AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood () - ()  
Leitud kirjeid kokku: 8631
Kuvan: 1-1000

Sirvimiseks väljastati 750 kirjet, aga baasis on valitud tingimustele vastavaid kirjeid rohkem. Palun piirake otsinguruumi.

[  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 järgmised  ]

 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Toitlustusteenused OÜ (pankrotis), registrikood 11608696, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 12.05.2014 kell 16:30 Advokaadibüroo LEXTAL ruumides aadressil Rävala pst 4, 10143 Tallinn. Üldkoosoleku päevakord: Katri Rünkjanen-i nõude esitamise tähtaja ennistamine ja Katri Rünkjanen-i nõude kaitsmine Toitlustusteenused OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses. Nõudeavalduse ja sellele esitatud kirjalike vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel Advokaadibüroos LEXTAL, Rävala pst 4, 10143 Tallinn, halduriga eelnevalt telefoni või e-kirja teel kokku leppides. Info tel 640 0250 või e-posti aadressil urmas.ustav@lextal.ee. Teate aluseks on PankrS § 100 lg 4.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Põlva kohtumaja 24.04.2014. a kohtumääruse resolutsioon:

PankrS § 158 lg 6 alusel avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmine teade:
Tartu Maakohtu Põlva kohtumaja teeb osaühing Valkesk Kütus (pankrotis) (registrikood 10665315) pankrotimenetluse jätkumisest huvitatud isikutele ettepaneku pankrotimenetluse raugemise vältimiseks tasuda pankrotimenetluse kulude katteks 2000 eurot Rahandusministeeriumi kontole nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is või nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või nr EE403300333416110002 Danske Bank A/S-i Eesti filiaalis viitenumbrile 3100057455 (märkides makse selgituses ära, et tegemist on pankrotimenetluse kuludega asjas nr 2-04-46) hiljemalt 15 päeva jooksul arvates käesoleva teate väljaandes Ametlikud Teadanded avaldamisest. Tartu Maakohtu Põlva kohtumajale esitada tasumist tõendav maksekorraldus või andmed, mis võimaldavad tasumist kontrollida elektrooniliselt.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 24.04.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Jaak Parindi (Parind, isikukood 37310225248) pankrotiavaldus.
Nimetada Jaak Parindi ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Allikvere (OÜ Parasmäe, asukoht Asula 3 11312 TALLINN, tel 505 1673, 650 6028, faks 631 1346, e-post haldur@allikvere.eu).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 20.05.2014. a kell 14.50 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 24.04.2014 kohtumäärusega määras Reval Tehnika OÜ (registrikood 12350030, asukoht Vabaõhumuuseumi tee 4-68 13522 TALLINN) ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Allikvere (OÜ Parasmäe, asukoht Asula 3 11312 TALLINN, tel 505 1673, 650 6028, faks 631 1346, e-post haldur@allikvere.eu).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 20.05.2014. a kell 14.30 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 24.04.2014 kohtumäärusega määras Vladislav Stradomski (isikukood 39211300249) ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Allikvere (OÜ Parasmäe, asukoht Asula 3 11312 TALLINN, tel 505 1673, 650 6028, faks 631 1346, e-post haldur@allikvere.eu).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 20.05.2014. a kell 14.40 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-16329 Võtta Aarne Põder avaldus Aare Põder pärandvara pankroti väljakuulutamiseks menetlusse.
Nimetada Aare Põder (sünd 15.09.1958, surnud 02.11.2013. a) pärandvara ajutiseks halduriks Elin Vilippus (A.Lauteri 5, 10114 Tallinn; e-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee; telefon +372 684 0620).
Peatada Aare Põder (sünd 15.09.1958, surnud 02.11.2013. a) pärandvara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta Aare Põder (sünd 15.09.1958, surnud 02.11.2013. a) pärandvara käsutada.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 14.05.2014. a kell 12.00 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 24.04.2014PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 24.04.2014 kohtumäärusega rahuldada Kaja Rulli pankrotiavaldus ja välja kuulutada kell 15.00 Kaja Rull, isikukood 46810226027, elukoht Pilvemäe talu Penuja küla Abja vald Viljandimaa, pankrot.
Nimetada pankrotihalduriks Margo Normann (Advokaadibüroo Normann ja Partnerid; Lossi 37 71004 Viljandi, tel 435 5370, 509 2695, e-post abnormann@gmail.com).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 12. mail 2014 kell 11.00 Posti 22 Viljandis Viljandi kohtumaja saalis nr 3.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
Kohustada Kaja Rulli enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut 12. mail 2014 kell 11.00 kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja äritegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged.
Jätta Kaja Rulli menetluskulud Kaja Rulli kanda.
Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.
Pankrotiteade avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Pankrotimääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-16138 Võtta Keila linna avaldus Raivo Rohtla pärandvara pankroti väljakuulutamiseks menetlusse.
Nimetada Raivo Rohtla (sünd 08.07.1943, surnud 05.09.2011. a) pärandvara ajutiseks halduriks Elin Vilippus (A.Lauteri 5, 10114 Tallinn; e-post elinvilippus.buroo@taitur.just.ee; telefon +372 684 0620).
Peatada Raivo Rohtla (sünd 08.07.1943, surnud 05.09.2011.a) pärandvara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta Raivo Rohtla (sünd 08.07.1943, surnud 05.09.2011. a) pärandvara käsutada.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 14.05.2014. a kell 12.15 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-50999 Võtta Aleksandr Kli¨evit¨ (sünd 03.04.1956) avaldus menetlusse.
Nimetada Aleksandr Kli¨evit¨ (sünd 03.04.1956) ajutiseks halduriks Elin Vilippus (A.Lauteri 5, 10114 Tallinn; e-post elinvilippus.buroo@taitur.just.ee; telefon +372 684 0620).
Peatada Aleksandr Kli¨evit¨ (sünd 03.04.1956) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Aleksandr Kli¨evit¨'l (sünd 03.04.1956) ajutise halduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 14.05.2014. a kell 12.30 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 24.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi Cumulative Media Agency OÜ-le (registrikood 12535634) 16.04.2014 korralduse nr 12.2-3/22977-1, kus maksuhaldur on kohustanud Cumulative Media Agency OÜ-d ilmuma 29.04.2014 kell 10:00 maksuhalduri juurde Maksu- ja Tolliametisse aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn ja andma teavet Cumulative Media Agency OÜ Eestis toimuva ettevõtluse kohta ning esitama 01.01.2014-28.04.2014 ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid (raamatupidamise algdokumendid, pangakontode väljavõtted (perioodil 01.01.2014 - 28.04.2014), kassa dokumendid, lepingud, pearaamat jm). Maksuhaldur hoiatab, et nimetatud korralduse täitmata jätmise korral kustutatakse Cumulative Media Agency OÜ käibemaksukohustuslaste registrist. Viimane korralduse täitmise tähtaeg on 06.05.2014 kell 09:00.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 24.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Igor Bogdanovile (sünniaeg 06.09.1968) 23.04.2014 korralduse nr 13-11/56565 maksuvõla tasumiseks summas 10,75 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Boris Breganovile (sünniaeg 05.18.1960) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/53892 maksuvõla tasumiseks summas 14.50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Sergei Bgmatserile (sünniaeg 11.02.1964) 19.03.2014 korralduse nr 13-11/21098 maksuvõla tasumiseks summas 120,83 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
4. Hooneühistule Boston Style (registrikood 80025385) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46119 maksuvõla tasumiseks summas 22,44 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Baltic Scrap Terminal (pankrotis), rg-kood 11314747, võlausaldajate üldkoosolek toimub 30. aprillil 2014. a algusega kell 13.00 halduri büroos asukohaga Asula 3-25, Tallinnas, OÜ Parasmäe ruumides. Üldkoosoleku päevakord: pankrotitoimkonna liikme tagasikutsumine; pankrotitoimkonna liikmete arvust; pankrotitoimkonna liikme valimine.
Teate õiguslik alus: pankrotiseaduse § 79 lg 4.
 
 24.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Roland Angel¨tokile (Angel¨tok, sünniaeg 30.07.1985. a) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/20328 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 65 eurot.
2. Alvar Nautsile (Nauts, sünniaeg 20.06.1988. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23367 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Jelena Aleksandrovale (Alaksandrova, sünniaeg 09.06.1968. a) 14.03.2014 korralduse nr 13-11/38635 maksuvõla tasumiseks summas 34 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Edvin Alexander Alrosile (Alros, isikukood J0000032861) 09.04.2014 korralduse nr 13-11/35087 maksuvõla tasumiseks summas 48,68 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Julia Alscherile (Alscher, sünniaeg 08.06.1978. a) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/54157 maksuvõla tasumiseks summas 12,25 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 24.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. AREX KVB OÜ-le (registrikood 10785410) 26.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18026 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. OÜ-le Andrecor Kaubandus (registrikood 11633576) 09.04.2014 korralduse nr 9-1.1/24164 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Määrata MILANIK OÜ (registrikood 11800809) pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2500 (kaks tuhat viissada) eurot ja selle maksmise tähtajaks võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele 14 päeva väljaandes Ametlikud Teadaanded võimaluse teatamisest, mis tuleb tasuda rahandusministeeriumi arveldusarvele EE891010220034796011 SEB Pank AS, EE932200221023778606 Swedbank AS, EE701700017001577198 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal või EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal, kõigil viitenumber 3100057277.
Kohtule tuleb esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
Avaldada teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Määrus ei ole edasikaevatav.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ SKT Kinnisvaraarendus (pankrotis), registrikood 10865055, asukoht Transpordi 1 Valga nõuete kaitsmise koosolek toimub 08.05.2014 kl 11:00 pankrotihalduri tegevuskohas, Advokaadibüroos Alaver & Partnerid, aadressil Pronksi 3, Tallinn, V korrus. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut leppides aja eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 509 3420, alaverab@neti.ee.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § 7 alusel Harju Maakohtu 23. aprilli 2014. a kohtumääruse nr 2-14-51274 resolutsiooni väljavõtte:
Võtta osaühingu GEOMETRIA avaldus pankroti väljakuulutamiseks menetlusse. Nimetada osaühing GEOMETRIA, rg-kood 10162264, ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel vandeadvokaat Terje Eipre (Advokaadibüroo Eipre&Partnerid OÜ, Juhkentali 8, 10132 Tallinn, e-post: info@eipre.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas (aadress Tartu mnt 85, Tallinn) 26. mail 2014 kell 13.30, saal nr 9. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalisena võlgniku esindaja ja ajutine haldur. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 24.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu maakohtu Jõgeva kohtumajas on algatatud OÜ TEET-AK (registrikood 10299997, asukoht Võhmanõmme küla Põltsamaa vald Jõgeva Maakond 48131, telefon +372 502 4974, e-post: teetak@hot.ee)pankrotimenetlus. Seaduslik esindaja on juhatuse liige Egon Kiipus. Ajutiseks pankrotihalduriks on 23.04.2014. a kohtu poolt määratud Martin Krupp Cavere Õigusbüroo OÜ-st. Kontaktandmed: Estonia pst 1 Tallinn 10143, telefon 684 4400, 507 2034, e-post: martin@cavere.ee. Kohus määras, et võlgniku vara suhtes toimuvad sundtäitmised tuleb peatada. Võlgniku vara suhtes tuleb kohaldada käsutuskeeldu ja keelata võlgnikul temale kuuluva vara käsutamine ilma ajutise halduri nõusolekuta.
Kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks toimub 10. juunil 2014 algusega kell 10.30 Jõgeva kohtumajas.
 
 24.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. ONLINEPARTS OÜ-le (registrikood 12445115) 14.04.2014 korralduse nr 9-1/2093 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 EUR rakendamise hoiatusega.
2. Evermet OÜ-le (registrikood 12477724) 14.04.2014 korralduse nr 9-1/2099 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 EUR rakendamise hoiatusega.
3. Fabulonia OÜ-le (registrikood 12359634) 14.04.2014 korralduse nr 9-1/2118 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 EUR rakendamise hoiatusega.
4. GREENWEAR OÜ-le (registrikood 12135900) 16.04.2014 korralduse nr 9-1/2390 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 EUR rakendamise hoiatusega.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 24.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le TR Capital Estate (registrikood 12002234) 14.04.2014. a otsuse nr 7.1-5/005016 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 15.04.2014.
2. OÜ-le Antmar JM (registrikood 10254730) 31.03.2014. a otsuse nr 7.1-5/004292 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 01.04.2014.
3. OÜ-le KANBEI (registrikood 11253589) 15.04.2014. a otsuse nr 7.1-5/005112 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 15.04.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Zinna Invest OÜ, rg-kood 12132586, võlausaldajate üldkoosolek toimub 29. aprillil 2014. a kell 15.00 Tallinnas Lauteri tn 7-12 Pankrotihalduribüroo Mägi&Partnerid OÜ ruumes. Päevakord: 1) Halduri ülevaade menetlusest, pankrotimenetluse lõpetamine; 2) pankrotimenetluse kulud, sh halduri tasu.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et Nordic Engineering OÜ-le (registrikood 11128803) on tehtud 15.04.2014 maksuotsus nr 12.2-3/17709-16 maksusumma määramise kohta summas 35 885,56 eurot. Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 23. aprilli 2014 määrusega määrati nimetada Pharmainvest OÜ, registrikood 11904383, ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Kristo Teder (asukoht: Advokaadibüroo Kraavi&Partnerid Tatari 25, Tallinn, telefon: 618 0094, 5358 6390, e-post: kristo.teder@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 14.05.2014. a. kell 09.30 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 418).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest esitada pankrotiavalduse tagamise osas määruse peale määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 143.
Osaühing ALFA BUILDING (rg-kood 11171271) jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda Tartus Jaama 76 D-korpus alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul tööpäevadel ETN kl 12:00-16:00 ja KR kl 08.00-12:00. Alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul on võlausaldajatel võimalik jaotusettepanekule esitada vastuväide Tartu Maakohtule.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Terje Eipre avaldab PankrS § 163 lg 1 alusel järgneva pankrotimenetluse teate:
Tulundusühistu IMPOST (pankrotis, registrikood 10127859) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Eipre & Partnerid (Juhkentali 8, Tallinn) 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Lõpparuandega tutvumise palume eelnevalt pankrotihalduriga kooskõlastada telefonil 627 0551. Vastuväide lõpparuandele on võimalik esitada võlausaldajatel 10 päeva jooksul Viru Maakohtule alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le OK-Business (registrikood 11398690) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28386 maksuvõla tasumiseks summas 1094,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le Ohvritall (registrikood 12248126) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24630 maksuvõla tasumiseks summas 48,21 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Opaal Invest (registrikood 11949836) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/29024 maksuvõla tasumiseks summas 197,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. UÜ-le RockHelm (registrikood 11668037) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36696 maksuvõla tasumiseks summas 26,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. GÜ-le Rännaku (registrikood 80064362) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36554 maksuvõla tasumiseks summas 144,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. GÜ-le R.Tobiase 1 (registrikood 80086978) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/34111 maksuvõla tasumiseks summas 113,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. HÜ-le Sindi Kajakas (registrikood 80116320) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/38654 maksuvõla tasumiseks summas 34,83 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. OÜ-le Skaman (registrikood 11747096) 31.03.2014 korralduse nr 13-11/25374 maksuvõla tasumiseks summas 866,83 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. OÜ-le Woodmade (registrikood 12561347) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22031 maksuvõla tasumiseks summas 586,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. HÜ-le Tööstuse 52c (registrikood 80096793) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37929 maksuvõla tasumiseks summas 390,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. OÜ-le Scandical Kinnisvara (registrikood 11913028) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41063 maksuvõla tasumiseks summas 425,35 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. HÜ-le Seitsekümmend Kaks (registrikood 80066875) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37839 maksuvõla tasumiseks summas 93,02 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. GÜ-le Riia (registrikood 80034740) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36185 maksuvõla tasumiseks summas 31,11 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. OÜ-le Saga Holding (registrikood 11983810) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/52440 maksuvõla tasumiseks summas 17,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. AS-ile T-Road (registrikood 10090748) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41446 maksuvõla tasumiseks summas 145,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. OÜ-le Urite Loomakasvatuse (registrikood 10008349) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39113 maksuvõla tasumiseks summas 51,58 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. OÜ-le Investkapital (registrikood 12296129) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36411 maksuvõla tasumiseks summas 186,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. OÜ-le Saleplan (registrikood 11839674) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/54776 maksuvõla tasumiseks summas 55,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. OÜ-le Seimond (registrikood 10178880) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/29269 maksuvõla tasumiseks summas 408,99 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. OÜ-le Tatriku (registrikood 11406165) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42310 maksuvõla tasumiseks summas 62,15 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. OÜ-le RMG (registrikood 12267926) 23.04.2014 korralduse nr 13-11/55580 maksuvõla tasumiseks summas 12,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. OÜ-le Tarmac Ehitus (registrikood 11081775) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/32785 maksuvõla tasumiseks summas 114,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. OÜ-le Telliskivi Veetorni (registrikood 12488704) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/31816 maksuvõla tasumiseks summas 119,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. OÜ-le Tiit Maripuu Transport (registrikood 10159842) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/33994 maksuvõla tasumiseks summas 52,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. OÜ-le Otriks (registrikood 10175019) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/29288 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. OÜ-le ProFerrum (registrikood 12015709) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/31859 maksuvõla tasumiseks summas 2050,17 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Jekaterina Gret¨ko'le (sünd 18.08.1979) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/53142 maksuvõla tasumiseks summas 13,89 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Igor Gorohhovenko'le (sünd 1.07.1958) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/53133 maksuvõla tasumiseks summas 13,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Jevgeni Gorelik'ule (sünd 10.01.1985) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45324 maksuvõla tasumiseks summas 22,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Vjat¨eslav Gont¨arov'ile (sünd 5.04.1967) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/33373 maksuvõla tasumiseks summas 55,06 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Aleksandr Gor¨kov'ile (sünd 8.08.1962) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/33370 maksuvõla tasumiseks summas 39,36 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Kalle Gilden'ile (sünd 14.05.1955) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45320 maksuvõla tasumiseks summas 24,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Jelena Ginotene'le (sünd 23.08.1962) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45325 maksuvõla tasumiseks summas 21,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Roland Wolfgang Grosse'le (sünd 15.07.1973) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45326 maksuvõla tasumiseks summas 21,76 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Oleg Vladimir Golovin'ile (sünd 23.05.1962) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45315 maksuvõla tasumiseks summas 24,12 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Veiko Grünberg'ile (sünd 19.09.1971) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/31160 maksuvõla tasumiseks summas 87,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Malle Granlund'ile (sünd 8.08.1970) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/30910 maksuvõla tasumiseks summas 192,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Ulvi Green'ile (sünd 28.02.1963) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43472 maksuvõla tasumiseks summas 28,55 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Tatjana Grat¨jova'le (sünd 31.03.1958) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43754 maksuvõla tasumiseks summas 14,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Ljudmilla Gita'le (sünd 5.03.1984) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43464 maksuvõla tasumiseks summas 26,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Kersti Gebler'ile (sünd 28.07.1972) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43469 maksuvõla tasumiseks summas 26,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Yury Grebennik'ule (sünd 4.07.1953) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/47329 maksuvõla tasumiseks summas 16,35 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Yury Galimskiy'le (sünd 8.02.1924) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47085 maksuvõla tasumiseks summas 18,84 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Vladislav Grudkin'ile (sünd 16.02.1976) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48099 maksuvõla tasumiseks summas 86,30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Vladimir Golossov'ile (sünd 24.08.1965) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47090 maksuvõla tasumiseks summas 20,04 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Viktor Gelit¨ev'ile (sünd 27.05.1949) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47322 maksuvõla tasumiseks summas 16,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Tatiana Grigoryeva'le (sünd 17.07.1952) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47320 maksuvõla tasumiseks summas 16,18 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Tamara Gont¨arenko'le (sünd 26.09.1956) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47327 maksuvõla tasumiseks summas 17,37 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Rinaldo Grintsevic'ius'ele (sünd 17.08.1968) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48083 maksuvõla tasumiseks summas 86,30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Pablo David Garcia Cozar'ile (sünd 5.06.1974) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47099 maksuvõla tasumiseks summas 21,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Margarita Gro¨eva'le (sünd 15.01.1975) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47326 maksuvõla tasumiseks summas 15,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. Ljudmila Gogonova'le (sünd 27.01.1958) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47319 maksuvõla tasumiseks summas 16,21 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
27. Liudmila Goman'ile (sünd 28.01.1951) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47337 maksuvõla tasumiseks summas 16,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
28. Katriin Grodten'ile (sünd 16.09.1965) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47096 maksuvõla tasumiseks summas 18,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
29. Ioulia Gorbatiouk'ile (sünd 24.03.1988) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47333 maksuvõla tasumiseks summas 17,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
30. Galyna Gornyeva'le (sünd 16.10.1961) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48090 maksuvõla tasumiseks summas 11,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
31. Alexey Goroshko'le (sünd 28.09.1960) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47336 maksuvõla tasumiseks summas 16,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
32. Dmitri Golovin'ile (sünd 22.04.1974) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47863 maksuvõla tasumiseks summas 15,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
33. Eva Maria Grunditz'ile (sünd 16.03.1954) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47082 maksuvõla tasumiseks summas 18,96 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
34. Aivar Tartu'le (sünd 30.11.1958) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24530 maksuvõla tasumiseks summas 244,39 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
35. Allan-Emerik Hook'ile (sünd 24.11.1968) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23949 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
36. Anatoli Hilko'le (sünd 23.05.1964) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23954 maksuvõla tasumiseks summas 308,58 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
37. Sergei Iljin'ile (sünd 14.05.1963) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23968 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
38. Boriss Travitski'le (sünd 22.05.1982) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22234 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
39. Helge Härd'ile (sünd 12.01.1950) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45606 maksuvõla tasumiseks summas 22,27 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
40. Airi Ifinedo'le (sünd 1.11.1978) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45604 maksuvõla tasumiseks summas 24,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
41. Michael Hoffmann'ile (sünd 26.12.1966) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45474 maksuvõla tasumiseks summas 85,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
42. Hannu Tapani Hiitola'le (sünd 26.04.1947) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45480 maksuvõla tasumiseks summas 287,24 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
43. Katarina Josefina Holmqvist'ile (sünd 30.01.1918) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45471 maksuvõla tasumiseks summas 28,95 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
44. Roman Ignatov'ile (sünd 15.06.1976) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45481 maksuvõla tasumiseks summas 103,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
45. Sebastjan Husko'le (sünd 3.01.1963) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45487 maksuvõla tasumiseks summas 51,88 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
46. Aleksandr Tsvinjov'ile (sünd 30.07.1953) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45278 maksuvõla tasumiseks summas 27,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
47. Elmet Treier'ile (sünd 28.07.1971) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45286 maksuvõla tasumiseks summas 29,89 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
48. Nade¸da Tor¸enova'le (sünd 24.07.1963) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45301 maksuvõla tasumiseks summas 24,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
49. Valeri Tsvetkov'ile (sünd 1.12.1959) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45291 maksuvõla tasumiseks summas 24,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
50. Andrei Tsvetkov'ile (sünd 17.07.1977) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45364 maksuvõla tasumiseks summas 12,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
51. Mihails Raihlins'ile (sünd 16.05.1989) 28.03.2014 korralduse nr 13-11/24918 maksuvõla tasumiseks summas 184,13 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
52. Villu Helmar'ile (sünd 12.05.1960) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21256 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
53. Roman Haritonov'ile (sünd 1.10.1981) 23.04.2014 korralduse nr 13-11/55642 maksuvõla tasumiseks summas 10,99 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
54. Jaako Ilmari Hankanen'ile (sünd 6.03.1955) 23.04.2014 korralduse nr 13-11/55635 maksuvõla tasumiseks summas 12,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
55. Irina Skripko'le (sünd 30.05.1947) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48531 maksuvõla tasumiseks summas 17,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
56. Oleg Starikov'ile (sünd 8.02.1956) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/49282 maksuvõla tasumiseks summas 21,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
57. Sergey Sokolov'ile (sünd 22.09.1959) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47252 maksuvõla tasumiseks summas 19,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
58. Vjat¨eslav Sirin'ile (sünd 10.06.1972) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47259 maksuvõla tasumiseks summas 18,56 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
59. Vjat¨eslav Stadnitski'ile (sünd 22.11.1963) 9.04.2014 korralduse nr 13-11/34702 maksuvõla tasumiseks summas 28,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Marina Zybkina'le (sünd 7.01.1971) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42653 maksuvõla tasumiseks summas 32,40 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Kalle Talivee'le (sünd 1.12.1941) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42304 maksuvõla tasumiseks summas 32,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Kirill ´ordania'le (sünd 16.03.1953) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44242 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Sergey Alexeev'ile (sünd 28.10.1966) 2.04.2014 korralduse nr 13-11/25755 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Oksana Hakova'le (sünd 16.07.1985) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46133 maksuvõla tasumiseks summas 21,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Maarika Heir'ale (sünd 2.12.1980) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46135 maksuvõla tasumiseks summas 21,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Helene Haak'ile (sünd 17.04.1971) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46132 maksuvõla tasumiseks summas 22,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Anastassia Hain'ile (sünd 1.08.1987) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46128 maksuvõla tasumiseks summas 25,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Maria Skiba'le (sünd 11.02.1992) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21627 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Irina Roossaar'ele (sünd 27.12.1957) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36683 maksuvõla tasumiseks summas 32,76 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Tiiu Tuppuri'le (sünd 21.11.1963) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46093 maksuvõla tasumiseks summas 22,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Kalle Umb'ile (sünd 17.11.1978) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46099 maksuvõla tasumiseks summas 21,48 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Eero Urvik'ile (sünd 1.06.1960) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46083 maksuvõla tasumiseks summas 24,72 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Sergei Ivanov'ile (sünd 10.03.1962) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45984 maksuvõla tasumiseks summas 24,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Oleg Ivanov'ile (sünd 10.10.1960) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45977 maksuvõla tasumiseks summas 23,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Ain Uuspuu'le (sünd 28.10.1961) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46084 maksuvõla tasumiseks summas 23,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Elmo Tammesalu'le (sünd 6.05.1959) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45397 maksuvõla tasumiseks summas 23,26 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Alla Taskinen'ile (sünd 30.01.1975) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45410 maksuvõla tasumiseks summas 24,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Jelena Tael'ale (sünd 29.04.1952) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45409 maksuvõla tasumiseks summas 23,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Vello Remmer'ile (sünd 13.07.1966) 07.04.201 korralduse nr 13-11/26487 maksuvõla tasumiseks summas 58,32 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Inge Oja'le (sünd 26.04.1968) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/29360 maksuvõla tasumiseks summas 81,89 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Irene Saaremäe'le (sünd 6.11.1965) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47044 maksuvõla tasumiseks summas 19,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Helina Saks'ile (sünd 10.03.1968) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/33953 maksuvõla tasumiseks summas 31,72 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Lea Räni'le (sünd 4.10.1955) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36681 maksuvõla tasumiseks summas 30,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Taimi Saluste'le (sünd 4.07.1982) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/46881 maksuvõla tasumiseks summas 21,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. Sergei Sarov'ile (sünd 16.11.1960) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47043 maksuvõla tasumiseks summas 20,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
27. Vladimir Sharovarov'ile (sünd 22.03.1973) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21248 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
28. Leili Schmalisch'ile (sünd 10.09.1953) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/50792 maksuvõla tasumiseks summas 18,61 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
29. Margus Helbre'le (sünd 2.02.1977) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21635 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
30. Aleksei Gvanovski'le (sünd 25.03.1957) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21634 maksuvõla tasumiseks summas 308,10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
31. Svetlana Hartland'ile (sünd 13.06.1979) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47657 maksuvõla tasumiseks summas 17,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
32. Sirje Hannus'ele (sünd 18.12.1954) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47652 maksuvõla tasumiseks summas 17,48 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
33. Rainer Heino Ilmari Helenius'ele (sünd 9.10.1956) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47693 maksuvõla tasumiseks summas 19,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
34. Irina Hannolin'ile (sünd 31.08.1969) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47680 maksuvõla tasumiseks summas 19,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
35. Irina Gvozdeva'le (sünd 31.07.1975) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47687 maksuvõla tasumiseks summas 18,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
36. Allan Hallaste'le (sünd 4.04.1961) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47679 maksuvõla tasumiseks summas 19,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
37. Vilve Heim'ile (sünd 28.11.1967) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48341 maksuvõla tasumiseks summas 15,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
38. Viktor Harms'ile (sünd 10.09.1970) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48347 maksuvõla tasumiseks summas 15,45 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
39. Margo Heinsaar'ele (sünd 8.06.1974) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48340 maksuvõla tasumiseks summas 15,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
40. Kadi Gutierrez Montler'ile (sünd 17.05.1979) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48322 maksuvõla tasumiseks summas 11,37 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
41. Irja Hanschmidt'ile (sünd 24.05.1969) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48337 maksuvõla tasumiseks summas 15,63 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
42. Tenno Samuel'ile (sünd 30.08.1983) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/50796 maksuvõla tasumiseks summas 18,47 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
43. Tatjana Sandu'le (sünd 31.05.1957) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/50791 maksuvõla tasumiseks summas 19,31 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
44. Arlek Semjonov'ile (sünd 3.12.1964) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41935 maksuvõla tasumiseks summas 15,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
45. Ülo Reskov'ile (sünd 17.02.1965) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/46581 maksuvõla tasumiseks summas 19,78 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
46. Jelena Red'ile (sünd 4.11.1974) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48065 maksuvõla tasumiseks summas 18,44 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
47. Igor Repi¨evski'le (sünd 5.12.1973) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48049 maksuvõla tasumiseks summas 18,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
48. Sergei Smirnov'ile (sünd 31.07.1981) 18.03.2014 korralduse nr 13-11/19350 maksuvõla tasumiseks summas 34,29 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
49. Jekaterina Sljusar'ile (sünd 23.02.1977) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44956 maksuvõla tasumiseks summas 12,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
50. Caron Soond'ile (sünd 22.07.1947) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44540 maksuvõla tasumiseks summas 27,37 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
51. Enno Jaun'ile (sünd 17.03.1939) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37957 maksuvõla tasumiseks summas 43,44 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
52. Aleksandr Jefimov'ile (sünd 28.08.1958) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42405 maksuvõla tasumiseks summas 15,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
53. Viktor Jaasson'ile (sünd 9.09.1954) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47468 maksuvõla tasumiseks summas 15,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
54. Valve Isberg'ile (sünd 20.11.1953) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47435 maksuvõla tasumiseks summas 11,54 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
55. Svetlana Ivanova'le (sünd 29.05.1946) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47130 maksuvõla tasumiseks summas 18,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
56. Piret Jaeski'le (sünd 11.08.1976) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47466 maksuvõla tasumiseks summas 15,04 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
57. Arvi Ivask'ile (sünd 19.09.1928) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/47133 maksuvõla tasumiseks summas 16,02 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
58. Olga Uotila'le (sünd 19.05.1976) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48773 maksuvõla tasumiseks summas 20,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
59. Marje Tui'le (sünd 18.04.1949) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48763 maksuvõla tasumiseks summas 19,36 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
60. Margarita Tünni'le (sünd 1.11.1954) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48935 maksuvõla tasumiseks summas 16,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
61. Juta Uibopuu-Vaher'ile (sünd 17.03.1933) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48932 maksuvõla tasumiseks summas 16,33 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
62. Elle Uibo'le (sünd 20.11.1975) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/48734 maksuvõla tasumiseks summas 17,21 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
63. Ivan Samets'ile (sünd 1.08.1922) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/52183 maksuvõla tasumiseks summas 17,55 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
64. Maire Sarapik'ule (sünd 5.04.1952) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/53081 maksuvõla tasumiseks summas 16,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
65. Toivo Heinsoo'le (sünd 8.07.1949) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/53227 maksuvõla tasumiseks summas 12,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
66. Hillar Sten Heinsoo'le (sünd 25.03.1946) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/53231 maksuvõla tasumiseks summas 12,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
67. Doreen Linnae Heinsoo'le (sünd 5.10.1923) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/53229 maksuvõla tasumiseks summas 12,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
68. Arved Heinsoo'le (sünd 13.01.1913) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/53226 maksuvõla tasumiseks summas 12,85 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
69. Aleksander Haponen'ile (sünd 8.10.1960) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/53232 maksuvõla tasumiseks summas 14,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
70. Naoi Sakaue'le (sünd 22.07.1964) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/54299 maksuvõla tasumiseks summas 14,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
71. Mihhail Trent¨ev'ile (sünd 19.03.1962) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34590 maksuvõla tasumiseks summas 86,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
72. Viktor Rasskazov'ile (sünd 2.08.1955) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/51747 maksuvõla tasumiseks summas 16,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
73. Taivo Sisas'ele (sünd 2.02.1973) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/50007 maksuvõla tasumiseks summas 86,30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
74. Urmas Randlahe'le (sünd 28.02.1971) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21261 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
75. Merike Quinones'ile (sünd 15.06.1959) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39005 maksuvõla tasumiseks summas 47,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
76. Sylvia Rannak'ule (sünd 4.12.1968) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39442 maksuvõla tasumiseks summas 39,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
77. Svetlana Statejeva'le (sünd 8.03.1956) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44957 maksuvõla tasumiseks summas 12,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
78. Larissa Sofronova'le (sünd 26.04.1947) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45574 maksuvõla tasumiseks summas 22,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
79. Taimi Smirnova'le (sünd 21.06.1953) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44552 maksuvõla tasumiseks summas 29,10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
80. Karin Semjonova'le (sünd 30.06.1946) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41936 maksuvõla tasumiseks summas 15,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
81. Sergei Somov'ile (sünd 3.06.1976) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24333 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
82. Sulev Stam'ile (sünd 27.02.1965) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21263 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
83. Per Tommy Sundberg'ile (sünd 20.02.1966) 22.04.2014 korralduse nr 13-11/54363 maksuvõla tasumiseks summas 24,87 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
84. Meelis Steinmann'ile (sünd 28.04.1975) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22396 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
85. Jevgenia Zigura'le (sünd 12.11.1982) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23039 maksuvõla tasumiseks summas 635,52 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
86. Ljudmila Zavihhonova'le (sünd 10.11.1968) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23038 maksuvõla tasumiseks summas 105,30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
87. An¸elika Zelinskaja'le (sünd 14.06.1968) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23044 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
88. Viivi Rebane'le (sünd 12.07.1938) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44107 maksuvõla tasumiseks summas 29,48 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
89. Kristi Jermolajeva'le (sünd 3.10.1979) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23633 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 ja § 93 lg 1 alusel alltoodud 23.04.2014. a kohtumääruse resolutsiooni:

Kuulutada välja Kai Truuts'i (46201072723) pankrot 23.04.2014 kell 10.00.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 08.05.2014 kell 10.30 Pärnu Maakohtu Rapla
kohtumajas, Rapla, Sauna 5.
Nimetada pankrotihalduriks Maie Klemmer (Gaius Õigusbüroo
OÜ, Rapla, Tallinna mnt 12; mai.gaius@mail.ee; tel 511 3755).
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
Võlausaldajad peavad hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest üldkoosolekut esitama haldurile häälte määramise aluseks olevad dokumendid.

Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur. Võlausaldajad on kohustatud kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate avaldamise päevast, teatama pankrotihaldurile kõikidest oma nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise ajast, alusest ja tähtajast. Kõik isikud on kohustatud sama tähtaja jooksul teatama pankrotihaldurile ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgniku varast, samuti oma varalistest kohustustest võlgniku vastu. Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaeg ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 23.04.2014 kohtumäärusega määras Clever Invest OÜ (registrikood 11168625, asukoht Peterburi tee 2c TALLINN) pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2500 eurot.
Teha ettepanek Clever Invest OÜ pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi deposiitkontole (nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis või nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, viitenumber 3100057358). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja palub avaldada vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 23.04.2014 kohtumäärusega määrati lõpetada BUILDING EKSPRESS OÜ, rg-kood 12211110, pankrotiavalduse menetlus, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Likvideerida BUILDING EKSPRESS OÜ ja kustutada ta Harju Maakohtu registriosakonna registrist. Osaühing BUILDING EKSPRESS OÜ likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Lembit Ülperile. Pärast BUILDING EKSPRESS OÜ kustutamist äriregistrist vabastada Lembit Ülper ajutise pankrotihalduri kohustustest. Määrata BUILDING EKSPRESS OÜ dokumentide vastutavaks hoidjaks võlgniku juhatuse liikmed Einar Tõnison (isikukood 37412230228) ja Jevgeni Putrov (isikukood 35512290291). Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 23.04.2014 kohtumäärusega määras Vello Burgi (Vello Burk, isikukood 35503140360) pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2000 eurot.
Teha ettepanek Vello Burgi pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi deposiitkontole (nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis või nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, viitenumber 3100057358). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 23.04.2014 kohtumäärusega määras Mittetulundusühing Spordimuusa (registrikood 80343524, asukoht Tulbi 6 10612 TALLINN) pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1500 eurot.
Teha ettepanek MTÜ Spordimuusa pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi deposiitkontole (nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis või nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, viitenumber 3100057358). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 23.04.2014 kohtumäärusega määras Eventline Grupp OÜ (registrikood 12613759, asukoht Pirita tee 26f-36 TALLINN) pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2000 eurot.
Teha ettepanek EVENTLINE GROUP OÜ pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi deposiitkontole (nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis või nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, viitenumber 3100057358). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 23.04.2014 kohtumäärusega määras Sohvalux OÜ (registrikood 12377939, asukoht Anni 12-56 TALLINN) pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2500 eurot.
Teha ettepanek Sohvalux OÜ pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi deposiitkontole (nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis või nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, viitenumber 3100057358). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 23.04.2014 kohtumäärusega määras Osaühing Eurodom Grupp (likvideerimisel, registrikood 11039985, asukoht Punane 6-319 13619 TALLINN) pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2500 eurot.
Teha ettepanek Osaühing Eurodom Grupp pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi deposiitkontole (nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis või nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, viitenumber 3100057358). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. RIMANT VÕSAR'ile (sünniaeg 25.09.1973) 24.03.2013 korralduse nr 13-11/23830 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. VITALIJ CHRI¦CIANOVIC'ile (sünniaeg 31.10.1966) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22408 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. OLGA VOSKRESENSKAYA'le (sünniaeg 21.01.1970) 24.03.2013 korralduse nr 13-11/23831 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Leili Aasperele (Aaspere, sünniaeg 22.12.1970. a) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/40622 maksuvõla tasumiseks summas 19,64 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Marika Adamovit¨ile (Adamovit¨, sünniaeg 05.07.1981. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23705 maksuvõla tasumiseks summas 354,29 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Raivo Aabile(Aab, sünniaeg 13.11.1982. a) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44702 maksuvõla tasumiseks summas 27,38 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Farit Aminevile (Aminev, sünniaeg 20.05.1966. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22389 maksuvõla tasumiseks summas 211,10 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Erko Aleksandrovile(Aleksandrov, sünniaeg 01.05.1986.1981. a) 08.04.2014 korralduse nr 9-1.4/23410 Maksudeklaratsiooni FIDEK E-VORM esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Maido Allikveele (Allikvee, sünniaeg 18.03.1960. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22392 maksuvõla tasumiseks summas 88,11 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Eduard Aleksandrovile (Aleksandrov, sünniaeg 17.081986. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/223195 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Tarmo Allkivile (Allkivi, sünniaeg 12.04.1971. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/24106 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Ardi Alemaale (Alemaa, sünniaeg 12.11.1971. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22387 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Haytham Aly Hassan El Safyle (Safty, sünniaeg 17.04.1982. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22320 maksuvõla tasumiseks summas 290,82 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Aleksei Aleksandrovile (Aleksandrov, sünniaeg11.10.1984. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22386 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Liis Niidasele (Niidas, sünniaeg 08.12.1971) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/34459 maksuvõla tasumiseks summas 54,18 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. And¸ela Nordkvistile (Nordkvist, sünniaeg 09.12.1971) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/34461 maksuvõla tasumiseks summas 36,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Indrek Nigule (Nigu, sünniaeg 14.08.1972) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/24003 maksuvõla tasumiseks summas 141,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Vladimir Artsõbashevile (Artsõbashev, sünniaeg 10.10.1929) 16.04.2014. a korralduse nr 13-11/44037 maksuvõla tasumiseks summas 27,26 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. VEZALA OÜ-le (registrikood 10132406) 11.12.2013 korralduse 9-1.1/129960 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Valiskaup OÜ-le (registrikood 10118263) 11.12.2013 korralduse 9-1.1/129962 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a septembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Valiskaup OÜ-le (registrikood 10118263) 11.12.2013 korralduse 9-1.1/129963 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Vartix OÜ-le (registrikood 12418590) 11.12.2013 korralduse 9-1.1/129964 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. VEHVERT OÜ-le (registrikood 11940640) 16.12.2013 korralduse 9-1.1/131190 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. VEPSÄLÄINEN OY EESTI FILIAAL-ile (registrikood 12300517) 20.01.2014 korralduse 9-1.1/ 3713 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. V.F.Y. Group -le (registrikood 11964965)) 26.03.2014 korralduse 9-1.1/18072 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Sergei Vassiljev'le (sünniaeg 19.09.1989) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22685 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Heli Veskimägi'le (sünniaeg 26.05.1967) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22698 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Toomas Valgemäe'le (sünniaeg 26.07.1960) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23195 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Margus Vaino'le (sünniaeg 12.10.1978) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22693 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Ainar Vares'le (sünniaeg 18.05.1959) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22655 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Mario Vahi'le (sünniaeg 09.04.1962) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22679 maksuvõla tasumiseks summas 105.60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Katrin Vesilaid'le (sünniaeg 22.11.1963) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23196 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Aarne Viikmäe'le (sünniaeg 19.12.1952) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21242 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Harri Sakari Vainikka'le (sünniaeg 05.02.1961) 09.04.2014 korralduse nr 13-11/35415 maksuvõla tasumiseks summas 64.00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Katrin Vallas'le (sünniaeg 02.02.1958) 09.04.2014 korralduse nr 13-11/35416 maksuvõla tasumiseks summas 62.00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Nina Valjak'le (sünniaeg 21.06.1938) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/50739 maksuvõla tasumiseks summas 15.92 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Lauri Vanala'le (sünniaeg 24.01.1964) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36797 maksuvõla tasumiseks summas 39.00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Mari-Ann Varentsova'le (sünniaeg 26.04.1990) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/50408 maksuvõla tasumiseks summas 20.00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Ljubov Vahtomina'le (sünniaeg 25.03.1965) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/50390 maksuvõla tasumiseks summas 19.00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Jelena Valkonen'le (sünniaeg 03.05.1976) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/50392 maksuvõla tasumiseks summas 21.03 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Kaie Vahkel'le (sünniaeg 08.01.1967) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45645 maksuvõla tasumiseks summas 24.93 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Liidia Veidermaa'le (sünniaeg 29.04.1954) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46258 maksuvõla tasumiseks summas 22.50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Veljo Vaarik'le (sünniaeg 08.03.1983) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21566 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Igor Vasilchenko'le (sünniaeg 28.09.1961) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22661 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ KL MÖÖBEL JA DISAIN (pankrotis), registrikood 10571710, pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post oliver@cavere.ee. Vastuväiteid on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Drews Auto (pankrotis), registrikood 10920641, pankrotimenetluses toimub 27.05.2014. a kl 10.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400 või oliver@cavere.ee. Teade on avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Pirita tee 26 (pankrotis), registrikood 11416324, pankrotimenetluses toimub 27.05.2014. a kl 11.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400 või oliver@cavere.ee. Teade on avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. VETSEK, OÜ-le (registrikood 10021138) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19360 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. VENOR HOUSE OÜ-le (registrikood 11467586) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39668 maksuvõla tasumiseks summas 17,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud väljavõtte 22.04.2014. a kohtumääruse resolutsioonist:

Kinnitada Indrek Liit'i (isikukood 38308060284) pankrotimenetluses (tsiviilasi nr 2-13-55793) halduri esitatud jaotusettepanek.

Edasikaebe kord
Käesolevale määrusele võib esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja kaudu.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel Harju Maakohtu 22. aprilli 2014. a kohtumääruse nr 2-14-14989 resolutsiooni väljavõtte: võtta menetlusse Peeter Luht'i ja Jaanika Luht'i avaldus Ärni Luht'i (isikukood 34504150315, surnud 29.11.2013) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas. Nimetada Ärni Luht'i pärandvara ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Aivar Verro (Kraavi & Partnerid advokaadibüroo, asukoht Tatari 25, 10116 Tallinn, e-post: aivar@concord.ee). Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 06. mail 2014. a algusega kell 12.00 Tallinnas, Tartu mnt 85, saalis nr 6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata avaldajatel-kaaspärijatel ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab:
Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-14-14844 - OIL MASTERS OÜ /likvideerimisel/, rg-kood 11623158, pankrotiavaldus. 22.04.2014 kohtumäärusega kohus määrab: Teha ettepanek avaldajale, võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele tasuda 20 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest pankrotimenetluse kulude katteks (EV Rahandusministeeriumi kontole nr EE891010220034796011 AS-s SEB Pank, või arvele nr EE932200221023778606 AS-s Swedbank, viitenumber mõlemal juhul 3100057484) 1000 /üks tuhat/ eurot ning esitada Viru Maakohtu Rakvere kohtumajale nimetatud tähtajaks vastav maksekorraldus.
Võimalik info pankrotimenetluse kohta ajutiselt pankrotihaldurilt- Martin Krupp - tel 507 2034.
Edasikaebamise kord: Määrusele edasikaebe õigust seadus ei sätesta.
 
 23.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 163 alusel 22.04.2014 määruse tsiviilasjas 2-12-5270 Valeri Solodovnikov'i pankrotiavalduse asjas alljärgnevalt:

Lõpetada Valeri Solodovnikovi (pankrotis, isikukood 35909214222) pankrotimenetlus.

Kinnitada Valeri Solodovnikov'i (pankrotis) pankrotimenetluse lõpparuanne pankrotihaldur Kauri Rattus'e poolt 27.12.2013. a koostatud kujul ning selle lisana iga võlausaldaja tunnustatud nõude rahuldamata jäänud osa suurus alljärgnevalt:
I ja II rahuldamisjärgus (PankrS § 153 lg 1 p 1 ja 2) nõuded:

Jrk - Võlausaldaja - Tunnustatud nõue EUR - Rahuldamisjärk - Jaotis protsentides - Rahuldamata jääv nõue
1. AS SEB PANK - 68 400,00 - 1.järk - 100,000% - 0,00
KOKKU: 68 400,00 - 100,000% - 0,00
2. AS SEB PANK - 124 456,45 - 2.järk - 89,204% - 124 456,45
3. SWEDBANK AS - 14 113,14 - 2.järk - 10,116% - 14 113,14
4. AS NORDEA FINANCE ESTONIA - 948,72 - 2.järk - 0,680% - 948,72
KOKKU: 139 518,31 - 100,000% - 139 518,31
III rahuldamisjärgus (PankrS § 153 lg 1 p 1 ja 3) nõudeid ei esitatud.

Vabastada Kauri Rattus Valeri Solodovnikov'i (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.

Jätta Valeri Solodovnikov'i pankrotimenetlusega seotud dokumendid hoiule pankrotihaldur Kauri Rattus'e büroosse.

Algatada menetlus võlgnik Valeri Solodovnikov'i (isikukood 35909214222) pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamiseks. Jätta usaldusisik määramata ning kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses. (PankrS § 175 lg 1, lg 11).

Usaldusisiku kohustused menetluse kestel PankrS § 172 ja 173 järgi:
• Usaldusisiku ülesannetes on võlgnik Valeri Solodovnikov'il õigus jätta endale 25% (kakskümmend viis protsenti) võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu. Usaldusisikuna peab võlgnik saadud maksed 75% ulatuses hoidma oma ülejäänud varast eraldi ja need vastavalt jaotusettepanekus ettenähtud jaotistele üks kord aastas võlausaldajatele välja maksma.
• Usaldusisikuna tuleb V. Solodovnikov'il esitada kohtule kord aastas tegevusaruanne võlgniku tulust võlausaldajatele väljamaksete tegemise kohta. Esimene aruanne esitada kohtule hiljemalt 30.04.2015. a.
6.2. Võlgniku kohustused menetluse kestel PankrS § 173 järgi:
• Võlgnik on kohustatud tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja, kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsima.
• Võlgnik peab viivitamatult teatama kohtule ja usaldusisikule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti andma kohtu ja usaldusisiku nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta.
• Võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loetakse loovutatuks usaldusisikule. Usaldusisik peab sellest tasude maksmiseks kohustatud isikutele teatama.
• Võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet. Pärimise teel saadu väärtusest on võlgnik kohustatud poole usaldusisikule üle andma.

Avaldada pankrotimenetluse lõpetamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määrus kätte toimetada menetlusosalistele ja edastada teadmiseks Pärnu Maakohtu registriosakonnale - PankrS § 91 lg 1.

Edasikaebamise kord
Võlgnik võib määruse peale esitada 15 päeva jooksul arvates määruse kättesaamisest määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Ardi Vister'ile (sünniaeg 29.06.1967) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36746 maksuvõla tasumiseks summas 47,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Dmitri Vinkel'ile (sünniaeg 18.02.1988) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21484 maksuvõla tasumiseks summas 53,49 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Aiandusühistu VILIVERE-1-le (registrikood 80060588) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44651 maksuvõla tasumiseks summas 53,06 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Aiandusühistu Vilivere 26-le (registrikood 80014358) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/32979 maksuvõla tasumiseks summas 52,35 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Aiandusühistu Vilivere 4-le (registrikood 80070635) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/32981 maksuvõla tasumiseks summas 51,22 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Osaühing Virtuland-ile (registrikood 10890288) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44626 maksuvõla tasumiseks summas 73,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Aiandusühistu Viira-le (registrikood 80108355) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36744 maksuvõla tasumiseks summas 47,43 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Osaühing VJURESTAL GROUP-ile (registrikood 10279227) 21.03.2014 korralduse nr 9-1.1/16658 sunniraha tasumiseks summas 100 eurot 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ning hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Heidi Voola'le (sünniaeg 17.02.1968) 15.04.2014 korralduse nr 9-1.4/25523 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Tatjana Virunurm'ele (sünniaeg 29.11.1969) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/20226 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
3. Evi Vilismäe'le (sünniaeg 05.09.1963) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/20438 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 22.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Knowmen OÜ-le (registrikood 11366342) 15.04.2014 korralduse nr 9-1/2212 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 EUR rakendamise hoiatusega.
2. Adeline Ehitus OÜ-le (registrikood 11380543) 15.04.2014 korralduse nr 9-1/2227 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 EUR rakendamise hoiatusega.
3. Baltic Trucks & Buses (registrikood 60042765) 13.03.2014 korralduse nr 9-1/1597 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 EUR rakendamise hoiatusega.
4. Scorpion Store Europe OÜ-le (registrikood 12555045) 13.03.2014 korralduse nr 9-1/1537 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 EUR rakendamise hoiatusega.
5. ZIBO HOLDING LTD-le (registrikood 60239824) 13.03.2014 korralduse nr 9-1/1582 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 EUR rakendamise hoiatusega.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotivõlgnik Oliver Uusna, isikukood 37903100304, pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 100 lg 4 alusel:
Pankrotivõlgnik Oliver Uusna võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 13.05.2014. a algusega kell 12.00 aadressil Kotzebue 9 Tallinn pankrotihalduri ruumides.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Nõuete kaitsmine
2. Pankrotimenetluse lõpetamise otsustamine
3. Pankrotimenetluse vajalike kulutuste ja halduri tasu kinnitamine
4. Usaldusisiku nimetamise otsustamine kohustustest vabastamise menetluseks
Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut, leppides kokku telefonil 505 4013 või elektronposti teel peeter.sepper@haldur.eu.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotivõlgnik Jevgeni Kuznetsovi, isikukood 38510254726, pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 100 lg 4 alusel:
Pankrotivõlgnik Jevgeni Kuznetsov'i võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 13.05.2014. a algusega kell 11.30 aadressil Kotzebue 9 Tallinn pankrotihalduri ruumides.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Nõuete kaitsmine
2. Pankrotimenetluse lõpetamise otsustamine
3. Pankrotimenetluse vajalike kulutuste ja halduri tasu kinnitamine
4. Usaldusisiku nimetamise otsustamine kohustustest vabastamise menetluseks
Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut, leppides kokku telefonil 505 4013 või elektronposti teel peeter.sepper@haldur.eu.
 
 22.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõts 8a, 15176 Tallinn) on OÜ FAKRHY RAWADAH maksuvõla sissenõudmise
menetluse raames koostanud And¸ei Tjagunovit¨'ile (sünd 02.11.1979) 16.04.2014. a vastutusotsuse projekti nr 13-7/361-6. Palume arvamus või vastuväited esitada kirjalikult Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Kaspar.Ojasalu@emta.ee, 14 päeva jooksul alates vastutusotsuse projekti kättesaamisest.
Vastutusotsuse projekti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis (Lõõtsa 8a, Tallinn). Vastutusotsuse projekt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § § 29 lg 4 alusel Harju Maakohtu 21. aprilli 2014. a kohtumääruse nr 2-14-9895 resolutsiooni väljavõtte:
Lõpetada Osaühing Malkon (likvideerimisel, registrikood 10639039, asukoht Vikerlase 11, 13615 Tallinn) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus. Kohustada ajutist pankrotihaldurit Oliver Ennokit likvideerima ja kustutama Osaühing Malkon (likvideerimisel) Harju Maakohtu registriosakonna registrist. Vabastada Oliver Ennok pärast võlgniku Osaühing Malkon (likvideerimisel) registrist kustutamist võlgniku ajutise halduri kohustustest. Määrata Osaühingu Malkon (likvideerimisel) dokumentide hoidjaks ning märkida dokumentide hoidjana äriregistrisse Mihhail Malkin (isikukood 36401127018; elukoht Tallinn).Määrata ajutisele pankrotihaldurile Oliver Ennokile ajutise halduri tasu 1120 eurot (üks tuhat ükssada kakskümmend eurot) ning tehtud vajalike kulutuste katteks 74 (seitsekümmend neli) eurot.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-14-9065, PankrS § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Viru Maakohtu menetluses on Lilian Olonen'i (isikukood 48902025219, elukoht Võidu 84-5, 44312 Rakvere) avaldus enda pankroti väljakuulutamise nõudes. Kohus otsustab pankroti väljakuulutamise 27.05.2014. Võlgnikul ei ole varasid ega vahendeid pankrotimenetluse kulude katteks ning pankrotimenetluses ei ole võimalik vara tagasi võita või tagasi nõuda.
PankrS § 29 lg 3 alusel kohus ei lõpeta menetlust raugemise tõttu, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik maksab pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud summa.
Eeltoodu alusel kohus teeb Lilian Olonen'i võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele ettepaneku kuni 25.05.2014 tasuda ette Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034799018 AS-is SEB Pank või arveldusarvele nr EE932200221023778606 AS-is Swedbank viitenumbriga 3100057484 1 000 (üks tuhat) eurot halduri tasu ja pankrotimenetluse kulude katteks.
 
 22.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Kristel Akermanile (Akerman, sünniaeg 18.05.1978. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23671 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Alo Abelile (Abel, sünniaeg 08.02.1970. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23672 maksuvõla tasumiseks summas 313,97 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Jaak Aaderile (Aader, sünniaeg 13.01.1975. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23727 maksuvõla tasumiseks summas 293,13 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Ruslan Abdullajevile (Abdullajev, sünniaeg 03.06.1986. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23724 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Toomas Ferschelile (Ferschel, sünniaeg 23.11.1970. a) 20.01.2014 korralduse nr 13-11/5475 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
6. Ardo Nautsile (Nauts, sünniaeg 24.02.1990. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23929 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
7. Anton Nazarovile (Nazarov, sünniaeg 19.12.1991. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23371 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
8. Darja Anossovale (Anossova, sünniaeg 23.09.1990. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23784 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
9.Tatjana Andrju¨inale (Andrju¨ina, sünniaeg 18.07.1994. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23785 maksuvõla tasumiseks summas 103,66 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Tarmo Arumäele (Arumäe, sünniaeg 05.07.1976) 24.03.2014. a korralduse nr 13-11/22560 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Kaie Noorkõivule (Noorkõiv, sünniaeg 13.08.1964) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23814 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Kristina Nikandrovale (Nikandrova, sünniaeg 19.01.1994) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/24002 maksuvõla tasumiseks summas 311,42 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
13.Pavel Nikitinile (Nikitin, sünniaeg 17.05.1969) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/24128 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Mario Ninnile (Ninn, sünniaeg 08.01.1982) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/49379 maksuvõla tasumiseks summas 17,28 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Elena Novikovale (Novikova, sünniaeg 27.11.1974) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/49387 maksuvõla tasumiseks summas 16,95 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Tiina Nordmanile (Nordman, sünniaeg 15.07.1972) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/49388 maksuvõla tasumiseks summas 16,69 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Fedor Nikitchenkole (Nikitchenko, sünniaeg 03.02.1952) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/49929 maksuvõla tasumiseks summas 68,70 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 22.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. AD Mad OÜ-le (registrikood 11451639) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/38605 maksuvõla tasumiseks summas 226,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. FRONTERAS OÜ-le (registrikood 12463194) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10608 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. Futurum Investment OÜ-le (registrikood 11838507) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42096 maksuvõla tasumiseks summas 71,84 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
4. Fedata Invest OÜ-le (registrikood 11144955) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42093 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 163 lg 7 alusel alljärgneva kohtuteate:
Kohus määras tsiviilasjas nr 2-13-46168 kinnitada Kaido Sidorenko (IK 37106302225, surnud 07.01.2009) pärandvara pankrotimenetluses koostatud lõpparuanne ja lõpetada Kaido Sidorenko pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus.
Edasikaebamise kord
Võlgnik või võlausaldaja võivad kohtumääruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu PankrS § 164 lg 1 ja lg 2 sätestatud korras 15 päeva jooksul pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest arvates.
Võlgadest vabastamise menetluse algatamata jätmise peale võib võlgnik esitada määruskaebuse.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 22.04.2014 kohtumäärusega kinnitada lõpparuanne osaühing P.ROSENFELDT (pankrotis; rk 10241383) pankrotimenetluses ja lõpetada OÜ P.Rosenfeldt (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada pankrotihaldur Karin Antsov pankrotihalduri kohustustest pärast OÜ P.Rosenfeldt (pankrotis) äriregistrist kustutamist.
Määrata OÜ P.Rosenfeldt (pankrotis) säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks Peeter Rosenfeldt, isikukood 36409125719, elukoht Piiri 18 Valga linn.
Määrus saata Tartu Maakohtu registriosakonnale ja menetlusosalistele ning avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Võlausaldaja võib määruskaebuse esitada, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Pankrotihaldur võib määruskaebuse esitada pankrotimenetluse kulude kohta.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (II nõuete kaitsmise koosolek) OÜ Kojoot (pankrotis, rg-kood 10685281) pankrotimenetluses toimub 08.05.2014. a algusega kell 15.00. Koosoleku päevakord: 1) RRLekus AS taotluse nõude esitamise tähtaja ennistamiseks läbivaatamine ja võlanõuete kaitsmine; 2) Reikard OÜ taotluse nõude esitamise tähtaja ennistamiseks läbivaatamine ja võlanõude kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie tööpäeva jooksul enne üldkooslekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel alusel.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Vendo Männamaa (ik 37908140335) pankrotimenetluses saab tutvuda 23.04.2014. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik või võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu 18.02.2014 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-13-890 lõpetati Kadri Pajula (isikukood 47803250267) pankrotimenetlus raugemise tõttu ja algatati tema kohustustest vabastamise menetlus.

Kohus avaldab pankrotiseaduse (PankrS) § 7 lg 1, 2, § 163 lg 7 ja 175 lg 7 alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded alljärgneva teate (väljavõtte) pankrotimenetluse lõpetamise ja kohustustest vabastamise menetluse algatamise kohtumääruse kohta:
1. Lõpetada Kadri Pajula (pankrotis) (isikukood 47803250267) pankrotimenetlus raugemise tõttu.
2. Pankrotimenetluses tunnustatud, kuid rahuldamata nõuded:
1) Tallinna kohtutäitur Arvi Pink (isikukood 37502120280) tunnustatud nõue 658,38eurot, rahuldamata nõude suurus 658,38 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud;
2) AS SEB Pank (registrikood 10004252)tunnustatud nõue 6923,50 eurot, rahuldamata nõude suurus 6923,50 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud;
3) Tallinna notar Margus Veskimäe (isikukood 36802220314) tunnustatud nõue 52,64 eurot, rahuldamata nõude suurus 52,64 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud;
4) BIGBANK AS (registrikood 10183757)tunnustatud nõue 3623,14 eurot, rahuldamata nõude suurus 3623,14 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud;
5) Era Liisingu Inkassoteenused Aktsiaselts (registrikood 10625474)tunnustatud nõue 814,64 eurot, rahuldamata nõude suurus 814,64 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud;
6) Tallinna kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236)tunnustatud nõue 38,83 eurot, rahuldamata nõude suurus 38,83 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud;
7) Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts (isikukood 46711060349)tunnustatud nõue 4667,13 eurot, rahuldamata nõude suurus 4667,13 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud.
8) Capital Inkasso OÜ (registrikood 11553825) tunnustatud nõue 44 255 eurot, rahuldamata nõude suurus 44 255 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud.
9) OÜ EUREX FINANTS (registrikood 11324355) tunnustatud nõue 15 509,83 eurot, rahuldamata nõude suurus 15 509,83 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud.
10) Raha24 OÜ (registrikood 11306564)tunnustatud nõue 732,34 eurot, rahuldamata nõude suurus 732,34 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud.
11) Aktsiaselts Olerex (registrikood 10136870) tunnustatud nõue 3483,18 eurot, rahuldamata nõude suurus 3483,18 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud.
12) Osaühing Port One (registrikood 10640605) tunnustatud nõue 16 955,12 eurot, rahuldamata nõude suurus 16 955,12 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud.
13) Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) tunnustatud nõue 1233,15 eurot, rahuldamata nõude suurus 1233,15 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud.
14) Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) tunnustatud nõue 1233,15 eurot, rahuldamata nõude suurus 1233,15 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud
15) Swedbank AS (registrikood 10060701) tunnustatud nõue 111 116,69 eurot, rahuldamata nõude suurus 111 116,69 eurot, võlgnik ei ole nõudele vastuväidet esitanud
16) Kadri Pajula (pankrotis) (isikukood 47803250267) maksejõuetuse tekkimise põhjuseks ei ole on kuriteo tunnustega tegu või raske juhtimisviga, vaid muu põhjus.
17) Vabastada Kadri Pajula (pankrotis) (isikukood 47803250267) pankrotihaldur Aet Liivand (isikukood 47003280212).
18) Algatada Kadri Pajula (pankrotis) (isikukood 47803250267) kohustustest vabastamise menetlus ja kohustada Kadri Pajulat (pankrotis) (Pajula, isikukood 47803250267) täitma usaldusisiku kohustusi.
3. Kohtumääruse peale pankrotimenetluse lõpetamise osas võivad määruskaebuse esitada võlgnik ja menetluse lõpetamise avaldusele vastavalt pankrotiseaduse § 161 lõikele 2 või § 163 lõikele 2 vastuväite esitanud võlausaldaja. Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest.
Kohtumääruse peale pankrotimenetluse kulude kohta tehtud osas võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest.
Kohtumääruse peale võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt pankrotiseaduse § 171 lõikele 1. Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest.
Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).

Teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel tsiviilasjas 2-13-42516 22.04.2014. a kohtumääruse resolutsioonist:
Kinnitada pankrotihaldur Andrus Õnniku (Õnnik) poolt 14.04.2014 esitatud jaotusettepanek (koos 16.04.2014 lisaga) Taavi Raidmetsa (pankrotis) pankrotimenetluses alljärgneval kujul:
I rahuldamisjärgu (pandiga tagatud) nõudeid ja III rahuldamisjärgu (tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud) nõuded ei esitatud.
II rahuldamisjärgus (tähtaegselt esitatud tunnustatud) nõudeid esitati kogusummas 520 201 (viissada kakskümmend tuhat kakssada üks) eurot ja 42 (nelikümmend kaks) senti, mille osas on koostatud jaotusettepanek alljärgnevalt:

Nõudeavalduse esitaja - Nõude summa - Jaotis
Swedbank AS 68 438.80 eurot 13.16%
Eesti Vabariik Maksu- ja tolliameti kaudu 123.10 eurot 0.02%
SEB Pank AS 451 577.12 eurot 86.81%
Eesti Energia AS 62.40 eurot 0.01%

Kinnitada pankrotihalduri poolt jaotusettepaneku esitamise seisuga tehtud vajalikud ja põhjendatud kulutused summas 150 (ükssada viiskümmend) eurot.

Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ning saata määrus pankrotihaldurile ja võlgnikule.

Edasikaebamise kord Käesoleva määruse peale võib võlgnik 15 päeva jooksul selle kättesaamisest esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu.
 
 22.04.2014Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

BALTI PLAADIKAUBANDUSE AKTSIASELTS, äriregistri kood 10197340, asukoht Pärnu mnt 107, Tallinn, 11312, aktsionäride 17.04.2014. a otsusega otsustati vähendada aktsiakapitali 159 000 eurolt 100 010,4 eurole. Palume võlausaldajatel esitada oma nõuded kirjalikult aadressil Pärnu mnt 107, Tallinn, 11312 kahe kuu jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
Teate avaldamise õiguslik alus: äriseadustiku § 358 lg 2.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 alusel alljärgneva kohtuteate:
1. Võtta Osaühing KLF.EE (likvideerimisel, registrikood: 11290030) pankrotiavaldus menetlusse.
2. Algatada OÜ KLF.EE (likvideerimisel) suhtes pankrotimenetlus.
3. Keelata OÜ-l KLF.EE (likvideerimisel) ja mistahes isikutel ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
4. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks Tiia Kalaus (asukoht Fortuuna 1, 50603 Tartu; tel 740 7662, 504 6694; e-post: tiia.kalaus@mail.ee, tiiakalaus@civilex.ee).
5. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 järgi ning esitada kohtule hiljemalt 23. maiks 2014 kirjalik aruanne.
6. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Viru Maakohtu Jõhvi
kohtumajas 02. juunil 2014. a kell 14.00.
7. Avaldada pankrotimenetluse algatamise, pankrotiasja läbivaatamise aja ja koha, ajutise halduri nimetamise ja võlgniku vara käsutamiskeelu kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
8. Käesolev määrus on ajutisele haldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
9. Käesolev määrus saata võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile ning Viru Maakohtu registriosakonnale teadmiseks.
Edasikaebamise kord
Määrus pankrotimenetluse algatamise kohta edasikaebamisele ei kuulu. Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta tehtud kohtumäärusele võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest
 
 22.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Riho Ootsing'ule (sünd 18.01.1963) 27.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/1939 sunniraha 60 eurot tasumiseks ja 2012. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 90 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Haapsalu teenindusbüroos (Jaama 17, 90507 Haapsalu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtumääruse resolutsiooni:
RESOLUTSIOON

1. Kohus määrab, et Jevgeni Jegarev'i (surnud 27.08.2008 IK 34907182237) pärandvara pankrotimenetluse raugemise vältimiseks (tsiviilasi nr 2-14-10971) tuleb kas võlausaldajatel või kolmandatel isikutel maksta pankrotimenetluse kulude ja muude kulutuste katteks 2000 kaks tuhat) eurot 3 (kolme) nädala jooksul alates teadaande väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamise päevast, kuna Jevgeni Jegarev'i pankrotivarast ei jätku masskohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete teostamiseks (PankrS § 29 lg 3). 2 000 euro Viru Maakohtu deposiiti mittetasumisel lõpetab kohus pankrotimenetluse PankrS § 29 lg 1 alusel.

2. Määratud summa tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 AS-s SEB Pank, või arvele nr EE932200221023778606 AS-s Swedbank, või arvele nr EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis, viitenumbrile nr 3100057484. Tasumise kohta esitada kohtule rahasumma tasumist tõendav dokument.

3. Avaldada teade võimalusest maksta 3 (kolme) nädala jooksul alates teadaande väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamise päevast kohtu deposiiti Jevgeni Jegarev'i pärandvara pankrotimenetluse kulude katteks 2000 (kaks tuhat) eurot väljaandes Ametlikud Teadaanded 3 (kolm) nädalat PankrS § 30 lg 1, 2 alusel.

4. Ärakiri käesolevast määrusest saata menetlusosalistele.
Edasikaebamise kord
Kohtumäärus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu 19.04.2014 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-13-14688 lõpetati Raisa Zaytseva (isikukood 45801152221, surnud 05.06.2011) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus raugemise tõttu.

Kohus avaldab pankrotiseaduse (PankrS) § 7 lg 1, 2, § 163 lg 7 alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded alljärgneva teate (väljavõtte) pankrotimenetluse lõpetamise ja kohustustest vabastamise menetluse algatamise kohtumääruse kohta:
1. Lõpetada Raisa Zaytseva (isikukood 45801152221, surnud 05.06.2011) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus raugemise tõttu.
2. Võlausaldajatel on jäänud tunnustatud nõuetest raha saamata alljärgnevalt:
1) AS SEB Pank tunnustatud nõude suurus 25 529,95eurot, rahuldatud nõude suurus 19 975, rahuldamata nõude suurus 5554,95 eurot;
2) Danske Bank A/S Eesti filiaal tunnustatud nõude suurus 282,19 eurot, rahuldatud nõude suurus 0 eurot, rahuldamata nõude suurus 282,19 eurot;
3) Tallinna linn (Tallinna Linnavaraameti kaudu) tunnustatud nõude suurus 128,41 eurot, rahuldatud nõude suurus 0 eurot, rahuldamata nõude suurus 128,41eurot;
4) Kohtutäitur Kaire Põlts tunnustatud nõude suurus 45,84 eurot, rahuldatud nõude suurus 0 eurot, rahuldamata nõude suurus 45,84 eurot.
3. Vabastada pankrotihaldur Eve Selberg tema kohustustest Raisa Zaytseva pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses pärast pankrotimenetluse lõpetamise määruse jõustumist.
4. Määrata Raisa Zaytseva pärandvara (pankrotis) pankrotihalduri Eve Selbergi tasu suuruseks 3502,93 (kolm tuhat viissada kaks koma üheksakümmend kolm) eurot, milline summa sisaldab käibemaksu.
5. Välja mõista Raisa Zaytseva (isikukood 45801152221, surnud 05.06.2011) pärandvara (pankrotis) pankrotivarast Osaühingu Advokaadibüroo Selberg & Ko (registrikood 11358394) kasuks 3502,93 (kolm tuhat viissada kaks koma üheksakümmend kolm) eurot, milline summa sisaldab käibemaksu.
6. Kohtumääruse peale pankrotimenetluse lõpetamise osas võivad määruskaebuse esitada võlgnik ja menetluse lõpetamise avaldusele vastavalt pankrotiseaduse § 161 lõikele 2 või § 163 lõikele 2 vastuväite esitanud võlausaldaja. Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest.
Kohtumääruse peale pankrotimenetluse kulude kohta tehtud osas võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest.
Kohtumääruse peale võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt pankrotiseaduse § 171 lõikele 1. Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest.
Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
Teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 68 lg 3 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 21.04.2014 määrusega vabastati aktsiaselts REGUM (pankrotis), rg-kood 10172883, asuk Männimetsa 22, Reola küla, Ülenurme vald, Tartumaa, pankrotimenetluses pankrotihaldur Urmas Tross (OÜ Konkurss, Tähe 104b, Tartu, tel 501 9750) ja nimetati uueks pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (Roseni 7, Tallinn, tel 509 7167) (tsiviilasi nr 2-13-14546). Uue halduri nimetamise peale võivad võlausaldaja ja võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetatuks lugemisest arvates.
 
 22.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohus Valga kohtumaja menetleb 21.08.2012. a surnud Maire Raud pärandvara pankroti välja kuulutamise asja.

Võlgniku pärandvaras ei jätku raha pankrotimenetluse kulude katteks.
Pankrotiseaduse § 30 lg 1 sätestab: kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks, määrab kohus menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruse ja selle maksmise tähtaja.

Käesoleva kirjaga kohus teavitab 21.08.2012. a surnud Maire Raud võlausaldajaid võimalusest maksta pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti 1500 eurot 06. maiks 2014.

Kohtu deposiitarve: Rahandusministeeriumi konto nr EE891010220034796011 SEB Pangas või konto nr EE932200221023778606 Swedbank pangas või konto nr
EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis, viitenumber kõigil juhtudel 3100057455.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 172.
Hillar Pesti (pankrotis), sünd 16.04.63 pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 29.04.2014 kell 11:30 Tartu Kalevi 1 (Tartu kohtumaja), saal 348 Päevakord: usaldusisiku valimine ning pankrotimenetluse lõpetamine raugemisega.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 21.04.2014 kohtumäärusega kinnitada lõpparuanne OÜ Trassid (pankrotis; rk 11077939) pankrotimenetluses ja lõpetada OÜ Trassid (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada pankrotihaldur Ülli Adamson pankrotihalduri kohustustest pärast OÜ Trassid (pankrotis) äriregistrist kustutamist.
Määrata OÜ Trassid (pankrotis) säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks Allan Valgerist, isikukood 37211082724, aadress Variku 55 Tartu.
Määrus saata Tartu Maakohtu registriosakonnale ja menetlusosalistele ning avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Võlausaldaja võib määruskaebuse esitada, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Pankrotihaldur võib määruskaebuse esitada pankrotimenetluse kulude kohta.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-14-10652, PankrS § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Viru Maakohtu menetluses on Andrus Leri (isikukood 36910085217, elukoht: Valtri, Aasu küla, 45304 Haljala vald, Lääne-Virumaa) avaldus enda pankroti väljakuulutamise nõudes. Kohus otsustab pankroti väljakuulutamise 27.05.2014. Võlgnikul ei ole varasid ega vahendeid pankrotimenetluse kulude katteks ning pankrotimenetluses ei ole võimalik vara tagasi võita või tagasi nõuda.
PankrS § 29 lg 3 alusel kohus ei lõpeta menetlust raugemise tõttu, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik maksab pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud summa.
Eeltoodu alusel kohus teeb Andrus Leri võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele ettepaneku kuni 25.05.2014 tasuda ette Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034799018 AS-is SEB Pank või arveldusarvele nr EE932200221023778606 AS-is Swedbank viitenumbriga 3100057484 1000 (üks tuhat) eurot halduri tasu ja pankrotimenetluse kulude katteks.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Sõpruse Hoid (pankrotis), registrikood 11368810, pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post info@cavere.ee.

Vastuväiteid on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 21.04.2014PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 17.04.2014 kohtumäärusega rahuldada Antti Hirv'e avaldus ja välja kuulutada kell 14.00 Arne Hirv, surn 18.10.2004, ik 34408176524, viimane elukoht Vastseliina vald, pärandvara pankrot.
Nimetada pankrotihalduriks Karin Antsov, pankrotihalduri tunnistus nr 435, kontaktaadress Jüri 26, 65609 Võru, telefon: 5657 7877, 782 4348 e-post:karin@kuklase.ee.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 6. mai 2014 kell 11.00 Kalevi 1 Tartus Tartu kohtumaja saalis nr 348.
Pankrotihalduril koostada võlausaldajate esimeseks üldkoosolekuks pankrotivara nimekiri (PankrS § 126).
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
Pankrotiteade avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Pankrotimääruse peale võib avaldaja esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 21.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Gleb Blagodirovile (sünniaeg 09.26.1980) 24.04.2014 korralduse nr 13-11/50562 maksuvõla tasumiseks summas 21.00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Swea Leena Björklund (sünniaeg 10.18.1958) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46069 maksuvõla tasumiseks summas 64.00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Larissa Braun (sünniaeg 03.02.1965) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41033 maksuvõla tasumiseks summas 31.20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
4. Bluestone OÜ-le (registrikood 11501024) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.1/16167 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormide KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Virkko Pullinen (pankrotis, sünd 31.01.1974. a) pankrotihaldur kutsub vastavalt PankrS §-le 180 kokku võlausaldajate üldkoosoleku 29.04.2014. a kell 15.00 halduri büroos aadressil Roseni 7, Tallinn II korrus. Koosoleku päevakord: võlgniku poolt esitatud kompromissettepaneku läbivaatamine ja kompromissi tegemise otsustamine. Täiendav teave haldurilt tel 509 7167 või e-posti aadressil: indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-14-8120, Danske Bank AS avaldus AALO AART pankroti väljakuulutamise nõudes, PankrS § 7 lg 1, § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate:
1. Nimetada Aalo Aart'i (isikukood 37801085217, elukoht: Kulina küla, 46604 Vinni vald, Lääne-Virumaa, e-post: aalo.aart@mail.ee) pankrotimenetluses ajutiseks pankrotihalduriks Tiia Kalaus (pankrotihalduri tunnistus nr 141, asukoht Fortuna 1, 50603 Tartu, e-post: tiia.kalaus@mail.ee; tiia.kalaus@civilex.ee, tel nr 740 7662, 504 6694).
2. Keelata Aalo Aart'il ning muudel isikutel teha toiminguid Aalo Aart'i varaga ilma ajutise halduri nõusolekuta.
3. Peatada võlgniku Aalo Aart'i vara suhtes toimuv sundtäitmine.
4. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Viru Maakohtus (Rohuaia 8, Rakvere) 05. juunil 2014 kell 10.00.
5. Kohustada Aalo Aart'i isiklikult ilmuma kohtuistungile trahvi- ja/või sundtoomise hoiatusel.
6. Avaldada teade ajutise halduri nimetamise ning pankrotiasja läbivaatamise aja ja koha kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ühel korral.
7. Ajutisel pankrotihalduril esitada kohtule vastavalt PankrS § 22 lg 5 aruanne võlgniku varade ja kohustuste ning võimaliku maksejõuetuse ja selle põhjuste kohta hiljemalt istungi alguseks.
8. Saata kohtumäärus ajutisele haldurile ja võlgnikule täitmiseks ning Viru Maakohtu registriosakonnale teadmiseks.

Edasikaebamise kord - Ajutise halduri nimetamise osas võib kohtumääruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul sellele isikule määruse teatavaks tegemise päevale järgnevast päevast arvates.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Maaja Puks (pankrotis), isikukood 44008276029, pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga võib tutvuda pankrotihalduri büroos Tartus Kalevi tn 9 käesoleva teate avaldamisest 10 päeva jooksul, leppides eelnevalt kokku tutvumise aja pankrotihalduriga tel 504 3679. Vastuväite võib esitada Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates. Teate avaldamise õiguslik alus on PankrS § 143.
 
 21.04.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab teate tsiviilasjas nr 2-14-6374 Scantrans Terminal AS (likvideerimisel) likvideerija Sulev Mander avaldus Scantrans Terminal AS (likvideerimisel) pankroti väljakuulutamiseks. Harju Maakohtu 21. aprill 2014. a määrusega määrati:
1. Rahuldada Scantrans Terminal AS (likvideerimisel) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Kuulutada välja Scantrans Terminal AS (likvideerimisel, registrikood 11784476) pankrot 21. aprillil 2014. a kell 16.00.
3. Nimetada Scantrans Terminal AS (likvideerimisel) pankrotihalduriks Hillar Villers (JeweLex Advokaadibüroo OÜ, Sompa 3, Jõhvi linn, Jõhvi vald 41533, Ida-Virumaa, tel 337 6767, 508 2311, faks 337 6707, e-post hillar.villers@jewelex.ee).
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 19. mai 2014. a algusega kell 16.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 316.
5. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
6. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile.

Edasikaebamise kord:
Määrusele võib esitada määruskaebuse võlgnik või pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte hiljem kui viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohtu 21.04.2014 kohtumäärusega määras nimetada OÜ TENDAL (registrikood 10193543) ajutiseks pankrotihalduriks Ly Müürsoo (asukoht GetNetWork OÜ, Väike-Ameerika 8-203, Tallinn 10129, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 15.05.2014 kell 11.00 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 515).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta tehtud kohtumääruse peale ja pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 7 lg 1, 2, § 17 lg 2 alusel alljärgneva väljavõtte Harju Maakohtu 19.04.2014 kohtumäärusest tsiviilasjas nr 2-14-51131:
1. Võtta Alo Oiluk'i (Oiluk, isikukood 38201270210) võlgniku pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada ajutiseks halduriks Andres Hermet (isikukood 36709162743).
3. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung toimumise ajaga 15.05.2014 kell 15:15. Kohtuistung toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, IV korrus, saal nr 418).
4. Kutsuda kohtuistungile võlgnik ja ajutine haldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Kohustada ajutist haldurit hiljemalt 12.05.2014. a esitama kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Arvamuses tuleb märkida, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.

Võlgnik võib esitada määruse peale määruskaebuse, kui ajutiseks halduriks on nimetatud pankrotiseaduse § 56 lõigetes 1, 3 või 4 sätestatud nõuetele mittevastav isik. Pankrotiavalduse tagamise määruse peale võib esitada määruskaebuse isik, kelle õigust on määrusega kitsendatud. Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu viieteistkümne (15) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest. Kui menetlusosaline taotleb määruskaebuse esitamisel menetlusabi, peab ta seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama määruskaebuse (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu menetluses on Solespera OÜ, rg-kood 11350944, asuk Pärnu mnt 41, Tallinn, avaldus pankroti välja kuulutamiseks, tsiviilasi nr 2-14-2730. Tartu Maakohtu 21.04.2014 määrusega määrati pankrotiseaduse § 30 lg 1 alusel OÜ Solespera pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 3000 (kolm tuhat) eurot ning maksmise tähtajaks 15 päeva määruse kättetoimetatuks lugemisest arvates. Rahasumma tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB Pank või nr EE932200221023778606 Swedbank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal või nr EE701700017001577198 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, viitenumber 3100057455 selgitusega menetluskulud, tsiviilasi 2-14-2730. Maksmist tõendav dokument esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Ajutise halduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või ajutise pankrotihalduri Jüri Truutsi juures (Jõe 2, II korrus, Tallinn, tel 502 6222). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus OÜ Solespera pankrotiavalduse menetluse raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 7 lg 1, 2, § 17 lg 2 alusel alljärgneva väljavõtte Harju Maakohtu 19.04.2014 kohtumäärusest tsiviilasjas nr 2-14-51118:
1. Võtta Arnis Simanis'e (Simanis, isikukood 36706090215) võlgniku pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada ajutiseks halduriks Andres Hermet (isikukood 36709162743).
3. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung toimumise ajaga 15.05.2014 kell 15:00. Kohtuistung toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, IV korrus, saal nr 418).
4. Kutsuda kohtuistungile võlgnik ja ajutine haldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Kohustada ajutist haldurit hiljemalt 12.05.2014. a esitama kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Arvamuses tuleb märkida, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.

Võlgnik võib esitada määruse peale määruskaebuse, kui ajutiseks halduriks on nimetatud pankrotiseaduse § 56 lõigetes 1, 3 või 4 sätestatud nõuetele mittevastav isik. Pankrotiavalduse tagamise määruse peale võib esitada määruskaebuse isik, kelle õigust on määrusega kitsendatud. Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu viieteistkümne (15) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest. Kui menetlusosaline taotleb määruskaebuse esitamisel menetlusabi, peab ta seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama määruskaebuse (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 17.04.2014 kohtumäärusega kinnitada aktsiaselts PAKEX (pankrotis) (rk 10126239, asukoht Tähe 127 Tartu 50113) pankrotimenetluse lõpparuanne ja lõpetada Pakex AS (pankrotis) pankrotimenetlus.
Pankrotihaldur Jüri Truuts vabastada Pakex AS (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest äriühingu äriregistrist kustutamisega.
Määrata Pakex AS (pankrotis) dokumentide hoidjaks OÜ Archivali Group (registrikood 10893401).
Määrus saata Tartu Maakohtu registriosakonnale, menetlusosalistele ning avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded. Äriregistril mitte kustutada äriühingut registrist enne haldurilt vastava avalduse saamist.
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Võlausaldaja võib määruskaebuse esitada, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Pankrotihaldur võib esitada pankrotimenetluse kulude kohta tehtud määruse peale määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 21.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi:
1. Eudoxia Prepress OÜ-le (registrikood 12351549) 10.04.2014 otsuse nr 12.2-3/22455-2 kustutada Eudoxia Prepress OÜ käibemaksukohustuslaste registrist alates 22.04.2014 käibemaksuseaduse § 22 lg 3' alusel.
2. Eudoxia Vision OÜ-le (registrikood 12349372) 10.04.2014 otsuse nr 12.2-3/22456-2 kustutada Eudoxia Vision OÜ käibemaksukohustuslaste registrist alates 22.04.2014 käibemaksuseaduse § 22 lg 3' alusel.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis (Tallinna mnt 22, Rapla). Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab teate tsiviilasjas nr 2-13-56522 Eve Rajamäe avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Harju Maakohtu 21. aprill 2014. a määrusega määrati:
1. Teha ettepanek Eve Rajamäe (pankrotis, isikukood 47210160242) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 1200 eurot 7 päeva jooksul alates ettepaneku avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, EE891010220034796011 AS-is SEB Pank, EE701700017001577198 Nordea pangas või EE403300333416110002 Danske Bank AS-is, viitenumber 3100057358. Maksekorraldus tagatise tasumise kohta või kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks (maksja nimi, käesoleva tsiviilasja number 2-13-56522, ettemaksu tasumise kuupäev) tuleb kohtule esitada ettemaksu tasumiseks määratud tähtajaks. Määratud summa tasumata jätmisel Harju Maakohus lõpetab Eve Rajamäe (pankrotis) pankrotimenetluse raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
2. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord: Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 21.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi INFOKODU OÜ-le (registrikood 12077226) 15.04.2014 korralduse nr 9-1/2167 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 EUR rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 21.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi:
1. TARLTON CAPITAL OÜ-le (registrikood 11250993) 15.04.2014. a otsuse nr 7.1-5/5110 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 15.04.2014.
2. APS Telecom Networks OÜ-le (registrikood 12032608) 07.04.2014. a otsuse nr 7.1-5/4718 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 08.04.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 17.04.2014 kohtumäärusega kinnitada Margus Henningu Kinnisvarabürood OÜ (pankrotis) (rk 11075066, asukoht Vabaduse 26, Valga linn, Valga maakond 68204) pankrotimenetluse lõpparuanne ja lõpetada Margus Henningu Kinnisvarabürood OÜ (pankrotis) pankrotimenetlus.
Pankrotihaldur Ülli Adamson vabastada Margus Henningu Kinnisvarabürood OÜ (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest äriühingu äriregistrist kustutamisega.
Määrata Margus Henningu Kinnisvarabürood OÜ (pankrotis) dokumentide hoidjaks Ülli Adamson (isikukood 46606082723, aadress Jaama 173a, Tartu).
Määrus saata Tartu Maakohtu registriosakonnale, menetlusosalistele ning avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded. Äriregistril mitte kustutada äriühingut registrist enne haldurilt vastava avalduse saamist.
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Võlausaldaja võib määruskaebuse esitada, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Pankrotihaldur võib esitada pankrotimenetluse kulude kohta tehtud määruse peale määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 21.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Mart Liira'le (sünniaeg 05.11.1933) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/20168 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 50 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Jelizaveta Losseva'le (sünniaeg 21.02.1989) 14.04.2014 korralduse nr 9-1.4/25433 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 50 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
3. Andres Lüüdik'ule (sünniaeg 13.09.1988) 14.04.2014 korralduse nr 9-1.4/25430 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
4. Marvi Luure'le (sünniaeg 04.06.1972) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/20002 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 50 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
5. Matti Juha Olavi Läykki'le (sünniaeg 12.11.1956) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/20005 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 50 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 21.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Lookid OÜ-le (registrikood 12365824) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15106 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Light Mind OÜ-le (registrikood 12572612) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18684 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 21.04.2014PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 17.04.2014 kohtumäärusega välja kuulutada Annika Siida (isikukood: 48212292762; elukoht: Ehitajate tee 1-15, Põlva) pankrot 17. aprillil 2014. a kell 11.00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7).
Nimetada pankrotihalduriks Karin Antsov (Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid Lõuna-Eesti osakond, Jüri 26, Võru 65609, Tel/faks 782 4348, 5657 7877 e-post: karin@kuklase.ee).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 06.05.2014. a kell 10.00 Tartu kohtumajas (asukoht Kalevi 1 Tartu 50092, saal 348) (PankrS § 31 lg 6).
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Enne pankroti väljakuulutamist kohaldatud hagi tagamise abinõud jäävad kehtima (PankrS § 31 lg 6).
Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded (PankrS 33 lg 1).
Edastada kohtumääruse ärakiri Tartu Maakohtu registriosakonnale (kinnistusosakonnale PankrS § 40 lg 2 ja äriregistrile) ning toimetada määrus kätte menetlusosalistele.
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 21. aprilli 2014. a määrusega määrati nimetada Osaühing Laenu Invest (likvideerimisel), registrikood 11525935, ajutiseks pankrotihalduriks Maire Arm (asukoht: Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid Law Firm, Tatari 25, Tallinn 10116, e-mail: maire@kraaviab.ee, telefon: 664 0620, 501 8840).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 12.05.2014 kell 14.00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest esitada pankrotiavalduse tagamise osas määruse peale määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 21. aprilli 2014. a määrusega määrati nimetada Casal OÜ (likvideerimisel), registrikood 11634133, ajutiseks pankrotihalduriks Maire Arm (asukoht: Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid Law Firm, Tatari 25, Tallinn 10116, e-mail: maire@kraaviab.ee, telefon: 664 0620, 501 8840).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 12.05.2014 kell 14.15 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest esitada pankrotiavalduse tagamise osas määruse peale määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu.
 
 21.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Atveit OÜ-le (registrikood 10914586) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/26381 maksuvõla tasumiseks summas 38,25 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Artico SP Osaühingule (registrikood 11746903) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36380 maksuvõla tasumiseks summas 82,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Nakskov (registrikood 12208757) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42534 maksuvõla tasumiseks summas 1295,00,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Hooneühistule Narvamäe 125A (registrikood 80186912) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39672 maksuvõla tasumiseks summas 40,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. OÜ-le FITOS KOMMERTS (registrikood 10299046) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/38141 maksuvõla tasumiseks summas 35,40 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Fimergo OÜ-le (registrikood 12622379) 14.04.2014 korralduse nr 9-1.4/24784 2014. a märtsikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
7. Nordecum OÜ-le (registrikood 11992140) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41232 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. NNAK OÜ-le (registrikood 12130274) 21.04.2014 korralduse nr 13-11/49926 maksuvõla tasumiseks summas 30,30 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Abstrakt OÜ-le (registrikood 11044495) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/30198 maksuvõla tasumiseks summas 307,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Aittakangas OÜ-le (registrikood 12013806) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39388 maksuvõla tasumiseks summas 32,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 21.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Jelisaveta Filipt¨ik-Stolsiele (Stolsie, sünniaeg 17.01.1979. a) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/38165 maksuvõla tasumiseks summas 33,75 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Jan Gunnar Öivind Anderssonile (Andersson, sünniaeg 04.11.1944. a) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/40637 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 30 lg 2, teatab Harju Maakohus, et 17.04.2014. a määrusega määras Roman Maljugin'i (surnud, isikukood 37410020210) pärandvara ajutise pankrotihalduri Urmas Tross (OÜ Konkurss, Roosikrantsi 23-5, Tallinn 10119, e-post: urmas.tross@alustauuesti.ee) aruandest tulenevalt Roman Maljugin'i pärandvara pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 1500 (üks tuhat viissada) eurot. Kohus teeb ettepaneku võlausaldajatele või kolmandatele isikutele kas üksi või teiste eelmainitutega koos tasuda kohtu deposiiti Roman Maljugin'i pärandvara pankrotimenetluse jätkamiseks eelmises punktis mainitud summa kümne kalendripäeva jooksul alates määruse teatavaks tegemisest. Summa maksta Rahandusministeeriumi arveldusarvele AS-s Swedbank - EE932200221023778606; AS SEB Pank - EE891010220034796011; AS-s Nordea Bank - EE701700017001577198; AS Danske Bank - EE403300333416110002, viitenumber 3100057358, märkides juurde tsiviilasja number 2-14-10197. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; ettemaksu summa; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Meelika Produnov'i (ik 46708294923) pankrotimenetluses toimub 28.04.2014. a algusega kell 15.30 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Jaotusettepaneku läbivaatamine ja kulude kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7, § 172 lg 1 alusel.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu Kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:

Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja menetluses on tsiviilasi nr 2-14-5200 Campalyst Labs OÜ pankrotimenetlus. Kohus teeb Campalyst Labs OÜ (registrikood 12177086) võlausaldajatele ettepaneku tasuda ettemaksuna pankrotimenetluse läbiviimiseks 2000 ¤ Tartu Maakohtu tagatiskontole (Makse saaja: Rahandusministeerium. Pangakontod: SEB EE891010220034796011, Swedbank EE932200221023778606, Danske Bank AS Eesti filiaal EE403300333416110002, viitenumber: 3100057455) 15 kalendripäeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest. Võlausaldajatel on õigus tutvuda asja materjalidega maakohtu kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus). Ettemaksu mittelaekumisel võib kohus pankrotimenetluse lõpetada pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab teate tsiviilasjas nr 2-14-51023 OÜ Royallogistics (likvideerimisel) likvideerija Rene Vill avaldus OÜ Royallogistics (likvideerimisel) pankroti väljakuulutamiseks. Harju Maakohtu 16. aprill 2014. a määrusega määrati:
1. Võtta Osaühing Royallogistics (likvideerimisel, registrikood 11197193) võlgniku pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada ajutiseks halduriks Oliver Ennok.
3. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung toimumise ajaga 14.05.2014 kell 13.00. Kohtuistung toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, III korrus, saal nr 316).
4. Kutsuda kohtuistungile võlgnik ja ajutine haldur. 5.Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Kohustada ajutist haldurit hiljemalt 12.05.2014. a esitama kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Arvamuses tuleb märkida, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.
8. Avaldada väljavõte kohtumäärusest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
9. Toimetada käesoleva kohtumääruse ärakiri kätte võlgnikule ja ajutisele haldurile.

Edasikaebamise kord
Võlgnik võib esitada määruse peale määruskaebuse, kui ajutiseks halduriks on nimetatud pankrotiseaduse § 56 lõigetes 1, 3 või 4 sätestatud nõuetele mittevastav isik. Pankrotiavalduse tagamise määruse peale võib esitada määruskaebuse isik, kelle õigust on määrusega kitsendatud. Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu viieteistkümne (15) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest. Kohus selgitab, et kui menetlusosaline taotleb määruskaebuse esitamisel menetlusabi, peab ta seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama määruskaebuse (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
 
 21.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vastavalt PankrS § 143 lg 5 Deniss Berjozkin (pankrotis) pankrotihaldur avaldab järgneva sisuga teate:
Deniss Berjozkin (isikukood 3880809xxxx, pankrotis) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda aadressil Sompa tn 3, Jõhvi eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga, tel 529 7927. Vastuväiteid on võimalik esitada Viru Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates.
 
 17.04.2014PankrotiteatedPrindi
Kooskõlas pankrotiseaduse § 33 lg 1, teatab Harju Maakohus, et 17.04.2014 määrusega määras kuulutada välja Konstantin Iru (isikukood 37404100349) pankroti.
Nimetada pankrotihalduriks Urmas Tross (OÜ Konkurss, Roosikrantsi 23-5, Tallinn 10119, e-post: urmas.tross@alustauuesti.ee). Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, Tartu mnt 85, Tallinnas, saalis nr 1, 13. mail 2014. a, algusega kell 11.30. Teha käesoleva määruse resolutiivosa teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 10 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi David Berget'ile (sünd 28.06.1983) 18.03.2014. a korralduse nr 13-11/20228 maksuvõla tasumiseks summas 2702,55 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 18.03.2014. a korralduse nr 13-11/20227 maksuvõla tasumiseks summas 148,04 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel:
Kohus määras tsiviilasjas nr 2-13-53583 Võtta menetlusse Toomas&Partnerid OÜ avaldus EURO-INVEST Holding Osaühing, rg-kood pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas.
Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Martin Krupp (Cavere Õigusbüroo OÜ, Estonia pst 1, Tallinn 10143, tel 684 4400, 507 2034, e-post: martin@cavere.ee).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 22. mail 2014. a kell 10:00 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus.
 
 17.04.2014PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja 17.04.2014. a määrusega määrati:

1. Võtta pankrotiavaldus menetlusse.
2. Rahuldada Marika Steinbachi avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
3. Välja kuulutada Marika Steinbach'i (IK 47208080250) pankrot 17. aprillil 2014. a kell 15.00.
4. Nimetada pankrotihalduriks Kristo Teder (AB Kraavi & Partnerid - Tatari 25 Tallinn, tel 618 0094, 5358 6390, e-post: kristo.teder@kraaviab.ee) ning teha talle kohustuseks PankrS § 22 lg-st 2 ja 5 tulenevate ülesannete täitmine.
5. Teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld).
6. Peatada võlgniku suhtes toimuv (-ad) sundtäitmine (-sed).
7. Pankrotiavalduse tagamise osas täidab kohtumääruse haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
8. Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 16.mail 2014. a algusega kell 12.00 Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumajas, saal nr 2, asukohaga Lossi 2, Kuressaare.
9. Kohustada võlgnikku Marika Steinbachi kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed võlgniku vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on temale teadaolevalt õiged. Määrata vande andmise ajaks 16. mai 2014. a kell 11.45 Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumajas-saal 2.
10. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
Nõuet mis on esitatud peale 2 kuu möödumist, võidakse kaitsmisele mitte võtta.

Edasikaebamise kord
Pärnu Maakohtu määruse peale on määrusega puudutatud menetlusosalisel õigus esitada määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest määruse teinud maakohtu kaudu.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. OÜ-le Domus Fortis (registrikood 12435275) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13947 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. H.R.Inno OÜ-le (registrikood 12250630) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15538 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Urkik OÜ-le (registrikood 11495826) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15563 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Rannapaargu OÜ-le (registrikood 10359274) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15600 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
5. OÜ-le Ondest Trading (registrikood 10668176) 25.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17867 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
6. OÜ-le Resolve CRM (registrikood 12418503) 25.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17882 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
7. Toul Poung OÜ-le (registrikood 12245008) 27.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18414 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. HelgaART OÜ-le (registrikood 12534439) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18694 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
9. OÜ-le Terisca (registrikood 12315849) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19001 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
10. OÜ-le TranssFera DR (registrikood 11318589) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.1/22073 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Topp HD OÜ-le (registrikood 11767905) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.1/22079 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Trassiarenduse OÜ-le (registrikood 11347468) 11.04.2014 korralduse nr 9-1.1/24410 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. SR Manufacturing OÜ-le (registrikood 12376727) 14.04.2014 korralduse nr 9-1.4/25516 2014. a märtsikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014PankrotiteatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel Harju Maakohtu 17. aprilli 2014. a kohtumääruse nr 2-14-5763 resolutsiooni väljavõtte:
Rahuldada AS Fector avaldus ja kuulutada välja Osaühing Priva Shipping Company (registrikood 10687771, asukoht Tuukri 19, Tallinn 10152) pankrot 17.04.2014 kell 16:00.
Nimetada Priva Shipping Company OÜ pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Martin Krupp (Cavere Õigusbüroo OÜ, Estonia pst 1, Tallinn 10143, e-post: martin@cavere.ee).
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 07. mail 2014 algusega kell 15:00 Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus.
8. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
9. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 8 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing TT Factory (pankrotis; registrikood 12040476) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 14.05.2014 kell 11:00 Advokaadibüroo LEXTAL ruumides aadressil Rävala pst 4, 10143 Tallinn. Üldkoosoleku päevakord: nõuete kaitsmine pankrotimenetluses. Nõudeavalduste ja neile esitatud kirjalike vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel Advokaadibüroos LEXTAL, Rävala pst 4, 10143 Tallinn, halduriga eelnevalt telefoni või e-kirja teel kokku leppides. Lisainformatsioon tel 640 0250 või e-posti aadressil mari.manniko@lextal.ee. Teate aluseks on PankrS § 100 lg 4.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. KTK-Asennus OÜ-le (registrikood 12341096) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15490 sunniraha 100 euro tasumiseks 2014. a jaanuarikuu tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise eest;
2. KAKOLM OÜ-le (registrikood 12215763) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/30766 maksuvõla tasumiseks summas 58,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Aiaühistu Kirumpää (registrikood 80030707) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36486 maksuvõla tasumiseks summas 33,15 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Kingpool OÜ-le (registrikood 11374241) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28755 maksuvõla tasumiseks summas 880,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. KBK Partnership OÜ-le (registrikood 12242257) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36614 maksuvõla tasumiseks summas 56,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Valdek Kurvits'ale (sünniaeg 16.06.1955) 10.04.2014 korralduse nr 13-11/35549 maksuvõla tasumiseks summas 26,28 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Aivar Kukk'ele (sünniaeg 02.04.1963) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22058 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Aleksandr Karabelski'le (sünniaeg 07.10.1968) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36919 maksuvõla tasumiseks summas 31,89 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Jüri Kapp'ile (sünniaeg 23.07.1941) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36929 maksuvõla tasumiseks summas 36,39 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Alexander Kaptyug'ile (sünniaeg 17.11.1958) 14.04.2014 korralduse nr 9-1.4/24618 2013. a. tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 65 eurot iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
6. Aleksandr Kaplunov'ile (sünniaeg 02.10.1966) 09.04.2014 korralduse nr 13-11/34767 maksuvõla tasumiseks summas 28,75 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Aldo Kanepi'le (sünniaeg 26.04.1959) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21383 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Vladimir Kochtcheev'ile (sünniaeg 02.07.1982) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36472 maksuvõla tasumiseks summas 36,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Peep Kivit'ile (sünniaeg 19.10.1963) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36453 maksuvõla tasumiseks summas 34,85 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Serguei Kolotiline'le (sünniaeg 20.06.1970) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36454 maksuvõla tasumiseks summas 34,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Ingrid Kaljuste'le (sünniaeg 22.03.1961) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/32198 maksuvõla tasumiseks summas 94,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Oleg Kuznetsov'ile (sünniaeg 04.01.1967) 18.03.2014 korralduse nr 13-11/19457 maksuvõla tasumiseks summas 346,66 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Aare Kuus'ile (sünniaeg 30.06.1956) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42555 maksuvõla tasumiseks summas 19,70 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Erkki Kurjamaa'le (sünniaeg 02.06.1975) 14.04.2014. a korralduse nr 9-1.4/24660 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 50 eurot.
15. Andrei Kärberg'ile (sünniaeg 09.04.1972) 18.03.2014 korralduse nr 13-11/19458 maksuvõla tasumiseks summas 324,55 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Paul Kukk'ele (sünniaeg 08.07.1947) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37491 maksuvõla tasumiseks summas 44,16 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Andrei Kuznetsov' ile (sünniaeg 04.11.1965) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42215 maksuvõla tasumiseks summas 30,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Niina Karros' ele (sünniaeg 21.11.1937) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36910 maksuvõla tasumiseks summas 47,24 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Siiri Kalde' le (sünniaeg 16.05.1973) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/40485 maksuvõla tasumiseks summas 72,94 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 17.04.2014 määrusega kinnitati Guntars Kaziks (pankrotis, sünd 07.04.1967) pankrotimenetluses pankrotihaldur Sirje Taela esitatud jaotusettepanek (tsiviilasi nr 2-12-20146). Jaotusettepaneku kohta kohtule vastuväiteid ei esitatud. Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.04.2014 kohtumäärusega määras kinnitada OSAÜHING STONEHOLM (pankrotis, registrikood 10845193, asukoht Valli 4 10148 TALLINN) pankrotimenetluses lõpparuanne.
Lõpetada OÜ STONEHOLM (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada Peeter Sepper OÜ STONEHOLM (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
OÜ STONEHOLM (pankrotis) likvideerimine ja Harju Maakohtu registriosakonnast kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Peeter Sepperile.
Määrata OÜ STONEHOLM (pankrotis) dokumentide hoidjaks ARCHIVALI GROUP OÜ (registrikood 10893401, asukoht Raja Keskus 5 Rannamõisa 76901 HARJU MAAKOND).
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 17.04.2014PankrotiteatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab: Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-14-12884- Helena Kuusik, ik 47512222716, pankroti nõudes. 17.04.2014 kohtumäärusega kohus määras:
Helena Kuusiku pankrotiavaldus rahuldada.
Kuulutada välja füüsilise isiku Helena Kuusik'u (ik 47512222716) pankrot 17.04.2014 kell 11.00.
Pankrotimenetlus on algatatud Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 1346/2000 artikkel 3 lõike 1 alusel ning selle suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.
Pankrotihalduriks nimetada Reet Relvik (Rakvere, Laada 29, OÜ Reet Relviku Õigusbüroo, tel 32-55055; e-post: reetrelvik@hot.ee).

Menetluskulu PankrS § 150 lg 1 p 1 mõttes jääb võlgniku kanda TsMS § 172 lg 1 alusel.

Pankrotiseaduse § 85 kohaselt kohustada võlgnikku andma kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige võlgniku vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- ja kutsetegevuse kohta.

PankrS § 89 kohaselt kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise tagamiseks võib kohus võlgnikku trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti, kui võlgnik takistab pankrotimenetlust PankrS § 85-88, § 20 ja § 35 lõike 1 p 3 sätestatud kohustuste rikkumisega.

Korraldada võlausaldajate esimene üldkoosolek 12.05.2014 kell 12.00 Rakveres, Rohuaia 8, saalis nr 2.

Kohustada võlgnikku osalema võlausaldajate esimesel üldkoosolekul.

Võlausaldajatel teatada haldurile hiljemalt kahe kuu jooksul alates pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes ilmumise päevast kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.

Nõudest teatamiseks tuleb esitada haldurile kirjalik nõudeavaldus, milles märgitakse nõude sisu, alus ja suurus. Samuti see, kas nõue on tagatud pandiga. Nõudeavaldusele lisatakse avalduses nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid. Nõudeavaldusele kirjutab võlausaldaja alla. Kui nõudeavaldusele kirjutab alla esindaja, lisab ta volikirja või tema esindusõigust tõendava muu dokumendi, juriidilistel isikutel tuleb lisada registrikaardi ärakiri.

Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja, kellele on saadetud PankrS § 34 lg 1 nimetatud teade, jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks.

Kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast kahekuulise tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja; kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.

Pärast pankroti väljakuulutamist võib võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist vastu võtta üksnes haldur.

Pankroti väljakuulutamise kohta tehakse halduri poolt esitatud pankrotimääruse alusel märkus kinnistusraamatusse kinnisasjade juurde, mille omanikuna on võlgnik kantud kinnistusraamatusse ning võlgnikule kuuluvate piiratud asjaõiguste juurde ja õiguse juurde nendele õigustele, kui võib eeldada, et märkuse sisusse kandmata jätmine võib kahjustada võlausaldajate huve.

Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele. Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 6 lg 3, 145 lg 1 ja 4 alusel alltoodud määruse resolutsiooni: Kinnitada OÜ Alnus pankrotihaldur Aivar Leismanni poolt koostatud jaotusettepanek.

Pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:

II rahuldamisjärk

Võlausaldaja – Nõude suurus eurodes – Jaotise%
1. AS Comfort AE – 25 557.77 – 8.00
2. OÜ Triger-E – 30 753.89 – 9.62
3. OÜ Amparis – 98 087.89 – 30.69
4. Maksu-ja Tolliamet – 95 811.52 – 29.98
5. OÜ Rapla HooneGrupp – 27 285 – 0.55
6. OÜ Fesma Alu – 47 080.20 – 47 080.20
7. AS SEB Liising – 4975.03 – 1.56
8. OÜ Ulvar Ehitus – 11 362.55 – 3.56
9. OÜ Amves – 1617.67 – 0.51
10. OÜ Rehvikeskus – 47.93 – 0.02
11. AS Ragn-Sells – 63.46 – 0.02
12. OÜ Expender – 13 842.88 – 4.33
13. AS Elion Ettevõtted – 1305.15 – 0.41
14. Andrei Svistunov – 1668.09 – 0.52
15. Lembit Randjärv – 1207.35 – 0.38
16. Juta Palu – 441.70 – 0.14
17. Aavo Faber – 1589.58 – 0.50
18. Andre Arro – 1836.69 – 0.58
19. Tõnis Laur – 3597.46 – 1.13
20. N&N Invest Grupp – 21 048.19 – 6.59

Pankrotimenetlusega seotud väljamaksed:

1. 766.94 eurot ajutise halduri tasu ja kulude hüvitus ja 6.39 eurot riigilõiv väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatud kuulutuse eest.

Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Koopia määrusest saata võlgnikule ja pankrotihaldurile.

Edasikaebamise kord

Määruse peale võivad võlgnik ja jaotusettepanekule vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule maakohtu kaudu 15 päeva jooksul, arvates määruse kättetoimetamisest. Kohus võib lugeda menetlusdokumendi kättetoimetatuks viie päeva möödumisel postitamisest saaja aadressil ja seda ka juhul, kui saadetis tagastatakse.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
JunkFood OÜ (pankrotis), registrikood 12190900 pankrotihaldur Martin Krupp teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et OÜ JunkFood (pankrotis) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400.

Vastuväiteid on võimalik esitada Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajja 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Prune (pankrotis), registrikood 11312335 pankrotihaldur Martin Krupp teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et OÜ Prune (pankrotis) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400.

Vastuväiteid on võimalik esitada Viru Maakohtu Narva kohtumajja 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tulenevalt pankrotiseaduse § 30 lg 2 avaldab kohus alloleva teate:

Määrata MILANIK OÜ, rg-kood 11800809, pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2500 (kaks tuhat viissada) EUR ja selle maksmise tähtajaks võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele 14 päeva väljaandes Ametlikud Teadaanded võimaluse teatamisest, mis tuleb tasuda rahandusministeeriumi a/a-le EE891010220034796011 SEB Pank AS, EE932200221023778606 Swedbank AS, EE701700017001577198 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal või EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal, kõigil viitenumber 3100057277. Kohtule tuleb esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi,ts. asja nr, arvelduskonto number millelt ettemaks tasuti, ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 143. Osaühing MKT Holding (pankrotis) rg-kood 10859580 jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda Tartus Jaama 76 D-korpus alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul tööpäevadel ETN kl 12:00-16:00 ja KR kl 08.00-12:00. Alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul on võlausaldajatel võimalik jaotusettepanekule esitada vastuväide Viru Maakohtule.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Sergei Bindes, isikukood 34903110229, pankrotihaldur Martin Krupp teatab PankrS § 79 lg 4 alusel, et Sergei Bindes'e pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 25.04.2014. a kell 12.00 Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides aadressil Estonia pst 1, Tallinn.

Koosoleku päevakorras on:
1. Pankrotitoimkonna valimine
2. Ülevaade pankrotimenetlusest
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Pärnu Maakohus 16.04.2014. a kohtumäärusega lõpetas Sonnenblume OÜ (registrikood 12264230, Tolli 7, Kuressaare) pankrotimenetluse raugemisega, ilma pankrotti välja kuulutamata kuna pankrotivarast ei jätku pankrotimenetlusega seotud väljamakseteks;
Sonnenblume OÜ likvideerimine ja kustutamine Pärnu Maakohtu registriosakonna äriregistrist tehti ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Kristo Teder'ile;
Vabastada ajutine pankrotihaldur Kristo Teder tema ametist Sonnenblume OÜ ajutise haldurina peale ettevõtte kustutamist registrist;
Likvideeritud Sonnenblume OÜ dokumendid anda hoiule juhatuse liikmele Adam Tamjärvele (Tamjärv)(isikukood 38805090021, elukoht: Kuressaare);
Määrus kuulub viivitamatule täitmisele. Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse kirjalikult Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates (PankrS § 3 lg 2, § 150 lg 5, § 164 lg 1, TsMS § 661 lg 1, 2).

6. Välja mõista riigi vahenditest Kristo Teder (AB Kraavi ja Partnerid OÜ a/a 221050996778 Swedbank) kasuks ajutise halduri tasu summas 397 eurot (kolmsada üheksakümmend seitse eurot) (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud sotsiaalmaks).


7. Määrus kuulub viivitamatule täitmisele.
8. Määrus saata menetlusosalistele, registrile ja peale jõustumist Riigi Tugiteenuste Keskusele ajutise halduri tasu väljamaksmiseks.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib esitada 15 päeva jooksul määruskaebuse Pärnu Maakohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule alates käesoleva määruse kättetoimetamisest.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Agalram OÜ (pankrotis, registrikood 11309982) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 23.04.2014 kell 11.00 aadressil Juhkentali 52 Ä2, 10132 Tallinn, MTÜ Juhkentali Varahaldus ruumides. Koosoleku päevakord: 1. Kohtumenetluses (tsiviilasi nr 2-13-55730) kompromissi sõlmimine, 2. muud küsimused. Täiendav info tel 5560 8121, e-post: martin@in.ee. Teate avaldamise alus: PankrS § 79.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 17.04.14. a määrusega määrati teha ettepanek Viimsi Ehitus OÜ (likvideerimisel) registrikood 11358503, pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Viimsi Ehitus OÜ (likvideerimisel) pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 2500 eurot hiljemalt 28.04.2014. a Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr 10220034796011 AS-is SEB Pank või nr 221023778606 AS-is Swedbank, viitenumber 3100057358. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
LVI-AMETEK OÜ (pankrotis), registrikood 11091454, pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post oliver@cavere.ee. Vastuväiteid on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Lembit Aitsen (isikukood 34509215216, surnud 02.10.2010. a.) pärandvara pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post oliver@cavere.ee. Vastuväiteid on võimalik esitada Viru Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel:
Kohus määras tsiviilasjas nr 2-13-37322 Rahuldada AIGER OÜ (pankrotis, registrikood 12183454) pankrotihalduri taotlus.
Kinnitada AIGER OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihaldur Indrek Lepsoo poolt esitatud jaotusettepanek.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Danish Cigars OÜ-le (registrikood 12149575) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15434 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Meravia OÜ-le (registrikood 10460636) 25.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17897 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
3. Deft Druck OÜ-le (registrikood 11012779) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15436 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Mavill OÜ-le (registrikood 11874854, aadressil Tööstuse 20 Kohtla-Järve 30503 Ida-Viru maakond) 31.03.2014 korralduse nr 13-11/25343 maksuvõla tasumiseks summas 349,82 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Marttekstar (likvideerimisel) OÜ-le (registrikood 10352384, aadressil Fortuuna 14-1 Tartu 50603) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28956 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Megonar OÜ-le (registrikood 10634496, aadressil Noonu Vihula vald 45431 Lääne-Viru maakond) 17.02.2014 korralduse nr 13-11/12212 maksuvõla tasumiseks summas 95,70 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Megonar OÜ-le (registrikood 10634496, aadressil Noonu Vihula vald 45431 Lääne-Viru maakond) 22.01.2014 korralduse nr 13-11/6933 maksuvõla tasumiseks summas 95,70 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Europlaza OÜ-le (registrikood 11517491, aadressil Kopli tn 98 Tallinn 11711 Harju maakond) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/32828 maksuvõla tasumiseks summas 81,50 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Eestirem OÜ-le (registrikood 10108307, aadress puudub) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/31943 maksuvõla tasumiseks summas 110,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Dental Estate OÜ-le (registrikood 12588857, aadressil Kotkapoja 2a Tallinn 10129 Harju maakond) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/27407 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Garaa¸iühistu Metall (registrikood 80024859, aadressil Vastla 4 80034 Pärnu) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/29571 maksuvõla tasumiseks summas 1039,68 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Distant Invest OÜ-le (registrikood 10994303, aadressil Töökoja 3 Tallinn 11313 Harju maakond) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36976 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Element Arendus OÜ-le (registrikood 11169713, aadressil Koidu 70 10129 Tallinn) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37108 maksuvõla tasumiseks summas 46,13 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Emmet Group OÜ-le (registrikood 12116624, aadressil Kesk 12 Sillamäe 40231 Ida-Viru maakond) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41756 maksuvõla tasumiseks summas 68,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Euroshipping Baltic OÜ-le (registrikood 12311745, aadressil Uus-Sadama 25 - 5 10120 Tallinn Harju maakond) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41118 maksuvõla tasumiseks summas 73,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Valeri Muslimov'ile (sünniaeg 14.03.1972, aadressil Kopli tn 69e-101, Tallinn, 11713 Harju maakond) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22910 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Sergei Moissejev'ile (sünniaeg 14.03.1960, aadressil Tallinna mnt 18-48, Narva, 20304 Ida-Viru maakond) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22808 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Sulev Mägi'le (sünniaeg 01.03.1970, aadressil Tallinna 6-2, Rakvere, 44306 Lääne-Viru maakond) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22813 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Arno Elmik'ule (sünniaeg 11.08.1919, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37122 maksuvõla tasumiseks summas 30,60 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Denis Erlich’ile (sünniaeg 20.05.1973, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37179 maksuvõla tasumiseks summas 19,25 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Samuel Harry Eller’ile (sünniaeg 08.01.1959, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37111 maksuvõla tasumiseks summas 45,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Stephanie Anne Ercklentz’ile (sünniaeg 06.08.1977, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37125 maksuvõla tasumiseks summas 32,70 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Valentina Elge’le (sünniaeg 19.09.1978, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37119 maksuvõla tasumiseks summas 41,47 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Ninel Maiorova'le (sünniaeg 10.01.1961, aadressil Kärberi 4-184 Tallinn 13812 Harju maakond) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23881 maksuvõla tasumiseks summas 105.60 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Natalia Demenkova’le (sünniaeg 27.03.1959, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36978 maksuvõla tasumiseks summas 67,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Svetlana Dorokhova’le (sünniaeg 07.09.1952, Rõugu tn 28-4 Pärnu 80033 Pärnu maakond) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23425 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Vladimir Dolgo¨ev’ile (sünniaeg 30.04.1970, aadress puudub) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/40529 maksuvõla tasumiseks summas 15,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Aili Einsalu’le (sünniaeg 08.09.1971, aadress puudub) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41236 maksuvõla tasumiseks summas 40,44 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Aivar Elberg’ile (sünniaeg 14.06.1969, aadress puudub) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41248 maksuvõla tasumiseks summas 30,60 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Silva Eher’ile (sünniaeg 19.02.1954, Sinimäe tn 3-62 Tallinn 13816 Harju maakond) 27.03.2014 korralduse nr 13-11/24850 maksuvõla tasumiseks summas 41,55 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Vivian Märk’ile (sünniaeg 27.07.1958, Tallinna mnt 70 Lihula 90303 Lääne maakond) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/36004 maksuvõla tasumiseks summas 22,25 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Jennifer Marie Mccall’ile (sünniaeg 25.11.1961, Toom-Rüütli 7-6 Tallinn 10130 Harju maakond) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28948 maksuvõla tasumiseks summas 84,50 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Ljubov Merilain’ile (sünniaeg 07.02.1958, Lepiku 10 Hüüri Saue vald 76911 Harju maakond) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22463 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Peeter Meigas’ile (sünniaeg 09.10.1973, Jussi Pürkso Noarootsi vald 91201 Lääne maakond) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28957 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Olev Marma’le (sünniaeg 11.11.1953, Aia Suure-Rootsi Pihtla vald 94129 Saare maakond) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22446 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Frederick William Augustus Marquess Of Bristol’ile (sünniaeg 19.10.1979, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/40156 maksuvõla tasumiseks summas 155,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Dina Maximova’le (sünniaeg 22.04.1953, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/40142 maksuvõla tasumiseks summas 45,24 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Diana Martin’ile (sünniaeg 15.04.1967, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/40164 maksuvõla tasumiseks summas 52,48 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Ulla Reine Melts’ale (sünniaeg 22.12.1958, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/40246 maksuvõla tasumiseks summas 31,99 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Tatiana Matrosova’le (sünniaeg 19.05.1968, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/40243 maksuvõla tasumiseks summas 38,70 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. Mihhail Melnikov’ile (sünniaeg 01.05.1969, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/40272 maksuvõla tasumiseks summas 27,75 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
27. Feliks Merilo’le (sünniaeg 01.03.1961, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/40249 maksuvõla tasumiseks summas 33,30 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
28. Eduard Matehha’le (sünniaeg 13.08.1966, aadress puudub) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/40256 maksuvõla tasumiseks summas 32,98 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
29. Lesley Joan Brydon Mercer’ile (sünniaeg 04.12.1948, aadress puudub) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/43348 maksuvõla tasumiseks summas 22,05 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
30. Minna Margit Eskola’le (sünniaeg 07.10.1968, aadress puudub) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44284 maksuvõla tasumiseks summas 13,20 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
31. Robert Detkov’ile (sünniaeg 03.02.1972, aadress puudub) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44046 maksuvõla tasumiseks summas 11,75 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
32. Aino Versina Michelbrink’ile (sünniaeg 01.10.1921, aadress puudub) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44899 maksuvõla tasumiseks summas 14,20 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
33. Tatjana Devjatka’le (sünniaeg 04.06.1965, aadress puudub) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45311 maksuvõla tasumiseks summas 22,50 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
34. Mart Deklau’le (sünniaeg 17.10.1952, Silla Kullamaa vald 90718 Lääne maakond) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36979 maksuvõla tasumiseks summas 66,74 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
35. Linda Müürsepp'ale (sünniaeg 04.03.1937, Käo tn 4 Puka vald 67217 Valga maakond) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37271 maksuvõla tasumiseks summas 38,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
36. Dilafruz Mörönen’le (sünniaeg 25.07.1959, Punane tee 8-8, Tallinn, 12015 Harju maakond) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37262 maksuvõla tasumiseks summas 40,81 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
37. Maris Mürk’ile (sünniaeg 17.01.1974, aadress puudub) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46159 maksuvõla tasumiseks summas 22,71 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
38. Agasi Muzaffarov’ile (sünniaeg 29.12.1967, aadress puudub) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/46164 maksuvõla tasumiseks summas 21,66 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn, edaspidi MTA) teatab, et tegi Timber Power OÜ-le (registrikood 11746926) 11.04.2014 korralduse nr 12.2-3/22841-1. Korraldusega kohustatakse Timber Power OÜ-d MTA ametiruumides Sõpruse pst 4, Tartu esitama detsembris 2013 isikutele tehtud väljamaksetelt tulumaksu, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse kinnipidamise, arvestamise ja deklareerimise, sotsiaalmaksu arvestamise ja deklareerimise ning tulumaksuseaduse §-des 48-52 sätestatud tulumaksu arvestamise ja deklareerimise õigsuse kontrollimiseks vajalikud raamatupidamise algdokumendid.
Korralduse täitmise tähtaeg on 28.04.2014 kell 11:00. Korraldus sisaldab hoiatust korralduse täitmata jätmise korral sunniraha rakendamist 450 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti MTA aadressil Tallinna 58 Kuressaare.
Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. OÜ Pinholt Holding-ule (registrikood 11347698) 11.04.2014. a korralduse nr 13-11/35974 maksuvõla tasumiseks summas 20.85 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Park Security OÜ-le (registrikood 12502238) 14.04.2014. a korralduse nr 9-1.4/25084 2014. a märtsikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
3. Preeria Roos OÜ-le (registrikood 12222510) 17.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/15498 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Osaühing Poma Sawmill'ile (registrikood 10626137) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/38568 maksuvõla tasumiseks summas 64.00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Christian Peter Puusep'ale (sünniaeg 26.09.1956) 24.03.2014. a korralduse nr 13-11/23177 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Urmas Puskar'ile (sünniaeg 27.06.1963) 11.04.2014. a korralduse nr 13-11/36058 maksuvõla tasumiseks summas 26.90 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Tiit Puidet'ile (sünniaeg 03.09.1962) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/37905 maksuvõla tasumiseks summas 17.30 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
4. Here Pulska'le (sünniaeg 05.11.1967) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/37681 maksuvõla tasumiseks summas 43.01 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
5. Priidu Pukk'ile (sünniaeg 30.09.1943) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/37680 maksuvõla tasumiseks summas 43.97 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
6. Peeter Pullisaar'ele (sünniaeg 03.10.1953) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/37361 maksuvõla tasumiseks summas 380.59 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
7. Aare Pulk'ile (sünniaeg 06.05.1955) 24.03.2014. a korralduse nr 13-11/23017 maksuvõla tasumiseks summas 211.20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
8. Christian Peter Puusep'ale (sünniaeg 26.09.1956) 07.04.2014. a korralduse nr 9-1.4/19956 2013. a füüsiliste isikute tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalnimetatud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 65 eurot.
9. Ljudmila Putjakova'le (sünniaeg 03.04.1954) 16.04.2014. a korralduse nr 13-11/43414 maksuvõla tasumiseks summas 26.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
10. Lembit Puusepp'ale (sünniaeg 06.05.1955) 07.04.2014. a korralduse nr 13-11/25853 maksuvõla tasumiseks summas 103.00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
11. Kertu Punger'ile (sünniaeg 23.02.1995) 07.04.2014. a korralduse nr 13-11/25850 maksuvõla tasumiseks summas 64.00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
12. Annike Puumalainen'ile (sünniaeg 30.05.1970) 16.04.2014. a korralduse nr 13-11/43415 maksuvõla tasumiseks summas 29.90 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
13. Enn Petsermägi'le (sünd 08.10.1965) 25.03.2014. a korralduse nr 13-11/24479 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
14. Riina Peterson'ile (sünd 13.04.1960) 25.03.2014. a korralduse nr 13-11/24446 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
15. Larisa Pilipenko'le (sünd 13.08.1966) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/38849 maksuvõla tasumiseks summas 39.56 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
16. Helmut Pihlamägi'le (sünd 02.05.1957) 17.04.2014. a korralduse nr 13-11/45562 maksuvõla tasumiseks summas 24.00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
17. Andrei Petrov'ile (sünd 29.04.1984) 17.04.2014. a korralduse nr 13-11/45559 maksuvõla tasumiseks summas 23.00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
18. Riina Peterson'ile (sünd 13.04.1960) 07.04.2014. a korralduse nr 9-1.4/21207 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega eraldi iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, iga kord esimesel korral 65 eurot.
19. Älis Pipenberg'ile (sünd 15.07.1982) 07.04.2014. a korralduse nr 9-1.4/21365 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega eraldi iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, iga kord esimesel korral 65 eurot.
20. Igor Priss'ile (sünd 14.04.1961) 14.04.2014. a korralduse nr 9-1.4/25368 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega eraldi iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, iga kord esimesel korral 65 eurot.
21. Sirje Põlluste 'le (sünniaeg 15.03.1952) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/37139 maksuvõla tasumiseks summas 44.25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
22. Asta Palm'ile (sünniaeg 20.09.1929) 16.04.2014. a korralduse nr 13-11/45219 maksuvõla tasumiseks summas 26.50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
23. Gunnar Prucker'ile (sünniaeg 07.01.1972) 15.04.2014. a korralduse nr 13-11/42201 maksuvõla tasumiseks summas 50.50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
24. Erki Paju'le (sünniaeg 19.12.1976) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/39147 maksuvõla tasumiseks summas 19.75 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
25. Ida Paas'ile (sünniaeg 10.09.1947) 15.04.2014. a korralduse nr 13-11/40612 maksuvõla tasumiseks summas 147.68 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
26. Marina Polikarpova'le (sünniaeg 29.04.1971) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/38569 maksuvõla tasumiseks summas 75.75 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
27. Mart Parmas'ele (sünniaeg 03.07.1947) 15.04.2014. a korralduse nr 13-11/40621 maksuvõla tasumiseks summas 83.30 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
28. Tatiana Proshkina'le (sünniaeg 14.02.1978) 15.04.2014. a korralduse nr 13-11/42244 maksuvõla tasumiseks summas 32.00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
29. Noora Riitta Pendov'ile (sünniaeg 28.04.1993) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/38664 maksuvõla tasumiseks summas 36.75 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
30. Anneli Parviainen'ile (sünniaeg 11.08.1966) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/39150 maksuvõla tasumiseks summas 18.65 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
31. Marika Parsadanjan'ile (sünniaeg 11.01.1962) 24.03.2014. a korralduse nr 13-11/22866 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
32. Oliver Peedis'ele (sünniaeg 15.11.1966) 07.04.2014. a korralduse nr 9-1.4/20945 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot
33. Marju Pahva'le (sünniaeg 01.02.1957) 24.03.2014. a korralduse nr 13-11/23099 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
34. Helju Puskar'ile (sünniaeg 17.05.1936) 14.04.2014. a korralduse nr 13-11/37679 maksuvõla tasumiseks summas 44.20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
35. Reet Puusild'ile (sünniaeg 09.08.1967) 17.04.2014. a korralduse nr 13-11/45648 maksuvõla tasumiseks summas 22.25 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
36. Anna Ponomarenko'le (sünniaeg 16.10.1954) 24.03.2014. a korralduse nr 13-11/22405 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Rein Saluveer'ile (sünd 11.05.1948) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/44337 maksuvõla tasumiseks summas 20,87 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Roman Tarakanov'ile (sünd 12.11.1986) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23267 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Theodor iltner'ile (sünd 4.05.1939) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43678 maksuvõla tasumiseks summas 12,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Andrei Izmestjev'ile (sünd 2.12.1967) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43679 maksuvõla tasumiseks summas 28,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Toomas Tärk'ile (sünd 28.05.1970) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43930 maksuvõla tasumiseks summas 21,14 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Maio Udovenko'le (sünd 20.02.1935) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43921 maksuvõla tasumiseks summas 27,45 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Kristiina Us'ile (sünd 22.06.1981) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43925 maksuvõla tasumiseks summas 28,78 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Jekaterina Tyutyunkova'le (sünd 20.03.1981) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43918 maksuvõla tasumiseks summas 25,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Peeter Saar'ele (sünd 23.08.1956) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21966 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Tarvo Tannebaum'ile (sünd 21.07.1988) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23260 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Lauri Tikerpe'le (sünd 11.06.1975) 17.03.2014 korralduse nr 13-11/18966 maksuvõla tasumiseks summas 42,34 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Aune Hank'ile (sünd 22.08.1952) 27.03.2014 korralduse nr 13-11/24868 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Vello Halling'ule (sünd 12.03.1944) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43541 maksuvõla tasumiseks summas 25,87 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Tiia Harju'le (sünd 3.11.1954) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43532 maksuvõla tasumiseks summas 13,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Riita Heinolainen'ile (sünd 20.10.1952) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43538 maksuvõla tasumiseks summas 27,18 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Olga Haitina'le (sünd 28.06.1967) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43539 maksuvõla tasumiseks summas 26,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Natalja Helkkala'le (sünd 21.01.1964) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43550 maksuvõla tasumiseks summas 28,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Koidu Hansen'ile (sünd 28.11.1963) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43540 maksuvõla tasumiseks summas 27,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Irina Haklund'ile (sünd 3.08.1962) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43536 maksuvõla tasumiseks summas 27,30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Inga Haugas'ele (sünd 15.11.1973) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43561 maksuvõla tasumiseks summas 18,66 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Henrik Mikael Harberg'ile (sünd 08.08.1983) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43537 maksuvõla tasumiseks summas 26,07 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Agni Henelius-Saikkonen'ile (sünd 6.03.1959) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43543 maksuvõla tasumiseks summas 26,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Jaak Roost'ile (sünd 31.10.1963) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/26496 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Aleksei Saveljev'ile (sünd 28.10.1964) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45446 maksuvõla tasumiseks summas 22,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Timo Sakari Autero'le (sünd 28.03.1961) 17.04.2014 korralduse nr 13-11/45443 maksuvõla tasumiseks summas 23,06 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. Väino Raudsaar'ele (sünd 7.01.1924) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34108 maksuvõla tasumiseks summas 43,20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
27. Ants Raudsepp'ale (sünd 13.03.1959) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23121 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
28. Raio Okada'le (sünd 5.10.1984) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42766 maksuvõla tasumiseks summas 73,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
29. Olev Ott'ile (sünd 22.02.1948) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42754 maksuvõla tasumiseks summas 138,45 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
30. Marlene Georgina Oolo'le (sünd 24.10.1937) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42751 maksuvõla tasumiseks summas 267,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
31. Reijo Johannes Ojala'le (sünd 4.05.1942) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42779 maksuvõla tasumiseks summas 57,93 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
32. Elle-Ellen Otti'le (sünd 8.03.1956) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42931 maksuvõla tasumiseks summas 15,85 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
33. Marjana Oleinik'ile (sünd 13.01.1958) 15.04.2014 korralduse nr 13.11/43008 maksuvõla tasumiseks summas 16,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
34. Ene Ollikainen'ile (sünd 20.03.1974) 7.04.2014 korralduse nr 13.11/30288 maksuvõla tasumiseks summas 48,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
35. Helvire Olesk'ile (sünd 19.02.1930) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/36070 maksuvõla tasumiseks summas 20,87 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Helmi Nuudile (Nuut, sünniaeg 16.05.1911. a) 17.04.2014 korralduse nr 13- 11/45386 maksuvõla tasumiseks summas 10,86 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Sergei Fetissovile (Fetissov, sünniaeg 18.06.1977. a) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/21306 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 65 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
OÜ-le ANLONG LAZOGLHY (registrikood 10282519) 10.04.2014 korralduse nr 13-11/35532 maksuvõla tasumiseks summas 24,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Margus Helbre’le (sünniaeg 02.02.1977) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/20716 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
2. Nikolai Ungur’ile (sünniaeg 15.07.1956) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/20879 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
3. Argo Hindo’le (sünniaeg 16.08.1969) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/21750 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
4. Aivo Suurväli’le (sünniaeg 31.01.1965) 14.04.2014 korralduse nr 9-1.4/24854 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
5. Vladislav Ti¨kin’ile (sünniaeg 13.11.1979) 15.04.2014 korralduse nr 9-1.4/25593 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 17.04.14 kohtumäärusega määrati:
1. Jätta Deniss Berjozkini (pankrotis) pankrotimenetluses 27. jaanuari 2014 jaotusettepanek kinnitamata ja tagastada pankrotihaldurile.

2. Halduril esitada kohtule uus jaotusettepanek 20 päeva jooksul kohtumääruse haldurile kättetoimetamisest arvates.

3. Avaldada jaotusettepaneku kinnitamata jätmise kohtumääruse kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded ning saata kohtumäärus võlgnikule ja haldurile teadmiseks.

EDASIKAEBAMISE KORD

Pankrotihalduril on õigus esitada kohtumääruse peale määruskaebus Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.

Kohus selgitab, et menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 17.04.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.04.2014 kohtumäärusega määras rahuldada Krediidikorraldus OÜ avaldus Facio Ehituse OÜ (registrikood 12015900, asukoht Sõpruse pst 222 13412 TALLINN) pankroti väljakuulutamiseks ja Facio Ehituse OÜ pankrotiavaldus.
Kuulutada välja Facio Ehituse OÜ pankrot 17.04.2014. a kell 09.00.
Nimetada Facio Ehituse OÜ pankrotihalduriks Peeter Sepper (OÜ Haldur, Kotzebue 9/11 pk 1509 10402 TALLINN, telefon 627 0444, 505 4013, faks 627 0456, e-post: peeter.sepper@haldur.eu).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 13.05.2014. a algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 416.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.04.2014 kohtumäärusega määras lõpetada Estonian Teddy Bear Style OÜ (registrikood 11991181, asukoht Kaheküla tee 10 13516 TALLINN) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Likvideerida Estonian Teddy Bear Style OÜ ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
Estonian Teddy Bear Style OÜ likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Peeter Sepperile.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Peeter Sepper tema ülesannetest pärast Estonian Teddy Bear Style OÜ kustutamist äriregistrist.
Määrata Estonian Teddy Bear Style OÜ dokumentide hoidjaks Larisa Kokh (isikukood 46704280277).
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Maksu-ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et Martin-Jorgen Uibole (isikukood 38709240288) on tehtud 08.04.2014. a maksuotsus nr 12.2-3/17398-10 maksusumma määramise kohta summas 15 245.99 eurot.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, 71020 Viljandi). Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Margus Amur'ile (sünd 29.08.1977) 03.04.2014. a otsuse nr 13-1/1170, millega tunnistas kehtetuks 20.02.2014. a otsuse nr 13-1/679, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Haldusaktide terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti lähimas teeninduskohas. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Evisol (registrikood 11217493) 09.04.2014. a korralduse nr 12.2-3/22800-1 kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud OÜ Evisol esindusõigusliku isiku ilmuma 16.04.2014 kell 10:00 aadressil Riia mnt 233, Pärnu ja esitama käibemaksukohustuslasena registreerimiseks esitatud avaldusest tulenevalt täiendavad tõendid, mis tõendavad ettevõtlusega tegelemist või tegelemisega alustamist.

Antud teatega muudab maksuhaldur OÜ Evisol Maksu- ja Tolliametile tõendite esitamise tähtaega, milleks on 28.04.2014 kell 14.00.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded
 
 17.04.2014PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu 17.04.2014. a määrusega ts.asjas nr 2-14-8446 määrati kuulutada välja võlgniku Nordic Fisherman OÜ (rg-kood 11541064) pankrot. Pankroti väljakuulutamise aeg 17.04.2014. a kell 16.00.
Võlgniku Nordic Fisherman OÜ (rg-kood 11541064) pankrotihalduriks nimetati Martin Krupp (isikukood 37011102745) pankrotihalduri tunnistus nr 120, (aadress Estonia pst 1; Tallinn; e-post martin@cavere.ee).

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 15.05.2014. a algusega kell 15.30 Rakvere kohtumajas Rohuaia tn 8, saalis nr 2.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Alus: PankrS § 33 lg 1.
 
17.04.2014Õiend
Muudetud ts.asjas numbrit.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts AMAKS (pankrotis), rg-kood 10097064, asukoht Alu alevik, Rapla vald, Raplamaa, nõuete kaitsmise koosolek toimub 06. mail 2014 kell 16.00 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 16.04.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 16.04.2014 kohtumäärusega määras rahuldada Aleksei Elrami avaldus Aleksei Kotov'i (isikukood 38002070296) pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Aleksei Kotovi pankrot 16.04.2014. a kell 14.00.
Nimetada Aleksei Kotovi pankrotihalduriks Ly Müürsoo (GetNetWork OÜ, Väike-Ameerika 8-203, Tallinn 10129, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee).
Määrata Aleksei Kotovi võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 08. mai 2014. a algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 517.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast eelnimetatud tähtaja möödumist, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Nõuet ei saa esitada pärast seda, kui jaotusettepanek on esitatud kohtule kinnitamiseks. Nõude esitamise tähtaja ennistamine ei ole vajalik pandiga tagatud nõude puhul. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.04.2014PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu 16.04.2014. a määrusega tsiviilasjas nr
2-14-238 kuulutati välja füüsilisest isikust võlgniku David Karu (isikukood 37305054923) pankrot. Pankroti väljakuulutamise aeg 16.04.2014. a kell 16.00.
Füüsilisest isikust võlgniku David Karu pankrotihalduriks nimetati Martin Krupp (isikukood 37011102745) pankrotihalduri tunnistus nr 120, (aadress Estonia pst. 1; Tallinn; e-post martin@cavere.ee).

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 15.05.2014. a algusega kell 14.00 Rakvere kohtumajas Rohuaia tn 8, saalis nr 2.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.


Alus: PankrS § 33 lg 1.
 
 16.04.2014PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu 16.04.2014. a määrusega tsiviilasjas nr 2-14-11815 kuulutati välja füüsilisest isikust võlgniku Janek Kurusk (isikukood 37703116549) pankrot. Pankroti väljakuulutamise aeg 16.04.2014. a kell 16.00.
Füüsilisest isikust võlgniku Janek Kurusk'i pankrotihalduriks nimetati Martin Krupp (isikukood 37011102745) pankrotihalduri tunnistus nr 120, (aadress Estonia pst. 1; Tallinn; e-post martin@cavere.ee).

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 15.05.2014. a algusega kell 14.15 Rakvere kohtumajas Rohuaia tn 8, saalis nr 2.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist
võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Alus: PankrS § 33 lg 1.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Helen Parvei, isikukood 48509010217, pankrotimenetluses toimub 29.04.2014. a kl 10.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ, võlausaldajate üldkoosolek.

Päevakord:
1) võlgniku kohustustest vabastamise menetluses usaldusisiku nimetamine vastavalt PankrS § 172.

Täiendav info tel 684 4400 või e-post info@cavere.ee.
Teade avaldatud vastavalt PankrS § 79 lg 4.
 
 16.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi:
1. Kullassepa Kelder AS-ile (registrikood 10226857) 11.04.2014. a otsuse nr 7.1-5/4959 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 12.04.2014.
2. Standup Projekteerimine OÜ-le (registrikood 11192913) 11.04.2014. a otsuse nr 7.1-5/4950 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 11.04.2014.
3. Artman Media OÜ-le (registrikood 11328886) 09.04.2014. a otsuse nr 7.1-5/4859 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 10.04.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 alusel alltoodud 15.04.2014. a kohtumääruse resolutsiooni:
Lõpetada Heli Koppel'i (pankrotis; 48112300316) pankrotimenetlus PankrS § 158 lg 4 alusel raugemise tõttu.

Pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, mille ulatuses on võlausaldajatel raha saamata:
1. BIGBANK AS 271.62 eurot
2. EV Riigi Tugiteenuste Keskus 1338.84 eurot
3. EV Maksu-ja Tolliamet 4696.63 eurot
4. ERA Liisingu Inkassoteenused AS 279.93 eurot
5. Aktiva Finants OÜ 108.34 eurot
6. Kohtutäitur Kristiina Feinmann 24.95 wurot
7. Kohtutäitur Katrin Vellet 5.20 eurot
8. Kohtutäitur Hille Kudu 15.23 eurot
9. Kohtutäitur Kersti Kaljula 24.95 eurot
10. Kohtutäitur Urmas Tärno 72.18 eurot
11. Andrei Pavli¨t¨uk 1600 eurot

Kinnitada pankrotihalduri Ly Müürsoo tasu suuruseks 595 eurot, millest menetlusabina hüvitada riigi vahenditest 397 eurot ja mõista see välja OÜ-le GetNet Work (1138786, arvelduskonto nrEE351010220208629228 AS SEB Pank), mille kaudu pankrotihaldur tegutseb.

Pankrotimenetluses hüvitamata jäänud pankrotimenetluse kulud summas 1301 eurot jätta Heli Koppel'i kanda.

Vabastada Ly Müürsoo Heli Koppel'i (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.

Võlgniku võlast vabastamise menetluse algatamise lahendab kohus eraldi määrusega.

Ulatuses, milles võlausaldajate tunnustatud nõuded on pankrotimenetluses jäänud rahuldamata, on käesolev määrus täitedokumendiks.

Käesoleva määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Heikki Juhani Heimonen'i (isikukood 34503110010, surnud 21.02.2012. a) pärandvara pankrotihaldur Andrias Palmits teatab pankrotiseaduse § 143 lõikes 5 sätestatu alusel, et Heikki Juhani Heimonen'i pärandvara pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek.

Jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda kooskõlastatult pankrotihalduriga Advokaadibüroos Paas & Partnerid, asukohaga Tondi 51, 11316 Tallinn (telefon 614 8221, e-posti aadress andrias.palmits@abpp.ee).

Võlgnik või võlausaldaja võib esitada jaotusettepanekule vastuväite Harju Maakohtule 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud 16.04.2014. a kohtumääruse resolutsiooni:

Lõpetada OÜ Catto Toitlustus (rg-nr 11825270) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna OÜl Catto Toitlustus ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus, sealhulgas puudub võimalus esitada nõue juhtorgani liikme vastu.
Määrata dokumentide hoidjaks Lauri Kabrits.
Vabastada ajutine haldur Maie Klemmer pankrotihalduri kohustustest.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 16.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le PPP Material (registrikood 12607533) 02.04.2014. a korralduse nr 12.2-3/22666-1 kus maksuhaldur on kohustanud OÜ PPP Material 16.04.2014 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Antud teatega muudab maksuhaldur OÜ PPP Material maksuhaldurile tõendite esitamise tähtaega, milleks on 28.04.2014 kell 09.30.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 15.04.2014 kohtmäärusega määras võtta menetlusse TESSUTI DI CARINAS OÜ (registrikood 11327371, asukoht Udeselja 8-4 11913 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada TESSUTI DI CARINAS OÜ ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Mari Männiko (Advokaadibüroo LEXTAL, Rävala pst 4 10143 TALLINN, telefon 640 0250, e-post: mari.manniko@lextal.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 09.00 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 15.04.2014 kohtmäärusega määras võtta menetlusse osaühing Mosambiq (registrikood 10433852, asukoht Tulika 19 10613 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada OÜ Mosambiq ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Mari Männiko (Advokaadibüroo LEXTAL, Rävala pst 4 10143 TALLINN, telefon 640 0250, e-post: mari.manniko@lextal.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 09.10 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 15.04.2014 kohtmäärusega määras võtta menetlusse osaühing HÕBELEHT (likvideerimisel, registrikood 10433467, asukoht J.Köleri 3-3 10150 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada OÜ HÕBELEHT (likvideerimisel) ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Mari Männiko (Advokaadibüroo LEXTAL, Rävala pst 4 10143 TALLINN, telefon 640 0250, e-post: mari.manniko@lextal.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 09.20 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Fibera Trade (pankrotis, registrikood 10919218) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 06.05.2014. a kl 15.00 halduri büroos aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn. Koosoleku päevakord: 1. Nõuete kaitsmine. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel kl 9.00-17.00 halduriga eelnevalt telefoni teel kokku leppides tel 509 7167, indrek@pankrotihaldur.ee. Teate avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo, alus: PankrS § 100.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Helge R.P. OÜ (pankrotis, registrikood 10965566) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 06.05.2014. a kl 16.00 halduri büroos aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn. Koosoleku päevakord: 1. Nõuete kaitsmine. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel kl 9.00-17.00 halduriga eelnevalt telefoni teel kokku leppides tel 509 7167, indrek@pankrotihaldur.ee. Teate avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo, alus: PankrS § 100.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Hansahouse OÜ (pankrotis, rg-kood 10891307, edaspidi nimetatud võlgnik) pankrotihaldur teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et võlgniku pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Juhkentali 52 Äripind 1, 10132 Tallinn, Advokaadibüroo Naur & Pärn ruumides eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga (tel: 5560 8121, epost: martin@in.ee). Võlgnik või võlausaldaja võib vastuväite esitada Harju Maakohtule Tartu mnt kohtumaja kaudu 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 15.04.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Inga Bertholmanni (Bertholmann, isikukood 46511190261) pankrotiavaldus.
Nimetada Inga Bertholmanni ajutiseks pankrotihalduriks Andres Hermet (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 664 5141, 502 6408, faks 664 5135, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 20.05.2014. a kell 13.50 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 15.04.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Mario Penbergi (Penberg, isikukood 38212020293) pankrotiavaldus.
Nimetada Mario Penbergi ajutiseks pankrotihalduriks Andres Hermet (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 664 5141, 502 6408, faks 664 5135, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 20.05.2014. a kell 13.30 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 15.04.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Termoisolatsioonide Osaühing (likvideerimisel, registrikood 10427544, asukoht Jõe tn 5 10151 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada Termoisolatsioonide OÜ (likvideerimisel) ajutiseks pankrotihalduriks Andres Hermet (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 664 5141, 502 6408, faks 664 5135, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 20.05.2014. a kell 13.40 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 16.04.2014PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 ja § 93 lg 1 alusel alltoodud 16.04.2014. a kohtumääruse resolutsiooni:
Kuulutada välja Anne Riibak'u (47611172725) pankrot 16.04.2014 kell 10.00.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 08.05.2014 kell 10.00 Pärnu Maakohtu Rapla
kohtumajas, Rapla, Sauna 5.
Nimetada pankrotihalduriks Maie Klemmer (Gaius Õigusbüroo
OÜ, Rapla, Tallinna mnt 12; mai.gaius@mail.ee; tel 511 3755).
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
Võlausaldajad peavad hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest üldkoosolekut esitama haldurile häälte määramise aluseks olevad dokumendid.

Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur. Võlausaldajad on kohustatud kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate avaldamise päevast, teatama pankrotihaldurile kõikidest oma nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise ajast, alusest ja tähtajast. Kõik isikud on kohustatud sama tähtaja jooksul teatama pankrotihaldurile ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgniku varast, samuti oma varalistest kohustustest võlgniku vastu. Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaeg ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks.
 
 16.04.2014PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 ja § 93 lg 1 alusel alltoodud 16.04.2014. a kohtumääruse resolutsiooni:

Kuulutada välja Viktor Vislov'i (36110210270) pankrot 16.04.2014 kell 10.00.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 08.05.2014 kell 10.15 Pärnu Maakohtu Rapla
kohtumajas, Rapla, Sauna 5.
Nimetada pankrotihalduriks Maie Klemmer (Gaius Õigusbüroo
OÜ, Rapla, Tallinna mnt 12; mai.gaius@mail.ee; tel 511 3755).
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
Võlausaldajad peavad hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest üldkoosolekut esitama haldurile häälte määramise aluseks olevad dokumendid.

Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur. Võlausaldajad on kohustatud kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate avaldamise päevast, teatama pankrotihaldurile kõikidest oma nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise ajast, alusest ja tähtajast. Kõik isikud on kohustatud sama tähtaja jooksul teatama pankrotihaldurile ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgniku varast, samuti oma varalistest kohustustest võlgniku vastu. Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaeg ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks.
 
 16.04.2014Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

Käesolevaga teatab AS Remedium Kalamaja Apteek (registrikood 10011111, aadress Kotzebue 9, 10122 Tallinn, Harju maakond), et vastavalt aktsionäride otsusele kujundatakse AS Remedium Kalamaja Apteek ümber OÜ-ks Remedium Kalamaja Apteek ja vähendatakse aktsiakapitali selliselt, et uueks aktsiakapitali suuruseks on 2 500 eurot. AS Remedium Kalamaja Apteek juhatus palub võlausaldajatel esitada oma nõuded kirjalikult AS-i Remedium Kalamaja Apteek aadressil kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest.
Teate avaldamise õiguslik alus: äriseadustiku § 358 lg 2.
 
 16.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. AB Raamat OÜ-le (registrikood 12382076) 02.04.2014 korralduse nr 9-1.1/19681 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. FineStaff OÜ-le (registrikood 11913838) 09.12.2013 korralduse nr 9-1.1/129539 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. Active Marketing OÜ- le (registrikood 11725769) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18771 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega;
4. NordOil OÜ-le (registrikood 12368739) 28.10.2013 korralduse 9-1.1/122900 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2013. aasta augustikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesolevate korraldusete kättetoimetamisest arvates;
5. A-Remont OÜ-le (registrikood 12111325) 06.02.2014 korralduse nr 9-1.1/7519 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2013. aasta novembrikuu maksudeklaratsioonide vorm TSD ja vorm KMD esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. North Star Invest OÜ-le (registrikood 11810647) 14.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15295 2014. aasta veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega, esimesel korral 100 eurot iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) andis:
1. Veiko Niinelaidile (Niinelaid, sünniaeg 16.06.1969) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/24130 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Hanno Jaan Niidasele (Niidas, sünniaeg 01.02.1962) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/38195 maksuvõla tasumiseks summas 49,75 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Dmitri Nikitinskile (Nikitinski, sünniaeg 07.05.1983) 14.04.2014 korralduse nr 9-1.4/25081 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. OÜ-le Santare (registrikood 10172469) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14783 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. OÜ-le Terisca (registrikood 12315849) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14789 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15470 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Taktikakeskus OÜ-le (registrikood 12248426) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14820 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Heydent Eastern Europe OÜ-le (registrikood 12113883) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15026 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Standup Projekteerimine OÜ-le (registrikood 11192913) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15033 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Wine Link OÜ-le (registrikood 12129101) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15036 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15474 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Selpuok OÜ-le (registrikood 11927941) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15169 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. OÜ-le Tehnikaladu (registrikood 11550123) 14.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15343 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Reklaamprojektid OÜ-le (registrikood 12390673) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15542 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Seppauto OÜ-le (registrikood 11397519) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15548 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Silveron Trade OÜ-le (registrikood 11833022) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15549 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Solamet OÜ-le (registrikood 12391482) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15551 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. Teri Invest OÜ-le (registrikood 12361810) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15560 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. Terkili OÜ-le (registrikood 11895425) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15561 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. RefExpress OÜ-le (registrikood 12295561) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15602 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
16. Zvezda OÜ-le (registrikood 12424159) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15611 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
17. Tarom Invest OÜ-le (registrikood 12245882) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15612 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
18. Tangerwood OÜ-le (registrikood 11694804) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18921 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
19. Rigaz Jany OÜ-le (registrikood 10132406) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18970 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
20. OÜ-le Teede Rist (registrikood 11088618) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18990 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
21. OÜ-le Telemaks (registrikood 10546680) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18992 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
22. OÜ-le Snaivet (registrikood 10417132) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19094 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm VD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
23. OÜ-le TOP Golf (registrikood 12176320) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19150 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. VKL Gold OÜ-le (registrikood 11961627) 01.04.2014 korralduse nr 9-1.1/19535 sunniraha tasumiseks summas 100 eurot 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD ja maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ning hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Osaühing VJURESTAL GROUP-le (registrikood 10279227) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.4/11804 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
3. Osaühing VJURESTAL GROUP-le (registrikood 10279227) 18.02.2014 korralduse nr 9-1.4/9212 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
4. Osaühing VJURESTAL GROUP-le (registrikood 10279227) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15658 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Allar Tiit Viinamäe'le (sünniaeg 17.12.1955) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37362 maksuvõla tasumiseks summas 41,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Iraida Vinokurova'le (sünniaeg 01.11.1952) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/336743 maksuvõla tasumiseks summas 44,25 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Henrik Vilt'ile (sünniaeg 04.08.1980) 17.03.2014 korralduse nr 13-11/18809 maksuvõla tasumiseks summas 720,52 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 16. aprilli 2014 kohtumäärusega määrati lõpetada Urmas Reose (surnud 30.01.2013) pärandvara pankrotiavalduse menetlus, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Vabastada Lembit Ülper Urmas Reose pärandvara ajutise halduri kohustustest. Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 15.04.2014 kohtumäärusega määras kinnitada Aktsiaselts PROLINE (pankrotis, registrikood 10436767, asukoht Lastekodu 41 10144 TALLINN) pankrotimenetluses lõpparuanne.
Lõpetada AS PROLINE (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada Heikki Ojamaa AS PROLINE (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
AS PROLINE (pankrotis) likvideerimine ja Harju Maakohtu registriosakonnast kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Heikki Ojamaale.
Määrata AS PROLINE (pankrotis) dokumentide hoidjaks Eesti Äriarhiivi OÜ (registrikood 10665195, asukoht Lembitu 6/8 Tartu 50406 TARTU MAAKOND).
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 16.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Woodgrey (LIKVIDEERIMISEL) (registrikood 12402471) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/29384 maksuvõla tasumiseks summas 1178,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le Hiieküla (registrikood 12317038) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/35272 maksuvõla tasumiseks summas 550,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Incana Valduste (LIKVIDEERIMISEL) (registrikood 10452826) 10.04.2014 korralduse nr 13-11/35502 maksuvõla tasumiseks summas 26,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. KÜ-le Sõõrumetsa (registrikood 80001367) 10.04.2014 korralduse nr 13-11/35535 maksuvõla tasumiseks summas 24,15 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. AÜ-le Joa Flip (registrikood 80103458) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/30507 maksuvõla tasumiseks summas 83,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. OÜ-le Raidho (registrikood 12533730) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/29133 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. OÜ-le Quality Label Manufacturing (registrikood 11898197) 01.04.2014 korralduse nr 13-11/25620 maksuvõla tasumiseks summas 745,74 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. OÜ-le SPP Logistic Group (registrikood 12145672) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/25967 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. OÜ-le S-L Developments (registrikood 11967165) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35872 maksuvõla tasumiseks summas 21,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. OÜ-le Ukames (registrikood 12201608) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/30353 maksuvõla tasumiseks summas 36,30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 4 ja § 163 lg 7 alusel alltoodud teade:
Harju Maakohus 15.04.2014 kohtumäärusega määras lõpetada Maris Lindau (pankrotis, isikukood 46602220222) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Vabastada Andres Hermet Maris Lindau (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 16.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Rein Tigane'le (sünd 5.07.1943) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/38277 maksuvõla tasumiseks summas 43,05 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Piia Tisäter'ile (sünd 30.11.1967) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/38440 maksuvõla tasumiseks summas 31,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Martin Tikoft'ile (sünd 3.05.1923) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/38592 maksuvõla tasumiseks summas 17,82 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Margot Tülp'ile (sünd 26.10.1962) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23578 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Riina Uroza'le (sünd 12.11.1979) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/32639 maksuvõla tasumiseks summas 32,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Viktor Silla'le (sünd 24.11.1954) 10.04.2014 korralduse nr 13-11/35636 maksuvõla tasumiseks summas 25,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Leonid Shmulevich'ile (sünd 30.06.1961) 1.04.2014 korralduse nr 13-11/25694 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Raivo Reinol'ile (sünd 19.05.1971) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21416 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Raino Reial'ile (sünd 7.05.1969) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21425 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Natalia Titova'le (sünd 4.10.1961) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23222 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Richard Terasmaa'le (sünd 19.09.1967) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23051 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Ene-Liis Teppo'le (sünd 16.04.1991) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23141 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Valery Rybakov'ile (sünd 29.04.1965) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22151 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Margot Roosi'le (sünd 3.06.1969) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22150 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Konstantin Sõt¨jov'ile (sünd 21.03.1966) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22395 maksuvõla tasumiseks summas 374,06 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Juri Stefanovit¨'ile (sünd 20.03.1964) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22308 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Ljudmilla ¦ulepa'le (sünd 23.07.1956) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22833 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Alla Zabolotnõhh'ile (sünd 9.01.1957) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22997 maksuvõla tasumiseks summas 121,39 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Peep Rits'ile (sünd 6.09.1962) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36674 maksuvõla tasumiseks summas 34,62 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Alberto Ormenese'le (sünd 11.01.1977) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39608 maksuvõla tasumiseks summas 39,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Raimond Ojavere'le (sünd 29.02.1944) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39806 maksuvõla tasumiseks summas 33,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Ivar Ojalo'le (sünd 7.09.1951) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24593 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Janno Older'ile (sünd 25.01.1972) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/31841 maksuvõla tasumiseks summas 74,55 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Vivika Gabrielsson'ile (sünd 14.10.1967) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37372 maksuvõla tasumiseks summas 47,40 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Reeli G Gore'le (sünd 22.09.1973) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/38018 maksuvõla tasumiseks summas 18,16 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. Oleg Guljakov'ile (sünd 20.04.1962) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37613 maksuvõla tasumiseks summas 33,59 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
27. Larissa Gorbunova'le (sünd 28.01.1959) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37617 maksuvõla tasumiseks summas 30,72 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
28. Gennadi Grib'ile (sünd 23.11.1957) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37610 maksuvõla tasumiseks summas 34,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
29. Erik Gineman'ile (sünd 22.02.1933) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37373 maksuvõla tasumiseks summas 43,57 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
30. Arvo Gross'ile (sünd 30.08.1956) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37624 maksuvõla tasumiseks summas 32,69 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
31. Aidar Guizzatoulline'ile (sünd 6.09.1964) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/38013 maksuvõla tasumiseks summas 18,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
32. Igor Jurtsevit¨'ile (sünd 13.05.1962) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23640 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
33. Inna Jazenok'ile (sünd 13.01.1983) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22612 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
34. Dmitri Razljotov'ile (sünd 12.08.1978) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39997 maksuvõla tasumiseks summas 17,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
35. Valeri Gri¨t¨enok'ile (sünd 19.02.1953) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21733 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
36. Tatjana Giannetti'le (sünd 6.03.1970) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/40569 maksuvõla tasumiseks summas 80,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
37. Piret Raidoja'le (sünd 5.08.1965) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23114 maksuvõla tasumiseks summas 298,17 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
38. Mihhail Razumenko'le (sünd 6.10.1965) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23385 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
39. Urmas Stahl'ile (sünd 25.09.1960) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/32313 maksuvõla tasumiseks summas 31,94 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
40. Maria Skriba'le (sünd 11.02.1992) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21627 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
41. Grigori Tihhonov'ile (sünd 5.12.1987) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41513 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
42. Meeri Tikko'le (sünd 3.06.1968) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41514 maksuvõla tasumiseks summas 79,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
43. Alexander Tenzo'le (sünd 29.09.1970) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41515 maksuvõla tasumiseks summas 60,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
44. ´anetta T¨ubenko'le (sünd 13.01.1966) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41970 maksuvõla tasumiseks summas 17,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
45. Ulvi Kristiina Elisabet Urbel-Suvanto'le (sünd 14.08.1967) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41867 maksuvõla tasumiseks summas 19,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
46. Andrei T¨ugainov'ile (sünd 11.08.1967) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41870 maksuvõla tasumiseks summas 18,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
47. Galina T¨ernjavskaja'le (sünd 12.07.1952) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39218 maksuvõla tasumiseks summas 34,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
48. Klavdia Tügel'ile (sünd 16.08.1971) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39087 maksuvõla tasumiseks summas 45,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
49. Alexander Uvarov'ile (sünd 19.06.1958) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39222 maksuvõla tasumiseks summas 34,20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
50. Liina Tuokko'le (sünd 8.09.1976) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39117 maksuvõla tasumiseks summas 58,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
51. Tatjana Tünni'le (sünd 10.02.1954) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39209 maksuvõla tasumiseks summas 39,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
52. Triin Tõugjas'ele (sünd 27.06.1964) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39205 maksuvõla tasumiseks summas 40,47 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
53. Heldur Jaan Tõnisson'ile (sünd 25.06.1912) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37939 maksuvõla tasumiseks summas 75,54 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
54. Angelina Jagel'ile (sünd 20.03.1944) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36410 maksuvõla tasumiseks summas 70,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
55. Liudmila Ismagulova'le (sünd 5.11.1952) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37212 maksuvõla tasumiseks summas 42,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
56. Konstantin Ivanov'ile (sünd 29.12.1976) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37229 maksuvõla tasumiseks summas 32,40 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
57. Andrey Isakov'ile (sünd 27.09.1955) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37227 maksuvõla tasumiseks summas 35,76 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
58. Michal Umla¨ek'ile (sünd 1.05.1958) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37930 maksuvõla tasumiseks summas 267,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
59. Niina Rozin-Rozanova'le (sünd 15.04.1929) 26.03.2014 korralduse nr 13-11/24754 maksuvõla tasumiseks summas 84,69 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
60. Yulia Cherniakova'le (sünd 29.07.1970) 2.04.2014 korralduse nr 13-11/25753 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
61. Olga ¦umova'le (sünd 7.01.1975) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42710 maksuvõla tasumiseks summas 91,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
62. Jüri Romanov'ile (sünd 3.11.1970) 26.03.2014 korralduse nr 13-11/24821 maksuvõla tasumiseks summas 409,34 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
63. Karl Juhanson'ile (sünd 1.08.1963) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/36108 maksuvõla tasumiseks summas 23,05 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
64. Epp-Reet Holsmer'ile (sünd 2.08.1961) 9.04.2014 korralduse nr 13-11/35277 maksuvõla tasumiseks summas 75,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
65. Jaakko Olavi Hietamies'ile (sünd 23.04.1936) 9.04.2014 korralduse nr 13-11/35269 maksuvõla tasumiseks summas 157,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
66. Anny Marianne Schönberg Axelsson'ile (sünd 11.01.1952) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43434 maksuvõla tasumiseks summas 27,78 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
67. Angela Tryggveson'ile (sünd 19.06.1968) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41559 maksuvõla tasumiseks summas 15,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
68. Jelena Trojan'ile (sünd 1.02.1962) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41554 maksuvõla tasumiseks summas 16,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
69. Olga Trubkina Nilsen'ile (sünd 5.10.1976) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41164 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
70. Denis Idavain'ule (sünd 11.08.1977) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/43176 maksuvõla tasumiseks summas 18,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
71. Jelena Horo¨ailova'le (sünd 5.12.1976) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/43028 maksuvõla tasumiseks summas 36,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
72. Tiiu Hyttinen'ile (sünd 11.02.1963) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/43224 maksuvõla tasumiseks summas 16,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
73. Ari Kullervo Huttunen'ile (sünd 9.05.1954) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/43038 maksuvõla tasumiseks summas 30,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
74. Nikogos Saakjan'ile (sünd 18.01.1954) 16.04.2014 korralduse nr 13-11/43521 maksuvõla tasumiseks summas 26,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
75. Walter Edgar Sauer'ile (sünd 25.11.1938) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39711 maksuvõla tasumiseks summas 39,33 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab PankrS § 158 lg 4 alusel väljavõtte 16.04.2014 kohtumääruse resolutsioonist:

Lõpetada füüsilise isiku Vaiko Potman'i (pankrotis) pankrotimenetlus pankrotiseaduse (PankrS) § 158 lg 4 alusel raugemise tõttu.

Pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud

Jrk nr - Võlausaldaja - Rahuldamata nõue (EUR)
1. Swedbank AS 5890.66


Vabastada pankrotihaldur Ly Müürsoo pankrotihalduri kohustustest.

Algatada füüsilisest isikust võlgniku Vaiko Potmann'i kohustustest vabastamise menetlus.

Jätta Vaiko Potmann'i kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik määramata ning kohustada Vaiko Potmann'i ennast täitma kohustustest vabastamise menetluses usaldusisiku kohustusi.

Käesoleva määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 16.04.2014Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

EfTEN Kinnisvarafond AS-i (registrikood 11505393, asukoht A.Lauteri 5, Tallinn) juhatus teavitab käesolevaga, et 15. aprillil 2014 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas vähendada EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsiakapitali 608 541 euro võrra aktsiate tühistamise teel. Aktsiakapitali vähendamise tulemusel on uueks aktsiakapitali suuruseks 23 634 822,6 eurot. Palume võlausaldajatel esitada oma nõuded kirjalikult aadressil A.Lauteri 5, Tallinn, 10114, kahe (2) kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest. Teade avaldatakse äriseadustiku § 358 lg 2 alusel.
 
 16.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja avaldab ts.asjas nr 2-10-5265 Ene T¨erkassova avaldus OÜ Affect pankroti väljakuulutamiseks (rg-kood 11162065) pankrotimenetluses alltoodud 15.04.2014. a kohtumääruse resolutsiooni:
1. Määrata Affect Osaühing (registrikood 11162065, pankrotis) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 2908 (kaks tuhat kaheksa) eurot ja tasumise tähtajaks 10 päeva ettepaneku avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
2. Teha ettepanek OÜ Affect (registrikood 11162065, pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 2908 (kaks tuhat kaheksa) eurot hiljemalt 10 päeva jooksul ettepaneku avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
3. Ettemaks tuleb tasuma Rahandusministeeriumi arvele nr EE891010220034796011 AS-s SEB Pank, või nr EE932200221023778606 AS-s Swedbank, või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS-s Eesti filiaal (viitenumber 3100057484). Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-10-5265.
4. Kohtule ja pankrotihaldurile tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
5. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
EDASIKAEBAMISE TÄHTAEG JA KORD
Määruse peale ei saa esitada määruskaebust.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Leid-Kaubandus (pankrotis, registrikood 10308408, asukoht Künnapuu 9, 12011 Tallinn) pankrotihaldur Andrias Palmits teatab pankrotiseaduse § 143 lõikes 5 sätestatu alusel, et Osaühingu Leid-Kaubandus pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek.

Jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda kooskõlastatult pankrotihalduriga Advokaadibüroos Paas & Partnerid, asukohaga Tondi 51, 11316 Tallinn (telefon 614 8221, e-posti aadress andrias.palmits@abpp.ee).

Võlgnik või võlausaldaja võib esitada jaotusettepanekule vastuväite Harju Maakohtule 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 15.04.14 kohtumäärusega määrati:
1. Kinnitada jaotusettepanek Osaühing Sabberg (pankrotis), rg-kood 10897379, pankrotimenetluses:

JAOTISED – Järk – Tunnustatud nõude summa, EUR – Jaotis
Halaver-Toru OÜ – II – 12782,33 – 100,00%
KOKKU 12782,33

2. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade jaotusettepaneku kinnitamise kohtumääruse kohta ja saata kohtumäärus võlgnikule ja haldurile teadmiseks.

EDASIKAEBAMISE KORD

Võlgnikul on õigus esitada kohtumääruse peale määruskaebus Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest.

Kohus selgitab, et menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga Harju Maakohus avaldab teate pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel.
Harju Maakohus 15. aprilli 2014 kohtumäärusega määras lõpetada OÜ Sammal (likvideerimisel, registrikood 11041166) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Ajutisel halduril Urmas Trossil likvideerida OÜ Sammal (likvideerimisel, registrikood 11041166) kahe kuu jooksul pärast määruse jõustumist. Määrata OÜ Sammal (likvideerimisel, registrikood 11041166) dokumentide hoidjaks Reedik Aavik (isikukood 36807080042, elukoht Reediku talu, Tehumardi küla 93222, Salme vald, Saare maakond, e-post: reedik.aavik@tt.ee).
 
 15.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Sergei Burlakale (sünniaeg 07.26.1966) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/24053 maksuvõla tasumiseks summas 227,07 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Eduard Birjukile (sünniaeg 04.05.1987) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23774 maksuvõla tasumiseks summas 311,21eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Valentin Britsile (sünniaeg 12.01.1963) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42030 maksuvõla tasumiseks summas 15,75 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
4. Galina Veselovale (sünniaeg 03.25.1955) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/41803 maksuvõla tasumiseks summas 16,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
5. Alexander Chikeev'le (sünniaeg 07.06.1948) 15.04.2014 korralduse nr 9-1.4/25676 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vladimir Forsunov (pankrotis, isikukood 35205160312) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25-303 Tallinn, 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 664 0620 või e-post aivar@concord.ee. Lõpparuandele on võimalik esitada vastuväide 10 päeva jooksul Harju Maakohtule alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alla Holopova (pankrotis, isikukood 46501230243) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25-303 Tallinn, 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 664 0620 või e-post aivar@concord.ee. Lõpparuandele on võimalik esitada vastuväide 10 päeva jooksul Harju Maakohtule alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 15.04.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 15.04.14 määrusega:
Rahuldada Ilona Topurija ik 48212035710, avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja, Ilona Topurija ik 48212035710 pankrot 15.04.2014. a kell 16.00.
Nimetada Ilona Topurija pankrotihalduriks ajutine pankrotihaldur Peeter Sepper OÜ Haldur Kotzebue 6/11 pk 1509, Tallinn tel 627 0444, 505 4013, faks 627 0456, e-post peeter.sepper@haldur.eu
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 07.05.2014. a algusega kell 10.30 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 311.
1. Määrata ajutise pankrotihalduri Peeter Sepperi tasu 488 eurot, millele lisandub sotsiaalmaks 161.04 eurot ja vajalike kulutuste katteks 78.16 eurot, välja mõista nimetatud kulutused pankrotivara arvelt.
2. Avaldada pankrotiteade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 15.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. IK Konsultatsiooniteenused OÜ-le (registrikood 12005988) 06.02.2014 korralduse nr 9-1.4/7064 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2014. a veebruari-, märtsi- ja aprillikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
2. OÜ-le Byggblock (registrikood 12536438) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12625 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. OÜ-le Rapla Maaparandus (registrikood 12331713) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12627 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. RMB Trans OÜ-le (registrikood 12577348) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13937 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19024 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
5. OÜ-le Olyriv (registrikood 11884657) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13945 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
6. Janreserv OÜ-le (registrikood 12221054) 11.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14104 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Ransen Grupp OÜ-le (registrikood 11361741) 12.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14791 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. OÜ-le Westrada (registrikood 10750601) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15028 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 14.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15344 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Relmeto Veod OÜ-le (registrikood 12334189) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15031 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
10. WestNett OÜ-le (registrikood 11772415) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15035 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Work-Europe OÜ-le (registrikood 12486159) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15037 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. WY International Trading OÜ-le (registrikood 12164348) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15038 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. OÜ-le Westrada (registrikood 10750601) 14.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15345 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 14.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15346 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. Gastronomia Eesti OÜ-le (registrikood 12103283) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15464 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. Green-PIK KANAK OÜ-le (registrikood 11630431) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15468 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
16. OÜ-le SeeOnIn (registrikood 10874125) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15478 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
17. OÜ-le Silm³ (registrikood 11507802) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15540 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
18. Relvex Koolitus OÜ-le (registrikood 11343826) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15543 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
19. Rumarte OÜ-le (registrikood 12376986) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15545 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
20. Steving & Partnerid OÜ-le (registrikood 11350186) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15554 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
21. Swancom OÜ-le (registrikood 12221545) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15555 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
22. Inilu OÜ-le (registrikood 11966651) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15628 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
23. Gustavson Sanitaarteenused OÜ-le (registrikood 12329165) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.1/17194 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
24. OÜ-le Furalta (registrikood 12433141) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19350 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
25. OÜ-le Saare teed (registrikood 11963552) 01.04.2014 korralduse nr 9-1.1/19442 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 15.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Sven Avgustovskile (Avgustovski, sünniaeg 31.05.1973) 18.03.2014 korralduse nr 13-11/19184 maksuvõla tasumiseks summas 119,45 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71070) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 15.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Autosemu OÜ-le (registrikood 11579090) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15607 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Autosemu OÜ-le (registrikood 11579090) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15607 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. AVL Logistic Group Osaühingule (registrikood 11721903) 27.03.2014 korralduse nr 13-11/24825 maksuvõla tasumiseks summas161,70 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Lauri Laan (ik 37602160299, surnud 24.01.2011) pärandvara pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 21.04.2014 kell 10.00 Advokaadibüroos Selberg & Ko aadressil Juhkentali 8 Tallinn (III korrus). Päevakord: 1. pankrotimenetluse lõpetamine; 2. pankrotimenetluse kulude kinnitamine. Teate avaldamise alus PankrS § 79 ja § 172 lg 1.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 14.04.2014 kohtumäärusega kinnitada OÜ Vigente (pankrotis) (rk 11076667, asukoht Lehe 14 Tartu, juhatuse liige Eve Kangur) pankrotimenetluse lõpparuanne ja lõpetada OÜ Vigente (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada pankrotihaldur Ülli Adamson OÜ Vigente (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest äriühingu äriregistrist kustutamisel.
Määrata OÜ Vigente (pankrotis) säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks Eve Kangur (ik 47006042712, elukoht Lehe 14 Tartu).
Teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ja määruse ärakiri edastada Tartu Maakohtu registriosakonnale, võlgnikule ja pankrotihaldurile.
Määruse peale võivad võlgnik ja lõpparuandele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule.
 
 15.04.2014PankrotiteatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 15. aprillil 2014 kohtumäärusega kell 12:45 määras:
1. Kuulutada välja Dmitri Zolotov'i (end Pronin, isikukood 36309110038) pankrot.
2. Nimetada pankrotihalduriks Oliver Ennok (Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, Estonia pst 1, 10143 Tallinn, e-post: oliver.ennok@haldur.just.ee).
3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 14. mai 2014. a, algusega kell 09.00. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni 13, 15 158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
5. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 4 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
6. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
7. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
 
 15.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi TRADEFAIR OÜ-le (registrikood 12602744) 10.04.2014 korralduse nr 12.2-3/22834-1, kus maksuhaldur on kohustanud TRADEFAIR OÜ-d ilmuma 24.04.2014 kell 13:00 maksuhalduri juurde Maksu- ja Tolliametisse aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn ja andma teavet TRADEFAIR OÜ Eestis toimuva ettevõtluse kohta ning esitama 01.01.2014-23.04.2014 ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid (raamatupidamise algdokumendid, pangakontode väljavõtted (perioodil 01.01.2014-23.04.2014), kassa dokumendid, lepingud, pearaamat jm). Maksuhaldur hoiatab, et nimetatud korralduse täitmata jätmise korral kustutatakse TRADEFAIR OÜ käibemaksukohustuslaste registrist. Viimane korralduse täitmise tähtaeg on 25.04.2014 kell 10:30.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 7, teatab Harju Maakohus, et 11.04.2014 määrusega määras võtta Harju Maakohtu menetlusse Margus Ruus (isikukood 38901214722) avalduse pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas.
Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Andres Hermet (pankrotihalduri tunnistus nr 78, Roseni 7, Tallinn 10111, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 08. mail 2014. a kell 14.15 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 7, teatab Harju Maakohus, et 11.04.2014 määrusega määras võtta menetlusse Jelena Klisevit¨ (isikukood 46108090372) avalduse pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas.
Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Andres Hermet (pankrotihalduri tunnistus nr 78, Roseni 7, Tallinn 10111, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 08. mail 2014. a kell 14.00 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 7, teatab Harju Maakohus, et 11.04.2014 määrusega määras võtta Harju Maakohtu menetlusse Edvards Kuprenas (isikukood 37308080306) avalduse pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Andres Hermet (pankrotihalduri tunnistus nr 78, Roseni 7, Tallinn 10111, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 08. mail 2014. a kell 14.30 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1 1. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata
võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 7, teatab Harju Maakohus, et 11.04.2014 määrusega määras võtta Harju Maakohtu menetlusse Erkki Haggi (isikukood 38112180261) avalduse pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas.
Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Andres Hermet (pankrotihalduri tunnistus nr 78, Roseni 7, Tallinn 10111, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 08. mail 2014. a kell 14.45 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 15.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu-ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Eko-Logistik OÜ-le (registrikood 12408456) 01.04.2014 korralduse nr 12.2-3/22597-1 dokumentide (periood 2013 septembri- kuni 2014 märtsikuu kohta ettevõtlusega tegelemist tõendavate majandustegevuse dokumentide sh raamatupidamise algdokumenid, pangakontode väljavõtted, kassadokumendid jm) esitamiseks maksuhalduri ametiruumides Laada 4a, Rakvere 44310.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu-ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts Camel-Mööbel, rg-nr 10031421, (pankrotis) võlanõuete kaitsmise koosolek toimub 30.04.2014 algusega kell 10.00 Õigusbüroos Armit Paldiski mnt 22 Tallinnas. Esitatud võlanõuete ja kirjalike vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut eelnevalt kokku leppides halduriga tel 503 6567.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ennu Remme ik 36006090260 (pankrotis) võlanõuete kaitsmise koosolek toimub 30.04.2014 Õigusbüroos Armit Paldiski mnt 22 Tallinnas algusega kell 9.00. Nõudeavalduste ja esitatud vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut eelnaval kokkuleppe halduriga tel 503 6567.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Liana Jüsmä ik 48505215227 (pankrotis) võlanõuete kaitsmise koosolek toimub 30.04.2014 algusega kell 9.30 Õigusbüroos Armit Paldiski mnt 22 Tallinnas. Võlanõuete ja esitatud vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut leppides eelnevalt kokku halduriga tel 503 6567.
 
 15.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
KALDA 4 JA 6 KORTERIÜHISTU (pankrotis), rg-kood 80183345, pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda JeweLex Advokaadibüroo OÜ-s, Sompa 3, 41533 Jõhvi, eelneval kokkuleppel halduriga e-posti teel hillar.villers@jewelex.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Viru Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest. Teade on avaldatud pankrotiseaduse § 163 lg 1 alusel.
 
 14.04.2014PankrotiteatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel Harju Maakohtu 14. aprilli 2014. a kohtumääruse nr 2-14-910 resolutsiooni väljavõtte:
rahuldada Liliana Barinova avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Välja kuulutada Liliana Barinova (isikukood 47610013724) pankrot 14. aprillil 2014. a kell 16.00. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Kohtumäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Nimetada pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Peeter Sepper (osaühing Haldur, Kotzebue 9, 10402 Tallinn, tel 505 4013, 627 0444; e-post peeter.sepper@haldur.eu). Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 30. aprillil 2014. a algusega kell 12.00 Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, asukohaga Tartu mnt 85 Tallinn. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 7 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile. Liliana Barinova'le võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 30 lg 2 teate.
Harju Maakohtu 14. aprilli 2014. a määrusega määrati teha ettepanek BUILDING EKSPRESS OÜ, registrikood 12211110, pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda BUILDING EKSPRESS OÜ pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 5000 eurot hiljemalt 21. aprilliks 2014. a Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, EE891010220034796011 AS-is SEB Pank, EE403300333416110002 Danske Bank AS-is või EE701700017001577198 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal, viitenumber 3100057358. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 14.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. OÜ-le CWD (registrikood 10851070) 31.03.2014 korralduse nr 13-11/24943 maksuvõla tasumiseks summas 1337,43 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Oleg Bittevile (sünniaeg 06.14.1977) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/39564 maksuvõla tasumiseks summas 37,18 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. OÜ-le Cardplayer Meedia (registrikood 11547322) 27.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18246 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel:
Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-667 14.04.2014 teha ettepanek võlgnikule, võlausaldajale või kolmandale isikule tasuda Rahandusministeeriumi deposiitarvele EE891010220034796011 SEB Pangas või EE932200221023778606 Swedbank'is (viitenumber 3100057358) pankrotimenetluse kulude katteks 3500,00 eurot hiljemalt 24. aprilliks 2014. Tasumise korral esitada kohtule tasumist tõendav dokument või andmed, millised võimaldaksid laekumist kontrollida, hiljemalt samaks tähtajaks. Kohtu poolt esitatud nõude tähtajaks täitmata jätmisel kohus 1Grupp A&M OÜ (registrikood 11876557) pankrotimenetlust ei jätka.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel:
Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-8273 14.04.2014 teha ettepanek võlgnikule, võlausaldajale või kolmandale isikule tasuda Rahandusministeeriumi deposiitarvele EE891010220034796011 SEB Pangas või EE932200221023778606 Swedbank'is (viitenumber 3100057358) pankrotimenetluse kulude katteks 1000,00 eurot hiljemalt 24.aprilliks 2014. Tasumise korral esitada kohtule tasumist tõendav dokument või andmed, millised võimaldaksid laekumist kontrollida, hiljemalt samaks tähtajaks. Kohtu poolt esitatud nõude tähtajaks täitmata jätmisel kohus Alexander Malyutin (sünd 31.05.1951, surnud 23.01.2013) pankrotimenetlust ei jätka.
 
 14.04.2014PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 14.04.2014 kohtumäärusega rahuldada Kaupo Laose pankrotiavaldus ja välja kuulutada kell 13.00 Kaupo Laos, isikukood 38906216512, elukoht Olevi 31-20 Võru, pankrot.
Nimetada pankrotihalduriks Tiia Kalaus (Fortuuna 1 II k, 50603 Tartu, telefon 740 7662, 504 6694, e-post tiia.kalaus@civilex.ee).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 9. mail 2014 kell 10.00 Kalevi 1 Tartus Tartu kohtumaja saalis nr 348.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
Kohustada Kaupo Laost enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut 9. mail 2014 kell 10.00 kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja äritegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged.
Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.
Pankrotiteade avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Pankrotimääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-50790 Võtta OÜ Magnosis (registrikood 12504326) avaldus menetlusse.
Nimetada OÜ Magnosis (registrikood 12504326) ajutiseks halduriks Jüri Truuts (Jõe 2, II korrus, 10151 Tallinn; e-post truuts@autente.ee; tel +372 502 6222).
Peatada OÜ Magnosis (registrikood 12504326) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata OÜ-l Magnosis (registrikood 12504326) ajutise halduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 05.05.2014. a kell 12.00 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 14.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Jarek Ruljand'ile (sünd 7.05.1963) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35871 maksuvõla tasumiseks summas 21,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Ioulia Issoupova'le (sünd 7.09.1931) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35835 maksuvõla tasumiseks summas 21,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. ALEKSANDER GULJAJEV'ile (sünd 29.11.1952) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35968 maksuvõla tasumiseks summas 21,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. ANATOLI GORNEV'ile (sünd 18.11.1972) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35969 maksuvõla tasumiseks summas 20,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. ELFRIIDE GEORGSSON'ile (sünd 02.04.1915) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35965 maksuvõla tasumiseks summas 20,20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. ETVARD HANSEN'ile (sünd 1.04.1959) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35857 maksuvõla tasumiseks summas 23,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. FRED ARTHUR GLAZE'le (sünd 21.09.1964) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35963 maksuvõla tasumiseks summas 20,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. MARIKA HAPONEN'ile (sünd 9.02.1968) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35862 maksuvõla tasumiseks summas 21,98 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. MARTA GRÖNSTRAND'ile (sünd 08.12.1923) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35957 maksuvõla tasumiseks summas 26,64 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Svetlana Harakka'le (sünd 19.10.1951) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/32209 maksuvõla tasumiseks summas 30,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Aleksei Savva'le (sünd 21.07.1973) 10.03.2014 korralduse nr 13-11/17562 maksuvõla tasumiseks summas 4630,83 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Nataliya Zadorozhnya'le (sünd 30.03.1954) 9.04.2014 korralduse nr 13-11/34744 maksuvõla tasumiseks summas 73,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Argo Oja'le (sünd 24.07.1955) 9.04.2014 korralduse nr 13-11/34701 maksuvõla tasumiseks summas 28,62 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Aleksandr Ostapjuk'ile (sünd 8.03.1973) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/31864 maksuvõla tasumiseks summas 219,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. German Ovsienko'le (sünd 26.10.1974) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24583 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Juri Oleinik'ile (sünd 30.06.1967) 10.04.2014 korralduse nr 13-11/35690 maksuvõla tasumiseks summas 24,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Roman Orlov'ile (sünd 21.07.1975) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/36055 maksuvõla tasumiseks summas 20,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Ian Robert Spratt'ile (sünd 22.11.1960) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37890 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Mati Soomets'ale (sünd 5.02.1966) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37854 maksuvõla tasumiseks summas 47,35 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Roman Heiman'ile (sünd 5.11.1960) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36886 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Piret Hedin'ile (sünd 29.08.1972) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36884 maksuvõla tasumiseks summas 119,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Piret Hallot'ile (sünd 10.09.1970) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36876 maksuvõla tasumiseks summas 179,12 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Monika Hakanen'ile (sünd 20.09.1968) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36883 maksuvõla tasumiseks summas 80,98 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Maria Hemlin'ile (sünd 19.01.1923) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36881 maksuvõla tasumiseks summas 133,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Mai Hallingby'le (sünd 10.12.1939) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36863 maksuvõla tasumiseks summas 49,43 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. Kurt Karl Willi Hemmerling'ile (sünd 10.09.1950) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36878 maksuvõla tasumiseks summas 63,26 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
27. Eve Hahn'ile (sünd 4.07.1973) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36879 maksuvõla tasumiseks summas 62,85 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
28. Tatjana Guzik'ule (sünd 9.03.1974) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37711 maksuvõla tasumiseks summas 30,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
29. Mamurhan Heikkilä'le (sünd 13.12.1964) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37694 maksuvõla tasumiseks summas 43,63 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
30. Liina Günninen'ile (sünd 27.10.1971) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37716 maksuvõla tasumiseks summas 30,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
31. Juta Hanni'le (sünd 22.11.1956) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37702 maksuvõla tasumiseks summas 45,24 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
32. Jelena Hanova'le (sünd 31.12.1973) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37692 maksuvõla tasumiseks summas 36,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
33. Andres Halliste'le (sünd 11.12.1968) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37695 maksuvõla tasumiseks summas 39,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
34. Mihkel Ristimäe'le (sünd 27.05.1989) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36197 maksuvõla tasumiseks summas 32,13 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
35. Rein Rebane'le (sünd 30.12.1945) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36186 maksuvõla tasumiseks summas 33,54 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
36. Martin Toovis'ele (sünd 4.04.1976) 18.03.2014 korralduse nr 13-11/20311 maksuvõla tasumiseks summas 322,06 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
37. Argo Hindo'le (sünd 16.08.1969) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21243 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Osaühing STEINMAL (pankrotis, registrikood 10713468) pankrotimenetluses toimub 05.05.2014 algusega kl 12.00 pankrotihalduri büroos asukohaga Lai 10 Pärnus. Koosoleku päevakord: 1) nõuete kaitsmine 2) võlgniku poolt esitatud kompromissettepaneku läbivaatamine ja kompromissi tegemise otsustamine.
Täiendav info: 443 1313 või e-post: pinker@hot.ee.
Avaldamise alus: PankrS § 79 lg 4.
 
 14.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Ivar Arenile (Aren, sünniaeg 18.08.1968) 10.04.2014. a korralduse nr 13-11/35517 maksuvõla tasumiseks summas 26,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Christopher Colston Acworthile (Acworth, sünniaeg 09.03.1982. a) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23701 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 14.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OSAÜHINGULE AISTING (registrikood 10177751) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/31235 maksuvõla tasumiseks summas 130,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le Abramis (registrikood 12271738) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15557 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. Andfix OÜ-le (registrikood 11483852) 09.01.2014 korralduse nr 9-1.1/1666 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
4. OÜ-le Antemare (registrikood 11140543) 08.01.2014 korralduse nr 9-1.1/15468 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
5. AlfaPolar OÜ-e (registrikood 12486054) 27.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18233 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
6. ASCO Eesti OÜ-le (registrikood 11580064) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/26329 maksuvõla tasumiseks summas 149,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Food Ingredients OÜ-le (registrikood 12601242) 31.03.2014 korralduse nr 13-11/25252 maksuvõla tasumiseks summas 234,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 14.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi AS-ile Veland Kaubandus (registrikood 10471203) 31.03.2014. a otsuse nr 7.1-5/004286 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 01.04.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 100 alusel:
Mittetulundusühing Kompromiss, rg-kood 80353623, pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 9. mail 2014. a kell 12.00 halduri juures Tartus, Fortuuna 1, II korrus. Nõuetega ja esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Seljametsa Tallid OÜ, (pankrotis, registrikood 11526403) pankrotimenetluses saab tutvuda alates teadaande ilmumisest 10 päeva jooksul Pärnus Lai 10 eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 443 1313 või e-posti teel: pinker@hot.ee. Vastuväiteid jaotusettepanekule võib esitada sama tähtaja jooksul Pärnu Maakohtule. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 143 lg 5.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab teate tsiviilasjas nr 2-13-57219 Sevenoil Est OÜ avaldus Sigman OÜ pankroti väljakuulutamiseks. Harju Maakohtu 14. aprill 2014. a määrusega:
1. Määrata Sigman OÜ, rg-kood 12153861, pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2500 eurot.
2. Teha ettepanek Sigman OÜ pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit hiljemalt 25. aprill 2014. a Rahandusministeeriumi tagatiskontole (arvelduskonto nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is või arvelduskonto nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või arvelduskonto nr EE403300333416110002 Danske Bank A/S Eesti filiaalis või arvelduskonto nr EE701700017001577198 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis, viitenumber 3100057358). Maksekorralduse selgituses märkida "deposiit pankrotimenetluse kulude katteks tsiviilasjas nr 2-13-57219". Kohtule esitada maksekorraldus või maksmise kontrollimist võimaldavad andmed.
3. Teatada väljaandes Ametlikud Teadaanded võimalusest maksta pankrotimenetluse kulude katteks kohtu määratud summa kohtu deposiiti. Edasikaebamise kord: Käesolev kohtumäärus ei ole vaidlustatav.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 14.04.2014. a kohtumäärusega määrati lõpetada Andry Ruudi (ik 37203220336, surnud 28.09.2012, viimane elukoht: Tallinn) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna pankrotimenetluse kulude katteks pärandvarast ei jätku ja puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus. Vabastada ajutine pankrotihaldur Maire Arm tema ülesannetest. Määrusele võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse teatavaks tegemisest.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alltöövõtu OÜ (pankrotis, rg-kood 10761929) pankrotihaldur teatab, et OÜ Alltöövõtu (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek. Jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda aadressil Lembitu 14-37, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 527 5130. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajale 10 päeva jooksul arvates käesoleva teadaande avaldamisest. Ametliku teadaande avaldamise alus: PankrS § 143 lg 5.
 
 14.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. AS-ile Tigma (registrikood 10393199) 15.01.2014 korralduse nr 9-1.1/3114 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Tukmus OÜ-le (registrikood 11944885) 10.02.2014 korralduse nr 9-1.1/7808 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Steving & Partnerid OÜ-le (registrikood 11350186) 17.02.2014 korralduse nr 9-1.1/9068 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18996 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
4. ZMR Global OÜ-le (registrikood 12375053) 19.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10101 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Strategic Consulting Group OÜ-le (registrikood 12441867) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11559 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Surfilaager OÜ-le (registrikood 12429441) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11560 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. ZMR Global OÜ-le (registrikood 12375053) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11561 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. OÜ-le Rasketehnika (registrikood 11519703) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13981 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ning 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13982 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
9. OÜ-le Roomet Trans (registrikood 10893186) 11.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14106 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Recentes OÜ-le (registrikood 12357718) 11.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14114 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Skytrans OÜ-le (registrikood 12460735) 11.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14229 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Saldo Plus OÜ-le (registrikood 11355212) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14803 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. OÜ-le Wellux Systems (registrikood 11690433) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15027 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. Raus Ehitus OÜ-le (registrikood 10448285) 28.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18554 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. OÜ-le Reventor (registrikood 12048064) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18634 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
16. OÜ-le Saare teed (registrikood 11963552) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18848 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
17. White Gecko OÜ-le (registrikood 12508436) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18937 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
18. Royal Works OÜ-le (registrikood 11512938) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19030 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
19. Ruzam OÜ-le (registrikood 12523648) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19032 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
20. SL Project OÜ-le (registrikood 11387775) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19112 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
21. Soneco Pluss OÜ-le (registrikood 11413917) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19124 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
22. Rautell OÜ-le (registrikood 12082894) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19276 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
23. Unique Products OÜ-le (registrikood 12241950) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19324 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
24. Oxykool OÜ-le (registrikood 12515206) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19372 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
25. OÜ-le Orstai (registrikood 12455272) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19373 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
26. OÜ-le ProFerrum (registrikood 12015709) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19375 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Lumira Varahaldus OÜ (pankrotis) registrikood 10537014, võlausaldajate üldkoosolek toimub 24. aprillil 2014 kell 15:00 Tallinnas, Tornimäe 2, AS SEB Pank, 18.korrus (10. märtsi 2014. a üldkoosoleku jätk). Päevakord: 1) võlgniku kompromissi arutamine; 2) pankrotivara müügi viisi, alghinna ja muu pankrotivara müügiga seonduva otsustamine.
Käesolev teade avaldatakse PankrS § 79 lg 1 ja lg 2 p 2 ning § 180 lg 1 alusel.
Täiendavat informatsiooni saab pankrotihaldurilt, mob 524 5009 või e-post: mahlapuu.ab@gmail.com.
 
 14.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Erich Ilmari Orviste'le (sünd 27.12.1946) 21.03.2014. a intressinõude nr 13-3/40562 intressivõla tasumiseks summas 16,86 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
2. Ilme Mikk'ule (sünd 28.06.1956) 18.03.2014. a intressinõude nr 13-3/37097 intressivõla tasumiseks summas 20,31 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
3. Liidia Laine-Soe'le (sünd 09.06.1958) 13.03.2014. a intressinõude nr 13-3/35561 intressivõla tasumiseks summas 94,57 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
4. Peeter Lehis'ele (sünd 06.12.1966) 13.03.2014. a intressinõude nr 13-3/35538 intressivõla tasumiseks summas 85,78 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
5. Zoja Mihhailova'le (sünd 14.06.1958) 13.03.2014. a intressinõude nr 13-3/35473 intressivõla tasumiseks summas 615,82 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
6. Andre Laurimäe'le (sünd 09.02.1999) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/30777 intressivõla tasumiseks summas 44,69 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
7. Kaili Krabi'le (sünd 24.05.1957) 27.02.2014. a intressinõude nr 13-3/28580 intressivõla tasumiseks summas 84,10 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
8. Raivo Kotter'ile (sünd 08.12.1961) 27.02.2014. a intressinõude nr 13-3/28495 intressivõla tasumiseks summas 71,28 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
9. Viktoria Ljudvikovskaja'le (sünd 30.09.1958) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/25184 intressivõla tasumiseks summas 12,33 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
10. Mart Liigant'ile (sünd 22.09.1982) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/25128 intressivõla tasumiseks summas 79,76 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
11. Arne Lilleste'le (sünd 09.03.1944) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/25024 intressivõla tasumiseks summas 15,39 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
12. Toomas Leppik'ule (sünd 19.10.1971) 18.03.2014. a intressinõude nr 13-3/37087 intressivõla tasumiseks summas 22,41 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
13. Svetlana Orehhova'le (sünd 17.04.1963) 18.03.2014. a intressinõude nr 13-3/37085 intressivõla tasumiseks summas 24,74 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
14. Terttu Maija-Liisa Lehtonen'ile (sünd 08.04.1944) 18.03.2014. a intressinõude nr 13-3/37041 intressivõla tasumiseks summas 50,62 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
15. Aare Mölter'ile (sünd 01.07.1956) 18.03.2014. a intressinõude nr 13-3/36998 intressivõla tasumiseks summas 87,93 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
16. Eduard Lapezin'ile (sünd 19.04.1977) 18.03.2014. a intressinõude nr 13-3/36996 intressivõla tasumiseks summas 90,69 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
17. Sille Küttner'ile (sünd 27.03.1982) 11.03.2014. a intressinõude nr 13-3/33894 intressivõla tasumiseks summas 42,29 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
18. Vladimir Matveev'ile (sünd 22.04.1970) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/31245 intressivõla tasumiseks summas 82,77 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
19. Svetlana Matsujeva'le (sünd 03.10.1969) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/31225 intressivõla tasumiseks summas 17,64 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
20. Madli Maruste'le (sünd 25.04.1980) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/31174 intressivõla tasumiseks summas 11,97 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
21. Julia Martin'ile (sünd 27.08.1969) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/31152 intressivõla tasumiseks summas 36,14 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
22. Alar Mangman'ile (sünd 16.11.1967) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/31068 intressivõla tasumiseks summas 15,32 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
23. Märt Loog'ile (sünd 04.04.1963) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/25136 intressivõla tasumiseks summas 15,79 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
24. Jahangir Safiyari'le (sünd 08.10.1960) 13.03.2014. a intressinõude nr 13-3/35138 intressivõla tasumiseks summas 17,35 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
25. Peeter Tuoppi'le (sünd 22.12.1952) 13.03.2014. a intressinõude nr 13-3/35133 intressivõla tasumiseks summas 19,69 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
26. Andres Süld'ile (sünd 07.03.1963) 12.03.2014. a intressinõude nr 13-3/34976 intressivõla tasumiseks summas 29,81 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
27. Martin Randmäe'le (sünd 18.10.1973) 12.03.2014. a intressinõude nr 13-3/34615 intressivõla tasumiseks summas 3042,13 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
28. Pavel T¨urkin'ile (sünd 14.03.1987) 11.03.2014. a intressinõude nr 13-3/34359 intressivõla tasumiseks summas 142,53 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
29. Natalia Zamjatina'ile (sünd 19.10.1981) 11.03.2014. a intressinõude nr 13-3/34301 intressivõla tasumiseks summas 364,15 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
30. Vahur Veeret'ile (sünd 28.02.1959) 11.03.2014. a intressinõude nr 13-3/34295 intressivõla tasumiseks summas 153,90 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
31. Kalle Sankmann'ile (sünd 06.03.1969) 11.03.2014. a intressinõude nr 13-3/34286 intressivõla tasumiseks summas 652,42 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
32. Jüri Saamer'ile (sünd 24.02.1959) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/30799 intressivõla tasumiseks summas 17,36 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
33. Vaike Aston'ile (sünd 23.04.1950) 27.02.2014. a intressinõude nr 13-3/28498 intressivõla tasumiseks summas 286,28 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
34. Dmitri Gornakov'ile (sünd 05.12.1982) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/24913 intressivõla tasumiseks summas 14,50 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
35. Seigo Hase'le (sünd 18.04.1960) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20832 intressivõla tasumiseks summas 947,23 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
36. Priit Rähn'ile (sünd 03.03.1975) 24.01.2014. a intressinõude nr 13-3/11892 intressivõla tasumiseks summas 15,22 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
37. Herme Retpap'ile (sünd 29.09.1969) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/25396 intressivõla tasumiseks summas 424,23 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
38. Sulev Saarep'ile (sünd 29.11.1961) 25.02.2014. a intressinõude nr 13-3/27801 intressivõla tasumiseks summas 101,99 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
39. Martin Raudseping'ule (sünd 12.01.1987) 10.01.2014. a intressinõude nr 13-3/3688 intressivõla tasumiseks summas 493,90 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
40. Aleksei Roussou'le (sünd 29.09.1957) 04.02.2014. a intressinõude nr 13-3/15147 intressivõla tasumiseks summas 100,17 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
41. Fergal Sylvester Smyth'ile (sünd 07.10.1979) 27.01.2014. a intressinõude nr 13-3/12453 intressivõla tasumiseks summas 81,36 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
42. Tio Teemu Tikka'le (sünd 25.10.1990) 04.02.2014. a intressinõude nr 13-3/15169 intressivõla tasumiseks summas 56,56 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
43. Urmo Udal'ile (sünd 08.12.1977) 27.01.2014. a intressinõude nr 13-3/12506 intressivõla tasumiseks summas 15,92 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
44. Eduard Louis Justine Vloeberghen'ile (sünd 16.03.1964) 27.01.2014. a intressinõude nr 13-3/12496 intressivõla tasumiseks summas 23,62 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
45. Mikko Tapani Savinko'le (sünd 11.04.1974) 27.01.2014. a intressinõude nr 13-3/12461 intressivõla tasumiseks summas 56,01 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
46. Nikolai Vanatalo'le (sünd 27.06.1953) 04.02.2014. a intressinõude nr 13-3/15171 intressivõla tasumiseks summas 55,39 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
47. Leida Saarlem'ile (sünd 31.05.1915) 27.01.2014. a intressinõude nr 13-3/12523 intressivõla tasumiseks summas 13,27 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
48. Aleksandr Zerkalin'ile (sünd 01.09.1973) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20450 intressivõla tasumiseks summas 16,76 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
49. Aleksandr T¨ebotar'ile (sünd 01.11.1972) 27.01.2014. a intressinõude nr 13-3/12440 intressivõla tasumiseks summas 237 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
50. Vallo Reinkort'ile (sünd 17.01.1974) 19.03.2014. a intressinõude nr 13-3/38172 intressivõla tasumiseks summas 23,67 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
51. Valentina Rudenko'le (sünd 28.10.1940) 19.03.2014. a intressinõude nr 13-3/38170 intressivõla tasumiseks summas 17,80 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
52. Niina Rebane'le (sünd 29.01.1959) 19.03.2014. a intressinõude nr 13-3/38101 intressivõla tasumiseks summas 20,09 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
53. Helgi Riisa'le (sünd 10.06.1933) 19.03.2014. a intressinõude nr 13-3/37780 intressivõla tasumiseks summas 11,76 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
54. Deniss Rostovski'le (sünd 26.03.1980) 19.03.2014. a intressinõude nr 13-3/37766 intressivõla tasumiseks summas 10,51 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
55. Arved Raamat'ule (sünd 04.10.1967) 19.03.2014. a intressinõude nr 13-3/37765 intressivõla tasumiseks summas 11,53 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
56. Dmitri ´uravljov'ile (sünd 30.07.1974) 11.03.2014. a intressinõude nr 13-3/34364 intressivõla tasumiseks summas 126,50 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
57. Vladimir Sirus'ele (sünd 03.07.1957) 11.03.2014. a intressinõude nr 13-3/34338 intressivõla tasumiseks summas 167,56 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
58. Igor Tsyupa'le (sünd 09.09.1986) 11.03.2014. a intressinõude nr 13-3/34326 intressivõla tasumiseks summas 313,33 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
59. Aleksei Zubovit¨'ile (sünd 03.03.1976) 11.03.2014. a intressinõude nr 13-3/34298 intressivõla tasumiseks summas 531,10 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
60. Urmas Tiisk'ile (sünd 12.09.1982) 04.03.2014. a intressinõude nr 13-3/30173 intressivõla tasumiseks summas 118,95 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
61. Freddy Goesaert'ile (sünd 22.04.1951) 29.01.2014. a korralduse nr 13-11/10047 maksuvõla tasumiseks summas 86,88 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest;
62. Petrie Sim Derek'ile (sünd 09.02.1945) 17.12.2013. a korralduse nr 13-11/105760 maksuvõla tasumiseks summas 49,77 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse/intressinõude terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus/intressinõue loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 14.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi

Roman Zaitsev'ile (sünd 09.03.1989) 03.02.2014. a korralduse nr 9-1.4/699 2012 aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioni parandamiseks ja välistulu deklareerimiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 60 eurot korralduse mittetäitmise korral.

Korralduste terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Einar Vallandi teatab PankrS § 163 lg 1 alusel, et Merike Saarmäe (isikukood 46506112754, surnud 05.10.2010) pärandvara pankrotimenetluse lõpparuandega saab tutvuda tööpäeviti Õigusbüroos Faktootum aadressil Õpetaja 9a, Tartu, pankrotihalduriga eelnevalt tutvumise aja kokku leppides. Vastuväiteid lõpparuandele võib esitada Tartu Maakohtu Tartu kohtumajale 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest. Lisainfo telefonil 511 8670.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Haldur esitas 26.03.2014. a Harju Maakohtusse hagi Karema OÜ vastu 6000 euro nõudes ja taotluse hagi tagamise abinõu kohaldamiseks ja menetlusabi saamiseks. Harju Maakohus jättis oma 03.04.2014. a määrusega hagi käiguta. Kohus leidis määruses, et hagejal tuleb põhistad, miks ei ole võlausaldajatel võimalik tasuda hagiavalduselt riigilõivu ning hagi tagamiselt tagatist. Gedamo Capital AS (pankrotis), rg-kood 12268372, pankrotihaldur Ly Müürsoo palub teatada Gedamo Capital AS (pankrotis) võlausaldajatel pankrotihaldurile e-kirjaga aadressil: lyy.myyrsoo@mail.ee 10 päeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest, kas nad on nõus võtma enda kanda tasumisele kuuluvat riigilõivu ja hagi tagamise tagatist. Juhul, kui mitte keegi võlausaldajatest ei nõustu võtma enda kanda antud tsiviilasjas menetluskulusid, jätab kohus esitatud hagi menetlusse võtmata. Tsiviilasjaga on võimalik tutvuda pankrotihalduri vahendusel, küsides seda kas e-posti aadressil: lyy.myyrsoo@mail.ee või telefonidel 509 7383 või 648 1156.
Teade on avaldatud Gedamo Capital AS pankrotihalduri Ly Müürsoo poolt TsMS § 183, § 500 ja PankrS § 3 lg 2 alusel.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Nõuete kaitsmise koosolek Maire Kärner (pankrotis, isikukood 4630226xxxx) pankrotimenetluses toimub 30.04.2014. a kl 10.30 Pärnus Lai tn 10. Esitatud nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 443 1313 või e-postiga: pinker@hot.ee. (Teade avaldatakse PankrS § 100 lg 4 alusel).
 
14.04.2014Õiend
Nõuete kaitsmise koosolek toimub 30.04.2014.
 
 14.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Nõuete kaitsmise koosolek Merike Saame (pankrotis, isikukood 4570728xxxx) pankrotimenetluses toimub 30.04.2014. a kl 10.00 Pärnus Lai tn 10. Esitatud nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 443 1313 või e-postiga: pinker@hot.ee. (Teade avaldatakse PankrS § 100 lg 4 alusel).
 
14.04.2014Õiend
Nõuete kaitsmise koosolek toimub 30.04.2014.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohtu 11.04.14 määrusega:
1. Rahuldada Osaühing MERMAL (pankrotis, registrikood 10488600) pankrotihalduri taotlus.
2. Kinnitada Osaühingu MERMAL (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihaldur Kalle Mõtsniku poolt esitatud jaotusettepanek alljärgnevalt:
PankrS § 153 lg l p l rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised:
Jrk. nr - Võlausaldaja nimi - Tunnustatud nõue eurodes - Jaotis (%)
1. Riina Ahven - 10 880 - 100
2. Maaelu Edendamise Sihtasutus - 10 115 - 100
PankrS § 153 lg 1 p 2 rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised:
Jrk. nr - Võlausaldaja nimi - Tunnustatud nõue eurodes - Jaotis (%)
1. Riina Ahven - 259 401,60 - 85,64
2. Maaelu Edendamise Sihtasutus - 43 504,11 - 14,36
Kokku 302 905,71 - 100
3. Kinnitada halduri tehtud vajalikud kulutused summas 1 192,07 eurot.
4. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Olev Kuklase teatab PankrS § 100 lg 4 alusel, et Aktsiaselts Lihameister (registrikood 10302498) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek PankrS § 102 alusel AS Lõuna Toiduainetetööstuse (pankrotis) nõude ennistamiseks ja tunnustamiseks 29.04.2014 algusega kell 16:00 aadressil Lembitu 8 Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid ruumides. Võlausaldajatel ja võlgnikul on õigus tutvuda nõudeavalduse ja kirjalikult esitatud vastuväidetega viie tööpäeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut Advokaadibüroos Kuklase & Partnerid, halduriga eelnevalt tutvumise aja kokku leppides. Lisainfo telefonil 5660 0277.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Vendo Männamaa (ik 37908140335) pankrotimenetluses toimub 22.04.2014. a algusega kell 13.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Jaotusettepaneku läbivaatamine ja kulude kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7, § 172 lg 1 alusel.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-14-14852, OÜ Tiisi Transport (likvideerimisel) avaldus enda pankroti väljakuulutamise nõudes, PankrS § 7 lg 1, § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate:
1. Võtta pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada (likvideerimisel) Osaühing Tiisi Transport (registrikood 10470528, asukoht Pae 10, 43124 Kiviõli), likvideerija Reet Relvik (e-post: reetrelvik@hot.ee, tel nr 513 4190) pankrotimenetluses ajutiseks pankrotihalduriks Robert Sprengk (pankrotihalduri tunnistus nr 159, asukoht Aia tn 4, 41701 Voka, Ida-Virumaa, e-post: robert.sprengk@gmail.com, tel nr 516 6303).
3. Keelata (likvideerimisel) OÜ Tiisi Transport likvideerijal ning muudel isikutel teha toiminguid (likvideerimisel) OÜ Tiisi Transport varaga ilma ajutise halduri nõusolekuta.
4. Peatada võlgniku (likvideerimisel) OÜ Tiisi Transport vara suhtes toimuv sundtäitmine.
5. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Viru Maakohtus (Rohuaia 8, Rakvere) 12. mail 2014 kell 11.00.
6. Avaldada teade ajutise halduri nimetamise ning pankrotiasja läbivaatamise aja ja koha kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ühel korral.
7. Ajutisel pankrotihalduril esitada kohtule vastavalt PankrS § 22 lg 5 aruanne võlgniku varade ja kohustuste ning võimaliku maksejõuetuse ja selle põhjuste kohta hiljemalt istungi alguseks.
8. Saata kohtumääruse ärakiri ajutisele haldurile täitmiseks ning võlgniku likvideerijale ja Viru Maakohtu registriosakonnale teadmiseks.
Edasikaebamise kord -
Ajutise halduri nimetamise osas võib kohtumääruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul sellele isikule määruse teatavaks tegemise päevale järgnevast päevast arvates.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Meelis Roosing (pankrotis, isikukood 36305292716) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Selberg & Ko, Juhkentali 8 Tallinn, 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 660 9634 või e-post advokaat@selberg.ee. Lõpparuandele on võimalik esitada vastuväide 10 päeva jooksul Harju Maakohtule alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Fastest Trade OÜ (pankrotis, registrikood 11195290) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Selberg & Ko, Juhkentali 8 Tallinn, 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 660 9634 või e-post advokaat@selberg.ee. Lõpparuandele on võimalik esitada vastuväide 10 päeva jooksul Harju Maakohtule alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohtu 25.03.14 määrusega:
1. Kinnitada Juri T¨erka¨ini (pankrotis, isikukood 38603045740) pankrotimenetluses jaotusettepanek.
2. Juri T¨erka¨in'i (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised:
2.1 PankrS § 153 lg 1 p 2 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis (%)
Riigi Tugiteenuste Keskus - 3 358,93 - 100

3. Kinnitada Juri T¨erka¨ini (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihalduri tehtud vajalikud kulud summas 40 eurot.
4. Avaldada teade kinnitatud jaotusettepaneku kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohtu 25.03.14 määrusega:
1. Kinnitada Martin Rego (pankrotis, isikukood 38710020287) pankrotimenetluses jaotusettepanek.
2. Martin Rego (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised:
2.1 PankrS § 153 lg 1 p 2 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis (%)
Riigi Tugiteenuste Keskus - 5 445,71 - 100

3. Kinnitada Martin Rego (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihalduri tehtud vajalikud kulud summas 30 eurot.
4. Avaldada teade kinnitatud jaotusettepaneku kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest
 
 11.04.2014Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

Käesolevaga teatab AS KODU HALDUS (registrikood 10510914, aadress Endla 15, 10122 Tallinn, Harju maakond), et 11.04.2014 ainuaktsionäri otsusega kujundatakse AS KODU HALDUS ümber OÜ-ks KODU HALDUS ja vähendatakse aktsiakapitali 403 282,50 eurolt 313 282,50 euro võrra 90 000 eurole. AS-i KODU HALDUS juhatus palub võlausaldajatel esitada oma nõuded kirjalikult AS KODU HALDUS aadressil kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest.
Teate avaldamise õiguslik alus: äriseadustiku § 358 lg 2.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Kultus Grupp OÜ-le (registrikood 11621981) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13861 sunniraha 100 euro tasumiseks 2014. a jaanuarikuu tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise eest;
2. OÜ-le KLAINBERG PUIT (registrikood 10917194) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/27892 maksuvõla tasumiseks summas 102,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Kitter Trading (registrikood 12062147) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21949 maksuvõla tasumiseks summas 88,40 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. OÜ-le Kodusaade (registrikood 11346990) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21899 maksuvõla tasumiseks summas 4654,26 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Kodusaade OÜ-le (registrikood 11346990) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11335 sunniraha 100 euro tasumiseks 2014. a jaanuarikuu käibemaksu deklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise eest;
6. KALEVIPOJA KINNISVARA OÜ-le (registrikood 12544633) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/29872 maksuvõla tasumiseks summas 560,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Siiri Kalev'ile (sünniaeg 03.06.1963) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/32071 maksuvõla tasumiseks summas 69,25 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Rasim Yusifov'ile (sünniaeg 01.02.1962) 21.03.2014 korralduse nr 13-11/21288 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Tiit Kivistik'ule (sünniaeg 06.07.1957) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21943 maksuvõla tasumiseks summas 139,83 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Jevgeni Karasevit¨'ile (sünniaeg 03.08.1990) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21397 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Indrek Kahar'ile (sünniaeg 15.02.1972) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21388 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Veniamin Kudriavcev'ile (sünniaeg 19.11.1955) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35890 maksuvõla tasumiseks summas 21.50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Ventsislav Yordanov'ile (sünniaeg 07.06.1976) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22555 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Raoul Kurvits'ale (sünniaeg 03.02.1961) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21602 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Deniss Konopljov'ile (sünniaeg 18.02.1983) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21644 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 25.03.14 määrusega:
1. Kinnitada Igor Zainulini (pankrotis, isikukood 37905290350) pankrotimenetluses jaotusettepanek.
2. Igor Zainulini (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised:
2.1 PankrS § 153 lg 1 p 2 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis (%)
Riigi Tugiteenuste Keskus - 996,84 - 100

3. Kinnitada Igor Zainulini (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihalduri tehtud vajalikud kulud summas 32 eurot.
4. Avaldada teade kinnitatud jaotusettepaneku kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Läänemaa Teraviljaühistule (registrikood 10412471) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/32558 maksuvõla tasumiseks summas 37,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Garaa¸ikooperatiivile Luha (registrikood 01834279) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/27296 maksuvõla tasumiseks summas 330,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le LVI-Nordplus (registrikood 12138005) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22095 maksuvõla tasumiseks summas 958,48 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. OÜ-le LI-FI (registrikood 10336346) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28847 maksuvõla tasumiseks summas 149,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Garaa¸ikooperatiivile Lombi-13 (registrikood 01834351) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/27166 maksuvõla tasumiseks summas 283,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Eurobest Eesti OÜ-le (registrikood 11993381) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12845 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Diskiidia OÜ-le (registrikood 11634682) 04.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12841 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
LINDOSE KINNISVARA OÜ-le (registrikood 11418079) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11341 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Aida Ljubimovskaja'le (sünd 22.06.1963) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21774 maksuvõla tasumiseks summas 42,98 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Urmas Laulik'ule (sünd 06.04.1964) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28322 maksuvõla tasumiseks summas 71,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Harry Laanemäe'le (sünd 07.07.1927) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/30126 maksuvõla tasumiseks summas 88,74 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Harald Lambot'ile (sünd 16.12.1931) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28320 maksuvõla tasumiseks summas 43,89 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Jaanus Laante'le (sünd 14.11.1969) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22713 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Toomas Astenile (Asten, sünniaeg 14.10.1968) 20.03.2014. a korralduse nr 13-11/21203 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Andres Auväärtile (Auväärt, sünniaeg 02.07.1971) 24.03.2014. a korralduse nr 13-11/22504 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Panga OÜ-le (registrikood 12000755) 24.03.2014. a korralduse nr 9-1.4/17021 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
2. OÜ Paradise G-le (registrikood 11104040) 31.03.2014. a korralduse nr 9-1.4/19065 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
3. Parts Source OÜ-le (registrikood 12495691) 10.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/13918 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. OÜ Palmberg-ile (registrikood 11739932) 13.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/14718 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Paunateenus OÜ-le (registrikood 11788669) 24.03.2014. a korralduse nr 13-11/23106 maksuvõla tasumiseks summas 128.73 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
6. Peipsi Trade LTD OÜ-le (registrikood 12140284) 07.04.2014. a korralduse nr 13-11/30952 maksuvõla tasumiseks summas 1275.24 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
7. Polytrans OÜ-le (registrikood 12062779) 26.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/18136 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. PR-Guru OÜ-le (registrikood 12342390) 12.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/14318 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Prants Export OÜ-le (registrikood 12439333) 18.03.2014. a korralduse nr 9-1.4/15986 2014. a. veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega maksudeklaratsioonide tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
10. Pro100 OÜ-le (registrikood 12417917) 31.03.2014. a korralduse nr 9-1.4/18985 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
11. Petsec Trading OÜ-le (registrikood 11725982) 10.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/14041 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Artcolor Pärnu OÜ-le (registrikood 12329260) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18612 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
2. osaühingule Artcolor (registrikood 11249323) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18623 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
3. Osaühingule Ares-Pargi (registrikood 10335902) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18622 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
4. AR Logistic Osaühingule (registrikood 10936694) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18609 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
5. AR & Ko OÜ-le (registrikood 12025092) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18608 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
6. FLSMIDTH A/S Eesti Filiaalile (registrikood 12606268) 31.03.2014 korralduse nr 13-11/25214 maksuvõla tasumiseks summas 44805,78 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Kaia Puusepp'ale (sünniaeg 12.08.1971) 07.04.2014. a korralduse nr 13-11/25870 maksuvõla tasumiseks summas 48 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Evald Puhu'le (sünniaeg 08.06.1934) 07.04.2014. a korralduse nr 13-11/26879 maksuvõla tasumiseks summas 45.10 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Heikki Olavi Puntanen'ile (sünniaeg 02.06.1953) 07.04.2014. a. teate nr 8-8/209399 maksuvõla tasumiseks summas 66.25 eurot.
4. Artur Pugonen'ile (sünniaeg 19.02.1984) 20.03.2014. a korralduse nr 13-11/21272 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
5. Tiit Johannes Part'ile (sünniaeg 20.05.1966) 07.04.2014. a korralduse nr 13-11/31781 maksuvõla tasumiseks summas 46.29 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
6. Ivar Pailk'ile (sünniaeg 27.01.1962) 20.03.2014. a korralduse nr 13-11/21218 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
7. Urmas Paju'le (sünniaeg 17.02.1964) 24.03.2014. a korralduse nr 13-11/23414 maksuvõla tasumiseks summas 46.29 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
8. Heino Poopuu'le (sünniaeg 17.05.1926) 07.04.2014. a korralduse nr 13-11/30211 maksuvõla tasumiseks summas 40.91 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
9. Viljar-Magnus-Kaarle Päss 'ile (sünniaeg 12.05.1935) 07.04.2014. a korralduse nr 13-11/28457 maksuvõla tasumiseks summas 105.10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
10. Kalev Ploom'ile (sünniaeg 15.02.1985) 08.04.2014. a korralduse nr 13-11/34652 maksuvõla tasumiseks summas 32.60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
11. Vagan Pogosjan'ile (sünniaeg 04.04.1960) 07.04.2014. a korralduse nr 13-11/31363 maksuvõla tasumiseks summas 42.50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
12. Marko Perv'ele (sünniaeg 30.07.1980) 07.04.2014. a korralduse nr 13-11/31244 maksuvõla tasumiseks summas 48.20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
13. David Peterson'ile (sünniaeg 18.09.1953) 23.03.2014. a korralduse nr 13-11/21257 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
14. Kaja Prikk'ile (sünniaeg 23.07.1967) 06.03.2014. a korralduse nr 9-1.4/13412 käibedeklaratsioonide vorm KMD tähtaegseks esitamiseks 2014. a märtsi-, aprilli- ja maikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega eraldi iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Denis Dubovtsev'ile (sünniaeg 15.12.1975, aadress puudub) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/30004 maksuvõla tasumiseks summas 70,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Vyacheslav Egorov'ile (sünniaeg 24.10.1970, aadressile Grafovi 3-2 Narva 20309 Ida-Viru maakond) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21215 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Raimo Kalevi Mäkelä'le (sünniaeg 22.06.1943, aadress puudub) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/34133 maksuvõla tasumiseks summas 37,81 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Suhail Pasha Mukhtar'ile (sünniaeg 25.09.1945, aadress puudub) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/34123 maksuvõla tasumiseks summas 85,50 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Sergei Morozov'ile (sünniaeg 11.07.1964, aadress puudub) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/34126 maksuvõla tasumiseks summas 69,25 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Carolyn Aune Eller'ile (sünniaeg 05.12.1960, aadress puudub) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33236 maksuvõla tasumiseks summas 45,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Jana Escherich 'ile (sünniaeg 19.05.1976, aadress puudub) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33224 maksuvõla tasumiseks summas 65,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Monika Erickson 'ile (sünniaeg 16.02.1932, aadressil Mereranna tee postkast 40 Haabneeme Viimsi vald Harju maakond) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33063 maksuvõla tasumiseks summas 31,71 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Cameron Mehrabanpuor'ile (sünniaeg 20.06.1980, aadress puudub) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28954 maksuvõla tasumiseks summas 77,25 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Jelena Mcginnis'ile (sünniaeg 08.06.1973, aadress puudub) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28959 maksuvõla tasumiseks summas 58,50 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Geraldine Mary MC Cann'ile (sünniaeg 28.02.1966, aadress puudub) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28958 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Hannes Maasing'ile (sünniaeg 27.12.1986, aadress puudub) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33213 maksuvõla tasumiseks summas 42.00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Rina Malinsky'ile (sünniaeg 01.02.1960, aadress puudub) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33210 maksuvõla tasumiseks summas 96.00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Ilo-Katryn Maimets'ale (sünniaeg 27.10.1955, aadress puudub) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33244 maksuvõla tasumiseks summas 124.34 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Eda Ekendahl'ile (sünniaeg 15.06.1939, aadress puudub) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/34645 maksuvõla tasumiseks summas 32,25 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Isak Ekström'ile (sünniaeg 05.10.1928, aadress puudub) 09.04.2014 korralduse nr 13-11/34784 maksuvõla tasumiseks summas 28,38 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Eldola OÜ-le (registrikood 11079252, aadressil Katleri 5-40 13915 Tallinn) 25.02.2014 korralduse nr 13-11/15823 maksuvõla tasumiseks summas 694,04 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. DZ Grupp OÜ-le (registrikood 12513489, aadressil Vestervalli 17-38 20306 Narva) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23461 maksuvõla tasumiseks summas 60,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Energia Garaaziühistule (registrikood F8600469, aadressil "aadress puudub") 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33164 maksuvõla tasumiseks summas 37,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Garaaziühistule "Energo"(Likvideerimisel) (registrikood 48015369 aadressil Roosi 41538 Jõhvi) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33225 maksuvõla tasumiseks summas 38,25 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates
5. Erakutsehariduskeskus OÜ-le (registrikood 11204125, aadressil Anne 53A 50703 Tartu) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33223 maksuvõla tasumiseks summas 660,02 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Dobrõi Vet¨er elamuühistule (registrikood 80050590, aadressil 2.Jõesuu 32 20609 Narva) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/27634 maksuvõla tasumiseks summas 69,50 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Eco World OÜ-le (registrikood 11743492, aadressil Kõivumäe 2 Räbi Palupera vald 67503 Valga maakond) 27.03.2014 korralduse nr 13-11/24837 maksuvõla tasumiseks summas 602,23 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Est-Nor Invest OÜ-le (registrikood 10646329, aadressil Iide Torgu vald 93101 Saare maakond) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/25817 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. EVEA Panga Invest AS-ile (registrikood 10466745, aadressil Narva mnt 40 10150 Tallinn Harju maakond) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/25816 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. EstFund OÜ-le (registrikood 12332612, aadressil Tartu mnt 74 10144 Tallinn Harju maakond) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/25795 maksuvõla tasumiseks summas 169,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Eunomia OÜ-le (registrikood 12343030, aadressil Narva mnt 7 10117 Tallinn Harju maakond) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24409 maksuvõla tasumiseks summas 111,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Europrint AS-ile (registrikood 10286138, aadressil Tartu mnt 84a-177 10112 Tallinn Harju maakond) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24407 maksuvõla tasumiseks summas 1675,40 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. MIG MUSIC OÜ-le (registrikood 11175702, aadressil Gonsiori 21 10147 Tallinn Harju maakond) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24659 maksuvõla tasumiseks summas 178,49 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. EuroFood Int OÜ-le (registrikood 12455556, aadressil Tööstuse 48A 10416 Tallinn Harju maakond) 26.03.2014 korralduse nr 13-11/24808 maksuvõla tasumiseks summas 73,17 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Aiandusselts ERA-le (registrikood 80271641, aadressil Era 16 Aespa Kohila vald 79701 Rapla maakond) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33237 maksuvõla tasumiseks summas 51,36 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. MotoKoolituse Klubi'le (registrikood 80231446, aadressil Pronksi 6 Tallinn 10124 Harju maakond) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/34135 maksuvõla tasumiseks summas 33,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. OÜ-le Bonusteam (registrikood 11400048) 10.04.2014 korralduse nr 13-11/35659 maksuvõla tasumiseks summas 26,28 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. August Burkevit¨ile (sünniaeg 06.20.1956) 10.04.2014 korralduse nr 13-11/35661 maksuvõla tasumiseks summas 24,48 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. OÜ-le Blaya Music (registrikood 11516497) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24494 maksuvõla tasumiseks summas 100,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
4. OÜ-le Bulldog One (registrikood 10509911) 25.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17705 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2014. a veebruarikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohus määras 10.04.2014. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-11687 Denis Harri (sünd: 26.06.1988) pankrotiavaldus
1) nimetada Denis Harri ajutiseks pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (kontaktaadress: Roseni 7, 10111 Tallinn, e-post: Indrek@pankotihadur.ee, telefon 509 7167, 664 5135);
2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses;
3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 07. mail 2014 algusega kell 15:00 Tartus, Kalevi 1 saal 344.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 10.04.2014 kohtumäärusega määrati:
1. Võtta Alexander Romanov'i pankrotiavaldus enda pankroti väljakuulutamise nõudes menetlusse.

2. Nimetada Alexander Romanovi (IK 38304262248, elukoht: Vestervalli tn 17-86, Narva linn, tel 5634 0908) pankrotimenetluses ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Hillar Villers (IK 37009072224, JeweLex Advokaadibüroo OÜ, Sompa 3, Jõhvi linn, Jõhvi vald, 41533 Ida-Viru maakond, e-post: hillar.villers@jewelex.ee, telnr 337 6767, 508 2311, faks 337 6707), kellele teha ülesandeks: 1) Selgitada välja Alexander Romanovi vara, sealhulgas Alexander Romanovi kohustused, ning kontrollida, kas Alexander Romanovi vara katab pankrotimenetluse kulud; 2) Selgitada välja Alexander Romanovi vara puudutavad täitemenetlused; 3) Anda hinnang Alexander Romanovi varalisele seisundile ja maksejõulisusele; 4) Tagada Alexander Romanovi vara säilimise; 5) Anda Alexander Romanovile nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest; 6) Koostada halduri toimik pankrotiseaduses (PankrS) § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras; 7) Teavitada PankrS §29 lg.1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid PankrS §30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest ning 8) Täita muid kohtu poolt pankrotimenetluses antud ülesandeid.

3. Anda ajutisele pankrotihaldurile, vandeadvokaat Hillar Villersile oma ülesannete täitmiseks õigus: 1) Saada Alexander Romanovilt vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige Alexander Romanovi vara ja kohustuste kohta; 2) Viibida Alexander Romanovi valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; 3) Viibida füüsilisest isikust võlgniku, Alexander Romanovi, eluruumis; 4) Saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt ning krediidiasutuselt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud Alexander Romanovi varalise seisundi väljaselgitamiseks.

4. Kui Alexander Romanov on raamatupidamiskohustuslane, on ta kohustatud ajutise halduri nõudmisel esitama talle eelmise majandusaasta aruande koos ülevaatega Alexander Romanovi finantsseisundi, majandustulemuste ja rahavoogude kohta ajutise halduri nimetamise päeva seisuga. Aruanne tuleb esitada mitte hiljem kui viis päeva enne kohtuistungit, kus vaadatakse läbi pankrotiavaldus.

5. Kohustada ajutist haldurit, vandeadvokaati Hillar Villers, esitama oma ülesannete täitmise kohta kohtule kirjaliku aruande ja arvamuse võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta hiljemalt 13.05.2014, arvamuses märgib ajutine haldur, kas maksejõuetuse põhjuseks on Alexander Romanovi poolt toime pandud kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.

6. Alexander Romanovi poolt esitatud pankrotiavalduse tagamiseks rakendada PankrS §18 alusel: 1) Alexander Romanovi suhtes hagi tagamise abinõuna Alexander Romanovi kogu vara (ükskõik, kus see ka ei asuks ja millest see ka ei koosneks), aga samuti kõikide rahaliste vahendite (ükskõik, millises pangas need ka ei asuks) arestimist ning 2) Kohaldada Alexander Romanovi suhtes elukohast lahkumise keeldu PankrS § 88 sätestatu kohaselt.

7. Keelata PankrS § 20 alusel Alexander Romanovil ilma ajutise halduri nõusolekuta oma vara käsutada ning peatada Alexander Romanovi suhtes enne käsutuskeeldu alanud kohtumenetlused, milles Alexander Romanov osaleb hageja või kostjana, kui kohtumenetlus puudutab Alexander Romanovi vara, mis pankroti väljakuulutamise korral muutuks pankrotivaraks. Kohtumenetlus peatub kuni pankrotiavalduse lahendamiseni, aga samuti peatada Alexander Romanovi suhtes kõik täitemenetlused.

8. Teha PankrS § 21 alusel käsutuskeeld teatavaks: 1) käesoleva määruse resolutsiooni avaldamisega PankrS § 20 lg 1 alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded tähtajaga kuni pankrotimenetluse lõppemiseni või raugemiseni ning saata käesolev määrus Alexander Romanovile ja ajutisele pankrotihaldurile, vandeadvokaadile Hillar Villers; 2) edastada käesolev määruse ärakiri viivitamatult Alexander Romanovi asu- või elukohajärgsele kohtu registriosakonnale ning 3) kanda käsutuskeeld sisse kinnistusraamatusse, laevakinnistusraamatusse ning Eesti väärtpaberite keskregistrisse PankrS § 40 ja § 41 sätestatud korras.

9. Määrata käesolev pankrotiasi kuulamisele kohtuistungil 14.08.2014. a algusega kell 15.00 Viru Maakohtu Narva kohtumajas. Tunnistada käesolev määrus ilma tagatiseta viivitamatult täidetavaks.

10. Avaldada teade pankrotimenetluse algatamise ja ajutise halduri nimetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded PankrS § 7 ja § 21 lg 1 alusel, milleks avaldada käesoleva määruse resolutsioon, tähtajaga kuni kolmeks aastaks või kuni pankrotimenetluse lõpuni või kuni pankrotimenetluse raugemiseni.

11. Tunnistada käesolev määrus tagatiseta viivitamatult täidetavaks.

Saata määrus Viru Maakohtu kinnistusosakonnale, Viru Maakohtu registriosakonnale ning ajutisele haldurile täitmiseks ja võlgnikule teadmiseks.

EDASIKAEBAMISE KORD

Pankrotimääruse peale võib isik, kelle õigusi on käesoleva määrusega kitsendatud (sh ka võlgnik) esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul kas alates pankrotiteate avaldamisest või alates määruse isiklikult kättesaamisest.

Määruskaebuselt tuleb tasuda riigilõivu. Kohus selgitab, et vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 187 lg 6 peab menetlusabi taotlemise korral menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja menetleb Sigma Majad osaühing(registrikood 11194906) pankrotiasja.

Võlgnikul puudub raha pankrotimenetluse kulude katteks.
Pankrotiseaduse § 30 lg 1 sätestab: kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks, määrab kohus menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruse ja selle maksmise tähtaja.

Käesoleva kirjaga kohus teavitab OÜ Sigma Majad (pankrotis) võlausaldajaid võimalusest maksta pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti 2000 eurot 30. aprilliks 2014.

Kohtu deposiitarve: Rahandusministeeriumi konto nr EE891010220034796011 SEB Pangas või konto nr EE932200221023778606 Swedbank pangas või konto nr EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaalis, viitenumber 3100057455.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Elektrimontöör (pankrotis, registrikood 11238035) pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel halduriga (gsm 516 7876) aadressil Weizenbergi 7 kood 2 Tallinn. Vastuväiteid lõpparuandele saab esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja avaldab PankrS § 164 lg 6 alusel järgmise teate:
Harju Maakohus määras 10.04.14 kohtumäärusega jätta OÜ KXM EST (pankrotis, registrikood 10981200) pankrotimenetluses pankrotihaldur Aivar Leismanni poolt 10.01.2014 esitatud lõpparuanne kinnitamata ja tagastada see haldurile pankrotimenetluse jätkamiseks.
2. Tühistada Harju Maakohtu 28.03.2012. a määrus osas, millega kinnitati pankrotimenetluses 10.06.2011-10.02.2012 tehtud kulutused 71 449,40 eurot.
3. Jätta tähelepanuta pankrotihalduri 30.01.2014 esitatud taotlus, mis on käsitletav vastuväitena Harju Maakohtu 24.10.2012 määrusele, kuivõrd see ei ole esitatud tähtaegselt.
Edasikaebamise kord
Vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 150 lg-le 5 võib pankrotimenetluse kulude kohta tehtud määruse peale esitada määruskaebuse. Muus osas ei ole antud määrus kaevatav.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. tulundusühistu VM Reisid-ele (registrikood 10046747) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14359 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Vision Scandinavia OÜ-le (registrikood 12063023) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16768 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Aleksander Viik'ile (sünniaeg 29.03.1985) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/20465 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Singo Kaubandus (registrikood 10593076) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/29956 maksuvõla tasumiseks summas 70,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le Solberg (registrikood 12585508) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/24360 maksuvõla tasumiseks summas 2483,36 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. AS-ile Trofee (registrikood 11541458) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23300 maksuvõla tasumiseks summas 3512,38 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. OÜ-le Sarmiker Puit (registrikood 10610768) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33946 maksuvõla tasumiseks summas 76,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. TÜ-le TH Teenused (registrikood 11911897) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24477 maksuvõla tasumiseks summas 64,44 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. OÜ-le Obtec (registrikood 10932070) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24568 maksuvõla tasumiseks summas 160,11 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. OÜ-le Zumm RM (registrikood 11203798) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23089 maksuvõla tasumiseks summas 583,40 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. OÜ-le Swalbe (registrikood 12118215) 27.03.2014 korralduse nr 13-11/24857 maksuvõla tasumiseks summas 63,42 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. GÜ-le Tatra (registrikood 80081455) 10.04.2014 korralduse nr 13-11/35656 maksuvõla tasumiseks summas 23,52 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. OÜ-le Stonman (registrikood 10842533) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35896 maksuvõla tasumiseks summas 21,95 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § § 30 lg 2 alusel Harju Maakohtu 10. aprilli 2014. a kohtumääruse nr 2-13-44755 resolutsiooni väljavõtte:
Kohus määrab Peter Stri¸'i (isikukood 36412200259) pankrotimenetluses massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks tasutava deposiidi suuruseks 1300 eurot. Kohus teeb ettepaneku võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele tasuda kümne kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest või avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE891010220034796011 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE932200221023778606 Swedbank AS'is või arveldusarvele EE701700017001577198 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis või arveldusarvele EE403300333416110002 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, viitenumber 3100057358, Peter Stri¸i pankrotimenetluses massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks 1300 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-13-44755. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 11.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § § 30 lg 2 alusel Harju Maakohtu 10. aprilli 2014a kohtumääruse nr 2-13-41198 resolutsiooni väljavõtte:
Kohus määrab Aleksei Jegorov'i (isikukood 37707255224) pankrotimenetluses massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks tasutava deposiidi suuruseks 1200 eurot. Kohus teeb ettepaneku võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele tasuda kümne kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest või avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE891010220034796011 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE932200221023778606 Swedbank AS'is või arveldusarvele EE701700017001577198 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis või arveldusarvele EE403300333416110002 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, viitenumber 3100057358, Aleksei Jegorovi pankrotimenetluses massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks 1200 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-13-41198. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 11.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Olga Stolyarova'le (sünd 28.12.1963) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21207 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Edgar Grünthal'ile (sünd 12.10.1927) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34391 maksuvõla tasumiseks summas 90,72 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Teet Talur'ile (sünd 24.02.1976) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21227 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Silver Susi'le (sünd 15.04.1992) 24.03.2013 korralduse nr 13-11/22171 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Martin-Jorgen Uibo'le (sünd 24.09.1987) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23592 maksuvõla tasumiseks summas 373,81 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Aleksei Jelumahhov'ile (sünd 7.03.1982) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21258 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Leho Roots'ile (sünd 6.11.1969) 11.03.2014 korralduse nr 13-11/17644 maksuvõla tasumiseks summas 217,39 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Andrei Jesin'ile (sünd 8.03.1959) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/33682 maksuvõla tasumiseks summas 31,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Sergei Smirnov'ile (sünd 9.03.1965) 10.04.2014 korralduse nr 13-11/35669 maksuvõla tasumiseks summas 24,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Tatjana Jankovskaja'le (sünd 5.10.1974) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22614 maksuvõla tasumiseks summas 33,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Susanna Suvi Tuulia Työppönen'ile (sünd 30.10.1973) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35819 maksuvõla tasumiseks summas 21,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Anatoli Stepanov'ile (sünd 27.10.1957) 11.04.2014 korralduse nr 13-11/35895 maksuvõla tasumiseks summas 23,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Raul Saar'e (pankrotis, ik 37709040012) pankrotimenetluses toimub 08.05.2014. a algusega kell 16.00. Koosoleku päevakord: 1) Võlanõuete kaitsmine; 2) Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie tööpäeva jooksul enne üldkoosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Vajadusel täiendav informatsioon samadelt kontaktidelt.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 ja § 172 lg 1 alusel alusel.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Indrek Liit'i (isikukood 38308060284) pankrotimenetluses saab tutvuda 14.04.2014. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik või võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajja Kärdlas 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Romeo Rüsse (pankrotis), II nõuete kaitsmise koosolek toimub 28.04.2014 kell 16.45 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Õnnela Sepp (pankrotis), nõuete kaitsmise koosolek toimub 28.04.2014 kell 16.30 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Andrus Paas (pankrotis), nõuete kaitsmise koosolek toimub 28.04.2014 kell 15.00 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 10.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Ekaterina Hromova’le (sünniaeg 30.05.1989) 06.03.2013 korralduse nr 9-1.4/13316 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2014. a märtsi-, aprilli- ja maikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
2. Roman Rudakov’ile (sünniaeg 09.10.1974) 06.03.2014 korralduse nr 9-1.4/13667 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2014. a märtsi-, aprilli- ja maikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
3. Eamonn Francis O’Donoghue’le (sünniaeg 02.09.1974) 07.04.2014 korralduse nr 9-1.4/20368 2013. a maksudeklaratsiooni FIDEK E-vormi esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise
hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alteran OÜ (pankrotis), rg-kood 12379097, asukoht Mäe 5-13, Alu alevik, Raplavald, Raplamaa, nõuete kaitsmise koosolek toimub 28. aprillil 2014 kell 15.00 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 10.04.2014Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

Käesolevaga teatab AKTSIASELTS NAFTAR, registrikood 10138343, aadress Mustamäe tee 130, Tallinna linn, Harju maakond, 12911, et vastavalt AKTSIASELTS NAFTAR ainuaktsionäri 10.04.2014 otsusele otsustati vähendada AKTSIASELTS NAFTAR aktsiakapitali 139 860 euro võrra selliselt, et aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks suuruseks on 25200 eurot. Palume võlausaldajatel esitada võimalikud nõuded koos neid tõendavate dokumentidega kirjalikult kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest aktsiaseltsi aadressil. Teate avaldamise õiguslik alus: ÄS § 358 lg 2.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Elektrimontöör (pankrotis, registrikood 11238035) võlausaldajate üldkoosolek toimub 16. aprillil kell 13.00 asukohaga Weizenbergi 7 kood 2 Tallinn. Päevakorras pankrotimenetluse kulude ja masskulutuste ning pankrotimenetluses koostatud lõpparuande kinnitamine.
 
 10.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Toul Poung OÜ-le (registrikood 12245008) 19.02.2014 korralduse nr 9-1.4/9955 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
2. OÜ-le Seahouse Construction (registrikood 10959028) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13901 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. SYS-Logistic OÜ-le (registrikood 11900342) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13905 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
4. OÜ-le TranssFera DR (registrikood 11318589) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13934 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Silvatech OÜ-le (registrikood 11377328) 11.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14130 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. OÜ-le Reli (registrikood 12348665) 20.03.2014 korralduse nr 9-1.1/16549 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Surfilaager OÜ-le (registrikood 12429441) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16899 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
8. Torboprits OÜ-le (registrikood 12403921) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17395 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
9. Juuru Ehitus OÜ-le (registrikood 12299694) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17471 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
10. RR Bygg OÜ-le (registrikood 12354890) 25.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17640 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
11. OÜ-le Stormeron (registrikood 11141560) 25.03.2014 korralduse nr 9-1.1/17682 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. WI-Parts OÜ-le (registrikood 12371575) 27.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18221 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. Rotervara OÜ-le (registrikood 11623767) 27.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18336 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. RR Bygg OÜ-le (registrikood 12354890) 27.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18338 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. Topp HD OÜ-le (registrikood 11767905) 27.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18413 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19153 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
16. OÜ-le Tarlton Capital (registrikood 11250993) 28.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18459 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Linet Moist, kelle suhtes on väljakuulutatud pankrot, ik 4771229xxxx pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 29.04.2014. a algusega kell 14:00 OÜ Haldur büroos, asukohaga Kotzebue 9, Tallinn. Esitatud nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva enne koosolekut, eelneval kokkuleppel tel 627 0444 või e-posti haldur@haldur.eu teel. Pankrotimenetluse teade avaldatakse PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 1 ja 4 alusel alltoodud kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-14-2179:

Lõpetada Vello Männiste (isikukood 35802124218, surnud 06.08.2012. a, pärandvara suhtes algatatud pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

Vabastada Maie Klemmer ajutise halduri kohustustest.

Avaldada pankrotimenetluse lõpetamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määruse peale on õigus esitada määruskaebus Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.
 
 10.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. AREX KVB OÜ-le (registrikood 10785410) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16923 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse §175 lg7 alusel alltoodud määruse resolutsiooni:

Pärnu Maakohtu 10. aprilli 2014. a määrusega tsiviilasjas 2-10-52296 määrati:

Lõpetada Marek Sanderi (Sander, isikukood sünd 1976) kohustustest vabastamise menetlus ja keelduda Marek Sander'it kohustustest vabastamisest.
Vabastada usaldusisik Koidu Sander usaldusisiku kohustustest.
Käesolev määrus toimetada kätte menetlusosalistele.
Avaldada Marek Sander'i kohustustest vabastamata jätmise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Käesolev määruse peale võivad võlausaldaja ja võlgnik 15 päeva jooksul selle kättesaamisest arvates esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-50856 Võtta OÜ Goldenlands (registrikood 12141711) avaldus menetlusse.
Nimetada OÜ Goldenlands (registrikood 12141711) ajutiseks halduriks Jüri Truuts (Jõe 2, II korrus, 10151 Tallinn; e-post truuts@autente.ee; tel +372 5026 222).
Peatada OÜ Goldenlands (registrikood 12141711) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata OÜ-l Goldenlands (registrikood 12141711) ajutise halduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 05.05.2014. a kell 11.30 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-10002 Rahuldada Triin Heinoneni avaldus Osaühing Crimson Pluss (registrikood 10278392) ajutise halduri nimetamiseks.
Peatada Osaühingu Crimson Pluss (registrikood 10278392) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Osaühingul Crimson Pluss (registrikood 10278392) ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Nimetada Osaühingu Crimson Pluss (registrikood 10278392) ajutiseks halduriks Jüri Truuts (Jõe 2, II korrus, 10151 Tallinn; e-post truuts@autente.ee; tel +372 502 6222).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 05.05.2014. a kell 11.00 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 25.03.14 määrusega:
1. Kinnitada Annika Rumjantseva (pankrotis, isikukood 47605260223) pankrotimenetluses jaotusettepanek.
2. Annika Rumjantseva (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised:
2.1 PankrS § 153 lg 1 p 1 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr – Võlausaldaja – Tunnustatud nõue (eurodes) – Jaotis (%)
1 Swedbank AS – 5 155 – 100

2.2 PankrS § 153 lg 1 p 2 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr – Võlausaldaja – Tunnustatud nõue (eurodes) – Jaotis (%)
1 Swedbank AS – 20 693,33 – 99,35
2 Danske Bank A/S Eesti filiaal – 115,49 – 0,55
3 Kohtutäitur Kaire Põlts – 20,36 – 0,10

3. Kinnitada Annika Rumjantseva (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihalduri tehtud vajalikud kulud summas 157,64 eurot.
4. Avaldada teade kinnitatud jaotusettepaneku kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.


Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 10.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.
Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et OÜ-le AMC Investeeringud (registrikood 11730227) on tehtud 09.04.2014 maksuotsus nr 12.2-3/20018-23 maksusumma määramise kohta summas 90 099,49 eurot. Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis (Lõõtsa 8a, Tallinn). Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Küllike Mitt avaldab PankrS § 163 lg 1 alusel järgneva pankrotimenetluse teate:
aktsiaselts HEKTOR-LIGHT (pankrotis, registrikood 10034052) pankrotimenetluse lõpparuandega on võimalik tutvuda tööpäeviti OÜ-s Õigusbüroo Faktootum aadressil Õpetaja 9a, Tartu. Vastuväiteid lõpparuandele saab esitada Tartu Maakohtu Tartu kohtumajale 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest. Lisainfo tel 505 3344, 742 0583.
 
 10.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Cougar (registrikood 11223890) 10.04.2014 otsuse nr 12.2-3/22494-2 isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse rahuldamata jätmise kohta käibemaksuseaduse § 2 lg 2, § 3 lg 1 ja § 20 lg 4' alusel. Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab vastavalt Pankrotiseaduse § 17 lg 2 järgmise teadaande:
Tartu Maakotus, aadressil Tartu Kalevi 1 kohtusaal nr 452, tuleb arutusele 17.04.2014 kell 9: 30 Campalyst Labs OÜ (rk 12177086) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 lg 2 ja § 158 lg 6 alusel alltoodud teade:
Harju Maakohus 10.04.2014 kohtumäärusega määras Õnne Rosenbladt'i (Rosenbladt, isikukood 46903150251, pankrotis) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 900 eurot.
Teha ettepanek Õnne Rosenbladti (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi tagatiste kontole (nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis või nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, viitenumber 3100057358). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud kohtuteate:

1. Kinnitada Roland Pullerits'i (pankrotis) pankrotimenetluses jaotusettepanek.

2. Roland Pullerits'i (pankrotis) pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:

2.1 I järk - PankrS § 153 lg 1 p 1 - pandiga tagatud nõuded puuduvad;

2.2 II järk - PankrS § 153 lg 1 p 2- muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded kogusummas 161 386,31 eurot, mis jagunevad võlausaldajate vahel järgmiselt:

Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (EUR) - Jaotis%
Kaire Pullerits - 12 782,82 - 7.9206
Politsei- ja Piirivalveamet - 1 285,95 - 0.7968
Maksu- ja Tolliamet - 147 317,54 - 91.2826
Kokku 161 386,31 - 100

2.3 PankrS § 153 lg 1 p 1 ja p 3 nimetatud nõudeid käesolevas pankrotimenetluses ei esitatud.


EDASIKAEBE KORD

Määruse peale võib võlgnik ja vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest arvates.
 
 10.04.2014PankrotiteatedPrindi
Pankrotiseaduse § 33 alusel avaldab Pärnu Maakohus järgmise teate:
10. aprilli 2014. a määrusega 2-14-50128 kuulutas Pärnu Maakohus välja Raido Lend (isikukood 38312265712, elukoht: Tehnika 2-3, Kuressaare) pankroti.
Määrus tehti avalikult teatavaks 10.04.2014 kell 12.00.
Raido Lend pankrotihalduriks määras kohus Rajar Miller'i (Advokaadibüroo Sirel&Partnerid Tartu mnt 43, 10128 Tallinn tel 606 9600 e-post rajar.miller@sirel.com)

Raido Lend võlausaldajate esimene üldkoosolek viiakse läbi 30. aprillil 2014 kell 14.00 Kuressaare kohtumajas (Lossi 2, Kuressaare).
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teated ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, kohustatud sellest teatama haldurile. Kui võlausaldaja oma nõuet tähtajaks ei esita võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.


Määrata Raido Lend (isikukood 38312265712) pankrotimenetluses Rajar Milleri ajutise halduri tasuks 576 eurot (lisandub käibemaks 115,20 eurot).
Anda võlgnik Raido Lend'ile menetlusabi pankrotimenetluse kulude hüvitamisel ja maksta ajutise halduri tasu, kokku 691,20 (sh. käibemaks) välja riigieelarvest menetlusabi andmiseks ettenähtud vahenditest Advokaadibüroole Sirel & Partenerid.

9. Määrus saata menetlusosalistele, Rahandusministeeriumile ja jõustunult Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule määruse teinud kohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse talle kättetoimetamisest alates.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 100 alusel:
Osaühing LEVANTER (registrikood 10370620) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 29. aprillil 2014. a kell 14.00 Tartus, Fortuuna 1 (II korrus OÜ Civilex ruumides). Nõuetega ja esitatud vastuväidetega saab tutvuda kokkuleppel halduriga (tel 504 6694 või tiia.kalaus@civilex.ee) 5 tööpäeva jooksul enne koosoleku toimumist.
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Autorollo (pankrotis), registrikood 11488737, pankrotihaldur Martin Krupp teatab PankrS § 79 lg 4 alusel, et Osaühing Autorollo (pankrotis) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 16.04.2014. a kell 14.00 Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides aadressil Estonia pst 1, Tallinn.

Koosoleku päevakorras on:
1. Toimkonna liikme tagasikutsumine ja uue toimkonna liikme valimine
2. Muud pankrotimenetlusega seotud küsimused
 
 10.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab, juhindudes pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1, 09.04.2014 kohtumääruse tsiviilasjas nr 2-14-11829 resolutsiooni:

1. Võtta OSAÜHING AISTING (likvideerimisel), rg-kood 10177751, pankrotiavaldus menetlusse.

2. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks Ly Mürsoo (Väike- Ameerika 8-203, 10129 Tallinn, tel 509 7383, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee).

3. Keelata Aisting OÜ-l (likvideerimisel) ja mistahes isikutel ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.

4. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.

5. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 järgi ning esitada kohtule hiljemalt 23. aprilliks 2014 kirjalik aruanne.

6. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Viru Maakohtu Jõhvi
kohtumajas 24. aprillil 2014. a kell 11.30.

7. Avaldada pankrotiasja läbivaatamise aja ja koha, ajutise halduri nimetamise ja võlgniku vara käsutamiskeelu kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

8. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks Ly Mürsoo (Väike- Ameerika 8-203, 10129 Tallinn, tel 509 7383, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee).

9. Käesolev määrus on ajutisele haldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.

10. Käesolev määrus saata võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile ning Viru Maakohtu registriosakonnale teadmiseks.


EDASIKAEBAMISE KORD
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta tehtud kohtumäärusele võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 09.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohus avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel alljärgneva teate:

Viru Maakohtu 26.03.2014. a määrusega võeti menetlusse võlausaldaja OÜ Markilo avaldus võlgniku Nordic Fisherman OÜ (rg-kood 11541064) pankroti väljakuulutamiseks.

Pankrotiistung toimus Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas 08.04.2014. a.

Vastavalt ajutise pankrotihalduri ettekandele ei jätku võlgnikul vara pankrotimenetluse kulude katteks.

Viru Maakohus teeb ettepaneku äriühingu võlausaldajatele ja menetluse jätkamisest huvitatud kolmandatele isikutele tasuda pankrotimenetluse kulude katteks Viru Maakohtu deposiitarvele (EE891010220034796011 AS-s SEB pank või kontole nr EE932200221023778606 AS-s Swedbank, Danske Bank AS Eesti filiaal EE403300333416110002 või Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal EE701700017001577198; viitenumber kõigi puhul 3100057484) 5000.- eurot 20 päeva jooksul alates teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Dmitri Bulahtinile (sünniaeg 04.08.1967) 09.04.2014 korralduse nr 13-11/34801 maksuvõla tasumiseks summas 189,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Asiyat Boyavovale (sünniaeg 12.29.1986) 10.03.2014 korralduse nr 13-11/17621 maksuvõla tasumiseks summas 192,07 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
NordInvest Holdings OÜ (pankrotis), rg-kood 12020321, II nõuete kaitsmise koosolek toimub 21.04.2014 kell 11.00. Sellekohane teade avaldatud 07.04.2014. a. Käesolevaga parandatud koosoleku toimumise aja aastaarvu.
Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 09.04.2014PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel 09.04.2014 kell 15.00 määruse tsiviilasjas 2-14-50524 Sirje Reintop'i pankrotiavalduse asjas alljärgnevalt:

Sirje Reintop'i pankrotiavaldus rahuldada.

Välja kuulutada Sirje Reintop'i (isikukood 45909162715) pankrot 09. aprillil 2014 kell 15.00.

Nimetada Sirje Reintop'i pankrotihalduriks Ly Müürsoo (pankrotihalduri tunnistus nr 80, OÜ GetNet Work, Väike-Ameerika 8-203, Tallinn 10129, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee, tel 648 1156; mobiiltelefon 509 7383).

Sirje Reintop'i võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 28. aprillil 2014 algusega kell 10.00 Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajas (Rüütli tn 19, II korrus, saal nr 3).

Võlgnik Sirje Reintop on kohustatud kohtus vandega kinnitama andmeid oma vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta. Vande andmiseks peab S. Reintop ilmuma kohtusse 28. aprillil 2014 kell 10.00.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.

Avaldada pankrotiteade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate väljaandes "Ametlikud Teadaanded" avaldamisest alates.
 
 09.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Springex Invest OÜ-le (registrikood 11509103) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16906 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
2. OÜ-le Tarlton Capital (registrikood 11250993) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17052 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
3. T.J.Kourupalvelu OÜ-le (registrikood 11322072) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17136 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta ning 21.03.2014 korralduse nr 9-1.1/16705 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 21.03.2014 korralduse nr 9-1.1/16706 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Telesales24 OÜ-le (registrikood 12303697) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17143 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
5. Standup Projekteerimine OÜ-le (registrikood 11192913) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.1/17569 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. OÜ-le Zarutsje (registrikood 11266445) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19077 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
7. Jasere OÜ-le (registrikood 12126812) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19123 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
8. Opaal Invest OÜ-le (registrikood 11949836) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19361 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 1 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 09.04.14 määrusega:
1. Lõpetada Osaühing Pakt (likvideerimisel) (registrikood 10179974, asukoht Dunkri 5 TALLINN) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
2. Likvideerida OÜ Pakt (likvideerimisel) ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
3. OÜ Pakt (likvideerimisel) likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Indrek Naurile.
4. Vabastada ajutine pankrotihaldur Indrek Naur tema ülesannetest pärast OÜ Pakt (likvideerimisel) kustutamist äriregistrist.
5. Määrata OÜ Pakt (likvideerimisel) dokumentide hoidjaks Signe Unt (isikukood 46303010254, eluk Viimsi vald, Harjumaa).
6. Määrata ajutise pankrotihalduri Indrek Nauri tasuks 672 eurot (lisandub sotsiaalmaks). Hüvitada ajutise halduri tasu ja kulutused summas 397 eurot (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud sotsiaalmaks) riigi vahenditest. Välja mõista ajutise pankrotihalduri Indrek Nauri kasuks tasu ja kulutused summas 496.76 eurot (sisaldab sotsiaalmaksu) Osaühingu-lt Pakt (likvideerimisel). Välja mõistetud tasu ja hüvitis kulude katteks kanda Indrek Nauri arveldusarvele.
7. Saata Riigi Tugiteenuste Keskusele määruse jõustunud ärakiri riigivahenditest ajutise halduri kulutuste hüvitamiseks, vastavalt käesoleva määruse p-le 6.
8. Avaldada teade pankrotiavalduse menetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 09.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le LAT GROUP (registrikood 10492027) 07.04.2014 korralduse nr 12.2-3/22743-1, millega kohustati OÜ-d LAT GROUP esitama perioodil märts kuni aprill (k.a) 2014 ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid ja pangakontode väljavõtted perioodi 01.01.2014-20.04.2014 kohta Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn ning andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta. Korralduse täitmise tähtaeg on 21.04.2014 kell 11.00.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:
Marica Helen Nagibile (Nagib, sünniaeg 14.02.1960. a) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33546 maksuvõla tasumiseks summas 84,16 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Osaühingule Festeris (registrikood 11153497) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14040 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Nardia OÜ-le (registrikood 12452925) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14038 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. OÜ-le Andrecor Kaubandus (registrikood 11633576) 27.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18235 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a jaanuari-, veebruari-, märtsi-, aprilli-, mai-, juuni-, juuli-, augusti-, septembri-, oktoobri-, novembri- ja detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ning 2013 augusti-,septembri-, oktoobri-, novembri- ja detsembrikuu ning 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsioonide vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Andrei ¦arõpov'ile (sünd 8.01.1975) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34556 maksuvõla tasumiseks summas 72,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Juli Gertsman'ile (sünd 6.08.1948) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34395 maksuvõla tasumiseks summas 34,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Lev Groger'ile (sünd 8.01.1948) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34390 maksuvõla tasumiseks summas 53,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Ludmilla Gont¨arova'le (sünd 21.11.1957) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/33575 maksuvõla tasumiseks summas 57,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Irina Heinla'le (sünd 2.12.1963) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21734 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Thomas Timusk'ile (sünd 3.06.1933) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34156 maksuvõla tasumiseks summas 144,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Roy Risto Arnold Till'ile (sünd #NUM!) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34004 maksuvõla tasumiseks summas 35,46 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Siim Talving'ule (sünd #NUM!) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34170 maksuvõla tasumiseks summas 47,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Guido Tirka'le (sünd 7.12.1964) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21228 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Mehis Tamm'ele (sünd 19.03.1975) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21226 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Igor Priss'ile (sünd 14.04.1961) 2.04.2014 korralduse nr 13-11/25734 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Olev Trei'le (sünd 30.09.1954) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34596 maksuvõla tasumiseks summas 70,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Jukka Pekka Toivola'le (sünd 30.04.1975) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34599 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Jutta Olivia Tarien'ile (sünd 30.04.1927) 8.04.2013 korralduse nr 13-11/34178 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Lembit Tirrul'ile (sünd 28.03.1921) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34008 maksuvõla tasumiseks summas 32,56 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Sylvi Tikko'le (sünd 24.12.1947) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34163 maksuvõla tasumiseks summas 39,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Keto Soosaar'ele (sünd 23.12.1939) 7.04.2013 korralduse nr 13-11/27505 maksuvõla tasumiseks summas 50,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Veiko Ottson'ile (sünd 11.03.1969) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24605 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Raivo Otsman'ile (sünd 6.06.1973) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/31863 maksuvõla tasumiseks summas 236,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Tiina L Otema'le (sünd 25.09.1952) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/31860 maksuvõla tasumiseks summas 128,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Andrei Oborovski'le (sünd 27.11.1937) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/27933 maksuvõla tasumiseks summas 57,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Larissa Ots'ale (sünd 5.08.1969) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/31858 maksuvõla tasumiseks summas 39,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Carmen Oblak'ile (sünd 19.08.1957) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/33628 maksuvõla tasumiseks summas 34,96 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Tatjana Orlova'le (sünd 28.06.1973) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/33626 maksuvõla tasumiseks summas 35,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Mikhail Tsyplakov'ile (sünd 13.04.1958) 9.04.2014 korralduse nr 13-11/34827 maksuvõla tasumiseks summas 28,10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. Viktoria Rand'ile (sünd 21.02.1983) 9.04.2014 korralduse nr 13-11/35200 maksuvõla tasumiseks summas 28,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
27. Igor ´mõhhov'ile (sünd 6.07.1965) 9.04.2014 korralduse nr 13-11/34908 maksuvõla tasumiseks summas 44,64 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Marianne Tilga (Marianne Tilk) võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 25. aprillil 2014. a algusega kell 10.00 halduri büroos asukohaga Asula 3-25, Tallinnas, OÜ Parasmäe ruumides. Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus tutvuda nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega viie päeva jooksul enne nõuete kaitmise koosolekut halduri büroos, helistades ette tel 505 1673.
Teate õiguslik alus: pankrotiseaduse § 100 lg 4.
 
 09.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Elinord Ehitus (pankrotis), rg-kood 10949604, pankrotihaldur teatab PankrS § 100 lg 4 alusel, et võlausaldajate üldkoosolek toimub 28.04.2014. a algusega kell 10.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari tn 25, IIIk. tuba 303, Tallinn 10116. Päevakord: 1) Täiendav nõuete kaitsmine. Võlausaldajatel on õigus viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut tutvuda nõuetega, teatades sellest ette telefonil 664 0620 või e-posti aadressil kristo.teder@kraaviab.ee.
 
 09.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Põlva kohtumaja
RESOLUTSIOON

Vabastada Heikki Ots Osaühing BITEK EHITUS (pankrotis) (rg-kood 10632115) pankrotihalduri kohustustest.
Nimetada OÜ Bitek Ehitus (pankrotis) pankrotihalduriks Karin Antsov (isikukood 47911196529; Advokaadibüroo Kuklase ja Partnerid Lõuna-Eesti osakond asukohaga Jüri 26 Võru; e-post: karin@kuklase.ee, tel nr 5657 7877 ja 782 4348)
Heikki Otsal esitada hiljemalt kümne tööpäeva jooksul alates käesoleva määruse kättesaamisest kohtule ja pankrotihaldur Karin Antsovile tegevusaruanne.
Heikki Otsal anda Karin Antsovile üle halduri toimik ja muud võlgniku pankrotimenetlusega seonduvad dokumendid üleandmise-vastuvõtmise aktiga hiljemalt kümne tööpäeva jooksul alates käesoleva määruse kättesaamisest.
Avaldada halduri vabastamise ja uue halduri nimetamise kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrus peale uue pankrotihalduri nimetamise osas võivad esitada määruskaebuse võlausaldaja ja võlgnik ning pankrotihalduri vabastamise osas senine pankrotihaldur 15 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamisest Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu Põlva kohtumaja kaudu.
 
 09.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alla Holopova (pankrotis, isikukood 46501230243) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 15.04.2014 kl 13.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25-303, Tallinn, alljärgneva päevakorraga: Usaludusisik võlgniku kohustustest vabastamise menetluses. Teade on avaldatud PankrS § 79 lg 4 alusel
 
 09.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vladimir Forsunov (pankrotis, isikukood 35205160312) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 15.04.2014 kl 13.30 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25-303, Tallinn, alljärgneva päevakorraga: Usaludusisik võlgniku kohustustest vabastamise menetluses. Teade on avaldatud PankrS § 79 lg 4 alusel.
 
 09.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 145 lg 5 kohaselt väljavõtte 09.04.2014 kohtumäärusest tsiviilasjas 2-13-41988:

RESOLUTSIOON
1. Kinnitada Jaanus Saare (pankrotis, isikukood 36610276025) pankrotimenetluses jaotusettepanek pankrotihaldur Ly Müürsoo poolt esitatud kujul:

Tunnustatud nõuded ja nende rahuldamisjärgud ning jaotised:
I järgu nõuded - ei esitatud
II järgu nõuded - Eesti Vabariigi (Riigi Tugiteenuste kaudu) nõue summas 3398.80 eurot, jaotis järgus 10,056%, Diana Lüütsepp'a nõue summas 12 700 eurot, jaotis järgus 37,575% ja Meelis Hõbemägi nõue summas 17 700 eurot, jaotis järgus 52,369%.
III järgu nõuded - ei esitatud.

EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Pärnu Maakohtule 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 08.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel järgmise teate:
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja menetluses on Osaühing Lilentol (registrikood 11339535, Kaupmehe 8-14, Tallinn) avaldus enda pankroti väljakuulutamiseks. Pankrotihalduriks määras kohus Martin Pärn'a (Advokaadibüroo Naur & Pärn, asukoht Tallinn, Juhkentali 52, 10132, tel 601 2900, e-post: martin@in.ee)
Pankrotihaldur on esitanud kohtule taotluse pankrotimenetluse lõpetamiseks raugemise tõttu kuna võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks.
Kohus teeb ettepaneku igale võlausaldajale või kolmandale isikule kas üksi või teiste eelmainitutega koos tasuda kohtu deposiiti OÜ Lilentol pankrotimenetluse jätkamiseks pankrotimenetluse kulude katteks 2000 ¤ (kaks tuhat eurot) hiljemalt 15 päeva jooksul, arvates käesoleva teate avaldamisest. Summa maksta Pärnu Maakohtu tagatise kontole nr EE932200221023778606 AS-is Swedbank või nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank, viitenumber 3100057277 märkides juurde tsiviilasja numbri 2-10-58594.
Nimetatud summa tasumisel esitada kohtule koheselt makstud summa laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
Edasikaebamise kord
Määrusele võib esitada 15 päeva jooksul määruskaebuse Pärnu Maakohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule alates käesoleva määruse kättetoimetamisest.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib esitada 15 päeva jooksul määruskaebuse Pärnu Maakohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule alates käesoleva määruse kättetoimetamisest.
 
 08.04.2014PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 alusel alljärgneva kohtuteate:
1. Võtta menetlusse Toila Vallavalitsuse avaldus Arvo Kasemaa pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
2. Välja kuulutada Arvo Kasemaa (ik 35709052216, surnud 22.12.2010) pärandvara pankrot 08. aprillil 2014 kell 16.00.
3. Nimetada Arvo Kasemaa pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihalduriks Tiia Kalaus (asukoht: Fortuuna 1 (II korrus) Tartu 50603; tel: 504 6694; 740 7662; e-post: tiia.kalaus@civilex.ee).
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 06. mail 2014 algusega kell 11:00 Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas, asukohaga Kooli 2a, Jõhvi, kohtusaal nr 5.
5. Pankrotihalduril koostada võlausaldajate esimeseks üldkoosolekuks pankrotivara nimekiri.
6. Arvo Kasemaa pärandvara (pankrotis) võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul esimese pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast nimetatud tähtaja möödumist, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Nõuet ei saa esitada pärast seda, kui jaotusettepanek on esitatud kohtule kinnitamiseks. Nõude esitamise tähtaja ennistamine ei ole vajalik pandiga tagatud nõude puhul. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
7. Peatada sundtäitmine Arvo Kasemaa pärandvara vara suhtes.
8. Pankrotiavalduse tagamiseks keelata avaldajal pärandvara käsutamine ilma pankrotihalduri nõusolekuta. Kanda kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara käsutamise keelumärked. Pankrotiavalduse tagamise osas täidab kohtumäärust pankrotihaldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
9. Pankrotiavalduse tagamise osas täidab kohtumäärust pankrotihaldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
10. Avaldada viivitamatult pankrotimääruse kohta teadaanne väljaandes Ametlikud Teadaanded. Pankrotiteates märkida pankroti välja kuulutanud kohtu nimi, määruse tegemise kuupäev ja kellaaeg, andmed võlgniku ja halduri kohta, ettepanek võlausaldajatele oma nõuete esitamiseks ja nõuete esitamise tähtaeg, nõude tähtaegselt esitamata jätmise tagajärjed ning võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ja et võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
11. Jätta kõik menetluskulud täies ulatuses Arvo Kasemaa pärandvara (pankrotis) kanda.
12. Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.
13. Saata kohtumäärus pankrotihaldurile ja avaldajale.
EDASIKAEBAMISE KORD
Pankrotimääruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest.
Kohus selgitab, et menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 08.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Andro Piipuu'le (sünd 09.02.1974) 20.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/120 sunniraha tasumiseks summas 30 eurot korralduse 2012. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduste esitamiseks mittetäitmise eest 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha teistkordseks rakendamiseks 50 eurot korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 08.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 21 lg 1 alusel alltoodud määruse resolutsiooni.
Pärnu Maakohus menetledes tsiviilasja nr 2-14-50834 määras 07.04.2014 võtta menetlusse võlgniku Svea Saar', sündinud 08.07.1955, avaldus enese suhtes pankroti väljakuulutamiseks ja
nimetada ajutiseks halduriks Andrus Õnnik, (Lai 10 Pärnu, 80010), pankrotihalduri tunnistus nr 36 ja
ajutisel pankrotihalduril esitada 07.05.2014. a kohtule aruanne ülesannete täitmise kohta ning
arutada antud asja kohtuistungil 07.05.2014. a kell 16.00 Pärnu Maakohtus Pärnu kohtumajas Rüütli 19 kohtusaal nr 1.
Keelata võlgnikul oma vara võõrandamine ajutise pankrotihalduri loata (PankrS § 20 lg 1).
Peatada võlgniku vara suhtes täitemenetlus. (PankrS § 17 lg 3).
 
 08.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Virrex OÜ-le (registrikood 12038901) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24299 maksuvõla tasumiseks summas 317,21 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 08.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Reimo Voormaa'le (sünniaeg 12.06.1970) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33342 maksuvõla tasumiseks summas 46,25 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Maria-Kaarina Vitikainen'ile (sünniaeg 17.01.1951) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33489 maksuvõla tasumiseks summas 79,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Linda Vizbaras'ele (sünniaeg 21.07.1922) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33424 maksuvõla tasumiseks summas 47,28 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Anssi Joonas Vienola'le (sünniaeg 21.01.1963) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33346 maksuvõla tasumiseks summas 56,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Ruth Viir'ule (sünniaeg 02.02.1962) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/33319 maksuvõla tasumiseks summas 36,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 08.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohus määras 08.04.2014. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-14610 Piret Sapp (sünd: 20.09.1972) pankrotiavaldus 1) nimetada Piret Sapp ajutiseks pankrotihalduriks Anne Tammer (kontaktaadress: Kalevi 9 pk. 4, 51010 Tartu, e-post: haldur@tammer-tammer.ee, telefon: 504 3679, 733 3591); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 30. aprillil 2014 algusega kell 09:30 Tartus, Kalevi 1 saal 453.
 
 08.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Automed OÜ-le (registrikood 12425271) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14034 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Artstep OÜ-le (registrikood 12259507) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14033 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. A2A Company OÜ-le (registrikood 12042570) 11.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14090 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2013. aasta detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 08.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Ville Aarele (Aare, sünniaeg 19.08.1977.a) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/27485 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Riine Arumetsale (Arumets, sünniaeg 01.05.1980) 20.03.2014. a korralduse nr 13-11/21202 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Anti Nestorile (Nestor, sünniaeg 19.11.1973) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/29084 maksuvõla tasumiseks summas 58,56 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Jaan Neljasele (Neljas, sünniaeg 11.11.1946) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/29083 maksuvõla tasumiseks summas 60,77 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Maria Neele (Nee, sünniaeg 11.11.1910) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/29085 maksuvõla tasumiseks summas 41,71 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Rain Neimarile (Neimar, sünniaeg 21.09.1976) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/29082 maksuvõla tasumiseks summas 153,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 08.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 07.04.2014 kohtumäärusega kinnitada osaühing Fratel Trade (pankrotis) (rk 10556891, asukoht Turu 63, Tartu, juhatuse liikmed Johan Christer Abrahamsson ja Urmet Uudam) pankrotimenetluse lõpparuanne ja lõpetada OÜ Fratel Trade (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada pankrotihaldur Ene Ahas OÜ Fratel Trade (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest äriühingu äriregistrist kustutamisel. Tartu Maakohtu registriosakonnal mitte kustutada äriühingut enne haldurilt vastava avalduse saamist.
Määrata OÜ Fratel Trade (pankrotis) raamatupidamise dokumentide hoidjaks OÜ Kespri Arhiiv (rk 10360768, asukoht Katusepapi 20 / Pallasti 1, 11412 Tallinn, tel 638 0656, e-post info@kespri.ee).
Teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ja määruse ärakiri edastada Tartu Maakohtu registriosakonnale, võlgnikule ja pankrotihaldurile. Resolutsiooni viienda punkti osas saata määrus täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (info@rtk.ee).
Edasikaebamise kord
Määruse peale võivad võlgnik ja lõpparuandele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule.
 
 08.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts Semiramis (pankrotis), registrikood 10164174, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 24.04.2014 kell 14.00 Advokaadibüroo LEXTAL ruumides aadressil Rävala pst 4, 10143 Tallinn. Üldkoosoleku päevakord: Danske Bank A/S Eesti filiaali nõude kaitsmine AS Semiramis (pankrotis) pankrotimenetluses. Nõudeavalduse ja sellele esitatud kirjalike vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel Advokaadibüroos LEXTAL, Rävala pst 4, 10143 Tallinn, halduriga eelnevalt telefoni või e-kirja teel kokku leppides. Info tel 640 0250 või e-posti aadressil urmas.ustav@lextal.ee. Teate aluseks on PankrS § 100 lg 4.
 
 08.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 157 ja § 163 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 25.03.14 määrusega:
1. Lõpetada Andrei Molotkov'i (pankrotis, isikukood 37110010260) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
2. Andrei Molotkovi (pankrotis) võlausaldajatel on tunnustatud nõuete eest jäänud raha saamata järgnevalt:
Jrk nr – Võlausaldaja - Rahuldamata nõue (eurodes)
1 Kohtutäitur Elin Vilippus 4 361,30
2 Eesti Vabariik Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu 473,65
3 Folkia AS Eesti filiaal 6 517,07
4 Kohtutäitur Urmas Tärno 236,27
5 ERA Liisingu Inkassoteenused Aktsiaselts 1 294,22
6 Kohtutäitur Katrin Vellet 272,29
7 PLACET GROUP OÜ 687,12
8 Kohtutäitur Marek Laanemets 264,01
9 Osaühing Aktiva Finants 833,32
10 OMEGA INVEST OÜ 1 184,07
3. Vabastada Peeter Sepper (pankrotis) Andrei Molotkovi pankrotihalduri kohustustest.
4. Määrata Andrei Molotkovi (pankrotis) pankrotihaldur Peeter Sepperi töötasuks 736 eurot.
5. Kinnitada Andrei Molotkovi (pankrotis) pankrotimenetluses halduri tehtud vajalikud kulutused summas 96,20 eurot.
6. Jätta Andrei Molotkovi (pankrotis) pankrotimenetluse kulud võlgniku Andrei Molotkovi (pankrotis) kanda.
7. Määrata Andrei Molotkovile (pankrotis) pankrotihalduri tasu ja kulutuste hüvitamiseks menetlusabi, mida ei mõisteta riigi tuludesse välja, summas 397 eurot.
8. Riigi Tugiteenuste Keskusel maksta välja pankrotihalduri tasu summas 397 eurot OÜ Kelvingi Õigusabi arvelduskontole.
9. Algatada Andrei Molotkovi (pankrotis) suhtes kohustustest vabastamise menetlus, jätta usaldusisik määramata ning kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi.
10. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
Määruse peale, millega kohus on algatanud võlgniku kohustustest vabastamise menetluse, võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1.
 
 08.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.
Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a,15176 Tallinn) teatab, et Artifex Ehitus OÜ-le (registrikood 12172166) on väljastatud 20.03.2014 maksuotsus nr 12.2-3/17663-20 maksusumma määramise kohta summas 16831,59 eurot.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 08.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.
Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi Märten Veedla'le (sünd 19.05.1986) 29.01.2014. a korralduse nr 13-7/439-3 täitmata jätmise eest, 04.03.2014 korralduse nr 13-7/439-5 sunniraha tasumiseks summas 600 eurot. Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Maksuhaldur määrab 29.01.2014 korralduses nr 13-7/439-3 täitmiseks uueks tähtajaks 21.04.2014. a kell 13:00 Maksu- ja Tolliametis (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) ning teeb hoiatuse korralduse täitmata jätmise eest sunniraha teistkordseks rakendamiseks summas 1 200 eurot. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 08.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. ZMR Global OÜ-le (registrikood 12375053) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13919 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Imperio OÜ-le (registrikood 11593316) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13932 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Inkostar OÜ-le (registrikood 12228990) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13933 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Robur Estonia OÜ-le (registrikood 12077060) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13938 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le Insidecom (registrikood 11211993) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13944 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Uus Katus OÜ-le (registrikood 12353436) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14017 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Savima OÜ-le (registrikood 11970405) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14640 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta ning 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16829 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
8. Sandell Estonia OÜ-le (registrikood 12095046) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16915 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 08.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Edgar T¨ernõ¨ev'ile (sünd 1.01.1987) 27.02.2014 korralduse nr 13-11/16254 maksuvõla tasumiseks summas 100,46 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Mikhail Ivanov'ile (sünd 6.09.1960) 5.03.2014 korralduse nr 13-11/17438 maksuvõla tasumiseks summas 32,71 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Triin Raidmets'ale (sünd 28.07.1972) 18.03.2014 korralduse nr 13-11/20245 maksuvõla tasumiseks summas 574,93 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Olga Suhhanova'le (sünd 11.04.1973) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/30396 maksuvõla tasumiseks summas 57,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Kristiina Halonen'ile (sünd 17.01.1972) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/28151 maksuvõla tasumiseks summas 77,31 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Natalia Hautamäki'le (sünd 12.08.1956) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/28148 maksuvõla tasumiseks summas 43,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Olga Hammes'ile (sünd 13.10.1965) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/28149 maksuvõla tasumiseks summas 39,01 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Editha Iodis'ele (sünd 1.04.1964) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/27007 maksuvõla tasumiseks summas 89,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Risto Sarapik'ule (sünd 2.05.1979) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/33876 maksuvõla tasumiseks summas 86,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Anna Kadri Roman-Wichman'ile (sünd 16.03.1956) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/29191 maksuvõla tasumiseks summas 469,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Andres Sabul'ile (sünd 22.10.1953) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/33944 maksuvõla tasumiseks summas 80,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Igor Briss'ile (sünd 14.04.1961) 2.04.2014 korralduse nr 13-11/25734 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Lidia Krasnova'le (sünd 5.05.1953) 27.01.2014 korralduse nr 13-11/8926 maksuvõla tasumiseks summas 33,95 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Tiit Reilent'ile (sünd 31.05.1957) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21199 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Albert Tümanok'ile (sünd 10.05.1966) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/30337 maksuvõla tasumiseks summas 48,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Ivan T¨injakov'ile (sünd 31.12.1969) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/32635 maksuvõla tasumiseks summas 38,43 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Vladimir T¨openko'le (sünd 6.07.1957) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/32640 maksuvõla tasumiseks summas 32,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Indrek Tunnel'ile (sünd 27.01.1978) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/30717 maksuvõla tasumiseks summas 197,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Jelena Uralova'le (sünd 9.12.1948) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/30711 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Valeri T¨istjakov'ile (sünd 31.10.1963) 7.04.2014 korralduse nr 13-11/30715 maksuvõla tasumiseks summas 54,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Elizabeth Angelena Bos Karner'ile (sünd 1.08.1947) 24.01.2014 korralduse nr 13-11/8591 maksuvõla tasumiseks summas 191,40 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Konstantin Savolainen'ile (sünd 4.10.1969) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21200 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. James Poindexter Sanchez'ile (sünd 29.03.1963) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/33950 maksuvõla tasumiseks summas 64,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Riho Rausma'le (sünd 6.08.1956) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23111 maksuvõla tasumiseks summas 290,65 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Alfred Ernst Schledorn'ile (sünd 1.11.1947) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34344 maksuvõla tasumiseks summas 210,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. Alla Schulz'ile (sünd 23.07.1965) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34343 maksuvõla tasumiseks summas 53,61 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
27. Raul Schult'ile (sünd 12.06.1966) 8.04.2014 korralduse nr 13-11/34339 maksuvõla tasumiseks summas 46,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 08.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Nord Rent OÜ-le (registrikood 12338968) 07.04.2014. a otsuse nr 12.2-3/22164-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 18.04.2014.

Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 08.04.2014PankrotiteatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 08. aprillil 2014 kohtumäärusega kell 12:00 määras:
1. Kuulutada välja Kote Ho¨taria (isikukood 37701145715) pankrot.
2. Nimetada Kote Ho¨taria pankrotihalduriks Urmas Tross (OÜ Konkurss, Roosikrantsi 23-5, 10119 Tallinn, e-post: urmas.tross@alustauuesti.ee).
3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 08. mai 2014. a, algusega kell 09.00. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni 13, 15 158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
5. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 4 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
6. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
7. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
 
 08.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel.
Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE891010220034796011 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE932200221023778606 Swedbank AS'is või arveldusarvele EE701700017001577198 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis või arveldusarvele EE403300333416110002 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, viitenumber 3100057358, Dmitri Zolotov (isikukood 36309110038) pankrotimenetluse jätkamiseks 3000 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-13-61833. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Kohus avaldab AT-s teate. Kui ei laeku summat, siis pankrotimenetlus raugeb.
 
 08.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 163
OÜ Konkrit (10851377) lõpparuandega on võimalik tutvuda Tartus Jaama 76 D-korpus alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul ETN kl 12:00-16:00 ja KR kl 08:00-12:00. Alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul on võlausaldajatel võimalik lõpparuandele esitada vastuväide Tartu Maakohtule.
 
 08.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 08. aprilli 2014 kohtumäärusega määras nimetada Lorber Invest OÜ (registrikood 11713944) ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Urmas Tross (OÜ Konkurss, Roosikrantsi 23-5, Tallinn e-post: urmas.tross@alustauuesti.ee). Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 8. mail 2014. a kell 09.30 Tallinnas, Kentmanni 13, V korrus saal 518. Kohtuistungile kutsuda protsessiosalistena võlausaldaja, võlgnik ja ajutine pankrotihaldur. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 08.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Branded Retail OÜ-le (registrikood 12393097) 07.04.2014. a otsuse nr 12.2-3/22345-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 17.04.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Seila Vahter (pankrotis) pankrotihaldur teatab PankrS § 100 lg 4 alusel, et võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 23.04.2014. a algusega kell 11.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari tn 25, IIIk. tuba 303, Tallinn 10116. Päevakord: 1) Nõuete kaitsmine 2) Usaldusisikuga seonduvad küsimused. Võlausaldajatel on õigus viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut tutvuda nõuetega, teatades sellest ette telefonil 664 0620 või e-posti aadressil kristo.teder@kraaviab.ee.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Seila Vahter (pankrotis) pankrotihaldur teatab PankrS § 100 lg 4 alusel, et võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 23.04.2014. a algusega kell 11.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari tn 25, IIIk. tuba 303, Tallinn 10116. Päevakord: 1) Nõuete kaitsmine 2) Usaldusisikuga seonduvad küsimused. Võlausaldajatel on õigus viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut tutvuda nõuetega, teatades sellest ette telefonil 664 0620 või e-posti aadressil risto.teder@kraaviab.ee.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Anneli Koduvere (pankrotis) pankrotihaldur teatab PankrS § 100 lg 4 alusel, et võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 23.04.2014. a algusega kell 11.15 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari tn 25, IIIk. tuba 303, Tallinn 10116. Päevakord: 1) Nõuete kaitsmine 2) Usaldusisikuga seonduvad küsimused. Võlausaldajatel on õigus viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut tutvuda nõuetega, teatades sellest ette telefonil 664 0620 või e-posti aadressil kristo.teder@kraaviab.ee.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Toomas Jalakas, (pankrotis) pankrotihaldur teatab PankrS § 79 lg 1 alusel, et võlausaldajate üldkoosolek toimub 17.04.2014. a algusega kell 11.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari tn 25, IIIk. tuba 303, Tallinn 10116. Päevakord: 1) Usaldusisikuga seonduvad küsimused; 2) menetluse lõpetamisega seonduvad küsimused. Lisainformatsioon telefonil 664 0620 või e-posti aadressil kristo.teder@kraaviab.ee.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud 07.04.2014 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Kinnitada Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis), rg-kood 10051027, pankrotimenetluses koostatud lõpparuanne.
2. Lõpetada Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) pankrotimenetlus.
3. Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) võlausaldajate tunnustatud nõuete osad, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud, on alljärgnevad:

3.rahuldamisjärk - maksuvõlad
Nõude esitaja - Tunnustatud nõude summa - Rahuldatud nõude summa - Rahuldamata nõude summa
Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) - 6 106,89 ¤ - 831,73 ¤ - 5 275,16 ¤

Kokku: 6 106,89 ¤ - 831,73 ¤ - 5 275,16 ¤

5.rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud ja tunnustatud nõuded
Nõude esitaja - Tunnustatud nõude summa - Rahuldatud nõude summa - Rahuldamata nõude summa
AS Eesti Maapank (pankrotis) - 28 277,44 ¤ - 0,00 ¤ - 28 277,44 ¤
TÜ Jõgevamaa PTL - 1 639,48 ¤ - 0,00 ¤ - 1 639,48 ¤
Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) - 14 891,09 ¤ - 0,00 ¤ - 14 891,09 ¤
Jõgeva Toojate Liit - 179,89 ¤ - 0,00 ¤ - 179,89 ¤
OÜ Mõisamasin - 3 033,58 ¤ - 0,00 ¤ - 3 033,58 ¤
AS Avaks - 352,79 ¤ - 0,00 ¤ - 352,79 ¤
AS Eesti Energia - 666,20 ¤ - 0,00 ¤ - 666,20 ¤
AS Intrum Justitia - 159,78 ¤ - 0,00 ¤ - 159,78 ¤
Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) - 319,56 ¤ - 0,00 ¤ - 319,56 ¤
OÜ Luik Justitia - 1 363,20 ¤ - 0,00 ¤ - 1 363,20 ¤

Kokku: 50 883,01 ¤ - 0,00 ¤ - 50 883,01 ¤

4. Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on muu asjaolu PankrS § 162 lg 3, § 163 lg 5, § 28 tähenduses.
5. Vabastada pankrotihaldur Sirje Tael Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest kui Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) pankrotivarasse on Vaido Pajult laekunud 4 330,85 eurot ja selle arvelt on tehtud väljamaksed. Kuni pankrotihaldurilt vastava avalduse saamiseni ei tohi Äriregister kustutada Nõva Põllumajandusühistut (pankrotis) äriregistrist.
6. Kinnitada Nõva Põllumajandusühistu endise pankrotihalduri Vaido Paju tehtud vajalikud ja põhjendatud pankrotimenetluse kulud summas 2 364,73 eurot (kaks tuhat kolmsada kuuskümmend neli eurot ja seitsekümmend kolm senti).
7. Kohustada Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) endist pankrotihaldurit Vaido Paju't tasuma summa 4 330,85 eurot Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) pankrotivarasse hiljemalt 30.04.2014. a. Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) arveldusarve SEB Pangas on EE021010220017831016.
8. Määrata pankrotihalduri tasu summas 10 388,18 eurot (kümme tuhat kolmsada kaheksakümmend kaheksa eurot ja kaheksateist senti), mis jaguneb Vaido Paju 4/5 osa ehk summa 8 310,54 eurot ja Sirje Tael 1/5 osa ehk summa 2 077,64 eurot. Vaido Paju 4/5 suuruselt tasu osalt summas 8 310,54 eurot on tulumaks summas 1 312,49 eurot, sotsiaalmaks summas 2 062,31eurot, kokku maksud 3 374,20 eurot ja netotasu summas 4 936,34 eurot.
9. Tasaarvestada Vaido Paju'le määratud pankrotihalduri tasu Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) nõudega Vaido Paju vastu summas 4 936,34 eurot.
10. Määrata Nõva Põllumajandusühistu (pankrotis) dokumentide hoidjaks juhatuse liige Jozsef Weinrauch (ik 35205152743, elukoht Pala vald Jõgevamaa);. Pankrotihaldur Sirje Taela menetlusdokumendid jäävad Sirje Taela hoida.
11. Määrus saata pankrotihaldur Sirje Taelale, endisele pankrotihaldurile Vaido Pajule, võlgniku juhatuse liikmele ning avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele peale on õigus esitada määruskaebus Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse saamisest. PankrS § 164 lg 2 alusel võib võlausaldaja pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale esitada määruskaebuse, kui ta pankrotimenetluse lõpetamise avalduse vastu esitas PankrS § 162 lg 2, § 163 lg 2 sätestatud vastuväite.
 
 07.04.2014PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel väljavõtte 07.04.2014 kohtumääruse resolutsioonist:

1. Kuulutada välja füüsilise isiku Kalle Soolind (isikukood 36210306014) pankrot 07. aprillil 2014. a kell 12.00.

2. Määrata Kalle Soolinnu pankrotihalduriks Margo Normann, kelle kontaktandmed on: Advokaadibüroo Normann ja Partnerid
Lossi tn 37 Viljandi 71004
Tel 435 5370, mob 509 2695
Faks 435 5374
e-post: abnormann@gmail.com

3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aeg ja koht: 28. aprillil 2014. a kell 11.15 Viljandi kohtumajas Viljandi linnas Posti tn 22.

4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alustest ja nõude täitmise tähtpäevast.

6. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.


Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.


Menetluskulud
Pankrotimenetluse kulud kaetakse pankrotivarast.


Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule (Tartu Kalevi t 1) Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest alates.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 alloleva teate:
Harju Maakohtu 07.04.2014 kohtumäärusega määrati lõpetada Rain Elmik'u, isikukood 36810010213, pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus. Jätta Rain Elmik'u kohustustest vabastamise menetlus algatamata.

Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja kaudu.
 
 07.04.2014PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 ja § 93 lg 1 alusel alltoodud 7.04.2014. a kohtumääruse resolutsiooni:
Kuulutada välja füüsilise isiku Egle-Maarja EINMANN 'i (49112130273) pankrot 7.04.2014 kell 11.10.

Nimetada pankrotihalduriks Ly Müürsoo (OÜ GetNetWork Tallinn, Väike-Ameerika 8-203, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee).

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 23.04.2014 kell 15.00 Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajas Raplas Sauna tn 5.

Määrus kuulub pankroti väljakuulutamise osas viivitamatule täitmisele.


Võlausaldajad peavad hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest üldkoosolekut esitama haldurile häälte määramise aluseks olevad dokumendid.

Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur. Võlausaldajad on kohustatud kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate avaldamise päevast, teatama pankrotihaldurile kõikidest oma nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise ajast, alusest ja tähtajast. Kõik isikud on kohustatud sama tähtaja jooksul teatama pankrotihaldurile ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgniku varast, samuti oma varalistest kohustustest võlgniku vastu. Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaeg ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliameti (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Elektrocom OÜ-le (registrikood 11388013) 25.03.2014 korralduse nr 9-1/1917 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha, kuni 100 EUR, rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
2. L&I Aktiva OÜ-le (registrikood 11414779) 25.03.2014 korralduse nr 9-1/1914 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha, kuni 100 EUR, rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-12-54000 Jätta rahuldamata Angeli Caduci OÜ ja Black Land OÜ vastuväited Soldina Õlibaas OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses tehtud jaotusettepanekule.
Rahuldada Soldina Õlibaas OÜ (pankrotis), rg-kood 11967857, pankrotihalduri taotlus.
Kinnitada Soldina Õlibaas OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihaldur Hillar Villersi poolt esitatud jaotusettepanek.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldav PankrS § 163 lg 7 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-10-52794 Kinnitada Screening Technology osaühing (pankrotis, registrikood 11594296) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada Screening Technology osaühingu (pankrotis) pankrotimenetlus.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 07.04.2014. a kohtumäärusega määrati: RESOLUTSIOON

1. Kinnitada alljärgnev jaotusettepanek Alesja Talalai (pankrotis, IK 47610043734) pankrotimenetluses:

JAOTISED – Järk – Tunnustatud nõude summa, EUR – Jaotis
SEB Pank AS – II – 49773,83 – 87,26%
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal – II – 671,84 – 1,18%
Kohtutäitur Andrei Krek – II – 6594,81 – 11,56%
KOKKU: 57 040,48 – 100%

2. Kinnitada Alesja Talalai (pankrotis) pankrotimenetluskulud summas 30 (kolmkümmend) eurot ajavahemikul alates pankroti välja kuulutamisest 6. novembril 2013 kuni 27. märtsini 2014.

3. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade jaotusettepaneku kinnitamise kohtumääruse kohta.

4. Saata kohtumäärus võlgnikule ja haldurile teadmiseks.


EDASIKAEBAMISE KORD

Määruse peale, millega kohus on jaotusettepaneku kinnitanud, võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja. Määruskaebus võib esitada Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.

Kohus selgitab, et menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vitali Hristjuhhin'i (pankrotis, isikukood 38012234228) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Selberg & Ko, Juhkentali 8 Tallinn, 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 660 9634 või e-post advokaat@selberg.ee. Lõpparuandele on võimalik esitada vastuväide 10 päeva jooksul Harju Maakohtule alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi East Vet Trade Osaühingule (registrikood 12608617) 02.04.2014 korralduse nr 12.2-3/22646-1, millega kohustati East Vet Trade Osaühingut 11.04.2014 kell 9:30 esitama perioodil märts kuni aprill (k.a) 2014 ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid ja pangakontode väljavõtted perioodi 04.02.2014-10.04.2014 kohta Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn ning andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Antud teatega muudab Maksu- ja Tolliamet East Vet Trade Osaühingu tõendite esitamise tähtaega, milleks on 23.04.2014 kell 9:30.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi PetrosBaltic OÜ-le (registrikood 11947926) 07.04.2014 otsuse nr 12.2-3/22335-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 11.04.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. MTÜ-le Innovaatilised Internetilahendused (registrikood 80291690) 27.02.2014 korralduse nr 13-11/16269 maksuvõla tasumiseks summas 212,79 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Täisühingule TH Teenused (registrikood 11911897) 14.03.2014 korralduse nr 13-11/18490 maksuvõla tasumiseks summas 186,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Walton (registrikood 11775336) 28.03.2014 korralduse nr 13-11/24885 maksuvõla tasumiseks summas 432,55 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. OÜ-le Rost (registrikood 12337101) 03.03.2014 korralduse nr 13-11/16586 maksuvõla tasumiseks summas 680,91 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. OÜ-le Rekka Transport (registrikood 10908781) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21448 maksuvõla tasumiseks summas 1918,33 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. OÜ-le UNIK (registrikood 10338409) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23599 maksuvõla tasumiseks summas 96,54 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. OÜ-le Restful (registrikood 12049253) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21456 maksuvõla tasumiseks summas 69,59 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. OÜ-le Rehe Kinnisvara (registrikood 10828148) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21442 maksuvõla tasumiseks summas 3045,06 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. OÜ-le Rent X (registrikood 12215266) 26.03.2014 korralduse nr 13-11/24704 maksuvõla tasumiseks summas 38,33 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Parts Source OÜ-le (registrikood 12495691) 02.04.2014 otsuse nr 7.1-5/4472 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 01.04.2014. a. Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
2. IGT International General Trading OÜ-le (registrikood 12193381) 02.04.2014 otsuse nr 7.1-5/4474 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 01.04.2014. a. Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-14-13968, An¸ely Uuetoa pankrotiavaldus, PankrS § 7 lg 1, § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate:
1. Võtta pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada An¸ely Uuetoa (isikukood 46904130220, elukoht Energia pst 20-2, Lepna, 44408 Rakvere vald, Lääne-Virumaa pankrotimenetluses ajutiseks pankrotihalduriks Robert Sprengk (pankrotihalduri tunnistus nr 159, asukoht Aia tn. 4, Voka 41701, Ida-Virumaa, tel 516 6303, e-post: robert.sprengk@gmail.com).
3. Keelata An¸ely Uuetoa'l ning muudel isikutel teha toiminguid An¸ely Uuetoa varaga ilma ajutise halduri nõusolekuta.
4. Peatada võlgniku An¸ely Uuetoa vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
5. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Viru Maakohtus (Rohuaia 8, Rakvere) 12. mail 2014 kell 10.00.
6. Kohustada An¸ely Uuetoa isiklikult ilmuma kohtuistungile trahvi- ja/või sundtoomise hoiatusel.
7. Avaldada teade ajutise halduri nimetamise ning pankrotiasja läbivaatamise aja ja koha kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ühel korral.
8. Ajutisel pankrotihalduril esitada kohtule vastavalt PankrS § 22 lg 5 aruanne võlgniku varade ja kohustuste ning võimaliku maksejõuetuse ja selle põhjuste kohta hiljemalt istungi alguseks.
9. Saata kohtumäärus ajutisele haldurile täitmiseks ning võlgnikule ja Viru Maakohtu registriosakonnale teadmiseks.

Edasikaebamise kord -
Ajutise halduri nimetamise osas võib kohtumääruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul sellele isikule määruse teatavaks tegemise päevale järgnevast päevast arvates.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 30 lg 2 teate.
Harju Maakohtu 07. aprilli 2014. a määrusega määrati teha ettepanek Urmas Reose, isikukood 37501110311, surnud 30.01.2013, pärandvara pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Urmas Reose pärandvara pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 2500 eurot hiljemalt 14. aprilliks 2014. a. Rahandusministeeriumi kontole nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või EE403300333416110002 Danske Bank AS-is, viitenumber 3100057358. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ene Raagel'i (isikukood 45303282753) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäeviti kl 9.00-17.00 pankrotihalduri asukohas Õpetaja 9a, Tartu (OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides). Vastuväiteid jaotusettepanekule võib esitada Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumajale 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest. Lisainfo tel 742 0583 või 505 3344. Teate avaldamise alus: PankrS § 143 lg 5.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Uterex OÜ-le (registrikood 12508594) 05.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13131 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD ja VD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Groon OÜ-le (registrikood 12369791) 06.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13354 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. SR Manufacturing OÜ-le (registrikood 12376727) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15032 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. OÜ-le O & K Autokeskus (registrikood 10237878) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15632 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le Terisca (registrikood 12315849) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15915 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
6. Tangerwood OÜ-le (registrikood 11694804) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16137 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
7. OÜ-le Orstai (registrikood 12455272) 19.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16334 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
8. Springex Invest OÜ-le (registrikood 11509103) 19.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16484 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
9. Rautell OÜ-le (registrikood 12082894) 19.03.2014 korralduse nr 9-1.1/16523 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. SEO Partner OÜ-le (registrikood 12109009) 20.03.2014 korralduse nr 9-1.1/16586 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Swancom OÜ-le (registrikood 12221545) 21.03.2014 korralduse nr 9-1.1/16657 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Telesales24 OÜ-le (registrikood 12303697) 21.03.2014 korralduse nr 9-1.1/16700 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. Unique Products OÜ-le (registrikood 12241950) 21.03.2014 korralduse nr 9-1.1/16701 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. OÜ-le Spirit Trükiagentuur (registrikood 11560357) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16868 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
15. OÜ-le Zarutsje (registrikood 11266445) 25.03.2014 korralduse nr 9-1.1/17683 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
16. Taidre Veod OÜ-le (registrikood 11840884) 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/18917 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta ning 31.03.2014 korralduse nr 9-1.1/19297 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Dotcom OÜ-le (registrikood 12272361) 31.03.2014. a otsuse nr 12.2-3/22370-2, jättes rahuldamata Dotcom OÜ käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) andis:
1. Mati Nõukasele (Nõukas, sünniaeg 02.03.1963) 19.03.2014 korralduse nr 13-11/20848 maksuvõla tasumiseks summas 338,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Andrecor Kaubandus (registrikood 11633576) 25.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17680 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
2. Federico Trans OÜ-le (registrikood 12447982) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14035 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. Floorer OÜ-le (registrikood 11480181) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10604 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
4. Femini OÜ-le (registrikood 12397706) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14036 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
5. Free Sky OÜ-le (registrikood 11583973) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23917 maksuvõla tasumiseks summas 634,14 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Osaühingule FE EUROWELD (registrikood 11162562) 18.03.2014 korralduse nr 13-11/20055 maksuvõla tasumiseks summas1004,87 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. 5+Kapitum OÜ-le (registrikood 11979613) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23355 maksuvõla tasumiseks summas 368,39 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Famenta OÜ-le (registrikood 10387218) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24673 maksuvõla tasumiseks summas 1978,59 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. NCM Company OÜ-le (registrikood 12264402) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11622 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2013. aasta detsembrikuu maksudeklaratsioonide vorm TSD ja vorm KMD esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Neberos OÜ-le (registrikood 12009555) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11623 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2013. aasta detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega ja korralduse nr 9-1.1/11624 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2013. aasta detsembrikuu vorm TSD esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesolevate korraldusete kättetoimetamisest arvates;
11. AB Raamat OÜ- le (registrikood 12382076) 25.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17616 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
NordInvest Holdings OÜ (pankrotis), rg-kood 12020321, II nõuete kaitsmise koosolek toimub 21.04.2013 kell 11.00 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
OÜ-le Läti Investeeringud (registrikood 12317417) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22104 maksuvõla tasumiseks summas 469,93 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Indrek Laur'ile (sünd 05.08.1966) 04.03.2014 korralduse nr 13-11/17372 maksuvõla tasumiseks summas 439,36 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Matti Juha Olavi Läykki'le (sünd 12.11.1956) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22091 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Julia Lahtarina'le (sünd 19.07.1971) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/23436 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. LogScaler OÜ-le (registrikood 12525133) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15668 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni TSD tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Loomapood UVS OÜ-le (registrikood 12234176) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11356 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni TSD tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. Loomapood UVS OÜ-le (registrikood 12234176) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11355 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
Alo Lindeberg'ile (sünniaeg 23.04.1972) 06.03.2014 korralduse nr 9-1.4/13440 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks: 2014. a märtsi-, aprilli- ja maikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega eraldi iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 07.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Marek Jõema (pankrotis, sünd 18.02.1974) pankrotihaldur teatab, et Marek Jõema (pankrotis) pankotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 24.04.2014. a kell 15.30 aadressil Lembitu 14-37, Tallinn. Päevakord: nõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne võlausaldajate üldkoosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 527 5130. Teate avaldamise alus § 100 lg 4.
 
07.04.2014Õiend
Lisatud sünniaeg: 18.02.1974
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 163 lg 7, teatab Harju Maaakohus, et 03.04.2014 määrusega määras kinnitada Osaühing KJ VAIGUTÖÖSTUS (pankrotis, registrikood 10456511) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus. Vabastada pankrotihaldur Kalle Mõtsnik tema kohustustest Osaühingu KJ VAIGUTÖÖSTUS (pankrotis) pankrotimenetluses pärast Osaühingu KJ VAIGUTÖÖSTUS (pankrotis) kustutamist registrist. Määrata Osaühingu KJ VAIGUTÖÖSTUS (pankrotis) kõigi säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks VIRU KEEMIA GRUPP AS (registrikood 10490531, asukoht Ida-Viru maakond)
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 163 lg 7, teatab Harju Maakohus, et 03.04.2014 määrusega määras kinnitada Mari Roolaane (pankrotis, isikukood 47404260332) pankrotimenetluses lõpparuande ja lõpetada pankrotimenetluse. Vabastada pankrotihaldur Kauri Rattus pankrotihalduri kohustustest. Algatada Mari Roolaane (pankrotis, isikukood 47404260332) kohustustest vabastamise menetlus ja kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 04.04.2014 kohtumäärusega lõpetada Jaan Luppe (pankrotis), isikukood 38411106017, pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist, kuna pankrotivarast ei jätku massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks.
Vabastada pankrotihaldur Ülli Adamson pankrotihalduri kohustustest Jaan Luppe (pankrotis) pankrotimenetluses.
Jätta algatamata Jaan Luppe (ik 38411106017) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Määrus saata pankrotihaldurile ja võlgnikule ning p 6 osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (info@rtk.ee).
Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Võlgnik võib pankrotimenetluse lõpetamise ja kohustustest vabastamise menetluse algatamata jätmise peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates (PankrS § 164 lg 1, § 171 lg 3).
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tulenevalt pankrotiseaduse § 163 lg 7 avaldab Harju Maakohus alloleva teate tsiviilasjas 2-08-69427 04.04.2014. a kohtumääruse resolutsioonist:
1. Lõpetada Osaühing Hellant (pankrotis, registrikood 10036499) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
2. Osaühing Hellant (pankrotis) võlausaldajatel on tunnustatud nõuete eest jäänud raha saamata järgnevalt:
Võlausaldaja, Rahuldamata nõue (eurodes):
1 Eesti Kunstnike Liit 888,63
2 Maksu- ja Tolliamet 11 427,05
3 Urve Hübner 1 058,76
4 Ants Alev 1 368,93
5 Riina Pukk 3 848,67

3. Vabastada Liina Nõmmik Osaühingu Hellant (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
4. Määrata Osaühingu Hellant (pankrotis) pankrotihaldur Liina Nõmmiku töötasuks 738,34 eurot (sealhulgas sotsiaalmaks).
5. Kinnitada Osaühingu Hellant (pankrotis) pankrotimenetluses halduri tehtud kulutused summas 520 eurot.
6. Osaühing Hellant (pankrotis) likvideerimine ja Harju Maakohtu registriosakonnast kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Liina Nõmmikule.
7. Määrata Osaühing Hellant (pankrotis) dokumentide hoidjaks võlgniku juhatuse liige Ants Alev (isikukood 35001100334, elukoht Harku vald).
8. Jätta pankrotihalduri menetlusabi taotlus rahuldamata.
9. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 03.04.2014 kohtumäärusega lõpetada Ekobutiik OÜ (registrikood: 12420109, asukoht: Kärneri tn 19, Elva 61508) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Karin Antsovil likvideerida Ekobutiik OÜ kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta.
Vabastada Karin Antsov Ekobutiik OÜ ajutise pankrotihalduri kohustustest pärast Ekobutiik OÜ äriregistrist kustutamist.
Määrata OÜ Ekobutiik raamatupidamisdokumentide hoidjaks Tanel Uibo (isikukood 38211202715, elukoht Jaan Kärneri 19, Elva).
Pankrotimenetluse lõpetamisest teatada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja määruse ärakiri edastada Tartu Maakohtu registriosakonnale, juhatuse liikmele, ajutisele haldurile.
Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohus
RESOLUTSIOON

1. Teha ettepanek SIA LG ELECTRONICS LATVIA (RK 40003834190) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele, aga samuti ka kolmandatele isikutele) tasuda pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 1000 eurot (üks tuhat eurot ja 00 senti) hiljemalt 04.maiks 2014 (kaasa arvatud), kuna võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning ei ole võimalik vara tagasi võita ja tagasi nõuda, sealhulgas puudub võimalus esitada nõue juhtorgani liikme vastu. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).

2. Määratud summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE891010220034796011 AS SEB Pank või nr EE932200221023778606 AS Swedbank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal või nr EE701700017001577198 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal, kontode viitenumber 3100057484. Tasumise kohta kohtule tuleb esitada rahasumma tasumist tõendav dokument.

3. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel.

Saata määrus võlausaldaja lepingulisele esindajale ja ajutisele pankrotihaldurile.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumäärus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ SEMIDEC (registrikood 10534688; pankrotis) pankotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 22.04.2014. a kell 11.00 aadressil Jaama 76, Tartu. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda viis (5) päeva enne käesolevat koosolekut aadressil Jaama 76 D-korpus, Tartu E, T, N kl 12.00-16.00 ja K, R 8.00-12.00. Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tulenevalt pankrotiseaduse § 163 lg 7 avaldab Harju Maakohus alloleva teate tsiviilasjas 2-10-60002 13.03.2014. a kohtumääruse resolutsioonist:
1. Kinnitada Plastitehase AS (pankrotis, registrikood 10568150) pankrotimenetluses lõpparuanne.
2. Plastitehase AS (pankrotis) võlausaldajatel on tunnustatud nõuete eest jäänud raha saamata järgnevalt:
Võlausaldaja, Rahuldamata nõude summa (eurodes):
Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu 372 146,19 eurot;
Arco Ehitus OÜ 182 360,58 eurot;
AS SEB Liising 27 333,36 eurot;
Vladimir Aleksandrov 1179,60 eurot;
Aleksandr Fjodorov 818,21 eurot;
Aleksei Kazmirt¨uk 344,64 eurot;
Ruth Komp 779,05 eurot;
Olga Kulik 506,64 eurot;
Jelena Rjazantseva 30,11 eurot;
Vladimir Rushchenko 529,52 eurot;
Konstantin Sidorenko 821,90 eurot;
Aleksandr Samsonov 258,87 eurot;
Rannar Veeremaa 965,06 eurot;
Aleksandr Viks 2431,33 eurot;
Andrei Viks 1080,60 eurot;
Kalevi Paluteder 21 154,70 eurot;
Saaremaa Lihatööstus OÜ 570,48 eurot;
AS Krediidiinfo 22,13 eurot;
OÜ Laadur 234,10 eurot;
L&T Muoviportti OY 2414,04 eurot;
Acrobaltic OÜ 11 166,82 eurot;
L&T Viwaplast OY 12 722,99 eurot;
AS Krokus 358,65 eurot;
Ragn-Sells AS 830,97 eurot;
Lassila & Tikanoja OYJ 8893,53 eurot;
AS A&G 1098,16 eurot;
AS FEB 169,83 eurot;
Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H 33 755,43 eurot;
OÜ Eco-ST (pankrotis) 55 940,78 eurot;
ADDINOL Lube Oil OÜ (endise nimetusega ADDINOL Mineralöl Marketing OÜ) 155,41 eurot;
Krah Pipes OÜ 1320,12 eurot;
UAB "Putok¨nis" 11 727,01 eurot;
AS Eesti Väärtpaberikeskus 421,88 eurot;
Adelan KVH OÜ 106 880,93 eurot;
Riivo Vilur 471,77 eurot;
OÜ Transtar T.P. 5672,32 eurot;
Norfolier Baltic OÜ (pankrotis) 60 703,03 eurot.
Suomen Hyötykeskus OY 94 258.74 eurot,
Elion Ettevõtted AS 506.44 eurot.

3. Lõpetada Plastitehase AS (pankrotis) pankrotimenetlus.
4. Vabastada Ly Müürsoo Plastitehase AS (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
5. Määrata Plastitehase AS (pankrotis) pankrotihaldur Ly Müürsoo tasuks 2 885,08 eurot (sealhulgas sotsiaalmaks).
6. Kinnitada Plastitehase AS (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihalduri tehtud vajalikud kulutused summas 1 500 eurot.
7. Plastitehase AS (pankrotis) likvideerimine ja Harju Maakohtu registriosakonnast kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Ly Müürsoole.
8. Määrata Plastitehase AS (pankrotis) dokumentide hoidjaks võlgniku juhatuse liige Kalevi Paluteder (isikukood 36606032720, elukoht TALLINN).
9. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 04.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. OÜ-le Varo Ehitus (registrikood 11131047) 12.021.2014 korralduse nr 9-1.1/8655 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembriikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Veeb OÜ-le (registrikood 12015573) 21.03.2014 korralduse nr 13-11/21360 maksuvõla tasumiseks summas 789,49 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Osaühingule VE Rõiveko (registrikood 11043113) 14.03.2014 korralduse nr 13-11/18064 maksuvõla tasumiseks summas 155,87 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. OÜ-le Vetsek (registrikood 10021138) 19.03.2014 korralduse nr 13-11/21093 maksuvõla tasumiseks summas 422,81 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud 03.04.2014 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Kinnitada OSAÜHING SANTLEKS (pankrotis) pankrotimenetluses koostatud lõpparuanne.
2. Lõpetada OÜ Santleks (pankrotis) pankrotimenetlus.
3. OÜ Santleks (pankrotis) võlausaldajate tunnustatud nõuete osad, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud, on alljärgnevad:

1.rahuldamisjärk - pandiga tagatud nõuded
Nõude esitaja - Tunnustatud nõude summa - Rahuldatud nõude summa - Rahuldamata nõude summa
Eesti Vabariik (Rahandusministeeriumi kaudu) - 420 583,96 ¤ - 166 170,29 ¤ - 254 413,67 ¤
Kokku 420 583,96 ¤ - 166 170,29 ¤ - 254 413,67 ¤

3.rahuldamisjärk - maksuvõlad
Nõude esitaja - Tunnustatud nõude summa - Rahuldatud nõude summa - Rahuldamata nõude summa
Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) - 45,31 ¤ - 0,00 ¤ - 45,31 ¤
Kokku 45,31 ¤ - 0,00 ¤ - 45,31 ¤

5.rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud ja tunnustatud nõuded
Nõude esitaja - Tunnustatud nõude summa - Rahuldatud nõude summa - Rahuldamata nõude summa
Eesti Vabariik (Jõgeva Maksuameti kaudu) - 12,91 ¤ - 0,00 ¤ - 12,91 ¤
Kokku 12,91 ¤ - 0,00 ¤ - 12,91 ¤

4. OÜ Santleks (pankrotis) maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on muu asjaolu PankrS § 162 lg 3, § 163 lg 5, § 28 tähenduses.
5. Vabastada Sirje Tael OÜ Santleks (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest pärast OÜ Santleks (pankrotis) pankrotivarasse Vaido Pajult 6 246,43 euro laekumist ja selle arvelt väljamaksete tegemist. Kuni pankrotihaldurilt vastava avalduse saamiseni ei tohi Äriregister kustutada OÜ-d Santleks (pankrotis) äriregistrist.
6. Kinnitada OÜ Santleks endise pankrotihalduri Vaido Paju tehtud vajalikud ja põhjendatud pankrotimenetluse kulud summas 9 565,02 eurot (üheksa tuhat viissada kuuskümmend viis eurot ja kaks senti).
7. Kohustada OÜ Santleks (pankrotis) endist pankrotihaldurit Vaido Paju't tasuma summa 6 246,43 (kuus tuhat kakssada nelikümmend kuus eurot 43 senti) eurot OÜ Santleks (pankrotis) pankrotivarasse hiljemalt 20.05.2014. a. OÜ Santleks (pankrotis) arveldusarve SEB Pangas on EE021010220017831016.
8. Määrata pankrotihalduri tasu summas 12 409,36 eurot (kaksteist tuhat nelisada üheksa eurot ja kolmkümmend kuus senti), mis jaguneb Vaido Paju 4/5 osa ehk summa 9 927,49 eurot ja Sirje Tael 1/5 osa ehk summa 2 481,87 eurot. Vaido Paju 4/5 suuruselt tasu osalt summas 9 927,49 eurot on tulumaks summas 1 567,50 eurot ja sotsiaalmaks summas 2 463,21 eurot, kokku maksud 4 030,71 eurot ja netotasu summas 5 896,78 eurot. Pankrotihaldur Sirje Taela tasu määrata OÜ-le Pemeto, registrikood 12579005 (büroo, mille kaudu haldur tegutseb).
9. Tasaarvestada Vaido Paju'le määratud pankrotihalduri tasu OÜ Santleks (pankrotis) nõudega Vaido Paju vastu summas 5 896,78 eurot.
10. Määrata OÜ Santleks (pankrotis) dokumentide hoidjaks juhatuse liige Taimar Kepp (isikukood 36809092728, elukoht Põlva). Pankrotihaldur Sirje Taela menetlusdokumendid jäävad Sirje Taela hoida.
11. Määrus saata pankrotihaldur Sirje Taelale, endisele pankrotihaldurile Vaido Pajule, võlgniku juhatuse liikmele ning avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele peale on õigus esitada määruskaebus Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse saamisest. PankrS § 164 lg 2 alusel võib võlausaldaja pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale esitada määruskaebuse, kui ta pankrotimenetluse lõpetamise avalduse vastu esitas PankrS § 162 lg 2, § 163 lg 2 sätestatud vastuväite.
 
 04.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Aleksandr Vahnin'le (sünniaeg 27.02.1983) 12.02.2014 korralduse nr 13-11/10817 maksuvõla tasumiseks summas 791.59 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Elmo Vahemäe'le (sünniaeg 20.04.1982) 12.02.2014 korralduse nr 13-11/10823 maksuvõla tasumiseks summas 244.00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Urmas Valge'le (sünniaeg 07.11.1966) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22694 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Viljar Vahkel'le (sünniaeg 02.10.1979) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22653 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel.
Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE891010220034796011 AS'is SEB Pank või arveldusarvele EE932200221023778606 Swedbank AS'is või arveldusarvele EE701700017001577198 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis või arveldusarvele EE403300333416110002 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, viitenumber 3100057358, OÜ Sammal (likvideerimisel, registrikood 11041166) pankrotimenetluse jätkamiseks 4000 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-14-9444. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 04.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. OÜ Paradise G-le (registrikood 11104040) 19.03.2014. a korralduse nr 9-1.4/16271 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot
2. OÜ Paradise G-le (registrikood 11104040) 04.03.2014. a korralduse nr 9-1.4/12809 2014. a jaanuarikuu käibedeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
3. Panga OÜ (registrikood 12000755) 18.03.2014. a korralduse nr 9-1.4/15678 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
4. Osaühing Paasmar-ile (registrikood 10033696) 24.03.2014. a korralduse nr 13-11/23698 maksuvõla tasumiseks summas 421.98 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
5. Polytrans OÜ-le (registrikood 12062779) 13.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/14620 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Pro100 OÜ-le (registrikood 12417917) 24.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/17582 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014 jaanuarikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Pointofview OÜ-le (registrikood 12509648) 12.12.2013. a korralduse nr 9-1.1/130035 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. POGNO OÜ-le (registrikood 12001465) 24.09.2013. a korralduse nr 9-1.1/111414 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a augustikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. PMG Media OÜ-le (registrikood 12564570) 27.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/18260 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. PMG Media OÜ-le (registrikood 12564570) 27.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/18261 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. PMG Magazines OÜ-le (registrikood 12564736) 27.03.2014. a korralduse nr 9-1.1/18259 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. PERITUS GROUP OÜ-le (registrikood 12302574) 10.02.2014. a korralduse nr 9-1.1/7628 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2012. a detsembrikuu ühendusesisese käibe aruandes (vorm VD) puuduste kõrvaldamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Aron Palm'ile (sünniaeg 21.11.1977) 04.03.2014. a korralduse nr 13-11/17336 maksuvõla tasumiseks summas 461.03 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Tatjana Pometova'le (sünniaeg 20.01.1956) 24.03.2014. a korralduse nr 13-11/22647 maksuvõla tasumiseks summas 202.83 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Priit Printsmann'ile (sünniaeg 06.06.1968) 20.01.2014. a korralduse nr 13-11/6329 maksuvõla tasumiseks summas 137.40 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. EastWood Group OÜ-le (registrikood 11364886) 10.02.2014 korralduse nr 9-1.1/7637 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD ja 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Effective Assurance OÜ-le (registrikood 12595458) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14585 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
3. Menufiks Grupp OÜ-le (registrikood 11212774) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14796 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
4. Menufiks Grupp OÜ-le (registrikood 11212774) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15886 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
5. Mastango OÜ-le (registrikood 12288093) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14756 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 04.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Igor Murnik'ile (sünniaeg 15.09.1954, aadressil Lõime 20-309, Tallinn, 10312 Harju maakond) 11.03.2014 korralduse nr 13-11/17659 maksuvõla tasumiseks summas 126,93 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Toivo Vastupäev (isikukood 34702160264) pärandvara (pankrotis) pankrotihaldur teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda kokkuleppel pankrotihalduriga. Võlgnik ja võlausaldaja võib esitada vastuväite kohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates. Informatsioon pankrotihaldurilt e-postiaadressil rein.vaiksaar@gmail.com või tel 5664 1968.
 
 04.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Osaühingule AQUATILIS (registrikood 10704771) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16937 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
2. OÜ-le Fraudoon (registrikood 11682847) 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/17184 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab teate tsiviilasjas nr 2-14-3513 OÜ BC 26 ja Optimera Estonia AS avaldus Sfinks Ehitus OÜ pankroti väljakuulutamiseks. Harju Maakohtu 04. aprill 2014. a määrusega määrati:
1. Rahuldada OÜ BC 26 ja Optimera Estonia AS avaldus Sfinks Ehitus OÜ ajutise halduri nimetamiseks.
2. Peatada Sfinks Ehitus OÜ vara suhtes toimuv sundtäitmine.
3. Keelata Sfinks Ehitus OÜ-l ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
4. Nimetada Sfinks Ehitus OÜ (registrikood 11544499) ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Sepper (Kotzebue 9, Tallinn 10402, e-post: Peeter.Sepper@haldur.eu).
5. Ajutisel halduril esitada kohtule pankrotiseaduse § 22 lg 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta hiljemalt 28.04.2014. a.
6. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 08.05.2014. a kell 15.00 saal 316 Kentmanni 13 Tallinn.

Edasikaebamise kord:
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts BASIC Ehitus (pankrotis; registrikood 10876979) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 22.04.2014 kell 11:00 Advokaadibüroo LEXTAL ruumides aadressil Rävala pst 4, 10143 Tallinn. Üldkoosoleku päevakord: Võlausaldajatele ettepaneku tegemine tagasivõitmise hagi esitamise kulude katteks kohtudeposiiti vahendite kandmiseks. Lisainformatsioon pankrotihaldurilt tel 640 0250 või e-posti aadressil mari.manniko@lextal.ee. Teate aluseks on PankrS § 79 lg 4.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Margus Ott (isikukood 37603180297), pankrotimenetluses toimub 21.04.2014. a algusega kell 10.00. Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas, aadressiga Posti 22 Viljandi. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie tööpäeva jooksul enne üldkoosolekut Leola 8a-10, Viljandi, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 5342 4725 või e-posti aadressil lya.pahnapuu@haldur.just.ee Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel.
 
 04.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi KTK-Asennus OÜ-le (registrikood 12341096) 04.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12864 sunniraha 100 euro tasumiseks 2013. a detsembrikuu tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise eest. Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Kristjan Kruuk'le (sünniaeg 09.06.1989) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22299 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Ivo Kurm'le (sünniaeg 21.02.1977) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22062 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

• Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn; edaspidi MTA) teatab, et Telimer Grupp OÜ-le (registrikood 11259706) on väljastatud 20.03.2014 maksuotsus nr 12.2-3/20972-3 maksustamisperioodide jaanuar 2013 - aprill 2013 sisendkäibemaksu vähendamise kohta summas 1175,61 eurot ning jäetakse rahuldamata maksustamisperioodi jaanuar 2013 - aprill 2013 tagastusnõue summas 1175,61 eurot.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti MTA lähimas teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.• Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et Davos Service OÜ-le (registrikood 11918379)on väljastatud 25.03.2014 maksuotsus nr 12.2-3/20970-3. Arvestades maksuotsuses nr 12.2-3/20970-3 välja toodud asjaolusid ja juhindudes MKS § 92 lg 1 p-st 2 ja 3 Maksu- ja Tolliamet otsustab:

1) Vähendada OÜ poolt deklareeritud maksustamisperioodi jaanuar kuni märts 2013 sisendkäibemaksu summas 1200,6 eurot (KMD rida 5);

2) Jätta maksustamisperioodi jaanuar kuni märts 2013 tagastusnõuded summas 1058,43 eurot rahuldamata (KMD rida 13);

3) Määrata tasumisele kuuluvat käibemaksu maksustamisperioodil märts 2013 summas 142,17 eurot (KMD rida 12).

4) Nõuda tagasi alusetult tagastatud käibemaksu enammaksed summas 522,49 eurot
Tasumisele kuulub maksusumma 664,66 eurot tasuda MTA arvelduskontole EE351010052031000004 SEB Pangas, arvelduskontole EE522200221013264447 Swedbankis, arvelduskontole EE401700017002872300 Nordea Pangas või arvelduskontole EE873300333499990003 Danske Bank AS Eesti filiaal, viitenumbriga 000338127150. Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates.

Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis (Lõõtsa 8a, Tallinn) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadeanded.
 
 04.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu ja Tolliamet (Lõõtsa 8a,15176 Tallinn) tegi:
Andres Renel’ile (sünniaeg 30.10.1968) 28.01.2014 korralduse nr 9-1.1/63 sunniraha tasumiseks 60 eurot 2012. a tuludeklaratsiooni esitamata jätmise eest.
Korralduste terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu-ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 04.04.2014 kohtumäärusega määras lõpetada Dalton Invest OÜ (registrikood 11268645, asukoht Niine 11 10414 TALLINN) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Likvideerida Dalton Invest OÜ ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
Dalton Invest OÜ likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Andres Tootsman.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Andres Tootsman tema ülesannetest pärast Dalton Invest OÜ kustutamist äriregistrist.
Määrata Dalton Invest OÜ dokumentide hoidjaks Viktor Saarestik (isikukood 35212250265).
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 163 lg 7 alusel alltoodud väljavõtte 03.04.2014. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-12-36085

1. Lõpetada Galina Kandrov'i (isikukood 45005204725) pankrotimenetlus raugemise tõttu.
2. Galina Kandrov'i võlausaldajate nõuete osad, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud:
I rahuldamisjärgu nõue Danske Bank A/S Eesti filiaal 1 380,00 ¤
II rahuldamisjärgu nõuded:
Danske Bank A/S Eesti filiaal 4 121,63 ¤
Ferratum Estonia OÜ 63,91 ¤
BIGBANK AS 5 212,81 ¤
Mulla tn 14 Haapsalu elamu korteriomanikud ühiselt 3 623,18 ¤
3. Määrata Galina Kandrov'i pankrotihalduri Andrus Õnnik'u tasuks 1 114,60 eurot (üks tuhat ükssada neliteist eurot ja 60 senti). Pankrotihalduri tasu välja mõista OÜ Pärnu Pinker Albert kasuks (arveldusarve SEB Pangas on EE311010902001686003).
4. Hüvitada menetlusabi korras riigi eelarvelistest vahenditest halduri tasu 397 (kolmsada üheksakümmend seitse) eurot, mis kanda OÜ Pärnu Pinker Albert arveldusarvele EE311010902001686003 SEB Pangas.
5. Vabastada Andrus Õnnik võlgniku Galina Kandrov'i pankrotihalduri kohustustest.
6. Algatada menetlus võlgnik Galina Kandrov'i pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamiseks.
7. Jätta Galina Kandrov'i kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik määramata ning kohustada Galina Kandrov'i ennast täitma kohustustest vabastamise menetluses usaldusisiku kohustusi.
8. Kinnitada pankrotihalduri poolt 26.02.2014. a ja 01.04.2014. a esitatud aruanne ja lisa.
9. Riigi Tugiteenuste Keskusel tagastada Haapsalu Linnamajanduse AS-ile (registrikood 10259288) arvelduskontole nr EE601010220010586012 SEB Pank kohtudeposiiti ajutise halduri kuludeks kantud summa jääk 148,80 ¤ (ükssada nelikümmend kaheksa eurot ja 80 senti).
9.1. Ajutise halduri kuludeks summas 1000 eurot tasus Haapsalu Linnamajanduse AS 17.09.2012. a Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 viitenumbriga 3100057277, selgitusega: "Ajutise halduri tasu Galina Kandrovi (Mulla 14-75 Haapsalu) pankrotiasjas. Ts asjas nr 2-12-36085.".
10. Avaldada pankrotimenetluse lõpetamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded PankrS § 163 lg 7 alusel.

Edasikaebamise kord
Käesolev määruse peale võib võlgnik 15 päeva jooksul selle kättesaamise päevast arvates esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja kaudu. Võlausaldaja võib pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale määruskaebuse esitada, kui ta menetluse lõpetamise avalduse vastu esitas vastuväite. Määruse peale, millega kohus on algatanud võlgniku kohustustest vabastamise menetluse, võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lõikele 1.
Menetlusabi andmise osas võib määruskaebuse samas korras esitada Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu.
 
 04.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohus määras 03.04.2014. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-6981 Sven Särki (sünd: 10.05.1986) pankrotiavaldus
1) nimetada Sven Särki ajutiseks pankrotihalduriks Olev Kuklase (kontaktaadress: Jüri 26, 65609 Võru; telefon: 5648 4843, 782 4348; e-post: kuklase@kuklase.ee);
2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses;
3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 24. aprillil 2014 algusega kell 15.30 Tartus, Kalevi 1 saal 453.
 
 03.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Urite Loomakasvatuse OÜ-le (registrikood 10008349) 24.01.2014. a intressinõude nr 13-3/11974 intressivõla tasumiseks summas 216,31 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le OK Advisers (registrikood 11956598) 19.02.2014. a intressinõude nr 13-3/24370 intressivõla tasumiseks summas 50,70 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Nakskov (registrikood 12208757) 28.02.2014. a intressinõude nr 13-3/28885 intressivõla tasumiseks summas 373,58 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
4. TIISMANNI BÜROO OÜ-le (registrikood 12324305) 28.01.2014. a intressinõude nr 13-3/13017 intressivõla tasumiseks summas 83,31 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates.
Intressinõude terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Intressinõue loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Boris Komarov'ile (sünd 09.10.1970) 22.01.2014. a otsuse nr 13-1/277, millega tunnistas kehtetuks 28.11.2013. a otsuse nr 13-1/4969, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava, intressimäära vähendamise ja arvestas ajatatud maksusummalt tagasiulatuvalt intressi maksukorralduse seaduse § 117 lg 1 kehtestatud määras.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et koostas Osaühingule Freisler (registrikood 11573549) 20.01.2014 maksuotsuse nr 12.2-3/16919-6. Arvestades maksuotsuses nr 12.2-3/16919-6 välja toodud asjaolusid ja juhindudes MKS § 92 lg 1 p-st 2 ja 3 ja MKM § 107 lg 4 Maksu- ja Tolliamet otsustab:
· vähendada maksustamisperioodi aprill 2013 sisendkäibemaksu summas 228,96 eurot;
· suurendada maksustamisperioodi mai 2013 20% maksustatavat käivet summas 144,27 eurot ning sellelt arvestatud käibemaksu summas 28,85 eurot;
· tagasi nõuda enammakstud käibemaks maksustamisperioodil aprill 2013 summas 228,96 eurot
· määrata tulumaksu ettevõtlusega mitteseotud kuludelt maksustamisperioodi aprill 2013 eest summas 365,18 eurot ja mai 2013 eest 46,02 eurot.
Määratud ja tagasinõutav maksusumma, kokku 669,01 eurot, (440,05 + 228,96), tuleb tasuda kas Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole EE351010052031000004 SEB pangas, arvelduskontole EE522200221013264447 Swedbankis, arvelduskontole EE401700017002872300 Nordea pangas või arvelduskontole EE873300333499990003 Danske Bank Eesti filiaalis, viitenumbriga 000332574754.
Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis (Lõõtsa 8a, Tallinn) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadeanded.
 
 03.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et koostas Osaühingule Freisler (registrikood 11573549) 17.01.2014 maksuotsuse nr 12.2-3/14765-24. Arvestades maksuotsuses nr 12.2-3/14765-24 välja toodud asjaolusid ja juhindudes MKS § 92 lg 1 p-st 2 ja 3 Maksu- ja Tolliamet otsustab:
· vähendada maksustamisperioodi veebruar 2013 sisendkäibemaksu summas 16 328 eurot;
· jätta rahuldamata maksustamisperioodi veebruar 2013 tagastusnõue summas 16 328 eurot;
· rahuldada maksustamisperioodi veebruar 2013 tagastusnõue summas 336,30 eurot;
· määrata tulumaksu ettevõtlusega mitteseotud kuludelt maksustamisperioodi veebruar 2013 eest summas 15 191,24 eurot;
· määrata tulumaksu ettevõtlusega mitteseotud kuludelt maksustamisperioodi märts 2013 eest summas 10 850,89 eurot.
Määratud maksusumma, kokku 25 705,83 eurot, tuleb tasuda kas Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole EE351010052031000004 SEB pangas, arvelduskontole EE522200221013264447 Swedbankis, arvelduskontole EE401700017002872300 Nordea pangas või arvelduskontole EE873300333499990003 Danske Bank Eesti filiaalis, viitenumbriga 000332574628.
Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis (Lõõtsa 8a, Tallinn) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadeanded.
 
 03.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Küllike Mitt teatab PankrS § 100 lg 4 alusel, et Osaühing STANEK (pankrotis, rk 10891968) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (sh teine nõuete kaitsmise koosolek) 22. aprillil 2014 algusega kell 10.00 aadressil Õpetaja 9a Tartu, Õigusbüroo Faktootum ruumides. Koosoleku päevakord: 1) Maanus Mürkhain'a vastu nõude müügi otsustamine; 2) pankrotimenetluses pärast esimest nõuete kaitsmise koosolekut haldurile esitatud nõude läbivaatamine ja tunnustamise otsustamine. Võlausaldajatel ja võlgnikul on õigus tutvuda esitatud nõudeavalduse ja kirjalikult esitatud vastuväidetega viie tööpäeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut Õigusbüroos Faktootum, halduriga eelnevalt tutvumise aja kokku leppides. Lisainfo telefonil 742 0583, 505 3344.
 
 03.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi Weclever OÜ-le (registrikood 12432779) 31.03.2014 korralduse nr 12.2-3/20716-16 sunniraha 440 euro tasumiseks teabe ja dokumentide (veebilehe programmeerimise tõendamine), esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 640 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral hiljemalt 14.aprilliks 2014.
Korralduste terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Taidre Veod OÜ-le (registrikood 11840884) 03.04.2014. a otsuse nr 12.2-3/22093-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 15.04.2014.

Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 03.04.14 kohtumäärusega määrati:
1. Jätta KREENHOLMI VALDUSE AKTSIASELTS (pankrotis), rg-kood 10176314, pankrotimenetluses 13. detsembri 2013 esialgne jaotusettepanek kinnitamata ja tagastada pankrotihaldurile.

2. Avaldada jaotusettepaneku kinnitamata jätmise kohtumääruse kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded ning saata kohtumäärus võlgnikule ja haldurile teadmiseks.

EDASIKAEBAMISE KORD

Pankrotihalduril on õigus esitada kohtumääruse peale määruskaebus Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.

Kohus selgitab, et menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 03.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 175 lg 7 alusel:
Kohus määras tsiviilasjas nr 2-11-23587 Lõpetada Agris Toode (sünd 13.02.1987) kohustustest vabastamise menetlus ja jätta Agris Toode pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamata.
Vabastada Kelly Kesk-Toode (sünd 26.12.1989) Agris Toode usaldusisiku kohustustest.
 
 03.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Gedamo Capital AS (pankrotis, rg-kood 12268372) pankrotimenetluses toimub 28.04.2014. a algusega kell 16.00. Koosoleku päevakord: Võlanõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie tööpäeva jooksul enne üldkooslekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel alusel.
 
 03.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 03.04.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse OÜ Compusoft (registrikood 10826600, asukoht Mahtra 1 pk 2622 13811 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada OÜ Compusoft ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Maire Arm (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN, telefon 664 0620, 501 8840, e-post maire@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 10.50 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 03.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 03.04.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse OÜ Vodelantes (registrikood 12229305, asukoht Pärtli tee 23 Suurupi küla Harku vald 76907 HARJU MAAKOND9 pankrotiavaldus.
Nimetada OÜ Vodelantes ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Maire Arm (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN, telefon 664 0620, 501 8840, e-post maire@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 10.30 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 03.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 03.04.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Maardu linna (Maardu Linnavalitsuse kaudu) avaldus Helle Reili (isikukood 44610180259) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Nimetada Helle Reili ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Maire Arm (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN, telefon 664 0620, 501 8840, e-post maire@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 10.40 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 03.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts Alter Ehitus (pankrotis, rk 10207104) pankrotimenetluses toimub 09. aprillil 2014 algusega kell 11.00 võlausaldajate üldkoosolek. Koosolek toimub aadressil Õpetaja 9a Tartu, OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides (hoone 2. korrusel). Koosoleku päevakord: 1) ülevaade pankrotimenetluse läbiviimisest; 2) pankrotimenetluse jätkamise või lõpetamise otsustamine. Avaldamise alus: PankrS § 79 lg 4.
 
 03.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
CGM Grupp Osaühing (pankrotis, registrikood 10199876) pankrotihaldur kutsub vastavalt pankrotiseaduse §-le 180 kokku võlausaldajate üldkoosoleku 11.04.2014. a kell 12.00 Era Liisingu Inkassoteenused AS'i ruumides aadressil Tartu mnt 24-20 Tallinn (hoone 3. korrusel). Koosoleku päevakord: võlgniku poolt esitatud kompromissettepaneku läbivaatamine ja kompromissi tegemise otsustamine. Kompromiss puudutab kõiki võlausaldajaid, kelle nõue on pankrotimenetluses tunnustatud. Täiendav teave haldurilt tel 505 3344 või e-posti aadressil: kyllike.mitt@haldur.just.ee.
 
 03.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
ABC Rent OÜ-le (registrikood 12146387) 20.03.2014 korralduse nr 13-11/21269 maksuvõla tasumiseks summas 176,23 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi: 1. Aleksandra Viljumovskaja'le (sünniaeg 11.01.1982) 15.01.2014 korralduse nr 9-1.4/232 2012. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 30 eurot rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

2. Wegler Flemming Wenzel'ile (sünniaeg 26.04.1945) 08.01.2014 korralduse nr 9-1.4/81 2012. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 30 eurot rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

3. Valdur Visla`le (sünniaeg 26.10.1963) 07.01.2014 korralduse nr 9-1.4/57 2012. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 30 eurot rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

4. Mikhail Velenteenko'le (sünniaeg 09.12.1987) 04.02.2014 korralduse nr 9-1.4/711 2012. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 30 eurot rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Pärnu teenindusbüroos (Riia mnt 233a, 80010 Pärnu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtumääruse resolutsiooni:
1. Rahuldada TAO MV OÜ esindaja Tatjana Maksimova 31.03.2014 määruskaebus.
2. Tühistada Viru Maakohtu 19.03.2014 määrus ajutise halduri nimetamise osas, avalduse menetlusse võtmise osas jääb 19.03.2014 määrus muutmata.
3. Vabastada ajutine pankrotihaldur Hillar Villers oma ülesannete täitmisest.
4. Nimetada Osaühing TAO MV (RK 10132263) pankrotimenetluses uueks ajutiseks pankrotihalduriks pankrotihaldur Sirje Tael (isikukood 46901096550, asukoht: Jaama 76, 50605 Tartu, tel 740 7610, GSM 5650 3342, sirje@stael.ee), kellel oma kohustuste täitmiseks: 1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud; 2) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele; 3) tagada võlgniku vara säilimine; 4) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusoleku vara käsutamiseks või keelduda sellest.

5. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel Pankrotiseaduse § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 03.05.2014 kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.

6. Keelata TAO MV OÜ-l ja mistahes isikutel teha toiminguid võlgniku varaga ilma ajutise halduri Sirje Tael'a nõusolekuta.

7. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas 14.05.2014 algusega kell 10.00 Kooli 2a, Jõhvi linnas.

8. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalised käesoleva määrusega.

9. Avaldada teade pankrotimenetluse algatamise, ajutise halduri nimetamise ning pankrotiasja läbivaatamise aja ja koha kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ühel korral.

10. Saata kohtumäärus ajutisele haldurile Sirje Tael'ale täitmiseks ning avaldajale, endisele ajutisele haldurile Hillar Villers'ile ja Viru Maakohtu registriosakonnale teadmiseks.

11. Toimetada kohtumääruse ärakiri menetlusosalistele kätte TsMS § 314 lg 2 ettenähtud korras.

12. Käeolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.

Edasikaebamise kord

Määruse peale ei saa esitada määruskaebust.
 
 03.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohus määras 03.04.2014. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-11876 Cuub OÜ (registrikood: 11410741) pankrotiavaldus 1) nimetada OÜ Cuub ajutiseks pankrotihalduriks Olev Kuklase (kontaktaadress: Jüri 26, 65609 Võru; telefon: 5648 4843, 782 4348; e-post: kuklase@kuklase.ee); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 24. aprillil 2014 algusega kell 16.00 Tartus, Kalevi 1 saal 453.
 
04.04.2014Õiend
Määruse tegemise kuupäev muudetud.
 
 02.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 02.04.2014 kohtumäärusega lõpetada Georg Kalmus pärandvara (isikukood 35908022741, surnud 21.02.2012) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Menetluskulud jätta avaldaja kanda.
Edastada määrus avaldajale ja teatada pankrotimenetluse lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Ene Ahas avaldab PankrS § 163 kohaselt alljärgneva teate: Liivo Kruusel (sünd 13.10.1967) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest Advokaadibüroos Ahas & Heringson GLO, Maakri 23A, Tallinn, kooskõlastades eelnevalt aja pankrotihalduriga tel 610 8108 või ene@pankrotivarad.ee. Lõpparuandele on võimalik esitada vastuväiteid Harju Maakohtule (Kentmanni kohtumaja) 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates.
 
 02.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Eamonn Francis O'Donoghue'le (sünd 2.09.1974) 25.03.2014 korralduse nr 13-11/24628 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Juri Deinekin'ile (sünd 9.09.1984) 18.02.2014 korralduse nr 13-11/13349 maksuvõla tasumiseks summas 30,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Aarne Teder'ile (sünd 8.05.1957) 25.02.2014 korralduse nr 13-11/15567 maksuvõla tasumiseks summas 84,99 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Yury Makarenko'le (sünd 22.09.1975) 22.01.2014 korralduse nr 13-11/6869 maksuvõla tasumiseks summas 287,10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Mati Turi'le (sünd 20.01.1968) 3.03.2014 korralduse nr 13-11/16631 maksuvõla tasumiseks summas 362,88 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Jaak Teessar'ile (sünd 31.07.1963) 3.03.2014 korralduse nr 13-11/17080 maksuvõla tasumiseks summas 1511,45 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Luz Adriana Arciniegas Gomez'ile (sünd 10.02.1959) 27.01.2014 korralduse nr 13-11/8770 maksuvõla tasumiseks summas 51,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Kwai Keung Cheung'ile (sünd 19.11.1964) 16.01.2014 korralduse nr 13-11/3545 maksuvõla tasumiseks summas 35,27 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Leonid Glamozda'le (sünd 31.10.1968) 23.01.2014 korralduse nr 13-11/7967 maksuvõla tasumiseks summas 46,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Anne Bjerkvik'ile (sünd 4.12.1978) 21.01.2014 korralduse nr 13-11/6758 maksuvõla tasumiseks summas 48,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Aleksandr Einer'ile (sünd 4.04.1962) 24.01.2014 korralduse nr 13-11/8493 maksuvõla tasumiseks summas 94,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Asmus Jacobsen'ile (sünd 21.04.1954) 28.01.2014 korralduse nr 13-11/8958 maksuvõla tasumiseks summas 39,69 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Michael Augustine Hayes'ile (sünd 28.08.1948) 27.01.2014 korralduse nr 13-11/8836 maksuvõla tasumiseks summas 60,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Zurab Beriya'le (sünd 20.03.1953) 23.01.2014 korralduse nr 13-11/7251 maksuvõla tasumiseks summas 34,65 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Tero Sakari Hattunen'ile (sünd 4.10.1984) 24.01.2014 korralduse nr 13-11/8501 maksuvõla tasumiseks summas 39,56 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Brian Daniel Guinan'ile (sünd 30.08.1947) 17.01.2014 korralduse nr 13-11/3643 maksuvõla tasumiseks summas 60,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Inga-Elle Edelsward'ile (sünd 17.02.1944) 23.01.2014 korralduse nr 13-11/7964 maksuvõla tasumiseks summas 65,04 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Jessica Fernström'ile (sünd 19.02.1966) 27.01.2014 korralduse nr 13-11/8909 maksuvõla tasumiseks summas 39,37 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Gary Brian Goodson'ile (sünd 7.10.1964) 16.01.2014 korralduse nr 13-11/3537 maksuvõla tasumiseks summas 242,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Gyrcelea-Ithaka-Maria Harito'le (sünd 21.06.1979) 3.03.2014 korralduse nr 13-11/16478 maksuvõla tasumiseks summas 175,36 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Imre Saareleht'ile (sünd 16.07.1984) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22348 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Keystar OÜ-le (registrikood 11033468) 02.04.2014. a otsuse nr 12.2-3/22167-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 11.04.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 02. aprilli 2014 määrusega määrati rahuldada Natalja Krassilnikova avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja Natalja Krassilnikova, isikukood 47407092230, pankrot 2. aprillil 2014. a kell 14.00. Nimetada Natalja Krassilnikova pankrotihalduriks Oliver Ennok (Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, Estonia pst 1, Tallinn 10143, tel 684 4400, 525 5757, e-post: oliver.ennok@haldur.just.ee). Määrata Natalja Krassilnikova võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 23. aprill 2014. a algusega kell 14.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 418. Kohustada Natalja Krassilnikovat kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 23. aprillil 2014. a kell 14.00. Kui Natalja Krassilnikova vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus teda trahvida, kohaldada sundtoomist või määrata arest kuni 3 kuud. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 02.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi T & M Solutions OÜ-le (registrikood 12168971) 12.03.2014 korralduse nr 9-1/1366 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 EUR rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi ELEMENT FASSAADID OÜ-le (registrikood 10236169) 28.03.2014 otsuse nr 7.1-5/4201 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 01.04.2014. a.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Heli Koppel'i (isikukood 48112300316) pankrotihaldur on koostanud PankrS § 158 lg 3 sätestatud aruande. Aruandega saab tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva kuulutuse ilmumisest Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlausaldajad võivad aruandele esitada vastuväite 10 päeva jooksul alates kuulutuse ilmumisest Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajja.
Koos pankrotimenetluse lõpetamisega otsustab kohus PankrS § 171 lg 1 alusel võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise. Võlausaldajad võivad PankrS § 171 lg 2 nimetatud asjaoludele tuginedes esitada kohtule võlgniku kohustustest vabastamisele vastuväite (ts.asi nr 2-13-33397).
Kuulutus on avaldatud PankrS § 163 lg 1 ja § 171 lg 1 alusel.
 
 02.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 163 lg 7 teate. 12.03.2014 määruse resolutsiooni kohaselt tsiviilasjas 2-10-58727:
1. Lõpetada Andrei Dõrlov'i (pankrotis, isikukood 38107310256) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
2. Andrei Dõrlovi (pankrotis) võlausaldajatel on tunnustatud nõuete eest jäänud raha saamata alljärgnevalt:

1. Võlausaldaja Swedbank Liising Aktsiaselts, rahuldamata nõue (eurodes) 95 034,16
2. Võlausaldaja Mihhail Solovov, rahuldamata nõue (eurodes) 3 834,70

3. Vabastada pankrotihaldur Ly Müürsoo Andrei Dõrlovi (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
4. Määrata Andrei Dõrlovi (pankrotis) pankrotihaldur Ly Müürsoo töötasuks 735 eurot.
5. Jätta Andrei Dõrlovi (pankrotis) pankrotimenetluse kulud võlgniku Andrei Dõrlovi (pankrotis) kanda.
6. Määrata Andrei Dõrlovile (pankrotis) pankrotihalduri tasu hüvitamiseks menetlusabi, mida ei mõisteta riigi tuludesse välja, summas 397 eurot.
7. Riigi Tugiteenuste Keskusel maksta välja pankrotihalduri tasu summas 397 eurot OÜ-le GetNetWork (registrikood 1138786) arvelduskontole nr 10220208629228 AS-s SEB Pank.
8. Algatada Andrei Dõrlovi (pankrotis) kohustustest vabastamise menetlus.
9. Nimetada Andrei Dõrlovi (pankrotis) usaldusisikuks Ly Müürsoo (isikukood 46208220284, e-post lyy.myyrsoo@mail.ee) ja kohustada teda täitma usaldusisiku kohustusi.
10. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
Määruse peale, millega kohus on algatanud võlgniku kohustustest vabastamise menetluse, võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite.
Maakohtu või ringkonnakohtu menetlusabi andmise või sellest keeldumise määruse peale ja kummagi määruse muutmise või tühistamise määruse peale, võib menetlusabi taotleja või saaja või Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu esitada määruskaebuse.
 
 02.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Meelis Roosing (pankrotis, sünd 29.05.1963) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 07.04.2014 kell 9.30 Advokaadibüroos Selberg & Ko aadressil Juhkentali 8 Tallinn (III korrus). Päevakord: 1. pankrotimenetluse lõpetamine; 2. pankrotimenetluse kulude kinnitamine; 3. usaldusisiku nimetamine. Teate avaldamise alus PankrS § 79 ja § 172 lg 1.
 
 02.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 29 lg. 1 alusel 01.04.2014 määruse tsiviilasjas 2-13-61230 OÜ Estelmet Cutting pankrotiavalduse asjas alljärgnevalt:

Kohus M Ä Ä R A S: lõpetada Estelmet Cutting OÜ, registrikood 12155162 pankrotimenetlus seoses raugemisega PankrS § 29 lg 1 alusel ja
ajutisel halduril OÜ Estelmet Cutting, registrikood 12155162 kustuda äriühing äriregistrist.

Määrata OÜ Estelmet Cutting, registrikood 12155162 dokumentide hoidjaks Raavo Raadik.

Avaldada käesoleva määruse otsustav osa Ametlikes Teadaannetes.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul selle kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Ajutine haldur võib määruse peale sama tähtaja jooksul samas korras kaevata temale määratud tasu osas. Võlausaldajad võivad sama tähtaja jooksul samas korras esitada määruskaebuse pankrotimenetluse teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.
 
 02.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab, juhindudes pankrotiseaduse § 30 lg 2, alljärgneva teate.
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja 02.04.2014. a kohtumääruse (2-13-32676) resolutsioon: Määrata Diana Menne (pankrotis, isikukood 48507094229) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2500 eurot ja selle maksmise tähtajaks võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele 15 päeva väljaandes Ametlikud Teadaanded võimaluse teatamisest, mis tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB Pank AS, nr EE932200221023778606 Swedbank AS, nr EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal või nr EE701700017001577198 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Pärnu Maakohtu viitenumber 3100057277.
Teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest. Kohtule tuleb esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Edasikaebamise kord: määrus ei ole edasikaevatav.
 
 02.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vladimir Forsunov (pankrotis, isikukood 35205160312) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 08.04.2014 kl 15.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25-303, Tallinn, alljärgneva päevakorraga: Usaludusisik võlgniku kohustustest vabastamise menetluses. Teade on avaldatud PankrS § 79 lg 4 alusel.
 
 02.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alla Holopova (pankrotis, isikukood 46501230243) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 08.04.2014 kl 14.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25-303, Tallinn, alljärgneva päevakorraga: Usaludusisik võlgniku kohustustest vabastamise menetluses. Teade on avaldatud PankrS § 79 lg 4 alusel.
 
 02.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) andis:
1. Kristo Niinlaupile (Niinlaup, sünniaeg 11.11.1985) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/24005 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. AR & Ko OÜ-le (registrikood 12025092) 19.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16195 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
2. Osaühingule AEVI (registrikood 10168522) 18.03.2014 korralduse nr 13-11/19602 maksuvõla tasumiseks summas 699,25 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Nordeco Värv OÜ-le (registrikood 11761558) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/24156 maksuvõla tasumiseks summas 657,76 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi urbangardening OÜ-le (registrikood 12615959) 02.04.2014 korralduse nr 12.2-3/22639-1, kus maksuhaldur on kohustanud urbangardening OÜ-d esitama 05.05.2014, 05.06.2014 ja 04.07.2014 kuupäevaks urbangardening OÜ ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid (raamatupidamise algdokumendid, pangakontode väljavõtted, kassa dokumendid, lepingud, pearaamat jm). Maksuhaldur hoiatab, et nimetatud korralduse täitmata jätmise korral kustutatakse urbangardening OÜ käibemaksukohustuslaste registrist. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176, Tallinn) teatab, et Rundver OÜ-le (registrikood 11495074) on tehtud 01.04.2014 otsus nr 12.2-3/22281-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 08.04.2014 a. Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tallinna teenindusbüroos (Lõõtsa 8a, 15176, Tallinn) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi OÜ-le ReiRei (registrikood 12421451) 28.03.2014 korralduse nr 12.2-3/22581-1, kus maksuhaldur on kohustanud OÜ-d ReiRei ilmuma 10.04.2014 kell 09:00 maksuhalduri juurde Maksu- ja Tolliametisse aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn ja andma teavet OÜ ReiRei Eestis toimuva ettevõtluse kohta ning esitama 01.01.2014-09.04.2014 ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid (raamatupidamise algdokumendid, pangakontode väljavõtted (perioodil 01.01.2014 - 09.04.2014), kassa dokumendid, lepingud, pearaamat jm). Maksuhaldur hoiatab, et nimetatud korralduse täitmata jätmise korral kustutatakse OÜ ReiRei käibemaksukohustuslaste registrist. Viimane korralduse täitmise tähtaeg on 14.04.2014 kell 10:00. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. OÜ-le Varo Ehitus (registrikood 11131047) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11206 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. SL Project OÜ-le (registrikood 11387775) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11653 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Visioner OÜ-le (registrikood 12315097) 28.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11765 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 28.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11766 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Hardi CRP OÜ-le (registrikood 12108300) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12185 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le Valenberg (registrikood 10760060) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12188 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. OÜ-le Varik-Tehnika (registrikood 10472668) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12217 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a septembri-, oktoobri-, novembri- ja detsembrikuu maksudeklaratsioonide vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Ivaste Arendus OÜ-le (registrikood 11470016) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12799 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. OÜ-le Inferno (registrikood 11574158) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12801 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ning 03.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12802 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
9. Greenwest OÜ-le (registrikood 12127792) 04.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12867 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Sandell Estonia OÜ-le (registrikood 12095046) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15715 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
11. Hamildeck Trade OÜ-le (registrikood 11677622) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15742 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
12. RMB Trans OÜ-le (registrikood 12577348) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15809 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
13. SL Project OÜ-le (registrikood 11387775) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15958 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
14. Royal Works OÜ-le (registrikood 11512938) 19.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16219 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
15. Rautell OÜ-le (registrikood 12082894) 19.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16408 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 02.04.2014 kohtumäärusega määras rahuldada S.T. Trade OÜ (registrikood 11360776, asukoht Õismäe tee 78-43 13513 TALLINN) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja S.T. Trade OÜ pankrot 02.04.2014. a kell 09.00.
Nimetada S.T. Trade OÜ pankrotihalduriks Peeter Sepper (OÜ Haldur, Kotzebue 9/11 pk 1509 10402 TALLINN, telefon 627 0444, 505 4013, faks 627 0456, e-post: peeter.sepper@haldur.eu).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 22.04.2014. a algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 416.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 02.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 31.03.2014 kohtumäärusega lõpetada Osaühing Raadi Aed (endise nimega OÜ Rõngu Aed) (registrikood: 10018900, asukoht: Näituse 5, Tartu 50409) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Terje Eipre'l likvideerida OÜ Raadi Aed kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta.
Vabastada Terje Eipre OÜ Raadi Aed ajutise pankrotihalduri kohustustest pärast OÜ Raadi Aed äriregistrist kustutamist.
Määrata OÜ Raadi Aed raamatupidamisdokumentide hoidjaks Toomas Rüütmann (isikukood: 360083000356).
Pankrotimenetluse lõpetamisest teatada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja määruse ärakiri edastada Tartu Maakohtu registriosakonnale, juhatuse liikmele, ajutisele haldurile.
Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Pärnu Maakohtus tegi 02. aprilli 2014 Kersti Lindlaane pankrotimenetluses järgmise kohtumääruse:
1. lõpetas kohus Kersti Lindlaan (pankrotis isikukood 48212054716 elukoht Kastani 1-12, Salme alevik Salme vald) pankrotimenetluse raugemise tõttu, kuna pankrotivarast ei jätku pankrotimenetlusega seotud väljamakseteks;
2. Vabastas kohus pankrotihaldur Veli Kraavi tema ametist Kersti Lindlaan'e (pankrotis) pankrotihaldurina;
2. Võlausaldajate tunnustatud nõuded, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud

1. AS SEB Pank 3 905,96 eurot
2. TF Bank AB 2 344,50 eurot


10. Algatas kohus Kersti Lindlaane suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses (PankrS § 175 lg 1, lg 11).
Kohus jättis kohustustest vabastamise menetluses nimetamata usaldusisikuks ja kohustas Kersti Lindlaant ise täitma usaldusisiku kohustusi.
Määrus kuulub viivitamatule täitmisele. Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse kirjalikult Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates (PankrS § 3 lg 2, § 150 lg 5, § 164 lg 1, TsMS § 661 1, 2)
11. Määrus kuulub viivitamatule täitmisele.
12. Määrus saata menetlusosalistele.


Edasikaebe kord
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse kirjalikult Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates (PankrS § 3 lg 2, § 150 lg 5, § 164 lg 1, TsMS § 661 lg 1, 2).
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohus määras 31.03.2014. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-8651 Artur Kenk (sünd: 27.01.1959) pankrotiavaldus
1) nimetada Artur Kenk ajutiseks pankrotihalduriks Anne Tammer (kontaktaadress: Kalevi 9 pk. 4, 51010 Tartu, e-post: haldur@tammer-tammer.ee, telefon: 504 3679, 733 3591);
2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses;
3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 24. aprillil 2014 algusega kell 15:00 Tartus, Kalevi 1 saal 453.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-7041 Võtta Valdo Künnapase (sünd 10.02.1970) avaldus menetlusse.
Nimetada Valdo Künnapase (sünd 10.02.1970) ajutiseks halduriks vandeadvokaadi Veli Kraavi (Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ, Tatari 25, 10116 Tallinn, e-post: veli.kraavi@kraaviab.ee).
Peatada Valdo Künnapase vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Valdo Künnapasel ajutise halduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 30.04.2014. a kell 10.00 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-2163 Lõpetada LM Ressurss OÜ (registrikood 12287567) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ja puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus.
Likvideerida LM Ressurss OÜ ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist. LM Ressurss OÜ likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele haldurile Svetlana Pildenile.
Vabastada ajutine haldur Svetlana Pilden pankrotimenetluses tema ülesannetest pärast LM Ressurss OÜ kustutamist äriregistrist.
Määrata LM Ressurss OÜ dokumentide hoidjaks Viktor Sagal (sünd 19.02.1966, elukoht Viimsi vald, Harjumaa).
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel Kohus määras tsiviilasjas nr 2-13-60879 Lõpetada Liidia ´uravljova (sünd 11.10.1946, surnud 22.07.2013. a) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ja puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Svetlana Pilden Liidia ´uravljova pärandvara pankrotimenetluses tema ülesannetest pärast pankrotimenetluse toimingute lõpetamist.
 
 01.04.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel Kohus määras tsiviilasjas nr 2-13-57833 Rahuldada Aleksandra Kapljuki avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Aleksandra Kapljuk'i (sünd 24.06.1985) pankrot 1. aprillil 2014. a kell 14.00.
Nimetada Aleksandra Kapljuk'i pankrotihalduriks Svetlana Pilden, asukoht Business Law Firm OÜ Liivalaia 21-17 10118 Tallinn tel 687 6195 e-post svetlana.pilden@haldur.just.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 21. aprill 2014. a algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 218.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile.
Kohustada Aleksandra Kapljuk'i kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 21. aprillil 2014. a kell 9.50. Kui Aleksandra Kapljuk vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus määrata trahv, kohaldada sundtoomist või aresti kuni 3 kuud.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-50251 Võtta Osaühing Johnny H.W. (registrikood 10749911) avaldus menetlusse.
Nimetada Osaühingu Johnny H.W. (registrikood 10749911) ajutiseks halduriks vandeadvokaadi Veli Kraavi (Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ, Tatari 25, 10116 Tallinn, e-post: veli.kraavi@kraaviab.ee).
Peatada Osaühingu Johnny H.W. (registrikood 10749911) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Osaühingul Johnny H.W. (registrikood 10749911) ajutise halduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 30.04.2014. a kell 10.30 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-50303 Võtta OÜ Beauté Absolue (registrikood 11115887) avaldus menetlusse.
Nimetada OÜ Beauté Absolue (registrikood 11115887) ajutiseks halduriks vandeadvokaadi Veli Kraavi (Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ, Tatari 25, 10116 Tallinn, e-post: veli.kraavi@kraaviab.ee).
Peatada OÜ Beauté Absolue (registrikood 11115887) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata OÜ-l Beauté Absolue (registrikood 11115887) ajutise halduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 30.04.2014. a kell 11.00 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le TR Capital Estate (registrikood 12002234) 24.03.2014 korralduse nr 9-1/1878 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
2. OÜ-le Veneer (registrikood 10243092) 12.03.2014 korralduse nr 9-1/1411 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Margus Peterson'ile (sünniaeg 24.05.1971) 03.03.2014 korralduse nr 13-7/456-2 teabe andmiseks, korraldus sisaldab hoiatust sunniraha 250 eurot rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodes. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Margus Peterson'ile (sünniaeg 24.05.1971) 05.02.2014 korralduse nr 13-7/456-1 teabe andmiseks, korraldus sisaldab hoiatust sunniraha 250 eurot rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodes. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 01.04.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Sirveliino OÜ (registrikood 12311277, asukoht Koskla tn 16 10615 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada Sirveliino OÜ ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Andrias Palmits (Advokaadibüroo Paas & Partnerid, asukoht Tondi 51 11316 TALLINN, telefon 614 8221, faks 614 8222, e-post andrias.palmits@abpp.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 13.50 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 01.04.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Andrus Kõnni (Andrus Kõnd, isikukood 37103300249) pankrotiavaldus.
Nimetada Andrus Kõnni ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Andrias Palmits (Advokaadibüroo Paas & Partnerid, asukoht Tondi 51 11316 TALLINN, telefon 614 8221, faks 614 8222, e-post andrias.palmits@abpp.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 13.30 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 01.04.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Tallinna linna (Tallinna Linnavaraameti kaudu) avaldus Georg Merioja (isikukood 37705112778) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Nimetada Georg Merioja pankrotihalduriks vandeadvokaat Andrias Palmits (Advokaadibüroo Paas & Partnerid, asukoht Tondi 51 11316 TALLINN, telefon 614 8221, faks 614 8222, e-post andrias.palmits@abpp.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 13.40 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
kooskõlas Pankrotiseaduse § 29 lg 4, teatab Harju Maakohus, et 31.03.2014 määrusega määras lõpetada Komponendid OÜ (registrikood 11877219) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. CAVANO OÜ-le (registrikood 12403074) 17.03.2014 korralduse 9-1.1/15444 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. COSMICRAY OÜ-le (registrikood 11475835) 25.02.2014 korralduse 9-1.1/11266 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. CORDEX SERVICE OÜ-le (registrikood 11912299) 25.02.2014 korralduse 9-1.1/11264 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. CAR INVEST24 OÜ-le (registrikood 12471667) 27.02.2014 korralduse 9-1.1/11590 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. BPS, OÜ-le (registrikood 11214247) 04.03.2014 korralduse 9-1.1/12892 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. CAMDEN INVEST, OÜ-le (registrikood 10141842) 25.02.2014 korralduse 9-1.1/11267 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1, lg 2 ja lg 3 alusel 01.04.2014 kohtumääruse (pankrotimääruse) resolutsiooni tsiviilasjas nr 2-14-3438:

1. Rahuldada Juri Beljajevi pankrotiavaldus.

2. Kuulutada välja füüsilise isiku Juri Beljajevi (isikukood 38406215217) pankrot 01. aprillil 2014 kell 14.00.

3. Nimetada pankrotihalduriks Ly Müürsoo (pankrotihalduri tunnistus 80; Väike- Ameerika 8-203, Tallinn, e-post lyy.myyrsoo@mail.ee)

4. Keelata Juri Beljajevil pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.

5. Kohustada Juri Beljajevit kohtus vandega kinnitama andmeid oma vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta.

6. Määrata võlausaldajate I üldkoosoleku toimumise ajaks 24. aprill 2014. a kell 12.00 Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas aadressil Jõhvi Kooli 2 a kell saalis nr6

7. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.

8. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue
esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

EDASIKAEBAMISE KORD

Määrusele võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates pankrotiteate avaldamisest.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Andrecor Kaubandus (registrikood 11633576) 19.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16232 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
2. Forestaurum OÜ-le (registrikood 10874970) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10605 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. Fotodelajet Baltic OÜ-le (registrikood 11334247) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10607 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
4. FORMERET OÜ-le (registrikood 12346790) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10606 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
5. Osaühingule AQUATILIS (registrikood 10704771) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14445 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
6. A-Remont OÜ-le (registrikood 12111325) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15556 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2013. aasta detsembrikuu maksudeklaratsioonide vorm TSD ja vorm KMD esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) andis:
1. Oleg Novo¸ilovile (Novo¸ilov, sünniaeg 16.08.1966) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/24079 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. AUDRONE BRAUER'ile (sünniaeg 17.07.1961) 03.03.2013. a korralduse nr 9-1.4/12745 2013. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. CETERUM OÜ-le (registrikood 12363564) 21.02.2014 korralduse nr 13-11/14580 maksuvõla tasumiseks summas 213,30 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

2. CONGRESS SYSTEMS OÜ-le (registrikood 11473523) 03.03.2014 korralduse nr 13-11/16344 maksuvõla tasumiseks summas 75,72 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. CARDPLAYER MEEDIA OÜ-le (registrikood 11547322) 19.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16184 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Kaupo Paesüld'ile (sünniaeg 13.10.1956) 25.01.2014. a korralduse nr 13-11/15290 maksuvõla tasumiseks summas 132.22 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Robert Provorov'ile (sünniaeg 18.05.1987) 26.02.2014. a korralduse nr 13-11/16041 maksuvõla tasumiseks summas 345.01 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Natalja Pavlova'le (sünniaeg 15.02.1967) 19.02.2014. a korralduse nr 9-1.4/9776 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
4. Erki Piirsalu'le (sünniaeg 20.01.1971) 25.02.2014. a korralduse nr 13-11/15327 maksuvõla tasumiseks summas 1009.28 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
5. Tarmo Pinnar'ile (sünniaeg 16.05.1963) 26.02.2014. a korralduse nr 13-11/16215 maksuvõla tasumiseks summas 55.82 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Planeeringute Grupp OÜ-le (registrikood 11113776) 17.03.2014. a. korralduse nr 13-11/19073 maksuvõla tasumiseks summas 191.40 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. PMG Magazines OÜ-le (registrikood 12564736) 25.03.2014. a. korralduse nr 9-1.4/17692 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
3. PMG Media OÜ-le (registrikood 12564570) 24.03.2014. a. korralduse nr 9-1.4/17058 2014. a veebruarikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
4. Petsec Trading OÜ-le (registrikood 11725982) 27.02.2014. a. korralduse nr 9-1.1/11741 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. PERSONALUTHYRARNA OÜ-le (registrikood 12038385) 27.02.2014. a. korralduse nr 9-1.1/11740 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Osaühing Painter Vara Ehitus-le (registrikood 11014838) 27.03.2014. a. korralduse nr 13-11/24858 maksuvõla tasumiseks summas 129.74 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
7. Parts Source OÜ-le (registrikood 12495691) 27.02.2014. a. korralduse nr 9-1.1/11537 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni ja maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Pro100 OÜ-le (registrikood 12417917) 13.03.2014. a. korralduse nr 9-1.4/14913 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
9. Proflex Media OÜ-le (registrikood 12097938) 13.03.2014. a. korralduse nr 9-1.4/14916 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
10. PR-Guru OÜ-le (registrikood 12342390) 19.02.2014. a. korralduse nr 9-1.1/10068 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Osaühing Polymeric-ule (registrikood 10263137) 17.03.2014. a. korralduse nr 13-11/18949 maksuvõla tasumiseks summas 105.60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing MARMIIRE (pankrotis; registrikood 10427633) nõuete kaitsmise koosolek toimub 22.04.2014 kell 12.00 aadressil Ahtri 8, 7 korrus,Tallinn, WTC Tallinn AS ruumides. Päevakord: 1. Nõuete kaitsmine; 2. Pankrotimenetlusega seotud muud küsimused. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 501 3121.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 alusel alltoodud teate:
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja 31. märtsi 2014. a määrusega tsiviilasjas nr 2-14-10167 võttis menetlusse Matti Rull'i (isikukood 35603296015, elukoht Pilvemäe talu Penuja küla Abja vald Viljandimaa) avalduse tema enda pankroti väljakuulutamiseks ning algatas pankrotimenetluse. Kohus nimetas ajutiseks panktotihalduriks vandeadvokaat Margo Normanni Advokaadibüroost Normann ja Partnerid (Lossi 37 Viljandi, tel 435 5370, e-post: abnormann@gmail.com). Kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks toimub 28. aprillil 2014. a algusega kell 10.30 Viljandi kohtumajas. Kohus peatab võlgniku vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
SERGEY LEVICHEV (pankrotis) nõuete kaitsmise koosolek toimub 22.04.2014 kell 12.30 aadressil Ahtri 8, 7 korrus,Tallinn, WTC Tallinn AS ruumides. Päevakord: 1. Nõuete kaitsmine; 2. Pankrotimenetlusega seotud muud küsimused. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 501 3121.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OLEG SILIT¦ENKO (pankrotis) nõuete kaitsmise koosolek toimub 22.04.2014 kell 13.15 aadressil Ahtri 8, 7 korrus,Tallinn, WTC Tallinn AS ruumides. Päevakord: 1. Nõuete kaitsmine; 2. Pankrotimenetlusega seotud muud küsimused. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 501 3121.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le TOP Golf (registrikood 12176320) 21.03.2014. a korralduse nr 12.2-3/22446-1 kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud OÜ TOP Golf 01.04.2014 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Antud teatega muudab maksuhaldur OÜ TOP Golf Maksu- ja Tolliametile tõendite esitamise tähtaega, milleks on 11.04.2014 kell 10.00.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 31.03.2014 kohtumääruseg määras võtta menetlusse Estelmet Machining OÜ (registrikood 12238899, asukoht Telliskivi 60 10412 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada Estelmet Machining OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Kristo Teder (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN, telefon 664 0620, e-post kristo.teder@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 21.04.2014. a kell 14.25 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 31.03.2014 kohtumääruseg määras võtta menetlusse Ljudmilla Illario¨ina (isikukood 45609050307) pankrotiavaldus.
Nimetada Ljudmilla Illario¨ina ajutiseks pankrotihalduriks Kristo Teder (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN, telefon 664 0620, e-post kristo.teder@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 21.04.2014. a kell 14.20 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 31.03.2014 kohtumääruseg määras võtta menetlusse Osaühing Eurodom Grupp (likvideerimisel, registrikood 11039985, asukoht Punane 6-319 13619 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada OÜ Eurodom Grupp (likvideerimisel) ajutiseks pankrotihalduriks Kristo Teder (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN, telefon 664 0620, e-post kristo.teder@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 21.04.2014. a kell 14.15 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 31.03.2014 kohtumääruseg määras võtta menetlusse Tallinna linna (Tallinna Linnavaraameti kaudu) avaldus Roman Vinogradov'i (Vinogradov, isikukood 34507260234) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Nimetada Roman Vinogradovi pankrotihalduriks Toomas Saarma (OÜ Haldur, Kotzebue 9 pk 1509 10412 TALLINN, telefon 627 0444, faks 627 0440 e-post: Toomas.Saarma@haldur.eu).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 14.00 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 31.03.2014 kohtumääruseg määras võtta menetlusse Success Group OÜ (registrikood 11519768, asukoht Pae 58-3 13620 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada Success Group OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Toomas Saarma (OÜ Haldur, Kotzebue 9 pk 1509 10412 TALLINN, telefon 627 0444, faks 627 0440 e-post: Toomas.Saarma@haldur.eu).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 14.10 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 31.03.2014 kohtumääruseg määras võtta menetlusse GoldTravel OÜ (registrikood 11461810, asukoht Toompuiestee 35 10149 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada GoldTravel OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Toomas Saarma (OÜ Haldur, Kotzebue 9 pk 1509 10412 TALLINN, telefon 627 0444, faks 627 0440 e-post: Toomas.Saarma@haldur.eu).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 08.05.2014. a kell 14.20 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Hansafarmer OÜ-le (registrikood 12191985) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11067 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. OÜ-le Somantik (registrikood 12495774) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11384 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Topmark OÜ-le (registrikood 12193234) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11494 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Ipatar Grupp OÜ-le (registrikood 12206882) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11545 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le Inpatex (registrikood 12233889) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11548 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. OÜ-le Krantz (registrikood 10312501) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11550 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Outdoor OÜ-le (registrikood 12155044) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11552 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Urkik OÜ-le (registrikood 11495826) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11567 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. V.F.Y.Group OÜ-le (registrikood 11964965) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11568 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Wine Link OÜ-le (registrikood 12129101) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11599 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Green-PIK KANAK OÜ-le (registrikood 11630431) 28.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11692 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. RefExpress OÜ-le (registrikood 12295561) 28.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11695 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. Topp HD OÜ-le (registrikood 11767905) 28.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11698 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. MTÜ-le Innovaatilised Internetilahendused OÜ-le (registrikood 80291690) 28.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11709 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. OÜ-le Virtest Video (registrikood 11513582) 28.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11722 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 28.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11723 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
16. OÜ-le Terisca (registrikood 12315849) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.4/12495 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
17. OÜ-le Furalta (registrikood 12433141) 06.03.2014 korralduse nr 9-1.4/13466 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2014. a märtsi-, aprilli- ja maikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
18. Ruzam OÜ-le (registrikood 12523648) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14773 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
19. Gesvanna OÜ-le (registrikood 11573970) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15467 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
20. MTÜ-le Rock Ramp (registrikood 80266628) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15805 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
21. HelgaART OÜ-le (registrikood 12534439) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15872 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
22. OÜ-le Heamark (registrikood 11477745) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15873 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
23. Rigaz Jany OÜ-le (registrikood 10132406) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15903 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
24. Hands4Rent OÜ-le (registrikood 12223633) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15926 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
25. OÜ-le Infrabalt (registrikood 12070678) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16014 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
26. Traiceret OÜ-le (registrikood 11542106) 19.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16412 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
27. OÜ-le Tragi Grupp (registrikood 11373218) 21.03.2014 korralduse nr 9-1.1/16678 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
28. Trassiarenduse OÜ-le (registrikood 11347468) 28.03.2014 korralduse nr 9-1.1/18460 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 31.03.2014 korralduse nr 9-1.4/19169 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
kooskõlas Pankrotiseaduse § 29 lg 4, teatab Harju Maakohus, et 31.03.2014 määrusega määras lõpetada Komponendid OÜ (registrikood 11877219) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 29 lg 4, teatab Harju Maakohus, et 31.03.2014 määrusega määras lõpetada OÜ Kaliiber (registrikood 11068863) pankrotimenetluse pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 29 lg 4, teatab Harju Maakohus, et 31.03.2014 määrusega määras lõpetada osaühing Fidenta (registrikood 11606763) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts PROLINE (pankrotis), registrikood 10436767, pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 9.00-17.00 OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo ruumides asukohaga Tatari 25, Tallinn, eelnevalt kokku leppides tel 50 14196. Vastuväite lõpparuandele võivad võlausaldajad esitada Harju Maakohtule (Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, Tallinn) 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest. Käesolev teade on avaldatud pankrotihalduri Heikki Ojamaa poolt tulenevalt PankrS §-st 163 lg 1.
 
 01.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Margus ¦uman (pankrotis, sünd 09.09.1980. a) võlausaldajate üldkoosolek toimub 22.04.2014 kell 16.00 aadressil Roseni 7, II korrus Tallinn.
Päevakord:
1. Pankrotimenetluse lõpetamise otsustamine ja sellega seotud küsimused;
2. Usaldusisiku nimetamise otsustamine.
Teate avaldamise alus § 79 lg 4, avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Lisainfo indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 01.04.2014PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-13-58456, PankrS § 33 lg 1 alusel alltoodud teate:
1. Kuulutada välja Rünno Niitsalu (isikukood 38305075217, elukoht: Kooli 11-2, Vajangu küla, 46002 Tamsalu vald, Lääne-Virumaa, e-post: rynno1020@hot.ee) pankrot.
2. Nimetada Rünno Niitsalu pankrotihalduriks Reet Relvik (pankrotihalduri tunnistus nr 26, asukoht Laada 29, 44310 Rakvere, tel nr 513 4190, e-post reetrelvik@hot.ee).
3. Rahuldada ajutise halduri taotlus osaliselt ja määrata riigi vahenditest pankrotihaldur Reet Relvik'ule (arveldusarve nr 10502008206006 AS-is SEB Pank) ajutise pankrotihalduri tasu summas 397 (kolmsada üheksakümmend seitse) eurot, millele lisandub sotsiaalmaks 131.01 euro.
4. Korraldada võlausaldajate esimene üldkoosolek 17. aprillil 2014 kell 10.00 Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas (Rohuaia 8, Rakvere).
5. Avaldada kohtumääruse resolutsiooni punktid 1, 2 ja 3 kohtuteadete avaldamiseks ettenähtud korras väljaandes Ametlikud Teadaanded ühel korral, märkides, et võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
6. Saata kohtumäärus pankrotihaldurile täitmiseks, Viru Maakohtu registriosakonnale ja pankrotivõlgnikule teadmiseks.
7. Kohtumäärus kuulub täitmisele viivitamatult.
8. Saata kohtumäärus pärast jõustumist Riigi Tugiteenuste Keskusele määruse resolutsiooni punkti 3. osas täitmiseks.

Edasikaebamise kord -
Pankrotivõlgnikul on õigus esitada kohtumääruse peale määruskaebus Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse kättetoimetamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 01.04.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 31.03.2014. a määrusega võlgniku Leino Pank avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja võlgniku Leino Pank (ik 37209304716) pankrot 31. märtsil 2014. a kell 15.00. Nimetada võlgniku Leino Pank pankrotihalduriks Andres Tootsman (asukoht Roseni 7, Tallinn 10111, e-post andres.tootsman@haldur.just.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 17.04.2014. a algusega kell 13.30 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu III korruse saalis nr 317.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse Riigikohtule. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 01.04.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Rahuldada võlgniku Ludmilla Tamm avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja võlgniku Ludmilla Tamm (ik 45508040019, elukoht Koidu 76A, Keila, Harjumaa, e-post tammmilla@hot.ee) pankrot 31. märtsil 2014. a kell 15.00. Nimetada võlgniku Ludmilla Tamm pankrotihalduriks Andres Tootsman (asukoht Roseni 7, Tallinn 10111, e-post andres.tootsman@haldur.just.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 17.04.2014. a. algusega kell 13.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu III korruse saalis nr 317. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse Riigikohtule. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 01.04.2014PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 28.03.2014 kohtumäärusega välja kuulutada Krista Muug (isikukood: 47108122761, elukoht: Jaani talu, Meeksi küla, Meeksi vald, Tartumaa) pankrot 26. märtsil 2014. a kell 15.00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7).
Nimetada pankrotihalduriks Terje Eipre (Õpetaja 9a 51003 Tartu, e-post einar.vallandi@haldur.just.ee, tel 511 8670, 7420 583).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 30. aprillil 2014. a kell 15.00 Tartu kohtumajas (asukoht Kalevi 1 Tartu 50092, saal 348) (PankrS § 31 lg 6).
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Enne pankroti väljakuulutamist kohaldatud hagi tagamise abinõud jäävad kehtima (PankrS § 31 lg 6).
Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded (PankrS 33 lg 1).
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu ja Tolliamet (Lõõtsa 8a,15176 Tallinn) tegi:
Igor Safronov'ile (sünniaeg 20.12.1976) 25.03.2014 korralduse nr 9-1.1/1902 sunniraha 60 eurot tasumiseks 2012. a füüsilise isiku tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 90 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Pärnu teenindusbüroos (Riia mnt 233a, 80010 Pärnu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 01.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
Andrei Stepani¨t¨ev'ile (sünniaeg 25.08.1987) 07.03.2014 korralduse nr 9-1.4/ 1121 koos hoiatusega tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks. Mittetäitmise korral määratakse sunniraha.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Paide teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas.
Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu menetluses on Stahlhut Puit OÜ, rg-kood 11478733, asuk Tila küla, Tartu vald, 60532 Tartumaa pankrotiavaldus, tsiviilasi nr 2-13-57762. Tartu Maakohtu 31.03.2014 määrusega määrati pankrotiseaduse § 30 lg 1 alusel Stahlhut Puit OÜ pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2000 (kaks tuhat) eurot ning maksmise tähtajaks 30.04.2014. Rahasumma tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB Pank või nr EE932200221023778606 Swedbank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal või nr EE701700017001577198 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, viitenumber 3100057455 selgitusega menetluskulud, tsiviilasi 2-13-57762. Maksmist tõendav dokument esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Ajutise halduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või ajutise pankrotihalduri Sirje Taela juures (Jaama 76 D-korpus, Tartu, tel 5650 3342). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus Stahlhut Puit OÜ pankrotimenetluse raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 31.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 157 p 6 alusela alltoodud teate:
Harju Maakohtu 26.03.14 määrusega:
1. Lõpetada Vanatoa Arenduse OÜ (pankrotis, registrikood 10960439) pankrotimenetlus menetlus.
2. Kinnitada Vanatoa Arenduse OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate üldkoosolekul 11.03.2014 vastu võetud kompromiss, mille kohaselt tasutakse Vanatoa Arenduse OÜ (pankrotis) kohustused alljärgnevalt:
2.1. Kompromissi sõlmimisega rahuldatakse Vanatoa Arendus OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate II järgu tunnustatud nõudeid 3% ulatuses.
2.2. Kompromissi täitmise teostamine ja järelevalve jääb haldurile. Kompromiss kehtib kaks (2) kuud peale selle kinnitamist kohtu poolt.
2.3. Võlgniku juhatuse liige Henrik Dam kannab kompromissiga võetud kohustuste täitmise tagamiseks 51 527,38 eurot pankrotihaldur Rein Vaiksaar ametialasele arvelduskontole nr EE681010010771742017 SEB pangas seitsme tööpäeva jooksul pärast kompromissi kinnitamist kohtu poolt.
2.4. Kompromissiga võtab võlgniku juhatuse liige Henrik Dam (Taani Kuningriigi isikukood (ik 281161-1207, sünd 28.11.1961) enda kanda Vanatoa Arenduse OÜ (pankrotis) kohustusi kokku summas 51 527,38 eurot, millest rahuldatakse võlausaldajate II järgu nõudeid kokku ulatuses järgmiselt:
Võlausaldaja - Tunnustatud II järgu nõue (eurodes) - Väljamakse (eurodes)
Maksu- ja Tolliamet - 55 645,58 - 1 669,37
OÜ Viies Element - 1 499,81 - 44,99
AS G4S Eesti - 601,14 - 18,03
OÜ Laadur - 549,03 - 16,47
AS TALLINNA VESI - 204,46 - 6,13
HGV Holding ApS - 33 948,91 - 1 018,47
Jumbo Pacific Limited - 32 7624,60 - 9 828,74
Swan International ApS - 643 827,60 - 19 314,83
Swan Trade & Finance ApS - 93 482,42 - 2 804,47
VR Holding ApS (Tallinna Teede AS) - 0 - 0
VR Holding ApS (Herteros OÜ) - 0 - 0
VR Holding ApS (Herteros OÜ) - 19 438,80 - 583,16
VR Holding ApS - 39 440,65 - 1 183,22
Caesari Turvateenuse AS - 250,45 - 7,51
AS Eesti AGA - 16,74 - 0,50
Notar Anneli Alekand - 44,95 - 1,35
Tallinna Linn - 1 004,21 - 30,13
Kokku 1 217 579,35 - 36 - 527,38

2.5. Hüvitatakse järgmised pankrotimenetlusega seonduvad kulud: halduri poolt tehtud menetluskulud ja töötasu summas 15 000 eurot (sh käibemaks 20%) Causa Õigusbüroo OÜ-le (registrikood 10955993), mille kaudu pankrotihaldur tegutseb.
3. Vabastada Rein Vaiksaar Vanatoa Arenduse OÜ (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest peale kompromissist tulenevate kohustuste täitmist.
4. Jätta Vanatoa Arenduse OÜ (pankrotis) likvideerimata.
5. Halduril avaldada teade kompromissi kinnitamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
6. Kohtu poolt kinnitatud kompromiss on täitedokument pankrotimenetluses tunnustatud nõuete suhtes.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Neofood OÜ-le (registrikood 12333681) 31.03.2014. a otsuse nr 12.2-3/22362-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 11.04.2014.

Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi 26.03.2014 OÜ-le Afrolaak (registrikood 12318196) korralduse nr 12.2-3/21545-9 dokumentide esitamiseks ja teabe andmiseks. Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, Tartu 50050) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 31.03.2014 kohtumäärusega määras kinnitada Tiia Martins'i (Martins, isikukood 45506164922, surnud 30.09.2011) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada Tiia Martinsi pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada Andres Tootsman Tiia Martinsi pärandvara (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 31.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 31.03.2014 kohtumääruseg määras kinnitada Edith Matsalu (pankrotis, isikukood 46606130319) pankrotimenetluses pankrotihaldur Andrias Palmitsa (Palmits) poolt koostatud jaotusettepanek.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
LONVILD OÜ-le (registrikood 10221956) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11361 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu ühendusesisese käibe aruandes (vorm VD) puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Kaire Luigele (Luik, sünd 08.10.1969) 25.02.2014 korralduse nr 13-11/14927 maksuvõla tasumiseks summas 65,88 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Marek Laanemets'ale (sünd 04.06.1974) 21.02.2014 korralduse nr 13-11/14642 maksuvõla tasumiseks summas 2078,37 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
OÜ-le LKM MAJAD (registrikood 12015113) 17.03.2014 korralduse nr 13-11/19005 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi ALFASTEEL BALTIC OÜ-le (registrikood 11270263) 07.03.2014 otsuse nr 7.1-5/3163 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 07.03.2014. a.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Cardplayer Meedia OÜ-le (registrikood 11547322) 24.03.2014 korralduse nr 9-1/1888 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
2. Ehituse Õigusbüroo OÜ-le (registrikood 11552085) 24.03.2014 korralduse nr 9-1/1868 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
3. Timberjack OÜ-le (registrikood 11516072) 24.03.2014 korralduse nr 9-1/1887 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
4. AR Logistic OÜ-le (registrikood 10936694) 12.03.2014 korralduse nr 9-1/1439 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
5. Kullassepa Kelder OÜ-le (registrikood 10226857) 12.03.2014 korralduse nr 9-1/1413 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
6. Sõreste Karjäär OÜ-le (registrikood 10938581) 12.03.2014 korralduse nr 9-1/1602 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
7. Cum Grano OÜ-le (registrikood 10925443) 12.03.2014 korralduse nr 9-1/1435 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
8. Meganor OÜ-le (registrikood 10634496) 12.03.2014 korralduse nr 9-1/1421 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Jaak Aaderile (Aader, sünniaeg 13.01.1975.a) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.4/12238 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 65 eurot rakendamise hoiatusega;
2. Federico Trans OÜ-le (registrikood 12447982) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10600 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. ATM Puhastus OÜ-le (registrikood 11952531) 18.03.2014 korralduse nr 13-11/19517 maksuvõla tasumiseks summas 805,34 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Osaühingule Ares-Pargi (registrikood 10335902) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15733 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
3. A.T.N. Varahaldus OÜ-le (registrikood 11334299) 05.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13453 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Federico Trans OÜ-le (registrikood 12447982) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10600 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Alumento Mobile OÜ-le (registrikood 12050210) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10599 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Alkomarket Balti OÜ-le (registrikood 12226360) 20.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10290 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm VD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Almerica OÜ-le (registrikood 11761630) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11631 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 29 lg 4, teatab Harju Maakohus, et 28.03.2014 määrusega määras lõpetada Juri Jaskelainen (isikukood 35906070325) pankrotimenetluse pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.
 
 31.03.2014PankrotiteatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel Harju Maakohtu 31.03.2014 kohtumääruse 2-14-8451 resolutsiooni väljavõtte:
Rahuldada Julia Zimina avaldus Tatjana Vares’e (isikukood 46706270291) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja Tatjana Varese (isikukood 46706270291) pärandvara pankrot 31. märtsil 2014 kell 15.00. Nimetada Tatjana Varese (isikukood 46706270291) pärandvara pankrotihalduriks vandeadvokaat Andrias Palmits (Advokaadibüroo Paas & Partnerid; asukoht Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn; e-post: andrias.palmits@abpp.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 22. aprill 2014 kell 10.00 ning koosoleku toimumise kohaks Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja (aadress Tartu mnt 85, Tallinn) saal nr 9. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Teatada, et võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist (pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2). Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul võlgniku vara kohta pankrotihaldurile teabe andmise kohustus on ka kolmandatel isikutel, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara. Teha käesolev määrus PankrS § 33 lg 1 alusel teatavaks väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Peter Friesen'ile (sünd 12.08.1953) 18.02.2014. a intressinõude nr 13-3/23477 intressivõla tasumiseks summas 18,09 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
2. Tiiu Kesküla'le (sünd 12.06.1954) 13.02.2014. a intressinõude nr 13-3/21065 intressivõla tasumiseks summas 10,72 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
3. Martti Viljami Keski-Pukkila'le (sünd 18.11.1946) 13.02.2014. a intressinõude nr 13-3/21059 intressivõla tasumiseks summas 46,34 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
4. Epp Kenk'ile (sünd 14.04.1964) 13.02.2014. a intressinõude nr 13-3/21050 intressivõla tasumiseks summas 10,33 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
5. Veera Jegorova'le (sünd 16.04.1982) 13.02.2014. a intressinõude nr 13-3/21037 intressivõla tasumiseks summas 15,88 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
6. Mati Janter'ile (sünd 26.04.1944) 13.02.2014. a intressinõude nr 13-3/21035 intressivõla tasumiseks summas 88,84 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
7. Maire Kylliki Ijäs'ile (sünd 24.03.1928) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20853 intressivõla tasumiseks summas 37,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
8. Mare Heinsaar'ele (sünd 02.03.1953) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20820 intressivõla tasumiseks summas 13,32 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
9. Marina Danilevskaja'le (sünd 15.04.1969) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20703 intressivõla tasumiseks summas 12,10 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
10. Sergey Bazyukin'ile (sünd 15.12.1987) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20691 intressivõla tasumiseks summas 13,48 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
11. Audrone Brauer'ile (sünd 17.07.1961) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20667 intressivõla tasumiseks summas 55,68 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
12. Liia Aru'le (sünd 12.10.1977) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20612 intressivõla tasumiseks summas 35,28 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
13. Anna Azovtseva'le (sünd 07.07.1987) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20598 intressivõla tasumiseks summas 34 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
14. Dmitrei Iolkin'ile (sünd 13.09.1982) 11.02.2014. a intressinõude nr 13-3/19810 intressivõla tasumiseks summas 37,68 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
15. Vjat¨eslav Matja¨in'ile (sünd 06.09.1964) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/31243 intressivõla tasumiseks summas 95,33 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
16. Viive Markowski'le (sünd 15.05.1935) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/31241 intressivõla tasumiseks summas 13,96 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
17. Risto Malm'ile (sünd 03.01.1965) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/31222 intressivõla tasumiseks summas 30,58 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
18. Natalja Miettinen'ile (sünd 29.10.1976) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/31192 intressivõla tasumiseks summas 10,51 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
19. Liina Maks'ile (sünd 05.06.1977) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/31171 intressivõla tasumiseks summas 11,23 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
20. Addold Adolf Mossin'ile (sünd 12.12.1919) 06.03.2014. a intressinõude nr 13-3/31064 intressivõla tasumiseks summas 14,79 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
21. Riho Kompus'ele (sünd 12.03.1971) 27.02.2014. a intressinõude nr 13-3/28680 intressivõla tasumiseks summas 1123,61 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
22. Raoul Kurvits'ale (sünd 03.02.1961) 27.02.2014. a intressinõude nr 13-3/28677 intressivõla tasumiseks summas 16,42 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
23. Riku Pekka Mattila'le (sünd 28.03.1966) 27.02.2014. a intressinõude nr 13-3/28581 intressivõla tasumiseks summas 72,33 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
24. Ilmar Kolats'ile (sünd 13.05.1964) 27.02.2014. a intressinõude nr 13-3/28576 intressivõla tasumiseks summas 1330,34 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
25. Olga Lopatina'le (sünd 09.06.1962) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/25140 intressivõla tasumiseks summas 27,26 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
26. Lehte Laansoo'le (sünd 30.04.1950) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/25105 intressivõla tasumiseks summas 11,50 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
27. Lauri Laidro'le (sünd 01.03.1974) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/25099 intressivõla tasumiseks summas 10,21 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
28. Igor Lepetukhin'ile (sünd 29.12.1945) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/25055 intressivõla tasumiseks summas 25,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
29. Denis Larkin'ile (sünd 13.02.1985) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/25030 intressivõla tasumiseks summas 11,44 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
30. Ahto Laanemägi'le (sünd 14.08.1965) 20.02.2014. a intressinõude nr 13-3/24988 intressivõla tasumiseks summas 14,63 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
31. Aire Kurm'ile (sünd 13.04.1969) 18.02.2014. a intressinõude nr 13-3/23251 intressivõla tasumiseks summas 13,41 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
32. Martin Otema'le (sünd 19.07.1943) 21.03.2014. a intressinõude nr 13-3/40576 intressivõla tasumiseks summas 28,46 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
33. Igor Kot¨atov'ile (sünd 27.07.1969) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20381 intressivõla tasumiseks summas 13,21 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
34. Ülle Kukk'ele (sünd 28.10.1965) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20623 intressivõla tasumiseks summas 17,41 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
35. Meelis Metsar'ile (sünd 11.06.1988) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20842 intressivõla tasumiseks summas 369,39 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
36. Jaana Kula'le (sünd 04.01.1971) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20392 intressivõla tasumiseks summas 39,84 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
37. Svetlana Pu¨karjova'le (sünd 22.02.1970) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20847 intressivõla tasumiseks summas 167,21 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
38. Ene Mägi'le (sünd 29.03.1961) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20849 intressivõla tasumiseks summas 132,88 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
39. Denis Kobzev'ile (sünd 24.08.1985) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20369 intressivõla tasumiseks summas 21,53 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
40. Riho Koppel'ile (sünd 04.07.1974) 12.02.2014. a intressinõude nr 13-3/20522 intressivõla tasumiseks summas 12,49 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates.
Intressinõude terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Intressinõue loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi AB Raamat OÜ-le (registrikood 12382076) 28.03.2014. a otsuse nr 12.2-3/22154-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 07.04.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Anatoli Kuraev’ile (sünniaeg 05.12.1965) 05.03.2014 teate nr 12.2-3/378-1 maksumenetluse lõpetamise kohta.

Teate terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
Teade loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödudes selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 31.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud 28.03.2014. a kohtumääruse resolutsiooni:
Lõpetada Reet Valdru (pankrotis, isikukood 46010214914) pankrotimenetlus PankrS § 163 lg 3 alusel lõpparuande kinnitamisega.

Pankrotimenetluses tunnustatud võlausaldajate nõuded, millises ulatuses jäi võlausaldajatel raha saamata:
I järk
Võlausaldaja nõue eurodes jaotis
1. AS SEB Pank 17 932.83 100%
II järk
1. AS Swedbank Liising 1223.59 17,73%
2. Eesti Vabariik (Haridus-ja Teadusministeerium)
5678.53 82,27%
III järk
1. AS BIGBANK 3197.03 100%

Kinnitada Pankrotihalduri tasu suuruseks 600 eurot, millele lisandub sotsiaalmaks 198 eurot.

Kinnitada pankrotimenetluse kulud summas 120 eurot.

Vabastada Aet Liivand Reet Valdru (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.

Võlgniku võlast vabastamise menetluse algatamise lahendab kohus eraldi määrusega.

Ulatuses, milles võlausaldajate tunnustatud nõuded on pankrotimenetluses jäänud rahuldamata, on käesolev määrus täitedokumendiks.

Käesoleva määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 7, teatab Harju Maakohus, et 27.03.2014 määrusega määras kinnitada OÜ Pirita tee 26 (pankrotis, registrikood 11416324) võlausaldajate esimese üldkoosoleku 18.02.2014 otsuse lõpetada OÜ Pirita tee 26 (pankrotis) ettevõtte tegevus ning juriidilisest isikust võlgnik, likvideerides ja kustutades äriühingu pankrotimenetluse lõppedes registrist.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 7, teatab Harju Maakohus, et 27.03.2014 määrusega määras kinnitada Osaühing Drews Auto (pankrotis, registrikood 10920641) võlausaldajate esimese üldkoosoleku 18.02.2014 otsuse lõpetada Osaühing Drews Auto (pankrotis) ettevõtte tegevus ning juriidilisest isikust võlgnik, likvideerides ja kustutades äriühingu pankrotimenetluse lõppedes registrist.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Natalja Romanova (isikukood 47606040268) pankrotihaldur Andrias Palmits teatab pankrotiseaduse § 163 lg 1 aluse, et võlgniku pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne.

Lõpparuandega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Paas & Partnerid, asukohaga Tondi 51, 11316 Tallinn (telefon 614 8222, e-post andrias.palmits@abpp.ee).

Võlausaldajatel on õigus esitada lõpparuandele vastuväide Harju Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab teate tsiviilasjas nr 2-13-57219 Sevenoil Est OÜ avaldus Sigman OÜ pankroti väljakuulutamiseks. Harju Maakohtu 28. märts 2014. a määrusega määrati:
1. Rahuldada Sevenoil Est OÜ avaldus Sigman OÜ ajutise halduri nimetamiseks.
2. Peatada Sigman OÜ vara suhtes toimuv sundtäitmine.
3. Keelata Sigman OÜ ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
4. Nimetada Sigman OÜ (registrikood 12153861) ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Sepper (Kotzebue 9, Tallinn 10402, e-post: Peeter.Sepper@haldur.eu).
5. Ajutisel halduril esitada kohtule pankrotiseaduse § 22 lg 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta hiljemalt 07.04.2014. a.
6. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 10.04.2014. a kell 09.30 saal 316 Kentmanni 13 Tallinn.

Edasikaebamise kord: Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 28.03.2014PankrotiteatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 33 lg 1, teatab Harju Maakohus, et 28.03.2014 määrusega, kell 16.00 kuulutas välja Inga Bogatõrenko (surnud, isikukood 47209150229) pärandvara pankroti. Nimetada pankrotihalduriks Oliver Ennok (pankrotihalduri tunnistus nr 163, aadress Estonia pst 1, Tallinn 10143, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, telefon 684 4400, 525 5757, e-post: oliver.ennok@haldur.just.ee). Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele. Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, Tartu mnt 85, Tallinnas, I korrus, saal nr 1, 17. aprillil 2014. a, algusega kell 13:30. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 163 lg 7 ja § 175 lg 7 teatab Harju Maakohus, et 28.03.2014 määrusega määras lõpetada Kaisa Anion'i (pankrotis, isikukood 48804214713) pankrotimenetluse selle raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Oliver Ennok pankrotihalduri kohustustest. Algatada Kaisa Anioni (pankrotis, isikukood 48804214713) kohustustest vabastamise menetlus ja kohustada Laila Toomlat (isikukood 46701034715) täitma usaldusisiku kohustusi.
 
 28.03.2014PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1, lg 2 ja lg 3 alusel 28.03.2014 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Kuulutada välja Jaak Muru (isikukood 37007012742, surnud 29.12.2006.a) pärandvara pankrot 28.03. 2014. a kell 15.00.
2. Nimetada pankrotihalduriks Ly Müürsoo (OÜ GetBetWork, asukoht Tallinn, Väike-Ameerika 8-203, tel: 509 7383; 648 1156, lyy.myyrsoo@mail.ee).
3. Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 15.04.2014. a algusega kell 12.30 Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas (saal nr 346, Kalevi 1 Tartu).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile (OÜ GetBetWork, asukoht Tallinn, Väike-Ameerika 8-203, lyy.myyrsoo@mail.ee) kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alustest ja nõude täitmise tähtpäevast.
5. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade Jaak Muru pärandvara pankroti väljakuulutamise kohta (PankrS § 33 lg 1-3).
6. Edastada pankrotimääruse ärakiri viivitamata kohtu registriosakonnale kinnistusraamatus võlgniku kinnisasjade juurde märkuse sisse kandmiseks.
7. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
Saata määrus võlgniku esindajale, ajutisele haldurile, pankrotihaldurile.
Menetluskulude jaotus
1. Määrata Jaak Muru pärandvara pankrotimenetluses ajutise halduri tasu summas 600 (kuussada) eurot. Tasu väljamakse tegija peab tasult maksma sotsiaalmaksu.
2. Määrata ajutise halduri kulutuste katteks hüvitis summas 200 (kakssada) eurot.
3. Ajutise halduri tasu ja kulude hüvitis tuleb tasuda OÜ GetBetWork (registrikood 11638786) arvele.

Edasikaebamise kord
Pankrotimäärusele võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada 15 päeva jooksul esimese pankrotiteate avaldamisest määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule. Määruskaebuse esitamisel tasuda riigilõiv.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate.
Tartu Maakohtu menetluses on AVLI Systems OÜ, rg-kood 12140723, avaldus pankroti välja kuulutamiseks, tsiviilasi nr 2-14-4609. Tartu Maakohtu 28.03.2014 määrusega määrati pankrotiseaduse § 30 lg 1 alusel AVLY Systems OÜ pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2000 (kaks tuhat) eurot ning maksmise tähtajaks 15 päeva määruse kättetoimetatuks lugemisest arvates. Rahasumma tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB Pank või nr EE932200221023778606 Swedbank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal või nr EE701700017001577198 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, viitenumber 3100057455 selgitusega menetluskulud, tsiviilasi 2-14-4609. Maksmist tõendav dokument esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Ajutise halduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või ajutise pankrotihalduri Küllike Mitti juures OÜ-s Õigusbüroo Faktootum (Õpetaja 9a, Tartu, tel 742 0583). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus AVLY Systems OÜ pankrotiavalduse menetluse raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vitali Hristjuhhin (pankrotis, isikukood 38012234228) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 04.04.2014 kell 10.00 Advokaadibüroos Selberg & Ko aadressil Juhkentali 8 Tallinn (III korrus). Päevakord: 1. pankrotimenetluse lõpetamine; 2. pankrotimenetluse kulude kinnitamine; 3. usaldusisiku nimetamine. Teate avaldamise alus PankrS § 79 ja § 172 lg 1.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Araneo OÜ-le (registrikood 10273420) 25.03.2014. a otsuse nr 12.2-3/22051-3 jätta rahuldamata Araneo OÜ käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus tuginedes KMS § 2 lg-st 2, § 3 lg-st 1 ja § 20 lg-st 4¹.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Abiks Vajajale (registrikood 11268993) 28.03.2014. a otsuse nr 12.2-3/22171-3 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 08.04.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 29 lg 4, teatab Harju Maakohus, et 28.03.2014 määrusega määras lõpetada Osaühing Mapi Consult (registrikood 10906351) pankrotimenetluse pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Määrata OÜ Mapi Consult dokumentide hoidjaks juhatuse liige Mairo Paas (isikukood 37808270304).
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Mairo Lago¨'ile (sünd 07.09.1978) 18.03.2014. a korralduse nr 13-11/20043 maksuvõla tasumiseks summas 28 737,87 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates, 18.03.2014. a korralduse nr 13-11/20054 maksuvõla tasumiseks summas 2503,86 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 18.03.2014. a korralduse nr 13-11/20053 maksuvõla tasumiseks summas 6127,12 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Tapiola Grupp OÜ-le (registrikood 12203576) 18.03.2014. a korralduse nr 13-11/20239 maksuvõla tasumiseks summas 46 999,49 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates, 18.03.2014. a korralduse nr 13-11/20240 maksuvõla tasumiseks summas 6451,23 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 18.03.2014. a korralduse nr 13-11/20241 maksuvõla tasumiseks summas 5178,01 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Sakari Uolevi Nieminen'ile (sünd 18.09.1952) 21.02.2014. a korralduse nr 13-11/14648 maksuvõla tasumiseks summas 82 707,79 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates, 21.02.2014. a korralduse nr 13-11/14649 maksuvõla tasumiseks summas 5321,34 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 21.02.2014. a korralduse nr 13-11/14647 maksuvõla tasumiseks summas 135,92 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 29 lg 4, teatab Harju Maakohus, et 28.03.2014 määrusega määras lõpetada osaühing Davlins (likvideerimisel, registrikood 10103936) pankrotimenetluse pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Määrata osaühing Davlins (likvideerimisel) dokumentide hoidjaks likvideerija, endine juhatuse liige Aleksandr Kessarev (isikukood 37306150249).
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 29 lg 4, teatab Harju Maakohus, et 28.03.2014 määrusega määras lõpetada Kaseroos OÜ (registrikood 12222935) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Määrata Kaseroos OÜ dokumentide hoidjaks juhatuse liige Elvi Roos (isikukood 45911270241).
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi OÜ-le Cougar (registrikood 11223890) 25.03.2014 korralduse nr 12.2-3/22494-1 tõendite esitamiseks ja maksuhalduri juurde ilmumiseks 09.04.2014 kell 09:00 Maksu- ja Tolliametisse aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn. Korralduses on maksuhaldur kohustanud OÜ-d Cougar andma teavet ettevõtluse kohta ning esitama ettevõtlusega tegelemist või ettevõtluse alustamist kinnitavad tõendid. Maksu- ja Tolliamet märgib, et tõendite esitamata jätmisel teeb maksuhaldur otsuse käibemaksukohustuslaseks registreerimise menetluse lõpetamiseks, kuivõrd maksuhalduril ei ole võimalik tuvastada isiku ettevõtluse alustamise või ettevõtluse toimumise kohta käivat informatsiooni.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et Optim-Europe OÜ-le (registrikood 10719755) on tehtud 27.03.2014 maksuotsus nr 12.2-3/5442-29, millega jäeti rahuldamata november 2011 tagastusnõue summas 9978,49 eurot ning määrati maksustamisperioodi november 2011 eest tasumisele kuuluvat käibemaksu summas 5010,87 eurot. Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu 28.03.2014. a määrusega määrati:

1. Võtta pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada Osaühing Staatus (likvideerimisel), rg-kood 10207127, ajutiseks pankrotihalduriks Kristo Teder (AB Kraavi & Partnerid - Tatari 25 Tallinn, tel 618 0094, 535 86390, e-post: kristo.teder@kraaviab.ee) ning teha talle kohustuseks PankrS § 22 lg-st 2 ja 5 tulenevate ülesannete täitmine.
3. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
4. Keelata võlgniku vara käsutamine ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta.
5. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 15.04.2014. a kell 11.00 (Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja II korrus, saal 2).
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 27.03.2014 kohtumäärusega lõpetada Indrek Uus (isikukood 37812092743) (pankrotis) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti välja kuulutamist.
Vabastada pankrotihaldurid Heli Peetsmann ja Karin Antsov pankrotihalduri kohustustest Indrek Uus (pankrotis) pankrotimenetluses.
Algatada Indrek Uus (ik 37812092743) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Jätta Indrek Uusi (pankrotis) kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik määramata ja kohustada Indrek Uusi, isikukood 37812092743, täitma usaldusisiku ülesandeid.
Määrus saata Tartu Maakohtu registriosakonnale, menetlusosalistele ja võlausaldajatele. Resolutsiooni kuuenda punkti osas saata määrus täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (info@rtk.ee).
Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1 (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 4).
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Panga OÜ-le (registrikood 12000755) 28.03.2014. a otsuse nr 12.2-3/22141-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 09.04.2014.

Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 kohaselt:
Kohus määras tsiviilasjas nr 2-08-15942 Rahuldada Aleksandr Zaharja¨i (sünd 01.10.1963) pankrotihalduri taotlus.
Kinnitada Aleksandr Zaharja¨i pankrotimenetluses pankrotihaldur Urmas Trossi poolt esitatud jaotusettepanek.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le RTQ Cleaning (registrikood 11728294) 25.02.2014 korralduse nr 13-11/14870 maksuvõla tasumiseks summas 56,35 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le Teibiekspert (registrikood 12072559) 11.03.2014 korralduse nr 13-11/17692 maksuvõla tasumiseks summas 91,79 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le RCC Grupp (registrikood 11958054) 11.03.2014 korralduse nr 13-11/17687 maksuvõla tasumiseks summas 1223,13 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. OÜ-le Healthcare Resources International (registrikood 12294923) 05.03.2014 korralduse nr 13-11/17446 maksuvõla tasumiseks summas 132,91 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. OÜ-le Riidemaailm (registrikood 11976039) 14.03.2014 korralduse nr 13-11/18088 maksuvõla tasumiseks summas 314,61 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. OÜ-le Jetitehnika (registrikood 11378115) 14.03.2014 korralduse nr 13-11/18656 maksuvõla tasumiseks summas 515,97 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. OÜ-le Reinson & Partnerid Õigusbüroo OÜ (registrikood 11883876) 14.03.2014 korralduse nr 13-11/18090 maksuvõla tasumiseks summas 253,32 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 lg 2 ja § 158 lg 6 alusel alltoodud teade:
Harju Maakohus 27.03.2014 kohtumäärusega määras teha ettepanek Maris Lindau (pankrotis, isikukood 46602220222) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 1500 eurot 7 päeva jooksul alates ettepaneku avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või EE403300333416110002 Danske Bank AS-is, viitenumber 3100057358. Maksekorraldus tagatise tasumise kohta või kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks (maksja nimi, käesoleva tsiviilasja number 2-13-38809 ettemaksu tasumise kuupäev) tuleb kohtule esitada ettemaksu tasumiseks määratud tähtajaks. Määratud summa tasumata jätmisel Harju Maakohus otsustab Maris Lindau (pankrotis) pankrotimenetluse lõpetamise raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. United Pyrotechnicians OÜ-le (registrikood 12318569) 06.02.2014 korralduse nr 9-1.4/7166 maksudeklaratsioonide (vorm TSD) tähtaegseks esitamiseks 2014. a veebruari-, märtsi- ja aprillkuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
2. OÜ-le VG Trans (registrikood 12201382) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11045 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. V.A.G. OÜ-le (registrikood 12004308) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11062 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Valuelement OÜ-le (registrikood 12018850) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11063 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le Intertrade & Speditor (registrikood 11198436) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11151
sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Solamet OÜ-le (registrikood 12391492) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11155 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11210 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Soffor OÜ-le (registrikood 12071560) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11209 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Spordi Täpsusrelvad OÜ-le (registrikood 11904880) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11211 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Korteriühistule Vana-Lõuna 39 (registrikood 80263860) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11276 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
10. Korteriühistule Vana-Lõuna 39A (registrikood 80273025) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11277 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
11. Heydent Eastern Europe OÜ-le (registrikood 12113883) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11347 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Tajgrand OÜ-le (registrikood 11935857) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11350 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. Tallinna Konverentsid OÜ-le (registrikood 12268618) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11351 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
14. Venerable OÜ-le (registrikood 12053697) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11353 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
15. Seppauto OÜ-le (registrikood 11397519) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11386 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
16. Taktikakeskus OÜ-le (registrikood 12248426) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11408 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
17. OÜ-le Tragi Grupp (registrikood 11373218) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11460 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
18. Ransen Grupp OÜ-le (registrikood 11361741) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11493 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11510 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
19. JKECL Grupp OÜ-le (registrikood 11928656) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11506 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
20. OÜ-le Wellux Systems (registrikood 11690433) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11507 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11508 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
21. OÜ-le Wellux Systems (registrikood 11690433) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11509 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11515 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a märtsikuu maksudeklaratsiooni vorm VD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
22. OÜ-le Samekton (registrikood 10284352) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11551 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
23. Tangerwood OÜ-le (registrikood 11694804) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11562 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
24. White Gecko OÜ-le (registrikood 12508436) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15564 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
25. Rumarte OÜ-le (registrikood 12376986) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11581 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
26. Silvatech OÜ-le (registrikood 11377328) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11648 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
27. Work-Europe OÜ-le (registrikood 12486159) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11649 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11650 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm VD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
28. WY International Trading OÜ-le (registrikood 12164348) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11651 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11656 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11657 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
29. Sohvabaar OÜ-le (registrikood 12146921) 27.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11658 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
30. Teri Invest OÜ-le (registrikood 12361810) 28.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11724 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
31. OÜ-le Orstal (registrikood 12455272) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.4/12604 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
32. Oxykool OÜ-le (registrikood 12515206) 05.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13105 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
33. OÜ-le Reventor (registrikood 12048064) 06.03.2014 korralduse nr 9-1.4/13501 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2014. a märtsi-, aprilli- ja maikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot ning 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14378 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
34. T.J.Kourupalvelu OÜ-le (registrikood 11322072) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14821 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
35. Riidemaailm OÜ-le (registrikood 11976039) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15544 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
36. Skytrans OÜ-le (registrikood 12460735) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15550 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
37. Opaal Invest OÜ-le (registrikood 11949836) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16145 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Menufiks Grupp OÜ-le (registrikood 11212774) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.4/12420 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Meravia OÜ-le (registrikood 10460636) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14767 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
3. MTM Katusekate OÜ-le (registrikood 11211214) 26.02.2014 korralduse 9-1.1/11527 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
4. Merlin Ehitus OÜ-le (registrikood 12094555) 14.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15203 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Erik Elias'ele (sünniaeg 12.05.1972, aadressil Hallikivi talu Liivamäe Jõelähtme vald 74207 Harju maakond) 26.02.2014 korralduse nr 13-11/16112 maksuvõla tasumiseks summas 64,71 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Vladislav Eggi'le (sünniaeg 04.04.1971, aadressil Lõvisaba tee 2-2 Audru Audru vald 88317 Pärnu maakond) 25.02.2014 korralduse nr 13-11/15826 maksuvõla tasumiseks summas 218,27 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Anatoli Mihhailov'ile (sünniaeg 20.04.1951, aadressil Kivimurru tn 37-4 Tallinn 11411 Harju maakond) 10.03.2014 korralduse nr 13-11/17576 maksuvõla tasumiseks summas 171,52 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Equiptus OÜ-le (registrikood 11469021, aadressil Sütiste tee 34-70 13411 Tallinn) 14.03.2014 korralduse nr 13-11/18361 maksuvõla tasumiseks summas 396,06 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alesja Talalai pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega saab tutvuda aadressil Aia 4, Voka, Toila vald, 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates, helistades ette tel 516 6303. Sama tähtaja jooksul võib võlgnik ja võlausaldaja esitada kohtule vastuväite jaotusettepanekule. Teate avaldamise õiguslik alus: pankrotiseaduse § 143 lg 5.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Niina Kalikas'ele (sünniaeg 08.01.1955) 25.02.2014 korralduse nr 13-11/14944 maksuvõla tasumiseks summas 60,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Külli Koort'ile (sünniaeg 03.03.1972) 26.02.2014 korralduse nr 13-11/16073 maksuvõla tasumiseks summas 145,32 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Katrin Kuldma'le (sünniaeg 10.09.1970) 26.02.2014 korralduse nr 13-11/16137 maksuvõla tasumiseks summas 200,97 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Jaak Kuuseoja'le (sünniaeg 15.08.1962) 25.02.2014 korralduse nr 13-11/15506 maksuvõla tasumiseks summas 72,24 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Panga OÜ-le (registrikood 12000755) 28.03.2014. a otsuse nr 12.2-3/22372-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 09.04.2014.

Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. OÜ-le Kiviexpert (registrikood 11034775) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11337 sunniraha 100 euro tasumiseks 2014. a jaanuarikuu käibemaksu deklaratsiooni tähtpäevaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. OÜ-le Klezin Grupp (registrikood 12173674) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11338 sunniraha 100 euro tasumiseks 2013. a detsembrikuu tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispenisoni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni tähtpäevaks puuduste kõrvaldamise jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. KEMIRE OÜ-le (registrikood 11264535) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11518 sunniraha 100 euro tasumiseks 2013. a detsembrikuu käibemaksu deklaratsiooni tähtpäevaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
Janaka Ruwan Abeywardhanale (Abeywardhana, sünniaeg 08.08.1976.a) 07.10.2013 korralduse nr 13-11/82435 maksuvõla tasumiseks summas 31,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Osaühingule Ares-Pargi (registrikood 10335902) 17.03.2014 korralduse nr 13-11/18843 maksuvõla tasumiseks summas 7510,41 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Artstep OÜ-le (registrikood 12259507) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11375 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. Advokaadibüroo Aksum Reval OÜ-le (registrikood 12242062) 14.03.2014 korralduse nr 13-11/18215 maksuvõla tasumiseks summas 1 179,90 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Aktsiaselts Aleksy Kinnisvara OÜ-le (registrikood 10009284) 11.03.2014 korralduse nr 13-11/17663 maksuvõla tasumiseks summas 449,79 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. OÜ-le Fraudoon (registrikood 11682847) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15558 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, 71020 Viljandi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.03.2014PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel 27.03.2014 kell 17.00 pankrotimääruse tsiviilasjas 2-14-50132 Rene Hendrikson'i pankrotiasjas alljärgnevalt:

kuulutada välja 27.03.2014. a kell 17.00 Rene Hendrikson isikukood 37701184245 pankrot, avaldada pankrotiteade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Nimetada Rene Hendrikson (pankrotis) halduriks Andrus Õnnik, pankrotihalduri tunnistus nr 36, asukoht OÜ PÄRNU PINKER ALBERT, asukoht Lai tn 10 Pärnu 80010, tel/fax 443 1313.

Rene Hendrikson (pankrotis) võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 16.04.2014. a kell 16.00 Pärnu Maakohtus Saal nr 1 Rüütli tn 19 Pärnu, algatada võlgniku kohustustest vabastamise menetlus PankrS § 171 lg 1 märgitud sündmuse saabumisel

Võlausaldajad on kohustatud nõudeavaldustega hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamise päevast, teatama haldurile kõigist oma nõuetest võlgniku vastu sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kõik isikud on kohustatud teatama haldurile sama tähtaja jooksul ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgnikule kuuluvast varast, sealhulgas varalistest kohustustest võlgnikule. PankrS § 94 alusel esitada nõuetest teatamiseks haldurile kirjalik avaldus. Nõudeavalduses märgitakse nõude sisu, suurus, samuti see, kas nõue on tagatud pandiga; lisatakse tõendavad dokumendid. Mõjuval põhjusel mööda lastud nõude esitamise tähtaeg, kui nõue on esitatud enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, võib üldkoosolek võlausaldaja taotlusel ennistada (PankrS § 102). Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Edasikaebamise kord
Käesolev määrusele võib võlgnik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättesaamisest.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
DOCS Eesti OÜ (pankrotis), registrikood 11091477, pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Red aadressil Liivalaia 13, 10118 Tallinn, 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest, leppides selles eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 622 0000 või e-posti aadressil dmitri.rozenblat@redbaltic.com. Lõpparuandele on võimalik esitada vastuväide kohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 28.03.2014Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

Käesolevaga teatab TALLINNA KAUBAMAJA AKTSIASELTS, registrikood 10223439, aadress Gonsiori 2, Tallinna 10143, et vastavalt TALLINNA KAUBAMAJA AKTSIASELTS 27.03.2014 aktsionäride üldkoosoleku otsusele otsustati vähendada TALLINNA KAUBAMAJA AKTSIASELTS aktsiakapitali 8 145 840 euro võrra selliselt, et aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks suuruseks on 16 291 680 eurot. Juhul kui võlausaldajatel on seoses aktsiakapitali vähendamisega nõudeid, palume need esitada koos neid tõendavate dokumentidega kirjalikult kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest aktsiaseltsi aadressil.
Teate avaldamise õiguslik alus: ÄS § 358 lg 2.
 
 28.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Fastest Trade OÜ (pankrotis, registrikood 11195290) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Selberg & Ko, Juhkentali 8 Tallinn, 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 660 9634 või e-post advokaat@selberg.ee. Lõpparuandele on võimalik esitada vastuväide 10 päeva jooksul Harju Maakohtule alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
07.04.2014Õiend
Pankrotihaldur tühistab teadaande.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud määruse resolutisooni:

Algatada Marko Lehtoru suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus ja jätta usaldusisiku kohustused võlgniku kanda.
Marko Lehtorg on kohustatud:
1. tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja selle puudumisel tulutoovat tegevust otsima.
2. teatama viivitamatult kohtule igast elu-ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ja
vara, andma kohtule teavet oma tegevuse, sissetulekute ja vara kohta.
3. vähemalt ühel korral aastas tegema vastavalt jaotistele võlausaldajatele makseid töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulust või ettevõtlusest saadud tulust 75% ulatuses.
4. võlausaldajatele tehtud maksetest tuleb iga kalendriaasta lõpuks esitada kohtule aruanne.
5. pärimise teel saadu väärtusest kuulub pool võlausaldajatele väljamaksete tegemiseks.
Viie aasta möödumisel määruse jõustumisest otsustab kohus võlgniku taotluse alusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise.
Koopia määrusest saata võlgnikule ja pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest.
Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest. Kohus võib lugeda menetlusdokumendi kättetoimetatuks viie päeva möödumisel postitamisest saaja aadressil ja seda ka juhul, kui saadetis tagastatakse.
 
 27.03.2014PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 27.03.2014 kohtumäärusega välja kuulutada Regina Park (isikukood: 48605080260; elukoht: Ilmatsalu 49-12, Rahinge küla) pankrot 27. märtsil 2014. a kell 15.00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7).
Nimetada pankrotihalduriks Tiia Kalaus (Fortuuna 1 50603 Tartu, tel: 7 407 662; 504 6694, e-mail: tiia.kalaus@civilex.ee).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 15.04.2014. a kell 11.00 Tartu kohtumajas (asukoht Kalevi 1 Tartu 50092, saal 348) (PankrS § 31 lg 6).
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Enne pankroti väljakuulutamist kohaldatud hagi tagamise abinõud jäävad kehtima (PankrS § 31 lg 6).
Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded (PankrS 33 lg 1).
Edastada kohtumääruse ärakiri Tartu Maakohtu registriosakonnale (kinnistusosakonnale PankrS § 40 lg 2 ja äriregistrile) ning toimetada määrus kätte menetlusosalistele.
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-14-6642, PankrS § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Viru Maakohtu menetluses on Ülle Orula, Urmas Orula ja Naima Orula avaldus Rein Orula (isikukood 35404275210, surnud 27.09.2012) pärandvara pankroti väljakuulutamise nõudes. Kohus otsustab pankroti väljakuulutamise 13.05.2014. Pärandvarast ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks ning pankrotimenetluses ei ole võimalik vara tagasi võita või tagasi nõuda.
PankrS § 29 lg 3 alusel kohus ei lõpeta menetlust raugemise tõttu, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik maksab pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud summa.
Eeltoodu alusel kohus teeb Rein Orula (isikukood 35404275210, surnud 27.09.2012) pärandvara võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele ettepaneku kuni 08.05.2014 tasuda ette Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034799018 AS-is SEB Pank või arveldusarvele nr EE932200221023778606 AS-is Swedbank viitenumbriga 3100057484 2 000 (kaks tuhat) eurot halduri tasu ja pankrotimenetluse kulude katteks.
Kohtu määratud ajaks raha kandmata jätmisel lõpetab kohus pankrotimenetluse pankroti välja kuulutamata raugemise tõttu.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja menetluses on tsiviilasi 2-13-56625 Sevenoil EST OÜ avaldus OÜ Transvel Grupp pankroti väljakuulutamiseks.
Toimetada Transvel Grupp OÜ (rk: 12210625) seaduslikule esindajale Kardo Peetri-le (ik: 37307204224) avalikult kätte 21.02.2014. a pankroti väljakuulutamise määrus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Lugeda 21.02.2014. a kohtumäärus kättetoimetatuks 5 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel Harju Maakohtu 27. märtsi 2014a kohtumääruse nr 2-14-910 resolutsiooni väljavõtte:
kohus määrab Liliana Barinova pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 2500 (kaks tuhat viissada) eurot. Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele kas üksi või eelmainitutega koos tasuda kohtu deposiiti Liliana Barinova pankrotimenetluse jätkamiseks eelmises punktis mainitud summa 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates määruse teatavaks tegemisest. Summa maksta Rahandusministeeriumi arveldusarvele AS Swedbank - EE932200221023778606; AS SEB Pank - EE891010220034796011; AS Nordea Bank - EE701700017001577198; AS Danske Bank - EE403300333416110002, viitenumber 3100057358, märkides juurde tsiviilasja number 2-14-910. Kohtule tuleb koheselt esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Võlgnikul, võlausaldajal ja kolmandatel isikutel on võimalik saada täiendavat informatsiooni resolutsiooni punktis 1 nimetatud deposiidi maksmise aluseks olevate asjaolude kohta.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 26.03.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Clever Invest OÜ pankrotiavaldus.
Nimetada Clever Invest OÜ, rg-kood 11168625, ajutiseks pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 509 7167, faks 664 5135, e-post: indrek@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 21.04.2014. a kell 09.50 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 26.03.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Vello Burgi (Vello Burk, isikukood 35503140360) pankrotiavaldus.
Nimetada Vello Burgi ajutiseks pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 509 7167, faks 664 5135, e-post: indrek@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 21.04.2014. a kell 09.40 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 26.03.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Svetlana Mamutova (isikukood 46810140339) pankrotiavaldus.
Nimetada Svetlana Mamutova ajutiseks pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 509 7167, faks 664 5135, e-post: indrek@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 21.04.2014. a kell 09.30 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Terje Eipre avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgneva pankrotimenetluse teate:
Olga Subbotina (pankrotis; isikukood 4600320XXXX) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 25.04.2014. a kl 11.00 Advokaadibüroo Eipre & Partnerid ruumides, aadressil Juhkentali 8, Tallinn, III korrus. Üldkoosoleku päevakord: nõuete kaitsmine. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel, eelnevalt telefoni teel kokku leppides. Info tel 627 0551.
 
 27.03.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu 26.03.2014 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-13-60747 kuulutati välja osaühing Commodore (registrikood 10590474) pankrot. Kohus avaldab kooskõlas pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lg 1 väljaandes Ametlikud Teadaanded alljärgneva teate pankrotimääruse kohta (pankrotiteade):

1. Rahuldada Tantacom Finance OÜ (registrikood 11692544) avaldus osaühingu Commodore (registrikood 10590474) pankroti väljakuulutamiseks.
2. Kuulutada välja osaühingu Commodore (registrikood 10590474) pankrot 26. märtsil 2014. a kell 16:15.
3. Nimetada osaühingu Commodore (registrikood 10590474) pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (isikukood 37611282726, aadress Roseni 7, 10111 Tallinn, elektronpost indrek@pankrotihaldur.ee).
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 17.04.2014 kell 16:00. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, IV korrus, saal nr 418).
5. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade).
1. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
2. Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3). Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7).
Pankrotiteade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 27.03.2014PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 ja § 93 lg 1 alusel alloleva 26.03.2014. a kohtumääruse resolutsiooni:

Kuulutada välja füüsilise isiku Eero Runge (37704010294) pankrot 26.03.2014 kell 15.20.

Nimetada pankrotihalduriks Aet Liivand (asukoht: Tallinn, Lembitu 14-37, e-post: aet.liivand@gmail.com).

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 11.04.2014 kell 10.00 Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajas Raplas Sauna tn 5.

Määrus kuulub pankroti väljakuulutamise osas viivitamatule täitmisele.

Võlausaldajad peavad hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest üldkoosolekut esitama haldurile häälte määramise aluseks olevad dokumendid.

Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur. Võlausaldajad on kohustatud kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate avaldamise päevast, teatama pankrotihaldurile kõikidest oma nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise ajast, alusest ja tähtajast. Kõik isikud on kohustatud sama tähtaja jooksul teatama pankrotihaldurile ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgniku varast, samuti oma varalistest kohustustest võlgniku vastu. Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaeg ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks.
 
 27.03.2014PankrotiteatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel Harju Maakohtu 27. märtsi 2014. a kohtumääruse nr 2-13-58609 resolutsiooni väljavõtte:
välja kuulutada Osaühing SGA Production (registrikood 11094843) pankrot 27. märtsil 2014. a kell 16.00. Kohtumäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Nimetada pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (asukoht Roseni 7, 10111 Tallinn; tel 509 7167, 664 5138; faks 664 5135; e-post indrek@pankrotihaldur.ee). Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 11. aprillil 2014. a algusega kell 12.00. Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, asukohaga Tartu mnt 85 Tallinn. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 6 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile. SGA Production osaühingule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
 
 27.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Tuhkatriinu OÜ-le (registrikood 11642701) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11057 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral
2. Skandinavian Building OÜ-le (registrikood 11354793) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11154 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral
3. OÜ-le Silm³ (registrikood 11507802) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11349 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. OÜ-le Sweet Company (registrikood 11157578) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11402 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral
5. Star Production OÜ-le (registrikood 12249905) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11405 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Stelling Kinnisvara OÜ-le (registrikood 10948935) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11407 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
7. Tewen Trade Group OÜ-le (registrikood 12370529) 26.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11409 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. SR Manufacturing OÜ-le le (registrikood 12376727) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12804 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 24.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16917 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
9. OÜ-le Reli (registrikood 12348665) 07.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13727 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral
10. Rautell OÜ-le (registrikood 12082894) 12.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14793 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. OÜ-le Saare teed (registrikood 11963552) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14672 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
12. OÜ-le Spirit Trükiagentuur (registrikood 11560357) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14702 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
13. Unique Products OÜ-le (registrikood 12241950) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14897 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
14. OÜ-le Zarutsje (registrikood 11266445) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15909 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
15. Jasere OÜ-le (registrikood 12126812) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16066 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
16. Hirasima Consult OÜ-le (registrikood 11079453) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16104 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
17. TR-Markets OÜ-le (registrikood 12532268) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16116 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 158 lg 4 ja 163 lg 7 teate.
Harju Maakohtu 27. märtsi 2014 määrusega määrati lõpetada Henri Jürlau (pankrotis, isikukood 38002190239) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Peeter Sepper Henri Jürlau (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest. Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate.
Tartu Maakohtu 19.03.2012 määrusega on välja kuulutatud Andrus Pikk, sünd 18.03.1981, pankrot, tsiviilasi nr 2-11-47270. Tartu Maakohtu 27.03.2014 määrusega määrati pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel Andrus Pikk (pankrotis) menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2000 (kaks tuhat) eurot ja maksmise tähtajaks 15 päeva määruse kättetoimetatuks lugemisest arvates. Rahasumma tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB Pank või nr EE932200221023778606 Swedbank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal või nr EE701700017001577198 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, viitenumber 3100057455 selgitusega menetluskulud, tsiviilasi 2-11-47270. Maksmist tõendav dokument esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Pankrotihalduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või pankrotihaldur Küllike Miti juures (Õigusbüroo Faktootum, Õpetaja 9a, 51003 Tartu, tel 742 0583). Juhul, kui võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus Andrus Pikk pankrotimenetluse raugemise tõttu. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 27.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Free Sky OÜ-le (registrikood 11583973) 13.03.2014 korralduse nr 13-11/17961 maksuvõla tasumiseks summas 1836, 32 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Osaühingule Fine Petrol (registrikood 10619746) 14.03.2014 korralduse nr 13-11/18355 maksuvõla tasumiseks summas 265, 54 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1; § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Võtta Sirje Reintop'i pankrotiavaldus menetlusse. Nimetada Sirje Reintop'i (isikukood 45909162715) ajutiseks pankrotihalduriks Ly Müürsoo (pankrotihalduri tunnistus nr 80, OÜ GetNet Work, Väike-Ameerika 8-203, Tallinn 10129, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee, tel 648 1156; mobiiltelefon 509 7383).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuvad täitemenetlused. Võlgnikul on keelatud ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada. Kohus vaatab pankrotiavalduse läbi võlgniku esindaja ja ajutise halduri osavõtul 08. aprillil 2014 algusega kell 14.00 toimuval kohtuistungil Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajas (Rüütli 19, II korrus, saal nr 3).
 
 27.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Vision Scandinavia OÜ-le (registrikood 12063023) 10.03.2014 korralduse nr 9-1.1/13909 sunniraha tasumiseks summas 100 eurot 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ning hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Vision Scandinavia OÜ-le (registrikood 12063023) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14369 2014. a. veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
3. VICOM & Partnerid OÜ-le (registrikood 11999024) 18.03.2014 korralduse nr 9-1.4/15667 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 145 lg 5 teate.
Tartu Maakohtu 27. märtsil 2014 määrusega määrata Kinnitada jaotusettepanek Aive Pikkeri pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses.
TsMS § 660 ja PankrS § 145 lg 4 kohaselt on võlgnikul või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldajal õigus esitada kirjalik määruskaebus Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja kaudu Tartu Ringkonnakohtule;
TsMS § 661 kohaselt on määruskaebuse esitamise tähtaeg 15 päeva, alates määruse määrus-kaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.03.2014 kohtumäärusega määras lõpetada MTÜ Saku Ratsaspordiklubi (likvideerimisel, registrikood 80223044, asukoht Rehemetsa talu Metsanurme küla Saku vald 75506 HARJU MAAKOND) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Likvideerida MTÜ Saku Ratsaspordiklubi (likvideerimisel) ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
MTÜ Saku Ratsaspordiklubi (likvideerimisel) likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Indrek Lepsoo.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Indrek Lepsoo tema ülesannetest pärast MTÜ Saku Ratsaspordiklubi (likvideerimisel) kustutamist äriregistrist.
Määrata MTÜ Saku Ratsaspordiklubi (likvideerimisel) dokumentide hoidjaks Hillar Talts (isikukood 37105222718).
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.03.2014 kohtumäärusega määras lõpetada menetlus Gennadi Surda (isikukood 35508080254) pärandvara pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Indrek Lepsoo tema ülesannetest.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 27.03.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.03.2014 kohtumäärusega määras rahuldada AS-i TALLINNA SADAM avaldus OÜ Maardu Elektrijaam (registrikood 12179725, asukoht Wismari 3 10136 TALLINN) pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja OÜ Maardu Elektrijaam pankrot 27.03.2014. a kell 09.00.
Nimetada OÜ Maardu Elektrijaam pankrotihalduriks vandeadvokaat Andrias Palmits (Advokaadibüroo Paas & Partnerid, asukoht Tondi 51 11316 TALLINN, telefon 614 8221, faks 614 8222, e-post andrias.palmits@abpp.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 22.04.2014. a algusega kell 10.30 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 416.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.03.2014 kohtumäärusega määras lõpetada Veebipoodide arhiiv OÜ (registrikood 11693975, asukoht Suur-Ameerika 27-1 10122 TALLINN) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Likvideerida Veebipoodide arhiiv OÜ ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
Osaühing Veebipoodide arhiiv OÜ likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Indrek Lepsoo.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Indrek Lepsoo tema ülesannetest pärast Veebipoodide arhiiv OÜ kustutamist äriregistrist.
Määrata Veebipoodide arhiiv OÜ dokumentide hoidjaks Tiina Raja (isikukood 47612100263).
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.03.2014 kohtumäärusega määras lõpetada Kristofer Robert Harald Thermani avalduse menetlus Eco-Pellets Boys OÜ (registrikood 12013278, asukoht Jõe 5 10151 TALLINN) pankroti väljakuulutamiseks pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Likvideerida Eco-Pellets Boys OÜ ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
Eco-Pellets Boys OÜ likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Mari Männiko.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Mari Männiko tema ülesannetest pärast Eco-Pellets Boys OÜ kustutamist äriregistrist.
Määrata Eco-Pellets Boys OÜ dokumentide hoidjaks Kalle Mikael Rehnfors (isikukood 300975-0419).
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 27.03.2014 kohtumäärusega määras lõpetada Osaühing Evendor (registrikood 10753172, asukoht Tehnika 55 10136 TALLINN) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Likvideerida OÜ Evendor ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
OÜ Evendor likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Indrek Lepsoo.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Indrek Lepsoo tema ülesannetest pärast OÜ Evendor kustutamist äriregistrist.
Määrata OÜ Evendor dokumentide hoidjaks Marko Vahtra (isikukood 37206120356).
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab teate tsiviilasjas nr 2-14-6374 Scantrans Terminal AS (likvideerimisel), rg-kood 11784476, likvideerija Sulev Mander avaldus Scantrans Terminal AS (likvideerimisel) pankroti väljakuulutamiseks. Harju Maakohtu 26.03.2014. a määrusega määrati:
1. Rahuldada Akstiaselts Scantrans (pankrotis) vastuväide Harju Maakohtu tegevusele ja tühistada Harju Maakohtu 17.03.2014 protokolliline määrus tsiviilasjas 2-14-6374 pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi määramine.
2. Määrata Scantrans Terminal AS (likvideerimisel) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1500 eurot.
3. Teha ettepanek Scantrans Terminal AS (likvideerimisel) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit hiljemalt 07.04.2014 Rahandusministeeriumi tagatiskontole (arvelduskonto nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is või arvelduskonto nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või arvelduskonto nr EE403300333416110002 Danske Bank A/S Eesti filiaalis või arvelduskonto nr EE701700017001577198 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis, viitenumber 3100057358). Maksekorralduse selgituses märkida "deposiit pankrotimenetluse kulude katteks tsiviilasjas nr 2-14-6374". Kohtule esitada maksekorraldus või maksmise kontrollimist võimaldavad andmed.
4. Lükata kohtumääruse avalikult teatavaks tegemine edasi.
5. Peale deposiidi tasumist määrab kohus uue kohtumääruse avalikult teatavaks tegemise aja, millest teavitab ka võlgnikku ja võlausaldajaid.
6. Teatada väljaandes Ametlikud Teadaanded võimalusest maksta pankrotimenetluse kulude katteks kohtu määratud summa kohtu deposiiti.
Edasikaebamise kord: Käesolev kohtumäärus ei ole vaidlustatav.
 
 27.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotivõlgnik Vladimir Fartõgin'i, isikukood 37207200320, pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 100 lg 4 alusel:
Pankrotivõlgnik Vladimir Fartõgini võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 14.04.2014. a algusega kell 10.30 aadressil Kotzebue 9 Tallinn pankrotihalduri ruumides.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Nõuete kaitsmine
2. Pankrotimenetluse lõpetamise otsustamine
3. Pankrotimenetluse vajalike kulutuste ja halduri tasu kinnitamine
4. Usaldusisiku nimetamise otsustamine kohustustest vabastamise menetluseks
Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut, leppides kokku telefonil 505 4013 või elektronposti teel peeter.sepper@haldur.eu.
 
 27.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi TARLTON CAPITAL OÜ-le (registrikood 11250993) 13.03.20143 korralduse nr 9-1/1795 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha kuni 100 eurot rakendamise hoiatusega. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi A-SCRIPT SERVICE OÜ-le (registrikood 11315847) 12.03.2014 otsuse nr 7.1-5/3674 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 15.03.2014. a.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Andres Järv'ele (sünd 27.05.1968) 20.02.2014. a korralduse nr 9-1.4/8744 2012. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks 10 tööpäeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 60 eurot korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Haapsalu teenindusbüroos (Jaama 17, 90507 Haapsalu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse §7 lg1 alusel alltoodud teadaande:

Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja 25. märtsi 2014. a kohtumäärusega tsiviilasjas number 2-14-50049 määrati:

1. Lõpetada Renalwest OÜ (likvideerimisel), rg-kood 11144825, pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
2. OÜ Renalwest likvideerimine ja kustutamine Pärnu Maakohtu registriosakonna äriregistrist teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Ly Müürsoole.
3. Määrata OÜ Renalwest (likvideerimisel) dokumentide hoidjaks Jaanus Silm.
4. Kinnitada ajutise halduri tasu ja tehtud kulud.
5. Avaldada teade OÜ Renalwest pankrotimenetluse lõpetamise kohta raugemise alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Määrus saata teadmiseks Pärnu Maakohtu registriosakonnale ja peale jõustumist täitmiseks ajutise pankrotihalduri tasu väljamaksmise osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.
Edasikaebamise kord: Käesolev määruse peale võib võlgnik 15 päeva jooksul selle kättesaamise päevast arvates esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Menetlusabi andmise osas võib määruskaebuse samas korras esitada Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu.
 
 26.03.2014PankrotiteatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel Harju Maakohtu 25.03.2014 kohtumääruse 2-14-5639 resolutsiooni väljavõtte:
1. Rahuldada Vjat¨eslav Polaznikovi avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja Vjat¨eslav Polaznikov’i (isikukood 37903307012) pankrot 25.03.2014 kell 15.00. Nimetada Vjat¨eslav Polaznikovi pankrotihalduriks Raivo Piirla (Õigusbüroo Edikte OÜ, Köleri 3-3, 10150 Tallinn, e-post: edikte@edikte.ee).Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 14.04.2014 kell 10.00, koosolek toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas (Tartu mnt 85, Tallinn) saalis nr 9. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.Teatada, et võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist (pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2). Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul võlgniku vara kohta pankrotihaldurile teabe andmise kohustus on ka kolmandatel isikutel, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara.Kohustada Vjat¨eslav Polaznikovi kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 14.04.2014 kell 09.50. Vande võtmine toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas (Tartu mnt 85, Tallinn) saalis nr 9. Määrata Raivo Piirlale ajutise pankrotihalduri tasu 720 (seitsesada kakskümmend) eurot (lisandub sotsiaalmaks) ja kulude katteks 76 (seitsekümmend kuus) eurot (sisaldab käibemaksu) pankrotivara arvelt.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 alusel alltoodud kohtuteate:

1. Algatada Ostralis Arendus OÜ (likvideerimisel), rg-kood 11089925, suhtes pankrotimenetlus.
2. Keelata Ostralis Arendus OÜ-l (likvideerimisel) ja mistahes isikutel ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu OÜ Ostralis Arendus (likvideerimisel) vara käsutamine.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks pankrotihaldur Tiia Kalaus (Fortuuna 1 (II korrus), 50603 Tartu, tel: 740 7662, 504 6694, e-post: tiia.kalaus@mail.ee; tiia.kalaus@civilex.ee).
4. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Viru Maakohtu Jõhvi
kohtumajas 07. maiks 2014. a kell 13.30.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 26.03.2014 kohtumäärusega määras Facio Ehituse OÜ (registrikood 12015900, asukoht Sõpruse pst 222 13412 TALLINN) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2 000 eurot.
Teha ettepanek Facio Ehituse OÜ pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi deposiitkontole (nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis või nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, viitenumber 3100057358). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate: Harju Maakohus 26.03.2014 kohtumäärusega määras Estonian Teddy Bear Style OÜ (registrikood 11991181, asukoht Kaheküla tee 10 13516 TALLINN) pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 3 300 eurot.
Teha ettepanek Estonian Teddy Bear Style OÜ pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi deposiitkontole (nr EE891010220034796011 AS-is SEB Pank või nr EE403300333416110002 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis või nr EE932200221023778606 Swedbank AS-is, viitenumber 3100057358). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ VIKERVAL (pankrotis, registrikood 10850159) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 21.04.2014. a kl 16.00 halduri büroos aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn. Koosoleku päevakord: 1. Nõuete kaitsmine. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel kl 9.00-17.00 halduriga eelnevalt telefoni teel kokku leppides tel 509 7167, indrek@pankrotihaldur.ee. Teate avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo, alus: PankrS § 100.
 
 26.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Branded Retail OÜ-le (registrikood 12393097) 18.03.2014. a korralduse nr 12.2-3/22345-1 kus maksuhaldur on kohustanud Branded Retail OÜ-d 26.03.2014 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Antud teatega muudab maksuhaldur Branded Retail OÜ maksuhaldurile tõendite esitamise tähtaega, milleks on 07.04.2014 kell 15.00.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Pjotr Barta¨ev'ile (sünd 6.07.1963) 21.01.2014 korralduse nr 13-11/6752 maksuvõla tasumiseks summas 36,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Irina Kurganova'le (sünd 28.12.1973) 23.01.2014 korralduse nr 13-11/8105 maksuvõla tasumiseks summas 44,25 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Irina Ivanova'le (sünd 4.12.1967) 30.01.2014 korralduse nr 13-11/10153 maksuvõla tasumiseks summas 31,50 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Vadim Rzhannikov'ile (sünd 3.06.1969) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22122 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Martin-Jorgen Uibo'le (sünd 24.09.1987) 19.02.2014 korralduse nr 13-11/14226 maksuvõla tasumiseks summas 151,19 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Einar Sander'ile (sünd 28.05.1957) 4.03.2014 korralduse nr 13-11/17418 maksuvõla tasumiseks summas 170,93 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Galina Beljajeva'le (sünd 30.07.1954) 29.01.2014 korralduse nr 13-11/10048 maksuvõla tasumiseks summas 36,62 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Marika Roopärg'ile (sünd 23.06.1967) 25.02.2014 korralduse nr 13-11/14871 maksuvõla tasumiseks summas 31,29 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Aivar Tiisler'ile (sünd 24.06.1959) 25.02.2014 korralduse nr 13-11/15565 maksuvõla tasumiseks summas 101,44 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Margus Jõras'ele (sünd 3.09.1959) 4.03.2014 korralduse nr 13-11/17419 maksuvõla tasumiseks summas 222,67 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Riina Jõras'ele (sünd 30.01.1963) 4.03.2014 korralduse nr 13-11/17419 maksuvõla tasumiseks summas 222,67 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Lembi E. Sinatra'le (sünd 16.05.1939) 26.03.2014 korralduse nr 13-11/24822 maksuvõla tasumiseks summas 279,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et OÜ-le Armaman (registrikood 11019534) on 26.03.2014 koostatud 2012. a veebruarikuu käibemaksu arvestamise, deklareerimise ja tasumise õigsuse kontrolli tulemusena kontrollakt nr 12.2-3/17113-3. Kontrollaktiga mittenõustumisel palume esitada arvamus või vastuväide Maksu- ja Tolliametile (aadress Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) kirjalikult kümne päeva jooksul kontrollakti kättesaamisest arvates.
Kontrollakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Kontrollakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Velomarket Club OÜ-le (registrikood 12238215) 19.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10214 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ning 19.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10215 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. V.A.G. OÜ-le (registrikood 12004308) 20.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10284 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a oktoobrikuu käibedeklaratsiooni vorm KMD ja novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Venerable OÜ-le (registrikood 12053697) 20.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10286 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Valuelement OÜ-le (registrikood 12018850) 21.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10409 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 21.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10410 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 21.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10411 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Velomarket Club OÜ-le (registrikood 12238215) 21.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10412 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ning 21.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10413 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
6. Triumf Auto OÜ-le (registrikood 10278653) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11278 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
7. Opaal Invest OÜ-le (registrikood 11949836) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.4/11927 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta ning 06.03.2014 korralduse nr 9-1.4/13462 maksudeklaratsioonide (vorm KMD ja TSD) tähtaegseks esitamiseks 2014. a märtsi-, aprilli- ja maikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
8. Ostrovit Marinescu OÜ-le (registrikood 11785642) 11.03.2014 korralduse nr 9-1.1/14107 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Infrastart (registrikood 11448956) 26.03.2014. a otsuse nr 12.2-3/22229-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 08.04.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Einar Sander'ile (sünd 28.05.1957) 27.02.2014. a otsuse nr 13-1/740, millega tunnistas kehtetuks 11.10.2013. a otsuse nr 13-1/4140, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Bahtin Group OÜ-le (registrikood 12363653), kui kolmandale isikule, 04.03.2014 korralduse nr 12.2-3/14130-18 teabe andmiseks ja dokumentide esitamiseks. Korraldus kuulub täitmisele 07.04.2014 kell 10:00 Maksu- ja Tolliametis (Lõõtsa 8a, Tallinn).
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-13-58449 Rahuldada Anna Lokteva avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Anna Lokteva (sünd 26.01.1986) pankrot 26. märtsil 2014. a kell 14.00.
Nimetada Anna Lokteva pankrotihalduriks vandeadvokaat Terje Eipre (Advokaadibüroo Eipre & Partnerid OÜ, Juhkentali 8, 10132 Tallinn; e-post info@eipre.ee; telefon +372 627 0551).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 11. aprill 2014. a algusega kell 9.15 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 218.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile.
Kohustada Anna Lokteva't kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 11. aprillil 2014. a kell 9.00. Kui Anna Lokteva vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus määrata trahv, kohaldada sundtoomist või aresti kuni 3 kuud.
 
 26.03.2014PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud pankrotiteate.
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas 25. märtsil 2014 tehtud kohtumäärus resolutsiooniga:
RESOLUTSIOON
1. Rahuldada Novaterra Trade AS avaldus ja kuulutada välja FlashTrade OÜ (registrikood 11906198) pankrot 25. märtsil 2014 kell 15.00.
2. Nimetada FlashTrade OÜ pankrotihalduriks Margo Normann (isikukood 36110046021; asukoht: Advokaadibüroo Normann ja Partnerid, Lossi 37 71004 Viljandi; e-post abnormann@gmail.com).
3. Kinnitada FlashTrade OÜ ajutise halduri, Margo Normanni tasu 1404 eurot (sh käibemaks 234 eurot) ning tehtud kulutuste hüvituseks 117,36 eurot (sh. käibemaks 19,56 eurot) - kokku 1521,36 eurot ja välja mõista see pankrotivara arvel Margo Normanni kasuks.
4. Välja maksta kohtu tagatiskontolt ajutise pankrotihalduri Marko Normanni tasu 1404 eurot (sh käibemaks 234 eurot) ning tehtud kulutuste hüvituseks 117,36 eurot (sh. käibemaks 19,56 eurot), kokku 1521,36 eurot, kandes selle Advokaadibüroo Normann ja Partnerid kontole nr 221013636295 Swedbank AS-s;
5. Määrata võlausaldajate esimene üldkoosolek 10. aprill 2014, algusega kell 14.00 Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas, asukohaga Viljandi linn Posti 22.
6. Pankrotiseaduse § 85 kohaselt kohustada võlgnikku andma kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige võlgniku vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- ja kutsetegevuse kohta. PankrS § 89 lg 1 kohaselt kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise tagamiseks võib kohus võlgnikku trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti.
7. Avaldada pankrotimäärusest pankrotiteade ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded; pankrotimäärus toimetada kätte võlgnikule ja pankrotihaldurile; saata pankrotimäärus viivitamata võlgniku asu- või elukohajärgsele kohtu registriosakonnale (äriregistripidajale) ja registripidajale märkuse tegemiseks kinnistusraamatusse.
8. Pankrotimenetluse kulude kohta saata määruse ärakiri Riigi Tugiteenuste Keskusele.
9. Menetluskulud jäävad võlgniku kanda.
Selgitused
Selgitada, et:
kohtumäärus on aluseks Riigi Tugiteenuste Keskusel kohtu määratud ajutise halduri tasu väljamaksmiseks Advokaadibüroole Normann ja Partnerid (konto nr 221013636295 AS-s Swedbank);
pankroti väljakuulutamisega algab pankrotimenetlus (PankrS § 31 lg 5);
pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele; pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7);
võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast; nõudest teatamiseks tuleb esitada haldurile kirjalik avaldus (nõudeavaldus); nõudeavalduses märgitakse nõude sisu, alus ja suurus, samuti see, kas nõue on tagatud pandiga; sama tähtaja jooksul on kõik isikud kohustatud teatama haldurile nende valduses olevast võlgnikule kuuluvast varast või varalistest kohustustest võlgniku suhtes; kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast kahekuulise nõuete esitamise tähtaja möödumist, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja; nõuet ei saa esitada pärast seda, kui jaotusettepanek on esitatud kohtule kinnitamiseks; kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist; pärast pankroti väljakuulutamist võib võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist vastu võtta üksnes haldur;
pankrotihaldur koostab võlausaldajate esimeseks üldkoosolekuks pankrotivara nimekirja (PankrS § 126);
PankrS § 32 kohaselt on võlgnikul ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldajal õigus esitada määruskaebus Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja kaudu Tartu Ringkonnakohtule;
PankrS § 32 kohaselt on määruskaebuse esitamise tähtaeg 15 päeva alates pankrotiteate avaldamisest.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel alljärgneva teate:

1. Lõpetada Mihhail Issakovi (IK 36411200266, surnud 07.08.2012. a) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu PankrS § 29 lg 1 alusel kuna pankrotivarast ei jätku massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks ja puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus.

2. Määrata ajutise halduri Tiia Kalause tasu ja hüvitatavate kulude suuruseks 395 (kolmsada üheksakümmend viis) eurot 28 senti (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud sotsiaalmaks), mis kuulub väljamaksmisele riigi vahenditest Civilex OÜ arvelduskontole nr EE312200221055387366 Swedbank AS-is.

3. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

4. Määrus toimetatakse kätte avaldajale ja ajutisele haldurile. Määrus tehakse teatavaks Riigi Tugiteenuste Keskusele.


Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu. Pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale võivad esitada määruskaebuse võlgnik ja võlausaldaja. Ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise kohta tehtud kohtumääruse peale võivad esitada määruskaebuse võlgnik, pankrotiavalduse esitaja ja ajutine haldur. Määruskaebuse esitamise tähtaeg on 15 päeva alates kohtumääruse kättetoimetamisest. Võlausaldajale, kes ei ole esitanud pankrotiavaldust, hakkab määruskaebuse esitamise tähtaeg kulgema resolutsiooni punktis 6 nimetatud teate avaldamisest.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 25.03.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Mittetulundusühing Spordimuusa (registrikood 80343524, asukoht Tulbi 6 10612 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada Mittetulundusühing Spordimuusa ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Allikvere (OÜ Parasmäe, asukoht Asula 3 11312 TALLINN, tel 505 1673, 650 6028, faks 631 1346, e-post haldur@allikvere.eu).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 21.04.2014. a kell 14.10 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 25.03.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Darja Voront¨ihhina (isikukood 48603210246) pankrotiavaldus.
Nimetada Darja Voront¨ihhina ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Allikvere (OÜ Parasmäe, asukoht Asula 3 11312 TALLINN, tel 505 1673, 650 6028, faks 631 1346, e-post haldur@allikvere.eu).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 21.04.2014. a kell 14.00 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 26.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Osaühingule Artcolor (registrikood 11249323) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14447 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
2. Artcolor Pärnu OÜ-le (registrikood 12329260) 13.03.2014 korralduse nr 9-1.4/14428 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
3. AS-ile Hallebygg (registrikood 12597552) 19.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16197 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
4. Automed OÜ-le (registrikood 12425271) 19.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10258 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Evgeniya Aunale (Aun, sünniaeg 20.11.1977) 25.02.2014. a korralduse nr 13-11/15049 maksuvõla tasumiseks summas 652,73 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 7, teatab Harju Maakohus, et 24.03.2014 määrusega määras võtta Harju Maakohtu menetlusse osaühing ALSERA (registrikood 11297144) avaldus pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Svetlana Pilden (Business Law Firm OÜ, Liivalaia 21-17, Tallinn 10118, e-post: svetlana.pilden@haldur.just.ee). Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 16. aprillil 2014. a kell 10.00 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. 6. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 7, teatab Harju Maakohus, et 24.03.2014 määrusega määras võtta Harju Maakohtu menetlusse Kentsaurus Grupp OÜ (registrikood 10847111) avaldus pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Svetlana Pilden (Business Law Firm OÜ, Liivalaia 21-17, Tallinn 10118, e-post: svetlana.pilden@haldur.just.ee). Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 16. aprillil 2014. a kell 10.15 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Roman Gavront¨uk'i, sünd 31.01.84, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 15.04.2014. a kell 14.00 halduri büroos Rakveres, Laada 29. Päevakord: 1. Nõuete kaitsmine. 2. Usaldusisiku kandidaadi esitamine. 3. Pankrotimenetluse lõpetamisega seotud küsimused. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda halduri büroos viie päeva jooksul enne koosolekut, leppides aja kokku halduriga tel 513 4190. Teade on antud PankrS § 100 lg 4 ja 172 alusel.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse 7, teatab Harju Maakohus, et 24.03.2014 määrusega määras võtta Harju Maakohtu menetlusse Vitali Kostjut¨enko (isikukood 35908080451) avaldus pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Svetlana Pilden (Business Law Firm OÜ, Liivalaia 21-17, Tallinn 10118, e-post: svetlana.pilden@haldur.just.ee). Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 16. aprillil 2014. a kell 10.30 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OSAÜHING STONEHOLM (pankrotis), registrikood 10845193, pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 163 lg 1 alusel:
Pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 10.00-17.00 elektronposti teel aadressil peeter.sepper@haldur.eu.
Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada 10 päeva jooksul Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Dmitri Ahrimenko (pankrotis, sünd 16.04.1973) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest halduri büroos, Roseni 7 II korrus, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 509 7167 või indrek@pankrotihaldur.ee. Vastväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Harju Maakohtu, Kentmanni tänava kohtumajale 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus on PankrS § 163 lg 1, avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 145 lg 5 teate.
Harju Maakohtu 25. märtsi 2014 määrusega määrati kinnitada Mercader OÜ (pankrotis, registrikood 12069126) pankrotimenetluses pankrotihaldur Peeter Sepper poolt esitatud jaotusettepanek. Määruse peale võib võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.
 
 26.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
AS Süda Maja (pankrotis), registrikood 10927962, pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 13.05.2014. a algusega kell 16:00 OÜ Haldur büroos, asukohaga Kotzebue 9, Tallinn. Esitatud nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva enne koosolekut, eelneval kokkuleppel tel 627 0444 või e-posti haldur@haldur.eu teel.

Pankrotimenetluse teade avaldatakse PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
21.04.2014Õiend
Pankrotihalduri otsusega on muudetud nõuete kaitsmise koosoleku toimumise aega. Nõuete kaitsmise koosoleku toimumise aeg on 13.05.2014. a, kell 16:00 OÜ Haldur büroos, asukohaga Kotzebue 9, Tallinn.
 
 25.03.2014PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 25.03.2014. a määrusega määrati rahuldada Pet Food Consulting Finland OY, Prima Pet Premium Oy ja VAFO Praha s.r.o. avaldus Pet Food Consulting Baltic OÜ pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja Pet Food Consulting Baltic OÜ (rk 11328293, e-post: info@pfcbaltic.com) pankrot 25. märtsil 2014. a kell 15.00. Nimetada Pet Food Consulting Baltic OÜ pankrotihalduriks Maire Arm (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, e-post: maire.arm@kraaviab.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 10.04.2014. a algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu III korruse saalis nr 317.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Kohustada Pet Food Consulting Baltic OÜ juhatuse liikmeid Kalle Kilkson'i (ik 37411060254) ja Petri Juhani Tiitola't (sünd 09.01.1962) kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 10.04.2014 kell 10.00. Kui võlgniku juhatuse liige vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus kohaldada sundtoomist või määrata arest kuni 3 kuud.
Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse Riigikohtule. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 25.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja palub avaldada vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 25.03.2014. a kohtumäärusega määrati lõpetada Osaühing Round Table (registrikood 11244610) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Likvideerida OÜ Round Table ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist. OÜ Round Table likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Andres Tootsman'ile. Vabastada OÜ Round Table ajutine pankrotihaldur Andres Tootsman tema ülesannetest pärast OÜ Round Table kustutamist äriregistrist. Määrata OÜ Round Table dokumentide hoidjaks Katrin Ehatamm (ik 46902020222).
Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 25.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing ESTCONDE-E (pankrotis), registrikood 10363695, pankrotimenetluses toimub 15.04.2014. a kl 10.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4 ja PankrS § 79 lg 4.
 
 25.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Rakvere Terminal Kinnisvara OÜ (pankrotis), registrikood 11875799, pankrotimenetluses toimub 15.04.2014. a kl 11.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4 ja PankrS § 79 lg 4.
 
 25.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Samex VM (pankrotis, registrikood 10291903) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda Advokaadibüroos Advocatus (Pepleri 32, Tartu, II korrus), eelneval kokkuleppel halduriga e-posti teel katrin@advocatus.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest. Teade on avaldatud pankrotiseaduse § 163 alusel.
 
 25.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Tangerwood OÜ-le (registrikood 11694804) 18.02.2014 korralduse nr 9-1.4/9366 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
2. Rantor Invest OÜ-le (registrikood 12237368) 19.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10246 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. OÜ-le Tori Hobusekasvandus (registrikood 12381906) 20.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10271 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
4. OÜ-le Domus Fortis (registrikood 12435275) 20.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10275 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le Furalta (registrikood 12433141) 20.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10276 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 20.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10277 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. OÜ-le VES Sisearhitektuur (registrikood 11099987) 20.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10281 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Võõp OÜ-le (registrikood 11745275) 20.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10288 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
8. OÜ-le Vorbi (registrikood 10896339) 21.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10405 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 21.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10406 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. OÜ-le Võidumari (registrikood 10031639) 21.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10407 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. OÜ-le Seahouse Construction (registrikood 10959028) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10819 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD ja TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Relvex Koolitus OÜ-le (registrikood 11343826) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10981 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/10983 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2013. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha
150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Red Mills OÜ-le (registrikood 11641498) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11049 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
13. Rehvivõlur OÜ-le (registrikood 11309930) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11051 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. RA Kaubandus OÜ-le (registrikood 12364411) 25.02.2014 korralduse nr 9-1.1/11213 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. Sekvoja Capital OÜ-le (registrikood 12232247) 03.03.2014 korralduse nr 9-1.1/12682 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a jaanuarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 24.03.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Ragnar Grupmann'i (Grupmann, isikukood 38409224917) pankrotiavaldus.
Nimetada Ragnar Grupmanni ajutiseks pankrotihalduriks Andres Hermet (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 664 5141, 502 6408, faks 6645 135, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 21.04.2014. a kell 13.30 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 25.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 24.03.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Sohvalux OÜ (registrikood 12377939, asukoht Anni 12-56 13626 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada Sohvalux OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Andres Hermet (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 664 5141, 502 6408, faks 664 5135, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 21.04.2014. a kell 13.50 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 25.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 24.03.2014 kohtumäärusega määras võtta menetlusse EVENTLINE EESTI OÜ (registrikood 11662840, asukoht Pirita tee 26f-36 10151 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada EVENTLINE EESTI OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Andres Hermet (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 664 5141, 502 6408, faks 664 5135, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 21.04.2014. a kell 13.40 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 25.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Imexdu Group OÜ-le (registrikood 12304123) 13.03.2014 korralduse nr 12.2-3/22205-1, kus kohustas Imexdu Group OÜ-d hiljemalt 21.03.2014 esitama perioodil 01.10.2013 kuni 12.03.2014 ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid (sh kassadokumendid, lepingud, pearaamat, sisekorraeeskirjad, ostu- ja müügiarved jms) ja pangakontode kinnitatud väljavõtted.
Antud teatega muudab maksuhaldur Imexdu Group OÜ Maksu- ja Tolliametile dokumentide esitamise tähtaega, milleks on 07.04.2014.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korralduse resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:
Aivo Annokile (Annok, sünniaeg 04.02.1975. a) 25.02.2014 korralduse nr 13-11/15152 maksuvõla tasumiseks summas 126.35 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.03.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
AfterWorks OÜ- le (registrikood 12570487) 19.03.2014 korralduse nr 9-1.4/16212 2014. a veebruarikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab ts.asjas nr 2-13-6163, Veronika Burkevit¨ pankrotimenetluses PankrS § 7 lg 1 ja § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
1. Kinnitada jaotusettepanek halduri poolt esitatud kujul ja tunnustada Veronika Burkevit¨ (isikukood 47411120299, elukoht Eha 12-31, 45106 Tapa linn, Lääne-Virumaa) pankrotimenetluses:

• PankrS § 153 lg 1 p 2 alusel II rahuldamisjärgu nõuetena muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded kokku 12 323.44 eurot, sh:
1) Condor Inkasso OÜ 1 264.41 eurot, jaotus 10.26%;
2) BIGBANK AS 11 059.03 eurot, jaotus 89.74%.

2. Saata kohtumäärus pankrotihaldurile ja võlgnikule teadmiseks.

3. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded ühel korral ärakiri haldurile teadmiseks.

Edasikaebamise kord -
Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse kättetoimetamisest.
 
 25.03.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aivo Kruglov (pankrotis) pankrotihaldur teatab PankrS § 100 lg 4 alusel, et võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 09.04.2014. a algusega kell 10.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari tn 25, Tallinn 10116. Võlausaldajatel on õigus viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosol