitatud

2. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

3. Kinnitada vajalikud kulud kogu pankrotimenetluse aja eest summas 200.00 (kakssada) eurot.

EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Pärnu Maakohtule 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate 25.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist:

RESOLUTSIOON

Lõpetada füüsilise isiku Raul Klandorf'i (pankrotis) pankrotimenetlus pankrotiseaduse (PankS) § 29 lg 1 alusel pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu (PankS § 29-lg 1 ja 3).

Avaldada teade füüsilise isiku Raul Klandorfi (isikukood 37311144917) pankrotimemenetluse lõpetamise kohta pankrotti välja kuulutamata väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Vabastada ajutine pankrotihaldur Maie Klemmer ajutise pankrotihalduri kohustustest.

Võlausaldaja poolt kantud menetluskulud jätta võlausaldaja kanda.

Toimetada määruse ärakiri kätte võlausaldajale, võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile saata p 3 osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.

EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 30 lg 2 teate.
Harju Maakohtu 25. veebruari 2015. a määrusega määrati teha ettepanek Collect Invest OÜ, registrikood 12180697, pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Collect Invest OÜ pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 2000 eurot hiljemalt 06.03.2015. a Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 30 lg 2 teate.
Harju Maakohtu 25. veebruari 2015. a määrusega määrati teha ettepanek Aleksei Leont¨uk, sündinud 18.01.1984, surnud 24.05.2014) pärandvara pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Aleksei Leont¨uk pärandvara pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 1500 eurot hiljemalt 05. märtsiks 2015. a. Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu 20.02.2015 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-61936 lõpetas kohus SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) pankrotiavalduse menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Kohus avaldab kooskõlas pankrotiseaduse (PankrS) § 29 lg 4 väljaandes Ametlikud Teadaanded alljärgneva teate menetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu:
1. Lõpetada SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
2. Ajutine pankrotihaldur Indrek Lepsoo (isikukood 37611282726) likvideerib SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) kahe kuu jooksul menetluse lõpetamise määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta (PankrS § 29 lg 8).
3. Vabastada ajutine pankrotihaldur Indrek Lepsoo (isikukood 37611282726) alates SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) äriregistrist kustutamisest.
4. Määrata SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) dokumentide hoidjaks Indrek Lumi (isikukood 38004074914).
Edasikaebamise kord. Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Võlausaldaja, kes ei esitanud pankrotiavaldust, võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates menetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Määruskaebust ei saa esitada viie (5) kuu möödumisel määruse tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohus selgitab, et seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6). Teade menetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Urmas Pikk'a (ik 36001232733) pankrotihaldur kutsub vastavalt pankrotiseaduse §-le 180 kokku võlausaldajate üldkoosoleku 04.03.2015 algusega kl 11.00. Koosolek toimub OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides aadressil Õpetaja 9a, Tartu (hoone 2. korrusel). Koosoleku päevakord: 1) pankrotimenetluse kulude kinnitamine; 2) kohtule ettepaneku tegemine pankrotihalduri tasu suuruse osas; 3) võlgniku poolt esitatud kompromissettepaneku läbivaatamine ja kompromissi tegemise otsustamine. Kompromiss puudutab kõiki võlausaldajaid, kelle nõue on pankrotimenetluses tunnustatud. Täiendav teave haldurilt tel 505 3344 või e-posti aadressil: kyllike.mitt@haldur.just.ee.
 
 25.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Mihhail Birjuk'le (sünniaeg 17.08.1981) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/003239 2013.aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks. Korralduse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha.
2. Silver Aavastik'le (sünniaeg 07.04.1988) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.4/003597 2013.aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks. Korralduse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha.

Korralduse ja otsuse terviktekstidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindubüroos.
Korraldus ja otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Mihkel Martin'le (sünniaeg 23.07.1969) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.4/003660 2013. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks. Korralduse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha.

Korralduse ja otsuse terviktekstidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindubüroos.
Korraldus ja otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Aivar Solodov'ile (sünd 26.09.1987) 26.01.2014. a korralduse nr 9-1.4/3891 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Haapsalu teenindusbüroos (Jaama 17, 90507 Haapsalu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Fast Motor OÜ-le (12556292) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/6965 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, 71020 Viljandi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade

Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet tegi LPS Grups OÜ-le (registrikood 11962995) 16.02.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/024796-7 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega kohustatakse LPS Grups OÜ tasuma käibemaksu 1973,30 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.

Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.


Maksu- ja Tolliamet
Lõõtsa 8a, Tallinn
Telefon: 1811
E-post: emta@emta.ee
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 23.02.2015 kohtumäärusega lõpetada Aktsiaselts Tartu Laululava (pankrotis, rk 10050648) pankrotimenetlus pärast pankroti väljakuulutamist raugemise tõttu, kuna pankrotivarast ei jätku massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks.
Vabastada pankrotihaldur Andres Uuli tema kohustustest AS Tartu Laululava (pankrotis) pankrotimenetluses pärast AS Tartu Laululava (pankrotis) äriregistrist kustutamist.
Määrata AS Tartu Laululava (pankrotis) dokumentide hoidjaks Alari Piispea (ik 36605112740, asukoht Laulupeo pst 25 Tartu linn).
Määrus kuulub viivitamatule täitmisele.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või võlausaldaja esitada määruskaebuse kirjalikult Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Haldur võib esitada määruskaebuse halduri tasu ja kulutuste osas (PankrS § 3 lg 2, § 150 lg 5, § 164 lg 1, TsMS § 661 lg 1, 2).
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Svetlana Kisseljova (ik 46904282244) pankrotimenetluses toimub 13.03.2015. a algusega kell 10.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Hannes Toots'i (ik 35708114249) pankrotimenetluses toimub 13.03.2015. a algusega kell 11.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Kristo Valge (ik 37806084917) pankrotimenetluses toimub 13.03.2015. a algusega kell 12.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aldo Vinkel, isikukood 35911250357, pankrotimenetluses toimub 17.03.2015. a kl 15.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (kolmas nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ali-Gussein Kerimov, isikukood 37810240292, pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post info@cavere.ee. Vastuväiteid on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Kermet Grupp OÜ (rg-kood 11477403) pankrotimenetluses toimub 13.03.2015. a algusega kell 12.30 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: Võlanõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel.
 
 23.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne