AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood () - ()  
Leitud kirjeid kokku: 7590
Kuvan: 1-1000

Sirvimiseks väljastati 750 kirjet, aga baasis on valitud tingimustele vastavaid kirjeid rohkem. Palun piirake otsinguruumi.

[  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 järgmised  ]

 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts AMAKS (pankrotis), rg-kood 10097064, jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 511 3755. Vastuväiteid võib esitada Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Natalia Vaismaa (pankrotis) pankrotihaldur teatab PankrS § 100 lg 4 alusel, et võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 16.03.2015. a algusega kell 14.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari tn 25, IIIk. tuba 303, Tallinn 10116. Päevakord: 1) Nõuete kaitsmine; 2) usaldusisikuga seotud küsimused. Võlausaldajatel on õigus viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut tutvuda nõuetega, teatades sellest ette telefonil 664 0620 või e-posti aadressil kristo.teder@kraaviab.ee.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohus Viljandi Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate:
1. Nimetada OÜ Büroopost Kinnisvara (registrikood 11347623) ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Mart Sikut (OÜ Sikuti Advokaadibüroo, Tartu 8 Viljandi, telefon: 433 4192; e-mail: info@sikutiab.ee) ning teha talle kohustuseks PnkrS §-st 22 tulenevate ülesannete täitmine.
2. Ajutisel pankrotihalduril esitada kohtule tegevuse aruanne PankrS § 22 kohaselt hiljemalt 02.04.2015. a
3. Keelata võlgnikul oma vara käsutamine ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta.
4. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv võimalik sundtäitmine.
5. Pankrotiavalduse tagamise osas täidab kohtumääruse ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
6. Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 10.aprillil 2015. a algusega kell 10.00. Kohtuistung toimub samaaegselt kaugkohtuistungina Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumajas (II korrus, Suur 1 Jõgeva) ja Viljandi kohtumajas (Posti 22 Viljandi).
7. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena võlausaldaja ja võlgniku esindajad, samuti ajutine pankrotihaldur.
8. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha, ajutise halduri nimetamise ning võlgnikule seatud piirangute kohta.

Edasikaebamise kord
Kui ajutiseks halduriks on nimetatud isik, kes ei vasta §-s 56 lõikes 1, 3 või 4 sätestatud nõuetele, võib ajutise halduri nimetamise peale esitada 15 päeva jooksul määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule. Määruskaebuse esitamisel tasuda riigilõiv.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohtu 19.02.15 määrusega:

1. Kinnitada Johannes Hendrikus Wientjes'i (pankrotis, isikukood 36412190055) pankrotimenetluses jaotusettepanek.
2. Johannes Hendrikus Wientjes'i (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised:
2.1. PankrS § 153 lg 1 p 1 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr - Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis (%)
1. AS SEB Pank 125 000,00 100
Kokku 125 000,00 100
2.2. PankrS § 153 lg 1 p 2 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr - Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis (%)
1. AS SEB Pank 144 659,77 (tingimuslik) 2,79
2. Julia Kosova 4 500 000,00 86,80
3. Fashion Island OÜ 523 360,44 10,10
4. Irina Wientjes 16 133,51 0,31
Kokku 5 184 153,72 100,00
3. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi MIDROC OÜ-le (registrikood 11906666) 09.02.2015 korralduse nr 9-1/1109 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Andres Karu'le (sünniaeg 05.06.1975) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/7978 maksuvõla tasumiseks summas 305,78 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Andrei Karro'le (sünniaeg 20.01.1989) 21.01.2015 korralduse nr 13-11/6204 maksuvõla tasumiseks summas 97,71 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Helena Kahro'le (sünniaeg 17.05.1991) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/7664 maksuvõla tasumiseks summas 90,13 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Hilja Kotoneva'le (sünniaeg 01.10.1955) 02.02.2015 korralduse nr 13-11/10232 maksuvõla tasumiseks summas 135,51 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Ronald Kivisalu'le (sünniaeg 30.01.1981) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4651 maksuvõla tasumiseks summas 127,87 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Marlon Kojalo'le (sünniaeg 09.05.1975) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/7734 maksuvõla tasumiseks summas 168,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Marti Kuusemets'ale (sünniaeg 13.11.1980) 22.01.2015 korralduse nr 13-11/6876 maksuvõla tasumiseks summas 60,06 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Tatjana Kopõlova'le (sünniaeg 28.06.1956) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8471 maksuvõla tasumiseks summas 352.81 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtulahendi resolutsiooni:
1. Kuulutada välja Aleksandr Tsilius (isikukood: 38010172224) pankrot 27. veebruaril 2015 kell 10.00.
2. Nimetada pankrotihalduriks Tiia Kalaus (büroo asukoht: Fortuuna 1 Tartu 50603, tel: 504 6694; 740 7662, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee).
3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 23. märts 2015 kell 12.30. Üldkoosolek toimub Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas kohtusaalis nr 6 (Kooli 2a Jõhvi).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
5. Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
6. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
7. Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.
8. Avaldada käesoleva määruse resolutiivosa väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade).
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Grand Cavalier Investeeringud (pankrotis), registrikood 10952187, pankrotimenetluses toimub 24.03.2015. a kl 10.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Hero Card Management AS (pankrotis), registrikood 12610560, pankrotimenetluses toimub 24.03.2015. a kl 10.30 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 27.02.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja 27.02.2015. a määrusega määrati:
1. Kuulutada välja Osaühing Sõnni Mets (rg-kood 10531891) pankrot. Pankroti väljakuulutamise aeg on 27. veebruar 2015. a kell 13.00.
2. Nimetada OÜ Sõnni Mets (pankrotis) pankrotihalduriks advokaat Kristo Teder (AB Kraavi & Partnerid - Tatari 25 Tallinn, tel 618 0094, 5358 6390, e-post: kristo.teder@kraaviab.ee).
3. Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 20. märts 2015. a kell 12.00 Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumajas - saal nr 2 (Lossi 2 Kuressaare).
4. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
Nõuet mis on esitatud peale 2 kuu möödumist, võidakse kaitsmisele mitte võtta.
Kohtukulude jaotus
1. Jätta kõik menetluskulud võlgniku kanda.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule määruse teinud kohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse talle kättetoimetamisest alates.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Vladimir Kalo¨in'ile (sünd 23.03.1930) 03.07.2014. a korralduse nr 13-11/75863 maksuvõla tasumiseks summas 59,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Katrin Kuldma'le (sünd 10.09.1970) 03.02.2015. a otsuse nr 13-1/0513, millega tunnistas kehtetuks 05.12.2014. a otsuse nr 13-1/1490, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava, intressimäära vähendamise ja arvestas ajatatud maksusummalt tagasiulatuvalt intressi maksukorralduse seaduse § 117 lg 1 kehtestatud määras.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Michael Augustine Hayes'ele (sünd 28.08.1948) 01.10.2014. a intressinõude nr 13-3/133443 intressivõla tasumiseks summas 25,81 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
2. Monika Ashbrooke'le (sünd 24.10.1977) 28.10.2014. a intressinõude nr 13-3/150839 intressivõla tasumiseks summas 12,27 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
3. Marko Battisti'le (sünd 17.08.1969) 01.10.2014. a intressinõude nr 13-3/133463 intressivõla tasumiseks summas 17,96 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
4. Margarita Daous'ele (sünd 29.04.1966) 21.11.2014. a intressinõude nr 13-3/162836 intressivõla tasumiseks summas 1739,89 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
5. Rinaldo Grintsevicius'ele (sünd 17.08.1968) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165840 intressivõla tasumiseks summas 513,66 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
6. Hillar Kaljurand'ile (sünd 22.06.1961) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165835 intressivõla tasumiseks summas 2973,20 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
7. Mart Kelder'ile (sünd 29.04.1965) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165907 intressivõla tasumiseks summas 22,67 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
8. Martin Derek Edward Bayntun'ile (sünd 11.02.1974) 15.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174211 intressivõla tasumiseks summas 15,56 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
9. Alexander Ivanov'ile (sünd 12.02.1983) 12.12.2014. a intressinõude nr 13-3/173085 intressivõla tasumiseks summas 17,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
10. Peter Harald Allas'ele (sünd 09.06.1941) 16.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174537 intressivõla tasumiseks summas 28,03 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
11. Tatjana Boiko'le (sünd 23.08.1964) 15.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174204 intressivõla tasumiseks summas 13,61 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
12. Mati Horn'ile (sünd 18.05.1962) 15.12.2014. a intressinõude nr 13-3/173843 intressivõla tasumiseks summas 153,30 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
13. Margus Galstjan'ile (sünd 05.05.1973) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165898 intressivõla tasumiseks summas 54,10 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
14. Urmas Einberg'ile (sünd 16.05.1965) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165836 intressivõla tasumiseks summas 65,51 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
15. Rain Jõgioja'le (sünd 18.12.1979) 20.11.2014. a intressinõude nr 13-3/161484 intressivõla tasumiseks summas 26,24 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
16. Dimitri Berjoza'le (sünd 18.05.1984) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165933 intressivõla tasumiseks summas 10,33 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
17. Heiti Jaanipere'le (sünd 09.10.1959) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165847 intressivõla tasumiseks summas 121,55 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
18. Burhan Abubakirov'ile (sünd 30.01.1988) 17.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174989 intressivõla tasumiseks summas 14,56 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
19. Aivar Eespere'le (sünd 29.01.1963) 16.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174532 intressivõla tasumiseks summas 51,01 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
20. Raigo Kaldma'le (sünd 17.09.1986) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165846 intressivõla tasumiseks summas 121,64 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
21. Raulis Üksvärav'ale (sünd 03.05.1974) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13606 intressivõla tasumiseks summas 29,83 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
22. Triin Üksvärav'ale (sünd 23.05.1975) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13606 intressivõla tasumiseks summas 29,83 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
23. Lev Zavjalov'ile (sünd 20.05.1952) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13590 intressivõla tasumiseks summas 13,42 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
24. Valentina Veresinina'le (sünd 19.11.1979) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13548 intressivõla tasumiseks summas 34,20 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
25. Sirje Varm'ile (sünd 16.02.1957) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13541 intressivõla tasumiseks summas 27,64 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
26. Reelika Võsa'le (sünd 30.04.1975) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13532 intressivõla tasumiseks summas 14,88 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
27. Roman Pavletsov'ile (sünd 17.01.1974) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13516 intressivõla tasumiseks summas 908,44 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
28. Viktor T¨ifonov'ile (sünd 03.03.1957) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13083 intressivõla tasumiseks summas 11,49 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
29. Monika Tötterman'ile (sünd 27.11.1961) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13047 intressivõla tasumiseks summas 12,82 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
30. Milvi T¨eban'ile (sünd 22.08.1936) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13044 intressivõla tasumiseks summas 13,93 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
31. Kalju Talving'ule (sünd 14.05.1929) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13012 intressivõla tasumiseks summas 22,71 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
32. Anu Tamm'ele (sünd 20.09.1958) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12977 intressivõla tasumiseks summas 10,81 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
33. Ingrid Sikkar'ile (sünd 21.12.1962) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12795 intressivõla tasumiseks summas 8053,67 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
34. Andres Rõhu'le (sünd 03.04.1965) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12202 intressivõla tasumiseks summas 15,48 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
35. Natalia Ulfsak'ile (sünd 31.10.1952) 20.01.2015. a intressinõude nr 13-3/8719 intressivõla tasumiseks summas 52,64 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
36. Andres-Kenno Õunap'ile (sünd 15.02.1963) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7811 intressivõla tasumiseks summas 23,58 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
37. Vladimir Zujev'ile (sünd 15.10.1972) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7807 intressivõla tasumiseks summas 30,21 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
38. Jaana Rätsep'ale ( sünd 24.06.1976) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7804 intressivõla tasumiseks summas 32,76 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
39. Heiki Tsarents'ile (sünd 05.03.1961) 15.01.2015. a intressinõude nr 13-3/6509 intressivõla tasumiseks summas 86,01 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
40. Priit Toome'le (sünd 04.01.1985) 15.01.2015. a intressinõude nr 13-3/6252 intressivõla tasumiseks summas 2359,74 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
41. Üllar Viesemann'ile (sünd 26.05.1977) 09.01.2015. a intressinõude nr 13-3/2889 intressivõla tasumiseks summas 435,08 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
42. Kathryn Ann Shearing'ile (sünd 29.06.1982) 19.12.2014. a intressinõude nr 13-3/176381 intressivõla tasumiseks summas 12,70 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
43. Inge Kankare'le (sünd 11.09.1962) 27.11.2014. a intressinõude nr 13-3/165931 intressivõla tasumiseks summas 10,40 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
44. Marika Pärnpuu'le (sünd 16.03.1972) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7584 intressivõla tasumiseks summas 1392,72 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
45. Meeli-Loidi Lääne'le (sünd 13.07.1944) 20.01.2015. a intressinõude nr 13-3/8889 intressivõla tasumiseks summas 76,19 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
46. Oksana Lomakina'le (sünd 03.02.1973) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7583 intressivõla tasumiseks summas 1397,02 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
47. Maido Päike'le (sünd 26.12.1976) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7649 intressivõla tasumiseks summas 42,12 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
48. Rivo Kurjamaa'le (sünd 04.06.1983) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7631 intressivõla tasumiseks summas 258,09 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
49. Marek Luts'ule (sünd 27.01.1962) 20.01.2015. a intressinõude nr 13-3/8883 intressivõla tasumiseks summas 11,49 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
50. Heino Landmann'ile (sünd 09.12.1950) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21656 intressivõla tasumiseks summas 298,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
51. Viive Küttner'ile (sünd 27.05.1970) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16614 intressivõla tasumiseks summas 13,01 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
52. Eve Liivamägi'le (sünd 04.07.1965) 08.01.2015. a intressinõude nr 13-3/2614 intressivõla tasumiseks summas 13,35 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
53. Bert Alo Petterson'ile (sünd 24.10.1961) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11973 intressivõla tasumiseks summas 10,48 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
54. Heldi Pajula'le (sünd 21.12.1940) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11902 intressivõla tasumiseks summas 22,68 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
55. Ludmilla Põldma'le (sünd 19.06.1947) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12084 intressivõla tasumiseks summas 15,17 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
56. Aleksandra Mihhailova'le (sünd 11.11.1930) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11488 intressivõla tasumiseks summas 11,32 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
57. Valentina Musarova'le (sünd 03.06.1954) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11611 intressivõla tasumiseks summas 16,91 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
58. Kalle Pedak'ule (sünd 16.02.1950) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12000 intressivõla tasumiseks summas 11,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
59. Svetlana Mesilane'le (sünd 01.05.1968) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11528 intressivõla tasumiseks summas 10,07 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
60. Kristiina Maasik'ale (sünd 11.05.1974) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11445 intressivõla tasumiseks summas 141,46 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
61. Georgi-Rene Maksimovski'le (sünd 22.07.1966) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11436 intressivõla tasumiseks summas 13,77 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
62. Oleg Poltavets'ile (sünd 27.01.1970) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12089 intressivõla tasumiseks summas 11,55 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
63. Zigrid Popp'ile (sünd 29.05.1971) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12103 intressivõla tasumiseks summas 17,45 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
64. Julia Plyushko'le (sünd 21.02.1973) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12076 intressivõla tasumiseks summas 11,89 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
65. Ain Männe'le (sünd 26.03.1957) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11542 intressivõla tasumiseks summas 19,09 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
66. Signe Metsmaa'le (sünd 13.10.1962) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11526 intressivõla tasumiseks summas 24,54 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
67. Aleksandr Panin'ile (sünd 23.04.1987) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11885 intressivõla tasumiseks summas 101,18 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
68. Jaanus Paas'ile (sünd 24.06.1961) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11911 intressivõla tasumiseks summas 12,30 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
69. Olga Plokhikh'ile (sünd 10.07.1986 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12091 intressivõla tasumiseks summas 13,17 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
70. Simo Mändmets'ale (sünd 20.02.1991) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11607 intressivõla tasumiseks summas 15,81 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
71. Eedla Praakel'ile (sünd 27.01.1954) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12069 intressivõla tasumiseks summas 20,34 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
72. Merike Lepik'ule (sünd 21.01.1962) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21677 intressivõla tasumiseks summas 105,49 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
73. Margus Pihlakas'ele (sünd 06.05.1965) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12002 intressivõla tasumiseks summas 31,75 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
74. Hans Kurvits'ale (sünd 24.09.1991) 22.12.2015. a intressinõude nr 13-3/178015 intressivõla tasumiseks summas 14,61 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
75. Rainis Rapur'ile (sünd 02.01.1989) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16519 intressivõla tasumiseks summas 550,34 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
76. Andrei Aleksejev'ile (sünd 16.08.1962) 29.01.2015. a intressinõude nr 13-3/14682 intressivõla tasumiseks summas 165,75 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
77. Andrea Antonov'ile (sünd 21.01.1996) 29.01.2015. a intressinõude nr 13-3/14680 intressivõla tasumiseks summas 165,83 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
78. Madis Üürike'le (sünd 12.02.1943) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13604 intressivõla tasumiseks summas 18,87 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
79. Jaanus Viilup'ile (sünd 26.11.1973) 27.01.2015. a intressinõude nr 13-3/13474 intressivõla tasumiseks summas 14,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
80. Georg Toon'ile (sünd 23.04.1957) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12987 intressivõla tasumiseks summas 50,21 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
81. Anastassia T¨erepanov'ile (sünd 21.02.1994) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12970 intressivõla tasumiseks summas 10,96 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
82. Oleg Rodionov'ile (sünd 23.10.1962) 23.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11850 intressivõla tasumiseks summas 252,70 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates.
Korralduse/intressinõude terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus/intressinõue loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing TR Majad (pankrotis), registrikood 10769345, pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post oliver@cavere.ee. Vastuväiteid on võimalik esitada Viru Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Hydrowheels (registrikood 10101080) 18.02.2015. a korralduse nr 12.2-3/030624-1, kus maksuhaldur on kohustanud OÜ-d Hydrowheels 03.03.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Antud teatega muudab maksuhaldur OÜ Hydrowheels maksuhaldurile tõendite esitamise tähtaega, milleks on 10.03.2015 kell 14.00.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu-ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas Peeter Tikk'ule (sünniaeg 14.01.1976) 17.02.2015 teatise nr 13-7/509-12, mille sisuks on Peeter Tikule vastutusotsuse koostamine OÜ Union Holding (registrikood 11419802) maksuvõla sissenõudmiseks. MKS § 13 lg 1 kohaselt on maksukohustuslasel õigus enne tema õigusi puudutava haldusakti andmist esitada maksuhaldurile oma arvamus või vastuväited. Eeltoodud õiguse kasutamise võimaldamiseks edastab maksuhaldur Peeter Tikule tutvumiseks vastutusotsuse projekti, millele palub oma arvamus või vastuväited esitada hiljemalt 05.03.2015. Teatise ja vastutusotsuse projekti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäevadel Maksu- ja Tolliameti teenidusbüroodes. Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Maksim Varkki'le (sünd 17.06.1980) 09.02.2015 korralduse nr 9-1.4/6296 2013. a. füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Aimar Romet'ile (sünd 03.08.1982) 27.01.2015 korralduse nr 9-1.4/004249 2013. a. füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduste esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) teatab, et tegi Alebo Manzetu OÜ-le (registrikood 11982064) 25.02.2015. a otsuse nr 12.2-3/030344-3 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamise kohta alates 28.02.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel alljärgneva teate:
1. Kinnitada pankrotihaldur Tiia Kalausi poolt 05.02.2015 esitatud lõpparuanne.
2. Lõpetada Victor Pankratov’i (ik 36006133716, surnud 14.12.2009)pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus pärast pankroti väljakuulutamist raugemisega, kuna pankrotivarast ei jätku pankrotimenetlusega seotud kulude väljamaksmiseks.
3. Tühistada Viru Maakohtu 25.08.2014. a kohtumäärusega võlgniku Victor Pankratovi pärandvara (pankrotis) suhtes rakendatud käsutuskeelud.
4. Vabastada pankrotihaldur Tiia Kalaus pankrotihalduri kohustustest Victor Pankratovi pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses pärast kohtumääruse jõustumist ja määrata Victor Pankratov pärandvara (pankrotis) dokumentide hoidjaks Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017, aadress Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve).
5. Kinnitada pankrotihalduri tasu ja kulude hüvitis summas kokku 397 (kolmsada üheksakümmend seitse) eurot, millele lisandub käibemaks.
6. Rahuldada pankrotihaldur Tiia Kalaus taotlus menetlusabi saamiseks. Anda pankrotivõlgnikule menetlusabi summas 397 eurot ja hüvitada riigi vahendite arvelt pankrotihalduri tasu summas 397 eurot. Väljamakse teha OÜ-le Civilex arvelduskontole EE741700017002031183 Nordea Bank.
7. Ülejäänud halduri kulu summas 99,25 eurot jätta avaldaja, Kohtla-Järve linna (Kohtla-Järve Linnavalitsuse kaudu) kanda võlgniku pankrotivara arvelt.
8. Avaldada teade Victor Pankratov pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluse lõpetamise kohta Ametlikes Teadaannetes.
9. Saata kohtumäärus menetlusosalistele teadmiseks, Viru Maakohtu kinnistusosakonnale täitmiseks ja Riigi Tugiteenuste Keskusele pärast jõustumist määruse punktis 6 märgitud väljamakse tegemiseks.
EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtumääruse peale võib avaldaja esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.
Kohtumääruse peale võib määruskaebuse esitada ka võlausaldaja, määruskaebuse esitamise tähtaeg hakkab sellisel juhul kulgema pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Halduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada avaldaja ja pankrotihaldur.
Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Silver Nõmm'ele (sünniaeg 24.12.1985) 03.02.2015. a otsuse nr 13-1/499, millega tunnistas kehtetuks 12.11.2014. a otsuse nr 13-18/1373 ja vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ning intressimäära vähendamise.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti
teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Veiko Paimla'le (sünniaeg 17.09.1972) 20.01.2015. a korralduse nr 13-11/5478 maksuvõla tasumiseks summas 134.30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Eveli Pruuli'le (sünniaeg 29.07.1978) 20.01.2015. a korralduse nr 13-11/5620 maksuvõla tasumiseks summas 65.10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Tarmo Pinnar'ile (sünniaeg 16.05.1963) 26.01.2015. a korralduse nr 13-11/8482 maksuvõla tasumiseks summas 84.75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Vladislav Eggi 'le (sünniaeg 04.04.1971, aadressil Lõvisaba tee 2-2 Audru Audru vald 88317 Pärnu maakond) 21.01.2015 korralduse nr 13-11/6596 maksuvõla tasumiseks summas 338,09 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Play2b Estonia OÜ-le (registrikood 12374993) 02.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/7441 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalnimetatud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
2. Perfect Logistilisi Lahendusi OÜ-le (registrikood 12114766) 21.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/5228 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3.Partners InC OÜ-le (registrikood 12322192) 19.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/4289 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Partners InC OÜ-le (registrikood 12322192) 14.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/4157 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Põllusaaduste OÜ-le (registrikood 11231783) 03.02.2015. a korralduse nr 9-1.1/7642 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Põllusaaduste OÜ-le (registrikood 11231783) 02.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/7300 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
7.PREFABHOUSES OÜ-le (registrikood 12411323) 10.02.2015. a korralduse nr 13-11/10814 maksuvõla tasumiseks summas 518.07 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Dem Solution OÜ-le (registrikood 12475257) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.1/6186 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ SILDECAR (pankrotis, registrikood 10549862) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 10.03.2015. a algusega kell 14.00 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Ülevaade senisest pankrotimenetlusest ja tervendamiskava täitmisest 2. Ettevõtte ja juriidilise isiku tegevuse lõpetamise otsustamine. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Haagisekeskus (pankrotis, registrikood 10639217) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 05.03.2015. a algusega kell 11.00 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Pankrotimenetluse lõpetamisega seotud küsimused ja pankrotimenetluse kulude kinnitamine. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtulahendi resolutsiooni:
1. Lõpetada Vladimir Rodetski (IK 37112182253, surnud 13.05.2013) pärandvara pankrotimenetlus raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata, kuna pärandvarast ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks ja puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus.

2. Vabastada ajutine pankrotihaldur Tiia Kalaus Vladimir Rodetski pärandvara pankrotimenetluses ajutise pankrotihalduri ülesannetest.


4. Avaldada teade Vladimir Rodetski pärandvara pankrotimenetluse lõpetamise kohta Ametlikes Teadaannetes.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate:
Pärnu Maakohtu kohtunik Lea Pavelsoni 26.02.2015 kohtumääruse resolutsioon:
Nimetada füüsilisest isikust võlgniku Anna Ivanova ajutiseks pankrotihalduriks Maie Klemmer (isikukood 45605020365, OÜ Gaius Õigusbüroo, asukoht Tallinna mnt 12, 79513 Rapla, e-post mai.gaius@mail.ee), kes omab 20.03.2001 välja antud tunnistust nr 63.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida füüsilisest isikust võlgniku Anna Ivanova vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Anna Ivanoval käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada füüsilisest isikust võlgniku Anna Ivanova vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 27.03.2015 kell 10.00 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda võlgnik ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 161 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-16944 Lõpetada Osaühing Merimetsa Ratsakeskus (pankrotis, registrikood 11035214) pankrotimenetlus võlausaldajate nõusolekul.
Jätta Osaühing Merimetsa Ratsakeskus (pankrotis) likvideerimata.
Vabastada Mari Männiko pankrotihalduri kohustustest.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel.
Harju Maakohus 27. veebruari 2015 kohtumäärusega määras kinnitada Vjat¨eslav Kannu (sündinud 22.07.1965, surnud 09.11.2013) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihaldur Mari Männiko poolt 06.01.2015 esitatud lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus. Vabastada pankrotihaldur Mari Männiko Vjat¨eslav Kannu pärandvara pankrotihalduri kohustustest.
 
 27.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel alljärgmise teate:
KOHUS MÄÄRAS KOHTUASJAS nr 2-15-348:
1. Rahuldada Dina Efanova (IK44910150312) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Kuulutada välja Dina Efanova (IK44910150312) pankrot 27.02.2015. a kell 11:00.
3. Nimetada Dina Efanova (IK 44910150312) pankrotihalduriks Elin Vilippus (isikukood 46806280279; asukoht: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn; e-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee).
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 30.03.2015 kell 10:45. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
5. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
6. Dina Efanova (IK44910150312) ei tohi tema pankroti väljakuulutamisest kuni pankrotimenetluse lõpuni kohtu loata olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ega prokurist (ärikeeld).
7. Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade).
8. Kohustada Dina Efanova't (IK44910150312) kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged.
9. Kohustada Dina Efanova't (IK44910150312) ilmuma vande andmiseks 30.03.2015 kell 10:30 Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
10. Hoiatada Dina Efanova't (IK44910150312), et vande andmise kohustuse mittetäitmisel (sh vande andmise kohustuse täitmiseks kohtusse ilmumata jätmisel või vande andmisest keeldumisel) võib kohus teda trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti.
11. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3).
Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7).
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15716 Tallinn) tegi Viktor Rõmar'ile (isikukood 36610052229) 30.01.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/013126-36 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega kohustatakse Viktor Rõmar'i tasuma tulumaksu summas 108 578,68 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.
Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 27.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vladimir Gusljajev (pankrotis), sünd 24.03.1982. a, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 24.03.2015 kell 16.30 halduri büroos aadressil Roseni 7, Tallinn (B-sissepääs).
Päevakord: 1) Nõuete kaitsmine; 2) Pankrotimenetluse kulude kinnitamine; 3) Edasiste pankrotimenetluse toimingute otsustamine.
Nõudeavalduste ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne võlausaldajate üldkoosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga, e-post: andres@pankrotihaldur.ee. Teate avaldamise õiguslik alus: "Pankrotiseadus” § 100 lg 4.
 
 27.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas:
1. Erika Boikova'le (sünniaeg 17.05.1994) 26.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/589 sunniraha tasumiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

2. Andrei Garanin'ile (sünniaeg 11.02.1985) 14.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/2004 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

3. Siim Jõras'ele (sünniaeg 20.09.1985) 26.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/3929 füüsilise isiku 2012. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le HARDWOOD DESIGN (registrikood 12537395) 29.09.2014. a otsuse nr 7.1-5/012289 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 29.09.2014.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi KAITSEKATE OÜ-le (registrikood 11592914) 11.02.2015 korralduse nr 9-1/1230 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate:
Nimetada füüsilisest isikust võlgniku Nikita Konstantinovi ajutiseks pankrotihalduriks Andres Alaver (isikukood xxxxxxxxxxx, Advokaadibüroo Alaver & Partnerid, asukoht Pronksi 3, 10124 Tallinn, e-post alaverab@neti.ee), kes omab 12.05.2006 välja antud tunnistust nr 89.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida füüsilisest isikust võlgniku Nikita Konstantinovi vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Nikita Konstantinovil käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada füüsilisest isikust võlgniku Nikita Konstantinovi vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 26.03.2015 kell 11.00 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda võlgnik ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas
esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alar Mõtus (pankrotis), sünd 17.11.1962, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 24.03.2015 kell 16.00 halduri büroos aadressil Roseni 7, Tallinn (B-sissepääs).
Päevakord: 1) Nõuete kaitsmine; 2) Pankrotimenetluse kulude kinnitamine.
Nõudeavalduste ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne võlausaldajate üldkoosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga, e-post: andres@pankrotihaldur.ee. Teate avaldamise õiguslik alus: "Pankrotiseadus” § 100 lg 4.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Anna Arapova (pankrotis), sünd 29.11.1984, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 24.03.2015 kell 15.30 halduri büroos aadressil Roseni 7, Tallinn (B-sissepääs).
Päevakord: 1) Nõuete kaitsmine; 2) Pankrotimenetluse kulude kinnitamine.
Nõudeavalduste ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne võlausaldajate üldkoosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga, e-post: andres@pankrotihaldur.ee. Teate avaldamise õiguslik alus: "Pankrotiseadus” § 100 lg 4.
 
 26.02.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtumääruse resolutsiooni:
1. Rahuldada AS Silbet avaldus OÜ Caffold (RK 10548756) pankroti väljakuulutamiseks.

2. Kuulutada välja OÜ Caffold pankrot 26. veebruaril 2015 kell 16.00.

3. Nimetada OÜ Caffold pankrotimenetluses pankrotihalduriks Sirje Tael (asukoht: Jaama 76, 50605 Tartu, tel 740 7610, GSM 5650 3342, sirje@stael.ee).

4. Võlausaldajate esimese üldkoosolek toimub 17. märtsil 2015 kell 10.00 Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas saalis nr 6 Kooli 2 a, Jõhvi.

5. Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.

6. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

7. Määrata ajutise pankrotihalduri Sirje Tael’a ajutise halduri tasuks 973,50 EUR (üheksasada seitsekümmend kolm eurot ja 50 senti), (ajutise halduri tasu ei sisalda sellelt tasumisele kuuluvat sotsiaalmaksu summas 321,26 EUR) milline summa maksta pankrotihaldur Sirje Tael’ale välja pankrotivara arvelt Sirje Tael’a kontole nr EE472200001103608311.

8. Määrata ajutise pankrotihalduri Sirje Tael’a hüvitiseks kulutuste katteks pankrotiasja ettevalmistamisel 18,00 EUR (kaheksateist eurot, sisaldab käibemaksu 20%), milline summa maksta välja pankrotivara arvelt ning kanda pankrotihaldur Sirje Tael’a soovil OÜ Prolex (RK 10605678) kontole nr EE672200221013997303.

9. Teha pankrotimäärus teatavaks Viru Maakohtu kantselei kaudu 26. veebruaril 2015. a kl 16.00 ning kohtuteadete avaldamise korras väljaandes Ametlikud Teadaanded ühel korral PankrS § 7 lg 1, § 33 lg 1 alusel, tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat alates pankrotiteate avaldamise päevast.

10. Saata käesolev määrus teadmiseks menetlusosalistele ja täitmiseks Viru Maakohtu registriosakonnale (kinnistusraamat; äriregister) ja pankrotihaldurile Sirje Tael’ale.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates.

Ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada võlgnik ja ajutine haldur.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 26.02.2015 kohtumäärusega lõpetada OÜ Riiamäe (registrikood 12661959) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Tiia Kalausel likvideerida OÜ Riiamäe kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta.
Vabastada Tiia Kalaus OÜ Riiamäe ajutise pankrotihalduri kohustustest pärast võlgniku kustutamist äriregistrist.
Määrata OÜ Riiamäe dokumentide hoidjaks Janari Kintsiraud (isikukood 38511235235).
Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 26.02.2015 kohtumäärusega lõpetada OÜ Mummu (registrikood 12316760) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Tiia Kalausel likvideerida OÜ Mummu kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta.
Vabastada Tiia Kalaus OÜ Mummu ajutise pankrotihalduri kohustustest pärast võlgniku kustutamist äriregistrist.
Määrata OÜ Mummu dokumentide hoidjaks Kätlin Luigaste (isikukood 480003112761).
Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtulahendi resolutsiooni:
1. Võtta Rain Vaha (37410235715) pankrotiavaldus menetlusse.

2. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks Tiia Kalaus (büroo asukoht: Fortuuna 1 Tartu 50603, tel: 504 6694; 740 7662, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee).

4. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung 23. märtsil 2015 kell 13.00 Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas, kohtusaal nr 6.

5. Peatada Rain Vaha vara suhtes toimuv sundtäitmine.

6. Keelata Rain Vahal ajutise halduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
7. Pankrotiavalduse tagamise osas täidab kohtumäärust ajutine pankrotihaldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
8. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu kohta.
 
 26.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 26. veebruari 2015. a määrusega määrati rahuldada Olga Ibadova avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja Olga Ibadova, isikukood 48711040274, pankrot 26. veebruaril 2015. a kell 14.00. Nimetada Olga Ibadova pankrotihalduriks Jüri Truuts (asukoht Jõe 2, Tallinn, 10151, tel: 502 6222, 660 1761, e-post truuts@autente.ee). Määrata Olga Ibadova võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 18. märts 2015. a algusega kell 13.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 418. Teha pankrotihaldurile ülesandeks: selgitada välja võlausaldajate nõuded, valitseda pankrotivara, korraldada selle moodustamine ja müük ning rahuldada pankrotivara arvel võlausaldajate nõuded; selgitada välja võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjused ja aeg; anda oma tegevusest aru ja esitada pankrotimenetluse kohta andmeid kohtule, järelevalveametnikule ja pankrotitoimkonnale. Pankrotihalduril on oma ülesannete täitmiseks õigus: saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides, samuti võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt ning krediidiasutuselt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Peatada Olga Ibadova vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata Olga Ibadoval ilma pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 26.02.2015. a määrusega määrati teha ettepanek Osaühing Brokmak (rk: 10097644) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Brokmak OÜ pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 3000 eurot hiljemalt 11.03.2015. a Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või nr EE062200221059223099 AS-is Swedbank, EE513300333522160001 AS-is Danske Bank Eesti filiaal või EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaal. Selgitusse märkida tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas PankS § 163 lg 1 teatab TeleGlobal OÜ, rg-kood 11675310, pankrotihaldur, et pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda Pankrotihalduribüroo Mägi & Partnerid ruumes Lauteri tn 7-12 Tallinnas, leppides selles halduriga eelnevalt kokku. Vastuväiteid saab esitada Harju Maakohtusse 10 päeva jooksul käesoleva teadaande avaldamisest. Info tel 501 0656, 665 9952.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel.
Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE062200221059223099 AS-is Swedbank, EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Nikolai Jefimovi (isikukood 37812030337, surnud 16.01.2014) pärandvara pankrotimenetluse jätkamiseks 1800 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-15-360. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Kui summat ei laeku, siis pankrotimenetlus raugeb.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate:
Nimetada Ristery osaühing'u, rg-kood 11785429, ajutiseks pankrotihalduriks Andres Alaver (isikukood xxxxxxxxxxx, Advokaadibüroo Alaver & Partnerid, asukoht Pronksi 3, 10124 Tallinn, e-post alaverab@neti.ee), kes omab tunnistust nr 89.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida Ristery osaühingu vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Ristery osaühingul käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada Ristery osaühingu vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 26.03.2015 kell 10.00 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda võlgniku esindaja ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlgniku esindajale ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Rekrum Eesti OÜ (pankrotis, registrikood 12256236) pankrotimenetluses toimub 04.03.2015 algusega kell 11:00 halduri büroos Tallinnas Roseni 7 (2.korrus). Päevakorras on pankrotimenetluse lõpetamine. Informatsioon telefonil 501 8178 või eposti aadressil andres.tootsman@haldur.just.ee. Teadaanne avaldatakse PankrS § 79 alusel.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Marcus Randoja’le (sünd 07.01.1991) korralduse 19.12.2014 nr 9-1/7938 dokumentide esitamiseks vara võõrandamisest saadud kasu kindlakstegemiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Tervisepark (registrikood 12351288) 26.02.2015 korralduse nr 13-11/12041 maksuvõla tasumiseks summas 1668,76 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le Töösipelgas (registrikood 11996540) 11.02.2015 korralduse nr 13-11/10848 maksuvõla tasumiseks summas 427,79 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Taraska (registrikood 11390234) 12.02.2015 korralduse nr 13-11/10959 maksuvõla tasumiseks summas 1672,86 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Marko Roose'le ( sünd 30.09.1981) 7.01.2015 korralduse nr 13-11/1740 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Revo Sang'ale (sünd 23.04.1978) 2.02.2015 korralduse nr 13-11/10173 maksuvõla tasumiseks summas 52,28 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Marek Tuulik'ule (sünd 16.05.1968) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5496 maksuvõla tasumiseks summas 55,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Ants Tugev'ile (sünd 17.09.1973) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5499 maksuvõla tasumiseks summas 109,10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Toomas Tomson'ile (sünd 19.09.1968) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5043 maksuvõla tasumiseks summas 68,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Aivar Trumsi'le (sünd 15.07.1962) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5039 maksuvõla tasumiseks summas 68,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Nazakat Mirza Hüseyn Qizii Salayeva'le (sünd 24.07.1949) 9.01.2015 korralduse nr 13-11/2294 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-14-54887, PankrS § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Viru Maakohtu 09.10.2014 kohtumääruse pankrotiasjas 2-14-54887 kuulutati välja Tiia Annimäe (isikukood 46511060212, surnud 08.11.2008) pärandvara pankrot ja nimetati pärandvara pankrotihalduriks Tiia Kalaus.
19.02.2015 haldur on esitanud aruande ja PankrS § 158 lg 1 alusel taotluse pankrotimenetluse raugemise tõttu lõpetamiseks, sest pankrotivarast ei jätku masskohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks.
PankrS § 158 lg 6 tulenevalt kohus ei lõpeta menetlust sama paragrahvi lõike 4 alusel, kui võlausaldaja või kolmas isik maksab massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole kohtu poolt määratud summa.
Eeltoodu alusel kohus teeb Tiia Annimäe pärandavara võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele ettepaneku kuni 06.04.2015:
1) Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pank EE571010220229377229, Swedbank EE062200221059223099, Danske Bank EE513300333522160001 või Nordea Bank EE221700017003510302 halduri tasu ja pankrotimenetluse kulude katteks selgitusega "pankrotiasi nr 2-14-54887" 2000 (kaks tuhat) eurot ette tasumiseks;
2) Tasumise kohta kohtule maksekorralduse esitamiseks.
Kohtu määratud ajaks raha kandmata jätmisel PankrS § 158 lg 4 alusel lõpetab kohus pankrotimenetluse raugemise tõttu.
 
 26.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-60765 Rahuldada Aare Ind'i avaldus Kati Eier'i pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Kati Eier'i (sünd 01.10.1979) pankrot 26. veebruaril 2015. a kell 14.00.
Nimetada Kati Eier'i pankrotihalduriks vandeadvokaadi vanemabi Kristo Teder (Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid, asukoht Tatari 25, 10116 Tallinn, telefon 664 0620, e-post kristo.teder@kraaviab.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 23. märts 2015. a algusega kell 12.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 218.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile.
Kohustada Kati Eier'it kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 23. märtsil 2015. a kell 11.50. Kui Kati Eier vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus määrata trahv, kohaldada sundtoomist või aresti kuni 3 kuud.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. UAB-le Overdraivas (registrikood 60274371) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.4/844 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
2. T&M Iluteeninduse OÜ-le (registrikood 11154901) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4768 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta ning 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4864 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Taristu Projekteerimise OÜ-le (registrikood 12182710) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5063 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. HI Machines OÜ-le (registrikood 12687278) 23.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5335 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
5. AS-ile Haljala Ehitus (PANKROTIS) (registrikood 10227288) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7643 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2015. a veebruari-, märtsi- ja aprillikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
6. Tallinna Köögiteenused OÜ-le (registrikood 12406244) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8360 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8361 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Tallinna Köögiteenused OÜ-le (registrikood 12406244) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8574 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vladislav Stradomski võlausaldajate üldkoosolek toimub 4. märtsil 2015. a algusega kell 10.00 halduri büroos asukohaga Asula 3-25, Tallinnas, OÜ Parasmäe ruumides. Üldkoosoleku päevakord: pankrotimenetluse kuludest.
Teate õiguslik alus: pankrotiseaduse § 79 lg 4.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Anne Seer'i (isikukood 44801186019) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäeviti kl 9.00-17.00 pankrotihalduri asukohas Õpetaja 9a, Tartu (OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides). Vastuväiteid jaotusettepanekule võib esitada Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest. Lisainfo tel 742 0583 või 505 3344. Teate avaldamise alus: PankrS § 143 lg 5.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek osaühing NorLux Kinnisvara (pankrotis, rg-kood 11327448) pankrotimenetluses toimub 05.03.2015. a algusega kell 12.30 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: Pankrotivara müügi viisi otsustamine ja alghinna kinnitamine. Täiendav informatsioon halduri telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.

Kuulutus on avaldatud PankrS § 79 alusel.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 lg 2 ja § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 26.02.2015 kohtumäärusega määras Svetlana Mamutova (pankrotis, isikukood 46810140339) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 1000 eurot.
Teha ettepanek Svetlana Mamutova (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 7 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 lg 2 ja § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 26.02.2015 kohtumäärusega määras Oksana Arkhipova (pankrotis, isikukood 47009030280) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 2000 eurot.
Teha ettepanek Oksana Arkhipova (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 7 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel alltoodud väljavõtte 25.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-14-62355:

Lõpetada OÜ Greenneft (registrikood 11710868, asukoht Kase pst 10-2, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Läänemaa), juhatuse liige Marek Mändmaa (isikukood 37912254713) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Ly Müürsool likvideerida OÜ GreenNeft kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates ja kustutada OÜ GeenNeft äriregistrist.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Ly Müürsoo tema kohustustest OÜ GreenNeft pankrotimenetluses pärast OÜ GreenNeft likvideerimist ja äriregistrist kustutamist.
Määrata OÜ GreenNeft dokumentide vastutavaks hoidjaks juhatuse liige Marek Mändmaa (isikukood 37912254713).

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse kirjalikult Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest. Võlausaldaja võib esitada määruskaebuse pankrotimenetluse lõpetamise osas 15 päeva jooksul pankrotimenetluse lõpetamise teate väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest arvates. Võlgnik ja ajutine haldur võib esitada määruskaebuse ajutise halduri tasu hüvitamise osas 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest. Menetlusabi andmise osas võib määruskaebuse samas korras esitada Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-13-11154 Rahuldada aktsiaselts Ääretaga (pankrotis, registrikood 10093126) pankrotihalduri taotlus.
Kinnitada aktsiaselts Ääretaga (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihaldur Jüri Truutsi poolt esitatud jaotusettepanek.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vastavalt PankrS § 163 lg 1 tuginedes teatab pankrotihaldur, et Priit Saega pärandvara pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25, 3 korrus, Tallinn, eelneval kokkuleppel halduriga e-posti teel kristo@kraaviab.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 26.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-933:
1. Võtta Harju Maakohtu KÜ-u Ehitajate 17 avaldus Valentina Rjazantseva (46111260212) pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel pankrotihaldur Ingrid Proos (IK45107210223; asukoht: asukoht: Ingrid Proosi Õigusbüroo OÜ, Nõmme tee 64, Tabasalu, Harku vald, 76901 Harjumaa; e-post: ingridproos7@gmail.com; telnr +372 505 7824, +372 601 7796).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 19. märtsil 2015. a kell 10.00 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 16.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, võlgnikule, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 26.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-1431:
1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse No BS Production OÜ-u (rg-kood: 12707986) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel pankrotihaldur Svetlana Pilden (IK47809102261; asukoht: Business Law Firm OÜ, Liivalaia 21-17, Tallinn 10118; e-post: svetlana.pilden@haldur.just.ee; telnr +372 528 0212, +372 687 6195).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 17. märtsil 2015. a kell 12:30 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 13.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 1 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 26.02.15 määrusega:
1. Lõpetada Corfu meedia OÜ (registrikood 12169158, asukoht Pirita tee 20p, PK9) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
2. Likvideerida Corfu meedia OÜ (registrikood 12169158) ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
Corfu meedia OÜ (registrikood 12169158) likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Indrek Naurile. Enne kuue kuu möödumist lubada ajutisel halduril esitada Corfu meedia OÜ äriregistrist kustutamise avaldus üksnes Maksu- ja Tolliameti eelneval kirjalikul nõusolekul (10.02.2015 Maksu- ja Tolliameti taotletu alusel).

3. Vabastada ajutine pankrotihaldur Indrek Naur tema ülesannetest pärast Corfu meedia OÜ kustutamist äriregistrist.
4. Määrata Corfu meedia OÜ (registrikood 12169158) dokumentide hoidjaks Mihhail Rodionov (ik 377072550240).
5. Määrata ajutise pankrotihalduri Indrek Nauri tasuks 672 eurot (lisandub sotsiaalmaks 221.76 eurot) seega kokku 893.76 eurot, millest 496.76 eurot välja mõista võlgniku juhatuse liikmelt Mihhail Rodionovilt ik 37707250240 ja see kanda Indrek Nauri arveldusarvele.
6. Hüvitada ajutise halduri tasu ja kulutused summas 397 eurot PankrS § 23 lg 4 riigi vahenditest, kanda Indrek Nauri arveldusarvele.
7. Saata Riigi Tugiteenuste Keskusele määruse jõustunud ärakiri riigivahenditest ajutise halduri kulutuste hüvitamiseks, vastavalt käesoleva määruse p-le 7.
8. Avaldada teade pankrotiavalduse menetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 26.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-1895:
1. Võtta Harju Maakohtu Stevorte Capital OÜ-u avaldus MCA Creations OÜ-u (reg.-kood: 12479261) pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel pankrotihaldur Indrek Lepsoo (IK37611282726; asukoht: Roseni 7, Tallinn 10111; e-post: andres@pankrotihaldur.ee; telnr +372 509 7167, +372 664 5135).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 17. märtsil 2015. a kell 10.30 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 13.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, võlgnikule, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ruslan Pastuhov (pankrotis, isikukood 38504100354) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25-303, Tallinn, eelnevalt pankrotihalduriga kokku leppides tel 664 0620 või aivar@concord.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Teate avaldamise alus PankrS § 163 lg 1
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 26.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-1650:
1. Võtta Harju Maakohtu Omega Invest OÜ avaldus Dmitri Romanenkov'i (IK 37211280285) pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel vandeadvokaat Ene Ahas (IK37211280285; asukoht: AB Sirel & Partnerid, Tartu mnt 43, Tallinn 10128; e-post: ene@pankrotivarad.ee; telnr +372 510 6442, +372 606 9600).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 17. märtsil 2015. a kell 10.00 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 13.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, võlgnikule, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tulenevalt pankrotiseaduse § 30 lg 2 avaldab kohus alloleva teate:

Määrata OÜ Kitter Trading (likvideerimisel), rg-kood 12062147, pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1600 (üks tuhat kuussada) EUR ja selle maksmise tähtajaks võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele 14 päeva väljaandes Ametlikud Teadaanded võimaluse teatamisest, mis tuleb tasuda rahandusministeeriumi a/a-le EE571010220229377229 SEB Pank AS, EE062200221059223099 Swedbank AS, EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal või EE513300333522160001 Danske Bank AS Eesti filiaal, viitenumbrit ei ole vaja. Selgitusse märkida ts. asja number, makse liik ja kelle eest maksti Kohtule tuleb määruse p 1 nimetatud ajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi, ts. asja nr, arvelduskonto number millelt ettemaks tasuti, ettemaksu tasumise kuupäev.)
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse haldusmenetluse seaduse (HMS) § 31 alusel.
Maksu- ja Tolliamet tegi Siiri Pendla'le (sünniaeg 30.06.1993) 05.01.2015 otsuse nr 2.6-5.2/0002 hävitada tollijärelvalve all 03.12.2014 kauba kinnipidamise teatisega nr 12.1-6/0386-1 kinni peetud intellektuaalomandi õigust rikkuvaks tunnistatud kaup, milleks on kaubamärgiga Guess sarnaselt tähistatud õlakott.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
Dokumendi resolutiivosa loetakse avaldatuks pärast esimest avaldamise korda (HMS § 31).
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Endo Sarapson'ile (sünd 06.12.1967) ja Gea Sarapson'ile (sünd 29.01.1980) 28.01.2015 korralduse nr 9-1/742 dokumentide esitamiseks seoses 2013. a füüsilise isiku ühise tuludeklaratsiooniga koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Dmitri Makridenko'le (sünd 14.12.1980) 07.10.2014 korralduse nr 9-1.4/040031 dokumentide esitamiseks seoses koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

3. Andrei Savitski'le (sünd 10.05.1967) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/004053 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

4. Maxim Mikhaylov'ile (sünd 17.10.1984) 27.01.2015 korralduse nr 9-1.4/004107 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

5. Viktor Volkov'ile (sünd 30.01.1977) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/004004 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

6. Aleksandr Orlov'ile (sünd 09.04.1971) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/003876 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
Kuuno Ahlbergile (Ahlberg, sünniaeg 23.05.1971) 30.12.2014 korralduse nr 13-11/127984 maksuvõla tasumiseks summas 305,25 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) andis:
1. Neostore.ee OÜ-le (registrikood 11958858) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3860 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesolevate korralduste kättetoimetamisest arvates;
2. Nisutera OÜ-le (registrikood 10881071) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3861 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesolevate korralduste kättetoimetamisest arvates;
3. Nord Imperika OÜ-le (registrikood 12690493) 24.11.2014 korralduse nr 9-1.1/66148 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta septembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega ja korralduse nr 9-1.1/66149 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta septembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesolevate korralduste kättetoimetamisest arvates;
4. Novateks Ehitus OÜ-le (registrikood 12166266) 02.02.2015 korralduse 13-11/10453 maksuvõla tasumiseks summas 3920,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Nordbuild Grupp OÜ-le (registrikood 12191689) 12.02.2015 korralduse 13-11/10975 maksuvõla tasumiseks summas 3955,79 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. A.M Grupp OÜ-le (registrikood 10084162) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5041 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesolevate korralduste kättetoimetamisest arvates
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate. Tartu Maakohus määras 25.02.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-441 Vladimir Patonin (isikukood: 38106016542) pankrotiavaldus 1) nimetada Vladimir Patonin ajutiseks pankrotihalduriks Einar Vallandi (kontaktaadress: OÜ Õigusbüroo Faktoorum, Õpetaja 9a, 51003 Tartu, telefon: 742 0583; GSM 511 8670; e-post: einar.vallandi@haldur.just.ee); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 17. märtsil 2015. a algusega kell 10.30 Tartus, Kalevi 1 saal 452.
 
 26.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 25.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-2473:
1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Vladimir Albrant'i (IK38004274926) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Andres Hermet, pankrotihaldur (IK36709162743; asukoht: Roseni 7, Tallinn 10111; e-post: andres@pankrotihaldur.ee; telnr +372 502 6408, +372 664 5141).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 11. märtsil 2015. a kell 11.30 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 09.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohus määras 25.02.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-1244 Maksu-ja Tolliamet avaldus Abstrakt OÜ (registrikood: 11044495) pankroti väljakuulutamiseks 1) nimetada Abstrakt OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Einar Vallandi(OÜ Õigusbüroo Faktoorum; kontaktaadress: Õpetaja 9a, Tartu; telefon 742 0583; GSM 511 8670; e-post: ainar.vallandi@haldur.just.ee); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 17. märtsil 2015 algusega kell 11.00 Tartus, Kalevi 1 saal 452.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotisaduse § 17 lg 1 ja lg3 kohaselt järgmise teate:
Nimetada Roheline Ait OÜ, rg-kood 12601710, ajutiseks pankrotihalduriks Andres Alaver (isikukood xxxxxxxxxxx, Advokaadibüroo Alaver & Partnerid, asukoht Pronksi 3, 10124 Tallinn, e-post alaverab@neti.ee), kes omab tunnistust nr 89.
Teha ajutisele haldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) selgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
3) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda juhul, kui kohus on keelanud võlgnikul vara käsutada ajutise halduri nõusolekuta, võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) koostada halduri toimik pankrotiseaduse § 55 lg 31 alusel kehtestatud korras;
7) teavitada pankrotiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid sama seaduse § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
Nimetatud ülesannete täitmiseks on ajutisel halduril õigus saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides; viibida füüsilisest isikust võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning krediidiasutustelt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
Arestida Roheline Ait OÜ vallasvara ja rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata Roheline Ait OÜ-l käsutada temale kuuluvat kinnisvara ajutise halduri nõusolekuta.
Peatada Roheline Ait OÜ vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
Pankrotiavalduse tagamise osas täidab käesolevat määrust ajutine haldur täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 26.03.2015 kell 10.30 Rapla kohtumajas.
Kohtuistungile kutsuda võlgniku esindaja ja ajutine haldur.
Määruse resolutsioon avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Koopia määrusest saata võlgniku esindajale ja ajutisele pankrotihaldurile.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib isik, kelle õigust määrusega kitsendati, pankrotiavalduse tagamise osas esitada määrusekaebuse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 25.02.2015 kohtumäärusega kinnitada aktsiaselts Lihameister (pankrotis) (rk 10302498, asukoht Kobilu küla Konguta vald Tartumaa 61205) pankrotimenetluse lõpparuanne ja lõpetada AS Lihameister (pankrotis) pankrotimenetlus.
Pankrotihaldur Olev Kuklase vabastada AS Lihameister (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest äriühingu äriregistrist kustutamisega.
Määrata AS Lihameister (pankrotis) dokumentide hoidjaks AS Transcom (registrikood 10550575, aadress Emajõe 24/26, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80030).
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Võlausaldaja võib määruskaebuse esitada, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Pankrotihaldur võib esitada pankrotimenetluse kulude kohta tehtud määruse peale määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 145 lg 5 kohaselt 25.11.2013 kohtumääruse resolutsiooni tsiviilasjas 2-14-54266:

1. Kinnitada Kalle Juurik'u (pankrotis, isikukood 36509064919, surnud 14.04.2013) pärandvara pankrotimenetluses jaotusettepanek pankrotihaldur Ly Müürsoo poolt esitatud kujul:

1.1. Tunnustatud nõuded ja nende rahuldamisjärgud ning jaotised:

I järgu nõuded - ei esitatud

II järgu nõuded

VÕLAUSALDAJA - Tunnustatud nõuded (¤) - Jaotis järgus (%)
SNEL Grupp OÜ - 337.87 - 2,305
SMS Laen AS - 528 - 3,602
Ferratum Estonia OÜ - 138.22 - 0,943
BIGBANK AS - 2537.48 -17,310
Swedbank AS - 1088.41 - 7,425
Swedbank AS - 302.48 - 2,063
Swedbank AS - 7831.83 - 53,426
AS Eesti Telekom - 1377.32 - 9,395
Raha24 OÜ - 517.66 - 3,531
KOKKU II järgu nõudeid - 14 659.27 - 100%

III järgu nõuded - ei esitatud

2. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

3. Kinnitada vajalikud kulud kogu pankrotimenetluse aja eest summas 200.00 (kakssada) eurot.

EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Pärnu Maakohtule 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate 25.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist:

RESOLUTSIOON

Lõpetada füüsilise isiku Raul Klandorf'i (pankrotis) pankrotimenetlus pankrotiseaduse (PankS) § 29 lg 1 alusel pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu (PankS § 29-lg 1 ja 3).

Avaldada teade füüsilise isiku Raul Klandorfi (isikukood 37311144917) pankrotimemenetluse lõpetamise kohta pankrotti välja kuulutamata väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Vabastada ajutine pankrotihaldur Maie Klemmer ajutise pankrotihalduri kohustustest.

Võlausaldaja poolt kantud menetluskulud jätta võlausaldaja kanda.

Toimetada määruse ärakiri kätte võlausaldajale, võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile saata p 3 osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.

EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel väljavõtte 25.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-15-1354:

Pärnu Maakohus teatab võimalusest maksta Olev Liiver'i (isikukood 38507276024) pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti 1000.00 (üks tuhat) eurot 10 kalendripäeva jooksul arvates teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kohtu määratud rahasumma tuleb maksta ühele järgmistest Rahandusministeeriumi kontodest: nr EE571010220229377229 AS-s SEB Pank või nr EE062200221059223099 Swedbank AS-s või nr EE513300333522160001 Danske Bank või nr EE221700017003510302 Nordea Pank.

Deposiidi maksjal esitada kohtule punktis 1 määratud tähtajaks maksedokument või tasumise kontrollimist võimaldavad andmed.

EDASIKAEBAMISE KORD
Määrus ei ole kaevatav.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 30 lg 2 teate.
Harju Maakohtu 25. veebruari 2015. a määrusega määrati teha ettepanek Collect Invest OÜ, registrikood 12180697, pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Collect Invest OÜ pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 2000 eurot hiljemalt 06.03.2015. a Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 30 lg 2 teate.
Harju Maakohtu 25. veebruari 2015. a määrusega määrati teha ettepanek Aleksei Leont¨uk, sündinud 18.01.1984, surnud 24.05.2014) pärandvara pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Aleksei Leont¨uk pärandvara pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 1500 eurot hiljemalt 05. märtsiks 2015. a. Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel:
Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-63126 25.02.2015 teha ettepanek võlgnikule, võlausaldajale või kolmandale isikule tasuda Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas) pankrotimenetluse kulude katteks 3000.00 eurot hiljemalt 25.märtsiks 2015. Tasumise korral esitada kohtule tasumist tõendav dokument või andmed, millised võimaldaksid laekumist kontrollida, hiljemalt samaks tähtajaks. Kohtu poolt esitatud nõude tähtajaks täitmata jätmisel kohus Osaühing Aljans Company (registrikood 10808921) pankrotimenetlust ei jätka.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu 20.02.2015 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-61936 lõpetas kohus SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) pankrotiavalduse menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Kohus avaldab kooskõlas pankrotiseaduse (PankrS) § 29 lg 4 väljaandes Ametlikud Teadaanded alljärgneva teate menetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu:
1. Lõpetada SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
2. Ajutine pankrotihaldur Indrek Lepsoo (isikukood 37611282726) likvideerib SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) kahe kuu jooksul menetluse lõpetamise määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta (PankrS § 29 lg 8).
3. Vabastada ajutine pankrotihaldur Indrek Lepsoo (isikukood 37611282726) alates SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) äriregistrist kustutamisest.
4. Määrata SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) dokumentide hoidjaks Indrek Lumi (isikukood 38004074914).
Edasikaebamise kord. Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Võlausaldaja, kes ei esitanud pankrotiavaldust, võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates menetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Määruskaebust ei saa esitada viie (5) kuu möödumisel määruse tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohus selgitab, et seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6). Teade menetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Urmas Pikk'a (ik 36001232733) pankrotihaldur kutsub vastavalt pankrotiseaduse §-le 180 kokku võlausaldajate üldkoosoleku 04.03.2015 algusega kl 11.00. Koosolek toimub OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides aadressil Õpetaja 9a, Tartu (hoone 2. korrusel). Koosoleku päevakord: 1) pankrotimenetluse kulude kinnitamine; 2) kohtule ettepaneku tegemine pankrotihalduri tasu suuruse osas; 3) võlgniku poolt esitatud kompromissettepaneku läbivaatamine ja kompromissi tegemise otsustamine. Kompromiss puudutab kõiki võlausaldajaid, kelle nõue on pankrotimenetluses tunnustatud. Täiendav teave haldurilt tel 505 3344 või e-posti aadressil: kyllike.mitt@haldur.just.ee.
 
 25.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Mihhail Birjuk'le (sünniaeg 17.08.1981) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/003239 2013.aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks. Korralduse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha.
2. Silver Aavastik'le (sünniaeg 07.04.1988) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.4/003597 2013.aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks. Korralduse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha.

Korralduse ja otsuse terviktekstidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindubüroos.
Korraldus ja otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Mihkel Martin'le (sünniaeg 23.07.1969) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.4/003660 2013. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks. Korralduse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha.

Korralduse ja otsuse terviktekstidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindubüroos.
Korraldus ja otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Aivar Solodov'ile (sünd 26.09.1987) 26.01.2014. a korralduse nr 9-1.4/3891 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Haapsalu teenindusbüroos (Jaama 17, 90507 Haapsalu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Fast Motor OÜ-le (12556292) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/6965 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, 71020 Viljandi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 25.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade

Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.

Maksu- ja Tolliamet tegi LPS Grups OÜ-le (registrikood 11962995) 16.02.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/024796-7 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega kohustatakse LPS Grups OÜ tasuma käibemaksu 1973,30 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.

Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.


Maksu- ja Tolliamet
Lõõtsa 8a, Tallinn
Telefon: 1811
E-post: emta@emta.ee
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu määrusega 23. veebruar 2015. a, mis tehti Jõgeva kohtumajas kohtunik Ülle Raag poolt kohus määras:
Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu avalduses Tootmisbaas OÜ (Seaduslik esindaja: juhatuse liige Ain Tarrend, sünd 31.03.1973. a, telefon 782 8500, e-post: ain@tootmisbaas.ee) pankroti väljakuulutamiseks
1. Nimetada TOOTMISBAAS Osaühing (registrikood 10666007, asukoht Räpina mnt. 11 Võru) ajutiseks pankrotihalduriks Tiia Kalaus (asukoht Fortuuna 1, Tartu 50603, Tel 740 7662, 504 6694, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee).
2. Peatada Tootmisbaas OÜ vara suhtes toimuvad sundtäitmised.
3. Kohaldada võlgniku vara suhtes käsutuskeeldu ja keelata võlgnikul temale kuuluva vara käsutamine ilma ajutise halduri nõusolekuta.
4. Kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks toimub 26. märtsil 2015 algusega kell 10.30 Võru kohtumajas.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Supatran Logistics Osaühing (pankrotis), registrikood 11523921, pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 143 lg 5 alusel:
Pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda elektronposti teel, eelnevalt kokku leppides elektronposti aadressil peeter.sepper@haldur.eu. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada 10 päeva jooksul Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 25.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 23.02.2015 kohtumäärusega lõpetada Aktsiaselts Tartu Laululava (pankrotis, rk 10050648) pankrotimenetlus pärast pankroti väljakuulutamist raugemise tõttu, kuna pankrotivarast ei jätku massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks.
Vabastada pankrotihaldur Andres Uuli tema kohustustest AS Tartu Laululava (pankrotis) pankrotimenetluses pärast AS Tartu Laululava (pankrotis) äriregistrist kustutamist.
Määrata AS Tartu Laululava (pankrotis) dokumentide hoidjaks Alari Piispea (ik 36605112740, asukoht Laulupeo pst 25 Tartu linn).
Määrus kuulub viivitamatule täitmisele.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik või võlausaldaja esitada määruskaebuse kirjalikult Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Haldur võib esitada määruskaebuse halduri tasu ja kulutuste osas (PankrS § 3 lg 2, § 150 lg 5, § 164 lg 1, TsMS § 661 lg 1, 2).
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Svetlana Kisseljova (ik 46904282244) pankrotimenetluses toimub 13.03.2015. a algusega kell 10.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Hannes Toots'i (ik 35708114249) pankrotimenetluses toimub 13.03.2015. a algusega kell 11.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Kristo Valge (ik 37806084917) pankrotimenetluses toimub 13.03.2015. a algusega kell 12.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aldo Vinkel, isikukood 35911250357, pankrotimenetluses toimub 17.03.2015. a kl 15.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, võlausaldajate üldkoosolek (kolmas nõuete kaitsmise koosolek). Päevakord: 1) nõuete kaitsmine vastavalt PankrS § 100. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 100 lg 4.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ali-Gussein Kerimov, isikukood 37810240292, pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post info@cavere.ee. Vastuväiteid on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Kermet Grupp OÜ (rg-kood 11477403) pankrotimenetluses toimub 13.03.2015. a algusega kell 12.30 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: Võlanõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel.
 
 23.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi E&K Partnerid OÜ-le (registrikood 12550929) 06.02.2015 korralduse nr 9-1/0940 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi Teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Olivio Invest OÜ-le (registrikood 11771522) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5212 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. OÜ-le Bande (registrikood 12701015) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5214 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Showbiz Consulting OÜ-le (registrikood 10821778) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5273 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Sirens OÜ-le (registrikood 12371411) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5299 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Globestar Invest OÜ-le (registrikood 11898441) 10.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8351 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. T&M Iluteeninduse OÜ-le (registrikood 11154901) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8645 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Trade Goods Service OÜ-le (registrikood 12242895) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8650 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Tradefield OÜ-le (registrikood 12545070) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8651 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Trading24-7 OÜ-le (registrikood 12583952) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8652 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. OÜ-le Hommik Trans (registrikood 12391840) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8686 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8688 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Lauri Lindmann'ile (sünd 03.11.1972) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/6094 maksuvõla tasumiseks summas 68,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Siim Laanesaar'ele (sünd 09.02.1988) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5975 maksuvõla tasumiseks summas 236,11 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Leonid Lyamin'ile (sünd 31.05.1976) 23.01.2015 korralduse nr 13-11/7549 maksuvõla tasumiseks summas 101,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Ivo Falk'i (isikukood 38306304717) pankrotimenetluses saab tutvuda 27.02.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Kojoot (pankrotis, rg-kood 10685281) pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda 27.02.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad lõpparuandele esitada vastuväite Pärnu Maakohtu Paide kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Peeter Kraas, 34806110285, pankrotihaldur Andres Tootsman teatab, et võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 24.03.2015 algusega kell 15:00 pankrotihalduri büroos Tallinnas Roseni 7 (2.korrus). Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus tutvuda nõudeavalduste ja esitatud vastuväidetega viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, kooskõlastades aja eelnevalt pankrotihalduriga. Info: andres.tootsman@haldur.just.ee, tel 501 8178. Teate avaldamise alus on PankrS § 100 lg 4.
 
 23.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. AT innovations OÜ-le (registrikood 12415278) 23.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5327 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Ekä Building OÜ-le (registrikood 12373539) 27.01.2015. a otsuse nr 12.2-3/29760-3 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 30.01.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi LAMBIN OÜ-le (registrikood 11489837) 18.02.2015 kontrollakti nr 12.2-3/027899-5 täiendava maksusumma arvestamise kohta septembris 2014. LAMBIN OÜ-l on õigus kontrollaktis toodud asjaoludega mittenõustumisel esitada Maksu- ja Tolliametile oma arvamus või vastuväited hiljemalt 05.03.2015.
Kontrollakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Kontrollakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Mägi katus OÜ-le (registrikood 12201761) 05.02.2015. a korralduse nr 13-11/10627 maksuvõla tasumiseks summas 2 749,93 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates, 05.02.2015. a korralduse nr 13-11/10628 maksuvõla tasumiseks summas 241,62 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 05.02.2015. a korralduse nr 13-11/10629 maksuvõla tasumiseks summas 837,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Dios Solutions OÜ-le (registrikood 12529834) 13.02.2015. a korralduse nr 13-11/10980 maksuvõla tasumiseks summas 6 000,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates, 13.02.2015. a korralduse nr 13-11/10979 maksuvõla tasumiseks summas 320,83 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 13.02.2015. a korralduse nr 13-11/10978 maksuvõla tasumiseks summas 1 500,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et OÜ-le BALTIC MARINE PACKING (registrikood 10673065) on tehtud 19.02.2015 maksuotsus nr 12.2-3/15206-55, tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega kohustatakse OÜ BALTIC MARINE PACKING tasuma kokku 178 665,07 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Hindrek Sep'ile (sünd 12.10.1969) 29.01.2015. a otsuse nr 13-1/417, millega tunnistas kehtetuks 10.12.2014. a otsuse nr 13-1/4513, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-2101:
1. Kohus määrab OÜ Triomix (likvideerimisel) (registrikood: 11592268) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 2000 (kaks tuhat) eurot.

2. Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse avaldamisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või kontole nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või kontole nr EE513300333522160001 Danske Bank A/S-i Eesti filiaalis või kontole nr EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis OÜ Triomix (likvideerimisel) pankrotimenetluse jätkamiseks 2 000 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-15-2101.

3. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel:
Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-2067:
1. Kadi Ojakäär'u (sünd 11.02.1994) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 1500 (üks tuhat viissada) eurot.

2. Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse avaldamisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või kontole nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank või kontole nr EE513300333522160001 Danske Bank A/S-i Eesti filiaalis või kontole nr EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis Kadi Ojakäär'u pankrotimenetluse jätkamiseks 1 500 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-15-2067.

3. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 7 lg 2 ja 158 lg 6 teate. Harju Maakohtu 20. veebruari 2015. a määrusega määrati teha ettepanek Viktor Väli (pankrotis, isikukood 35305240326) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 2500 eurot 7 päeva jooksul alates ettepaneku avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea pangas või EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis. Maksekorraldus tagatise tasumise kohta või kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks (maksja nimi, käesoleva tsiviilasja number 2-10-15486, ettemaksu tasumise kuupäev) tuleb kohtule esitada ettemaksu tasumiseks määratud tähtajaks. Määruse ei kuulu edasikaebamisele.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel 23.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist:
Tsiviilasjas nr 2-13-21978 Hillar Talts (pankrotis) pankrotimenetlus.
Jaotusettepaneku kinnitamine.
Kinnitada pankrotihaldur Ly Müürsdo poolt 11.12.2014 esitatud füüsilisest isikust võlgniku Hillar Talts, sünd 22.05.1971, vara jaotusettepanek. Kinnitada halduri tehtud vajalikud kulutused kokku summas 300 eurot.

Käesoleva määruse peale võib 15 päeva jooksul selle kättesaamisest võlausaldaja või võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja kaudu.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alexander Romanov (pankrotis) (isikukood 3830426xxxx) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda JeweLex Advokaadibüroo OÜ-s, Sompa 3, 41533 Jõhvi, eelneval kokkuleppel halduriga e-posti teel hillar.villers@jewelex.ee. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada Viru Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest. Teade on avaldatud pankrotiseaduse § 143 lg 5 alusel.
 
 23.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotivõlgnik Ivan Penzini, isikukood 38310270256, pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 143 lg 5 alusel:
Pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 9.00-17.00 elektronposti teel, esitades taotluse aadressil peeter.sepper@haldur.eu. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada 10 päeva jooksul Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 20.02.2015 kohtumäärusega määras kinnitada osaühing REVALHAUS KINNISVARA (pankrotis, registrikood 10787082) pankrotimenetluses pankrotihaldur Peeter Sepperi (Sepper) poolt esitatud jaotusettepanek.
Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 20.02.2015 kohtumäärusega määras kinnitada Irina Mitjuhhina (pankrotis, isikukood 47404105215) pankrotimenetluses pankrotihaldur Sirje Taela (Tael) esitatud jaotusettepanek.
Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 20.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Valeria Vegis'ele (sünd 01.11.1969) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3019 2013. a kohta maksudeklaratsiooni vorm A1 esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Janek Väli'le (sünd 20.02.1981) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/004493 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

3. Tea Palusoo'le (sünd 02.11.1985) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.1/0525 sunniraha summas 50 eurot määramise kohta 10.12.2014 korralduse nr 9-1.4/50589 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse esitamiseks mittetäitmise eest ja hoiatuse sunniraha summas 75 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

4. Ristho Abram'ile (sünd 17.12.1988) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/0520 sunniraha summas 50 eurot määramise kohta 10.12.2014 korralduse nr 9-1.4/50595 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse esitamiseks mittetäitmise eest ja hoiatuse sunniraha summas 75 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Kalev Viidas'ele (sünd 04.02.1979) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/ 003079 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos hoiatusega sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.02.2015Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

Aktsiaselts Maa-investeeringud, registrikood 10838997, aadress Suti talu, Värati küla, Tõstamaa vald, Pärnu maakond, 88101, teatab, et vastavalt 20.02.2015 aktsionäride üldkoosoleku otsusele otsustati aktsiaselts kujundada ümber osaühinguks ärinimega Osaühing Maa-investeeringud. Ümberkujundamise käigus vähendada ümberkujundatava aktsiaseltsi aktsiakapitali 620 000 krooni selliselt, et ümberkujundamise tulemusel tekkiva Osaühing Maa-Investeeringud osakapitali suuruseks jääb 2500 eurot. Võlausaldajatel on õigus esitada oma nõuded kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest aktsiaseltsi ametlikul aadressil.
Teate avaldamise alus: Äriseadustik § 358 lg 2.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aili Kepler (pankrotis), isikukood 45405086524, pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 09.03.2015. a algusega kell 16:00 pankrotihalduri büroos Tartus Kalevi tn 9-4. Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus tutvuda nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut halduri büroos Tartus Kalevi tn 9-4, kooskõlastades aja eelnevalt pankrotihalduriga tel 504 3679. Teate avaldamise alus on PankrS § 100 lg 4.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Piret Peedosk (pankrotis), isikukood 46907132720, pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 09.03.2015. a algusega kell 16:30 pankrotihalduri büroos Tartus Kalevi tn 9-4. Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus tutvuda nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut halduri büroos Tartus Kalevi tn 9-4, kooskõlastades aja eelnevalt pankrotihalduriga tel 504 3679. Teate avaldamise alus on PankrS § 100 lg 4.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel kohtuteate tsiviilasjas nr 2-13-57012:

1. Kinnitada alljärgnev jaotusettepanek Andrei Smolini pankrotimenetluses:

Võlausaldaja - Järk - Tunnustatud nõude summa, ¤ - Jaotis%
Eesti Krediidipank AS I 32 662,98 100%
KOKKU I järk 32 662,98
SEB Liising AS II 5 493,91 9,171%
Lindorff Eesti AS II 116,64 0,195%
Swedbank Liising AS II 518,16 0,865%
Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu II 11,49 0,019%
KÜ Tammsaare 102 II 6 432,50 10,738%
VS Kanarbik OÜ II 2 387,64 3,986%
Mercury Group OÜ II 3 206,49 5,353%
Prookusmägi OÜ II 12 233,69 20,423%
Melli Mets OÜ II 7 308,34 12,200%
Potari Arendus OÜ II 5 242,39 8,752%
RP Konsult Jõgeva OÜ II 9 537,90 15,922%
Trave Trade OÜ II 7 413,02 12,375%
KOKKU II järk 59 902,17

2. Kinnitada Andrei Smolini pankrotimenetluse väljamaksed summas kokku 914 (üheksasada neliteist) eurot 95 senti, millest 814 (kaheksasada neliteist) eurot ja 95 senti massikohustused ning 100 (ükssada) eurot pankrotimenetluse kulud.
 
 20.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. KV Consult OÜ-le (registrikood 12429501) 16.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4097 sunniraha 100 euro tasumiseks 2014. a novembrikuu tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise eest.
2. KV Consult OÜ-le (registrikood 12429501) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4332 sunniraha 100 euro tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise eest.
3. KM Reklaam OÜ-le (registrikood 11944649) 15.12.2014 korralduse nr 9-1.1/70164 sunniraha 100 euro tasumiseks tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonide tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise eest.
4. Koidusära Metsatööd OÜ-le (registrikood 11481540) 16.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4259 sunniraha 100 euro tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise eest.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Urmas Kannel'ile (sünniaeg 22.09.1967) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4588 maksuvõla tasumiseks summas 217,53 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Dmitri Kauts'ile (sünniaeg 29.07.1986) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5280 maksuvõla tasumiseks summas 286,94 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Tatjana Kopõlova'le (sünniaeg 28.06.1956) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3250 maksuvõla tasumiseks summas 569.05 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Meelis Kuhi'le (sünniaeg 26.02.1982) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5100 maksuvõla tasumiseks summas 116.60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Aleksandr Krjohhov'ile (sünniaeg 03.09.1969) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5006 maksuvõla tasumiseks summas 86.30 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Andu Kivest'ile (sünniaeg 16.02.1963) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4650 maksuvõla tasumiseks summas 68,70 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Toivo Kurm'ile (sünniaeg 13.07.1971) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4228 maksuvõla tasumiseks summas 86.30 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Kaido Kuusküll'ile (sünniaeg 14.10.1978) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4239 maksuvõla tasumiseks summas 397.40 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Andrus Soosalu'le (sünd 29.10.1963) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4455 maksuvõla tasumiseks summas 155,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Aleksandr Stepanov'ile (sünd 7.07.1971) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5441 maksuvõla tasumiseks summas 257,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Ivan ¦inkarjov'ile (sünd 4.08.1977) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4276 maksuvõla tasumiseks summas 86,30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Thomas Wilhelm Blomqvist'ile (sünd 16.06.1978) 9.01.2015 korralduse nr 13-11/2309 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) andis:
1. Nikatol Grupp OÜ-le (registrikood 11903350) 08.12.2014 korralduse nr 9-1.1/68755 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta septembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega ja 18.12.2014 korralduse nr 9-1.1/70278 100 euro suuruse sunniraha tasumiseks 2014. aasta oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest koos korralduse täitmata jätmise korral 150 euro suuruse sunniraha teistkordse rakendamise hoiatusega. Sunniraha kuulub tasumisele kümne päeva jooksul käesolevate korralduste kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le AA Kohila kivi (registrikood 12066317) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2860 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. EU Stallmet Import OÜ-le (registrikood 10311043, aadressil Pärnu mnt 463 Tallinn 10916 Harju maakond) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8618 maksuvõla tasumiseks summas 12409,12 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. MultiRent OÜ-le (registrikood 11768218, aadressil Pronksi 6 Tallinn 10124 Harju maakond) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8263 maksuvõla tasumiseks summas 56,00 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 20.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Peeter Muuli'le (sünniaeg 02.08.1958, aadressil Tampere, Kohmankaari 25A 17 Soome) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5245 maksuvõla tasumiseks summas 86,30 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Dmitri Mironov'ile (sünniaeg 20.01.1979, aadressil Kolde 100-12 Tallinn 10316 Harju maakond) 13.01.2015 korralduse nr 13-11/2475 maksuvõla tasumiseks summas 93,90 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Marek Müür'ile (sünniaeg 09.07.1981, aadressil Ravila 11-18 Türi 72210 Järva maakond) 19.01.2015 korralduse nr 13-11/4048 maksuvõla tasumiseks summas 102,24 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Dam Doan Van'ile (sünniaeg 09.01.1961, aadressil Mustamäe tee 147-128 Tallinn 12918 Harju maakond) 21.01.2015 korralduse nr 13-11/6492 maksuvõla tasumiseks summas 51,58 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Valery Markov'ile (sünniaeg 06.08.1972, aadressil Õismäe tee 108-66 Tallinn 13513 Harju maakond) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5688 maksuvõla tasumiseks summas 76.85 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 20.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Delicata Group OÜ-le (registrikood 12323033) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2918 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Eco World OÜ-le (registrikood 11743492) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7665 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2015. a veebruari-, märtsi- ja aprillikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot;
3. Denmaks Grupp OÜ-le (registrikood 12438925) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7111 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
4. Empero Holding OÜ-le (registrikood 11086252) 20.11.2014 korralduse nr 9-1.1/66154 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a septembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.02.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Spectrum Support OÜ (registrikood 12503404, asukoht Viru väljak 2 10111 TALLINN) pankrotiavaldus.
Nimetada Spectrum Support OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Sepper (OÜ Haldur, Kotzebue 9/11 pk 1509 10402 TALLINN, telefon 627 0444, 505 4013, faks 627 0456, e-post: peeter.sepper@haldur.eu).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 31.03.2015. a kell 10.20 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.02.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Lilia Bulai (isikukood 46402220227) pankrotiavaldus.
Nimetada Lilia Bulai ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Sepper (OÜ Haldur, Kotzebue 9/11 pk 1509 10402 TALLINN, telefon 627 0444, 505 4013, faks 627 0456, e-post: peeter.sepper@haldur.eu).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 31.03.2015. a kell 10.10 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.02.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Tallinna linna (Tallinna Linnavalitsuse kaudu) avaldus Mariana Kippasto (isikukood 46402240296) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Nimetada Mariana Kippasto ajutiseks pankrotihalduriks Peeter Sepper (OÜ Haldur, Kotzebue 9/11 pk 1509 10402 TALLINN, telefon 627 0444, 505 4013, faks 627 0456, e-post: peeter.sepper@haldur.eu).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 31.03.2015. a kell 10.00 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 20.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist kohtuasjas nr 2-15-1201:

1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Timberhat OÜ (reg.-kood: 12271595) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Urmas Ustav, vandeadvokaat (IK37410045231; asukoht: AB Lextal OÜ, Rävala pst 4, Tallinn 10143; e-post: urmas.ustav@lextal.ee; telnr +372 640 0250, +372 504 341).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 31. märtsil 2015. a kell 15.30 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 20.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, võlgnikule, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 20.02.2015PankrotiteatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 20. veebruar 2015 kohtumäärusega kell 12:00 määras:
1. Kuulutada välja Grete Rässa (isikukood 48505070304) pankrot.
2. Nimetada Grete Rässa pankrotihalduriks Tanel Mällas (OÜ Advokaadibüroo Luberg ja Päts, Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, e-post: tanel.mallas@lplaw.ee).
3. Menetluskulud jätta Grete Rässa kanda.
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 12. märtsil 2015. a, algusega kell 09.00. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni 13, 15 158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
5. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
6. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 5 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
7. Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
8. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
9. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
 
 20.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) andis:
1. Kaie Noorkõivule (Noorkõiv, sünniaeg 13.08.1964) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127655 maksuvõla tasumiseks summas 539,42 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Annika Nirgile (Nirgi, sünniaeg 29.12.1982) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127649 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Pavel Nikitinile (Nikitin, sünniaeg 17.05.1969) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127657 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Kristo Niinlaupile (Niinlaup, sünniaeg 11.11.1985) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127663 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Tõnu Niinemetsale (Niinemets, sünniaeg 29.09.1959) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127652 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Indrek Nigule (Nigu, sünniaeg 14.08.1972) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127653 maksuvõla tasumiseks summas 217,21 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Vjat¨eslav Artamonovile (Artamonov, sünniaeg 04.04.1968) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4864 maksuvõla tasumiseks summas 122,40 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8 Lauri Andele (Ande, sünniaeg 24.03.1981.a) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4498 maksuvõla tasumiseks summas 172,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Marko Pulman (pankrotis) ik 38405030305, nõuete kaitsmise koosolek toimub 10. märtsil 2015 kell 16.30 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kaupo Kask, ik 38209140267 (pankrotis), pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 26. veebruaril 2015. a kell 10.30 Raplas Tallinna mnt 12, OÜ Gaius Õigusbüroos. Päevakord: 1. Kompromissi otsustamine. Alus: PankrS § 180.
 
 20.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Impexworld OÜ-le (registrikood 12497520) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2640 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. OÜ-le Inspro Teenindus (registrikood 10523360) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2643 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2644 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. ResTan Partner OÜ-le (registrikood 11392687) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3256 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Stenmark Trade OÜ-le (registrikood 12658667) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4269 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le Tehnikaladu (registrikood 11550123) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4859 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Tradefield OÜ-le (registrikood 12545070) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4865 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Rae Invest OÜ-le (registrikood 10925532) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4903 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. OÜ-le Sisekujundusbüroo Ruumiravi (registrikood 11532728) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5150 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
9. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-le (registrikood 10918590) 11.02.2015 korraldus nr 9-1.1/8427 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 20.02.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 18.02.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada füüsilise isiku JAAK KIBE (ik 36502232764) pankrot 18. veebruar kell 12:00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7).
Nimetada JAAK KIBE pankrotihalduriks vandeadvokaat Olev Kuklase.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 06.03.2015 kell 16:30 Tartu kohtumajas (PankrS § 31 lg 5).
Võlausaldajatel on õigus ja kohustus kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatada haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
PJV Hiiu Ravikeskus AS (pankrotis, registrikood 10846465, asukoht Pargi tn 30, 76607 Keila) pankrotihaldur Andrias Palmits teatab pankrotiseaduse § 100 lg 4 alusel, et PJV Hiiu Ravikeskus AS-i pankrotimenetluses toimub 09.03.2015. a algusega kell 10.00 nõuete kaitsmise koosolek.

Nõuete kaitsmise koosolekul vaadatakse läbi nõuded, mis on esitatud pärast 24.07.2013. a nõuete kaitsmise koosoleku toimumist.

Koosolek toimub Advokaadibüroos Paas & Partnerid, asukohaga Tondi 51, 11316 Tallinn (sissepääs hoone ees olevast parempoolsest uksest, fonolukk nr 9).

Võlausaldajatel ja võlgnikul on õigus tutvuda esitatud nõudeavaldustega ja kirjalikult esitatud vastuväidetega viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut.
 
 20.02.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohutu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse §7 lg1 alusel alltoodud määruse resolutsiooni:
Pärnu Maakohtu 19. veebruari 2015. a kell 14.00 määrusega tsiviilasjas nr 2-15-699 määrati:
Juhindudes PankrS § 10 lg 2 p 1,2; § 31, § 32; § 91 lg 1, § 150 lg 2 ja TsMS § 661 lg 2
Rahuldada Ronny Richardus Johannes Herman Janseni avaldus enda pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Ronny Richardus Johannes Herman Janseni (isikukood 36805290018) pankrot.
Määrata Ronny Richardus Johannes Herman Janseni (pankrotis) pankrotihalduriks Andrus Õnnik, pankrotihalduri tunnistus 36,OÜ Pinker Albert, Pärnu, Lai tn 10, 80010, tel ja faks 443 1313, e-post pinker@hot.ee.
Määrata Ronny Richardus Johannes Herman Jansen'i (pankrotis) võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 09. märts 2015. a algusega kell 15.00 Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajas (Rüütli 19, II korrus, saal nr 2).
Kohustada võlgnik Ronny Richardus Johannes Herman Jansen'it (pankrotis) ilmuma vande andmiseks vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta 09.03.2015. a kell 14.50 Pärnu Maakohtusse (aadressil Rüütli tn 19, Pärnu linn, II korrus, saal 2). Ronny Richardus Johannes Herman Jansen'i ilmumata jäämisel võib kohus teda trahvida või kohaldada tema suhtes sundtoomist või aresti kuni kolmeks kuuks.
Pankrotihalduril esitada Pärnu Maakohtule PankrS § 132 lg 1 nimetatud ettekanne pankrotivara kohta hiljemalt 3 kuu möödumisel pankroti väljakuulutamisest.
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded pankrotiteade.
Võlausaldajad on kohustatud nõudeavaldustega hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamise päevast, teatama haldurile kõigist oma nõuetest võlgniku vastu sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kõik isikud on kohustatud teatama haldurile sama tähtaja jooksul ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgnikule kuuluvast varast, sealhulgas varalistest kohustustest võlgnikule. PankrS § 94 alusel esitada nõuetest teatamiseks haldurile kirjalik avaldus. Nõudeavalduses märgitakse nõude sisu, suurus, samuti see, kas nõue on tagatud pandiga; lisatakse tõendavad dokumendid. Mõjuval põhjusel mööda lastud nõude esitamise tähtaeg, kui nõue on esitatud enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, võib üldkoosolek võlausaldaja taotlusel ennistada (PankrS § 102). PankrS.§ 95 kohaselt, kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja, kellele on saadetud vastav teade, jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Pankrotimäärus kuulub viivitamata täitmisele.
Saata pankrotimäärus teadmiseks menetlusosalistele ja peale jõustumist ajutise pankrotihalduri tasu väljamaksmise osas täitmiseks Riigi Tugiteenuste keskusele.
Edasikaebamise kord: Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja kaudu.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek OÜ Haapsalu Briis (pankrotis, rg-kood 10285133) pankrotimenetluses toimub 27.02.2015. a algusega kell 16.30 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: Pankrotimenetluse rahastamise ja pankrotimenetluse jätkamise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 79 lg 1 alusel.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aivar Noot (pankrotis) ik 39302074273, nõuete kaitsmise koosolek toimub 10. märtsil 2015 kell 15.00 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kenet Vatter (pankrotis), nõuete kaitsmise koosolek toimub 10. märtsil 2015 kell 15.30 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Peedu Veskimäe (pankrotis), nõuete kaitsmise koosolek toimub 10. märtsil 2015 kell 16.00 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pavel Pilve (pankrotis), nõuete kaitsmise koosolek toimub 10. märtsil 2015 kell 16.30 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Priidu Piirsalu (pankrotis) ik 38501224924, nõuete kaitsmise koosolek toimub 10. märtsil 2015 kell 10.00 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kert Simson’i, ik 37912110343 (pankrotis), pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 26. veebruaril 2015. a kell 12.00 Raplas Tallinna mnt 12 OÜ Gaius Õigusbüroos. Päevakord: võlgadest vabastamise menetluseks usaldusisiku määramine. Alus: PankrS § 172.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel alljärgneva teate:

Harju Maakohtu menetluses on kohtuasi nr 2-15-571 Harri Rumen'i avaldus TOP Installation OÜ-u (rg-kood: 12251227) pankroti väljakuulutamiseks.

Harju Maakohus avaldab 20.02.2015. a kohtumääruse:
1. Määrata TOP Installation OÜ (rg-kood: 12251227) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2500,00 eurot.
2. Määrata TOP Installation OÜ (rg-kood: 12251227) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa tasumise tähtpäevaks 06.03.2015. a.
3. TOP Installation OÜ (rg-kood: 12251227) pankrotimenetlusest huvitatud isikutel on võimalus tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu määratud summa kohtu deposiiti hiljemalt 06.03.2015. a. Rahasumma kohtu deposiiti tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is. Makse selgituses märkida "deposiit massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtuasjas nr 2-15-571". Kohtule esitada määratud tähtaja jooksul maksekorraldus või maksmise kontrollimist võimaldavad andmed.
Edasikaebamise kord: Kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.
Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Oleg ¦atilov (pankrotis) (isikukood 3670720xxxx) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega on võimalik tutvuda JeweLex Advokaadibüroo OÜ-s, Sompa 3, 41533 Jõhvi, eelneval kokkuleppel halduriga e-posti teel hillar.villers@jewelex.ee. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada Viru Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest. Teade on avaldatud pankrotiseaduse § 143 lg 5 alusel.
 
 20.02.2015Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

Aktsiaselts Anvainvest, registrikood 10032337, aadress Ülase 1-1, 46603 VINNI, Vinni vald, Lääne-Virumaa, teatab, et vastavalt 18.02.2015 aktsionäride üldkoosoleku otsustele otsustati aktsiaselts kujundada ümber osaühinguks ärinimega OÜ Anvainvest ning ümberkujundamise käigus vähendada ümberkujundatava aktsiaseltsi aktsiakapitali 400 000 krooni selliselt, et ümberkujundamise tulemusel tekkiva OÜ Anvainvest osakapitali suuruseks jääb 2500 eurot. Võlausaldajatel on õigus esitada oma nõuded kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest.
Teate avaldamise alus: Äriseadustik § 358 lg 2.
 
 20.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Vello Kulla pärandvara (pankrotis, isikukood 34112250259, surnud 16.03.2010. a) pärandvara pankrotimenetluses saab tutvuda 27.02.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 5097 383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
23.02.2015Õiend
Parandatud on isikukoodi.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 19.02.2015. a määrusega määrati algatada Kroonikate OÜ (registrikood 11056067) pankrotimenetlus ja nimetada Andres Tootsman (telefon: 501 8178; e-post: Andres.Tootsman@haldur.just.ee) Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 26.03.2015. a kell 14:00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 III korrus saal 317. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Ajutise pankrotihalduri nimetamise ja pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Janek Raudsik (pankrotis) pankrotihaldur Hillar Villers teatab PankrS § 100 lg 2 ja 4 alusel, et Janek Raudsik (pankrotis) (isikukood: 3740218xxxx) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 09.03.2015. a algusega kell 10.00 JeweLex Advokaadibüroo OÜ-s, aadressil Sompa tn 3 Jõhvi. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda JeweLex Advokaadibüroo OÜ-s Sompa tn 3 Jõhvi 5 (viie) päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides konkreetse kellaaja eelnevalt kokku pankrotihalduriga e-posti aadressil hillar.villers@jewelex.ee.
 
 19.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi AMC INVESTEERINGUD OÜ-le (registrikood 11730227) 27.01.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/20018-29 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta summas 43 212,67 eurot. Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. An¸ela Hodorenko'le (sünniaeg 24.10.1969) 26.01.2015. a maksuotsuse nr 12.2-5/3906 füüsilise isiku 2013. a tulumaksu määramise kohta summas 60,48 eurot muutva tingimuse kehtivusajaga 30 kalendripäeva maksuotsuse kättesaamisest. Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul tingimuse kehtivusaja lõpetamise päevast arvates.
2. Anuaar Deghim'ile (sünniaeg 15.04.1974) 26.01.2015. a maksuotsuse nr 12.2-5/3909 füüsilise isiku 2013. a tulumaksu määramise kohta summas 75,52 eurot muutva tingimuse kehtivusajaga 30 kalendripäeva maksuotsuse kättesaamisest. Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul tingimuse kehtivusaja lõpetamise päevast arvates.
3. Oksana Ivanova'le (sünniaeg 16.10.1987) 26.01.2015. a maksuotsuse nr 12.2-5/4029 füüsilise isiku 2013. a tulumaksu määramise kohta summas 30,24 eurot muutva tingimuse kehtivusajaga 30 kalendripäeva maksuotsuse kättesaamisest. Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul tingimuse kehtivusaja lõpetamise päevast arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et OÜ-le Revali Ottawo (registrikood 12113040) on tehtud 18.02.2015 maksuotsus nr 12.2-3/21163-28, millega määrati tasumisele kuuluvat käibemaksu perioodi detsember 2013 eest summas 15 294,60 eurot.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Jekaterina Solomenko'le (sünd 18.06.1985) 29.01.2015. a otsuse nr 13-1/414, millega tunnistas kehtetuks 10.10.2014. a otsuse nr 13-1/3555, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-206 Rahuldada WWS OÜ avaldus OÜ TSIVIL ajutise halduri nimetamiseks.
Peatada OÜ TSIVIL vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata OÜ-l TSIVIL ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Nimetada OÜ TSIVIL (registrikood 12231615) ajutiseks pankrotihalduriks Jüri Truuts (asukoht Jõe 2, II korrus, 10151 Tallinn; tel 502 6222; faks 660 1761; e-post: truuts@autente.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 06.04.2015. a kell 11.00 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 19.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi 7 SYSTERS OÜ-le (registrikood 12745403) 17.02.2015. a otsuse nr 12.2-3/029913-3 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 19.02.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Novelinda LLC (registrikood BB000549) 11.02.2015 otsuse nr 12.2-3/029871-2 käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 13.02.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 163 lg 7 alusel alltoodud väljavõtte 18.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas 2-13-9999

1. Lõpetada Allar Neuhof (isikukood 38612184710) pankrotimenetlus raugemise tõttu.
2. Allar Neuhof võlausaldajate nõuete osad, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud:
2.1. Elion Ettevõtted AS võlanõue summas 350,82 eurot;
2.2. AS SEB Pank võlanõue summas 27 569,77 eurot;
2.3. Swedbank AS võlanõue summas 20,06 eurot;
2.4. AS Taebla Kodu võlanõue summas 5040,72 eurot
3. Määrata Allar Neuhof pankrotihalduri Ly Müürsoo tasuks 181,21 (ükssada kaheksakümmend üks eurot ja 21 senti) eurot, millele lisandub käiebamaks ning mõista see välja võlgnikult Allar Neuhof'ilt OÜ-le GetNetWork (reg.-kood 11638786, arvelduskonto nr EE351010220208629228 AS-s SEB Pank), mille kaudu pankrotihaldur Ly Müürsoo tegutseb.
4. Hüvitada menetlusabi korras riigi eelarvelistest vahenditest ajutise halduri ja pankrotihalduri tasu ning kulutuste katteks 397 (kolmsada üheksakümmend seitse) eurot (sh sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud sotsiaalmaks), mis kanda OÜ-le GetNetWork (registrikood 11638786, arvelduskonto nr EE351010220208629228 AS-s SEB Pank).
5. Vabastada Ly Müürsoo Allar Neuhof'i pankrotihalduri kohustustest.
6. Algatada menetlus võlgnik Allar Neuhof pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamiseks. Jätta usaldusisik määramata ning kohustada võlgnikku Allar Neuhof't ennast täitma usaldusisiku kohustusi.
7. Kinnitada pankrotihalduri 06.02.2015. a. esitatud aruanne.
8. Avaldada pankrotimenetluse lõpetamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded PankrS § 163 lg 7 alusel.
9. Määruse ärakiri saata Allar Neuhof'ile, Ly Müürsoole ja Rahandusministeeriumile (Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006, e-post: info@fin.ee) ning peale jõustumist täitmiseks käesoleva kohtumääruse resolutsiooni p 4 osas Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Edasikaebamise kord
Käesolev määruse peale võib võlgnik 15 päeva jooksul selle kättesaamise päevast arvates esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja kaudu. Võlausaldaja võib pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale määruskaebuse esitada, kui ta menetluse lõpetamise avalduse vastu esitas vastuväite. Määruse peale, millega kohus on algatanud võlgniku kohustustest vabastamise menetluse, võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lõikele 1.
Menetlusabi andmise osas võib määruskaebuse samas korras esitada Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-2259 Võtta Urmas Nigula, Annely Järvsalu, Taivo Kallas'e, Tarvo Kallas'e, Moonika Kallas'e ja Madis Barnabas'e avaldus Edda Kallas'e pärandvara ajutise halduri nimetamiseks menetlusse.
Nimetada Edda Kallas'e (sünd 17.01.1949, surnud 16.08.2014) pärandvara ajutiseks halduriks Jüri Truuts (asukoht Jõe 2, II korrus, 10151 Tallinn; tel 502 6222; faks 660 1761; e-post: truuts@autente.ee).
Peatada Edda Kallas'e pärandvara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Edda Kallas'e pärandvara käsutamine ilma ajutise halduri nõusolekuta.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 06.04.2015. a kell 11.45 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing TT Factory (pankrotis; registrikood 12040476) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 02.03.2015 kell 11:30 Advokaadibüroo LEXTAL ruumides aadressil Rävala pst 4, 10143 Tallinn. Üldkoosoleku päevakord: 1. Toimkonna liikme vabastamine 2. Toimkonna liikme valimine 3. Toimkonna valimine. Lisainformatsioon tel 640 0250 või e-posti aadressil mari.manniko@lextal.ee. Teate aluseks on PankrS § 79 lg 4.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 158 teatab Harju Maakohus, et 19.02.2015. a määrusega määras:
lõpetada OÜ Plekk ja Värv (pankrotis, registrikood 11108025) pankrotimenetlus selle raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Indrek Lepsoo tema kohustustest osaühingu Plekk ja Värv (pankrotis) pankrotimenetluses pärast osaühingu Plekk ja Värv (pankrotis) kustutamist registrist.
Määrata osaühingu Plekk ja Värv (pankrotis) kõigi säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks juhatuse liige Ingmar Vutt (isikukood 37108122738, elukoht Harjumaa).
 
 19.02.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 16.02.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada füüsilise isiku RAINER KERES (ik 37210192710) pankrot 16.veebruar kell 16:00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7). wNimetada RAINER KERES pankrotihalduriks vandeadvokaat Olev Kuklase.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 06.03.2015 kell 16:00 Tartu kohtumajas (PankrS § 31 lg 5).
Võlausaldajatel on õigus ja kohustus kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatada haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Menetluskulude osas teeb kohus eraldi määruse.

Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Veiko Sillard'i (pankrotis, sünd 09.08.1970) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25. märtsil 2015. a kl 10.00 aadressil Lossi 37 Viljandi advokaadibüroos Normann ja Partnerid. Esitatud nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega on õigus tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 509 2695 või e-posti aadressil abnormann@gmail.com. Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotivõlgnik Ennu Nõmme, isikukood 35510144914, pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 143 lg 5 alusel:
Pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 9.00-17.00 elektronposti teel, esitades taotluse aadressil peeter.sepper@haldur.eu. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada 10 päeva jooksul Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-1784 Võtta Saue valla (Saue Vallavalitsuse kaudu) avaldus Aleksei Lisakov'i pärandvara ajutise halduri nimetamiseks menetlusse.
Nimetada Aleksei Lisakov'i (sünd 25.10.1951, surnud 16.11.2013. a) pärandvara ajutiseks halduriks Jüri Truuts (asukoht Jõe 2, II korrus, 10151 Tallinn; tel 5026 222; faks 660 1761; e-post: truuts@autente.ee).
Peatada Aleksei Lisakov'i pärandvara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Aleksei Lisakov'i pärandvara käsutamine ilma ajutise halduri nõusolekuta.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 06.04.2015. a kell 11.30 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 19.02.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtulahendi resolutsiooni:
1. Kuulutada välja Natalja Baglova (isikukood: 47609243710) pankrot 19. veebruaril 2015 kell 13.00.
2. Nimetada pankrotihalduriks Tiia Kalaus (büroo asukoht: Fortuuna 1 Tartu 50603, tel: 504 6694; 740 7662, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee).
3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 18. märts 2015 kell 12.00. Üldkoosolek toimub Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas kohtusaalis nr 8 (Kooli 2a Jõhvi).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
5. Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
6. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
7. Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.
Avaldada käesoleva määruse resolutiivosa väljaandes Ametlikud Teadaanded
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 lg 2 ja § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 19.02.2015 kohtumäärusega määras osaühing HÕBELEHT (pankrotis, registrikood 10433467) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiiti makstava summa suuruseks 2000 eurot.
Teha ettepanek osaühing HÕBELEHT (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 7 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud 18.02.2015. a kohtumääruse resolutsiooni tsiviilasjas nr 2-14-63208:

Lõpetada Taavi Kaikonen'i (37704162229) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna Taavi Kaikonenil ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus.

Lõpetada menetlus Taavi Kaikoneni nõudes kohustustest vabastamise menetluse algatamiseks.

Vabastada ajutine haldur Maie Klemmer pankrotihalduri kohustustest.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Ruslan Pastuhov (ik 38504100354) pankrotimenetluses toimub 26.02.2015. a kell 11.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25-303, Tallinn. Päevakord: 1. Pankrotimenetluse lõpetamine ja usaldusisiku nimetamine. Kuulutus on avaldatud PankrS § 79 lg 4 alusel.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotivõlgnik Andrei Rudaki, isikukood 36910070378, pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 143 lg 5 alusel:
Pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 9.00-17.00 elektronposti teel, esitades taotluse aadressil peeter.sepper@haldur.eu. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada 10 päeva jooksul Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja.
 
 19.02.2015Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

Käesolevaga teatab AS Birdeye Capital, registrikood 12517814, aadress Sakala tn 16a, Tallinna linn, Harju maakond, 1014, et vastavalt AS Birdeye Capital aktsionäride 13.02.2015 otsusele otsustati vähendada AS Birdeye Capitali aktsiakapitali 60 000 euro võrra selliselt, et aktsiaseltsi aktsiakapitali uus suurus on 137 000 eurot. Palume võlausaldajatel esitada võimalikud nõuded koos neid tõendavate dokumentidega kirjalikult kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest aktsiaseltsi aadressil.
Teate avaldamise õiguslik alus: ÄS § 358 lg 2
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 30 lg 1 alusel alltoodud kohtuteate:

Viru Maakohtu 18.02.2015 määrusega määrati tsiviilasjas nr 2-14-50475, teha ettepanek Sergei Alhimenkov'i (IK 37704040282) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda Sergei Alhimenkovi pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 3000 (kolm tuhat) eurot Rahandusministeeriumi arvele nr EE571010220229377229 AS-s SEB Pank või nr EE062200221059223099 Swedbank AS-s - hiljemalt 06. märtsiks 2015. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
ART Turbo OÜ (pankrotis), rg-kood 11560156, võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 27. märtsil 2015. a algusega kell 10.00 halduri büroos asukohaga Asula 3-25, Tallinnas, OÜ Parasmäe ruumides. Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus tutvuda nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega halduri büroos viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, helistades ette tel 505 1673.
Teate õiguslik alus: pankrotiseaduse § 100 lg 4.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rüütli kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate:
Võtta OÜ Kitter Trading (likvideerimisel) esitatud pankrotiavaldus enda pankroti väljakuulutamiseks menetlusse.
Nimetada OÜ Kitter Trading (likvideerimisel) (registrikood 12062147) ajutiseks pankrotihalduriks Raivo Piirla, pankrotihalduri tunnistus nr 83, Õigusbüroo Edikte OÜ, J.Köleri 3-3, Tallinn, tel/fax 601 5860, mob 501 4261, e-post: edikte@edikte.ee.
Arutada asja kohtuistungil 25. veebruaril 2015. a kell 10.00 Pärnu Maakohtus (Rüütli 19, II korrus, Pärnu).
Keelata OÜ-l Kitter Trading (likvideerimisel) varade käsutamine ajutise pankrotihalduri nõusolekuta.
Peatada võlgnik OÜ Kitter Trading (likvideerimisel) suhtes toimuvad täitemenetlused.
Avaldada pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha kohta ning käsutuskeelu kohaldamise kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.Saata käesolev määrus võlgnikule ning ajutisele pankrotihaldurile.
 
 19.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Nikolai Gont¨arov'ile 12.01.2015 teate nr 6-1/2542-2, vaidetähtaja ületamise ja vaides esinevate puuduste kohta. Puudused vaides tuleb kõrvaldada hiljemalt kümne päeva jooksul teate kättetoimetamisest arvates.
Teate terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Teade loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

CNS GROUP ESTONIA OÜ-le (registrikood 11647816) 23.01.2015 korralduse 9-1.1/6619 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsioonide vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-14-52417 Igor Abdulajev'i (pankrotis) pankrotimenetlus:
1. Teha ettepanek Igor Abdulajev'i (pankrotis, sünd 01.02.1962) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 800 eurot 7 päeva jooksul alates ettepaneku avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Deposiit tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank AS-is. Maksekorraldus tagatise tasumise kohta või kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb kohtule esitada ettemaksu tasumiseks määratud tähtajaks.
2. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts AMAKS (pankrotis) rg-kood 10097064, võlausaldajate üldkoosolek toimub 03. märtsil 2015. a kell 10.00 OÜ Gaius Õigusbüroos aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Päevakord: 1. Pankrotitoimkonna liikme ümbervalimine 2. Ülevaade pankrotimenetluse käigust.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-15-2462 Soome Aken OÜ pankrotiavaldus:
1. Võtta Soome Aken OÜ (registrikood 12488952) võlgniku pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada ajutiseks halduriks Oliver Ennok.
3. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung toimumise ajaga 18.03.2015 kell 09:45. Kohtuistung toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, III korrus, saal nr 316).
4. Kutsuda kohtuistungile võlgnik ja ajutine haldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Kohustada ajutist haldurit hiljemalt 17.03.2015. a esitama kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Arvamuses tuleb märkida, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.
8. Avaldada väljavõte kohtumäärusest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
9. Toimetada käesoleva kohtumääruse ärakiri kätte võlgnikule ja ajutisele haldurile.
Edasikaebamise kord
Võlgnik võib esitada määruse peale määruskaebuse, kui ajutiseks halduriks on nimetatud pankrotiseaduse § 56 lõigetes 1, 3 või 4 sätestatud nõuetele mittevastav isik. Pankrotiavalduse tagamise määruse peale võib esitada määruskaebuse isik, kelle õigust on määrusega kitsendatud. Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu viieteistkümne (15) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest.
Kohus selgitab, et kui menetlusosaline taotleb määruskaebuse esitamisel menetlusabi, peab ta seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama määruskaebuse (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 18.02.2015 kohtumäärusega lõpetada Farid Kiviselg (pankrotis), isikukood 37407084216, pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Vabastada pankrotihaldur Sirje Tael pankrotihalduri kohustustest Farid Kiviselg (pankrotis) pankrotimenetluses.
Algatada Farid Kiviselg (ik 37407084216) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses (PankrS § 175 lg 1, lg 11).
Jätta Farid Kiviselg kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik määramata ja kohustada Farid Kiviselg (ik 37407084216, elukoht Kodijärve Kodu, Kambja vald 62008 Tartu maakond) ennast täitma usaldusisiku kohustusi.

Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1 (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 4).
 
 19.02.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 18.02.2015 kohtumäärusega määrati rahuldada Maido Kuusik'u pankrotiavaldus ja välja kuulutada kell 16.00 Maido Kuusik, isikukood 35006092731; elukoht Vanaküüni, Mäksa küla, Mäksa vald, Tartumaa, pankrot.
Nimetada pankrotihalduriks Küllike Mitt (isikukood 47007092719; OÜ Õigusbüroo Faktootum; Õpetaja 9a, 51003 Tartu; tel 742 0583, 505 3344; e-post kyllike.mitt@haldur.just.ee).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 12. märtsil 2015 kell 10.00 Kalevi 1 Tartus Tartu kohtumaja saalis nr 348.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
Kohustada Maido Kuusik'ut enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut 12. märtsil 2015 kell 10.00 kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja äritegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged. Jätta Maido Kuusik'u menetluskulud Maido Kuusik'u kanda.
Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.

Edasikaebamise kord
Pankrotimääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 19.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 18.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas 2-15-2090:

1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse INFRA INVEST AS (likvideerimisel), rg-kood 12420018, avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Kristo Teder, vandeadvokaadi vanemabi (IK38403150010; asukoht: AB Kraavi ja Partnerid, Tatari tn 25, Tallinn 10118; e-post: kristo.teder@kraaviab.ee; telnr +372 618 0094).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 11. märtsil 2015. a kell 10.00 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 03.03.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, võlgnikule, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 19.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas:

1. Harri Kitsing'ule (sünniaeg 01.08.1982) 20.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/2947 füüsilise isiku 2013. a tuludekaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva otsuse kättetoimetamisest arvates.

2. Harry Keermann'ile (sünniaeg 16.05.1957) 20.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/3077 füüsilise isiku 2013. a tuludekaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva otsuse kättetoimetamisest arvates.

3. Jaan Kuusk'ele (sünniaeg 11.08.1978) 20.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/2944 füüsilise isiku 2013. a tuludekaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva otsuse kättetoimetamisest arvates.

4. Timo Jeeger'ile (sünniaeg 11.12.1987) 20.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/2951 füüsilise isiku 2013. a tuludekaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva otsuse kättetoimetamisest arvates.


Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 19.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Maret Vierland'ile (sünniaeg 17.04.1965) 27.01.2015 korralduse nr 9-1.1/654 sunniraha tasumiseks 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsioonie esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 30 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

2. Mari Vaino'le (sünniaeg 14.05.1983) 28.01.2015 korraldus nr 9-1.1/741 sunniraha tasumiseks 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 30 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

3. Vello Valma'le (sünniaeg 16.08.1958) 27.01.2015 korralduse nr 9-1.1/653 sunniraha tasumiseks 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 30 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Pärnu teenindusbüroos (Riia mnt 233a, 80010 Pärnu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 16.02.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Tallinna linna (Tallinna Linnavalitsuse kaudu) avaldus Rein Klomanni (Klomann, isikukood 33806050239) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Nimetada Rein Klomanni ajutiseks pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 509 7167, faks 664 5135, e-post: indrek@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 18.03.2015. a kell 14.00 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 16.02.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Krete Koitla ja Kritti Koitla avaldus Teet Nuuteri (Nuuter, isikukood 34302110240) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Nimetada Teet Nuuteri ajutiseks pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 509 7167, faks 664 5135, e-post: indrek@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 18.03.2015. a kell 14.10 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 16.02.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Jelena Lensmendi avaldus Artjom Denissenkovi (Denissenkov, isikukood 39208240858) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Kaasata menetlusse puudutatud isikuna Konstantin Denissenkov (isikukood 36708090397, elukoht Sõle 45-74 10321 TALLINN).
Nimetada Artjom Denissenkovi ajutiseks pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 509 7167, faks 664 5135, e-post: indrek@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 18.03.2015. a kell 14.20 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 18.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu-ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi Anette Terasele (sünd 31.05.1993) 18.02.2015 korralduse nr 12.2-3/027892-5-2-1 sunniraha 500 euro tasumiseks kümne päeva jooksul korralduse kättesaamisest arvates. Korralduse andmise tingis asjaolu, et Anette Teras jättis Maksu- ja Tolliameti 27.01.2015 korralduse nr 12.2-3/027892-5-2 selles märgitud tähtajaks 09.02.2015 täitmata, kuna ei esitanud korralduses nõutud dokumente ja teavet. 27.01.2015 korralduse teisel korral täitmata jätmisel (uus tähtaeg 02.03.2015) rakendab Maksu- ja Tolliamet sunniraha, mille suurus on suulise teabe andmata jätmisel 250 eurot ning dokumentide esitamata jätmisel 250 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaaded.
 
 18.02.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtulahendi resolutsiooni:
1. Kuulutada välja Artur Meristu (isikukood 37107090248) pankrot 18. veebruaril 2015 kell 16.00.
2. Nimetada pankrotihalduriks Tiia Kalaus (büroo asukoht: Fortuuna 1 Tartu 50603, tel: 504 6694; 740 7662, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee).
3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 18. märts 2015 kell 12.20. Üldkoosolek toimub Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas kohtusaalis nr 7 (Kooli 2a Jõhvi).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
5. Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
6. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
7. Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.
 
 18.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. VOLKATO OÜ-le (registrikood 11466747) 15.01.2015 korralduse 9-1.1/4306 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 18. veebruari 2015 määrusega määrati nimetada Hogne Martinius Stromnes, isikukood 37906220437, ajutiseks pankrotihalduriks Maire Arm (asukoht: Advokaadibüroo Kraavi&Partnerid Tatari 25 Tallinn, telefon 664 0620, 501 8840, e-post: maire@kraaviab.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 02.03.2015 kell 10.00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 18. veebruari 2015 määrusega määrati nimetada Aivar Milgauzeni, isikukood 38008030324, surnud 14.06.2014, pärandvara ajutiseks pankrotihalduriks Maire Arm (asukoht: Advokaadibüroo Kraavi&Partnerid Tatari 25 Tallinn, telefon 664 0620, 501 8840, e-post: maire@kraaviab.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 02.03.2015 kell 11.15 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 18.02.2015. a määrusega määrati algatada OÜ Grandolan (rk: 11056624) pankrotimenetlus ja nimetada Grandolan OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Eve Selberg (e-post eve@selberg.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 24.03.2015. a kell 12.35 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 III korrus saal 317. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Ajutise pankrotihalduri nimetamise ja pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 18.02.2015. a määrusega määrati algatada Evgeny Simonov (ik: 37510010283) pankrotimenetlus ja nimetada Evgeny Simonov ajutiseks pankrotihalduriks Eve Selberg (e-post eve@selberg.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 24.03.2015. a kell 12.45 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 III korrus saal 317. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Ajutise pankrotihalduri nimetamise ja pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek pankrotivõlgnik Deniss Birjuki, isikukood 38005152220, pankrotimenetluses toimub 06.03.2015. a kl 13.00 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn.
Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel tel 505 4013 või peeter.sepper@haldur.eu.
Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel väljavõtte 18.02.2015 kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-15-1883:

Võtta pankrotiavaldus menetlusse.

Nimetada Raivo Kleidov'i (isikukood 36710040046, surnud 22.10.2012. a) pärandvara pankrotimenetluses ajutiseks pankrotihalduriks Maie Klemmer (OÜ Gaius Õigusbüroo, Tallinna 12 Rapla, tel 511 3755, e-post: mai.gaius@mail.ee)

Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 25. märtsil 2015. a kell 13.00 Pärnu Maakohtu Paide kohtumajas (Tallinna 18 Paide saal A-211), kutsudes kohtuistungile avaldaja, asjast puudutatud isiku ja ajutise halduri.
 
 18.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. MAIDENA GROUP OÜ-le (registrikood 12380367) 05.02.2015 korralduse nr 9-1/846 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
2. TALLINNA KÖÖGITEENUSED OÜ-le (registrikood 12406244) 05.02.2015 korralduse nr 9-1/853 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi Teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Aidat Team OÜ- le (registrikood 11666541) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7170 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega;
2. Advokaadibüroo Aksum Reval OÜ- le (registrikood 12242062) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7157 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu 16.02.2015 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-21756 kuulutati välja OÜ SUVISTE PÕLLUMAJANDUSSAADUSED (registrikood 10591982) pankrot. Kohus avaldab kooskõlas pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lg 1 väljaandes Ametlikud Teadaanded alljärgneva teate pankrotimääruse kohta (pankrotiteade):
1. Rahuldada Osaühing Commodore (pankrotis, registrikood 10590474) pankrotihalduri Indrek Lepsoo (isikukood 37611282726) avaldus OÜ SUVISTE PÕLLUMAJANDUSSAADUSED (registrikood 10591982) pankroti väljakuulutamiseks.
2. Kuulutada välja OÜ SUVISTE PÕLLUMAJANDUSSAADUSED (registrikood 10591982) pankrot 16.02.2015. a (kuueteistkümnendal veebruaril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal) kell 16:45 (kuusteist nelikümmend viis).
3. Nimetada OÜ SUVISTE PÕLLUMAJANDUSSAADUSED (registrikood 10591982) pankrotihalduriks Eve Selberg (isikukood 46008010237).
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 10.03.2015 kell 16:00. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, IV korrus, saal nr 418).
5. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
6. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur (PankrS § 33 lg 4).
7. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
8. Kohtumääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3). Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7).
Pankrotiteade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 17.02.2015. a määrusega määrati algatada Osaühing Velimir (rk: 10011884) pankrotimenetlus ja nimetada Velimir OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Oliver Ennok (e-post: Oliver.Ennok@haldur.just.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 03.03.2015. a kell 10.00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 III korrus saal 317. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Ajutise pankrotihalduri nimetamise ja pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu menetluses on tsiviilasi nr 2-10-66057 OÜ Intelan (registrikood 11079200) pankrotiavaldus. Harju Maakohus avaldab 12.02.2015 kohtumääruse ja pankrotiseaduse (PankrS) § 30 lg 2 alusel alljärgneva teate:
1. Määrata OÜ Intelan (registrikood 11079200, pankrotis) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2000 (kaks tuhat) eurot.
2. Määrata OÜ Intelan (registrikood 11079200, pankrotis) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa tasumise tähtpäevaks 27.02.2015. a.
3. OÜ Intelan (registrikood 11079200, pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutel on võimalus tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu määratud summa kohtu deposiiti hiljemalt 27.02.2015. a. Rahasumma tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE062200221059223099 (Swedbank), arveldusarvele nr EE571010220229377229 (SEB Pank), arveldusarvele nr EE513300333522160001 (Danske Bank) või EE221700017003510302 (Nordea Bank). Makse selgituses märkida "Deposiit pankrotimenetluse kulude katteks tsiviilasjas nr 2-14-61936". Kohtule tuleb määratud tähtaja jooksul esitada maksekorraldus või maksmise kontrollimist võimaldavad andmed.
Edasikaebamise kord: kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.
Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Indrek Naur teatab PankrS § 143 lõike 5 alusel, et osaühing Vesiterm (pankrotis), registrikood 10458705, pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek. Võlgnik ja võlausaldaja võib esitada kohtule vastuväite jaotusettepanekule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates. Jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel. Informatsioon e-posti aadressilt annika@in.ee või telefonil 601 2900.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Indrek Naur teatab PankrS § 143 lõike 5 alusel, et Trendbet OÜ (pankrotis), registrikood 12147978, pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek. Võlgnik ja võlausaldaja võib esitada kohtule vastuväite jaotusettepanekule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates. Jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel. Informatsioon e-posti aadressilt annika@in.ee või telefonil 601 2900.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 lg 2 ja § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 18.02.2015 kohtumäärusega määras Margo Väli (pankrotis, isikukood 37410110253) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 2676,43 eurot.
Teha ettepanek Margo Väli (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 7 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 18.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Puhas Tuul OÜ-le (registrikood 11449217) 19.12.2014. a korralduse nr 9-1.1/70337 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Publicity OÜ-le (registrikood 11472222) 19.12.2014. a korralduse nr 9-1.1/70336 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Eesti filiaal-ile Socie'te Internationale de Te'le'communications Ae`romantiques s.c (registrikood 10173109) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3797 maksuvõla tasumiseks summas 168,36 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le Osoba Dobile (registrikood 11239922) 2.02.2015 korralduse nr 13-11/10478 maksuvõla tasumiseks summas 11863,04 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Kamyon LV (registrikood 11610799) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8364 maksuvõla tasumiseks summas 59,63 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. OÜ-le Truija Investeeringud (registrikood 11214767) 3.02.2015 korralduse nr 13-11/10549 maksuvõla tasumiseks summas 13200,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. OÜ-le HP Autohooldus (registrikood 12034501) 28.01.2015 korralduse nr 13-11/9137 maksuvõla tasumiseks summas 697,77 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. OÜ-le Scandex Furniture (registrikood 11197394) 2.02.2015 korralduse nr 13-11/10170 maksuvõla tasumiseks summas 2361,67 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Dmitry Sorokin'ile (sünd 17.05.1981) 13.01.2015 korralduse nr 13-11/2529 maksuvõla tasumiseks summas 125,10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Denis Kobzev'ile (sünd 24.08.1985) 13.01.2015 korralduse nr 13-11/2530 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Renars Avotin¨'ile (sünd 6.09.1988) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8732 maksuvõla tasumiseks summas 86,30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Andri T¨upin'ile (sünd 3.01.1979) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3279 maksuvõla tasumiseks summas 120,58 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Silver Savioja'le (sünd 16.11.1970) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4180 maksuvõla tasumiseks summas 86,30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Peep Saar'ele (sünd 30.11.1968) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4472 maksuvõla tasumiseks summas 128,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Konstantin Sõt¨jov'ile (sünd 21.03.1966) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3764 maksuvõla tasumiseks summas 1504,93 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Tarmo Heinmaa'le (sünd 17.01.1978) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3078 maksuvõla tasumiseks summas 1277,62 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Vjat¨eslav ¦kinjov'ile (sünd 4.01.1972) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4457 maksuvõla tasumiseks summas 68,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Angeelika Jõesoo'le (sünd 8.08.1985) 19.01.2015 korralduse nr 13-11/4128 maksuvõla tasumiseks summas 272,15 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Igor Jegorov'ile (sünd 14.04.1981) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5300 maksuvõla tasumiseks summas 86,30 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Mati Turi'le (sünd 20.01.1968) 14.01.2015 korralduse nr 13-11/2545 maksuvõla tasumiseks summas 267,84 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.02.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 18.02.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada füüsilise isiku ÜLLE ILVES (ik 47908246513) pankrot 18.02.2015 kell 11:00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7).
Nimetada Ülle Ilves'e pankrotihalduriks vandeadvokaat Anne Tammer.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 06.03.2015 kell 15:00 Tartu kohtumajas (PankrS § 31 lg 5).
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).
Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 18.02.2015 kohtumäärusega määras Aleksei Berzini (Berzin, isikukood 37512030437) pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1000 eurot.
Teha ettepanek Aleksei Berzin'i pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 18.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Intellico OÜ-le (registrikood 11206615) 22.12.2014 korralduse nr 9-1.1/70847 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Intoserv Pärnumaa OÜ-le (registrikood 11487198) 22.12.2014 korralduse nr 9-1.1/70870 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Intre OÜ-le (registrikood 12585721) 22.12.2014 korralduse nr 9-1.1/70872 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Udeva Transport OÜ-le (registrikood 12333362) 22.12.2014 korralduse nr 9-1.1/70888 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. UAB Ingreja (registrikood 60263418) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.4/845 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
6. Intoserv Pärnumaa OÜ-le (registrikood 114871198) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4358 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. OÜ-le Hommik Trans (registrikood 12391840) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4361 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4362 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Torutööd OÜ-le (registrikood 12486746) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4369 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-le (registrikood 10918590) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5571 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
10. Rekisterikeskus OÜ-le (registrikood 12042038) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.1/7930 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 18.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 18.02.2015 kohtumäärusega määras rahuldada Herden Möldri (Herden Mölder, isikukood 38912310215) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Herden Möldri pankrot 18.02.2015. a kell 09.00.
Nimetada Herden Möldri pankrotihalduriks Andres Tootsman (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 501 8178, e-post: andres.tootsman@haldur.just.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 11.03.2015. a algusega kell 10.30 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 416.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 18.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 18.02.2015 kohtumäärusega määras rahuldada Eromon OÜ (registrikood 11086275, asukoht Merivälja tee 22 PK2863 11911 TALLINN) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Eromon OÜ pankrot 18.02.2015. a kell 09.00.
Nimetada Eromon OÜ pankrotihalduriks Andres Hermet (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 664 5141, 502 6408, faks 664 5135, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 10.03.2015. a algusega kell 11.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 416.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 18.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 18.02.2015 kohtumäärusega määras rahuldada Kosu-E OÜ (registrikood 10459372, asukoht Mõisa alle 5-13 Kolga alevik Kuusalu vald 74602 HARJU MAAKOND) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Kosu-E OÜ pankrot 18.02.2015. a kell 09.00.
Nimetada Kosu-E OÜ pankrotihalduriks Andres Hermet (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 664 5141, 502 6408, faks 664 5135, e-post: andres@pankrotihaldur.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 10.03.2015. a algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 416.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 17.02.2015 kohtumäärusega lõpetada Heino Anderson (pankrotis), isikukood 34910032710, pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Küllike Mitt pankrotihalduri kohustustest Heino Andersoni (pankrotis) pankrotimenetluses.
Algatada Heino Anderson (ik 34910032710) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses. (PankrS § 175 lg 1, lg 11).
Jätta Heino Andersoni kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik määramata ja kohustada Heino Andersoni (ik 34910032710, elukoht Aleksandri 1-10 Tartu, tel 585 8108, e-post anderson@hot.ee) ennast täitma usaldusisiku kohustusi.
Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamisele vastuväite. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1 (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 4).
 
 18.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 18.02.2015 kohtumäärusega määras rahuldada Nicole Hoeli (Hoel, isikukood 48106110230) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Nicole Hoeli pankrot 18.02.2015. a kell 09.00.
Nimetada Nicole Hoeli pankrotihalduriks Andres Tootsman (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 501 8178, e-post: andres.tootsman@haldur.just.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 11.03.2015. a algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 416.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 18.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 18.02.2015 kohtumäärusega määras rahuldada Sergei Volfi avaldus Erik Sinialliku (Siniallik, isikukood 34801110249) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Erik Sinialliku pärandvara pankrot 18.02.2015. a kell 09.00.
Nimetada Erik Sinialliku pärandvara pankrotihalduriks Peeter Allikvere (OÜ Parasmäe, asukoht Asula 3 11312 TALLINN, tel 505 1673, 650 6028, faks 631 1346, e-post haldur@allikvere.eu).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 05.03.2014. a algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 416.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 18.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 18. veebruari 2015 määrusega määrati nimetada OÜ KassiHouse, registrikood 11978944, ajutiseks pankrotihalduriks Maire Arm (asukoht: Advokaadibüroo Kraavi&Partnerid Tatari 25 Tallinn, telefon 664 0620, 501 8840, e-post: maire@kraaviab.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 02.03.2015 kell 11.30 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
19.02.2015Õiend
Õigeks lugeda: Harju Maakohtu 18. veebruari 2015 määrusega määrati nimetada OÜ KassiHouse, registrikood 11978944, ajutiseks pankrotihalduriks Maire Arm (asukoht: Advokaadibüroo Kraavi&Partnerid Tatari 25 Tallinn, telefon 664 0620, 501 8840, e-post: maire@kraaviab.ee).
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 17.02.2015 kohtumäärusega lõpetada Ülle Junolainen (ik 46706295714, surn 31.03.2014) pärandvara pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Menetluskulud jätta avaldaja kanda.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võivad esitada võlausaldajad määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ülle Käsik (pankrotis) pankrotihaldur avaldab alljärgneva teate PankrS § 100 lõike 4 alusel:

Ülle Käsik (pankrotis), isikukood 47201286525, pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 09.03.2015 kell 10.00 aadressil Jüri 26, Võru, 65609, Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid ruumides.
Päevakord:
1. Nõuete kaitsmine
Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda enne nõuete kaitsmise koosolekut, leppides aja eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 5657 7877 või e-postiaadressil karin@kuklase.ee.
 
 17.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Andre Rump'ile (sünd 28.02.1979) 26.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/3899 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Igor Puhlov'ile (sünd 10.03.1978) 26.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/3895 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Haapsalu teenindusbüroos (Jaama 17, 90507 Haapsalu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.02.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel 17.02.2015 kell 16.00 määruse tsiviilasjas 2-15-1325 Oliver Konts’a pärandvara pankrotimenetluse asjas alljärgnevalt:

kuulutada välja 17.02.2015. a kell 16.00 Oliver Konts isikukood 38410072716 surnud 24.02.2014 pärandvara pankrot, avaldada pankrotiteade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Võlausaldajad on kohustatud nõudeavaldustega hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamise päevast, teatama haldurile kõigist oma nõuetest võlgniku vastu sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kõik isikud on kohustatud teatama haldurile sama tähtaja jooksul ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgnikule kuuluvast varast, sealhulgas varalistest kohustustest võlgnikule. PankrS § 94 alusel esitada nõuetest teatamiseks haldurile kirjalik avaldus. Nõudeavalduses märgitakse nõude sisu, suurus, samuti see, kas nõue on tagatud pandiga; lisatakse tõendavad dokumendid. Mõjuval põhjusel mööda lastud nõude esitamise tähtaeg, kui nõue on esitatud enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, võib üldkoosolek võlausaldaja taotlusel ennistada (PankrS § 102). Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Nimetada Oliver Konts isikukood 38410072716 surnud 24.02.2014 pärandvara (pankrotis) halduriks Andrus Õnnik, pankrotihalduri tunnistus nr 36, asukoht OÜ PÄRNU PINKER ALBERT, asukoht Lai tn 10 Pärnu 80010, tel/fax 443 1313.

Oliver Konts isikukood 38410072716 surnud 24.02.2014 pärandvara (pankrotis) võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 11.03.2015. a kell 16.30 Pärnu Maakohtus Saal nr 1 Rüütli tn 19 Pärnu.

Edasikaebamise kord Käesolev määrusele võivad võlgnik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättesaamisest.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts Jart Konsult (pankrotis), rg-kood 10131789, pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek, millega võib tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest arvates halduri büroos asukohaga Asula 3-25, Tallinnas, OÜ Parasmäe büroo ruumides, hel. ette tel 505 1673. Sama tähtaja jooksul on võlgnikul ja võlausaldajal õigus esitada vastuväite Pärnu Maakohtule.
Teate õiguslik alus: pankrotiseaduse § 143 lg 5.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
David Karu (pankrotis), isikukood 37305054923, pankrotihaldur Martin Krupp teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et David Karu (pankrotis) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400.
Vastuväiteid on võimalik esitada Viru Maakohtu Narva kohtumajja 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aleksandr ´urnja (pankrotis), isikukood 38508010255, pankrotihaldur Martin Krupp teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et Aleksanrd ´urnja (pankrotis) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400.
Vastuväiteid on võimalik esitada Viru Maakohtu Narva kohtumajja 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek OÜ Kojoot (pankrotis, rg-kood 10685281) pankrotimenetluses toimub 23.02.2015. a algusega kell 12.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Koosoleku päevakord: Lõpparuande läbivaatamine, haldurile nõusoleku andmine jaotise alusel väljamaksete tegemiseks ja halduri tasu kinnitamine. Täiendav informatsioon haldurilt telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7 alusel.
 
 17.02.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel 17.02.2015 kell 16.00 pankrotimääruse tsiviilasjas 2-15-893 võlgniku Riina Buman’i pankrotiavalduse asjas alljärgnevalt:

Rahuldada võlgniku pankrotiavaldus ning kuulutada välja Riina Bumani, Buman, isikukood 48003074224, pankrot.

Määrata Riina Bumani pankrotihalduriks Andrus Õnnik, OÜ Pärnu Pinker Albert, asukoht Lai 10, Pärnu linn, pankrotihalduritunnistus nr 36, välja antud 22.06.2004.

Avaldada pankrotiteade Ametlikes Teadaannetes.

Võlausaldajad on kohustatud nõudeavaldustega hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamise päevast, teatama haldurile kõigist oma nõuetest võlgniku vastu sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kõik isikud on kohustatud teatama haldurile sama tähtaja jooksul ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgnikule kuuluvast varast, sealhulgas varalistest kohustustest võlgnikule. PankrS § 94 alusel esitada nõuetest teatamiseks haldurile kirjalik avaldus. Nõudeavalduses märgitakse nõude sisu, suurus, samuti see, kas nõue on tagatud pandiga; lisatakse tõendavad dokumendid. Mõjuval põhjusel mööda lastud nõude esitamise tähtaeg, kui nõue on esitatud enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, võib üldkoosolek võlausaldaja taotlusel ennistada (PankrS § 102). Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Määrata võlausaldajate esimene üldkoosolek 19. märtsiks 2015 kell 13.00 asukohaga Pärnu Maakohtus, Rüütli 19, Pärnu linnas, I korruse saalis nr 1.

Kohustada võlgnikku Riina Bumanit ilmuma nimetatud koosolekule võlgniku vande andmiseks, mitteilmumisel võib kohus tema suhtes kohaldada sundtoomist.

Edasikaebamise kord Määruse peale võivad võlgnik ja ajutine pankrotihaldur (temale määratud tasu osas) esitada 15 päeva jooksul arvates pankrotiteate avaldamisest määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu.
 
 17.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. OÜ-le Helmond (registrikood 10765933) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3252 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Haukar OÜ-le (registrikood 12239255) 16.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4099 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Saku Teed Hooldustööd OÜ-le (registrikood 12347016) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4282 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. OÜ-le Sober Marine (registrikood 12437564) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4364 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
5. Sompa Arenduse OÜ-le (registrikood 11406461) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4365 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. STA Hooldus OÜ-le (registrikood 12608020) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4366 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Rautaja OÜ-le (registrikood 12129354) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4904 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. OÜ-le Randmar (registrikood 11633895) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5944 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
9. Rekisterikeskus OÜ-le (registrikood 12042038) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7254 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
10. SKM Ryhmä OÜ-le (registrikood 12582651) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7456 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
11. OÜ-le Metafond (registrikood 12663421) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7488 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
12. Haldusaudit OÜ-le (registrikood 11467540) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7645 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2015. a veebruari-, märtsi- ja aprillikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
13. Hobujaama parkla OÜ-le (registrikood 12282179) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7886 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2015. a veebruari-, märtsi- ja aprillikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 30 lg 1 ja 2 alusel järgmise teate:

Pärnu Maakohtu kohtunik Lea Pavelsoni 17.02.2015 kohtumääruse resolutsioon:
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga teade:
02.01.2015 nimetas Pärnu Maakohus LEG Capital OÜ, rg-kood 11679689, ajutiseks pankrotihalduriks Maie Klemmeri. 11.02.2015 esitas ajutine pankrotihaldur kohtule aruande ühes taotlusega lõpetada menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna võlgnik on varatu, mistõttu puuduvad vahendid pankrotimenetluse kulude katteks.
LEG Capital OÜ võlausaldajatel ja kolmandatel isikutel on võimalus menetluse raugemise vältimiseks tasuda pankrotimenetluse kulude katteks 2000 (kaks tuhat) eurot hiljemalt 02.03.2015 järgmistele Rahandusministeeriumi arvelduskontodele:
- EE571010220229377229 SEB Pank AS-is;
- EE062200221059223099 Swedbank AS-is;
- EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis või
- EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis.
Selgitusse märkida "LEG Capital OÜ, tsiviilasi 2-14-62883".
Määruse peale ei saa edasi kaevata.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts Valga Külmutusvagunite Depoo (pankrotis, registrikood 10269341) pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest halduri büroos, Roseni 7, II korrus, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 509 7167 või indrek@pankrotihaldur.ee. Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada Tartu Maakohtu, Tartu kohtumajale 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus on PankrS § 163 lg 1, avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo.
 
 17.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Natural World Baltic OÜ-le (registrikood 12356392) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7213 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval avaldab, juhindudes Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alljärgneva teate.
Pärnu Maakohtu Pärnu Kohtumaja 17.02.2015. a kohtumääruse (2-15-2248) resolutsioon: Võtta menetlusse Sirje Parve pankrotiavaldus. Nimetada Sirje Parve (isikukood 47207134226) ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Martin Pärn, isikukood 37710020012, advokatuuri liikmetunnistuse nr 555, Advokaadibüroo Naur & Pärn, Juhkentali 52 Ä1, 10132 Tallinn, tel 601 2900, 5560 8121, e-post: martin@in.ee. Peatada võlgniku Sirje Parve suhtes toimuvad sundtäitmised. Keelata võlgnikul Sirje Parvel ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutamine ning avaldada käsutuskeeld väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asja arutada avalikul kohtuistungil 17.03.2015. a kell 12.30 Pärnus, Rüütli 19. Avaldada teade pankrotiavalduse läbiviimise aja kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Võlgnikul on õigus esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu määruskaebus ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Karin Antsov teatab PankrS § 143 lõike 5 alusel, et Raido Kingo (pankrotis), isikukood 38303174913, pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek. Võlgnik ja võlausaldaja võib esitada kohtule vastuväite jaotusettepanekule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates. Jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga. Informatsioon pankrotihaldurilt karin@kuklase.ee.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
EURO-INVEST Holding Osaühing (pankrotis), registrikood 11107557, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 79 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

AS Euro-Invest Holding (pankrotis) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 24.03.2015 kell 13.00 Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, aadressil Tartu mnt 85, 15083 Tallinn.
Koosoleku päevakord:

1. Toimkonna liikmete tagasi kutsumine, uute toimkonna liikmete valimine
2. Vara müügiga seonduv
3. Muud pankrotimenetluse küsimused

Täiendav info tel 684 4400 või info@cavere.ee.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate. Tartu Maakohus määras 16.02.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-1017 Einar Grünthal'i (isikukood: 36712276517) pankrotiavaldus 1) nimetada Einar Grünthal'i ajutiseks pankrotihalduriks Karin Antsov (kontaktaadress: Jüri 26, 65609 Võru; telefon 782 4348; GSM 5657 7877; e-post: karin@kuklase.ee); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 10. märtsil 2015 algusega kell 10.00 Tartus, Kalevi 1 saal 451.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 30 lõike 2 alusel. 17.02.2015 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-62994 kohus määrab Monetium Group OÜ (registrikood 12612211) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 4000 (neli tuhat) eurot.
Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse avaldamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE571010220229377229 AS'is SEB Pank või arveldusarvele nr EE062200221059223099 Swedbank AS'is või arveldusarvele nr EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis või arveldusarvele nr EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis Monetium Group OÜ pankrotimenetluse jätkamiseks 4000 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-14-62994.
Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 17.02.2015 määrusega kinnitati Viktor Lavrov (pankrotis, sünd 03.03.1955, surn 18.03.2007) pärandvara pankrotimenetluses pankrotihaldur Oksana Kut¨mei esitatud jaotusettepanek (tsiviilasi nr 2-14-57173). Jaotusettepaneku kohta kohtule vastuväiteid ei esitatud. Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 158 lg 4 ja 163 lg 7 teate.
Harju Maakohtu 16. veebruari 2015 määrusega määrati lõpetada Natalja Muhhina (pankrotis, isikukood 47801170276) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Lembit Ülper Natalja Muhhina(pankrotis) pankrotihalduri kohustustest. Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Einar Vallandi teatab PankrS § 79 lg 1 ja lg 4 ning § 100 lg 4 alusel, et Elena Bekker'i (isikukood 48612192757) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 5. märtsil 2015 algusega kell 10.00 aadressil Õpetaja 9a Tartu, Õigusbüroos Faktootum. Päevakord: 1. Nõuete kaitsmine. 2. Halduri ettekanne pankrotimenetlusest. 3. Pankrotimenetluse lõpetamisega seotud otsustused. 4. Kohtule ettepaneku tegemine usaldusisiku nimetamiseks kohustustest vabastamise menetluses.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-14-61031 Versobank AS-i avaldus Igor Kazakovi (Kazakov) pankroti väljakuulutamiseks:
1. Lõpetada Versobank AS-i pankrotiavalduse menetlus Igor Kazakovi pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
4. Toimetada kohtumäärus kätte võlausaldajale, võlgnikule ja ajutisele pankrotihaldurile.
5. Avaldada teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
6. Saata kohtumäärus pärast jõustumist täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võivad võlgnik ja võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kätte toimetamisest. Võlausaldaja, kes ei esitanud pankrotiavaldust, võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates menetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Määruskaebust ei saa esitada viie (5) kuu möödumisel määruse tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Kohus selgitab, et seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6 ja § 442 lg 6).
 
 17.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Aulis Pähelbu'le (sünd 01.03.1974) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3188 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Allan ¦tein'ile (sünd 09.07.1990) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3700 2012. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse ja 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

3. Aleksandr Aleksejev'ile (sünd 01.05.1987) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3689 2012. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

4. Fredi Nahko'le (sünd 08.07.1979) 22.01.2015 korralduse nr 9-2/3686 2012. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. CHRISTI VILLAND'le (sünniaeg 11.12.1978) 14.01.2015 korralduse nr 13-11/2577 maksuvõla tasumiseks summas 135.74 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Ivo Falk'i (ik 38306304717) pankrotimenetluses toimub 23.02.2015. a algusega kell 10.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Jaotusettepaneku läbivaatamine ja kulude kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7, § 172 lg 1 alusel.
 
19.02.2015Õiend
Muudetud on isikukoodi, õige isikukood on 38306304717.
 
 16.02.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel alltoodud väljavõtte 16.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist:

Rahuldada avaldus.
Kuulutada välja Kätlin Alasi (isikukood 49011044711, elukoht Haapsalu) pankrot 16. veebruaril 2015 kell 11.00.
Nimetada Kätlin Alasi pankrotihalduriks Andrus Õnnik (OÜ Pärnu Pinker Albert, asukoht Lai 10 Pärnu 80010, tel 443 1313, e-post pinker@hot.ee).
Määrata Kätlin Alasi võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 11. märts 2015 algusega kell 13.15 ja kohaks Haapsalus Sadama 21 asuv Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja saal nr 2.
Kohustada Kätlin Alasi't kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 11. märtsil 2015 kell 13.00. Kui Kätlin Alasi vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus trahvida, kohaldada sundtoomist või määrata arest kuni 3 kuud.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja kaudu.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Raimo Loel (pankrotis), ik 37301290334, võlausaldajate üldkoosolek toimub 05. märtsil 2015 kell 10.00 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12. Päevakord: 1. Nõuete kaitsmine 2. Kooskõlastamine võlgniku ühisvara jagamise läbiviimiseks. Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Laine Kuivjõgi (ik 45909015219, surnud 22.11.2010) pärandvara pankrotimenetluses toimub 23.02.2015. a algusega kell 11.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Koosoleku päevakord: 1) pankrotivara müügi viisi ja alghinna kooskõlastamine; 2) haldurile nõusoleku andmine kulutuste jooksvaks katmiseks pankrotivara arvelt. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7 alusel.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 16.02.2015 kohtumäärusega määras kinnitada OÜ Vanalinna Klaasikoda (pankrotis, registrikood 10864440) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada OÜ Vanalinna Klaasikoda (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada Toomas Saarma OÜ Vanalinna Klaasikoda (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
OÜ Vanalinna Klaasikoda (pankrotis) likvideerimine ja Harju Maakohtu registriosakonnast kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Toomas Saarmale.
Määrata OÜ Vanalinna Klaasikoda (pankrotis) dokumentide hoidjaks Eesti Äriarhiivi osaühing (registrikood 10665195).
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Evgeny Gulyakov'i võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 5. märtsil 2015. a algusega kell 11.00 halduri büroos asukohaga Asula 3-25, Tallinnas, OÜ Parasmäe ruumides. Võlausaldajal ja võlgnikul on õigus esitatud nõuete ja vastuväidetega tutvuda halduri büroos viie päeva jooksul enne koosoleku toimumise päeva, helistada ette tel 505 1673.
Teate õiguslik alus: pankrotiseaduse § 100 lg 3.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 16.02.2015 kohtumäärusega määras kinnitada Dagö Capital OÜ (pankrotis, registrikood 11985909) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada Dagö Capital OÜ (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada Andres Hermet Dagö Capital OÜ (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
Dagö Capital OÜ (pankrotis) likvideerimine ja Harju Maakohtu registriosakonnast kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Andres Hermetile.
Määrata Dagö Capital OÜ (pankrotis) dokumentide hoidjaks ARCHIVALI GROUP OÜ (registrikood 10893401).
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 16.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 16.02.2015. a määrusega määrati rahuldada Nikita Kondratski ja Aleksandra Kondratskaja avaldus Dmitri Kondratski pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja Dmitri Kondratski (isikukood 37404200235, surnud 14.08.2014) pärandvara pankrot 16. veebruaril 2015 kell 15.00. Nimetada Dmitri Kondratski (isikukood 37404200235, surnud 14.08.2014) pärandvara pankrotihalduriks Eve Selberg (Advokaadibüroo Selberg & Ko, Juhkentali 8, 10132 Tallinn, e-post eve@selberg.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 03.03.2015 algusega kell 15.15 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu III korruse saalis nr 317. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Pankrotimääruse peale võib pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse Riigikohtule. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus palub avaldada vastavalt Pankr S § 158 lg 4 teate.
Harju Maakohus lõpetab Ivan Jegorov’i (isikukood 38403160300; surnud 25.02.2014) pärandvara pankrotimenetluse raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist, kui võlausaldajad või kolmandad isikud ei tasu pankrotimenetluse kulude katteks 2500 eurot hiljemalt 7 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE221700017003510302 Nordea pangas või EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis. Maksedokument 2 500 euro tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks (maksja nimi, käesoleva tsiviilasja number 2-14-55320, ettemaksu tasumise kuupäev) tuleb esitada samaks tähtajaks kohtule (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja).
 
 16.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 16.02.2015. a määrusega määrati rahuldada Aleksandra Feofilaktova avaldus Alexander Feofilaktov pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja Alexander Feofilaktov (isikukood 35304020296, surnud 19.02.2014) pärandvara pankrot 16. veebruaril 2015 kell 15.00. Nimetada Alexander Feofilaktov (isikukood 35304020296, surnud 19.02.2014) pärandvara pankrotihalduriks Eve Selberg (Advokaadibüroo Selberg & Ko, Juhkentali 8, 10132 Tallinn, e-post eve@selberg.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 03.03.2015 algusega kell 15.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu III korruse saalis nr 317. 1. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Pankrotimääruse peale võib pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse Riigikohtule. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas 16. veebruaril 2015 tehtud kohtumäärus resolutsiooniga:
Kohtu otsustus
1. Vilma Jaanimägi (isikukood 46105066514) (pankrotis) pankrotimenetluses:
1.1 kinnitada Vilma Jaanimägi (pankrotis) pankrotihalduri Tiia Kalause esitatud lõpparuanne;
1.2 lõpetada PankrS § 163 alusel Vilma Jaanimägi (pankrotis) pankrotimenetlus.
 
 16.02.2015Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

Käesolevaga Aktsiaselts KIT Finance Europe, registrikood 11058103, asukohaga Roosikrantsi 11, 10119, Tallinn (edaspidi: Ühing), teatab, et vastavalt 16.02.2015 ainuaktsionäri otsusele vähendatakse Ühingu aktsiakapital. Aktsiakapitali suurus vähendamise järgselt on 1 612 710 eurot.
Juhindudes äriseadustiku § 358 lõikest 2 palume võlausaldajatel esitada oma võimalikud nõuded kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Ühingu aadressile Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn või e-posti aadressile capital@kfe.ee.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 163 lg 7 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-08.8276 Kinnitada Osaühing Seva-R (pankrotis, registrikood 10225303) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada Osaühing Seva-R (pankrotis) pankrotimenetlus.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohtu 03.10.2014. a määrusega algatati Zibert's Brewery Subsidiary of Obolon JSC avalduse alusel Osaühing STANLEY JOOGID (registrikood 11175323) pankrotimenetlus, nimetati ajutine pankrotihaldur ning määrati kohtuistung, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-53416 toimub 31.03.2015. a kell 10.30 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 16.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Attested Validators OÜ-le (registrikood 11590795) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7044 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
2. Atrilio OÜ-le (registrikood 12570211) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7042 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. R.Pettersson Mark och Anläggning OÜ-le (registrikood 12481358) 22.10.2014 korralduse nr 9-1.4/60443 2014. a septembrikuu maksudeklaratsioonis vorm TSD esinevate puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
2. OÜ-le Andokon Ehitus (registrikood 12690702) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3067 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3068 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. OÜ-le Forteus (registrikood 12567812) 13.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3156 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Tallinna Finantsgrupp OÜ-le (registrikood 12334108) 13.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3157 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Star Invest OÜ-le (registrikood 10710375) 13.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3195 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Hobujaama Parkla OÜ-le (registrikood 12282179) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3250 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. OÜ-le Tammeraja (registrikood 11475501) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3253 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. RED Techologies OÜ-le (registrikood 12085591) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3254 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. RN Trade FIX OÜ-le (registrikood 12396517) 13.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3258 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. TeleDialog Group OÜ-le (registrikood 12424768) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3261 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 14.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3262 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Tirnamatic OÜ-le (registrikood 12459028) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3266 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Revark Grupp OÜ-le (registrikood 11351530) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3299 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. Tõllus OÜ-le (registrikood 11326689) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4026 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. Salespire OÜ-le (registrikood 12562105) 16.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4183 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. Oktaaria OÜ-le (registrikood 11317272) 16.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4228 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
16. Scanman Grupp OÜ-le (registrikood 12715187) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7103 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
17. ReleWest OÜ-le (registrikood 12383511) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7252 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsioonis vorm KMD esinevate puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
18. Roswood Met OÜ-le (registrikood 11780395) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7360 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
19. Osoba Dobile OÜ-le (registrikood 11239922) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7478 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
20. OÜ-le JMG Byggmästare (registrikood 12617119) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7486 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
21. OÜ-le TOP Pesulad (registrikood 11718166) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7491 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
22. OÜ-le Suvehommik (registrikood 11890617) 04.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7929 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
23. OÜ-le Finbuilder (registrikood 12748732) 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8551 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsioonis vorm KMD esinevate puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta ning 12.02.2015 korralduse nr 9-1.1/8552 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsioonis vorm TSD esinevate puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Willemson (pankrotis, registrikood 11005704, end OÜ Lavaco) pankrotihaldur Oksana Kut¨mei teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et OÜ Willemson (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek.

Jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda kooskõlastatult pankrotihalduriga pankrotihaldur ja Tartu kohtutäitur Oksana Kut¨mei büroos, asukohaga Jakobi 23, 51006 Tartu (tel 782 8110, e-posti aadress oksana.kuchmei@tartutaitur.ee).

Võlgnik või võlausaldaja võib esitada jaotusettepanekule vastuväite Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate teine üldkoosolek Aljona Vartik (48512012714) pankrotimenetluses toimub 4.03.2015 kell 13.00 halduri büroos Tallinnas Roseni 7 (2.korrus). Päevakorras on võlausaldajate nõuete kaitsmine ja pankrotimenetluse lõpetamise otsustamine. Esitatud nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 501 8178 või e-postiga: andres.tootsman@haldur.just.ee. Teate avaldamise alus: PankrS § 100 lg 4.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate teine üldkoosolek Tatjana ´amova (47601220274) pankrotimenetluses toimub 4.03.2015 kell 12.00 halduri büroos Tallinnas Roseni 7 (2.korrus). Päevakorras on võlausaldajate nõuete kaitsmine ja pankrotimenetluse lõpetamise otsustamine. Esitatud nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 501 8178 või e-postiga: andres.tootsman@haldur.just.ee. Teate avaldamise alus: PankrS § 100 lg 4.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ele Vain (47909275211) võlausaldajate teine üldkoosolek toimub 4.03.2015 kell 14.00 halduri büroos Tallinnas Roseni 7 (2.korrus). Päevakorras on võlausaldajate nõuete kaitsmine ning menetluse lõpetamise otsustamine. Esitatud nõudeavaldustega saab tutvuda 5 päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 501 8178 või e-post: andres.tootsman@haldur.just.ee. Teate avaldamise alus: PankrS § 100 lg 4.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Bonell Finance (11544861, pankrotis) võlausaldajate teine üldkoosolek toimub 4.03.2015 kell 15.00 halduri büroos Tallinnas Roseni 7 (2.korrus). Päevakorras on võlausaldajate nõuete kaitsmine. Esitatud nõudeavaldustega saab tutvuda 5 päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 501 8178 või e-post: andres.tootsman@haldur.just.ee. Teate avaldamise alus: PankrS § 100 lg 4.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel.
Kohus teeb ettepaneku võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele tasuda hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul käesoleva kohtumääruse väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, EE062200221059223099 AS-is Swedbank, EE221700017003510302 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis või EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, Wenwerc OÜ (registrikood 12376182) pankrotimenetluse jätkamiseks 4500 eurot. Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-15-1287. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Kui summat ei laeku, siis pankrotimenetlus raugeb.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel 16.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist:
Tsiviilasja number 2-15-1288
Pärnu Maakohtu menetluses on võlgniku Goldmarine OÜ, registrikood 11520122, asukoht Pikk 26-M3 Pärnu, esitatud pankrotiavaldus võlgniku pankroti väljakuulutamiseks. Võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks. Kohus ei lõpeta pankrotiavalduse menetlust raugemise tõttu enne pankroti väljakuulutamist, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik maksab pankrotimenetluse kulude katteks 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest 2500 (kaks tuhat viissada) eurot ühele neist Rahandusministeeriumi kontodest - EE571010220229377229 SEB Pank AS-is, EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis või EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Selgituseks märkida kohtuasja number, makse liik.
Maksedokument summa tasumise kohta või maksedokumendil olevad andmed makse laekumise elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb esitada kohtule summa tasumiseks määratud tähtaja jooksul.
 
 16.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176, Tallinn) tegi:

1. Aino Oluper'ile(sünniaeg 09.08.1948) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3348 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks.
2. Aino Mihailov'ile (sünniaeg 15.11.1968) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3356 Füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks.
3. Tiit Raud'ile (sünniaeg 07.03.1969) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3354 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks.
4. Tiina Oja'le (sünniaeg 11.11.1967) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3123 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks.
5. Aivo Roopalu'le (sünniaeg 01.04.1977) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3152 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks.
6. Valeri Uisk'ile (sünniaeg 04.05.1982) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/39407 füüsilise isiku 2012. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindubüroos.
Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu 13.02.2015 määrusega määrati:
1. Kinnitada Seila Vahter (pankrotis, isikukood 46811272234) pankrotimenetluses 13.11.2014. a koostatud jaotusettepanek halduri esitatud kujul.
Edasikaebamise kord
Käesoleva määruse peale võib võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule määruse teinud kohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Andrus Koor'e, sünd 03.11.69. pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 04.03.2015. a kell 12.00 halduri büroos Rakveres, Laada 29. Päevakord: Nõuete kaitsmine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda halduri büroos viie päeva jooksul enne koosolekut, leppides aja kokku halduriga tel 513 4190. Teade on antud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Arne Sepam'i, isikukood 36611020225, pärandvara pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 163 lg 1 alusel:
Pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 10.00-17.00 elektronposti teel aadressil peeter.sepper@haldur.eu.
Vastuväiteid lõpparuandele on võimalik esitada 10 päeva jooksul Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 16.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Arne Sepam’i, isikukood 36611020225, pärandvara pankrotihaldur Peeter Sepper avaldab PankrS § 77 lg 9 ning § 79 lg 1 ja 4 alusel järgneva pankrotimenetluse teate:
Võlausaldajate üldkoosolek toimub 26.02.2015. a algusega kl 10.40 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn.
Koosoleku päevakord:
1. Pankrotimenetluses tehtud vajalike kulutuste kinnitamise ja pankrotihaldurile tasu määramise otsustamine

Lisainfo peeter.sepper@haldur.eu
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Inga Bogatõrenko (surnud 20.01.2013, isikukood 47209150229) pärandvara pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post oliver@cavere.ee. Vastuväiteid on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Valentina Dudareva (sünd 09.12.1974) pankrotihaldur teatab, et pankrotimenetluses on koostatud lõpparuanne, millega on võimalik tutvuda Õigusbüroos Business Law Firm OÜ, Liivalaia 21-17, Tallinn, eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 687 6195 või e-post: info@blf.ee. Võlgnik või võlausaldaja võib esitada vastuväite Harju Maakohtule 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates. Avaldaja: pankrotihaldur Svetlana Pilden. Teate avaldamise õiguslik alus: pankrotiseaduse § 163 lg 1.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas Andres Kõvermägi'le (sünniaeg 09.11.1958) 19.12.2014. a korralduse nr 9-1.4/52142 2013. aasta tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamise päevast arvates koos sunniraha 50 euro rakendamise hoiatusega.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.
Maksu- ja Tolliamet tegi Spordi ja Töörõivad OÜ-le (registrikood 10898338) 09.02.2015 korralduse nr 12.2-3/015630-8 dokumentide esitamiseks ja teabe andmiseks. Korraldusega kohustatakse Spordi ja Töörõivad OÜ-d esitama maksustamisperioodide jaanuar 2012 - aprill 2012 ja juuni 2012 - juuli 2013 soetusarved, pearaamat, laoarvestus ning andma suulisi seletusi kontrolliobjekti puudutavates küsimustes. Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos (aadressil Riia mnt 233a, Pärnu). Korraldusega pandud kohustuse/kohustuste tähtajaks täitmata jätmisel rakendab Maksu- ja Tolliamet sunniraha, mille suurus on esimesel korral 450 eurot (MKS § 67 lg 1). Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Riho Pihlakas'ele (sünd 01.07.1982) 26.01.2014. a korralduse nr 9-1.4/4012 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Haapsalu teenindusbüroos (Jaama 17, 90507 Haapsalu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.
Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
OÜ-le AA Kohila Kivi (registrikood 12066317) 13.01.2015 korralduse nr 9-1/0436 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Teenindusosakonna Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu tn 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. E ja K Partnerid OÜ-le (registrikood 12550929) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5763 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Eromon OÜ-le (registrikood 11086275) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5918 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu 13.02.2015 määrusega määrati:
1. Kinnitada Andi Nuum (pankrotis, isikukood 36710010014) pankrotimenetluses 23.01.2015. a koostatud jaotusettepanek halduri esitatud kujul.
Edasikaebamise kord
Käesoleva määruse peale võib võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule määruse teinud kohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. EWE Technologies and solutions OÜ-le (registrikood 12365959, aadressil Veerenni 24, 10138 Tallinn Harju maakond) 23.01.2015 korralduse nr 13-11/7293 maksuvõla tasumiseks summas 1738,49 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Olev Kotkas'ele (sünd 13.07.1966) 02.01.2015. a intressinõude nr 13-3/251 intressivõla tasumiseks summas 11,70 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
2. Nils Johan Oscar Lindström'ile (sünd 30.01.1963) 11.02.2015. a intressinõude nr 13-3/21728 intressivõla tasumiseks summas 13,38 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
3. Anneli Kihulane'le (sünd 11.09.1983) 22.12.2014. a intressinõude nr 13-3/177991 intressivõla tasumiseks summas 324,78 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
4. Eduard Ontensons'ile (sünd 08.06.1969) 06.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17588 intressivõla tasumiseks summas 11,09 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
5. Arslan Orazkuliyev'ile (sünd 04.02.1974) 06.02.2015. a intressinõude nr 13-3/17585 intressivõla tasumiseks summas 11,29 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
6. Silvia Köster'ile (sünd 07.09.1933) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16596 intressivõla tasumiseks summas 12,62 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
7. Richard Allen Christian Krasnow'ile (sünd 21.03.1945) 04.02.2015. a intressinõude nr 13-3/16591 intressivõla tasumiseks summas 35,32 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
8. Ulvar Orgus'ele (sünd 03.11.1967) 06.01.2015. a intressinõude nr 13-3/1648 intressivõla tasumiseks summas 11,98 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
9. Sergei Ojamäe'le (sünd 21.07.1966) 06.01.2015. a intressinõude nr 13-3/1641 intressivõla tasumiseks summas 305,77 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
10. Reet Ojamets'ale (sünd 26.03.1962) 06.01.2015. a intressinõude nr 13-3/1639 intressivõla tasumiseks summas 46,38 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
11. Jacqueline Oras'ele (sünd 13.05.1975) 06.01.2015. a intressinõude nr 13-3/1620 intressivõla tasumiseks summas 12,18 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
12. Haldo Oravas'ele (sünd 16.10.1960) 06.01.2015. a intressinõude nr 13-3/1619 intressivõla tasumiseks summas 21,12 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
13. Endel Nool'ele (sünd 28.03.1936) 06.01.2015. a intressinõude nr 13-3/1469 intressivõla tasumiseks summas 14,13 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
14. Tiiu Oago'le (sünd 28.08.1960) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7619 intressivõla tasumiseks summas 548,21 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
15. Andrei Kõllamets'ale (sünd 05.03.1970) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7588 intressivõla tasumiseks summas 792,74 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
16. Juri Litvak'ile (sünd 08.10.1971) 08.01.2015. a intressinõude nr 13-3/2622 intressivõla tasumiseks summas 15,17 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
17. Ivo Linde'le (sünd 22.01.1985) 08.01.2015. a intressinõude nr 13-3/2619 intressivõla tasumiseks summas 42,08 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
18. Anu Luhama'le (sünd 20.02.1966) 08.01.2015. a intressinõude nr 13-3/2610 intressivõla tasumiseks summas 16,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
19. Taavi Leet'ile (sünd 23.03.1991) 08.01.2015. a intressinõude nr 13-3/2601 intressivõla tasumiseks summas 52,40 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
20. Sven-Olof Hans Pettersson'ile (sünd 27.12.1971) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11062 intressivõla tasumiseks summas 18,01 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
21. Vladimir Vassiljev'ile (sünd 13.07.1943) 12.02.2015. a intressinõude nr 13-3/22553 intressivõla tasumiseks summas 124,09 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
22. Ain Väli'le (sünd 16.06.1963) 19.01.2015. a intressinõude nr 13-3/7809 intressivõla tasumiseks summas 30,07 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
23. Sally Belinda Turnham'ile (sünd 11.06.1964) 02.12.2014. a intressinõude nr 13-3/167580 intressivõla tasumiseks summas 11,82 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
24. Merike Õispuu'le (sünd 23.09.1976) 08.01.2015. a intressinõude nr 13-3/2312 intressivõla tasumiseks summas 10,86 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
25. György Andras Schöpflin'ile (sünd 24.11.1939) 26.01.2015. a intressinõude nr 13-3/12787 intressivõla tasumiseks summas 19,66 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
26. Nikolai Hints'ile (sünd 09.02.1966) 18.12.2014. a intressinõude nr 13-3/175691 intressivõla tasumiseks summas 463,82 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
27. Reet Karotam'ele (sünd 22.02.1961) 15.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174191 intressivõla tasumiseks summas 14,74 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
28. Jelizaveta Iljina'le (sünd 04.02.1990) 17.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174980 intressivõla tasumiseks summas 35,51 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
29. Meelis Kesküla'le (sünd 24.02.1977) 17.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174987 intressivõla tasumiseks summas 16,53 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates.
Intressinõude terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Intressinõue loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts M & V Invest (registrikood 10120432) pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda käesoleva teate avaldamisest 10 päeva jooksul aadressil Juhkentali 52, 10132 Tallinn, Advokaadibüroo Naur & Pärn ruumides eelnevalt tutvumise aja kokku leppides pankrotihalduriga (tel 601 2900 või 5560 8121, e-post martin@in.ee). Võlausaldaja võib lõpparuandele vastuväite esitada Pärnu Maakohtule Kuressaare kohtumaja kaudu 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest. Teate avaldamise õiguslik alus: PankrS § 163 lg 1.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Logistikaekspert (registrikood 11016211) 27.01.2015 korralduse nr 13-11/8822 maksuvõla tasumiseks summas 300,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le Lobedik (registrikood 11030702) 27.01.2015 korralduse nr 13-11/8810 maksuvõla tasumiseks summas 50,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Laustar OÜ-le (registrikood 10785290) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1670 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;

2. Lux Shop OÜ-le (registrikood 12158580) 13.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3160 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu käibedeklaratsiooni tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Gert Lill'ele (sünd 28.09.1985) 07.01.2015 korralduse nr 13-11/1142 maksuvõla tasumiseks summas 2295,33 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Kaire Luik'ile (sünd 08.10.1969) 13.01.2015 korralduse nr 13-11/2495 maksuvõla tasumiseks summas 92,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 7 lg 1, 2, § 17 lg 2, § 21 lg 1 alusel alljärgneva väljavõtte Harju Maakohtu 10.02.2015 kohtumäärusest tsiviilasjas nr 2-14-54073:

1. Nimetada OÜ VitolBay (registrikood 12136785) ajutiseks halduriks Eve Selberg (isikukood 46008010237).
2. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung toimumise ajaga 19.03.2015 kell 12:00. Kohtuistung toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, IV korrus, saal nr 418).
3. Kutsuda kohtuistungile võlausaldaja, võlgnik ja ajutine haldur.
4. Peatada võlgniku OÜ VitolBay (registrikood 12136785) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
5. Keelata võlgnikul OÜ-l VitolBay (registrikood 12136785) ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada (käsutuskeeld kogu vara suhtes) (PankrS § 20 lg 1).

6. Kohustada võlgnikku OÜ-d Alister Eesti (registrikood 10906397) esitama ajutisele haldurile nõuetekohased dokumendid, vara ja kohustuste nimekirja võimalikult kiiresti või hiljemalt 17.01.2015. a.
7. Kohustada ajutist haldurit hiljemalt 16.03.2015. a esitama kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Arvamuses tuleb märkida, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.
Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 12.02.15 määrusega:
1. Määrata Vjat¨eslav Malinin’i (pankrotis, isikukood 37803060304, surn.05.02.2014) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 1 000 eurot.
2. Teha ettepanek Vjat¨eslav Malinin’i (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
3. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate: Harju Maakohus oma 12.11.2014. a määrusega algatas Reio Green avalduse alusel Lauri Nigula (isikukood 38203172720) pankrotimenetluse, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-56223 toimub 11.03.2015. a kell 14.30 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 7 lg 1, 2, § 17 lg 2, § 21 lg 1 alusel alljärgneva väljavõtte Harju Maakohtu 10.02.2015 kohtumäärusest tsiviilasjas nr 2-14-60714:

1. Nimetada CasaLex OÜ (registrikood 11546050) ajutiseks halduriks Eve Selberg (isikukood 46008010237).
2. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung toimumise ajaga 19.03.2015 kell 12:15. Kohtuistung toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, IV korrus, saal nr 418).
3. Kutsuda kohtuistungile võlausaldaja, võlgnik ja ajutine haldur.
4. Peatada võlgniku CasaLex OÜ (registrikood 11546050) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
5. Keelata võlgnikul CasaLex OÜ-l (registrikood 11546050) ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada (käsutuskeeld kogu vara suhtes) (PankrS § 20 lg 1).
6. Kohustada võlgnikku CasaLex OÜ-d (registrikood 11546050) esitama ajutisele haldurile nõuetekohased dokumendid, vara ja kohustuste nimekirja hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamisest.
7. Kohustada ajutist haldurit hiljemalt 16.03.2015. a esitama kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Arvamuses tuleb märkida, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.
Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 12.02.15 määrusega:

1. Kinnitada Igor Halin’i (pankrotis, isikukood 35409300327) pankrotimenetluses jaotusettepanek.
2. Igor Halin’i (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised:
2.1 PankrS § 153 lg 1 p 2 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr Võlausaldaja Tunnustatud nõue (eurodes) Jaotis (%)
1. Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu 136 546,10 99,00
2. Ljubov ¦ipunova 1 372,81 1,00
Kokku 137 918,91 100,00
3. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 12.02.15 määrusega:

1. Kinnitada Veronika Sinitsa (pankrotis, isikukood 48405090261) pankrotimenetluses jaotusettepanek.
2. Veronika Sinitsa (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised:
2.1 PankrS § 153 lg 1 p 2 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr Võlausaldaja Tunnustatud nõue (eurodes) Jaotis (%)
1. Danske Bank A/S Eesti filiaal 20 168,64 53,25
2. Sihtasutus KredEx (endine ärinimi Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx) 14 999,67 39,61
3. Kohtutäitur Katrin Vellet 2 703,78 7,14
Kokku 37 872,09 100
3. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Kalake Hooldused OÜ-le (registrikood 11733314) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/7670 maksuvõla tasumiseks summas 618,75 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Üldehituse OÜ-le (registrikood 12592170) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/7783 maksuvõla tasumiseks summas 291,10 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Kickup OÜ-le (registrikood 12306000) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/6483 detsembrikuu käibedeklaratsiooni (KMD) tähtaegseks esitamiseks, hoiatusega rakendada tähtaegselt esitamata jätmise korral sunniraha esimesel korral 100 eurot iga esitamata deklaratsiooni kohta;
4. OÜ-le K.E.Teras (registrikood 11921080) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7031 detsembrikuu käibedeklaratsiooni (KMD) tähtaegseks esitamiseks, hoiatusega rakendada tähtaegselt esitamata jätmise korral sunniraha esimesel korral 100 eurot iga esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Albert Kunitski'le (sünniaeg 13.02.1969) 19.01.2015 korralduse nr 13-11/3907 maksuvõla tasumiseks summas 86,30 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Viljar Kuusmaa'le (sünniaeg 07.06.1975) 12.01.2015 korralduse nr 13-11/2356 maksuvõla tasumiseks summas 257,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Mihhail Korovjakov'ile (sünniaeg 01.05.1957) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127335 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Ingvar Kivisalu'le (sünniaeg 28.02.1973) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4674 maksuvõla tasumiseks summas 60,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. PROCOND OY-le (registrikood 60010331) 02.02.2015. a korralduse nr 9-1.4/7375 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
2. Pro Natura OÜ-le (registrikood 12313945) 26.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/5883 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
3. Põllusaaduste OÜ-le (registrikood 11231783) 20.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/4642 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
4. PANNDAMET OÜ-le (registrikood 12392643) 26.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/5551 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalnimetatud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
5. Paunateenus OÜ-le (registrikood 11788669) 26.01.2015. a korralduse nr 13-11/7982 maksuvõla tasumiseks summas 188.48 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
6. Plaadimeister Consult OÜ-le (registrikood 12051994) 26.01.2015. a korralduse nr 13-11/8481 maksuvõla tasumiseks summas 109.07 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Ülo Lepp'ale (sünd 23.07.1958) 13.01.2015. a korralduse nr 13-11/2453 maksuvõla tasumiseks summas 949,19 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates, 13.01.2015. a korralduse nr 13-11/2452 maksuvõla tasumiseks summas 298,64 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 13.01.2015. a korralduse nr 13-11/2454 maksuvõla tasumiseks summas 300,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Per Fredrik Vincent Tiger'ile (sünd 26.11.1977) 22.01.2015. a intressinõude nr 13-3/11112 intressivõla tasumiseks summas 251,98 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) teatab, et tegi Alebo Manzetu OÜ-le (registrikood 11982064) 09.02.2015. a korralduse nr 12.2-3/030344-1, kus maksuhaldur on kohustanud Alebo Manzetu OÜ-d 20.02.2015 kell 11:00 ilmuma maksuhalduri juurde aadressil Lõõtsa 8a, B korpus, Tallinn ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta ning esitama ettevõtluse olemasolu tõendavad dokumendid, sh Eesti pankades avatud arvelduskontode väljavõtted.
Antud teatega muudab maksuhaldur Alebo Manzetu OÜ maksuhalduri juurde ilmumise tähtaega, milleks on 23.02.2015 kell 11.00.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Tanel Hindreks'ile (sünniaeg 12.09.1978) 12.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/1546 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks seitsme päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalnimetatud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 60 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OSAÜHING MEZAR (registrikood 10455279) 05.02.2015. a korralduse nr 12.2-3/030281-1 kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud OSAÜHING MEZAR 25.02.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 7 lg 1, 2, § 17 lg 2, § 21 lg 1 alusel alljärgneva väljavõtte Harju Maakohtu 10.02.2015 kohtumäärusest tsiviilasjas nr 2-15-844:
1. Võtta OÜ Alister Eesti (registrikood 10906397) võlgniku pankrotiavaldus menetlusse.
2. Nimetada ajutiseks halduriks Indrek Lepsoo (isikukood 37611282726).
3. Määrata pankrotiavalduse läbivaatamiseks kohtuistung toimumise ajaga 19.03.2015 kell 12:30. Kohtuistung toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, 15158 Tallinn, IV korrus, saal nr 418).
4. Kutsuda kohtuistungile võlgnik ja ajutine haldur.
5. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
6. Keelata võlgnikul ajutise halduri nõusolekuta vara käsutada.
7. Kohustada võlgnikku OÜ-d Alister Eesti (registrikood 10906397) esitama ajutisele haldurile nõuetekohased dokumendid, vara ja kohustuste nimekirja võimalikult kiiresti või hiljemalt 17.01.2015. a.
8. Kohustada ajutist haldurit hiljemalt 16.03.2015. a esitama kohtule kirjalik aruanne pankrotiseaduse § 22 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmise kohta ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Arvamuses tuleb märkida, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu.
Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu 09.02.2015 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-50309 kinnitati jaotusettepanek Bonator OÜ (pankrotis, registrikood 10633640) pankrotimenetluses. Kohus avaldab pankrotiseaduse (PankrS) § 7 lg 1, 2, § 145 lg 5 alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded alljärgneva teate esialgse jaotusettepaneku kinnitamise kohtumääruse kohta:

1. Kinnitada jaotusettepanek Bonator OÜ (pankrotis, registrikood 10633640) pankrotimenetluses.
2. Bonator OÜ (pankrotis, registrikood 10633640) pankrotimenetluses esitatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:
2.1. Esimene (I) rahuldamisjärk - pandiga tagatud tunnustatud nõuded pankrotiseaduse § 153 lg 2 sätestatud ulatuses (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 1) puuduvad.
2.2. Teine (II) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 2):

1. Võlausaldaja SEVENOIL EST OÜ (registrikood 11076302) tunnustatud nõude suurus 7126,30 eurot, tingimuslik nõue; jaotis protsendimäärana (%) 2,56.

2. Võlausaldaja Statoil Fuel & Retail Eesti AS (registrikood 10180925) tunnustatud nõude suurus 115 439,55 eurot, tingimuslik nõue; jaotis protsendimäärana (%) 41,45.


3. Võlausaldaja Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu, registrikood 70000349) tunnustatud nõude suurus 323,33 eurot, tingimuslik nõue; jaotis protsendimäärana (%) 0,12.


4. Võlausaldaja AS Nordea Finance Estonia (registrikood 10237140)tunnustatud nõude suurus 12 132,95 eurot; jaotis protsendimäärana (%) 4,36.

5. Võlausaldaja AS Nordea Finance Estonia (registrikood 10237140) tunnustatud nõude suurus 143 448,62 eurot; jaotis protsendimäärana (%)51,51.


Kokku tunnustatud nõude suurus 278 470,75 eurot, jaotis protsendimäärana 100 eurot.

1.1. 2.3. Kolmas (III) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 3) puuduvad.
3. Kohtumääruse peale, millega kohus on jaotusettepaneku kinnitanud, võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest (PankrS § 145 lg 4).
Teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 13.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Veebiprojektid OÜ-le (registrikood 12441850) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/6493 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu 24.11.2014 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-20950 kinnitati jaotusettepanek Ljudmila Petrot¨enko (isikukood 48111213717) pankrotimenetluses. Kohus avaldab pankrotiseaduse (PankrS) § 7 lg 1, 2, § 145 lg 5 alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded alljärgneva teate esialgse jaotusettepaneku kinnitamise kohtumääruse kohta:

1. Kinnitada jaotusettepanek Ljudmila Petrot¨enko (isikukood 48111213717) pankrotimenetluses.
2. Ljudmila Petrot¨enko (isikukood 48111213717) pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:
2.1. Esimene (I) rahuldamisjärk - pandiga tagatud tunnustatud nõuded pankrotiseaduse § 153 lg 2 sätestatud ulatuses (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 1) puuduvad.
2.2. Teine (II) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 2):

1. Võlausaldaja OÜ KODULIISING (registrikood 10892531) tunnustatud nõude suurus 226,56eurot, tingimuslik nõue; jaotis protsendimäärana (%)2,99.

2. Võlausaldaja BIGBANK AS (registrikood 10183757)tunnustatud nõude suurus 6514,20 eurot, tingimuslik nõue; jaotis protsendimäärana (%)85,95.


3. Võlausaldaja Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu, registrikood 70000349) tunnustatud nõude suurus 91,13 eurot, tingimuslik nõue; jaotis protsendimäärana (%) 1,20.


4. Võlausaldaja Swedbank Liising Aktsiaselts (registrikood 10434248), tunnustatud nõude suurus 338,80 eurot; jaotis protsendimäärana (%) 4,47.

5. Võlausaldaja Raha24 OÜ (registrikood 11306564) tunnustatud nõude suurus 408,39 eurot; jaotis protsendimäärana (%)5,39.


Kokku tunnustatud nõude suurus 7579,08eurot, jaotis protsendimäärana 100 eurot.

1.1. 2.3. Kolmas (III) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 3) puuduvad.
3. Kohtumääruse peale, millega kohus on jaotusettepaneku kinnitanud, võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest (PankrS § 145 lg 4).
Teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu 09.02.2015 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-52485 kinnitati jaotusettepanek Sigrit Piisko (isikukood 48410116521) pankrotimenetluses. Kohus avaldab pankrotiseaduse (PankrS) § 7 lg 1, 2, § 145 lg 5 alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded alljärgneva teate esialgse jaotusettepaneku kinnitamise kohtumääruse kohta:

1. Kinnitada jaotusettepanek Sigrit Piisko (isikukood 48410116521) pankrotimenetluses.
2. Sigrit Piisko (isikukood 48410116521) pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:
2.1. Esimene (I) rahuldamisjärk - pandiga tagatud tunnustatud nõuded pankrotiseaduse § 153 lg 2 sätestatud ulatuses (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 1) puuduvad.
2.2. Teine (II) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 2):

1. Võlausaldaja Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) tunnustatud nõude suurus 61,17 eurot, tingimuslik nõue; jaotis protsendimäärana (%)0,36.

2. Võlausaldaja Tallinna kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213)tunnustatud nõude suurus 19,65eurot, tingimuslik nõue; jaotis protsendimäärana (%)0,12.


3. Võlausaldaja BIGBANK AS (registrikood 10183757) tunnustatud nõude suurus 6644,40eurot, tingimuslik nõue; jaotis protsendimäärana (%)39,64.


4. Võlausaldaja Tallinna kohtutäitur Kairi Kumm (isikukood 47906024218)),tunnustatud nõude suurus 38,32 eurot; jaotis protsendimäärana (%) 0,23.

5. Võlausaldaja AS SEB Pank (registrikood 10004252) tunnustatud nõude suurus 3683,70 eurot; jaotis protsendimäärana (%)21,98.


6. Võlausaldaja Eesti Vabariik (Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu, registrikood 70000740) tunnustatud nõude suurus 3685,01 eurot; jaotis protsendimäärana (%)21,98.

7. Võlausaldaja Swedbank Liising Aktsiaselts (registrikood 10434248) tunnustatud nõude suurus 1008,91 eurot; jaotis protsendimäärana (%)6,02.

8. Võlausaldaja Swedbank AS (registrikood 10060701)tunnustatud nõude suurus 1620,97 eurot; jaotis protsendimäärana (%) 9,67.


Kokku tunnustatud nõude suurus 16 762,13 eurot, jaotis protsendimäärana 100 eurot.

1.1. 2.3. Kolmas (III) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 3) puuduvad.
3. Kohtumääruse peale, millega kohus on jaotusettepaneku kinnitanud, võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie (5) kuu möödumist määruse tegemisest (PankrS § 145 lg 4).
Teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 12.02.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-10-12720 määrati:
1. Määrata Osaühing Stockwhite (pankrotis) (rk 11199571) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 1500 (üks tuhat viissada) eurot.

2. Teha ettepanek OÜ Stockwhite (pankrotis) edasisest pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda OÜ Stockwhite (pankrotis) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotiseaduse § 158 lg 4 alusel pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 1500 (üks tuhat viissada) eurot 10 päeva jooksul ettepaneku avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

3. Ettemaks tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvele AS-s SEB Pank - a/a EE571010220229377229; AS-s Swedbank - a/a EE062200221059223099; Danske Bank - a/a EE513300333522160001 või Nordea Bank - a/a EE221700017003510302.

4. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev).

5. Avaldada ettepaneku teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

6. Saata kohtumäärus pankrotihaldurile ja võlgnikule.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 145 lg 5 teatab Harju Maakohus, et 10.02.2015. a määrusega määras kinnitada Teimuraz Silagava (surnud, isikukood 35901240226) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihaldur Terje Eipre poolt 22.12.2014 esitatud jaotusettepanek.
Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 13.02.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu 12.02.2015. a määrusega kuulutati välja füüsilisest isikust võlgniku Heli Selge (ik 45910045210), pankrot. Pankroti väljakuulutamise aeg 12.02.2015. a kell 14.00.
Füüsilisest isikust võlgniku Heli Selge pankrotihalduriks nimetati Martin Krupp (isikukood 37011102745) pankrotihalduri tunnistus nr 120, (aadress Estonia pst 1; Tallinn; e-post martin@cavere.ee).

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 10.03.2015. a algusega kell 11.00 Rakvere kohtumajas Rohuaia tn 8, saalis nr 2.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur

Alus: PankrS § 33 lg 1
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate. Tartu Maakohus määras 12.02.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-714 Leonid Rubanjak'i (isikukood: 37304130214) pankrotiavaldus 1) nimetada Leonid Rubanjak'i ajutiseks pankrotihalduriks Sirje Tael (kontaktaadress: Jaama 76 D korpus, 50605 Tartu, telefon 740 7611; GSM 5650 3342; e-post: sirje@stael.ee); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 26. veebruaril 2015. a algusega kell 12.00 Tartus, Kalevi 1 saal 344.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Thule Kariste (ik 48802090276) pankrotimenetluses toimub 05.03.2015. a algusega kell 11.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Ljubov Nikonova (ik 46107260271) pankrotimenetluses toimub 05.03.2015. a algusega kell 11.30 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 13.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 12.02.2015 kohtumäärusega kinnitada lõpparuanne Enn Torim (pankrotis; isikukood 34604092715) pankrotimenetluses ja lõpetada Enn Torim (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada pankrotihaldur Tiia Kalaus pankrotihalduri kohustustest Enn Torim (pankrotis) pankrotimenetluses.
Algatada Enn Torim (ik 34604092715) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses. (PankrS § 175 lg 1, lg 11).
Jätta Enn Torim'i (pankrotis) kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik määramata ja kohustada Enn Torim'it, isikukood 34604092715, täitma usaldusisiku ülesandeid.
13. Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1 (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 4).
 
 12.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15175 Tallinn) tegi:
1. Nikolay Maksimov'ile (sünd 28.08.1952) 22.01.2015 maksuotsuse nr 12.2-5/3444;
2. Rai Künnapas'ele (sünd 16.05.1941) 22.01.2015 maksuotsuse nr 12.2-5/3441.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud teadaanded.
 
 12.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Kalle Peips'ile (sünniaeg 03.08.1972) 16.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/2547 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalnimetatud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 64 eurot;
2. Zigmund Erglis'ele (sünniaeg 20.11.1945) 09.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/1218 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks seitsme päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalnimetatud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 64 eurot;
3. Sergei Nekrassov'ile (sünniaeg 29.06.1964) 09.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/1213 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks seitsme päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalnimetatud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 64 eurot;
4. Toivo Kasikas'ele (sünniaeg 20.12.1945) 09.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/1211 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks seitsme päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalnimetatud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 64 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud teate: Harju Maakohtu 06.02.15 määrusega:

1. Kinnitada Andres Raid'i (pankrotis, isikukood 35505040299) pankrotimenetluses jaotusettepanek.
2. Andres Raid'i (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised:
2.1 PankrS § 153 lg 1 p 2 kohases rahuldamisjärgus tunnustatud nõuded ja jaotised
Jrk nr - Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis (%)
1. Swedbank Liising Aktsiaselts 30 299,24 99,90
2. Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu 29,45 0,10
Kokku 30 328,69 100,00
3. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Määrusele võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest.
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing ESTCONDE-E (pankrotis), registrikood 10363695, pankrotihaldur teavitab, et 19.11.2014. a määrusega tsiviilasjas nr 2-13-45957 kinnitas Harju Maakohus 22.10.2014. a võlausaldajate üldkoosolekul vastu võetud kompromissi ning vastav määrus jõustus 06.02.2015. a. Määrusega lõpetati pankrotimenetlus. Kompromissiga ei nähtud ette majandustegevuseks võetavat krediiti (PankrS § 186) ning kompromissis ei ole ette nähtud, et võlgnik võib teha tehinguid üksnes halduri nõusolekul (PankrS § 189 lg 2).
Täiendav info pankrotihaldurilt: oliver@cavere.ee või tel 684 4400.
 
 12.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas:
1. 16.01.2015. a maksuteate füüsilise isiku 2013. a tulumaksu juurdemakse kohta nr 1199, mille kohaselt Juri ¦ulga (sünd 25.10.1967) on kohustatud tasuma tulumaksu summas 14,36 eurot. Maksusumma tasumise tähtaeg oli 01.07.2014.
2. 16.01.2015. a maksuteate füüsilise isiku 2013. a tulumaksu juurdemakse kohta nr 1992, mille kohaselt Tamara Pogorelova (sünd 02.02.1956) on kohustatud tasuma tulumaksu summas 51,02 eurot. Maksusumma tasumise tähtaeg oli 01.07.2014.
Maksuteate terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuteade loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Vladimir Grechkin'ile (sünd 23.11.1937) 13.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/1806 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuaegadel lähimas Maksu-ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le BaltEst Market (registrikood 11070222, aadress Endla 4, 10142 Tallinn) 11.02.2015. a otsuse nr 13-1/620.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.02.2015Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

Proact Estonia AS, registrikood 11513151, aadress Pärnu mnt 102c, Tallinn, Harjumaa, 11312 (edaspidi: Ühing), teatab käesolevaga, et vastavalt 10.02.2015 aktsionäride otsusele vähendatakse Ühingu aktsiakapitali seniselt 30 425 eurolt 25 560 euroni. Ühing kutsub võlausaldajaid üles oma nõudeid esitama Ühingu registreeritud postiaadressile kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest. Teate avaldamise õiguslik alus: ÄS § 358 lg 2.
 
 12.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Ravest Eesti (registrikood 11335838) 23.01.2015 korralduse nr 13-11/7187 maksuvõla tasumiseks summas 1141,32 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le Rekka Transport (registrikood 10908781) 23.01.2015 korralduse nr 13-11/7172 maksuvõla tasumiseks summas 2911,73 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Woltz (registrikood 12671395) 22.01.2015 korralduse nr 13-11/6924 maksuvõla tasumiseks summas 713,55 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. OÜ-le OR Farm (registrikood 11196785) 22.01.2015 korralduse nr 13-11/6972 maksuvõla tasumiseks summas 105,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. OÜ-le Silver Cafe (registrikood 12056000) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/7654 maksuvõla tasumiseks summas 113,54 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. OÜ-le Swalbe (registrikood 12118215) 28.01.2015 korralduse nr 13-11/9966 maksuvõla tasumiseks summas 159,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. -le Houz International B.V. (registrikood 60074678) 6.01.2015 korralduse nr 13-11/1086 maksuvõla tasumiseks summas 4022,53 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. OÜ-le Tepa (registrikood 10659450) 27.01.2015 korralduse nr 13-11/8786 maksuvõla tasumiseks summas 135,96 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. OÜ-le Tristano Grupp (registrikood 10938517) 23.01.2015 korralduse nr 13-11/7373 maksuvõla tasumiseks summas 4431,36 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. OÜ-le Galvat (registrikood 10821838) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8363 maksuvõla tasumiseks summas 61,24 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. OÜ-le Hesikos (registrikood 12593301) 22.01.2015 korralduse nr 13-11/6925 maksuvõla tasumiseks summas 738,77 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. OÜ-le Liverwort (registrikood 12628175) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8377 maksuvõla tasumiseks summas 245,57 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. OÜ-le Gaasitööde (registrikood 12744007) 28.01.2015 korralduse nr 13-11/9709 maksuvõla tasumiseks summas 316,12 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Shuma OÜ-le (registrikood 12415677) 22.12.2014 korralduse nr 9-1.4/70757 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta ning 22.12.2014 korralduse nr 9-1.1/70851 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 06.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1255 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Saku Loomakliinik OÜ-le (registrikood 11589183) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2462 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Täpsi Talu OÜ-le (registrikood 11562824) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2656 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. GA Service Center OÜ-le (registrikood 12285539) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2922 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. JAH Kapital OÜ-le (registrikood 12195472) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3100 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. OÜ-le Avisstone (registrikood 12699560) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5775 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
7. HMK Cleaning OÜ-le (registrikood 12640160) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5812 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
8. OÜ-le Pratelsky Miste (registrikood 11015128) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5862 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
9. Hotel Expert OÜ-le (registrikood 11425599) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/6576 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
10. Success Consulting OÜ-le (registrikood 12501641) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/6622 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
11. OÜ-le Suvehommik (registrikood 11890617) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/6632 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Markku Tiidumaa'le (sünd 10.06.1976) 6.01.2015 korralduse nr 13-11/1065 maksuvõla tasumiseks summas 538,67 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Maksim Ignatenko'le (sünd 28.01.1985) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4967 maksuvõla tasumiseks summas 65,10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Charles Parl'ile (sünd 7.09.1941) 29.10.2014 korralduse nr 13-11/114271 maksuvõla tasumiseks summas 91,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Ruth Suursild'ile (sünd 3.06.1988) 7.01.2015 korralduse nr 13-11/1413 maksuvõla tasumiseks summas 180,12 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Ülle Baranov'ile (sünd 12.03.1966) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3746 maksuvõla tasumiseks summas 238,47 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Andrei Baranov'ile (sünd 18.11.1961) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3746 maksuvõla tasumiseks summas 238,47 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Siim Välb'ile (sünd 16.01.1988) 8.01.2015 korralduse nr 13-11/2193 maksuvõla tasumiseks summas 256,28 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Tanel Rank'ile (sünd 20.07.1990) 7.01.2015 korralduse nr 13-11/1888 maksuvõla tasumiseks summas 60,48 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Vassili Umanets'ile (sünd 31.08.1983) 8.01.2015 korralduse nr 13-11/2088 maksuvõla tasumiseks summas 1059,22 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Ülle Kolkkonen'ile (sünd 22.03.1957) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3778 maksuvõla tasumiseks summas 1079,32 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Andres Teiss'ile (sünd 3.05.1970) 7.01.2015 korralduse nr 13-11/1564 maksuvõla tasumiseks summas 298,24 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Olli Kalevi Nuikkinen'ile (sünd 30.07.1958) 9.01.2015 korralduse nr 13-11/2314 maksuvõla tasumiseks summas 330,05 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Roman ¦t¨erbakov'ile (sünd 18.07.1968) 19.01.2015 korralduse nr 13-11/3937 maksuvõla tasumiseks summas 159,10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Evgenii Zapalskii'le (sünd 16.03.1981) 12.01.2015 korralduse nr 13-11/2414 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Tarmo Türner'ile (sünd 1.08.1963) 8.01.2015 korralduse nr 13-11/2090 maksuvõla tasumiseks summas 63,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Timo Tohv'ile (sünd 11.06.1988) 2.01.2015 korralduse nr 13-11/207 maksuvõla tasumiseks summas 236,46 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Dmitrei Iolkin'ile (sünd 13.09.1982) 12.01.2015 korralduse nr 13-11/2381 maksuvõla tasumiseks summas 161,90 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Paul Joseph Collins'ile (sünd 16.03.1938) 17.10.2014 korralduse nr 13-11/107723 maksuvõla tasumiseks summas 78,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Karin Dalström'ile (sünd 17.03.1929) 9.12.2014 korralduse nr 13-11/122159 maksuvõla tasumiseks summas 56,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Väino Ilmari Hernesniemi'le (sünd 6.11.1938) 23.10.2014 korralduse nr 13-11/111766 maksuvõla tasumiseks summas 120,79 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Gary Brian Goodson'ile (sünd 7.10.1964) 28.10.2014 korralduse nr 13-11/114107 maksuvõla tasumiseks summas 120,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 12. veebruari 2015. a määrusega määrati rahuldada Piret Rosmani avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja Piret Rosmani (isikukood 48601265223) pankrot 12. veebruaril 2015. a kell 14.00. Nimetada Piret Rosmani pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Andres Tootsman (Roseni 7, Tallinn 10111, e-post andres.tootsman@haldur.just.ee, tel 501 8178). Määrata Piret Rosmani võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 4. märts 2015. a algusega kell 09.45 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 418. Teha pankrotihaldurile ülesandeks: selgitada välja võlausaldajate nõuded, valitseda pankrotivara, korraldada selle moodustamine ja müük ning rahuldada pankrotivara arvel võlausaldajate nõuded; selgitada välja võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjused ja aeg; anda oma tegevusest aru ja esitada pankrotimenetluse kohta andmeid kohtule, järelevalveametnikule ja pankrotitoimkonnale. Pankrotihalduril on oma ülesannete täitmiseks õigus: saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta; viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides, samuti võlgniku eluruumis; saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt ning krediidiasutuselt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennistata, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Peatada Piret Rosmani vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata Piret Rosmanil ilma pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada. Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 12.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Feurte OÜ -le (registrikood 11368312) 30.01.2015 korralduse nr 9-1.1/6898 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novenbrikuu maksudeklaratsioonide vorm KMD ja TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. AKIT OÜ-le (registrikood 12463745) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2867 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. AKIT OÜ-le (registrikood 12463745) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2866 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
4. ABC mööbel OÜ- le (registrikood 12362116) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5777 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega.
5. AnLaine OÜ-le (registrikood 11427865) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2751 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
6. AnLaine OÜ-le (registrikood 11427865) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2752 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
7. AnLaine OÜ-le (registrikood 11427865) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2753 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71070) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate: Harju Maakohus 12.02.2015 kohtumäärusega määras Maila Sinialliku (Siniallik, isikukood 44502180236) pärandvara pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 700 eurot.
Teha ettepanek Maila Sinialliku pärandvara pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud teate: Harju Maakohus 12.02.2015 kohtumäärusega määras Talrand Kinnisvara Osaühing (likvideerimisel, registrikood 10491341, asukoht Mere pst 10 10111 TALLINN) pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks
2000 eurot.
Teha ettepanek Talrand Kinnisvara OÜ (likvideerimisel) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda pankrotimenetluse kulude deposiit 14 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Bank AB Eesti filiaalis). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei ole kaevatav.
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu avaldab 09.02.2015 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-54922, millega pikendati tähtaega pankrotimenetluses. Kohus avaldab pankrotiseaduse (PankrS) § 7 lg 1, 2, alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded alljärgneva teate jaotusettepaneku kinnitamise kohtumääruse kohta:

1. Rahuldada HR Restauraator OÜ (registrikood 10418516, pankrotis) pankrotihalduri Indrek Lepsoo (isikukood 37611282726) taotlus nõuete kaitsmise koosoleku läbiviimise tähtaja pikendamiseks.
2. Kohus pikendab HR Restauraator OÜ (registrikood 10418516, pankrotis) nõuete kaitsmise koosoleku läbiviimise tähtaega selliselt, et koosolek peab toimuma pärast tsiviilasjas nr 2-13-49327 menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumist.


Teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 12.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas:
Ilmar Kuus'ile (sünniaeg 03.01.1968) 22.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/3513 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Andrejs Grants'ile (sünniaeg 19.03.1975) 22.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/3514 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Kristo Kängsepp'ale (sünniaeg 23.04.1990) 15.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/2238 füüsilise isiku 2013. a tuludekaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a 15176 Tallinn) tegi:
Jaan Järv'ele (sünniaeg 17.07.1977) 15.12.2014 maksuotsuse nr 12.2-5/051384 tasumisele kuuluva tulumaksu määramiseks 2012. a maksustamisperioodi eest kokku summas 1816,71 eurot 30 päeva jooksul käesoleva maksuotsuse kättesaamisest arvates.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Pärnu teenindusbüroos (Riia mnt 233a, 80010 Pärnu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Pärnu Maakohtu 12. veebruari 2015 kohtumäärusega lõpetas kohus Pille-Riin Rannaääre (ik 49107210013) pankrotimenetluse raugemise tõttu, kuna pankrotivarast ei jätku pankrotimenetlusega seotud väljamakseteks;
Kohus vabastas pankrotihaldur Terje Eipre tema ametist Pille-Riin Rannaääre (pankrotis) pankrotihaldurina;
Võlausaldajate tunnustatud nõuded, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud

Credit.ee OÜ 665. 00 eurot jaotis 24,6
Eesti Inkasso OÜ 230,26 eurot jaotis 8,5
Placet Group OÜ 868,19 eurot jaotis 32,1
Ferratum Estonia OÜ 215,00 eurot jaotis 8,0
MCB Finance Estonia OÜ 508,54 eurot jaotis 18,8
O-Makse OÜ 214,00 eurot jaotis 8,0
Kokku 2700,99 100%

Nõuetele võlgnik vastuväiteid ei esitanud.
Algatada Pille-Riin Rannaäär'e (ik 49107210013) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses (PankrS § 175 lg 1, lg 11).
Jätta kohustustest vabastamise menetluses määramata usaldusisik ja kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku ülesandeid.
Määrus kuulub viivitamatule täitmisele. Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse kirjalikult Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates (PankrS § 3 lg 2, § 150 lg 5, § 164 lg 1, TsMS § 661 lg 1, 2).
10. Kinnitada pankrotimenetluse kulud summas 2718,14 ¤, sh halduri tasu 992 ¤, lisandub sotsiaalmaks, kokku 3115,14 ¤.
11. Määrus kuulub viivitamatule täitmisele.
12. Määrus saata menetlusosalistele, usaldusisikule.


Edasikaebe kord
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse kirjalikult Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates (PankrS § 3 lg 2, § 150 lg 5, § 164 lg 1, TsMS § 661 lg 1, 2).
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 03.10.2014. a määrusega võttis menetlusse Tallinna linna Tallinna Linnavalitsuse kaudu avalduse Gennadi Bulah (surnud, isikukood 35308100220) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-57441 toimub 31.03.2015. a kell 10.00 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 03.10.2014. a määrusega võttis menetlusse Hannes Savest'i (isikukood 37602240281) avalduse pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-58288 toimub 31.03.2015. a kell 10.15 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Kristo Teder teatab PankrS § 100 lõike 3 alusel:
Natalia Andrienko (pankrotis) pankrotimenetluses toimub 02.03.2015 kell 14.30 seoses täiendavalt esitatud nõudeavaldusega koosolek nõuete kaitsmiseks Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, asukohaga Tatari 25, tuba 303, Tallinn. Nõudega on võimalik tutvuda halduri büroos 5 tööpäeva jooksul enne koosoleku toimumist.
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate: Harju Maakohus oma 12.11.2014. a määrusega võttis menetlusse Boriss Hod¸ajev (isikukood 35303142239) avaldus pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-59119 toimub 11.03.2015. a kell 14.15 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu Kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja menetluses on tsiviilasi nr 2-14-60824 OÜ Mummu pankrotimenetlus. Kohtuistung on määratud 19.02.2015 kell 10:00 (Kalevi tn 1 Tartu kohtusaal 451). Kohus teeb Mummu OÜ (registrikood 12316760) võlausaldajatele ettepaneku tasuda ettemaksuna pankrotimenetluse läbiviimiseks 2000 ¤ Tartu Maakohtu tagatiskontole 15 kalendripäeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest. Võlausaldajatel on õigus tutvuda asja materjalidega maakohtu kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus). Ettemaksu mittelaekumisel võib kohus pankrotimenetluse lõpetada pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302 Selgituseks: kohustatud isiku nimi, kohtuasja number, makse liik. Maksedokument summa tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed makse laekumise elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb kohtule esitada summa tasumiseks määratud tähtaja jooksul.
 
 12.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Simo Eiert (isikukood 3840822xxx) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate
üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 3.3.2015 algusega kell 10.00 aadressil Sompa tn 3, Jõhvi. Päevakorras: 1) pankrotimenetluses esitatud nõuete läbivaatamine ja tunnustamise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saavad võlausaldajad ja võlgnik tutvuda Sompa tn 3, Jõhvi 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides eelnevalt tutvumise ajas kokku pankrotihalduriga tel 529 7927 või e- posti aadressil tarmo.villman@mail.ee.
Teate avaldamise aluseks PankrS § 79 lg ja § 100 lg 4.
 
 11.02.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel 11.02.2015. a kell 15.15 määruse tsiviilasjas 2-14-61567 võlausaldaja OÜ Kekkilä Eesti pankrotiavalduse asjas võlgniku Rannaküla KV OÜ suhtes alljärgnevalt:

Rahuldada Osaühingu KEKKILÄ EESTI avaldus RANNAKÜLA KV OÜ pankroti väljakuulutamiseks.

Kuulutada välja RANNAKÜLA KV OÜ (registrikood 12487421) pankrot 11. veebrauril 2015 kell 15.15.

Nimetada RANNAKÜLA KV OÜ (pankrotis, registrikood 12487421) pankrotihalduriks Andrus Õnnik (pankrotihalduri tunnistus nr 36, OÜ Pärnu Pinker Albert, asukoht Lai 10, Pärnu 80010; e-post: pinker@hot.ee; tel 443 1313).

RANNAKÜLA KV OÜ (pankrotis) võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 11.märtsil 2015 algusega kell 11.00 Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajas (Rüütli tn 19, II korrus, saal nr 3).

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.

Avaldada pankrotiteade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate väljaandes "Ametlikud Teadaanded" avaldamisest alates.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek osaühing NOVERAND (pankrotis), registrikood 10059106, pankrotimenetluses toimub 03.03.2015. a kl 11.00 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel tel 505 4013 või peeter.sepper@haldur.eu.
Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel.
Harju Maakohus 11. veebruari 2015 kohtumäärusega määras kinnitada OÜ VSA Eesti (pankrotis, registrikood 10391898) pankrotimenetluses lõpparuanne. Määrata OÜ VSA Eesti (pankrotis) dokumentide hoidjaks võlgniku juhatuse liige Vilma Ramanauskaite (isikukood 48212240439).
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 17 lg 2 § 21 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 11. veebruari 2015 kohtumäärusega määras nimetada Vaidonas Ruk¨enase (isikukood 36506060232) ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Peeter Sepper (isikukood 35409242735, OÜ Bürooteenused ja Õigusabi, Kotzebue 9, 10412, Tallinn, e-post: peeter.sepper@haldur.eu). Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 02. märtsil 2015. a kell 09.00 Tallinnas, Kentmanni 13, V korrus, saal nr 518. Kohtuistungile kutsuda protsessiosalistena võlausaldaja, võlgnik ja ajutine pankrotihaldur. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 2 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 11.02.2015 määrusega vabastati Linerel OÜ (pankrotis), rg-kood 11504695, asuk Ringtee 2, 51013 Tartu, pankrotimenetluses pankrotihaldur Einar Vallandi (OÜ Õigusbüroo Faktootum, Õpetaja 9a, Tartu, tel 511 8670) ja nimetati uueks pankrotihalduriks Sirje Tael (Jaama 76D, Tartu, tel 740 7610) (tsiviilasi nr 2-14-2614). Uue halduri nimetamise peale võivad võlausaldaja ja võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetatuks lugemisest arvates.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Ülo Ojakivi (surnud, isikukood 34904190235) pärandvara pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise üldkoosolek 26.02.2015. a kell 16.00 Advokaadibüroo Selberg & Ko ruumides Tallinnas Juhkentali 8-16 (III korrus). Päevakord: 1. nõuete kaitsmine. Esitatud nõuetega saab samas tutvuda 5 tööpäeva jooksul enne koosolekut, leppides selles halduriga eelnevalt kokku tel 660 9633 või e-posti aadressil advokaat@selberg.ee Teadaanne on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 10.02.2015 kohtumäärusega kinnitada Arne Hirv pärandvara (pankrotis) (isikukood 34408176524, surnud 18.10.2004, viimane Vastseliina vald) pankrotimenetluse lõpparuanne ja lõpetada Arne Hirv pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada pankrotihaldur Karin Antsov pankrotihalduri kohustustest Arne Hirv pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Võlausaldaja võib määruskaebuse esitada, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Pankrotihaldur võib esitada pankrotimenetluse kulude kohta tehtud määruse peale määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 10.02.2015 kohtumäärusega kinnitada lõpparuanne Artur Kenk'i (pankrotis; isikukood 35901272720) pankrotimenetluses ja lõpetada Artur Kenk'i (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada pankrotihaldur Anne Tammer pankrotihalduri kohustustest Artur Kenk'i (pankrotis) pankrotimenetluses.
Algatada Artur Kenk'i (ik 35901272720) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses. (PankrS § 175 lg 1, lg 11).
Jätta Artur Kenk'i (pankrotis) kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik määramata ja kohustada Artur Kenk'i, isikukood 35901272720, täitma usaldusisiku ülesandeid.
Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1 (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 4).
 
 11.02.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 11.02.2015 kohtumäärusega määrati rahuldada Laura-Kristiina Vinter'i pankrotiavaldus ja välja kuulutada kell 12.00 Laura-Kristiina Vinter, isikukood 48208235726, elukoht E. Enno 25-17, Valga, pankrot.
Nimetada pankrotihalduriks Tiia Kalaus (Fortuuna 1 II k, 50603 Tartu, telefon 740 7662, 504 6694, e-post tiia.kalaus@civilex.ee).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 10. märtsil 2015 kell 14.00 Kalevi 1 Tartus Tartu kohtumaja saalis nr 348.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
Kohustada Laura-Kristiina Vinter'it enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut 10. märtsil 2015 kell 14.00 kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja äritegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged.
Jätta Laura-Kristiina Vinteri menetluskulud Laura-Kristiina Vinteri kanda.
Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.

Edasikaebamise kord
Pankrotimääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 11.02.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 11.02.2015 kohtumäärusega määrati rahuldada Taavi Pungits'a pankrotiavaldus ja välja kuulutada kell 12.00 Taavi Pungits, isikukood 37903026534, elukoht Põllu tee 5-14, Väimela, Võru vald, Võrumaa, pankrot.
Nimetada pankrotihalduriks Tiia Kalaus (Fortuuna 1 II k, 50603 Tartu, telefon 740 7662, 504 6694, e-post tiia.kalaus@civilex.ee).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 10. märtsil 2015 kell 13.30 Kalevi 1 Tartus Tartu kohtumaja saalis nr 348.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
Kohustada Taavi Pungits'at enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut 10. märtsil 2015 kell 13.30 kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja äritegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged.
Jätta Taavi Pungitsa menetluskulud Taavi Pungitsa kanda.
Pankrotimäärus on kehtiv ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest.

Edasikaebamise kord
Pankrotimääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohtu 03.10.2014. a määrusega algatati AS Transcom avalduse alusel OÜ Baltic Cable Recycling (registrikood 10848719) pankrotimenetlus, nimetati ajutine pankrotihaldur ning määrati kohtuistung, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-54590 toimub 11.03.2015. a kell 15.00 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate. Tartu Maakohus määras 10.02.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-1618 Margus Kesa (isikukood: 36811112730) pankrotiavaldus 1) nimetada Margus Kesa ajutiseks pankrotihalduriks Einar Vallandi (kontaktaadress: Õpetaja 9a, 51003 Tartu; telefon 742 0583; GSM 511 8670; e-post: einar.vallandi@haldur.just.ee); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 04. märtsil 2015. a algusega kell 15.00 Tartus, Kalevi 1 saal 453.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 03.10.2014. a määrusega võttis menetlusse Osaühing Esmardi (registrikood 10138774) avalduse pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-58075 toimub 11.03.2015. a kell 15.15 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 03.10.2014. a määrusega võttis menetlusse Olga-Kadri Traks (isikukood 48008202719) avalduse pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-53982 toimub 11.03.2015 a kell 15.30 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 11.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Tiiu Paris'ele (sünniaeg 04.09.1951) 20.01.2015. a maksuotsuse nr 12.2-5/2935 2013. a füüsilise isiku tulumaksu määramise kohta summas 211,71 eurot muutva tingimuse kehtivusajaga 30 kalendripäeva maksuotsuse kättesaamisest. Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul tingimuse kehtivusaja lõppemise päevast arvates.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et PureWater OÜ-le (registrikood 10824423) on tehtud 10.02.2015 maksuotsus nr 12.2-3/016944-42, millega vähendati perioodi juuni 2013 sisendkäibemaksu summas 3366,80 eurot, määrati käibemaksu summas 1830,49 eurot, tulumaksu summas 2470,29 eurot ja jäeti rahuldamata enammakstud käibemaksu tagastusnõue summas 1536,31 eurot.
Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. AquaHouse OÜ-le (registrikood 12504125) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8053 maksuvõla tasumiseks summas 189,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le AAKohila kivi (registrikood 12066317) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2861 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. A.A Finance OÜ- le (registrikood 10919106) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5682 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate. Tartu Maakohus määras 10.02.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-1949 OSAÜHING TMA HOLDING (registrikood: 10899817) pankrotiavaldus 1) nimetada OÜ TMA Holding ajutiseks pankrotihalduriks Olev Kukalsel (kontaktaadress: Advokaadibüroo Kuklase&Partnerid; Jüri 26, Võru 65609; telefon 782 4348; GSM 5648 4843; e-post: kuklase@kuklase.ee); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 3. märtsil 2015. a algusega kell 12.00 Tartus, Kalevi 1 saal 453.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu Kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:

Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja menetluses on tsiviilasi nr 2-14-63175 Riiamäe OÜ pankrotimenetlus. Kohtuistung on määratud 19.02.2015 kell 10:20 (Kalevi tn 1 Tartu kohtusaal 451). Kohus teeb OÜ Riiamäe (registrikood 12661959) võlausaldajatele ettepaneku tasuda ettemaksuna pankrotimenetluse läbiviimiseks 2000 ¤ Tartu Maakohtu tagatiskontole 15 kalendripäeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest.

Võlausaldajatel on õigus tutvuda asja materjalidega maakohtu kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus). Ettemaksu mittelaekumisel võib kohus pankrotimenetluse lõpetada pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302 Selgituseks: kohustatud isiku nimi, kohtuasja number, makse liik.

Maksedokument summa tasumise kohta või maksedokumendil olevad kõik andmed makse laekumise elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb kohtule esitada summa tasumiseks määratud tähtaja jooksul.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 19.05.2014. a määrusega on välja kuulutatud Denis Harri, sünd 26.06.1988. a, pankrot, tsiviilasi nr 2-14-11687. PankrS § 30 lg 1 alusel määrati 10.02.2015. a kohtumäärusega pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 1000 eurot ja maksmise tähtajaks 14 päeva määruse kättetoimetatuks lugemisest arvates. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302, selgitusega menetluskulud, tsiviilasi nr 2-14-11687. Maksmist tõendav dokument tuleb esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Pankrotihalduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või pankrotihalduri juures (Roseni 7, Tallinn; tel 509 7167). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus pankrotimenetluse raugemise tõttu. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Gipon osaühing (pankrotis), rg-kood 11518792, võlausaldajate üldkoosolek toimub 26. veebruaril 2015 kell 10.00 OÜ Gaius Õigusbüroos, aadressil Rapla, Tallinna mnt 12.
Päevakord: 1. Nõuete kaitsmine 2. Kooskõlastamine kohtumenetluse läbiviimiseks.
Nõudeavalduste ja vastuväidetega on võimalik tutvuda viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut, teatades eelnevalt pankrotihaldurile tel 511 3755. Alus: Pankrotiseadus § 100 lg 4.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 11.02.2015 kohtumäärusega määras lõpetada menetlus Ljubov Laning’i (Laning, isikukood 45706240300) pärandvara pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Peeter Sepper tema ülesannetest.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg. 1 ja § 29 lg. 1 alusel 10.02.2015 määruse tsiviilasjas 2-14-63037 OÜ Koiv-Impex pankrotiavalduse asjas alljärgnevalt:

Lõpetada Osaühing Koiv-Impex (registrikood 10552321, asukoht Pikk 26-M3, Pärnu linn 80010) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning puuduvad vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalused.

Ajutisel pankrotihalduril Andrus Õnnik'ul korraldada määruse jõustumisest alates kahe kuu jooksul Osaühingu Koiv-Impex likvideerimine likvideerimismenetluseta ja osaühingu äriregistrist kustutamine. Nimetatud toimingute teostamise järel vabastatakse ajutine pankrotihaldur tema kohustustest.

Likvideeritud Osaühingu Koiv-Impex dokumentide hoidjaks määrata Argo Särav.

Avaldada pankrotimenetluse lõpetamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

PankrS § 39 lg 1 kohaselt edastada määruse ärakiri Tartu Maakohtu registriosakonnale.
Menetluskulud

Menetluskulud jätta võlgniku Osaühing Koiv-Impex kanda.
Edasikaebamise kord
Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates. Võlausaldajad võivad sama tähtaja jooksul samas korras esitada määruskaebuse pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 11.02.2015 kohtumäärusega määras lõpetada Osaühing Terralux (likvideerimisel, registrikood 11390010, asukoht Jõe 5 10151 TALLINN) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Likvideerida OÜ Terralux (likvideerimisel) ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
OÜ Terralux (likvideerimisel) likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Maire Armile.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Maire Arm tema ülesannetest pärast OÜ Terralux (likvideerimisel) kustutamist äriregistrist.
Määrata OÜ Terralux (likvideerimisel) dokumentide hoidjaks Viljar Lehtmets (isikukood 38304264928).
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 11.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 11.02.2015 kohtumäärusega määras lõpetada osaühing BUMBLEBEE (registrikood 10058213, asukoht A.H. Tammsaare tee 137 12915 TALLINN) pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Likvideerida OÜ BUMBLEBEE ja kustutada see Harju Maakohtu registriosakonna registrist.
OÜ BUMBLEBEE likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Kristo Teder.
Vabastada ajutine pankrotihaldur Kristo Teder tema ülesannetest pärast OÜ BUMBLEBEE kustutamist äriregistrist.
Määrata OÜ BUMBLEBEE dokumentide hoidjaks ´anna Rutskaja (isikukood 46101190321).
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 11.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Gardener OÜ-le (registrikood 11419475) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1143 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Haviar Ehitus OÜ-le (registrikood 11667925) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1155 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1157 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Hestone OÜ-le (registrikood 10056483) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1179 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Hobujaama parkla OÜ-le (registrikood 12282179) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1182 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1181 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. ICF ehitustööde OÜ-le (registrikood 12257649) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1187 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
6. OÜ-le Hommik Trans (registrikood 12391840) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1212 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Rollman OÜ-le (registrikood 12370311) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.4/2063 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
8. T&M Iluteeninduse OÜ-le (registrikood 11154901) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2345 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Transimer OÜ-le (registrikood 12575390) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2346 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Jeshe OÜ-le (registrikood 11493750) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2469 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Rahva Autorent OÜ-le (registrikood 12233904) 09.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2673 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Gardener OÜ-le (registrikood 11419475) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2923 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. Style Design OÜ-le (registrikood 12226790) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2926 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. OÜ-le IT Navigaator (registrikood 11676663) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3101 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. Unicover OÜ-le (registrikood 11333420) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3115 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
16. Geosphere AS-ile (registrikood 12074044) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5031 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
17. Globestar Invest OÜ-le (registrikood 11898441) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5633 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
18. OÜ-le System 3000 (registrikood 11387083) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/6621 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
19. Skrecac Pouziti OÜ-le (registrikood 12210932) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/6743 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 4 ja § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 09.02.2015 kohtumäärusega määras lõpetada Ahti-Kullervo Jõgi (pankrotis, isikukood 37011120220) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Vabastada Sirje Tael Ahti-Kullervo Jõgi (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest
 
 10.02.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel 09.02.2015 kell 17.00 määruse tsiviilasjas 2-15-721 Randar Kuura pankrotiavalduse asjas alljärgnevalt:

Randar Kuura pankrotiavaldus rahuldada.

Välja kuulutada Randar Kuura (isikukood 38508054227) pankrot 09. veebruaril 2015 kell 17.00.

Nimetada Randar Kuura (isikukood 38508054227) pankrotihalduriks vandeadvokaat Tanel Mällas (Advokaadibüroo Luberg & Päts, asukoht Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, tel: 669 1801, e-post: tanel.mallas@lplaw.ee).

Randar Kuura võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 02. märtsil 2015 algusega kell 11.00 Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajas (Rüütli tn 19, II korrus, saal nr 3).

Võlgnik Randar Kuura on kohustatud kohtus vandega kinnitama andmeid oma vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta. Vande andmiseks peab Randar Kuura ilmuma kohtusse 02.03.2015 kell 11.00.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.

Avaldada pankrotiteade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate väljaandes "Ametlikud Teadaanded" avaldamisest alates.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 10. veebruari 2015 kohtumäärusega määras võtta Valentina Jefimova avaldus Nikolai Jefimovi (Jefimov, isikukood 37812030337, surnud) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Peeter Sepper (isikukood 35409242735, OÜ Haldur, Kotzebue 9, 10402 Tallinn, e-post: peeter.sepper@haldur.eu).
Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 26. veebruaril 2015. a kell 10.40 Tallinnas, Kentmanni 13. Kohtuistungile kutsuda protsessiosalistena avaldaja, puudutatud isik ja samuti ajutine pankrotihaldur.
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 10.02.2015Aktsiakapitali vähendamise teatedPrindi

AS Module Tech, registrikood 11222761, aadress Suur-Sõjamäe 35, Tallinn, Harju maakond, 11415, teatab käesolevaga, et vastavalt 03.02.2015 üldkoosoleku otsusele otsustati aktsiaselts kujundada ümber osaühinguks ärinimega OÜ Module Tech. Vastavalt 03.02.2015 üldkoosoleku otsusele otsustati vähendada ümberkujundamise käigus ümberkujundatava ühingu aktsiakapitali 315 006,30 eurot selliselt, et ümberkujundamise tulemusel tekkiva osaühingu osakapitali suuruseks saab 60 000 eurot. Võlausaldajatel on õigus esitada oma nõuded kahe kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest.
Teate avaldamise õiguslik alus: Äriseadustik § 358 lg 2.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 12.11.2014. a määrusega võttis menetlusse Boriss Hod¸ajev (isikukood 35303142239) avaldus pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-59119 toimub 11.03.2015. a kell 14.15 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. ByggProject OÜ-le (registrikood 12610784) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2590 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. BOP Direct OÜ-le (registrikood 10791327) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2594 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 7, teatab Harju Maakohus, et 10.02.2015. a määrusega määras kinnitada OÜ Calistex Invest (pankrotis, registrikood 12221373) võlausaldajate 12.01.2015 toimunud esimesel üldkoosolekul vastu võetud otsus OÜ Calistex Invest (pankrotis, registrikood 12221373) majandustegevus lõpetada ning juriidiline isik lõpetada ja likvideerida pankrotimenetluse lõpuks.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 10.02.2015 kohtumäärusega võtta menetlusse Tartu Linnavalitsuse avaldus Priit Kahem'i pärandvara pankroti välja kuulutamiseks.
Lõpetada Priit Kahem'i (isikukood 35503162716, surnud 26.01.2014) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 7, teatab Harju Maakohus, et 10.02.2015. a määrusega määras kinnitada Aktsiaselts Aleksy Kinnisvara (pankrotis, registrikood 10009284) võlausaldajate 30.10.2014 toimunud esimesel üldkoosolekul vastu võetud otsus Aktsiaselts Aleksy Kinnisvara (pankrotis, registrikood 10009284) majandustegevus lõpetada ning juriidiline isik lõpetada ja likvideerida pankrotimenetluse lõpuks.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 10.02.2015 kohtumäärusega võtta menetlusse Viljandi linnavalitsuse avaldus Avo Kärt'i pärandvara pankroti välja kuulutamiseks.
Lõpetada Avo Kärt'i (isikukood 35711076019, surnud 17.02.2013) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 10.02.2015 kohtumäärusega võtta menetlusse Annika Toom ja Eerika Luukas avaldus Anne-Liis Jääger pärandvara pankroti välja kuulutamiseks.
Lõpetada Anne-Liis Jääger (isikukood 44803262741, surnud 06.08.2014) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 12.11.2014. a määrusega algatas Danske Bank A/S avalduse alusel Aleksandr Neda¨kovski (isikukood 37101310355) pankrotimenetluse, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-56601 toimub 11.03.2015 a kell 14.00 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Ponownye Rozmery OÜ-le (registrikood 11889689) 29.01.2015. a korralduse nr 12.2-3/030071-1 kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud Ponownye Rozmery OÜ 13.02.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Tallinna mnt 22, Rapla.

Antud teatega muudab maksuhaldur Ponownye Rozmery OÜ Maksu- ja Tolliamet tõendite esitamise tähtaega, milleks on 20.02.2015 kell 14.00.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Sergei Olenit¨ev'ile (sünd 30.05.1955) 19.01.2015. a otsuse nr 13-1/214, millega tunnistas kehtetuks 01.10.2014. a otsus nr 13-18/903 ja vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ning intressimäära vähendamise.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti
teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Kaidi Samberk'ile (sünd 21.01.1970) 14.01.2015. a otsuse nr 13-1/162, millega tunnistas kehtetuks 18.07.2014. a otsuse nr 13-1/2360, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
2. Nikolay Saskevich'ile (sünd 28.10.1947) 21.01.2015. a otsuse nr 13-1/259, millega tunnistas kehtetuks 08.12.2014. a otsuse nr 13-1/4478, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Liikluse reklaam OÜ-le (registrikood 12729054) 09.02.2015. a otsuse nr 12.2-3/029874-2 millega jättis 15.01.2015 esitatud käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse rahuldamata.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Black Water Properties OÜ (pankrotis, rk 11064374) pankrotimenetluses toimub 27.02.2015 algusega kl 11.00 võlausaldajate üldkoosolek (teine nõuete kaitsmise koosolek). Koosolek toimub OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides aadressil Õpetaja 9a, Tartu (hoone 2. korrusel). Koosoleku päevakorras: 1) pärast esimest nõuete kaitsmise koosolekut haldurile laekunud nõude läbivaatamine ja tunnustamise otsustamine. Nõudeavalduse ja kirjalikult esitatud vastuväidetega saab tutvuda viie tööpäeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut aadressil OÜ Õigusbüroo Faktootum, Õpetaja 9a, Tartu. Lisainformatsioon tel 505 3344, 742 0583. Teate avaldamise alus PankrS § 100 lg 4.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Amiflex (registrikood 10582279) 19.01.2015. a otsuse nr 12.2-3/029562-2 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 22.01.2015.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 07.11.2014. a määrusega võttis menetlusse Anatoli Jõhvik (isikukood 36203280267) avalduse pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-59616 toimub 17.03.2015. a kell 11.15 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Hermes Online OÜ-le (registrikood 12356162, Äriregistris aadress Narva mnt 5, 10117 Tallinn) 29.01.2015. a otsuse nr 13-1/0428, millega tunnistas kehtetuks 06.01.2015 otsuse nr 13-1/49, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi OÜ-le TK-Segugrupp (registrikood 11710302) 09.02.2015 kontrollakti nr 12.2-3/027003-13 täiendava maksusumma arvestamise kohta. OÜ-l TK-Segugrupp on õigus kontrollaktis toodud asjaoludega mittenõustumisel esitada Maksu- ja Tolliametile oma arvamus või vastuväited hiljemalt 20.01.2015.
Kontrollakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Kontrollakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ BiEnTe (pankrotis, registrikood 12140887, lühidalt võlgnik) pankrotihaldur teatab PankrS § 79 lg 4 alusel, et võlgniku pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 17.2.2015 kell 12.00 aadressil Tallinna tn 21 Rakvere. Päevakord: 1)
pankrotitoimkonna liikmete vabastamine ja uute pankrotitoimkonna liikme valimise otsustamine. Lisainformatsioon haldurilt tel 529 7927.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 07.11.2014. a määrusega võttis menetlusse Sofa Express OÜ (registrikood 11160221) avalduse pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-60262 toimub 17.03.2015. a kell 11.30 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Aurika T¨ebotar'ile (sünd 13.11.1974) 20.11.2014. a korralduse nr 13-11/118837 maksuvõla tasumiseks summas 46,75 eurot kümne päeva jooksul haldusakti kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 79 ja § 154. Maksim Fedorint¨ik (isikukood 38210120256) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate erakorraline üldkoosolek 27.02.2015. a kell 10.00 asukohas Jaama 76D (II korrus), Tartu.
Päevakord: võlausaldajatele jaotise alusel raha väljamaksmise otsustamine, arvestades Pankrotiseaduse § 146 lõikes 1 nimetatud väljamakseid.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 10. veebruari 2015 määrusega määrati nimetada MGM Continent OÜ, registrikood 12049879, ajutiseks pankrotihalduriks Andres Tootsman (asukoht: Kodukontor OÜ, Roseni 7 Tallinn, telefon 501 8178, e-post: andres.tootsman@haldur.just.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 04.03.2015 kell 09.30 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab: Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-13-61710-JANEK KRUVE, ik: 37302185224, pankrotimenetlus. 10.02.2015 kohtumäärusega kohus määras:
- Lõpetada Janek Kruve/pankrotis/ pankrotimenetlus lõpparuande kinnitamisega.
- Kinnitada pankrotivara arvelt haldur Reet Relviku tasu summas 476.40 eurot (sisaldab käibemaksu 79.40 eurot) ja määrata see halduri büroole- OÜ Reet Relviku Õigusbüroo arve nr EE161010502001977002.
- Võlausaldaja Danske Bank AS poolt pankrotimenetluse kulude katteks tasutud summa jäägist- 1020 eurost- kuulub makse teinud võlausaldajale AS-ile Danske Bank tagastamisele 543.67 /viissada nelikümmend kolm 67/ eurot. Võlausaldaja poolt deponeeritud summa on maakohtu 22.05.2014 määrusega üle kantud kohtu deposiitkontolt halduri poolt käsutatavale Janek Kruve pankrotiarvele nr EE1010010197627017. Samalt kontolt tuleb teha võlausaldajale ka tagasimakse.
- Kinnitada pankrotimenetluse kulud lõpparuandes esitatud kujul.
- Võlausaldajatele jaotise alusel väljamakseid tehtud ei ole.
- Kinnitada iga võlausaldaja tunnustatud nõue osa, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud:
Võlausaldaja - Tunnustatud, kuid väljamaksmata nõude suurus EUR - Rahuldamisjärk
1 Danske Bank A/S 94974.62 II järk
2 OÜ Koduliising 1347.23 II järk
3 Kardo Kruve esindaja Annika Prinsthal 1592.50 II järk
4 Bigbank AS 15334.31 II järk
5 AS SEB Pank 8314.78 II järk
6 Elion Ettevõtted AS 580.82 II järk
7 Omega Invest OÜ 4666.47 II järk
8 PlusPlus Capital AS 5951.76 III järk
9 Swedbank AS 6406.78 III järk
KOKKU 139169,27
Märkus: Kardo Kruve esindaja Annika Prinsthal'i nõue on lapsele väljamõistetud elatise nõue ning pankrotiseaduse § 176 lg 2 alusel võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamisel ei lõpe lapsele elatise maksmise kohustused.
- Vabastada Reet Relvik pankrotihalduri kohustustest Janek Kruve pankrotimenetluses käesoleva määruse jõustumisel.
- Dokumentide hoidjaks nimetada Janek Kruve.
- Algatada füüsilisest isikust võlgniku Janek Kruve kohustustest vabastamise menetlus.
- Usaldusisiku kohustusi täidab Janek Kruve.
- Janek Kruve on kohustatud esitama Viru Maakohtule 1 kord aastas andmed oma kohustuste täitmise kohta. Esimene aruanne tuleb esitada veebruaris 2016.

Edasikaebamise kord: Määrusele saab esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisele järgnevast päevast arvates samale maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Natalia Vaismaa (pankrotis) pankrotihaldur teatab PankrS § 100 lg 4 alusel, et võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek toimub 26.02.2015. a algusega kell 11.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari tn 25, IIIk. tuba 303, Tallinn 10116. Päevakord: 1) Nõuete kaitsmine; 2) usaldusisikuga seotud küsimused. Võlausaldajatel on õigus viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut tutvuda nõuetega, teatades sellest ette telefonil 664 0620 või e-posti aadressil kristo.teder@kraaviab.ee.
 
 10.02.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtulahendi resolutsiooni:
2. Kuulutada välja Sergei Smirnovi pärandvara pankrot 10. veebruaril 2015 kell 14:00.
3. Nimetada Sergei Smirnovi pärandvara pankrotihalduriks Tiia Kalaus (büroo asukoht: Fortuuna 1 Tartu 50603, tel: 504 6694; 740 7662, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee).
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 26.02.2015 kell 13:30. Üldkoosolek toimub Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas (Kooli 2a, III korrus, saal nr 6).
5. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 158 lg 4 ja 163 lg 7 teate.
Harju Maakohtu 10. veebruari 2015 määrusega määrati lõpetada ABcom Palkmaja Osaühing (pankrotis, registrikood 11155148) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. ABcom Palkmaja Osaühing (pankrotis, registrikood 11155148) likvideerimine ja äriregistrist kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldurile Andres Tootsman. Pärast ABcom Palkmaja Osaühing (pankrotis) registrist kustutamist vabastada Andres Tootsman ABcom Palkmaja Osaühing (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest. ABcom Palkmaja Osaühing (pankrotis) dokumentide vastutavaks hoidjaks määrata võlgniku endine juhatuse liige Rain Puks (isikukood 37111022734). Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 07.11.2014. a määrusega võttis menetlusse Eesti Puidu Grupp OÜ (registrikood 10815921) avalduse pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku jätkuva haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et uus istung tsiviilasjas nr 2-14-58599 toimub 17.03.2015. a kell 11.00 Tallinnas, Tartu mnt 85, I korrus, saal nr 1.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. AR PRO Partners OÜ-le (registrikood 12332115) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2937 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Merajte Prosim OÜ-le (registrikood 11024357) 04.02.2015. a korralduse nr 12.2-3/030229-1 kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud Merajte Prosim OÜ 17.02.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Tallinna mnt 22, Rapla.

Antud teatega muudab maksuhaldur Merajt Prosim OÜ Maksu- ja Tolliamet tõendite esitamise tähtaega, milleks on 23.02.2015 kell 14.00.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Juri Jaskelainen, isikukood 35906070325, pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post info@cavere.ee. Vastuväiteid on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotivõlgnik Igor Abdulajev'i, isikukood 336202010306, pankrotihaldur Peeter Sepper avaldab PankrS § 77 lg 9 ning § 79 lg 1 ja 4 alusel järgneva pankrotimenetluse teate:
Võlausaldajate üldkoosolek toimub 18.02.2015. a algusega kl 12.00 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn.
Koosoleku päevakord:
1. Pankrotihaldurile tasu määramise otsustamine
2. Usaldusisiku nimetamise ettepaneku tegemise otsustamine
Lisainfo peeter.sepper@haldur.eu
 
 10.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 08.01.2013 määrusega on välja kuulutatud Aare Kõuts (pankrotis), sünd 01.06.1967 (suri pankrotimenetluse ajal 16.05.2013), pankrot, tsiviilasi nr 2-12-44260. PankrS § 30 lg 1 alusel määrati 09.02.2015. a kohtumäärusega pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 2000 eurot ja maksmise tähtajaks 14 päeva määruse kättetoimetatuks lugemisest arvates. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302, selgitusega menetluskulud, tsiviilasi nr 2-12-44260. Maksmist tõendav dokument tuleb esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Pankrotihalduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või pankrotihalduri juures (Jaama 76 D korpus, Tartu, tel 56503342l). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus pankrotimenetluse raugemise tõttu. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 10.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Jene Lateef James Walker'ile (sünniaeg 13.09.1975) 06.01.2015 korralduse nr 13-11/1072 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg. 1 ja § 158 lg. 3 alusel 09.02.2015 määruse tsiviilasjas 2-13-48044 Kristiina Karjus’e pärandavara pankrotimenetluse asjas alljärgnevalt:

Lõpetada Kristiina Karjuse (Karjus, isikukood 48108044220, surnud 06.12.2010) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus raugemise tõttu.

Kristiina Karjuse pärandvara (pankrotis) võlausaldajate nõuete osad, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud:
II rahuldamisjärgu nõuded:
Nordea Bank AB Eesti filiaal - 28 228.97 eurot
Swedbank AS - 759.76 eurot

Vabastada Andrus Õnnik Kristiina Karjuse pärandvara (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.

Avaldada pankrotimenetluse lõpetamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord Käesolev määruse peale võib võlgnik ja/või pankrotihaldur 15 päeva jooksul selle kättesaamise/Ametlikes Teadaannetes avaldamise päevast arvates esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Menetlusabi andmise osas võib Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu määrusele sama tähtaja jooksul samas korras selle kättesaamisest esitada määruskaebuse.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab PankrS § 30 lg 2 alusel 09.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist:
Tsiviilasja number 2-15-658
Pärnu Maakohtu menetluses on Triin Schmidt', Hille Vandrecht', Tiina Vandrecht' ja Katrin Vandrecht avaldust võlgniku Toomas Vandrecht'i, sündinud 02.01.1973, surnud 03.11.2013, pärandvara pankrotimenetluse algatamiseks.
Pärandvarast ei jätku vahendeid pankrotimenetluse kulude katteks. Kohus ei lõpeta pankrotiavalduse menetlust raugemise tõttu enne pankroti väljakuulutamist, kui avaldaja, võlausaldaja või kolmas isik maksab pankrotimenetluse kulude katteks 14 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest 1500 (üks tuhat viissada) eurot ühele neist Rahandusministeeriumi kontodest - EE571010220229377229 SEB Pank AS-is, EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis või EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Maksedokument summa tasumise kohta või maksedokumendil olevad andmed makse laekumise elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb esitada kohtule summa tasumiseks määratud tähtaja jooksul.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Alljärgnev teade on avaldatud PankrS § 163 alusel:
Tatjana Ivanova (ik 45501092243) pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda kokkuleppel halduriga (e-post: tiia.kalaus@civilex.ee) Tartus, Fortuuna 1 (II korrus). Vastuväiteid Viru Maakohtule sab esitada 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. BORTHWICK-PIGNON OÜ-le (registrikood 10811047) 27.01.2015 korralduse nr 9-1/651 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
2. TUDENGIPÄEVADE SA-le (registrikood 90006207) 26.01.2015 korralduse nr 9-1/600 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Kristo Teder teatab PankrS § 100 lõike 3 alusel:
Mihke Kobin pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses toimub 25.02.2015 kell 15.00 seoses hilinenult esitatud nõudega täiendav koosolek nõuete kaitsmiseks Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, asukohaga Tatari 25, tuba 303, Tallinn. Nõudega on võimalik tutvuda halduri büroos 5 tööpäeva jooksul enne koosoleku toimumist.
 
 09.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel. 09.02.2015 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-62794 määras:
Rahuldada avaldus ja kuulutada välja Jaanus Pappel'i (isikukood 37503100325) pankrot 09. veebruaril 2015, kell 16:00.
Nimetada pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel vandeadvokaat Urmas Ustav (OÜ Advokaadibüroo Lextal, Rävala pst 4, Tallinn 10143, e-post: info@lextal.ee).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 25. veebruaril 2015, algusega kell 13:00 Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, Tallinnas, Tartu mnt 85.
7. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
8. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 7 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. CAMDEN OÜ-le (registrikood 11453420) 06.01.2015 korralduse 9-1.1/1071 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsioonide vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. VADIM BONDAR'le (sünniaeg 10.12.1977) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126007 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Sander Maripuu'le (sünd 09.07.1979) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.4/361 2013. a. füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Marilin Uibo'le (sünd 07.09.1988) 27.01.2015 korralduse nr 9-1.4/004300 2013. a. füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

3. Kristjan-Erik Alaküla'le (sünd 15.08.1989) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.4/349 2013. a. füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

4. Herko Reinart'ile (sünd 21.08.1985) 15.01.2015 korralduse nr 9-2/2589 2013. a. füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 145 lg 5 teatab Harju Maakohus, et 30.01.2015. a määrusega määras kinnitada osaühing ALSERA (pankrotis, registrikood 11297144) pankrotimenetluses pankrotihaldur Svetlana Pilden'i poolt esitatud jaotusettepanek. Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 09.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-14-61923 Ivar Voiti (Voit) avaldus pankroti väljakuulutamiseks ja võlgniku kohustustest vabastamiseks:
1. Rahuldada Ivar Voit'i (sünd 07.12.1976) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.
2. Kuulutada välja Ivar Voit'i (sünd 07.12.1976) pankrot 09.02.2015, kell 14:00.
3. Nimetada Ivar Voit'i (sünd 07.12.1976) pankrotihalduriks Peeter Sepper (Kotzebue 9, Tallinn, e-post peeter.sepper@haldur.eu).
4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 26.02.2015 kell 10:30. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja, Kentmanni tn 13, Tallinn 15158, III korrus, saal nr 316).
5. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
6. Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade).
9. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
10. Toimetada kohtumäärus kätte avaldajale ja pankrotihaldurile.
11. Avaldada teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
12. Saata kohtumäärus pärast jõustumist täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 1 alusel alltoodud kohtuteate tsiviilasjas nr 2-14-14866:

1. Kinnitada Osaühing KLF.EE (pankrotis) pankrotimenetluses koostatud lõpparuanne.

I järgus nõuded puuduvad.
II järgus on rahuldamata võlausaldajate nõuded kogusummas 16 568 (kuusteist tuhat viissada kuuskümmend kaheksa) eurot ja 81 senti, mis jagunevad võlausaldajate vahel alljärgnevalt:

Võlausaldaja - Saamata nõue eurodes
Jose Ortuno Fernandez 15 509,21
Maksu- ja Tolliamet 45,45
Citadele Leasing & Factoring OÜ 1 014,15
III järgus nõuded puuduvad.

2. Lõpetada KLF.EE OÜ (pankrotis) pankrotimenetlus.

3. Vabastada pankrotihaldur Tiia Kalaus oma ülesannete täitmisest alates KLF.EE OÜ (pankrotis) äriregistrist kustutamise päevast.


4. Määrata KLF.EE OÜ (pankrotis) dokumentide hoidjaks pankrotihaldur Tiia Kalaus (Fortuuna 1-II korrus, Tartu 50603, tel: 7 407 662; 504 6694, e-post: tiia.kalaus@civilex.ee).
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 7, teatab Harju Maakohus, et 03.02.2015. a määrusega määras kinnitada Actual Baltic OÜ (pankrotis, registrikood 11167217) võlausaldajate üldkoosoleku 21.07.2014 otsus lõpetada Actual Baltic OÜ (pankrotis) ettevõtte tegevus ning juriidilisest isikust võlgnik, likvideerides ja kustutades äriühingu pankrotimenetluse lõppedes registrist.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-459 Rahuldada ARKAADIA HALDUSE AS-i avaldus NEOF Narva 9a Development OÜ ajutise halduri nimetamiseks.
Peatada NEOF Narva 9a Development OÜ (registrikood 11345067) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata NEOF Narva 9a Development OÜ-l ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Nimetada NEOF Narva 9a Development OÜ (registrikood 11345067) ajutiseks pankrotihalduriks Svetlana Pilden (asukoht Business Law Firm OÜ Liivalaia 21-17 10118 Tallinn tel 687 6195 e-post svetlana.pilden@haldur.just.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 30.03.2015. a kell 11.00 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-845 Võtta Marianne Lumila avaldus menetlusse.
Nimetada Marianne Lumila (sünd 26.03.1973) ajutiseks halduriks Svetlana Pilden (Business Law Firm OÜ, Liivalaia 21-17, Tallinn 10118, e-meil svetlana.pilden@haldur.just.ee).
Peatada Marianne Lumila (sünd 26.03.1973) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Marianne Lumila'l (sünd 26.03.1973) ajutise halduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 30.03.2015. a kell 11.30 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 7 lg 1 alusel alljärgneva kohtulahendi resolutsiooni:
1. Lõpetada Urmo Kattai (pankrotis) pankrotimenetlus pärast pankroti väljakuulutamist raugemise tõttu.
2. Vabastada pankrotihaldur Tiia Kalaus Urmo Kattai (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
3. Iga võlausaldaja tunnustatud nõude osa, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud.
Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (EUR) - Jaotis% - Saamata nõue

AS Bigbank 2 906,33 7,270818234 2 906,33
OÜ Koduliising 2 211,54 5,532649547 2 211,54
AS Swedbank 3 274,07 8,190800032 3 274,07
Lindorff Eesti AS 4 651,85 11,63761713 4 651,85
AS Espak 5 017,54 12,55247041 5 017,54
AS SEB Pank 21 911,20 54,81564464 21 911,20
39 972,53 100 39 972,53
8. Algatada Urmo Kattai (pankrotis) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
9. Jätta usaldusisik määramata ja kohustada võlgnikku Urmo Kattaid (pankrotis) ennast täitma usaldusisiku kohustusi.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 145 lg 5 teatab Harju Maakohus, et 03.02.2015. a määrusega määras kinnitada Actual Baltic OÜ (pankrotis, registrikood 11167217) pankrotimenetluses pankrotihaldur Andres Hermet'i poolt esitatud jaotusettepanek.
Määruse peale võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-1642 Võtta menetlusse Tallinna linna avaldus Peeter Sooba pärandvara ajutise halduri nimetamiseks.
Nimetada Peeter Sooba (sünd 18.03.1955, surnud 25.01.2012) pärandvara ajutiseks halduriks Svetlana Pilden (Business Law Firm OÜ, Liivalaia 21-17, Tallinn 10118, e-meil svetlana.pilden@haldur.just.ee).
Peatada Peeter Sooba (sünd 18.03.1955, surnud 25.01.2012) pärandvara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Peeter Sooba (sünd 18.03.1955 surnud 25.01.2012) pärandvara käsutamine ilma ajutise halduri nõusolekuta.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 30.03.2015. a kell 12.00 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 13.08.2014 määrusega on välja kuulutatud Rodion Ovsijenko, sünd 24.10.1987, pankrot, tsiviilasi nr 2-14-52268. PankrS § 30 lg 1 alusel määrati 09.02.2015 kohtumäärusega pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 958 eurot ja maksmise tähtajaks 20 päeva. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302, selgitusega menetluskulud, tsiviilasi nr 2-14-52268. Maksmist tõendav dokument tuleb esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Pankrotihalduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või pankrotihalduri Ly Müürsoo juures (Väike-Ameerika 8-203 Tallinn, tel 509 7383). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus Rodion Ovsijenko pankrotimenetluse raugemise tõttu. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 26.08.2014 määrusega on välja kuulutatud Sven Vahtra, sünd 07.01.1989, pankrot, tsiviilasi nr 2-14-53341. PankrS § 30 lg 1 alusel määrati 09.02.2015 kohtumäärusega pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 958 eurot ja maksmise tähtajaks 20 päeva. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302, selgitusega menetluskulud, tsiviilasi nr 2-14-53341. Maksmist tõendav dokument tuleb esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Pankrotihaldur aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või pankrotihalduri Ly Müürsoo juures (Väike-Ameerika 8-203 Tallinn, tel 509 7383). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus Sven Vahtra pankrotimenetluse raugemise tõttu. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Raido Nöpsile (Nöps, sünniaeg 22.09.1967) 07.01.2015 korralduse nr 13-11/1176 maksuvõla tasumiseks summas 302,93 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Toomas Nöör AL. Nörile (Nöör AL. Nöri, sünniaeg 05.12.1953) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127566 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Glam Baltic OÜ-le (registrikood 11696111) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1144 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. GreenDay Eesti OÜ-le (registrikood 12171652) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1145 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Haga Construction OÜ-le (registrikood 12433052) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1149 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korra ning 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1150 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Haukar OÜ-le (registrikood 12239255) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1153 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le GreenNeft (registrikood 11710868) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1208 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. ResTan Partner OÜ-le (registrikood 11392687) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1238 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1239 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. Reteko OY-le (registrikood 60216371) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1886 2014. a novembrikuu maksudeklaratsioonis vorm KMD puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
8. GA Service Center OÜ-le (registrikood 12285539) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2310 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Tallinna Finantsgrupp OÜ-le (registrikood 12334108) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2333 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Tiande OÜ-le (registrikood 11916216) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2344 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2467 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. OÜ-le Sandemer (registrikood 10753367) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2459 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Sakala Haudejaam OÜ-le (registrikood 12490854) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2461 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
13. Sompa Arenduse OÜ-le (registrikood 11406461) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2465 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
14. JK Ehitus OÜ-le (registrikood 12385815) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2471 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2472 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. Ju-Style OÜ-le (registrikood 12496696) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2473 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
16. OÜ-le Saare Majaehitus (registrikood 11294714) 09.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2601 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
17. Sonata Ehitus OÜ-le (registrikood 10426941) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2648 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
18. Sun Prospect OÜ-le (registrikood 11709463) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5936 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
19. Swissbet OÜ-le (registrikood 12676530) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7313 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Fashon Luxury Drinks OÜ-le (12612820) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/6373 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
2. Agent kinnisvara OÜ- le (registrikood 12734090) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5686 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega;
3. ATM Puhastus OÜ-le (registrikood 11952531) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5388 2014. a detsembrikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, 71020 Viljandi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Arle Mänd'le (sünniaeg 25.04.1976) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1098 2013.aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks. Korralduse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha.
2. Viljar Lond'le (sünniaeg 04.03.1981) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.4/487 2013.aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks. Korralduse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha.

Korralduse ja otsuse terviktekstidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindubüroos.
Korraldus ja otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 163 lg 7 teatab Harju Maakohus, et 30.01.2015. a määrusega määras kinnitada Osaühing ESTEIMER GRUPP (pankrotis, registrikood 10633048) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus. Vabastada pankrotihaldur Tiina Mitt tema kohustustest Osaühingu ESTEIMER GRUPP (pankrotis) pankrotimenetluses pärast Osaühingu ESTEIMER GRUPP (pankrotis) kustutamist registrist. Määrata Osaühingu ESTEIMER GRUPP (pankrotis) kõigi säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks pankrotihaldur Tiina Mitt (isikukood 44207020225, aadress Tallinn).
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 163 lg 7 teatab Harju Maakohus, et 30.01.2015. a määrusega määras kinnitada osaühing Est-Therm (pankrotis, registrikood 11214129) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus. Vabastada pankrotihaldur Martin Pärn tema kohustustest osaühingu Est-Therm (pankrotis) pankrotimenetluses pärast osaühingu Est-Therm (pankrotis) kustutamist registrist. Määrata osaühingu Est-Therm (pankrotis) kõigi säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks juhatuse liige Igor Kask (isikukood 35909250218, elukoht Harjumaa).
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 6 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 08.03.2012 määrusega on välja kuulutatud KIVIPROFF OÜ, rg-kood 11886509, pankrot, tsiviilasi nr 2-11-63632. PankrS § 30 lg 1 alusel määrati 09.02.2015 kohtumäärusega pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 2500 eurot ja maksmise tähtajaks 14 päeva määruse kättetoimetatuks lugemisest arvates. Summa tuleb tasuda SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302, selgitusega menetluskulud, tsiviilasi nr 2-11-63632. Maksmist tõendav dokument tuleb esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev). Pankrotihalduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või pankrotihalduri juures (Jaama 76, D korpus, tel 5650 3342). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus pankrotimenetluse raugemise tõttu. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 158 teatab Harju Maakohus, et 30.01.2015. a määrusega määras lõpetada PY Partnerid OÜ (pankrotis, registrikood 10671310) pankrotimenetlus selle raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada pankrotihaldur Aivar Verro tema kohustustest PY Partnerid OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses pärast PY Partnerid (pankrotis) kustutamist registrist. Määrata PY Partnerid OÜ (pankrotis) kõigi säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks juhatuse liige Janek Reimal (isikukood 37210120014, elukoht Tallinn).
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 163 lg 7 alusel alljärgneva teate:
Viru Maakohtus 06.02.2015. a kohtumäärusega määras:
1. Kinnitada lõpparuanne Oleg Jevdokimovi (pankrotis IK 36707192220) pankrotimenetluses ja lõpetada Oleg Jevdokimovi (pankrotis) pankrotimenetlus.
2. Kõigi võlausaldajate tunnustatud nõuete osa, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud (PankrS § 162 lg 2 p 7) on alljärgnev:
Võlausaldaja - nõude järk - Tunnustatud nõude osa, mille ulatuses ei ole võlausaldaja raha saanud (EUR)
1. BIGBANK AS II järk 8,447,74
2. AS SEB Pank II järk 18400,15
3. AS SEB Liising II järk 34257,28
4. Swedbank AS II järk 2588,86
5. Lindorff Eesti AS II järk 4052,28
6. Kohtutäitur Terje T¨apis III järk 3,30
Kokku 67749,61
Võlgnik ei ole nõuetele vastuväiteid esitanud.
3. Võlgniku maksejõuetuse põhjuseks on muu asjaolu (PankrS § 163 lg 5).
4. Määrata pankrotihaldur Anne Tammeri tasuks 1017,99 eurot, millele lisandub käibemaks 203,60 eurot, kokku 1221,58 eurot ja määrata halduri tasu Advokaadibüroo Tammer & Tammer OÜ-le (registrikood 10853152).
5. Kinnitada pankrotihalduri kulud kokku summas 955,86 eurot.
6. Vabastada pankrotihaldur Anne Tammer pankrotihalduri kohustustest Oleg Jevdokimovi (pankrotis) pankrotimenetluses.
7. Algatada Oleg Jevdokimovi suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
8. Jätta Oleg Jevdokimovi kohustustest vabastamise menetluses usaldusisik määramata ja kohustada Oleg Jevdokimovit täitma usaldusisiku ülesandeid.
9. Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses (PankrS § 175 lg 1, lg 11).
10. Kohus selgitab, et võlgnikule peab jääma 25 protsenti igapäevaseks ülalpidamiseks võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulust või ettevõtlusest saadud tulust. Võlgnik on kohustatud hoidma usaldusisiku kohustuste täitmise käigus saadava vara must varast eraldiasuval pangakontol, võlausaldajatele väljamaksete tegemiseks vastavalt jaotusettepanekus ettenähtud jaotistele üks kord aastas (PankrS § 172 lg 2).
11. Võlgnik peab kohtule esitama üks kord aastas, 07-ndaks veebruariks aruande. Esimene aruanne tuleb Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja kantseleisse esitada 07. veebruariks 2016.
12. Võlgniku täiendavad kohustused kohustustest vabastamise menetluse kestel on järgmised (PankrS § 173):
12.1.Võlgnik peab viivitamatult teatama kohtule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti andma kohtu nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta.
12.2.Võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loetakse loovutatuks usaldusisikule. Usaldusisik peab sellest tasude maksmiseks kohustatud isikutele teatama.
12.3. Võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet. Täitemenetluse seadustiku (edaspidi TMS) § 132 lg 1 järgi sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust (390 eurot 2015 aastal) või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust, mittearestitav summa suureneb iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus. TMS § 131 lg 1 p 1-11 järgi ei saa sissenõuet pöörata järgmistele sissetulekutele: riiklikud peretoetused; puudega inimese sotsiaaltoetus; sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses; kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 351 lõike 3 alusel makstav hüvitis; Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks; kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis; seadusel põhinev elatis; vanemahüvitis; rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis; riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses; vanglast vabanemise toetus.
12.4. Võlgnikud on kohustatud usaldusisikule üle andma poole (1/2) pärimise teel saadud pärandvara väärtusest
13. Saata määrus teadmiseks menetlusosalistele ja Riigi Tugiteenuste Keskusele pärast jõustumist määruse punktis 8 märgitud väljamaksete tegemiseks.
14. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise ja võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Edasikaebamise kord
Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1 (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 4).
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 175 lg 8 teatab Harju Maakohus, et 03.02.2015. a määrusega määras Lõpetada Kirsika Vallik'u (isikukood 48202110267) kohustustest vabastamise menetlus. Keelduda Kirsika Vallik'u kohustustest vabastamisest.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu-ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas:

Ahto Järvik'ule (sünd 05.04.1946) 09.01.2015. a maksuotsuse nr 12.2-5/1262 2013. aasta füüsilise isiku tulumaksu määramise kohta summas 191,62 eurot. Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates.

Maksteate ja maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu-ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuteade loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Svetlana Gorjunova (ik 44705130215) pankotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 16.03.2015. a kell 12.00 asukohas Jaama 76D Tartu. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda viis (5) päeva enne käesolevat koosolekut aadressil Jaama 76 D-korpus, Tartu E, T, N kl 12.00-16.00 ja K, R 8.00-12.00. Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Vallo Järve (isikukood 36111222722) pankotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 16.03.2015. a kell 12.30 asukohas Jaama 76D Tartu. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda viis (5) päeva enne käesolevat koosolekut aadressil Jaama 76 D-korpus, Tartu E, T, N kl 12.00-16.00 ja K, R 8.00-12.00. Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Lembit Maileht pärandvara (surn 28.01.2011, IK 36401316028) pankotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 16.03.2015. a kell 13.30 asukohas Jaama 76D Tartu. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda viis (5) päeva enne käesolevat koosolekut aadressil Jaama 76 D-korpus, Tartu E, T, N kl 12.00-16.00 ja K, R 8.00-12.00. Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aldo Metsvahi pärandvara (surn 22.06.2013, IK 36102026024) pankotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 16.03.2015. a kell 13.00 asukohas Jaama 76D Tartu. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda viis (5) päeva enne käesolevat koosolekut aadressil Jaama 76 D-korpus, Tartu E, T, N kl 12.00-16.00 ja K, R 8.00-12.00. Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Trini Ruusa (isikukood 47907200244) pankotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 16.03.2015. a kell 14.00 asukohas Jaama 76D Tartu. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda viis (5) päeva enne käesolevat koosolekut aadressil Jaama 76 D-korpus, Tartu E, T, N kl 12.00-16.00 ja K, R 8.00-12.00. Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Monetium Group OÜ-le (registrikood 12612211) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.4/975
2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Diamont Service Group OÜ-le (registrikood 12270495) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/633 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. Delve Ehitus OÜ-le (registrikood 11676545) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5490
2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
4. Denmaks Grupp OÜ-le (registrikood 12438925) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.4/2782
2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
5. Denmaks Grupp OÜ-le (registrikood 12438925) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4989
2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
6. Discompany OÜ-le (registrikood 12636341) 28.01.2015 korralduse nr 9-1.4/6455 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Jaanus Mäe'le (sünniaeg 14.07.1979, aadressil Järve 4-4 Roela Vinni vald 46602 Lääne-Viru maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126677 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Vladislav Eggi 'le (sünniaeg 04.04.1971, aadressil Lõvisaba tee 2-2 Audru Audru vald 88317 Pärnu maakond) 05.01.2015 korralduse nr 13-11/890 maksuvõla tasumiseks summas 180,58 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Pavel Mälkin'ile (sünniaeg 19.01.1963, aadressil Majaka 29-3 Tallinn 11416 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126682 maksuvõla tasumiseks summas 209,88 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 09.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Eks Transport OÜ-le (registrikood 10441662, aadressil Karja 3 Lavassaare Audru vald 87001 Pärnu maakond) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5969 maksuvõla tasumiseks summas 60,60 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Eunomia OÜ-le (registrikood 12343030, aadressil Narva mnt 7, Tallinn 10117 Harju maakond) 15.01.2015 korralduse nr 13-11/2825 maksuvõla tasumiseks summas 7720,62 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Emanco Group OÜ-le (registrikood 12173533, aadressil Tuuliku tee 4C,Tallinn 10621 Harju maakond) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/5930 maksuvõla tasumiseks summas 55,90 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Der Rote Turm OÜ-le (registrikood 11030211, aadressil Hommiku 11, Pärnu 80011 Pärnu maakond) 21.01.2015 korralduse nr 13-11/6490 maksuvõla tasumiseks summas 121,31 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Deily Grupp OÜ-le (registrikood 12276575, aadressil Luua keskuse 20-21 Luua Palamuse vald 49203 Jõgeva maakond) 21.01.2015 korralduse nr 13-11/6496 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. MR Konet OÜ-le (registrikood 11511637, aadressil Rännaku pst 12 Tallinn 10917 Harju maakond) 21.01.2015 korralduse nr 13-11/5246 maksuvõla tasumiseks summas 86,30 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Massiivnemööbel OÜ-le (registrikood 12427258, aadressil Kastani 125 Tartu 50410 Tartu maakond) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/6104 maksuvõla tasumiseks summas 103,98 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 09.02.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel väljavõtte 09.02.2015 kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-14-61118:

Kuulutada välja osaühing NorLux Kinnisvara (registrikood 11327448) pankrot 09. veebruaril 2015 kell 15.00.

Nimetada OÜ NorLux Kinnisvara (pankrotis) pankrotihalduriks Ly Müürsoo (aadress Väike-Ameerika 8-203 Tallinn, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee, telefon 509 7383).

OÜ NorLux Kinnisvara (pankrotis) võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 25.02.2015 kell 11.30 Pärnu Maakohtu Paide kohtumajas (Tallinna 18 Paide) saalis A-209.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõue-test võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on ko-hustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgne-tavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.

EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
10.02.2015Õiend
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 25.02.2015 kell 11.30.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Kristo Teder teatab PankrS § 143 lõike 5 alusel:
Natalia Andrienko (pankrotis) pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest, Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, asukohaga Tatari 25, tuba 303, Tallinn, etteteatamisega telefonil 664 0620 või e-posti aadressil kristo.teder@kraaviab.ee. Vastuväiteid jaotusettepanekule saab esitada 10 päeva jooksul alates teate avaldamisest Harju Maakohtule.
 
12.02.2015Õiend
Natalia Andrienko (pankrotis) pankrotihaldur ei esita 09.02.2015 koostatud jaotusettepanekut kohtule kinnitamiseks seoses lisandunud nõudeavaldusega, mille osas toimub täiendav kaitsmine ja mille järgselt koostatakse korrigeeritud jaotusettepanek.
 
 09.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Kristo Teder teatab pankrotiseaduse (PankrS) § 161 lõike 1 alusel (lõpetamismenetlus erijuhtudel): PharmaInvest OÜ (pankrotis), reg-kood 11904383, pankrotimenetluses esitatud avaldusega pankrotimenetluse lõpetamiseks vastavalt PankrS §-ile 159 ja koostatud aruandega vastavalt PankrS §-ile 161 lg 3 ja §-ile 162 lg 2, samuti avalduse ja aruande aluseks olevate dokumentidega, on võimalik tutvuda 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest, Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, asukohaga Tatari 25, tuba 303, Tallinn, etteteatamisega telefonil 664 0620 või e-posti aadressil kristo.teder@kraaviab.ee. Vastuväiteid saab esitada 10 päeva jooksul alates teate avaldamisest Harju Maakohtule.
 
09.02.2015Õiend
Tekstis on tehtud täpsustusi.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 06.02.2015 kohtumäärusega
võtta menetlusse Tartu Linnavalitsuse avaldus Evald Kasesalu pärandvara pankroti välja kuulutamiseks.
Lõpetada Evald Kasesalu (isikukood 36712082742, surnud 23.01.2014) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 163 lg 7 teatab Harju Maakohus, et 03.02.2015. a määrusega määras kinnitada OÜ Acova (pankrotis, registrikood 10757827) pankrotimenetluses lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus. Vabastada pankrotihaldur Kauri Rattus tema kohustustest OÜ Acova (pankrotis) pankrotimenetluses pärast OÜ Acova (pankrotis) kustutamist registrist. Määrata OÜ Acova (pankrotis) kõigi säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks pankrotihaldur Kauri Rattus (isikukood 36405260214, asukoht Tallinn).
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Egon Randvere'le (sünd 30.08.1979) 27.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/4233 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Haapsalu teenindusbüroos (Jaama 17, 90507 Haapsalu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 06.02.2015. a kohtumäärusega määrati: RESOLUTSIOON

1. Lõpetada Osaühing DIGISTART INVEST (likvideerimisel, registrikood 11141850, asukoht Pavlovi 6, Sillamäe linn, Ida-Virumaa) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna võlgnikul ei ole vara pankrotimenetluse kulude katteks ning ei ole võimalik vara tagasi võita ja tagasi nõuda, sealhulgas puudub võimalus esitada nõue juhtorgani liikme vastu ning ei võlgnik ise, võlausaldaja ega ka keegi kolmas isik ei tasunud pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud summat.
2. Osaühingu DIGISTART INVEST (likvideerimisel) likvideerimine ja kustutamine registriosakonna äriregistrist teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Ly Müürsoole (isikukood 46208220284).
3. Likvideeritud Osaühing DIGISTART INVEST (likvideerimisel) dokumendid anda hoiule Osaühing DIGISTART INVEST (likvideerimisel) Oliver Ennok (IK 37708280298), e-post oliver@cavere.ee.
4. Välja mõista Osaühingule GetNetWork (registrikood 11638786, arvelduskonto nr EE351010220208629228 AS-s SEB Pank), mille kaudu ajutine pankrotihaldur Ly Müürsoo tegutseb ajutise halduri tasu ja tema poolt tehtud vajalike kulutuste katteks kokku 1000 eurot, millest 397 eurot välja mõista riigi vahenditest ja 603 eurot võlgnikult.
5. Vabastada Ly Müürsoo Osaühingu DIGISTART INVEST (likvideerimisel) pankrotimenetluses ajutise pankrotihalduri ülesannetest pärast Osaühing DIGISTART INVEST (likvideerimisel) registrist kustutamist.
6. Avaldada teade pankrotimenetluse raugemise tõttu lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel.

Saata määrus menetlusosalistele, ajutisele pankrotihaldurile, Tartu Maakohtu registriosakonnale ja Riigi Tugiteenuste keskusele.


EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale pankrotimenetluse lõpetamise osas võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates.

Kohtumääruse peale pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruskaebuse esitada ka võlausaldaja, määruskaebuse esitamise tähtaeg hakkab sellisel juhul kulgema pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada võlgnik ja ajutine haldur.

Määruskaebusi ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.

Määruskaebuselt tuleb tasuda riigilõivu. Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab TsMS § 317 lg 3 alusel alljärgneva teate tsiviilasjas nr 2-14-61686 Viimsi valla (Viimsi Vallavalitsuse kaudu) avaldus Priit Saega (surnud 23.08.2012) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks:
1. Kinnitada jaotusettepanek Priit Saega (isikukood 36612310257, surnud 23.08.2012) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses.
2. Priit Saega (sünd 31.12.1966) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:
2.1. Esimene (I) rahuldamisjärk - pandiga tagatud tunnustatud nõuded pankrotiseaduse § 153 lg 2 sätestatud ulatuses (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 1): pandiga tagatud tunnustatud nõuded puuduvad.
2.2. Teine (II) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 2):
Jrk nr; Võlausaldaja; Tunnustatud nõude suurus eurodes; Jaotis protsendimäärana (%)
1. Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal; 80 949,97; 99,59
2. Sotsiaalkindlustusamet; 234,84; 0,29
3. AS Eesti Telekom; 98,19; 0,12
Kokku: 81 283,00 - 100,00%
2.3. Kolmas (III) rahuldamisjärk - muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded (pankrotiseaduse § 153 lg 1 p 3): antud rahuldamisjärku kuuluvaid nõudeid ei esitatud.
3.Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohtumääruse kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
4. Saata määrus haldurile ja Viimsi vallale (e-post info@viimsi.ee).
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kohus avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel Harju Maakohtu 29.01.2015. a kohtumääruse nr 2-14-11868 resolutsiooni väljavõtte: Lõpetada OÜ Babin Ehitus (registrikood 11474847) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Määrata OÜ Babin Ehitus dokumentide hoidjaks võlgniku osanikud Aleksandr Babin (isikukood 34811010272), Julia Kiil (isikukood 48111290357) ja Svetlana Babina (isikukood 45002280255).
 
 06.02.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Valga kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1 ja 2 alusel 06.02.2015 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Võtta menetlusse Alla Vinteri avaldus tema enda pankroti väljakuulutamiseks.

2. Kuulutada välja füüsilise isiku Alla Vinteri pankrot 06. veebruaril 2015. a kell 12.00.

3. Määrata Alla Vinteri pankrotihalduriks Karin Antsov, kelle kontaktandmed on:

Vandeadvokaat Karin Antsov
Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid
Lõuna- Eesti osakond
Jüri 26, Võru 65609
Telefon/faks 782 4348, 5657 7877;
e-post: karin@kuklase.ee

4. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aeg 03. märtsil 2015. a kell 12.00 Valga kohtumajas.

5. Võlausaldajatel tuleb teatada pankrotihaldurile kõigist oma nõuetest võlgniku vastu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast sõltumata nõude tekkimise alusest ja tähtajast. Pärast tähtaja möödumist esitatud nõue võetakse kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.

Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

6. Pankrotiotsus kuulub viivitamatule täitmisele.

7. Avaldada pankrotiotsuse teade Ametlikes Teadaannetes (PankrS § 33 lg 1, lg 2). Avaldamise tähtaeg - kolm kuud.

8. Edastada määrus pankrotihaldurile ja võlgnikule.


Pankrotimenetluse kulud kaetakse pankrotivarast.


Edasikaebamise kord
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule (Tartu Kalevi t 1) Tartu Maakohtu Valga kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest alates.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Valga kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud 04.02.2015 kohtumääruse resolutsiooni:

1. Lõpetada OÜ Consent, registrikood 12201034, pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ja puudub vara tagasinõudmise ja tagasivõitmise võimalus.

2. Ajutisel pankrotihalduril Küllike Mitil tuleb OÜ Consent likvideerida likvideerimismenetluseta kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates.
3. Ajutisel pankrotihalduril Küllike Mitil tuleb OÜ Consent likvideerimisel ette näha vahendid võlgniku dokumentide säilitamiseks ja ajutine haldur vastutab nende säilitamise eest kuni üleandmiseni säilitamisteenust osutavale isikule või arhiivile.

4. Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teade OÜ Consent pankrotimenetluse lõpetamise kohta pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Avaldamise tähtaeg - kolm kuud.

5. Esitada Lõuna Ringkonnaprokuratuurile kuriteoteade seoses maksejõuetuse tekkimisega OÜ Consent juhtorgani liikmete poolt kuriteo tunnustega teo toimepanemise kohta.

6. Edastada määrus äriregistrile.


Menetluskulude kindlaksmääramine:

1. Määrata ajutise halduri tasu summas 1225 eurot, millest tuleb kinni pidada tulumaks summas 245 eurot ja millelt maksta sotsiaalmaksu summas 404,25 eurot.

2. Ajutise halduri tasu netosummas 980 eurot kanda Küllike Miti pangakontole nr EE391010102011224006 AS-is SEB Pank.
Ajutise halduri tasult kinnipeetud tulumaks summas 245 eurot ja lisanduv sotsiaalmaks summas 404,25 eurot kanda üle maksu- ja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 AS-is SEB Pank viitenumbriga 25416747.

3. Hüvitada ajutisele haldurile kulud koos käibemaksuga summas 321,18 eurot. Kulude hüvitis kanda OÜ Õigusbüroo Faktootum pangakontole nr EE742200221013804535 AS-is Swedbank.

4. Ajutise halduri tasu, kulude hüvitis ja maksud tuleb välja maksta OÜ Consent pangakontolt nr EE681010220201703222 AS-is SEB Pank. Kustutada Consent OÜ arveldusarvele nr EE681010220201703222 SEB Pank AS-s seatud keelumärked ja kohustada SEB Pank AS-i võimaldama teha p.2 ja p.3 nimetatud väljamaksed.


Edasikaebamise kord
Määrusele võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule (Kalevi 1, Tartu). Apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg on 15 päeva määruse kättetoimetamisest alates. Määruse peale ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võib ka ajutine haldur esitada määruskaebuse.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud 05.02.2015. a kohtumääruse resolutsiooni tsiviilasjas nr 2-14-63203:

Lõpetada Alar Kunila (36502026025, surn 10.02.2013) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

Kinnitada ajutise halduri tasu 448 (nelisada nelikümmend kaheksa) eurot, millest menetlusabina hüvitada riigi vahenditest 397 eurot ajutise pankrotihalduri Aet Liivandi arveldusarvele nr EE23 2200 2210 0219 7172. Kinnitada ajutise halduri kulud 6.08 eurot.

Käesoleva määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 05.02.2015 kohtumäärusega lõpetada Miroslava OÜ (registrikood 12250280, asukoht Ülikooli 6A-610 Tartu, e-post info@corleanus.ee), juhatuse liige Siim Kuusik pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Ajutisel pankrotihalduril Olev Kuklase likvideerida OÜ Miroslava kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates likvideerimismenetluseta.
Vabastada Olev Kuklase OÜ Miroslava ajutise pankrotihalduri kohustustest pärast OÜ Miroslava äriregistrist kustutamist.
Määrata OÜ Miroslava raamatupidamisdokumentide hoidjaks Siim Kuusik.

Määruse peale võivad esitada võlgnik ja võlausaldaja määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates pankrotimenetluse lõpetamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Margus Kadarik'ule (sünd 04.06.1966) 22.01.2015. a korralduse nr 13-11/7040 maksuvõla tasumiseks summas 4 257,40 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates, 22.01.2015. a korralduse nr 13-11/7038 maksuvõla tasumiseks summas 1 524,71 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja 22.01.2015. a korralduse nr 13-11/7039 maksuvõla tasumiseks summas 300,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Olev Kiirend'ile (sünd 26.01.1949) 12.01.2015. a intressinõude nr 13-3/4252 intressivõla tasumiseks summas 506,65 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu menetluses on tsiviilasi nr 2-14-61936 SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537) pankrotiavaldus. Harju Maakohus avaldab 06.02.2015 kohtumääruse ja pankrotiseaduse (PankrS) § 30 lg 2 alusel alljärgneva teate:
1. Määrata SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2000 (kaks tuhat) eurot.
2. Määrata SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa tasumise tähtpäevaks 18.02.2015. a.
3. SHG GROUP OÜ (registrikood 11454537, likvideerimisel) pankrotimenetlusest huvitatud isikutel on võimalik tasuda pankrotimenetluse kulude katteks kohtu määratud summa kohtu deposiiti hiljemalt 18.02.2015. a. Rahasumma tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE062200221059223099 (Swedbank), arveldusarvele nr EE571010220229377229 (SEB Pank), arveldusarvele nr EE513300333522160001 (Danske Bank) või EE221700017003510302 (Nordea Bank). Makse selgituses märkida "Deposiit pankrotimenetluse kulude katteks tsiviilasjas nr 2-14-61936". Kohtule tuleb määratud tähtaja jooksul esitada maksekorraldus või maksmise kontrollimist võimaldavad andmed.
Edasikaebamise kord: kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.
Kui teade või menetlusdokument tuleb kätte toimetada avaliku kättetoimetamise teel, loetakse dokument kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest (PankrS § 6 lg 1).
 
 06.02.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel väljavõtte 06.02.2015 kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-14-61355:

Rahuldada Kuldar Aavastik'u pankrotiavaldus.

Kuulutada välja Kuldar Aavastik'u (isikukood 38508224915) pankrot 06.veebruaril 2015 kell 14.00.

Nimetada Kuldar Aavastik'u (pankrotis) pankrotihalduriks Ly Müürsoo (aadress Väike-Ameerika 8-203 Tallinn, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee, telefon 5097383).

Määrata, et Kuldar Aavastik'u (pankrotis) võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 25.veebruaril 2015 kell 11.00 Pärnu Maakohtu Paide kohtumajas saalis A-209.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.

Määruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. RKontor OÜ-le (registrikood 11940717) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1242 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 06.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1092 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2015. a jaanuari-, veebruari- ja märtsikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot.
2. Suhtekorraldusosakond OÜ-le (registrikood 12371612) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1489 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
3. Ulari OÜ-le (registrikood 12311219) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2347 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Unicover OÜ-le (registrikood 11333420) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2348 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. Tallinna Investeeringute Grupp OÜ-le (registrikood 10918590) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5062 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. OÜ-le Pratelsky Miste (registrikood 11015128) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5205 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
7. Globestar Invest OÜ-le (registrikood 11898441) 23.01.2015 korralduse nr 9-1.1/5334 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. Scaffo Finland Oy Eesti filiaal OÜ-le (registrikood 12521141) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5692 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Jaan Pehk'ile (sünniaeg 13.06.1975) 05.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/561 sunniraha 65 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 97.50 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Tatjana Pometova'le (sünniaeg 20.01.1956) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125333 maksuvõla tasumiseks summas 346.85 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Peipman Consult OÜ-le (registrikood 12287461) 05.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/565 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Põllusaaduste OÜ-le (registrikood 11231783) 20.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/4694 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014 novembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Pro Natura OÜ-le (registrikood 12313945) 20.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/4678 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.
4. OÜ PALPACK_ile (registrikood 12190595) 05.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/563 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ PALPACK_ile (registrikood 12190595) 05.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/562 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu käibedeklaratsiooni (vorm KMD) tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
6. Play2b Estonia OÜ-le (registrikood 12374993) 20.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/4817 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalnimetatud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotivõlgnik Viktor Väli, isikukood 35305240326, pärandvara pankrotihaldur Peeter Sepper avaldab PankrS § 77 lg 9 ning § 79 lg 1 ja 4 alusel järgneva pankrotimenetluse teate:
Võlausaldajate üldkoosolek toimub 18.02.2015. a algusega kl 11.30 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn.
Koosoleku päevakord:
1. Pankrotimenetluses tehtud vajalike kulutuste kinnitamine
2. Usaldusisiku nimetamise ettepaneku tegemise otsustamine
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Laumark OÜ-le (registrikood 12574054) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5827 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Lipp OÜ-le (registrikood 12147044) 23.09.2014 korralduse nr 9-1.1/54147 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a juulikuu käibedeklaratsiooni tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Lux Shop OÜ-le (registrikood 12158580) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.4/958 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Lux Shop OÜ-le (registrikood 12158580) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.1/966 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Väiku rant¨o OÜ (registrikood 12070721) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7401 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Tähepark (pankrotis), registrikood 10744240, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 05.03.2015. a algusega kl 13.00 aadressil Roseni 7 Tallinn; (II korrus). Koosoleku päevakorras on nõuete kaitsmine. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 504 7330. Teade avaldatakse PankrS § 100 alusel, avaldaja pankrotihaldur Eha Pehk.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
OÜ-le LKM MAJAD (registrikood 12015113) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/6091 maksuvõla tasumiseks summas 8338,72 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
Marek Laanemets'ale (sünd 04.06.1974) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125189 maksuvõla tasumiseks summas 6809,71 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Kaapiir OÜ-le (registrikood 12588205) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3408 maksuvõla tasumiseks summas 1 307,44 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Kalda Haljastus OÜ-le (registrikood 12656680) 19.01.2015 korralduse nr 13-11/3849 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Kalustemaa OÜ-le (registrikood 12367421) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4474 detsembrikuu tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) tähtaegseks esitamiseks, hoiatusega rakendada tähtaegselt esitamata jätmise korral sunniraha esimesel korral 100 eurot iga esitamata deklaratsiooni kohta.
4. OÜ-le Kiviexpert (registrikood 11034775) 27.11.2014 korralduse nr 9-1.1/67006 sunniraha 100 euro tasumiseks käibedeklaratsiooni tähtpäevaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
5. KLD Estonia OÜ-le (registrikood 12550421) 10.11.2014 korralduse nr 9-1.1/63232 sunniraha 100 euro tasumiseks 2014. a septembrikuu tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
6. Knaiser Grupp OÜ-le (registrikood 12326847) 25.11.2014 korralduse nr 9-1.1/66317 sunniraha 100 euro tasumiseks käibedeklaratsiooni tähtpäevaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Jaanus Kesküla'le (sünniaeg 16.06.1982) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125011 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Ülle Kiisler'ile (sünniaeg 17.12.1972) 05.01.2015 korralduse nr 13-11/867 maksuvõla tasumiseks summas 412,49 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Jaak Kuuseoja'le (sünniaeg 15.08.1962) 02.01.2015 korralduse nr 13-11/195 maksuvõla tasumiseks summas 252,75 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Vahur Kivirand'ile (sünniaeg 05.06.1978) 07.01.2015 korralduse nr 13-11/1443 maksuvõla tasumiseks summas 174,72 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Aliana OÜ-le (registrikood 12021881) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1516 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. Alternatiivenergia Grupp Aktsiaseltsile (registrikood 10660217) 09.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2561 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuumaksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. VOLKATO OÜ-le (registrikood 11466747) 05.01.2015 korralduse 9-1.1/836 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a.novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
LVI-Ametek OÜ (pankrotis), registrikood 11091454, pankotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 17.02.2015. a kell 10.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ. Päevakorras: 1. pankrotitoimkonna liikmete tagasikutsumine ja valimine. Täiendav teave pankrotihaldurilt tel 684 4400 või e-post oliver@cavere.ee. Teade on avaldatud vastavalt PankrS § 79 lg 4.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine (pankrotis), registrikood 11024089, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 17.02.2015. a kell 10.15 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ. Päevakorras: 1. pankrotitoimkonna liikme tagasikutsumine ja valimine. Täiendav teave pankrotihaldurilt tel 684 4400 või e-post oliver@cavere.ee. Teade on avaldatud vastavalt PankrS § 79 lg 4.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. IRENE REGINA WEIL'ile (sünniaeg 16.01.1952) 19.11.2014 korralduse nr 13-11/118578 maksuvõla tasumiseks summas 77,07 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Estmilk Production (pankrotis) rg-kood 10935387, pankrotihaldur teatab, et OÜ Estmilk Production (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate üldkoosolek toimub 13.02.2015, algusega kell 14.00 aadressil Lembitu 14-37, Tallinn. Päevakord: 1) pankrotivara (varud) müügi otsustamine; 2) jaotiste alusel väljamaksete teostamine; 3) pankrotimenetluse kulude kinnitamine. Teadaande avaldamise alus: PankrS § 79.
 
 06.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Arvo Müürsepp'a (isikukood 34908120239) pankrotimenetluses toimub 27.02.2015. a. algusega kell 16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie tööpäeva jooksul enne üldkooslekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) andis GROUPLINE OÜ-le (registrikood 12581640) 08.01.2015 korralduse nr 12.2-3/029342-3 teabe andmiseks ja dokumentide esitamiseks. Korraldusega kohustati GROUPLINE OÜ esindusõiguslikku isikut tulema 21.01.2015 kell 15.00 maksuhalduri juurde aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn ja andma perioodil oktoober 2014 toimunud majandustehingute kohta suulisi seletusi ning esitama majandustehinguid tõendavad originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad. Korralduse kättetoimetamine ebaõnnestus, mistõttu kohustame käesolevaga äriühingu esindusõiguslikku isikut tulema 11.02.2015 kell 11.00 samadel asjaoludel maksuhalduri juurde aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn. Korraldusega pandud kohustuste tähtajaks täitmata jätmisel rakendab Maksu- ja Tolliamet sunniraha, mille suurus on suulise teabe andmata jätmisel esimesel korral 160 eurot ning dokumentide esitamata jätmisel esimesel korral 160 eurot (MKS § 67 lg 1).
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi VGP INVEST OÜ-le (registrikood 12432638) 23.01.2015 korralduse nr 9-1/0558 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 06.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le NOTES PRINT (registrikood 10979048) 29.01.2015. a otsuse nr 13-1/418, millega tunnistas kehtetuks 25.08.2014. a otsuse nr 13-1/2721 ja vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ning intressimäära vähendamise.
Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti
teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohus määras 05.02.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-2-14-62559 Alar Sööt (isikukood: 35712232772) pankrotiavaldus 1) nimetada Alar Sööt ajutiseks pankrotihalduriks Anne Tammer (kontaktaadress: Kalevi 9 pk. 4, 51010 Tartu, e-post: haldur@tammer-tammer.ee, telefon: 504 3679, 733 3591); 2) teha kinnistusraamatusse ja teistesse vararegistritesse võlgnikule kuuluva vara võõrandamise ja koormamise keelumärked, arestida võlgniku rahalised vahendid krediidiasutustes ning keelata võlgnikul ilma ajutise halduri nõusolekuta vara käsutamine (käsutuskeeld). Käsutuskeeld kehtib ka maksekäsu kiirmenetluses; 3) arutada pankrotiavaldust Tartu Maakohtu istungil 3.03.2015 algusega kell 11:00 Tartus, Kalevi 1 saal 453.
 
 05.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas Olle Pärismaa'le (sünniaeg 11.06.1975) 11.12.2014. a korralduse nr 9-1.4/50766 2013. aasta tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamise päevast arvates koos sunniraha 50 euro rakendamise hoiatusega.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.02.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 05.02.2015 kohtumäärusega määrati rahuldada Svea Finance AS avaldus Vitali Kutkini pankroti väljakuulutamiseks ja välja kuulutada kell 16.00 Vitali Kutkin (isikukood 38009072738, elukoht Võru 47c, Tartu) pankrot.

Nimetada pankrotihalduriks Karin Antsov (Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid Lõuna-Eesti osakond; Jüri 26, 65609 Võru; tel/faks 782 4348, 5657 7877; e-post karin@kuklase.ee).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 23. veebruaril 2015 kell 11.00 Tartus Kalevi 1 Tartu kohtumaja saalis nr 348.
Kohustada Vitali Kutkinit enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut 23. veebruaril 2015 kell 11.00 kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja äritegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur. Jätta Svea Finance AS menetluskulud Vitali Kutkini kanda.

Edasikaebamise kord
Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest.
 
 05.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. BCC G.S.P. OÜ-le (registrikood 11304559) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1014 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
2. BCC & PARTNERS OÜ-le (registrikood 12441880) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1013 novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamiseks hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta
3. BALTICPROFIX OÜ-le (registrikood 12365899) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1017 2014. a novembrikuu maksudeklaratsioonid vorm KMD ja TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamiseks hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Veelikse (rk 11046459) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 12. veebruaril 2015 algusega kell 13.00 aadressil Õpetaja 9a, Tartu, OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides. Koosoleku päevakord: 1) nõuete müügi viisi ja hinna otsustamine. Avaldamise alus: PankrS § 79 lg 4.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-60405 Rahuldada Osaühingu Nordcity Center avaldus Löweneu Engineering OÜ ajutise halduri nimetamiseks.
Peatada Löweneu Engineering OÜ vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Löweneu Engineering OÜ-l ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Nimetada Löweneu Engineering OÜ (registrikood 11882782) ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaadi vanemabi Kristo Teder (asukoht Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid Tatari 25 10116 Tallinn e-post kristo.teder@kraaviab.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 09.03.2015. a kell 13.45 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ VaHa Kaubad ja Teenused (pankrotis), rg-kood 10997276 pankrotihaldur teatab, et OÜ VaHa Kaubad ja Teenused (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek. Jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda aadressil Lembitu 14-37, Tallinn, eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 527 5130. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajale 10 päeva jooksul arvates käesoleva teadaande avaldamisest. Ametliku teadaande avaldamise alus: PankrS § 143 lg 5.
 
 05.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas:
1. Andres Veski'le (sünniaeg 09.12.1988) 19.12.2014. a otsuse nr 12.2-5/52080 tagastatud tulumaksu tagasinõudmiseks kolmekümne päeva jooksul käesoleva otsuse kättetoimetamisest arvates.
2. Indrek Padar'ile (sünniaeg 16.05.1979) 18.12.2014. a maksuotsuse nr 12.2-5/51939 määratud ja tagasi nõutud tulumaksu kohta kolmekümne päeva jooksul käesoleva otsuse kättetoimetamisest arvates.
3. Arvo Raag'ile (sünniaeg 04.11.1982) 04.11.2014. a korralduse nr 9-1.4/44954 füüsilise isiku 2013. a tuludekaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Tanel Sits'ile (sünd 04.11.1980) 13.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1650 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

2. Erol Kigaste'le (sünd 24.10.1990) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.4/2045 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 35 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

3. Ants Deljatint¨uk'ile (sünd 26.09.1985) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1685 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse ja dokumentide esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

4. Svetlana Sidorova'le (sünd 27.02.1966) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.4/2054 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 35 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi A.N.P Group OÜ-le (registrikood 11209016) 28.01.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/027772-8 maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega vähendatakse A.N.P Group OÜ esitatud deklaratsioonides näidatud maksusummat 9160,80 eurot 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.

Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja menetluses on tsiviilasi nr 2-14-61409 Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu avaldus OÜ Sinewa Grupp pankroti väljakuulutamiseks. Kohus teeb Osaühing Sinewa Grupp (registrikood: 10693493) võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele ettepaneku tasuda ettemaksuna pankrotimenetluse läbiviimiseks 3000 (kolm tuhat) eurot Tartu Maakohtu tagatiskontole (Makse saaja: Rahandusministeerium. Pangakontod: SEB Pank EE571010220226377229; Swedbank EE062200221059223099; Danske Bank AS Eesti filiaal EE513300333522160001; Nordea Bank Finland Plc, Eesti filiaal EE221700017003510302, selgitusse märkida: tsiviilasi 2-14-61409 Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu avaldus OÜ Sinewa Grupp pankroti väljakuulutamiseks) 15 kalendripäeva jooksul alates käesoleva teate kättetoimetatuks lugemisest arvates. Võlausaldajatel on õigus tutvuda asja materjalidega maakohtu kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus). Ettemaksu mittelaekumisel võib kohus pankrotimenetluse lõpetada pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Teade lugeda kättetoimetatuks 5 päeva möödumisel teate ilmumisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kodumajagrupi aktsiaselts (pankrotis), registrikood 10234934, pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 26.02.2015. a algusega kell 11:00 OÜ Haldur büroos, asukohaga Kotzebue 9, Tallinn. Esitatud nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega saab tutvuda 5 päeva enne koosolekut, eelneval kokkuleppel tel 627 0444 või e-posti haldur@haldur.eu teel. Pankrotimenetluse teade avaldatakse PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Andfix Osaühing (pankrotis, registrikood 11483852) pankrotihaldur teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et OÜ Andfix (pankrotis) pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek. Jaotusettepanekuga tutvumiseks palun võtta ühendust pankrotihalduriga e-posti aadressil advokaat@selberg.ee või tel 660 9633. Võlgnik või võlausaldaja võib vastuväite jaotusettepanekule esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 05. veebruari 2015 määrusega määrati nimetada Collect Invest OÜ, registrikood 12180697, pärandvara ajutiseks pankrotihalduriks Aet Liivand (asukoht: Lembitu 14-37 Tallinn, telefon 5275130, e-post: aet.liivand@mail.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 25.02.2015 kell 10.15 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 05. veebruari 2015 määrusega määrati nimetada Aleksei Leont¨uki, isikukood 38401180359, surnud 24.05.2014, pärandvara ajutiseks pankrotihalduriks Aet Liivand (asukoht: Lembitu 14-37 Tallinn, telefon 527 5130, e-post: aet.liivand@mail.ee). Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 25.02.2015 kell 10.00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 IV korrus saal 418. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing RELANI PROJEKT (pankrotis, registrikood 11270560) pankrotihaldur teatab PankrS § 79 lg 4 alusel, et võlgniku pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 12.02.2015 kell 16.30 aadressil Roseni 7, II korrus Tallinn, halduri ruumides. Päevakord: 1) pankrotitoimkonna liikmete vabastamine ja uue pankrotitoimkonna liikme valimine. Lisainformatsioon haldurilt tel 509 7167 või indrek@pankrotihaldur.ee.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Fassaaditootmise OÜ (pankrotis), registrikood 11097439, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 11.02.2015. a algusega kell 16:00 OÜ Haldur büroos, asukohaga Kotzebue 9, Tallinn.
Üldkoosoleku päevakord:
1. pankrotitoimkonna liikme vabastamine;
2. uue pankrotitoimkonna liikme valimine.

Pankrotimenetluse teade avaldatakse PankrS § 79 lg 4 alusel.
 
 05.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Osaühingule ARTEKO A.K. (registrikood 10158274) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2224 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
2. AT innovations OÜ-le (registrikood 12415278) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2223 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
3. ASK Ehitus OÜ-le (registrikood 12547198) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2222 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu käibedeklaratsiooni vormi KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral;
4. Freshprojekt OÜ -le (registrikood 11392010) 02.01.2015 korralduse nr 9-1.1/139 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Mihkel Kobin pärandvara (pankrotis) võlausaldajate üldkoosolek (PankrS § 79 lg 1) toimub 11.02.2015. a algusega kell 11.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari tn 25, IIIk tuba 303, Tallinn 10116. Päevakord: 1) Pankrotimenetluse ülevaade 2) Vara müügiga seonduva arutamine ja otsustamine.
 
 05.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
PJV Hiiu Ravikeskus AS (pankrotis, registrikood 10846465, asukoht Pargi tn 30, 76607 Keila) pankrotihaldur Andrias Palmits teatab pankrotiseaduse § 100 lg 4 alusel, et PJV Hiiu Ravikeskus AS-i pankrotimenetluses toimub 23.02.2015. a algusega kell 10.00 nõuete kaitsmise koosolek.

Nõuete kaitsmise koosolekul vaadatakse läbi nõuded, mis on esitatud pärast 24.07.2013. a nõuete kaitsmise koosoleku toimumist.

Koosolek toimub Advokaadibüroos Paas & Partnerid, asukohaga Tondi 51, 11316 Tallinn (sissepääs hoone ees olevast parempoolsest uksest, fonolukk nr 9).

Võlausaldajatel ja võlgnikul on õigus tutvuda esitatud nõudeavaldustega ja kirjalikult esitatud vastuväidetega viie päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut.
 
20.02.2015Õiend
PJV Hiiu Ravikeskus AS (pankrotis, registrikood 10846465, asukoht Pargi tn 30, 76607 Keila) pankrotimenetluses 23.02.2015. a kavandatud nõuete kaitsmise koosolek lükub edasi. Uue koosoleku toimumise kohta avaldab haldur uue teate.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
22. veebruaril 2012. a kuulutas Pärnu Maakohus (Rapla kohtumajas) välja AR Transport OÜ (registrikood 11685544) pankroti. Pankrotihaldur on esitanud kohtule PankrS § 158 lg 1 kohase aruande pankrotimenetluse lõpetamiseks raugemisega, kuna võlgnikul puudub vara massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katmiseks. Kohus teatab PankrS § 158 lg 6 kohaselt võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele võimalusest tasuda pankrotimenetluse raugemise vältimiseks kohtu tagatiste kontole 15 päeva jooksul arvates teate avaldamisest 900 eurot. Summat on võimalik tasuda kontole EE571010220229377229 SEB Pank AS-is või a/a nr: EE062200221059223099 Swedbank AS-is või a/a nr: EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis või a/a nr: EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Tasumisel märkida makse saajaks Rahandusministeerium ja selgituste ossa kohtuasja number 2-11-59859. Tasumisest tuleb kohtule teatada.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
15. augustil 2013. a kuulutas Pärnu Maakohus (Rapla kohtumajas) välja Liivi Pettai (isikukood 46709180274) pankroti. Pankrotihaldur on esitanud kohtule PankrS § 158 lg 1 kohase aruande pankrotimenetluse lõpetamiseks raugemisega, kuna võlgnikul puudub vara massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katmiseks. Kohus teatab PankrS § 158 lg 6 kohaselt võlausaldajatele ja kolmandatele isikutele võimalusest tasuda pankrotimenetluse raugemise vältimiseks kohtu tagatiste kontole 15 päeva jooksul arvates teate avaldamisest 900 eurot. Summat on võimalik tasuda kontole EE571010220229377229 SEB Pank AS-is või a/a nr: EE062200221059223099 Swedbank AS-is või a/a nr: EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis või a/a nr: EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Tasumisel märkida makse saajaks Rahandusministeerium ja selgituste ossa kohtuasja number 2-13-16352. Tasumisest tuleb kohtule teatada.
 
 04.02.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab, ts.asi nr 2-14-62004, Vihula Valla avaldus Tonny Kjerrumgaard Rasmussen pärandvara pankroti väljakuulutamise nõudes, PankrS § 33 lg 1-3 alusel alltoodud teate:
Kuulutada välja Tonny Kjerrumgaard Rasmussen'i (isikukood 33604140026, surnud 18.05.2008) pärandvara pankrot.
Nimetada Tonny Kjerrumgaard Rasmussen'i pärandvara pankrotihalduriks Ly Müürsoo (pankrotihalduri tunnistus nr 80, asukoht Väike-Ameerika 8-203, 10129 Tallinn, e-post: lyy.myyrsoo@mail.ee; tel nr +372509383, tel/faks +3726481156).
Korraldada võlausaldajate esimene üldkoosolek 02. märtsil 2015 kell 10.00 Viru Maakohtu Rakvere Kohtumajas (Rohuaia 8, Rakvere).

Edasikaebamise kord - Kohtumääruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse teatavaks tegemise päevale järgnevast päevast arvates.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ JAWILLA SOFTWARE (pankrotis), registrikood 11005971, pankrotimenetluses toimub 11.02.2015. a algusega kell 10:00 OÜ Haldur ruumides Tallinnas, Kotzebue 9, võlausaldajate üldkoosolek päevakorrapunktiga "Kõigi pankrotitoimkonna liikmete vabastamine".
Võlausaldajate üldkoosolek on kokku kutsutud PankrS § 79 lg 2 p 2 alusel võlausaldaja Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu nõudel.
Käesolev teade on avaldatud pankrotihaldur Heikki Ojamaa poolt tulenevalt PankrS §-st 79 lg 4.
 
 04.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi:
1. Dmitrei Iolkin'ile (sünd 13.09.1982) 09.01.2015. a otsuse nr 13-1/0118, millega tunnistas kehtetuks 30.09.2014 otsuse nr 13-1/3223, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
2. Golfest AS-ile (registrikood 11013402, Äriregistris aadress Suuresta Rae vald, 75318 Harju maakond) 26.01.2015. a otsuse nr 13-1/0348, millega tunnistas kehtetuks 30.10.2014 otsuse nr 13-1/3932, vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi 7 SYSTERS OÜ-le (registrikood 12745403) 22.01.2015. a korralduse nr 12.2-3/029913-1 kus maksuhaldur on kohustanud 7 SYSTERS OÜ-d 04.02.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Antud teatega muudab maksuhaldur 7 SYSTERS OÜ maksuhaldurile tõendite esitamise tähtaega, milleks on 16.02.2015 kell 13.00.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
King`s Company OÜ (rg-kood 11278974, pankrotis) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 20.02.2014. a kl 9.00 Advokaadibüroos Sirel & Partnerid aadressil Tartu mnt 43 Tallinn. Koosoleku päevakord: 1. Nõuete kaitsmine. 2. Halduri ettekanne menetluse käigu kohta. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel kl 9.00-17.00 halduriga eelnevalt telefoni teel kokku leppides tel 606 9600, ene@pankrotivarad.ee. Täiendav info samuti haldurilt samadel kontaktidel. Teate avaldaja pankrotihaldur Ene Ahas, alus: PankrS § 100.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Stanislav Kuzmin (sünd 30.08.1974) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (mh nõuete kaitsmise koosolek) 20.02.2014. a kl 9.30 Advokaadibüroos Sirel & Partnerid aadressil Tartu mnt 43 Tallinn. Koosoleku päevakord: 1. Nõuete kaitsmine. 2. Pankrotimenetluse lõpetamisega seonduvad küsimused: halduri ettekanne menetluse käigu kohta, kulude kinnitamine, usaldusisiku nimetamine. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel kl 9.00-17.00 halduriga eelnevalt telefoni teel kokku leppides tel 606 9600, ene@pankrotivarad.ee. Täiendav info samuti haldurilt samadel kontaktidel. Teate avaldaja pankrotihaldur Ene Ahas, alus: PankrS § 100.
 
 04.02.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg. 1 ja § 33 lg 1 alusel 04.02.2015 kell 11.00 määruse tsiviilasjas 2-15-213 võlgniku Aare Rahnel’i pankrotiavalduse asjas alljärgnevalt:

Rahuldada võlgniku pankrotiavaldus ning kuulutada välja Aare Rahneli, Rahnel, isikukood 36605114919, pankrot.

Määrata Aare Rahneli pankrotihalduriks Jüri Truuts, asukoht Jõe 2, Tallinn, II korrus, tel 502 6222.

Avaldada pankrotiteade Ametlikes Teadaannetes.

Võlausaldajad on kohustatud nõudeavaldustega hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamise päevast, teatama haldurile kõigist oma nõuetest võlgniku vastu sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kõik isikud on kohustatud teatama haldurile sama tähtaja jooksul ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgnikule kuuluvast varast, sealhulgas varalistest kohustustest võlgnikule. PankrS § 94 alusel esitada nõuetest teatamiseks haldurile kirjalik avaldus. Nõudeavalduses märgitakse nõude sisu, suurus, samuti see, kas nõue on tagatud pandiga; lisatakse tõendavad dokumendid. Mõjuval põhjusel mööda lastud nõude esitamise tähtaeg, kui nõue on esitatud enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, võib üldkoosolek võlausaldaja taotlusel ennistada (PankrS § 102). Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Määrata võlausaldajate esimene üldkoosolek 23. veebruariks 2015 kell 10.00 asukohaga Pärnu Maakohtus, Rüütli 19, Pärnu linnas, I korruse saalis nr 1.

Kohustada võlgnikku Aare Rahnelit ilmuma nimetatud koosolekule võlgniku vande andmiseks, mitteilmumisel võib kohus tema suhtes kohaldada sundtoomist.

Edasikaebamise kord Määruse peale võivad võlgnik ja ajutine pankrotihaldur (temale määratud tasu ja kulutuste hüvitise osas) esitada 15 päeva jooksul arvates pankrotiteate avaldamisest määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Furtado Kapital OÜ (pankrotis), rg-kood 12393074, võlausaldajate üldkoosolek (PankrS § 79 lg 1) toimub 10.02.2015. a algusega kell 14.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari tn 25, IIIk tuba 303, Tallinn 10116. Päevakord: 1) Pankrotitoimkonna tagasi kutsumine 2) Vara müügiga seonduva arutamine ja otsustamine.
 
 04.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 04. veebruari 2015. a määrusega määrati rahuldada Aare Ind avaldus Tiiu Külaotsa pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja Tiiu Külaotsa (isikukood 45706040398) pankrot 4. veebruaril 2015. a kell 14.00. Nimetada Tiiu Külaotsa pankrotihalduriks Maire Arm (asukoht OÜ Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid, Tatari 25 Tallinn, telefon 50 18840, e-post maire@kraaviab.ee). Määrata Tiiu Külaotsa võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 2. märts 2015. a algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 418. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Keelata Tiiu Külaotsal ilma pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Menetluskulud jätta Tiiu Külaotsa kanda. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Moving Kingdom OÜ (pankrotis, rk 11106871, endine ärinimi Abrio OÜ) pankrotimenetluses toimub 27.02.2015 algusega kl 10.00 võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek). Koosolek toimub OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides aadressil Õpetaja 9a, Tartu (hoone 2. korrusel). Koosoleku päevakorras: 1) pankrotimenetluses esitatud nõuete läbivaatamine ja tunnustamise otsustamine. Nõudeavalduste ja kirjalikult esitatud vastuväidetega saab tutvuda viie tööpäeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosolekut aadressil OÜ Õigusbüroo Faktootum, Õpetaja 9a, Tartu. Lisainformatsioon tel 505 3344, 742 0583. Teate avaldamise alus PankrS § 100 lg 4.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 03.02.2015 kohtumäärusega kinnitada lõpparuanne Annika Siida (pankrotis; isikukood 48212292762) pankrotimenetluses ja lõpetada Annika Siida (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada pankrotihaldur Karin Antsov pankrotihalduri kohustustest Annika Siida (pankrotis) pankrotimenetluses.
Algatada Annika Siida (ik 48212292762) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Nimetada kohustustest vabastamise menetluses Annika Siida usaldusisikuks Annika Luur (ik 48405176538, elukoht Jaama 53a-20 63303 Põlva, telefon 5662 0629).
Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1 (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 4).
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
KREMMI HOLDING OÜ (registrikood 12016905) pankotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.02.2015. a kell 14.00 asukohas Maakri 23A, Tallinn (Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ). Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda viis (5) päeva enne käesolevat koosolekut aadressil Jaama 76 D-korpus, Tartu E, T, N kl 12.00-16.00 ja K, R 8.00-12.00. Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ Eesti Ehitusbörs (registrikood 10364757) pankotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.02.2015. a kell 14.45 asukohas Maakri 23A, Tallinn (Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ). Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda viis (5) päeva enne käesolevat koosolekut aadressil Jaama 76 D-korpus, Tartu E, T, N kl 12.00-16.00 ja K, R 8.00-12.00. Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Nordic Terminals OÜ (registrikood 12205546) pankotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 25.02.2015. a kell 15.15 asukohas Maakri 23A, Tallinn (Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ). Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega saab tutvuda viis (5) päeva enne käesolevat koosolekut aadressil Jaama 76 D-korpus, Tartu E, T, N kl 12.00-16.00 ja K, R 8.00-12.00. Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 04.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Maksim ´eleznjakov'ile (sünd 17.07.1973) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126627 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Olga ¦idovskaja'le (sünd 1.01.1958) 9.01.2015 korralduse nr 13-11/2315 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Ludmila Pomazan'ile ( sünd 18.02.1976) 17.12.2014 korralduse nr 13-11/123683 maksuvõla tasumiseks summas 52,75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Sergey Alexeev'ile (sünd 28.10.1966) 9.01.2015 korralduse nr 13.11.2310 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Zaur Iskandar Oglu Salayev'ile (sünd 24.08.1973) 9.01.2015 korralduse nr 13-11/2308 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Sharjeel Jamal'ile (sünd 21.09.1981) 12.01.2015 korralduse nr 13-11/2392 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Artur Genno'le (sünd 7.07.1973) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126612 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Leonid Shmulevich'ile (sünd 30.06.1961) 6.01.2015 korralduse nr 13-11/1075 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Lea Toomis'ele ( sünd 26.01.1943) 12.01.2015 korralduse nr 13-11/2399 maksuvõla tasumiseks summas 202,28 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Stanislav Tsoi'le (sünd 11.05.1953) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124689 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Villu Helmar'ile ( sünd 12.05.1960) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127258 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Valeri Ivanov'ile (sünd 30.10.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124495 maksuvõla tasumiseks summas 75,43 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Sõidukite iseteeninduse OÜ-le (registrikood 11712258) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1264 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Udeva Transport OÜ-le (registrikood 12333362) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1275 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Rekisterikeskus OÜ-le (registrikood 12042038) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4609 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
4. OÜ-le Suvehommik (registrikood 11890617) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4531 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
5. Zlaty Namesti OÜ-le (registrikood 10495801) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5074 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
6. Rollman OÜ-le (registrikood 12370311) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5079 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
7. OÜ-le JMG Byggmästare (registrikood 12617119) 22.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5204 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
8. Home of Harmony OÜ-le (registrikood 12407818) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5818 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. OÜ-le Travelinglink (registrikood 12382596) 19.01.2015 korralduse nr 13-11/3979 maksuvõla tasumiseks summas 366,79 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ-le Tori Hobusekasvandus (registrikood 12381906) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124249 maksuvõla tasumiseks summas 566,24 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. OÜ-le Töötäht (registrikood 12642146) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4797 maksuvõla tasumiseks summas 1219,58 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. OÜ-le Tenneks Furgoonid (registrikood 12321347) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3445 maksuvõla tasumiseks summas 176,23 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. OÜ-le Oktimus (registrikood 11061720) 22.01.2015 korralduse nr 13-11/6981 maksuvõla tasumiseks summas 68,70 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. OÜ-le Rekka Transport (registrikood 10908781) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4380 maksuvõla tasumiseks summas 2624,16 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. OÜ-le Ravar (registrikood 12387174) 30.01.2015 korralduse nr 13-11/10147 maksuvõla tasumiseks summas 105,27 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. OÜ-le Saruman Invest (registrikood 10948668) 20.01.2015 korralduse nr 13-11/4458 maksuvõla tasumiseks summas 60,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. OÜ-le Swissbet (registrikood 12676530) 26.01.2015 korralduse nr 13-11/8424 maksuvõla tasumiseks summas 390,92 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a Tallinn 15176) tegi Renee Nääme'le (sünniaeg 10.06.1991) 13.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1773 2013 aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni parandamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos sunniraha hoiatusega 60 eurot korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 04.02.2015. a määrusega määrati algatada Osaühing Brokmak (registrikood 10097644) pankrotimenetlus ja nimetada OÜ Brokmak-i ajutiseks pankrotihalduriks Kalev Mägi (e-post: kalev@pankrotiekspert.ee) Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 26.02.2015. a kell 11:00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 III korrus saal 317. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Ajutise pankrotihalduri nimetamise ja pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga Kalle Juurik'u (ik 36509064910, surnud 14.04.2013. a) pärandvara pankrotimenetluses saab tutvuda 06.02.2015. a kell 10.00-16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee. Võlgnik ja võlausaldajad võivad jaotusettepanekule vastuväite esitada Pärnu Maakohtu Paide kohtumajja 10 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Svetlana Kisseljova (ik 46904282244) pankrotimenetluses toimub 10.02.2015. a algusega kell 16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Pankrotivara (korteriomand asukohaga Aruserva tn 19-8, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Virumaa, kat.tunnus 32220:009:0035) alghinna kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7 ja PankrS § 172 lg 1 alusel.
 
 04.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le NOIMAK (registrikood 11448040) 22.01.2014. a korralduse nr 12.2-3/29898-1 kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud OÜ-d NOIMAK 04.02.2015 andma teavet ja esitama tõendid ettevõtlusega tegelemise kohta Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn.
Antud teatega muudab maksuhaldur OÜ NOIMAK Maksu- ja Tolliametile tõendite esitamise tähtaega, milleks on 16.02.2015 kell 09:30.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 144 lõike 3 ja § 145 lõike 5 alusel.
29.01.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-07-21221 kinnitati võlgniku, Valentin Loginov'i (sünd 16.10.1949. a, pankrotis), pankrotihalduri esitatud jaotusettepanek.

Võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja võib esitada Harju Maakohtu 29.01.2015. a määruse peale määruskaebuse (PankrS § 145 lg 4, TsMS § 661 lg 2).
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 04. veebruari 2015 kohtumäärusega määrati lõpetada OÜ Rajekt, rg-kood 11399212, pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Likvideerida OÜ Rajekt ja kustutada ta Harju Maakohtu registriosakonna registrist. OÜ Rajekt likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Lembit Ülper. Pärast OÜ Rajekt kustutamist äriregistrist vabastada Lembit Ülper ajutise halduri kohustustest. Määrata OÜ Rajekt dokumentide vastutavaks hoidjaks juhatuse liige Jussi Taar (isikukood 38008046036). Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 04.02.15 kohtumäärusega ts. asjas 2-11-10360 määrati:
1. Lõpetada AS Lavesta (pankrotis) (rk 10843113) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.

2. Kinnitada AS Lavesta (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate tunnustatud nõuded, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud:

II järk
Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti
Põhja maksu- ja tollikeskuse kaudu 1097,65
CMA CGM Estonia OÜ 6526,87
OÜ S&F Legal Service 200,00
C.Steinweg Tallinn AS 68400,69
Bandex Textil & Handels-GmbH 232417,52
Konrad Hornschuch AG 1078153,27
Baydemirler Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S 48740,71
Dual Gres S.A. 90588,54
AS Eesti Statoil 429,44
Köseoglu Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S.
(Türk Eximbank) 15313,32
Sespa Ihracat Ve Pazarlama A.S. (Türk Eximbank) 9324,53
Azteca Products and Services, SL 103209,90
Ceramicas Aparici S.A. 186425,21
Kutahya Porselen Sanayi A.S. 9915,04
Dina/Vanelli Tekstil San. ve Tic. A.S. 21659,32
Möller GmbH & Co. K.G. 29366,00
VeBe Floorcoverings B.V. 143290,44
Condor Carpets B.V. 152700,65
Ningbo Aoleishi Sanitary Ware Co. Ltd 225318,39
Zhejiang Homebase Industrial Co. Ltd 11770,37
Dong Guan City Kamtat Lighting Co. Ltd 92310,58
Stoutness Group Co. Ltd 1002788,39
N.V. Balta Industries 85523,07
B.I.G. Floorcoverings N.V. 105755,28
Aleksandr Nazarov 8816,00
Jelena Trussova 2099,00
Veera Denissenko 3560,00
Jelena Koop 12976,00
Igor Korban 17561,00
Nikolai Korban 44123,00
AS SEB Pank 68,67
AS SEB Liising 834,10
Granorte - Revestimentos de Cortica, Lda 518577,34
Armstrong DLW GmbH 44721,63
OOO Basis 9828252,77
CMA CGM Estonia OÜ 21451,71
C.Steinweg Tallinn AS 1579,71
Kokku: 14225846,11

III järk
Porcelanosa S.A. 32375,05
Baldocer S.A. 5228,26
Ceramicalcora S.A. 114706,98
Coteminas S.A. 125729,41
Kokku: 278039,70

3. AS Lavesta (pankrotis) maksejõuetust ei põhjustanud kuriteo tunnustega tegu, maksejõuetuse tekkimise on põhjustanud muu asjaolu.

4. Jätta pankrotihaldur Martin Krupp taotlus halduri tasu summas 9 053,55 eurot (koos käibemaksuga) määramiseks rahuldamata.

5. AS Lavesta (pankrotis) vabad vahendid summas 9 053,55 eurot maksta välja AS Lavesta (pankrotis) võlausaldajatele vastavalt jaotusele.

6. AS Lavesta (pankrotis) likvideerimine ja Tartu Maakohtu registriosakonnast kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Marin Krupp. Vabastada pankrotihaldur Martin Krupp AS Lavesta (pankrotis) pankrotimenetluses tema ülesannetest pärast äriühingu kustutamist äriregistrist.

7. Määrata AS Lavesta (pankrotis) dokumentide hoidjaks Eesti Äriarhiivi OÜ (rk 10665195), asukoht Lembitu 6/8, Tartu.

8. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamisest raugemise tõttu väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Saata kohtumäärus avaldaja lepingulisele esindajale ja pankrotihaldurile. Keskusele.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.

Kohtumääruse peale võib määruskaebuse esitada ka võlausaldaja, määruskaebuse esitamise tähtaeg hakkab sellisel juhul kulgema pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Pankrotihalduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada võlgnik ja pankrotihaldur.

Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 04.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel. 03.02.2015 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-60252 määras:
Rahuldada NT Logistika AS (likvideerimisel) avaldus ja kuulutada välja OÜ Cleancrew (registrikood 11233184, asukoht Sakala 20-7, Tallinn 10141) pankrot 03. veebruaril 2015. a kell 17:00.
Nimetada pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Urmas Ustav (Advokaadibüroo LEXTAL, asukoht Rävala 4, 10143 Tallinn, tel 640 0250, e-post: Urmas.Ustav@lextal.ee).
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 17. veebruaril 2015. a algusega kell 15:30 Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, Tallinnas, Tartu mnt 85.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
10. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
11. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 10 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Edasikaebe kord
Harju Maakohtu määruse peale on määrusega puudutatud menetlusosalisel õigus esitada määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
KREENHOLMI VALDUSE AKTSIASELTS (pankrotis), registrikood 10176314, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 79 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

AS Kreenholmi Valduse (pankrotis) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 10.02.2015 kell 14.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides.
Koosoleku päevakord:

1. Pankrotimenetluse kulude kinnitamine
2. Toimkonna liikmete tasustamine
3. Menetluse lõpetamise otsustamine
4. Pankrotihalduri tasu kinnitamine

Täiendav info tel 684 4400 või info@cavere.ee.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Maia Tkat¨uk, isikukood 48703182231, pankrotimenetluses toimub 11.02.2015. a kl 11.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ, võlausaldajate üldkoosolek. Päevakord: 1) võlgniku kohustustest vabastamise menetluses usaldusisiku nimetamine vastavalt PankrS § 172. Täiendav info tel 684 4400 või e-post info@cavere.ee. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 79 lg 4.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kalev Pool (ik 35903165230) pankrotimenetluses toimub 11.02.2015. a kl 11.15 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ, võlausaldajate üldkoosolek. Päevakord: 1) võlgniku kohustustest vabastamise menetluses usaldusisiku nimetamine vastavalt PankrS § 172. Täiendav info tel 684 4400 või e-post info@cavere.ee. Teade avaldatud vastavalt PankrS § 79 lg 4.
 
 04.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15716 Tallinn) tegi Novelinda LLC-le (registrikood BB000549) 03.02.2015 muutva tingimusega maksuotsuse nr 12.2-3/022623-7 tasumisele kuuluva maksusumma määramise kohta, milles määras muutva tingimuse kehtivusajaks 30 kalendripäeva maksuotsuse saamise päevale järgnevast päevast arvates.
Muutva tingimusega maksuotsuse andmise tingis asjaolu, et Novelinda LLC ei täitnud Maksu- ja Tolliameti 01.04.2014 korraldust nr 12.2-3/22623-1 teabe ja dokumentide esitamiseks. Maksu- ja Tolliamet annab Novelinda LLC-le täiendava võimaluse korralduses nõutud teabe ja dokumentide esitamiseks muutva tingimuse kehtivusajal.
Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.
 
 04.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 03.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas 2-15-747:

1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Mihhail Fjodorov'i avaldus Porpra OÜ-u (rg-kood: 11419995) pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Sirje Tael, pankrotihaldur (IK46901096550; Tähe Õigusbüroo OÜ; asukoht: D-korpus, Jaama 76, Tartu 50605; telnr +372 740 7610, 5650 3342; e-post sirje@tael.ee).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 05. märtsil 2015. a kell 14.00 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja, võlgnik ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 26.02.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, võlgnikule, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
12. Käesolev määrus on ajutisele pankrotihaldurile tema volitusi tõendavaks dokumendiks.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
13.02.2015Õiend
Lisatud Porpra OÜ registrikood: 11419995
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 29 lg 4 alusel alloleva väljavõtte 02.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas 2-14-63084

1. Lõpetada AXA A.I OÜ (registrikood 12107921, Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Lasteaia 3-6, 90801 Läänemaa) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
2. Likvideerida AXA A.I OÜ ja kustutada see Tartu Maakohtu registriosakonna registrist.
3. AXA A.I OÜ likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele haldurile Andrus Õnnik'ule.
4. Vabastada ajutine haldur Andrus Õnnik tema ülesannetest pärast AXA A.I OÜ kustutamist äriregistrist.
5. Määrata AXA A.I OÜ dokumentide hoidjaks Eha Grossev, isikukood 45506084712.
6. Määrata ajutise pankrotihalduri Andrus Õnnik tasuks 397 (kolmsada üheksakümmend seitse)eurot, millele lisandub käibemaks summas 79,40 eurot ja mõista see välja OÜ Pärnu Pinker Albert kasuks Eesti Vabariigi vahenditest.
7. Riigi Tugiteenuste Keskusel teostada väljamakse OÜ Pärnu Pinker Albert arveldusarvele nr EE311010902001686003 SEB Pank AS-is.
8. Avaldada PankrS § 29 lg 4 alusel teade pankrotiavalduse menetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
9. Saata määrus võlgnikule, ajutisele haldurile, Riigi Tugiteenuste Keskusele ja Tartu Maakohtu registriosakonnale.
Edasikaebamise kord
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättetoimetamisest Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 03.02.2015. a kohtumääruse resolutsioonist:

Teha võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele ettepanek tasuda 14 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättetoimetamisest Rahandusministeeriumi kontole SEB Pank - a/a EE571010220229377229, Swedbank - a/a EE062200221059223099, Danske Bank - a/a EE513300333522160001, Nordea Bank - a/a EE221700017003510302 osaühing Marietta Majad (registrikood 11451740) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ja pankrotimenetluse jätkamiseks kulude katteks 2500 eurot.
Maksekorralduse selgitusse märkida tsiviilasja number 2-15-517. Kohtule tuleb samaks tähtajaks esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed või maksekorraldus (maksja nimi, tsiviilasja number, ettemaksu tasumise kuupäev).
Edasikaebamise kord
Määrus ei ole edasikaevatav.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab ts.asjas nr 2-14-8120, Aalo Aart (pankrotis) PankrS § 7 lg 1 ja § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
1. Lõpetada (pankrotis) Aalo Aart (isikukood 37801085217) pankrotimenetlus raugemisega pärast pankroti väljakuulutamist.
2. Pankrotimenetluses on II rahuldamisjärgus tunnustatud muud tähtaegselt esitatud nõuded kokku summas 259 618.74 eurot, sh: 1) Telinek AS 1 603.44 eurot, jaotus 0.617%; 2) Danske Bank A/S 226 967.20 eurot, jaotus 87.423%; 3) Eesti Vabariik (Maksu-ja Tolliameti kaudu) 817.22 eurot, jaotis 0.315%; 4) OÜ Linx Vision 30 230.88 eurot, jaotus 11.644%, kuid vahendite puudumise tõttu üldse ei ole võlausaldajatele raha välja makstud.
3. Vabastada Tiia Kalaus Aalo Aart (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihalduri kohustustest käesoleva kohtumääruse jõustumisest.

Edasikaebamise kord - Avaldajal ja võlgnikul on õigus esitada kohtumääruse peale määruskaebus Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
VL Restoranid OÜ (registrikood 12513503) pankrotimenetluses jätkub võlausaldajate esimene üldkoosolek 11.02.2015. a kell 16.00 asukohas Kentmanni 4, Tallinn (Advokaadibüroo Pohla ja Hallmägi).
Teate avaldamise alus: PankrS § 78 ja § 79.

Harju Maakohtu teade VL Restoranid OÜ (registrikood 12513503) pankroti väljakuulutamise kohta on avaldatud Ametlikes Teadaannetes 19.12.2014. a.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. V.S.Transport OÜ (registrikood 11806309) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4738 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 7 lg 2 ja 158 lg 6 teate.
Harju Maakohtu 03. veebruari 2015. a määrusega määrati teha ettepanek ATLAS EESTI OÜ (pankrotis, registrikood 10271510) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks ettemaksuna 2000 eurot 7 päeva jooksul alates ettepaneku avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Rahandusministeeriumi kontole nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorraldus tagatise tasumise kohta või kõik andmed selle elektrooniliseks kontrollimiseks (maksja nimi, käesoleva tsiviilasja number 2-12-21230, ettemaksu tasumise kuupäev) tuleb kohtule esitada ettemaksu tasumiseks määratud tähtajaks. Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu menetluses on võlausaldajate avaldus Merlin Ehitus OÜ, rg-kood 12094555, pankroti välja kuulutamiseks, tsiviilasi nr 2-14-61926. PankrS § 30 lg 1 alusel määrati 03.02.2014 kohtumäärusega pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 2000 eurot ja maksmise tähtajaks 15 päeva.
Summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole kas SEB Pank konto nr EE571010220229377229, Swedbank konto nr EE062200221059223099, Danske Bank konto nr EE513300333522160001 või Nordea Bank konto nr EE221700017003510302, selgitusega menetluskulud, tsiviilasi nr 2-14-61926. Maksmist tõendav dokument tuleb esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev).
Ajutise halduri aruandega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus) või ajutise pankrotihalduri Küllike Mitt juures (Õpetaja 9a Tartu, tel 742 0583). Juhul, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei maksa pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasummat antud tähtajaks, lõpetab kohus Merlin Ehitus OÜ pankrotiavalduse menetluse raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata. Käesolev teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tulenevalt pankrotiseaduse § 145 lg 5 avaldab kohus alloleva teate:
Harju Maakohus 03. veebruari 2015. a kohtumäärusega määras kinnitada Aktsiaselts FERREKS TT (pankrotis, registrikood 10375341) pankrotimenetluses pankrotihaldur Mari Männiko esitatud jaotusettepanek. Määruse peale võib võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättesaamisest.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
Audrone Brauer’ile (sünniaeg 17.10.1961) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.4/936 maksudeklaratsioonide (vorm KMD) tähtaegseks esitamiseks 2015. a jaanuari-, veebruari-, märtsikuu eest koos sunniraha rakendamise hoiatusega iga ülalloetletud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise puhul, iga kord esimesel korral 100 eurot
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-61807 Rahuldada Baltronic Group OÜ avaldus Peep Aaviksoo ajutise halduri nimetamiseks.
Peatada Peep Aaviksoo vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Peep Aaviksoo'l ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Nimetada Peep Aaviksoo (sünd 18.08.1956) ajutiseks pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (asukoht Roseni 7 10111 Tallinn; tel 372 509 7167; e-post indrek@pankrotihaldur.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 02.03.2015. a kell 12.00 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts Valga Külmutusvagunite Depoo (pankrotis, registrikood 10269341) võlausaldajate üldkoosolek toimub 12.02 2015. a algusega kell 12.00 Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene ruumides aadressil Kaluri 2, 51013 Tartu. Üldkoosoleku päevakord: Pankrotitoimkonna liikmete tasustamise otsustamine. Lisainformatsioon tel 509 7167 või e-posti aadressil indrek@pankrotihaldur.ee. Teate aluseks on PankrS § 79 lg 4.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-928 Võtta Ertylan MTÜ (registrikood 80366028) avaldus menetlusse.
Nimetada Ertylan MTÜ (endine ärinimi Tiit Härmi Balletiteater MTÜ, registrikood 80366028) ajutiseks halduriks pankrotihalduri Indrek Lepsoo (Roseni 7, 10111 Tallinn; e-post indrek@pankrotihaldur.ee; telefon +372 509 7167).
Peatada Ertylan MTÜ (registrikood 80366028) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Ertylan MTÜ-l (registrikood 80366028) ajutise halduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 02.03.2015. a kell 13.15 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-15-314 Võtta Projekt Alutex Osaühingu (registrikood 12420753) avaldus menetlusse.
Nimetada Projekt Alutex Osaühingu (registrikood 12420753) ajutiseks halduriks pankrotihalduri Indrek Lepsoo (Roseni 7, 10111 Tallinn; e-post indrek@pankrotihaldur.ee; telefon +372 509 7167).
Peatada Projekt Alutex Osaühingu (registrikood 12420753) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Projekt Alutex Osaühingul (registrikood 12420753) ajutise halduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 02.03.2015. a kell 12.45 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 158 teatab Harju Maakohus, et 03.02.2015. a määrusega määras lõpetada Osaühing KXM (pankrotis, registrikood 11905939) pankrotimenetlus selle raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Jätta pankrotihaldur Urmas Ustav vabastamata pankrotihalduri kohustustest seoses kriminaalasja nr 14730000254 menetlusega. Pärast kriminaalasja nr 14730000254 menetluse lõppemist määrata Osaühingu KXM (pankrotis) dokumentide hoidjaks võlgniku juhatuse liige Sergey Levichev (isikukood 36507312236, aadress Koogu 14, 13516 Tallinn).
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. ANDREI VISSEL'le (sünniaeg 07.02.1990) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127201 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:


1. VIRU ENERGIAAUDIT OÜ-le (registrikood 11436893) 05.01.2015 korralduse 9-1.1/830 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a.novembriikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. VIVA FUEL OÜ-le (registrikood 12072163) 05.01.2015 korralduse 9-1.1/790 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a.oktoobriikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. VIVA FUEL OÜ-le (registrikood 12072163) 05.01.2015 korralduse 9-1.1/791 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a.oktoobriikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi KEVIN ALPINA OY AB -le (registrikood BB0003730) 26.01.2015 korralduse nr 9-1/605 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Intellico OÜ-le (registrikood 11206615) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1190 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Intercat Nordic OÜ-le (registrikood 12582220) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1193 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Intoserv Pärnumaa OÜ-le (registrikood 11487198) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1194 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. JAH Kapital OÜ-le (registrikood 12195472) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1197 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral ning 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1198 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. OÜ-le Strikken (registrikood 10637164) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1207 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
6. Rae Invest OÜ-le (registrikood 10925532) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1228 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
7. RMM Design OÜ-le (registrikood 10931952) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1243 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
8. RN Trade Fix OÜ-le (registrikood 12396517) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1244 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
9. Rubbex Holding OÜ-le (registrikood 12613110) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1246 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. Sakala Haudejaam OÜ-le (registrikood 12490854) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1249 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest
11. SATE Rakennus OÜ-le (registrikood 12041843) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1251 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Showbiz Consulting OÜ-le (registrikood 10821778) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1254 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. Sirius Gate Control OÜ-le (registrikood 12570151) 05.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1256 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
14. STA Hooldus OÜ-le (registrikood 12608020) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1260 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
15. Stenmark Trade OÜ-le (registrikood 12658667) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1261 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
16. Unique Market OÜ-le (registrikood 12383377) 06.01.2015 korralduse nr 9-1.1/1276 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
17. Osherel OÜ-le (registrikood 11575057) 13.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3154 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
18. Scanman Grupp OÜ-le (registrikood 12715187) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3697 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
19. OÜ-le Avisstone (registrikood 12699560) 16.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4208 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
20. Success Consulting OÜ-le (registrikood 12501641) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4532 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
21. OÜ-le N&V (registrikood 10830688) 02.02.2015 korralduse nr 9-1.4/7482 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
OÜ- le AATOMIK-TRANSPORT (registrikood 12076586) 21.01.2015 korralduse nr 13-11/6586 maksuvõla tasumiseks summas 382,70 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Aleksei ¦aronov'ile (sünd 29.01.1993) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.4/2058 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni paranduse esitamiseks.

2. Svetlana-Fotina Lastikka'le (sünd 02.02.1943) 8.01.2015 korralduse nr 9-1/60 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamiseks koos hoiatusega sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja 03.02.2015. a kohtumäärusega määrati:
1. Jätta pankrotihalduri ettepanekul Mittetulundusühing Kallasmaa 3 (pankrotis, registrikood 80174205) pankrotimenetluses pankrotitoimkond moodustamata.
2. Kinnitada MTÜ Kallasmaa 3 (pankrotis, registrikood 80174205) võlausaldajate 02.02.2015 toimunud esimesel üldkoosolekul vastu võetud otsus MTÜ Kallasmaa 3 (pankrotis, registrikood 80174205) tegevuse lõpetamiseks ja likvideerimiseks pankrotimenetluse lõpuks.
3. Teha käesolev määrus teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
4. Saata määrus pankrotihaldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.

Edasikaebamise kord
Käesoleva kohtumääruse peale ei saa esitada määruskaebust.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jüri Heimonen'i (ik 36206184928, surnud 02.02.2014) pärandvara pankrotimenetluse
võlausaldajate üldkoosolek toimub 10. veebruaril 2015 algusega kell 11.00 aadressil Õpetaja 9a, Tartu, OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides. Koosoleku päevakord: 1) vara müügi otsustamine. Avaldamise alus: PankrS § 79 lg 4.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas Margarita Artamonova'le (sünniaeg 12.05.1995) 07.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/28 sunniraha tasumiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) koostas
Maria Stasi¨ina'le (sünniaeg 31.01.1983) 02.01.2015. a korralduse nr 9-1.1/7915 sunniraha tasumiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. VANA MAJA SÕBER OÜ-le (registrikood 11631347) 26.11.2015 korralduse nr 9-1.1/67070 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a septembrikuu maksudeklaratsiooni vorm tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Ponownye Rozmery OÜ-le (registrikood 11889689) 29.01.2015. a korralduse nr 12.2-3/030071-1 kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud Ponownye Rozmery OÜ 13.02.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Tallinna mnt 22, Rapla.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 03. veebruari 2015 kohtumäärusega määras võtta Harju Maakohtu menetlusse Wenwerc OÜ (registrikood 12376182) avaldus pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel vandeadvokaat Tanel Mällas (OÜ Advokaadibüroo Luberg ja Päts, Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, e-post: tanel.mallas@lplaw.ee. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 16. veebruaril 2015. a kell 09.00 Tallinnas, Kentmanni 13. Kohtuistungile kutsuda protsessiosalistena avaldaja/võlgnik, samuti ajutine pankrotihaldur. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 03. veebruari 2015 kohtumäärusega määras võtta Harju Maakohtu menetlusse Grete Rässa (isikukood 48505070304) avaldus pankroti väljakuulutamiseks, asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel vandeadvokaat Tanel Mällas (OÜ Advokaadibüroo Luberg ja Päts, Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, e-post: tanel.mallas@lplaw.ee. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 16. veebruaril 2015. a kell 09.30 Tallinnas, Kentmanni 13. Kohtuistungile kutsuda protsessiosalistena avaldaja/võlgnik, samuti ajutine pankrotihaldur. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing REVALHAUS KINNISVARA (pankrotis), registrikood 10787082, pankrotihaldur Peeter Sepper avaldab PankrS § 77 lg 9 ning § 79 lg 4 alusel järgneva pankrotimenetluse teate:
Võlausaldajate üldkoosolek toimub 09.02.2015. a algusega kl 12.15 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn.
Koosoleku päevakord:
1. Pankrotitoimkonna liikme Andres Jermo¨ini tagasikutsumise ja uue toimkonna liikme valimise otsustamine
Lisainfo peeter.sepper@haldur.eu
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek pankrotivõlgnik Ivan Penzin'i, isikukood 38310270256, pankrotimenetluses toimub 18.02.2015. a kl 11.15 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn.
Päevakord:
1. Nõuete kaitsmine
2. Pankrotimenetluses tehtud kulutuste ja halduri tasu kinnitamise otsustamine
3. Usaldusisiku nimetamise otsustamine
Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel tel 505 4013 või peeter.sepper@haldur.eu.
Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 03.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Nõuete kaitsmise koosolek/võlausaldajate üldkoosolek Heikki Jaakko Juhani Karttila (25.03.1948) menetluses toimub 25.02.2015 kell 10.00 Roosikrantsi 23-5 Tallinnas. Esitatud nõudeavaldustega ja kirjalike vastuväidetega saab tutvuda viis päeva enne koosoleku toimumist. Päevakord: nõuete kaitsmine ja pankrotimeneltuse jätkamine. Teate aluseks on PankrS § 100 ja avaldaja haldur Urmas Tross. Info: e-posti aadressil: urmas.tross@alustauuesti.ee.
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8A, 15176 Tallinn) tegi Osoba Dobile OÜ-le (registrikood 11239922) 15.01.2015. a korralduse nr 12.2-3/029773-1 kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud Osoba Dobile OÜ 29.01.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Tallinna mnt 22, Rapla.

Antud teatega muudab maksuhaldur Osoba Dobile OÜ Maksu- ja Tolliamet tõendite esitamise tähtaega, milleks on 16.02.2015 kell 14.00.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud
 
 03.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu-ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Regina Asoskova'le (sünd 08.02.1948) 09.01.2015. a maksuotsuse nr 12.2-5/1248 2013. a eest füüsilise isiku tulumaksu määramise kohta summas 329,18 eurot tingimusega, et maksuhaldur võib maksuotsust muuta või kehtetuks tunnistada juhul, kui Regina Asoskova esitab võimalikke tõendeid maksustatava tulu vähendamise kohta. Eeltoodud tingimuse kehtivusaeg on kolmkümmend kalendripäeva arvates maksuotsuse kättetoimetamisest. Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab lähtudes PankrS § 145 lg-st 5 02.02.2015 kohtmääruse resolutsiooni tsiviilasjas nr 2-14-12728:

1. Kinnitada OSAÜHING BUILT EHITUS (pankrotis), rg-kood 10895245, pankrotimenetluses pankrotivara jaotusettepanek.

Built Ehitus OÜ pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:

- I järgu nõudeid ei esitatud.

- II järgu nõuded:

Võlausaldaja - Tunnustatud nõue (eurodes) - Jaotis%
Maksu- ja Tolliamet 91 515,15 95,12537684
OÜ Ahtme Trucks 4 270,01 4,438459756
AS Eesti Energia 419,61 0,436163404
92 204,77 100

- III järgus esitas nõude Kohtla- Järve Linnavalitsus summas 67 107,23 eurot tunnustamiseks (100% jaotis).

2. Kinnitada Built Ehtius OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihalduri tehtud vajalikud kulutused perioodil 4.06.2014 - 31.01.2015 kokku summas 192 (ükssada üheksakümmend kaks) eurot, sh käibemaks.

3. Pankrotimenetluse käigus tehtud kulud summas 192 (ükssada üheksakümmend kaks) eurot välja mõista OÜ Civilex kasuks.

4. Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

EDASIKAEBE KORD

Määruse peale võib võlgnik ja vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest arvates.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja avaldab PankrS § 163 lg 7 alusel alljärgneva teate:
Viru Maakohtus 02.02.2015. a kohtumäärusega määras:
1. Kinnitada pankrotihaldur Tiia Kalause poolt 22.10.2014 esitatud lõpparuanne.
2. Lõpetada Arvo Kasemaa (isikukood 35709052216, surnud 22.12.2010) pärandvara (pankrotis) pankrotimenetlus kuna võlausaldaja nõue on rahuldatud 100% ulatuses.
3. Tühistada Viru Maakohtu 08.04.2014 kohtumäärusega võlgniku Arvo Kasemaa pärandvara (pankrotis) suhtes rakendatud käsutuskeeld.
4. Vabastada pankrotihaldur Tiia Kalaus pankrotihalduri kohustustest Arvo Kasemaa pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluses pärast kohtumääruse jõustumist ja määrata Arvo Kasemaa pärandvara (pankrotis) dokumentide hoidjaks Toila Vallavalitsuse (RK 75001477, asukoht Pikk 13a, 41702 Toila vald).
5. Kinnitada pankrotihalduri tasu suuruseks 717 (seitsesada seitseteist) eurot 06 senti (sh maksud).
6. Välja mõista pankrotihalduri tasu Arvo Kasemaa pärandvara (pankrotis) pankrotivarast. Kanda pankrotihalduri tasu Tiia Kalaus arvelduskontole nr EE741700017002031183 Nordea Bank.
7. Avaldada teade Arvo Kasemaa pärandvara (pankrotis) pankrotimenetluse lõpetamise kohta Ametlikes Teadaannetes.
8. Saata kohtumäärus menetlusosalistele teadmiseks ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonnale täitmiseks.
EDASIKAEBAMISE KORD
Kohtumääruse peale võib avaldaja esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest arvates.
Kohtumääruse peale võib määruskaebuse esitada ka võlausaldaja, määruskaebuse esitamise tähtaeg hakkab sellisel juhul kulgema pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Halduri tasu osas võivad määruskaebuse esitada avaldaja ja pankrotihaldur.
Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 02.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi FUSION GRUPP OÜ-le (registrikood 11350163) 22.01.2015 korralduse nr 12.2-3/022775-7 dokumentide esitamiseks ja teabe andmiseks. Korraldusega kohustatakse FUSION GRUPP OÜ esindusõiguslikku isikut tulema 03.02.2015 kell 10.00 revident Tiia Sepp'a juurde aadressil Lossi 19, Viljandi ja andma perioodil september-oktoober 2014 toimunud majandustehingute kohta suulisi seletusi ning esitama majandustehinguid tõendavad originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad. Korraldusega pandud kohustuste tähtajaks täitmata jätmisel rakendab Maksu- ja Tolliamet sunniraha, mille suurus on suulise teabe andmata jätmisel esimesel korral 225 eurot ning dokumentide esitamata jätmisel esimesel korral 225 eurot (MKS § 67 lg 1).

Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Jaotusettepanekuga OÜ Uneal Grupp (pankrotis, registrikood 10551379) pankrotimenetluses saab tutvuda alates teadaande ilmumisest 10 päeva jooksul Pärnus Lai 10 eelnevalt kokku leppides pankrotihalduriga tel 443 1313. Vastuväiteid jaotusettepanekule võib esitada sama tähtaja jooksul Pärnu Maakohtule. Käesoleva teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 143 lg 5.
 
 02.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le Koduuks (registrikood 11118012) 02.02.2015 maksuotsuse nr 12.2-3/027732-7 maksusumma määramise kohta. Maksuotsusega vähendatakse OÜ Koduuks esitatud deklaratsioonides näidatud maksusummat 12 986,25 eurot
30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevale järgnevast päevast arvates.

Dokument loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendi terviktekstiga on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 19.01.2015. a määrusega määrati algatada Alexander Feofilaktov-i (ik: 35304020296, surnud 19.02.2014. a) pärandvara pankrotimenetlus ja nimetada Alexander Feofilaktov-i ajutiseks pankrotihalduriks Eve Selberg (e-post: eve@selberg.ee). Määrata kohtuistung pärandvara pankrotiavalduse läbivaatamiseks 10.02.2015. a kell 15.30 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 III korrus saal 317. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Ajutise pankrotihalduri nimetamise ja pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab tsiviilasjas nr 2-14-61667 pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud 30.01.2015. a kohtumääruse resolutsiooni
Lõpetada Toomas Kuiva (36406290284, surn 04.09.2010) pärandvara pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

Kinnitada ajutise halduri tasu 448 (nelisada nelikümmend kaheksa) eurot, millest menetlusabina hüvitada riigi vahenditest 397 eurot ajutise pankrotihalduri Aet Liivandi arveldusarvele nr EE23 2200 2210 0219 7172. Kinnitada ajutise halduri kulud 6.08 eurot.
Käesoleva määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 29 lõike 4 alusel.
02.02.2015 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-60854 lõpetati võlgniku, OÜ T.A.M. (registrikood 11147396), pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.
Võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja võivad esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates (PankrS § 29 lg 6, TsMS § 661 lg 2). Kui määruse peale esitab määruskaebuse võlausaldaja, kes ei ole esitanud pankrotiavaldust, hakkab määruskaebuse esitamise tähtaeg kulgema käesoleva teate avaldamisest (PankrS § 29 lg 7).
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 02.02.2015. a kohtumäärusega määrati lõpetada HotDeal OÜ (registrikood 12029121, asukoht Vilmsi 47, 10126 Tallinn) pankrotimenetlus, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Ajutisel pankrotihalduril esitada töötukassale töötuskindlustuse seaduses sätestatud avaldused võlgniku töötajatele hüvitise maksmiseks saamata jäänud palga ja puhkusetasu, töölepingu lõppemisel saamata jäänud hüvitise eest, likvideerida HotDeal OÜ ja kustutada äriregistrist. Peale HotDeal OÜ äriregistrist kustutamist vabastada Eve Selberg pankrotihalduri kohustustest. Määrata HotDeal OÜ dokumentide hoidjaks Samadjon Mukhamedov (isikukood 38307310022). Määrusele võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul alates määruse teatavaks tegemisest.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud 30.01.2015. a kohtumääruse resolutsiooni tsiviilasjas nr 2-14-61550:

Lõpetada Topolino OÜ (12578827) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu PankrS § 29 lg 1 alusel.

Ajutisel pankrotihalduril Ly Müürsool likvideerida äriühing ja kustutada äriregistrist kahe kuu jooksul menetlust lõpetava kohtumääruse jõustumisest.

Välja mõista pankrotiavalduse esitajalt OÜ-lt Robinsoni Restoranid OÜ-le Sentire MK (registrikood 10539935, arvelduskonto nr EE45 2200 2210 1171 8199), mille kaudu haldur tegutseb, ajutise halduri tasu ja tema poolt tehtud vajalike kulutuste katteks 800 eurot, millele lisandub käibemaks 160 eurot, kokku 960 (üheksasada kuuskümmend) eurot.

Määrata Topolino OÜ dokumentide hoidjaks Maarika Jõemaa.


Käesoleva määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu.
 
 02.02.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 33 lg 1 teate.
Harju Maakohtu 02.02.2015. a määrusega määrati rahuldada Pille Tamm avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kuulutada välja võlgniku Pille Tamm (isikukood 47808226525, elukoht Varre 7, Tallinn, e-post jeanette19531@hotmail.com) pankrot 02. veebruaril 2015 kell 15.00. Nimetada võlgniku Pille Tamm pankrotihalduriks vandeadvokaat Eve Selberg (Advokaadibüroo Selberg & Ko, Juhkentali 8, 10132 Tallinn, e-post advokaat@selberg.ee). Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 19.02.2015 algusega kell 10.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu III korruse saalis nr 317. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele. Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse Riigikohtule. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu 02.02.2015. a määrusega määrati:
1. Algatada Osaühing Sõnni Mets (rg-kood 10531891) suhtes pankrotimenetlus.
2. Nimetada OÜ Sõnni Mets pankrotiasjas ajutiseks pankrotihalduriks advokaat Kristo Teder (AB Kraavi & Partnerid - Tatari 25 Tallinn, tel 618 0094, 535 86390, e-post: kristo.teder@kraaviab.ee) ning teha talle kohustuseks PankrS § 22 lg-st 2 ja 5 tulenevate ülesannete täitmine.
3. Vaadata Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliameti kaudu avaldus OÜ Sõnni Mets pankroti väljakuulutamiseks läbi avalikul kohtuistungil Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumajas (saal 2, Lossi t 2 Kuressaare) 25. veebruaril 2015. a algusega kell 14.30. Istungile kutsuda võlausaldaja, võlgnik ja ajutine pankrotihaldur.
4. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
5. Keelata võlgniku vara käsutamine ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta.
 
 02.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Benitex OÜ-le (registrikood 12712214) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.1/2587 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek pankrotivõlgnik Andrei Rudak', isikukood 35503110339, pankrotimenetluses toimub 13.02.2015. a. kl 12.00 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn.
Päevakord:
1. Nõuete kaitsmine
2. Pankrotimenetluses tehtud kulutuste ja halduri tasu kinnitamise otsustamine
3. Usaldusisiku nimetamise otsustamine
Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel tel 505 4013 või peeter.sepper@haldur.eu.
Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 02.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Ivar Nuudile (Nuut, sünniaeg 13.11.1966) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125118 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Jaak Aaderile (Aader, sünniaeg 13.01.1975) 30.12.2014 korralduse nr 13-11/127970 maksuvõla tasumiseks summas 287,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Katrin Abarbart¨ukile (Abarbart¨uk, sünniaeg 09.02.1982) 30.12.2014 korralduse nr 13-11/127985 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Kristel Akermanile (Akerman, sünniaeg 18.05.1978) 30.12.2014 korralduse nr 13-11/127982 maksuvõla tasumiseks summas 305,14 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Siim Freibergile (Freiberg, sünniaeg 19.08.1991 a) 29.12.2014 korralduse nr 13-11/127881 maksuvõla tasumiseks summas 100.37 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Vitali Flotskile (Flotski, sünniaeg 25.07.1986 a) 29.12.2014 korralduse nr 13-11/127876 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Jevgeni Fokinile (Fokin, sünniaeg 28.09.1964 a) 29.12.2014 korralduse nr 13-11/127887 maksuvõla tasumiseks summas 347.10 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Siiri Fostile (Fosti, sünniaeg 22.04.1967 a) 29.12.2014 korralduse nr 13-11/127892 maksuvõla tasumiseks summas 96.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Sergei Andrejevile (Andrejev, sünniaeg 29.11.1957.a) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/123957 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Aleksei Anissimovile (Anissimov, sünniaeg 02.11.1986.a) 29.12.2014 korralduse nr 13-11/127681 maksuvõla tasumiseks summas 891,65 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Alvar Nautsile (Nauts, sünniaeg 20.06.1988.a) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124626 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Ardo Nautsile (Nauts, sünniaeg 24.02.1990.a) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124629 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Vita Asoskovale (Asoskova, sünniaeg 25.02.1974) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127463 maksuvõla tasumiseks summas 64,04 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Aivar Arusaarele (Arusaar, sünniaeg 02.08.1971) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127492 maksuvõla tasumiseks summas 311,31 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Dmitri Arakt¨ejevile (Arakt¨ejev, sünniaeg 03.09.1971) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127495 maksuvõla tasumiseks summas 116,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Anneli Akenale (Aken, sünniaeg 26.07.1968) 30.12.2014 korralduse nr 13-11/127988 maksuvõla tasumiseks summas 418,55 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Tanel Ainolale (Ainola, sünniaeg 10.04.1984) 30.12.2014 korralduse nr 13-11/127987 maksuvõla tasumiseks summas 2 358,52 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Tiiu Aasale (Aasa, sünniaeg 12.06.1967) 30.12.2014 korralduse nr 13-11/127989 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
19.Toomas Ferschelile (Ferschel, sünniaeg 23.11.1970 a) 29.12.2014 korralduse nr 13-11/127878 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Svetlana Filatkinale (Filatkina, sünniaeg 25.06.1959 a) 29.12.2014 korralduse nr 13-11/127884 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Jana Fedosihinale (Fedosihina, sünniaeg 24.04.1984 a) 29.12.2014 korralduse nr 13-11/127885 maksuvõla tasumiseks summas 339.73 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Ljudmilla Alkesejevale (Aleksejeva, sünniaeg 13.06.1979) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124772 maksuvõla tasumiseks summas 236,68 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Margus Amurile (Amur, sünniaeg 29.08.1977) 19.12.2014 korralduse nr 13-11/123803 maksuvõla tasumiseks summas 104,46 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Marko Alevile (Alev, sünniaeg 03.08.1962) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125034 maksuvõla tasumiseks summas 1504,18 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Ivar Allikule (Allik, sünniaeg 01.12.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125036 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. An¸elika Allikule (Allik, sünniaeg 04.06.1984) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124768 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Rigolet Collect OÜ-le (registrikood 12372882) 19.12.2014 korralduse nr 9-1.1/70365 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Online Press OÜ-le (registrikood 12606713) 12.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3056 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Sun Prospect OÜ-le (registrikood 11709463) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3810 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
4. Hobujaama parkla OÜ-le (registrikood 12282179) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4454 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
5. Roswood Met OÜ-le (registrikood 11780395) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4665 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
6. Skrecac Pouziti OÜ-le (registrikood 12210932) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4708 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta ning 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4861 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Osaühingule AHM-Consulting (registrikood 11183110) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3229 maksuvõla tasumiseks summas 174,99 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. OÜ Agendivara (registrikood 11012503) 15.12.2014 korralduse nr 13-11/122629 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Fatun Nord OÜ-le (registrikood 12444920) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4945 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot.
4. Fashon Luxury Drinks OÜ-le (12612820) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4424 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
5. AHUR OÜ- le (registrikood 12299659) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5688 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega;
6. Auto Iluravi Expert OÜ-le (registrikood 11478578) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3348 maksuvõla tasumiseks summas 177,12 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Attested Validators OÜ-le (registrikood 11590795) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4402 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot;
8. ATM Puhastus OÜ-le (registrikood 11952531) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3395
2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD esitamiseks 10 päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 100 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Viljandi teenindusbüroos (Lossi 19, Viljandi 71020) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Anatoli Holmogortsev'i, isikukood 35503110339, pärandvara pankrotihaldur Peeter Sepper teatab PankrS § 143 lg 5 alusel:
Pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 9.00-17.00 elektronposti teel, esitades taotluse aadressil peeter.sepper@haldur.eu. Vastuväiteid jaotusettepanekule on võimalik esitada 10 päeva jooksul Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajja.
 
 02.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. VJUKENSTRON OÜ-le (registrikood 10340694) 15.01.2015 korralduse 9-1.1/4303 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Sarfaraz Alam Khan'ile (sünd 15.08.1964) 18.12.2015. a intressinõude nr 13-3/175546 intressivõla tasumiseks summas 21,86 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
2. Sven Klaus'ile (sünd 11.01.1967) 02.01.2015. a intressinõude nr 13-3/311 intressivõla tasumiseks summas 10,36 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
3. Igor Kurasanov'ile (sünd 08.03.1957) 02.01.2015. a intressinõude nr 13-3/183 intressivõla tasumiseks summas 13,07 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
4. Anna Nikitina'le (sünd 21.12.1949) 06.01.2015. a intressinõude nr 13-3/1464 intressivõla tasumiseks summas 81,63 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
5. Mark Kenneth Nuylor'ile (sünd 24.06.1944) 06.01.2015. a intressinõude nr 13-3/1490 intressivõla tasumiseks summas 14,43 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
6. Lidia Lanberg'ile (sünd 15.06.1955) 06.01.2015. a intressinõude nr 13-3/1665 intressivõla tasumiseks summas 14,82 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
7. Toivo Ensio Kääpä'le (sünd 25.11.1957) 13.11.2014. a intressinõude nr 13-3/158490 intressivõla tasumiseks summas 30,18 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
8. Reigo Kodusaar'ele (sünd 19.06.1982) 02.01.2015. a intressinõude nr 13-3/266 intressivõla tasumiseks summas 2 011,87 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
9. Pavel Kosov'ale (sünd 23.03.1976) 02.01.2015. a intressinõude nr 13-3/259 intressivõla tasumiseks summas 25,27 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
10. Erich Ilmari Orviste'le (sünd 27.12.1946) 06.01.2015. a intressinõude nr 13-3/1613 intressivõla tasumiseks summas 18,29 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
11. Tiia Germaine Reinvald-Sillaste'le (sünd 20.03.1971) 02.01.2015. a intressinõude nr 13-3/106 intressivõla tasumiseks summas 146,30 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
12. Triin Vahisalu'le (sünd 04.10.1978) 22.12.2014. a intressinõude nr 13-3/177952 intressivõla tasumiseks summas 12,14 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
13. Toivo Tuur'ile (sünd 14.07.1971) 22.12.2014. a intressinõude nr 13-3/177878 intressivõla tasumiseks summas 23,59 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
14. Kuldar Terik'ule (sünd 17.03.1969) 22.12.2014. a intressinõude nr 13-3/177847 intressivõla tasumiseks summas 114,77 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
15. Alexander Repiev'ile (sünd 18.01.1977) 22.12.2014. a intressinõude nr 13-3/177247 intressivõla tasumiseks summas 74,69 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
16. Marko Sein'ile (sünd 20.11.1987) 19.12.2014. a intressinõude nr 13-3/176392 intressivõla tasumiseks summas 102,48 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
17. Andres Sikkal'ile (sünd 27.03.1976) 19.12.2014. a intressinõude nr 13-3/176337 intressivõla tasumiseks summas 11,97 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
18. Olev Viira'le (sünd 22.09.1965) 19.12.2014. a intressinõude nr 13-3/176175 intressivõla tasumiseks summas 170,44 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
19. Toomas Raudsepp'ale (sünd 11.01.1964) 18.12.2014. a intressinõude nr 13-3/175814 intressivõla tasumiseks summas 229,57 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
20. Olga Rivkina'le (sünd 16.03.1970) 18.12.2014. a intressinõude nr 13-3/175799 intressivõla tasumiseks summas 25,16 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
21. Kalev Reiljan'ile (sünd 14.10.1974) 18.12.2014. a intressinõude nr 13-3/175787 intressivõla tasumiseks summas 12,59 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
22. Kaire Rästas'ele (sünd 25.07.1970) 17.12.2014. a intressinõude nr 13-3/174949 intressivõla tasumiseks summas 19,96 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates;
23. Ivar-Helmer Rannala'le (sünd 05.01.1934) 17.10.2014. a intressinõude nr 13-3/144558 intressivõla tasumiseks summas 16,44 eurot kümne päeva jooksul intressinõude kättetoimetamisest arvates.
Intressinõude terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Intressinõue loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel 30.01.2015. a kohtumääruse resolutsioonist:
Tsiviilasjas nr 2-11-6732 Aktsiaselts Kihnu Külmhoone (pankrotis), rg-kood 11364892, pankrotimenetlus.
Jaotusettepaneku kinnitamine.
Kinnitada haldur Vahur Krinal poolt 10.12.2014 esitatud
võlgniku AS Kihnu Külmhoone (pankrotis), registrikood 11364892, vastu esitatud nõuete täiendav jaotusettepanek.
Käesoleva määruse peale võib 15 päeva jooksul selle kättesaamisest võlausaldaja või võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja kaudu.
 
 02.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Simo Olavi Rytkölä'le (sünniaeg 25.01.1970) 09.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1159 2013.aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks. Korralduse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha.
2. Pentti Johannes Karvo'le (sünniaeg 01.01.1947) 09.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1199 2013.aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks. Korralduse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha.
3. Mihkel Uffert'le (sünniaeg 23.03.1970) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.4/133 2013.aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks. Korralduse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha

Korralduse ja otsuse terviktekstidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide teenindusbüroos (Pärnu 67, 72715 Paide) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindubüroos.
Korraldus ja otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.02.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Veebiprojektid OÜ-le (registrikood 12441850) 18.11.2014 korralduse nr 9-1.1/64843 sunniraha tasumiseks summas 100 eurot 2014. a septembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ning hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 02.02.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viktor Lavrov'i (surnud 18.03.2007, isikukood 35503032755) pärandvara pankrotihaldur Oksana Kut¨mei teatab PankrS § 143 lg 5 alusel, et Viktor Lavrov'i pärandvara pankrotimenetluses on koostatud jaotusettepanek.

Jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda kooskõlastatult pankrotihalduriga pankrotihaldur ja Tartu kohtutäitur Oksana Kut¨mei büroos, asukohaga Jakobi 23, 51006 Tartu (tel 782 8110, e-posti aadress oksana.kuchmei@tartutaitur.ee).

Võlgnik või võlausaldaja võib esitada jaotusettepanekule vastuväite Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul arvates käesoleva teate avaldamisest.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 158 lg 4 alusel 30.01.2015 määruse tsiviilasjas 2-14-50524 Sirje Reintop’i pankrotiavalduse asjas alljärgnevalt:

Lõpetada Sirje Reintop'i (isikukood 45909162715) pankrotimenetlus pärast pankroti väljakuulutamist raugemise tõttu.

Kinnitada Sirje Reintop'i (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihalduri Ly Müürsoo poolt 18.09.2014. a koostatud aruande alusel Sirje Reintop'i (pankrotis) iga võlausaldaja tunnustatud nõuded osa, mille ulatuses võlausaldajad ei ole raha saanud:
Võlausaldaja - Tunnustatud nõude summa - Pankrotimenetluses saamata
1. Aktiva Finants OÜ 1526,51 ¤ 1526,51 ¤
2. Eesti Vabariik Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu 120,00 ¤ 120,00 ¤
3. Pärnu Linnavalitsus 16,00 ¤ 16,00 ¤
4. OÜ Acme Finants 431,67 ¤ 431,67 ¤
5. Eesti Energia AS 615,04 ¤ 615,04 ¤
6. Elion Ettevõtted AS 696,99 ¤ 696,99 ¤
7. Eesti Vabariik Politsei- ja Piirivalveameti kaudu 286,00 ¤ 286,00 ¤
8. Sotsiaalkindlustusamet 38,36 ¤ 38,36 ¤
9. AS SEB Pank 744,58 ¤ 744,58 ¤
10. AS SEB Pank tingimuslik nõue (käenduslepingu alusel) 4860,35 ¤ 4860,35 ¤
11. Kohtutäitur Urmas Tärno 385,62 ¤ 385,62 ¤
12. Swedbank AS 5072,10 ¤ 5072,10 ¤
13. Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 13,85 ¤ 13,85 ¤
14. Intrum Justitia Debt Finance AG 166,79 ¤ 166,79 ¤
15. Haridus- ja Teadusministeerium 2006,94 ¤ 2006,94 ¤
Võlgnik Sirje Reintop ühelegi nõudele vastuväiteid ei esitanud.

Vabastada Ly Müürsoo Sirje Reintop'i (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
Menetluskulude jaotus
Jätta Sirje Reintop'i (pankrotis) pankrotimenetluses menetluskulud võlgniku kanda.

Kohustustest vabastamise menetluse algatamine

Algatada menetlus võlgnik Sirje Reintop (pankrotis) pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamiseks. Jätta usaldusisik määramata ning kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses. (PankrS § 175 lg 1, lg 11).

Usaldusisiku kohustused menetluse kestel PankrS § 172 ja 173 järgi:
Usaldusisiku ülesannetes võlgnikul Sirje Reintop'il on õigus jätta endale töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulust või ettevõtlusest saadud tulust 25% (kakskümmend viis protsenti). Usaldusisikuna peab võlgnik saadud tulust 75% ulatuses hoidma oma ülejäänud varast eraldi ja need vastavalt jaotusettepanekus ettenähtud jaotistele üks kord aastas võlausaldajatele välja maksma.

Võlgniku kohustused menetluse kestel PankrS § 173 järgi:
Võlgnik on kohustatud tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja, kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsima.
Võlgnik peab viivitamatult teatama kohtule ja usaldusisikule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti andma kohtu ja usaldusisiku nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta.
Võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loetakse loovutatuks usaldusisikule. Usaldusisik peab sellest tasude maksmiseks kohustatud isikutele teatama.
Võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet. Pärimise teel saadu väärtusest on võlgnik kohustatud poole usaldusisikule üle andma.

Avaldada pankrotimenetluse lõpetamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Käesolev määruse peale võib võlgnik 15 päeva jooksul selle kättesaamise päevast arvates esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Menetlusabi andmise osas võib määruskaebuse samas korras esitada Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi või rahandusministri määratud Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kaudu.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tallinna Ringkonnakohus vaatas 28.01.2015 läbi Harju Maakohtu 26.09.2014 määruse tsiviilasjas 2-14-16944 ja avaldab PankrS § 33 lg 4 alusel:
1. Jätta Harju Maakohtu 26. septembri 2014 määruse resolutsioon muutmata, kuid täiendada määruse põhjendusi.
2. Jätta määruskaebus rahuldamata.
3. Määruskaebuse esitamisest tingitud menetluskulud jätta Osaühing Merimetsa Ratsakeskus (pankrotis), rg-kood 11035214, kanda.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 30.01.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse Osaühing Tralone (registrikood 11068018, asukoht Uuenurme talu Linnakse küla Anija vald 75203 HARJU MAAKOND) pankrotiavaldus.
Nimetada OÜ Tralone ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Mari Männiko (Advokaadibüroo LEXTAL, Rävala pst 4 10143 TALLINN, telefon 640 0250, e-post: mari.manniko@lextal.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 18.03.2015. a kell 13.50 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 30.01.2015 kohtumäärusega määras võtta menetlusse OÜ Papetapo (registrikood 12035624, asukoht Pikk 26-M3 Pärnu 80010 PÄRNU MAAKOND) pankrotiavaldus.
Nimetada OÜ Papetapo ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Mari Männiko (Advokaadibüroo LEXTAL, Rävala pst 4 10143 TALLINN, telefon 640 0250, e-post: mari.manniko@lextal.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 18.03.2015. a kell 13.40 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 21 lg 1 ja § 17 lg 2 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 30.01.2015 kohtumäärusega määras nimetada OÜ City Cafe (likvideerimisel, registrikood 11995246, asukoht Erika 11-19 10416 TALLINN) ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Mari Männiko (Advokaadibüroo LEXTAL, Rävala pst 4 10143 TALLINN, telefon 640 0250, e-post: mari.manniko@lextal.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 31.03.2015. a kell 13.30 (Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja, Kentmanni 13, Tallinn, IV korrus, saal 416).
Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
Pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse kättesaamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu, kuid mitte hiljem kui 5 kuu möödumisel määruse tegemisest. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Novelinda LLC (registrikood BB000549) 21.01.2015 korralduse nr 12.2-3/029871-1, kus Maksu- ja Tolliamet on kohustanud Novelinda LLC 03.02.2015 esitama oma ettevõtlusega seotud dokumendid Maksu- ja Tolliametile aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn ja andma teavet ettevõtlusega tegelemise kohta.
Antud teatega muudab maksuhaldur Novelinda LLC tõendite esitamise tähtaega, milleks on 10.02.2015 kell 10:30.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Domanus OÜ-le (registrikood 12681717, aadress Kadaka tee 5, 10621 Tallinn) 22.01.2015. a otsuse nr 13-1/ 13-1/291, millega tunnistas kehtetuks 03.12.2014 nr 13-1/ 4437 vastava otsusega kinnitatud maksuvõla tasumise ajakava ja intressimäära vähendamise.
Haldusakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Haldusakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Haja Eist 'ile (sünniaeg 02.09.1958, aadressil Põllu tn 128-49 Tallinn 10917 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124996 maksuvõla tasumiseks summas 195,85 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Veronika Malõ¨kina'le (sünniaeg 03.07.1988, aadressil Püünsi põik 2 Viimsi vald 74013 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124902 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Heiko Madisson'ile (sünniaeg 22.07.1974, aadressil Lõokese 9 Sindi 86705 Pärnu maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124903 maksuvõla tasumiseks summas 232.42 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Alla Dorofejeva'le (sünniaeg 06.07.1965, aadressil Liivamäe 4-29 10132 Tallinn) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125367 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Margus Dreier'ile (sünniaeg 02.06.1962, aadressil Väike-Veski 24a-5 Pärnu 80020 Pärnu maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125365 maksuvõla tasumiseks summas 101,25 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Vjat¨eslav Dunajev'ile (sünniaeg 30.08.1963, aadressil Pae 15-22 Tallinn 11414 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125355 maksuvõla tasumiseks summas 204,35 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Devid Dunkin'ile (sünniaeg 20.08.1991, aadressil Paasiku 4-85 Tallinn 13916 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125369 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Jekaterina Dvornikova'le (sünniaeg 20.11.1992, aadressil Pae 23A-175 Tallinn 11414 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125374 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Marina Danilevskaja'le (sünniaeg 15.04.1969, aadressil Läänemere tee 70/3- 193 Tallinn 13914 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125363 maksuvõla tasumiseks summas 309,97 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Ivan Danjuk'ile (sünniaeg 23.06.1973, aadressil Soo tn 12-37 Paide 72714 Järva maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125362 maksuvõla tasumiseks summas 722,88 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Vladimir Dervenev'ile (sünniaeg 25.10.1967, aadressil J.Gagarini 31-128 Sillamäe 40233 Ida-Viru maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125376 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Olga Derman'ile (sünniaeg 05.08.1985, aadressil Jaaniku 38-15 Kohtla-Järve 31023 Ida-Viru maakond) 19.12.2014 korralduse nr 13-11/123826 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Terje Ermann 'ile (sünniaeg 14.08.1971, aadressil Rõugu tn 28-36 Pärnu 80033 Pärnu maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124591 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Yasser Mohamed Nasr Elrayes 'ile (sünniaeg 06.09.1971, aadressil A.H.Tammsaare tee 73-82 Tallinn 13415 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124595 maksuvõla tasumiseks summas 314,37 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Svetlana Ella 'le (sünniaeg 19.06.1969, aadressil Mäe 12-7 Särevere Türi vald 72101 Järva maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124582 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Raili Mittal 'ile (sünniaeg 18.08.1964, aadressil Siili 12-18 Tallinn 13413 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126337 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Kirill Denissov'ile (sünniaeg 30.01.1991, aadressil Amburi tn 18-14 Tallinn 11711 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125383 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Urmas Margusson'ile (sünniaeg 05.05.1963, aadressil Kullamaa Pilpaküla Vara vald 60414 Tartu maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124923 maksuvõla tasumiseks summas 236.11 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Julia Marinin'ile (sünniaeg 13.07.1983, aadressil Kivila 13-96 Tallinn 13917 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124907 maksuvõla tasumiseks summas 315.40 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Elena Mikheeva'le (sünniaeg 05.07.1967, aadressil Veski tn 13-7 Jõhvi Jõhvi vald 41531 Ida-Viru maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126322 maksuvõla tasumiseks summas 587.59 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Toomas Mikk'ile (sünniaeg 08.02.1963, aadressil Tammsaare 2-17 Tartu 51006 Tartu maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126329 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Jaanika Miilmann'ile (sünniaeg 05.02.1982, aadressil Luise 14-3 Tallinn 10142 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126340 maksuvõla tasumiseks summas 287.51 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Janis Muhhin'ile (sünniaeg 15.03.1971, aadressil Altmetsa põik 8 Laiaküla Viimsi vald 74008 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126523 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Joel Murd'ile (sünniaeg 31.10.1973, aadressil Orava tee 14 Jõesuu Tori vald 86802 Pärnu maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126675 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Jelena Morgenson'ile (sünniaeg 27.07.1976, aadressil Jakobi tn 12 Tapa vald 45108 Lääne-Viru maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126529 maksuvõla tasumiseks summas 281.80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. Andres Müürisepp'ale (sünniaeg 26.01.1973, aadressil Metsapoole Häädemeeste vald 86003 Pärnu maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126526 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
27. ´anna Morgulskaja'le (sünniaeg 12.12.1969, aadressil Gonsiori 31-62 Tallinn 10147 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126686 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
28. Stanislav Morozov'ile (sünniaeg 14.08.1977, aadressil Sõpruse pst 232-56 Tallinn 13412 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126688 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
29. Roman Mubarak¨in'ile (sünniaeg 28.02.1982, aadressil Linnamäe 81-11 Tallinn 13911 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126516 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
30. Sergei Matvejev'ile (sünniaeg 24.03.1973, aadressil Kalevipoja 11-52 Tallinn 13625 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127007 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
31. Aare Melles'ile (sünniaeg 15.12.1966, aadressil Väänla küla Möldre Lääne-Nigula vald 90801 Lääne maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127014 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
32. Aivo Meisterson'ile (sünniaeg 27.05.1972, aadressil Tõnu Nurma Märjamaa vald 78241 Rapla maakond) 17.12.2014 korralduse nr 13-11/123684 maksuvõla tasumiseks summas 130,03 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
33. Kuno Mengel'ile (sünniaeg 15.04.1955, aadressil Karja 30 Pärnu 80018 Pärnu maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127022 maksuvõla tasumiseks summas 348,44 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
34. Maie Melts'ale (sünniaeg 30.03.1954, aadressil Lehola 73 Pärnu 80026 Pärnu maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127030 maksuvõla tasumiseks summas 351,18 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
35. Tatjana Melnikova'le (sünniaeg 25.11.1983, aadressil Vaivara 3-18 Narva 20308 Ida-Viru maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127016 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
36. Epp Mähar'ile (sünniaeg 18.09.1963, aadressil Liiva tn 7-3 Klooga Keila vald 76703 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126518 maksuvõla tasumiseks summas 494,57 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
37. Marat Muhhamathanov'ile (sünniaeg 16.05.1965, aadressil Kotka 1-135 Tallinn 11315 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126536 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
38. Ingrid Mitt'ile (sünniaeg 16.11.1964, aadressil Lastekodu 24-14 Tallinn 10113 Harju maakond) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127505 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
39. Meelis Metsar'ile (sünniaeg 11.06.1988, aadressil Tähe 12-12 Jõgeva 48307 Jõgeva maakond) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127513 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
40. Ly Müürsoo'le (sünniaeg 22.08.1962, aadressil K.Türnpuu tn 19-10 Tallinn 10121 Harju maakond) 29.12.2014 korralduse nr 13-11/127734 maksuvõla tasumiseks summas 470,41 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
41. Jüri Muttika'le (sünniaeg 18.10.1977, aadressil Tuleviku 13-44 44310 Rakvere) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126541 maksuvõla tasumiseks summas 251,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
42. Kamal Murari'le (sünniaeg 04.09.1966, aadressil Pikk 36-31 Tallinn 10133 Harju maakond) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126547 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot 10 päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8 a, 15176 Tallinn) tegi:

1. EC Uuring OÜ-le (registrikood 12491776) 07.01.2015 korralduse nr 9-1.4/1589 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vormi KMD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Discompany OÜ-le (registrikood 12636341) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4542 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
3. Elmasry Import ja Eksport OÜ -le (registrikood 12611499) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3599 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtaegseks esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teate kehtivusaeg on 3 kuud.
 
 30.01.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja PankrS § 33 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-59506 Rahuldada THAMES IT LTD avaldus Nutikate Pihuseadmete OÜ pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja Nutikate Pihuseadmete OÜ (endine Osaühing PALMTEK KAUBANDUS, registrikood 11472179) pankrot 30. jaanuaril 2015. a kell 14.00.
Nimetada Nutikate Pihuseadmete OÜ pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (asukoht Roseni 7, 10111 Tallinn; tel 509 7167; faks 664 5135; e-post: indrek@pankrotihaldur.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 20. veebruar 2015. a algusega kell 13.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 218.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile.
Kohustada juhatuse liiget Aleksandrs Pavlikovs'i (Läti Vabariigi isikukood 011061-10326) ja osanikku ning endist juhatuse liiget Arbo Rae'd (sünd 07.03.1970) kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut 20. veebruaril 2015. a kell 12.50. Kui Aleksandrs Pavlikovs ja Arbo Rae vannet andma ei ilmu, siis on kohtul õigus määrata trahv, kohaldada sundtoomist või aresti kuni 3 kuud.
Kohustada Nutikate Pihuseadmete OÜ juhatuse liiget Aleksandrs Pavlikovs'i ning osanikku ja endist juhatuse liiget Arbo Rae'd esitama pankrotihaldurile võlgniku kogu raamatupidamise dokumentatsioon ning pankroti väljakuulutamise päeva seisuga bilanss koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga. Kui Aleksandrs Pavlikovs ja Arbo Rae kohtu korraldust ei täida, siis on kohtul õigus trahvida, kohaldada sundtoomist või määrata arest kuni 3 kuud.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Helge R.P. OÜ (pankrotis, registrikood 10965566) pankrotihaldur Indrek Lepsoo teatab, et pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 11.02.2015. a algusega kell 16.00 aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn pankrotihalduri ruumides. Üldkoosoleku päevakord: 1. Halduri ülevaade senisest pankrotimenetlusest 2. Pankrotimenetluse jätkamise või lõpetamise otsustamine ning sellega seotud küsimused. Teate avaldamise alus § 79 lg 4. Täiendav info pankrotihaldur Indrek Lepsoo, tel 509 7167 või e-post indrek@pankrotihaldur.ee
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Allar Neuhof'i (isikukood 38612184710) pankrotimenetluses toimub 05.02.2015. a algusega kell 15.30 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Koosoleku päevakord: Pankrotimenetluse rahastamise ja pankrotimenetluse jätkamise otsustamine. Täiendav informatsioon haldurilt telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 79 lg 1 alusel.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 4 ja § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 30.01.2015 kohtumäärusega määras lõpetada Kristjan Ani (pankrotis, isikukood 38008146017) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Vabastada Andres Tootsman Kristjan Ani (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Aktsiaselts Aleksy Kinnisvara (pankrotis, registrikood 10009284) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 26.02.2015. a kl 11.00 halduri büroos aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn. Koosoleku päevakord: 1. Nõuete kaitsmine. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel kl 9.00-17.00 halduriga eelnevalt telefoni teel kokku leppides tel 509 7167, indrek@pankrotihaldur.ee. Teate avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo, alus: PankrS § 100.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing TEI SM (pankrotis, registrikood 10065512) pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) 26.02.2015. a kl 12.00 halduri büroos aadressil Roseni 7, II korrus, Tallinn. Koosoleku päevakord: 1. Nõuete kaitsmine. Nõuete ja neile esitatud vastuväidetega on võimalik tutvuda 5 päeva jooksul enne nõuete kaitsmise koosoleku toimumist tööpäevadel kl 9.00-17.00 halduriga eelnevalt telefoni teel kokku leppides tel 509 7167, indrek@pankrotihaldur.ee. Teate avaldaja pankrotihaldur Indrek Lepsoo, alus: PankrS § 100.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Planeeringute Grupp OÜ-le (registrikood 11113776) 16.01.2015. a korralduse nr 13-11/3670 maksuvõla tasumiseks summas 211.20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. PANEMI OÜ-le (registrikood 12292574) 16.01.2015. a korralduse nr 13-11/3434 maksuvõla tasumiseks summas 1360.02 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. PANNDAMET OÜ (registrikood 12392643) 15.01.2015. a korralduse nr 9-1.4/3664 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni (vorm TSD) esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega ülalnimetatud maksudeklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisel, esimesel korral 100 eurot.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Anton Pirnat¨'ile (sünniaeg 09.06.1986) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126932 maksuvõla tasumiseks summas 206.16 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Heiki Peterson'ile (sünniaeg 10.11.1960) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126953 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
3. Helari Pirn'ile (sünniaeg 07.08.1973) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126930 maksuvõla tasumiseks summas 211.20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvate
4. Tarmo Pinnar'ile (sünniaeg 16.05.1963) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126954 maksuvõla tasumiseks summas 412.75 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
5. Mark Peterson'ile (sünniaeg 30.03.1984) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126931 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
6. Tatjana Pikkur'ile (sünniaeg 03.11.1975) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126963 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
7. Kuuno Pilv'ele (sünniaeg 19.08.1981) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126972 maksuvõla tasumiseks summas 309.66 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
8. Hannes Pitkve'le (sünniaeg 28.05.1965) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126955 maksuvõla tasumiseks summas 211.20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
9. Anton Peterson'ile (sünniaeg 27.02.1983) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126950 maksuvõla tasumiseks summas 105.60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
10. Igor Prjadko'le (sünniaeg 17.05.1981) 23.12.2014. a korralduse nr 13-11/127594 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
11. Jelena Perepit¨ai'le (sünniaeg 25.03.1977) 23.12.2014. a korralduse nr 13-11/127576 maksuvõla tasumiseks summas 106.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
12. Rait Pärg 'ile (sünniaeg 02.06.1966. a) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125733 maksuvõla tasumiseks summas 348.15 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
13. Ivar Põhjakas 'ele (sünniaeg 31.10.1967. a) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125700 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
14. Kaido Põllma 'le (sünniaeg 30.01.1977. a) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125727 maksuvõla tasumiseks summas 206.18 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
15. Priit Põldsalu 'le (sünniaeg 26.03.1966. a) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125725 maksuvõla tasumiseks summas 103.59 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
16. Janno Pärteils 'ele (sünniaeg 06.03.1988. a) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125816 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
17. Margus Põder 'ile (sünniaeg 03.12.1979. a) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125925 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
18. Tiina Pahk'ile (sünniaeg 02.05.1970) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126650 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
19. Anneli Palukivi'le (sünniaeg 14.08.1967) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126288 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
20. Igor Pronit¨ev'ile (sünniaeg 08.02.1971) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126929 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
21. Irina Pajanskaja'le (sünniaeg 01.06.1961) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126562 maksuvõla tasumiseks summas 99.68 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
22. Henn Pant'ile (sünniaeg 30.01.1965) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126652 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
23. Olga Paal'ile (sünniaeg 24.08.1979) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126286 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
24. Oleg Pazilin'ile (sünniaeg 03.09.1974) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126589 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
25. Rain Pajussaar'ele (sünniaeg 30.01.1970) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126588 maksuvõla tasumiseks summas 182.86 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
26. Valdur Pedak'ule (sünniaeg 28.01.1970) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126653 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
27. Ragnar Pajupuu'le (sünniaeg 01.03.1981) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126287 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
28. Oleg Pavlov'ile (sünniaeg 01.02.1977) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126594 maksuvõla tasumiseks summas 312.73 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
29. Sergey Prokofiev'ile (sünniaeg 28.10.1969) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126924 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
30. Urmas Paju'le (sünniaeg 17.02.1964) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/126558 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
31. Lilian Post'ile (sünniaeg 16.12.1971) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125352 maksuvõla tasumiseks summas 105.60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
32. Lembit Poolak'ule (sünniaeg 22.11.1955) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125350 maksuvõla tasumiseks summas 331.72 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
33. Roland Popov'ile (sünniaeg 07.11.1973) 22.12.2014. a korralduse nr 13-11/125354 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Valga teenindusbüroos (Viljandi 23, Valga 68206) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Simo Eiert (isikukood 3840822xxxx, pankrotis) pankrotihaldur Tarmo Villman kutsub kokku Simo Eiert (pankrotis) pankrotimenetluses võlausaldajate üldkoosoleku päevakorrapunktiga:
Pankrotivara müügi otsustamine ilma enampakkumisete ning müügi ebaõnnestumisel enampakkumise alghinna otsustamine. Koosolek toimub 5.2.2015. a algusega kell 9.30 Advokaadibüroo Jewelex OÜ ruumes asukohaga Sompa tn 3 Jõhvi. Infot saab pankrotihaldurilt tel 529 7927 või e-posti aadressil tarmo.villman@mail.ee.
Teate avaldamise aluseks PankrS § 79 lg 1.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Sven Vahtra (ik 38901075716) pankrotimenetluses toimub 05.02.2015. a algusega kell 16.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Koosoleku päevakord: Pankrotimenetluse rahastamise ja pankrotimenetluse jätkamise otsustamine. Täiendav informatsioon haldurilt telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 79 lg 1 alusel.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Rodion Ovsijenko (ik 38710240275) pankrotimenetluses toimub 05.02.2015. a algusega kell 16.30 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Koosoleku päevakord: 1. Pankrotimenetluse rahastamise ja pankrotimenetluse jätkamise otsustamine. 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine.Täiendav informatsioon haldurilt telefonil 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 79 lg 1 ja § 172 lg 1 alusel.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. OÜ-le Kaevukeskus (registrikood 11868546) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5377 detsembrikuu käibedeklaratsiooni (KMD) tähtaegseks esitamiseks, hoiatusega rakendada tähtaegselt esitamata jätmise korral sunniraha esimesel korral 100 eurot iga esitamata deklaratsiooni kohta;
2. OÜ-le K.E.Teras (registrikood 11921080) 13.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3178 novembrikuu käibedeklaratsiooni (KMD) tähtaegseks esitamiseks, hoiatusega rakendada tähtaegselt esitamata jätmise korral sunniraha esimesel korral 100 eurot iga esitamata deklaratsiooni kohta;
3. OÜ-le K.E.Teras (registrikood 11921080) 21.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4973 detsembrikuu tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonide (TSD) tähtaegseks esitamiseks, hoiatusega rakendada tähtaegselt esitamata jätmise korral sunniraha esimesel korral 100 eurot iga esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Sober Marine OÜ-le (registrikood 12437564) 18.12.2014 otsuse nr 7.1-5/16017 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 19.12.2014. a. Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
2. Fashon Luxury Drinks OÜ-le (registrikood 12612820) 18.12.2014 otsuse nr 7.1-5/16012 isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks käibemaksuseaduse § 22 lg 3¹ alusel alates 19.12.2014. a. Otsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Otsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Vistacom OÜ-le (registrikood 11727128) 16.01.2015 korralduse nr 13-11/3786 maksuvõla tasumiseks summas 218,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Natalia Viks'ile (sünniaeg 21.03.1978) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127522 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Katrin Kumm'ile (sünniaeg 21.08.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124353 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Rita Kuusk'ile (sünniaeg 03.10.1954) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124743 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Sergei Kuznetsov'ile (sünniaeg 19.06.1990) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124089 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Eiko Kuusik'ule (sünniaeg 12.09.1961) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124185 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Priit Kõivotalu'le (sünniaeg 07.02.1973) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124783 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Marko Kullervo Kähönen'ile (sünniaeg 27.03.1965) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124348 maksuvõla tasumiseks summas 117,51 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Igor Kozljajev'ile (sünniaeg 14.06.1977) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127338 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Kristel Kärp'ile (sünniaeg 11.07.1983) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124370 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Virve Kurbel'ile (sünniaeg 02.04.1956) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124087 maksuvõla tasumiseks summas 172,27 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Kaupo Kurrik'ile (sünniaeg 08.03.1964) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124375 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Katrin Kumm'ile (sünniaeg 21.08.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124354 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Sergei Kurot¨kin'ile (sünniaeg 08.05.1965) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124374 maksuvõla tasumiseks summas 427,98 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Oleg Kuznetsov'ile (sünniaeg 04.01.1967) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124264 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Viljar Kalviste'le (sünniaeg 27.06.1988) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124347 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Merly Kaiste'le (sünniaeg 18.01.1974) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124301 maksuvõla tasumiseks summas 337,70 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Kaarel Kallasmaa'le (sünniaeg 10.04.1962) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124313 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Marko Kaljusaar'ele (sünniaeg 22.10.1979) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/123853 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Jaanus Kadarik'ule (sünniaeg 26.05.1963) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124340 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Ahto Kalda'le (sünniaeg 11.08.1982) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/123874 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Karli Kalda'le (sünniaeg 03.03.1973) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/123848 maksuvõla tasumiseks summas 269,94 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Reet Karotam'le (sünniaeg 22.02.1961) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124309 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. An¸ela Kala¨nikova'le (sünniaeg 07.07.1973) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124345 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Niina Kalikas'ele (sünniaeg 08.01.1955) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124325 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Deniss Kalat¨ov'ile (sünniaeg 23.01.1975) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124299 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Janek Kaljund'ile (sünniaeg 15.12.1977) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124646 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. Ines Kloren'ile (sünniaeg 21.07.1973) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124866 maksuvõla tasumiseks summas 912,77 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
27. Oleg Karpov'ile (sünniaeg 22.10.1972) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124341 maksuvõla tasumiseks summas 322,05 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
28. Riina Kalda'le (sünniaeg 17.12.1979) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124310 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
29. Yurii Kalyniuk'ile (sünniaeg 16.10.1972) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124342 maksuvõla tasumiseks summas 364,99 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
30. Natalja Kalat¨jova'le (sünniaeg 03.09.1963) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/123854 maksuvõla tasumiseks summas 327,52 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
31. Kuno Kõrvemaa'le (sünniaeg 01.08.1970) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124421 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
32. Anastasia Kuznetsova'le (sünniaeg 22.07.1987) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124262 maksuvõla tasumiseks summas 286,34 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
33. Oleg Kuznetsov'ile (sünniaeg 19.03.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124088 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
34. Silver Kingissepp'ale (sünniaeg 01.04.1964) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124833 maksuvõla tasumiseks summas 315,85 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
35. Eduard Kiriyakov'ile (sünniaeg 06.01.1980) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124829 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
36. Andrus Kingisepp'ale (sünniaeg 09.02.1971) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125546 maksuvõla tasumiseks summas 480,68 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
37. Oleg Klepikov'ile (sünniaeg 14.09.1964) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124863 maksuvõla tasumiseks summas 407,34 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
38. Kert Kits'ele (sünniaeg 19.02.1967) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124823 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
39. Igor Kadyrli'le (sünniaeg 27.12.1963) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/123843 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
40. Urmas Kikas'ele (sünniaeg 25.09.1959) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124559 maksuvõla tasumiseks summas 293,41 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
41. Ivar Kaup'ile (sünniaeg 20.05.1978) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124560 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
42. Taavi Kiis'ile (sünniaeg 02.08.1979) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124637 maksuvõla tasumiseks summas 316,81 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
43. Jana Kasemaa'le (sünniaeg 05.08.1978) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124747 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
44. Evely Kasemaa'le (sünniaeg 01.03.1977) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124753 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
45. Lizaveta Kasila'le (sünniaeg 25.07.1995) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124754 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
46. Juri Kazak'ile (sünniaeg 11.06.1957) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124946 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
47. Anders Kazantsev'ile (sünniaeg 22.12.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124948 maksuvõla tasumiseks summas 288,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
48. Aivar Kikkas'ele (sünniaeg 10.05.1965) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124953 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
49. Jurate Kiltinaviciene'le (sünniaeg 15.08.1957) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124955 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
50. Priit Kask'ile (sünniaeg 14.03.1983) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125016 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
51. Andres Karu'le (sünniaeg 05.06.1975) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125109 maksuvõla tasumiseks summas 477,77 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
52. Erkki Kripson'le (sünniaeg 24.09.1973) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127364 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
53. Aigi Koppel'ile (sünniaeg 06.05.1976) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127342 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
54. Kaili Krabi'le (sünniaeg 24.05.1957) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127320 maksuvõla tasumiseks summas 450.01 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
55. Oleg Kost'ile (sünniaeg 22.04.1986) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127343 maksuvõla tasumiseks summas 211.20 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
56. Tatiana Kovalchuk'ile (sünniaeg 03.08.1958) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127324 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
57. Rein Kruusmann'ile (sünniaeg 06.05.1960) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127325 maksuvõla tasumiseks summas 228.22 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
58. Ivan Kononenko'le (sünniaeg 26.11.1951) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127365 maksuvõla tasumiseks summas 186.59 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
59. Reelika Kruusement'ile (sünniaeg 15.03.1982) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127360 maksuvõla tasumiseks summas 216.78 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
60. Kuldar Kulev'ile (sünniaeg 18.03.1963) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127355 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
61. Zaza Kukava'le (sünniaeg 11.03.1966) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127351 maksuvõla tasumiseks summas 439.45 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
62. Aarne Koppel'ile (sünniaeg 05.04.1958) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127362 maksuvõla tasumiseks summas 477,77 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
63. Andrey Kozlov'ile (sünniaeg 29.05.1965) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127543 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
64. Tiit Krintal'ile (sünniaeg 24.02.1969) 23.12.2014 korralduse nr 13-11/127545 maksuvõla tasumiseks summas 243.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Veebiprojektid OÜ-le (registrikood 12441850) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3657 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Metsnine OÜ (pankrotis), registrikood 11689588, pankrotimenetluses toimub võlausaldajate üldkoosolek 06.02.2015. a algusega kell 12:00, asukohaga Tallinn, Lõõtsa 8a, A-torn, 3.korrus. Üldkoosoleku päevakord: 1) pankrotihalduri ülevaade menetlusest; 2) pankrotivara müügi otsustamine. Info tel 516 6303. Pankrotimenetluse teade avaldatakse PankrS § 79 alusel.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 21 lg 1 alusel alltoodud määruse resolutsiooni.
Pärnu Maakohus menetledes tsiviilasja nr 2-15-1288 määras 29.01.2015 võtta menetlusse võlgniku Goldmarine OÜ, registrikood 11520122, asukoht Pikk 26-M3 Pärnu, avaldus enese suhtes pankroti väljakuulutamiseks ja
nimetada ajutiseks halduriks Andrus Õnnik, (Lai 10 Pärnu, 80010), pankrotihalduri tunnistus nr 36 ja
ajutisel pankrotihalduril esitada 16.02.2015. a kohtule aruanne ülesannete täitmise kohta ning
arutada antud asja kohtuistungil 16.02.2015. a kell 09.00 Pärnu Maakohtus Pärnu kohtumajas Rüütli 19 kohtusaal nr 1.
Keelata võlgnikul oma vara võõrandamine ajutise pankrotihalduri loata (PankrS § 20 lg 1).
Peatada võlgniku vara suhtes täitemenetlus. (PankrS § 17 lg 3).
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 1 ja 4 alusel alltoodud kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas nr 2-14-61000:

Lõpetada Uno Seemen’i (isikukood 35611024935, surnud 19.05.2014. a) pärandvara suhtes algatatud pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

Vabastada Maie Klemmer ajutise halduri kohustustest.

Avaldada pankrotimenetluse lõpetamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määruse peale on õigus esitada määruskaebus Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Johannes Hendrikus Wientjes, isikukood 36412190055, pankrotimenetluses koostatud jaotusettepanekuga saab tutvuda aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Pankrotihalduribüroo Ennok OÜ, eelneval kokkuleppel halduriga tel 684 4400 või e-post info@cavere.ee. Vastuväiteid on võimalik esitada Harju Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest alates. Teade on avaldatud PankrS § 143 lg 5 alusel.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. ALAR VOOGLA'le (sünniaeg 28.02.1963) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127218 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Jekaterina So¨nikova'le (sünd 30.10.1987) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127059 maksuvõla tasumiseks summas 338,00 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Aleksandr Sopkin'ile (sünd 10.12.1950) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127051 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Toomas Sprivul'ile (sünd 2.01.1977) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127069 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Kadri Sooberg'ile (sünd 30.11.1976) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127045 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Sergei Smirnov'ile (sünd 31.07.1981) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127061 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Irina Smirnovskaja'le (sünd 22.05.1959) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127073 maksuvõla tasumiseks summas 315,79 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Viktoria Timofejeva'le (sünd 1.05.1989) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125501 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Eve Tilk'ale (sünd 16.12.1977) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125493 maksuvõla tasumiseks summas 273,81 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Anna Zgurovskaja'le (sünd 17.07.1982) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126467 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Vaiko Raudsepp'ale (sünd 11.06.1965) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126452 maksuvõla tasumiseks summas 369,55 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Triin Soontak'ile (sünd 21.12.1980) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127062 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Ove Tomberg'ile (sünd 14.08.1985) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124231 maksuvõla tasumiseks summas 325,68 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Ivar Toom'ile (sünd 5.02.1971) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124681 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Üllar Tamm'ele (sünd 28.02.1971) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127299 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Kert Haalen'ile (sünd 24.05.1990) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127290 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Henrik Hal'ile (sünd 6.03.1987) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127289 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Liivy Tambaum'ile (sünd 1.06.1961) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125325 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Jekaterina Taranenko'le (sünd 23.04.1959) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125321 maksuvõla tasumiseks summas 199,65 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Jelena Ganina'le (sünd 27.04.1962) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126249 maksuvõla tasumiseks summas 429,13 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Natalja Tetereva'le (sünd 11.01.1976) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125508 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Margus Galstjan'ile (sünd 5.05.1973) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126231 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Dmitrii Tcarev'ile (sünd 29.04.1947) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125510 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Tanel Gabt¨enko'le (sünd 1.06.1988) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126239 maksuvõla tasumiseks summas 128,21 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
24. Savo Tilk'ale (sünd 6.08.1961) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125476 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
25. Valentina Glu¨kova'le (sünd 22.11.1978) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126225 maksuvõla tasumiseks summas 257,31 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
26. Meelis Toim'ile (sünd 12.02.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124701 maksuvõla tasumiseks summas 328,34 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
27. Liidi Hudilainen'ile (sünd 23.12.1958) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126810 maksuvõla tasumiseks summas 411,12 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
28. Arvo Backtoft'ile (sünd 2.07.1946) 7.01.2015 korralduse nr 13-11/2041 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
29. Pavel Ulasevit¨'ile (sünd 19.02.1983) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125615 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
30. Sandra Jaanimets'ale (sünd 6.04.1987) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124501 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
31. Dina T¨istjakova'le (sünd 28.05.1979) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125605 maksuvõla tasumiseks summas 143,19 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
32. Ervin Soon'ele (sünd 7.06.1972) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127048 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 30.01.2015PankrotiteatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel alltoodud teate: Harju Maakohus 30.01.2015 kohtumäärusega määras rahuldada Swedbank AS-i avaldus OÜ Lõuna Park (registrikood 11275817, asukoht Tartu mnr 1 10145 TALLINN) pankroti väljakuulutamiseks.
Kuulutada välja OÜ Lõuna Park pankrot 30.01.2015. a kell 09.00.
Nimetada OÜ Lõuna Park pankrotihalduriks Indrek Lepsoo (asukoht Roseni 7 10111 TALLINN, telefon 664 5138, 509 7167, faks 664 5135, e-post: indrek@pankrotihaldur.ee).
Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 25.02.2015. a algusega kell 14.00 Tallinnas Kentmanni 13 asuvas Harju Maakohtu saalis nr 416.
Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
Määrusele võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu. Menetlusabi taotluse esitamine ei vabasta kaebuse tähtaegse esitamise nõudest.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 alusel alltoodud teate: Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja 29. jaanuari 2015. a määrusega tsiviilasjas nr 2-14-62892 võttis menetlusse Villu Oja (isikukood 37006172782, elukoht puudub, viimane registreeritud elukoht Jõgeva linn, e-post: ojavillu@hot.ee) avalduse tema enda pankroti väljakuulutamiseks ning algatas pankrotimenetluse. Kohus nimetas ajutiseks panktotihalduriks Küllike Miti (OÜ Õigusbüroo Faktootum, Õpetaja 9a Tartu, e-post: kyllike.mitt@haldur.just.ee). Kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks toimub 19. veebruaril 2015. a algusega kell 10.00 Jõgeva kohtumajas.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Mikhail Simtsov'i (ik 38705052224) pankrotimenetluses toimub 17.02.2015. a algusega kell 11.30 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
 30.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek (nõuete kaitsmise koosolek) Ivo Falk'i (ik 38306304717) pankrotimenetluses toimub 17.02.2015. a algusega kell 11.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Võlanõuete kaitsmine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda viie päeva jooksul enne koosolekut Väike-Ameerika 8-203, Tallinn, leppides selleks eelnevalt kokku pankrotihalduriga telefonil 509 7383 või 648 1156 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 100 lg 2 alusel ja § 172 lg 1 alusel.
 
02.02.2015Õiend
Parandatud on Ivo Falk'i isikukoodi, õige isikukood on 38306304717.
 
 29.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi Tarmo Küünal'ile (sünd 30.03.1985) 03.09.2014. a korralduse nr 9-1.4/35006 füüsilise isiku 2013. a tuludeklaratsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates ja hoiatuse sunniraha summas 50 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Haapsalu teenindusbüroos (Jaama 17, 90507 Haapsalu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 29.01.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel 29.01.2015 kell 16.00 määruse tsiviilasjas 2-14-61823 võlgniku Laili Randmaa pankrotiavalduse asjas alljärgnevalt:

Rahuldada võlgniku pankrotiavaldus ning kuulutada välja Laili Randmaa, isikukood 46806204211, pankrot.

Määrata Laili Randmaa pankrotihalduriks Andrus Õnnik, OÜ Pärnu Pinker Albert, asukoht Lai 10, Pärnu linn, pankrotihalduritunnistus nr 36, välja antud 22.06.2004.

Avaldada pankrotiteade Ametlikes Teadaannetes.

Võlausaldajad on kohustatud nõudeavaldustega hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates pankrotiteate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamise päevast, teatama haldurile kõigist oma nõuetest võlgniku vastu sõltumata nende tekkimise alusest ja nõude tähtajast. Kõik isikud on kohustatud teatama haldurile sama tähtaja jooksul ükskõik mis alusel nende valduses olevast võlgnikule kuuluvast varast, sealhulgas varalistest kohustustest võlgnikule. PankrS § 94 alusel esitada nõuetest teatamiseks haldurile kirjalik avaldus. Nõudeavalduses märgitakse nõude sisu, suurus, samuti see, kas nõue on tagatud pandiga; lisatakse tõendavad dokumendid. Mõjuval põhjusel mööda lastud nõude esitamise tähtaeg, kui nõue on esitatud enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, võib üldkoosolek võlausaldaja taotlusel ennistada (PankrS § 102). Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.

Määrata võlausaldajate esimene üldkoosolek 16. veebruariks 2015 kell 10.00 asukohaga Pärnu Maakohtus, Rüütli 19, Pärnu linnas, II korruse saalis nr 3.

Kohustada võlgnikku Laili Randmaad ilmuma nimetatud koosolekule võlgniku vande andmiseks, mitteilmumisel võib kohus tema suhtes kohaldada sundtoomist.

Edasikaebamise kord Määruse peale võivad võlgnik ja ajutine pankrotihaldur (temale määratud tasu osas) esitada 15 päeva jooksul arvates pankrotiteate avaldamisest määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 21 lg 1 alusel alltoodud määruse resolutsiooni.
Pärnu Maakohus menetledes tsiviilasja nr 2-15-1325 määras 29.01.2015 võtta menetlusse Tiia Konts' ja Kalev Konts' avaldus võlgniku Oliver Konts', sündinud 07.10.1984, surnud 24.02.2014, pärandvara pankrotimenetluse algatamiseks ja nimetada ajutiseks halduriks Andrus Õnnik, (Lai 10 Pärnu, 80010), pankrotihalduri tunnistus nr 36 ja
ajutisel halduril esitada 16.02.2015. a kohtule aruanne ülesannete täitmise kohta ning
arutada antud asja kohtuistungil 016.02.2015. a kell 09.30 Pärnu Maakohtus Rüütli 19 kohtusaal nr 1.
Keelata võlgniku pärandvara võõrandamine ajutise halduri loata (PankrS § 20 lg 1).
Peatada võlgniku pärandvara suhtes täitemenetlus. (PankrS § 17 lg 3).
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab ts.asjas nr 2-13-58456, Rünno Niitsalu (pankrotis) PankrS § 7 lg 1 ja § 29 lg 4 alusel alltoodud teate:
1. Lõpetada Rünno Niitsalu (isikukood 38305075217, elukoht: Kooli 11-2, Vajangu küla, 46002 Tamsalu vald, Lääne-Virumaa, e-post: rynno1020@hot.ee) pankrotimenetlus raugemisega pärast pankroti väljakuulutamist.
2. Pankrotimenetluses on II rahuldamisjärgus tunnustatud Maribel Niitsalu elatisenõue 8 454.44 eurot ja Lindorff Eesti AS-i nõue 9 059.97 eurot, kuid vahendite puudumise tõttu üldse ei ole võlausaldajatele raha välja makstud. Pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamisel elatise maksmise kohustus ei lõpe.
3. Vabastada Reet Relvik (pankrotis) Rünno Niitsalu pankrotihalduri kohustustest.
4. Määrata riigi vahenditest OÜ-le Reet Relviku Õigusbüroo (arveldusarve EE161010502001977002) pankrotihalduri tasu 397 eurot, millele lisandub käibemaks 79.40 eurot, kokku 476 (nelisada seitsekümmend kuus) eurot 40 senti.
5. Algatada Rünno Niitsalu kohustustest vabastamise menetlus ja määrata tema usaldusisikuks Liis Metsma (isikukood 49006084912, elukoht Kooli 11-2, Vajangu küla, 46002 Tamsalu vald, Lääne-Virumaa, e-post: metsma@mail.ee, liisukenekallikene@hot.ee, tel nr +37253435121).
6. Kohustada Rünno Niitsalu tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja, kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsima.
7. Kohustada Rünno Niitsalu viivitamatult teatama kohtule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti andma teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta.
8. Kohustada Liis Metsma ja Rünno Niitsalu üks kord aastas, iga aasta maikuu viimasel tööpäeval, esitama kohtule aruandeid Rünno Niitsalu tulude ning tuludest võlausaldajatele välja makstud summade kohta või mittemaksmise põhjuste kohta.
9. Võlgnikul on õigus jätta endale 25% töö- või teenistussuhtest või ettevõtlusest saadud tulust. Võlgnik ei pea üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet (PankrS § 173 lg 5). Pärimise teel saadu väärtusest on võlgnik kohustatud üle andma poole.

Edasikaebamise kord - Kohtumääruse peale võib esitada kohtumääruse määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse kättetoimetamisest.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-61665 Rahuldada OÜ Lexiter avaldus Lunaaria OÜ ajutise halduri nimetamiseks.
Peatada Lunaaria OÜ vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Lunaaria OÜ-l ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Nimetada Lunaaria OÜ (endine ärinimi Russian Helicopters OÜ; registrikood 11662649) ajutiseks pankrotihalduriks Sirje Tael (asukoht Tähe Õigusbüroo OÜ, Jaama 76, 50605 Tartu; telefon 740 7610, e-post sirje@stael.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 02.03.2015. a kell 11.00 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1, § 157 p2, § 158 lg 4 alusel järgmise teate:
Pärnu Maakohtu kohtunik Lea Pavelsoni 29.01.2015 kohtumääruse resolutsioon:
Resolutsioon
Lõpetada Peter Kalni¨kis'e (pankrotis) pankrotimenetlus raugemise tõttu, kuna pankrotivarast ei jätku massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks.
Vabastada pankrotihaldur Maie Klemmer Peter Kalni¨kis'e (pankrotis) halduri kohustustest.
Edasikaebamise kord
Määruse peale, millega kohus pankrotimenetluse lõpetab, võib võlgnik esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Rapla kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul, alates määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Kalle Juurik'u (ik 36509064910, surnud 14.04.2013. a) pärandvara pankrotimenetluses toimub 04.02.2015. a algusega kell 12.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: Jaotusettepaneku läbivaatamine ja kulude kinnitamine.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7 alusel.
 
 29.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Vadim Lindebaum'ile (sünd 17.08.1977) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125826 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Aili Lilienbach'ile (sünd 01.03.1960) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125959 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Svetlana Lipatova'le (sünd 08.07.1965) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125859 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Tarmo Laks'ile (sünd 12.07.1983) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125340 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Ene Lina'le (sünd 23.12.1962) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126940 maksuvõla tasumiseks summas 510,19 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Marit Lilienthal'ile (sünd 21.10.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125942 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Vladislav Logunov'ile (sünd 05.10.1964) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126046 maksuvõla tasumiseks summas 211,20 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Külli Linna'le (sünd 07.03.1987) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125858 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Katri Laas'ile (sünd 15.02.1984) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125029 maksuvõla tasumiseks summas 387,40 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Deana Lehes'ile (sünd 29.04.1976) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124651 maksuvõla tasumiseks summas 128,78 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Rait Lepik'ule (sünd 11.10.1981) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124663 maksuvõla tasumiseks summas 60,47 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Aivar Lepik'ule (sünd 11.12.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125067 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Aleksandr Leinonen'ile (sünd 08.03.1967) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125047 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Aune Läns'ile (sünd 04.05.1977) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125739 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
15. Auris Leppsaar'ele (sünd 15.09.1990) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125048 maksuvõla tasumiseks summas 119,68 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Oksana Lukina'le (sünd 11.03.1975) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125798 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Aleksandra Lebedeva'le (sünd 29.07.1985) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125059 maksuvõla tasumiseks summas 354,19 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Ande Liba'le (sünd 26.08.1960) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125044 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Andrus Lepp'ale (sünd 07.10.1966) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125053 maksuvõla tasumiseks summas 291,02 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
20. Ingmar Lätt'ile (sünd 11.07.1976) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125737 maksuvõla tasumiseks summas 202,08 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
21. Inge Lumiste'le (sünd 22.05.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125778 maksuvõla tasumiseks summas 81,79 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
22. Vjat¨eslav Lovjagin'ile (sünd 07.07.1989) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125779 maksuvõla tasumiseks summas 105,60 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
23. Aleksandr Leidla'le (sünd 07.07.1993) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124655 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 29.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Laumark OÜ-le (registrikood 12574054) 26.01.2015 korralduse nr 9-1.4/5827 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
2. Lipp OÜ-le (registrikood 12147044) 23.09.2014 korralduse nr 9-1.1/54147 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a juulikuu käibedeklaratsiooni tähtaegselt esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 29.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
OÜ-le Laserauto (registrikood 12281903) 14.01.2015 korralduse nr 13-11/2581 maksuvõla tasumiseks summas 7165,96 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 29.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. OÜ-le Heixer (registrikood 10978505) 20.10.2014 korralduse nr 9-1.1/59921 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a augustikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. Tamentor (registrikood 12532015) 13.10.2014 korralduse nr 9-1.1/58334 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a augustikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. Shaka OÜ-le (registrikood 12132149) 30.10.2014 korralduse nr 9-1.1/62584 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a augustikuu maksudeklaratsiooni vorm KMD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. Togwotee TPM OÜ-le (registrikood 11348321) 18.12.2014 korralduse nr 9-1.1/70265 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. ICF ehitustööde OÜ-le (registrikood 12257649) 14.01.2015 korralduse nr 9-1.1/3251 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest.
6. Scandinavian Consulting Group OÜ-le (registrikood 11929526) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3696 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
7. Rekola Group OÜ-le (registrikood 12162392) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3900 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
8. Home of Harmony OÜ-le (registrikood 12407818) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3958 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
9. Reinson & Partnerid Õigusbüroo (registrikood 11883876) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4023 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
10. SafEst OÜ-le (registrikood 11916908) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4268 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
11. Trade Goods Service OÜ-le (registrikood 12242895) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4370 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
12. Trading24-7 OÜ-le (registrikood 12583952) 19.01.2015 korralduse nr 9-1.1/4371 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a novembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD tähtajaks esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättesaamisest ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
13. Hotel Expert OÜ-le (registrikood 11425599) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4456 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
14. Tripify OÜ-le (registrikood 12627589) 20.01.2015 korralduse nr 9-1.4/4737 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 158 lg 4 ja § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 29.01.2015 kohtumäärusega määras lõpetada Anneli Meose (Meos, pankrotis, isikukood 47104295220) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist.
Vabastada Andrias Palmits Anneli Meose (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 29.01.2015PankrotiteatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 29. jaanuar 2015 kohtumäärusega kell 12:00 määras:
1. Kuulutada välja Erki Heimveli (isikukood 38402180331) pankrot.
2. Nimetada Erki Heimveli pankrotihalduriks Veli Kraavi (OÜ Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid, Tatari 25, 10116 Tallinn, e-post: kraaviab@kraaviab.ee, veli.kraavi@kraaviab.ee).
3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 26. veebruaril 2015. a, algusega kell 09.00. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni 13, 15 158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
5. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 4 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
6. Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
7. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
8. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
 
 29.01.2015PankrotiteatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 29. jaanuar 2015 kohtumäärusega kell 12:30 määras:
1. Kuulutada välja OÜ Morreks Ärigrupp (registrikood 10201580) pankrot.
2. Nimetada OÜ Morreks Ärigrupp (registrikood 10201580) pankrotihalduriks vandeadvokaat Veli Kraavi (OÜ Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid, Tatari 25, 10116 Tallinn, e-post: kraaviab@kraaviab.ee, veli.kraavi@kraaviab.ee).
3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 26. veebruar 2015. a, algusega kell 09.15. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni 13, 15 158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
5. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 4 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
6. Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
7. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
8. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
 
 29.01.2015PankrotiteatedPrindi
Käesolevaga avaldab Harju Maakohus teate pankrotiseaduse § 33 lg 1 alusel.
Harju Maakohus 29. jaanuar 2015 kohtumäärusega kell 12:45 määras:
1. Kuulutada välja Agae Kinnisvara OÜ (likvideerimisel, registrikood 10991865) pankrot.
2. Nimetada Agae Kinnisvara OÜ (likvideerimisel, registrikood 10991865) pankrotihalduriks vandeadvokaat Veli Kraavi (OÜ Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid, Tatari 25, 10116 Tallinn, e-post: kraaviab@kraaviab.ee, veli.kraavi@kraaviab.ee).
3. Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks 26. veebruar 2015. a, algusega kell 09.45. Üldkoosolek toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas (Harju Maakohus, Kentmanni 13, 15 158 Tallinn, V korrus, saal nr 518).
4. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast (PankrS § 93 lg 1). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3).
5. Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 4 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
6. Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
7. Võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
8. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1, § 30 lg 2 alusel alltoodud teate:
Määrata Ranel Brudeli (pankrotis, isikukood 38106254217 pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 2500 eurot ja selle maksmise tähtajaks võlgnikule, võlausaldajatele või kolmandatele isikutele 15 päeva väljaandes Ametlikud Teadaanded võimaluse teatamisest, mis tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole EE571010220229377229 SEB Pank AS-is, EE062200221059223099 Swedbank AS-is, EE513300333522160001 Danske Bank A/S Eesti filiaalis või EE221700017003510302 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Kohtule tuleb esitada pankrotimenetluse kulude ettemaksu laekumist kontrollida võimaldavad andmed (maksja nimi; käesoleva tsiviilasja number; arvelduskonto number, millelt ettemaks tasuti; ettemaksu tasumise kuupäev). Teade loetakse kättetoimetatuks viie päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumisest.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1, § 145 lg 5 alusel alltoodud teate:
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja 29.01.2015. a kohtumäärusega kinnitada Corvus Holding OÜ (pankrotis, registrikood 10997885, asukoht Soo tn 2, Tallinn) pankrotimenetluses 23.01.2015. a kohtule esitatud jaotusettepanek, tsiviilasjas 2-10-59104. Määruse peale, millega kohus on jaotusettepaneku kinnitanud, võib määruskaebuse esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest alates.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 21 lg 1 alusel: Kohus määras tsiviilasjas nr 2-14-61720 Rahuldada Sushi Kitty OÜ avaldus Sushi Cat Planet OÜ ajutise halduri nimetamiseks.
Peatada Sushi Cat Planet OÜ vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Keelata Sushi Cat Planet OÜ-l ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine.
Nimetada Sushi Cat Planet OÜ (Movingon OÜ, registrikood 12108292) ajutiseks pankrotihalduriks Sirje Tael (asukoht Tähe Õigusbüroo OÜ, Jaama 76, 50605 Tartu; telefon 740 7610, e-post sirje@stael.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks Harju Maakohtus 02.03.2015. a kell 11.30 saal 218 Kentmanni 13 Tallinn.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 30 lg 2 alusel 29.01.2015. a kohtumääruse resolutsiooni tsiviilasjas nr 2-14-59476:

1. Pärnu Maakohus teatab võimalusest maksta Raul Klandorf`i (isikukood 37311144917, registrijärgne elukoht Ravila 11-31 Türi Järva maakond, tegelik viibimiskoht teadmata) pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti 1800.00 (üks tuhat kaheksasada) eurot.

2. Tähtaeg punktis 1 nimetatud rahasumma (1800.00 eurot) tasumiseks on 20 päeva arvates teate ilmumisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Rahasumma tuleb maksta Rahandusministeeriumi kontole EE891010220034796011 SEB Pank või kontole EE932200221023778606 Swedbank või kontole EE403300333416110002 Danske Bank või kontole EE7011700017001577198 Nordea Bank, viitenumber 3100057277.

3. Maksedokument punktis 1 märgitud rahasumma tasumise kohta või maksedokumendil olevad andmed makse elektrooniliseks kontrollimiseks tuleb esitada punktis 1 märgitud tähtajaks Pärnu Maakohtu Paide kohtumajale (Tallinna 18 Paide, e-post pmkpaide.menetlus@kohus.ee).

4. Selgitada, et kui võlausaldajad või kolmandad isikud ei tasu Raul Klandorfi pankrotimenetluse kulude katteks määruse punktis 1 nimetatud rahasummat, lõpetab kohus Raul Klandorfi pankrotiavalduse menetlemise pankroti välja kuulutamata raugemise tõttu olenemata võlgniku maksejõuetusest.


EDASIKAEBAMISE KORD
Määrus ei ole kaevatav.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 157 ja § 163 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohtu 23.01.15 määrusega

1. Kinnitada Natalija T¨istogradova pärandvara (pankrotis, isikukood 47005300377) pankrotimenetluses lõpparuanne halduri poolt esitatud kujul ja lõpetada Natalija T¨istogradova pärandvara pankrotimenetlus.
2. Iga võlausaldaja tunnustatud nõude osa, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud:
Jrk nr - Võlausaldaja - Rahuldamata nõue (eurodes)
1. Swedbank AS 11 232,86
2. BIGBANK AS 5 930,96
3. Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu 13,51
4. Eesti Energia Aktsiaselts 902,40

4. Vabastada pankrotihaldur Rein Vaiksaar Natalija T¨istogradova pärandvara pankrotimenetluses pankrotihalduri ülesannete täitmisest.
5. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord
Määruse peale on võlgnikul õigus esitada määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättesaamisest.
Määruse peale on võlausaldajal õigus esitada määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättesaamisest juhul, kui ta menetluse lõpetamise avalduse vastu esitas vastavalt pankrotiseaduse § 161 lõikele 2 või § 163 lõikele 2 vastuväite.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kooskõlas Pankrotiseaduse § 145 lg 5 teatab Harju Maakohus, et 28.01.2015 määrusega tsiviilasjas 2-13-25401 määras kohus kinnitada ELTEMKO OÜ (pankrotis), rg-kood 11191078, pankrotimenetluses pankrotihaldur Oliver Ennok'i poolt esitatud jaotusettepanek.
 
 29.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. Veiniladu OÜ-le (registrikood 12394091) 15.01.2015 korralduse nr 9-1.4/3637 2014. a detsembrikuu maksudeklaratsiooni vorm TSD esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha 100 eurot rakendamise hoiatusega iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel alltoodud kohtumääruse.
Tartu Maakohtu 28.01.2015 kohtumäärusega lõpetada Toomas Kivivare (pankrotis; isikukood 35008142723) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti välja kuulutamist.
Vabastada pankrotihaldur Sirje Tael pankrotihalduri kohustustest Toomas Kivivare (pankrotis) pankrotimenetluses.
Jätta algatamata Toomas Kivivare (ik 35008142723) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamata jätmise osas võib määruskaebuse esitada võlgnik (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 3).
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 27.01.2015. a kohtumäärusega määrati: 1. Lõpetada Alesja Talalai (pankrotis, isikukood 47610043734) pankrotimenetlus pärast pankroti väljakuulutamist raugemise tõttu, kuna pankrotivarast ei jätku massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks.
2. Vabastada pankrotihaldur Robert Sprengk pankrotihalduri kohustustest Alesja Talalai (pankrotis) pankrotimenetluses.
3. Iga võlausaldaja tunnustatud nõude osa, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud:
Jrk nr - Võlausaldaja/esindaja - Tähtaegselt esitatud II järgu nõue - Rahuldatud osa - Rahuldamata osa
1 SEB Pank AS 49773,83 0 49773,83
2 Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal 671,84 0 671,84
3 Kohtutäitur Andrei Krek 6594,81 0 6594,81

Kokku 57040,48 0 57040,48
4. Võlgniku maksejõuetuse põhjuseks on muu asjaolu.
5. Määrata Alesja Talalai (pankrotis) pankrotihalduri Robert Sprengk tasuks 390 eurot, millele lisandub sotsiaalmaks 128,70 eurot ja halduri ülesannete täitmiseks tehtud kulutuste eest hüvitis 30 eurot.

6. Välja mõista võlgniku Alesja Talalai (pankrotis) pankrotivarast pankrotimenetluse kulud summas 30 (kolmkümmend) eurot ja pankrotihalduri tasu summas 274 (kakssada seitsekümmend neli) eurot ja 50 senti, millele lisandub sotsiaalmaks summas 90 (üheksakümmend) eurot ja 59 senti.

7. Rahuldada pankrotihalduri Robert Sprengk taotlus menetlusabi saamiseks. Riigi Tugiteenuste Keskusel hüvitada riigi vahendite arvelt pankrotihalduri tasu summas 115 (ükssada viisteist) eurot ja 50 senti, millele lisandub sotsiaalmaks summas 38,11 eurot, mida Riigi Tugiteenuste Keskusel tuleb maksta Robert Sprengk arveldusarvele nr EE802200001104921291 Swedbankas.
8. Algatada Alesja Talalai (isikukood 47610043734) suhtes võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.
Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses (PankrS § 175 lg 1, lg 11).
9. Jätta Alesja Talalai (pankrotis) võlgadest vabastamise menetluses usaldusisik nimetamata, kohustades võlgnikku Alesja Talalai täitma usaldusisiku ülesandeid.
10. Võlgniku täiendavad kohustused kohustustest vabastamise menetluse kestel on järgmised (PankrS § 173):
Võlgnik peab viivitamatult teatama kohtule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti andma kohtu nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta.
Võlgnik ei pea võlausaldajatele üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet. Täitemenetluse seadustiku (edaspidi TMS) § 132 lg 1 järgi sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust, mittearestitav summa suureneb iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus. TMS § 131 lg 1 p 1-11 järgi ei saa sissenõuet pöörata järgmistele sissetulekutele: riiklikud peretoetused; puudega inimese sotsiaaltoetus; sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses; kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 351 lõike 3 alusel makstav hüvitis; Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks; kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis; seadusel põhinev elatis; vanemahüvitis; rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis; riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses; vanglast vabanemise toetus.
Pärimise teel saadu väärtusest on võlgnik kohustatud poole võlausaldajatele üle andma.
Võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulust peab võlgnik 75% üle andma võlausaldajate nõuete rahuldamiseks üks kord aastas hiljemalt 15. detsembriks. Oma kohustuste täitmise kohta tuleb võlgnikul esitada kohtule aruanne hiljemalt iga aasta 31. detsembriks.
11. Määrus saata menetlusosalistele ning pärast määruse jõustumist ka Riigi Tugiteenuste Keskusele halduri tasu hüvitamiseks riigi vahenditest.
12. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise ja võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Edasikaebamise kord

Pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruse peale esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates võlgnik, samuti võlausaldaja, kui ta esitas menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite. Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise osas võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite vastavalt PankrS § 171 lg-le 1 (PankrS § 164 lg 1, 2, § 171 lg 4).

Menetlusabi osas võivad menetlusosalised ja Rahandusministeerium esitada määruskaebuse.
 
 29.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Natalja Kijari'le (sünd 02.12.1979) 17.12.2014 korralduse nr 9-1.4/ 51795 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos hoiatusega sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.
2. Urmas Laur'ile (sünd 15.04.1970) 17.12.2014 korralduse nr 9-1.4/ 51779 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamise päevast arvates koos hoiatusega sunniraha summas 60 eurot rakendamiseks korralduse mittetäitmise korral.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 29.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. BAUSTUFF OÜ-le (registrikood 12100089) 16.12.2014 korralduse 9-1.1/70180 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a oktoobrikuu maksudeklaratsioonide vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
2. BEST WORKWRS OÜ-le (registrikood 12022461) 16.10.2014 korralduse 9-1.1/59566 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a augustikuu maksudeklaratsioonide vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
3. BAULUX OÜ-le (registrikood 11666096) 12.11.2014 korralduse 9-1.1/63338 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a septembrikuu maksudeklaratsioonide vorm TSD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
4. BALTIC TIMBER UNION OÜ-le (registrikood 11494583) 27.10.2014 korralduse 9-1.1/61869 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a augustikuu maksudeklaratsioonide vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.
5. BALTIC CONSULTING MTÜ-le (registrikood 80128872) 25.11.2014 korralduse 9-1.1/66336 sunniraha 100 eurot tasumiseks 2014. a septembrikuu maksudeklaratsioonide vorm KMD esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha kuni 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise korral.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek Edgar Perle (ik 38508024914) pankrotimenetluses toimub 04.02.2015. a algusega kell 11.00 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: 1. Pankrotivara (sõiduauto Ford Mondeo Turnier) uue alghinna kinnitamine; 2. Usaldusisiku nimetamine PankrS § 172 lg 1 alusel ja talle tasu maksmise otsustamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7 ja PankrS § 172 lg 1 alusel.
 
 29.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate üldkoosolek OSAÜHING AISTING (pankrotis, rg-kood 10177751) pankrotimenetluses toimub 04.02.2015. a algusega kell 11.30 Väike-Ameerika 8-203, Tallinn. Päevakord: Pankrotivara (kinnistu kat.tunnusega 32216:004:0030) uue alghinna kinnitamine. Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonidel 648 1156 või 509 7383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee.
Kuulutus on avaldatud PankrS § 74 lg 7 alusel.
 
 28.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel.
Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi OÜ-le ZNT-Europe OÜ-le (registrikood 11921401) 13.01.2015 korralduse nr 9-1/0374 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Teenindusosakonna Jõhvi teenindusbüroole aadressil Rahu tn 3, 41599 Jõhvi kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 27.01.2015. a kohtumäärusega määrati: 1. Lõpetada OÜ SRD AUTOPESULA NARVA (likvideerimisel) (RK 11041137) pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kuna võlgnikul ei ole vara pankrotimenetluse kulude katteks ning ei ole võimalik vara tagasi võita ja tagasi nõuda, sealhulgas puudub võimalus esitada nõue juhtorgani liikme vastu ning ei võlgnik ise, võlausaldaja ega ka keegi kolmas isik ei maksnud pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud summat.

2. OÜ SRD AUTOPESULA NARVA (likvideerimisel) (RK 11041137) likvideerimine ja kustutamine registriosakonna äriregistrist teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Robert Sprengkile (IK 37303232721).

3. Likvideeritud OÜ SRD AUTOPESULA NARVA (likvideerimisel) dokumendid anda hoiule likvideerija Janno Malmile (IK 37307052235).

4. Välja mõista Robert Sprenkile ajutise pankrotihalduri tasu 325 eurot (millele lisandub sotsiaalmaks 107,25 eurot) ja kanda tasu Robert Sprengki pangakontole nr IBAN EE802200001104921291 Swedbank.

5. Vabastada ajutine pankrotihaldur Robert Sprengk OÜ SRD AUTOPESULA NARVA (likvideerimisel) (RK 11041137) pankrotimenetluses tema ülesannetest pärast OÜ SRD AUTOPESULA NARVA (likvideerimisel) registrist kustutamist.

6. Avaldada teade pankrotimenetluse raugemise tõttu lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded pankrotiseaduse § 29 lg 4 alusel.

Saata määrus menetlusosalistele, ajutisele haldurile, Tartu Maakohtu registriosakonnale ja Riigi Tugiteenuste Keskusele.


EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtumääruse peale pankrotimenetluse lõpetamise osas võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul käesoleva kohtumääruse kättesaamise päevale järgnevast päevast alates.

Kohtumääruse peale pankrotimenetluse lõpetamise osas võib määruskaebuse esitada ka võlausaldaja, määruskaebuse esitamise tähtaeg hakkab sellisel juhul kulgema pankrotimenetluse lõpetamise teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ajutise halduri tasu ja kulutuste hüvitamise osas võivad määruskaebuse esitada võlgnik ja ajutine haldur.

Määruskaebusi ei saa esitada viie kuu möödumisel määruse tegemisest.

Määruskaebuselt tuleb tasuda riigilõivu. Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 28.01.2015 määrusega kinnitati aktsiaselts Trans Ekspress (rk 10171797) (pankrotis) pankrotimenetluses pankrotihaldur Küllike Mitt'i esitatud jaotusettepanek (tsiviilasi nr 2-14-51730). Jaotusettepaneku kohta kohtule vastuväiteid ei esitatud. Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 7 lg 2 ja § 158 lg 6 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 28.01.2015 kohtumäärusega määras Ragnar Grupmann'i (Grupmann, pankrotis, isikukood 38409224917) pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 1000 eurot.
Teha ettepanek Ragnar Grupmanni (pankrotis) pankrotimenetlusest huvitatud isikutele (eelkõige võlausaldajatele) tasuda massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks deposiit 7 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest Rahandusministeeriumi kontole (nr EE571010220229377229 AS-is SEB Pank, nr EE513300333522160001 Danske Bank AS-i Eesti filiaalis, nr EE062200221059223099 Swedbank AS-is või EE221700017003510302 Nordea Pangas). Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida käesoleva tsiviilasja number. Kohtule tuleb samaks päevaks esitada maksekorraldus või deposiidi laekumist kontrollida võimaldavad andmed.
Määrus ei kuulu edasikaebamisele.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 158 lg 4 alusel 28.01.2015 määruse tsiviilasjas 2-06-35890 Stelling Kaubandus OÜ pankrotiavalduse asjas Inkomen Baltick OÜ suhtes alljärgnevalt:

Juhindudes PankrS § 157 p 2, § 158 lg 2, 4, § 164 lg 1, § 30 lg 4.

Lõpetada Inkomen Baltic OÜ (pankrotis, registrikood 11084276, registrijärgne asukoht Vana-Sauga 18-5, Pärnu) pankrotimenetlus pärast pankroti väljakuulutamist raugemise tõttu (PankrS § 158 lg 4).

Vabastada pankrotihaldur Sirje Tael Inkomen Baltic OÜ (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.

Kohtudeposiidis on 11286.- krooni/ 721,31 eurot (tasutud 20.02.2008. a).

Tagastada OÜ-le Stelling Kinnisvara (õiguseellane OÜ Stelling Kaubandus) kohtudeposiidist 20.02.2008. a tasutud rahast jääk summas 521,31 eurot Stelling Kinnisvara OÜ arvelduskontole Swedbank AS-s EE522200221027051154.

Määrus saata täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Avaldada pankrotimenetluse lõpetamise teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Määrus saata pankrotihaldurile, võlgnikule ja Tartu Maakohtu registriosakonnale, võlausaldajatele ning OÜ Stelling Kinnisvara ja Peep Lillemäele.

Edasikaebamise kord Määrusele on õigus esitada määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest alates. Määruskaebust ei saa esitada viie kuu möödumisel hagimenetluses või hagita menetluses määruse tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Määruse peale, millega kohus on algatanud võlgniku kohustustest vabastamise menetluse, võib määruskaebuse esitada võlausaldaja, kes on esitanud kohtule vastuväite. Võlausaldaja võib pankrotimenetluse lõpetamise määruse peale määruskaebuse esitada, kui ta menetluse lõpetamise avalduse vastu esitas vastuväite.
Seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 28.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et FINNOOA OÜ-le (registrikood 12177614) on tehtud 28.01.2015 kontrollakt nr 12.2-3/018218-10, täiendava maksusumma arvestamise kohta summas kokku 11 180,99 eurot. Kontrollaktile arvamuse või vastuväite esitamise tähtajaks on 26.02.2015.
Kontrollakti terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliametis aadressil Lõõtsa 8a, Tallinn või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Kontrollakt loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu ja Tolliamet (Lõõtsa 8a,15176 Tallinn) tegi:
1. Siim Sommer’ile (sünniaeg 26.11.1989) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.4/949 korralduse 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamisest arvates koos hoiatusega sunniraha tasumiseks summas 50 eurot.
2. Oleg Lindau’le (sünniaeg 24.08.1976) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.4/960 korralduse 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamisest arvates koos hoiatusega sunniraha tasumiseks summas 50 eurot.
3. Oleg T¨astin’ile (sünniaeg 14.04.1978) 08.01.2015 korralduse nr 9-1.4/968 korralduse 2013. a füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja dokumentide esitamiseks 10 päeva jooksul korralduse kättesaamisest arvates koos hoiatusega sunniraha tasumiseks summas 50 eurot.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu-ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Balti Betoon (pankrotis), registrikood 11718700, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

Osaühing Balti Betoon (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 13.02.2015 kell 14.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
OÜ TEET-AK (pankrotis), registrikood 10299997, pankrotihaldur Martin Krupp avaldab PankrS § 100 lg 4 alusel järgmise pankrotiteate:

OÜ TEET-AK (pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 13.02.2015 kell 15.00 aadressil Estonia pst 1, Tallinn, Cavere Õigusbüroo OÜ ruumides. Nõudeavalduste ja võimalike vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga tel 684 4400, info@cavere.ee.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pankrotihaldur Liina Nõmmik avaldab alljärgneva teate:
Tunnistada kehtetuks 23.01.2015. a avaldatud teade Ilona Josephson (pankrotis, isikukood 47502282224) pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega tutvumise kohta.
 
 28.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse Maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi KEYM ESTONIA OÜ-le (registrikood 11732999) 13.01.2015 korralduse nr 9-1/0326 dokumentide (ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid) ja teabe (ettevõtluse kontrollimiseks vajalikud seletused) esitamiseks Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroo aadressil Rahu 3, 41599 Jõhvi, kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates. Kui nõutud dokumente ei esitata tähtajaks kustutatakse isik käibemaksukohustuslaste registrist.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Jõhvi teenindusbüroos (Rahu 3, 41599 Jõhvi) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Pavel Butalov’ile (sünniaeg 04.09.1990) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/125995 maksuvõla tasumiseks summas 82,04 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
2. Andrei Brokan’ile (sünniaeg 16.10.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126020 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Svetlana Vassiljeva'le (sünniaeg 07.08.1975) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126421 maksuvõla tasumiseks summas 462.35 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Sergei Vassiljev'le (sünniaeg 19.09.1989) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126446 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Marek Valge'le (sünniaeg 04.02.1986) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126442 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Toomas Valgemäe'le (sünniaeg 26.07.1960) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126150 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Margus Vaino'le (sünniaeg 12.10.1978) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126181 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Raido Vaarmets'le (sünniaeg 09.12.1985) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126168 maksuvõla tasumiseks summas 162.17 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Toomas Vanari'le (sünniaeg 31.10.1969) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126445 maksuvõla tasumiseks summas 313.60 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Zoja Vald'le (sünniaeg 24.05.1976) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126161 maksuvõla tasumiseks summas 316.80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.


Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti Maksu- ja Tolliameti Tartu teenindusbüroos (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) või lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate 3.üldkoosolek Rekrum Eesti OÜ (12256236, pankrotis) pankrotimenetluses toimub 3.02.2015 kell 16.30 halduri büroos asukohaga Tallinn Roseni 7 (2.korrus). Päevakorras on vara müügi ja muude jooksvate küsimuste otsustamine. Info: andres.tootsman@haldur.just.ee või telefonil 501 8178. Teate avaldamise alus § 79 lg 4.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab PankrS § 17 lg 2 alusel alltoodud väljavõtte 28.01.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas 2-15-571

1. Võtta Harju Maakohtu menetlusse Harri Rumen'i avaldus TOP Installation OÜ, rg-kood 12251227, pankroti väljakuulutamiseks.
2. Asja arutamine toimub Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.
3. Nimetada ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Mari Männiko, vandeadvokaat (IK47210180373; AB Lextal, Rävala pst 4, Tallinn 10143; telnr +372 640 0250; e-post mari.manniko@lextal.ee).
4. Arutada pankrotiavaldust Harju Maakohtu istungil 17. veebruaril 2015. a kell 13.00 Tallinnas, Kentmanni 13.
5. Kohtuistungile kutsuda menetlusosalistena avaldaja, võlgnik ja ajutine pankrotihaldur.
6. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
7. Keelata võlgnikul ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta vara käsutada.
8. Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
- selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
- anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
- tagada võlgniku vara säilimine;
- anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
- vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist.
9. Ajutisel pankrotihalduril tegutseda pankrotimenetluse ettevalmistamisel PankrS § 22 lg 2-5 järgi ning esitada hiljemalt 13.02.2015. a kohtule kirjalik aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta, ühes märkusega selle kohta, kas maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu (ka elektrooniliselt aadressil: hmkkentmanni.menetlus@kohus.ee).
10. Avaldada Ametlikes Teadaannetes teade pankrotimenetluse algatamise ja kohtuistungi aja ja koha kohta.
11. Saata määrus avaldajale, võlgnikule, ajutisele haldurile ja Harju Maakohtu registriosakonnale.
Edasikaebamise kord
Ajutise pankrotihalduri nimetamise kohta võib võlgnik esitada Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 28. jaanuari 2015 kohtumäärusega määrati lõpetada METALLIKAUBANDUSE GRUPP OÜ, rg-kood 11608236, pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Likvideerida METALLIKAUBANDUSE GRUPP OÜ ja kustutada ta Tartu Maakohtu registriosakonna registrist. METALLIKAUBANDUSE GRUPP OÜ likvideerimine ja registrist kustutamine teha ülesandeks ajutisele pankrotihaldurile Maire Arm. Pärast METALLIKAUBANDUSE GRUPP OÜ kustutamist äriregistrist vabastada Maire Arm ajutise halduri kohustustest. Määrata METALLIKAUBANDUSE GRUPP OÜ dokumentide vastutavaks hoidjaks juhatuse liige Tõnu Martin (isikukood 36009150242). Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju maakohtu Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 29 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 28. jaanuari 2015 kohtumäärusega määrati lõpetada Palmi Sabsay (surnud 01.09.2014) pärandvara pankrotiavalduse menetlus, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Vabastada Raivo Piirla Palmi Sabsay pärandvara ajutise halduri kohustustest. Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kaudu.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Janek Kruve (isikukood 37302185224, pankrotis) pankrotimenetluses koostatud lõpparuandega saab tutvuda halduri büroos Rakveres, Laada 29, 10 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest, leppides aja kokku halduriga tel 513 4190. Vastuväiteid lõpparuandele saab esitada Viru Maakohtule 10 päeva jooksul teate avaldamisest. Teate avaldas haldur PankrS § 163 lg 1 alusel.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pavel Rumjantsev (isikukood 38703110253, surnud 08.01.2009) pärandvara pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 16.02.2015 kl 09:00 aadr Jõe 2, II korrus, Tallinn (OÜ Autente büroo). Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda Jõe 2, II korrus, Tallinn 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 502 6222. Teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 100 lg 4, avaldaja Jüri Truuts.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Valdek Napsep (isikukood 36508272745 surnud 29.09.2013) pärandvara pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 16.02.2015 kl 09:30 aadr Jõe 2, II korrus, Tallinn (OÜ Autente büroo). Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda Jõe 2, II korrus, Tallinn 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 502 6222. Teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 100 lg 4, avaldaja Jüri Truuts.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing ECOENGINEERING (registrikood 12000330, pankrotis) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 16.02.2015 kl 10:00 aadr Jõe 2, II korrus, Tallinn (OÜ Autente büroo). Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda Jõe 2, II korrus, Tallinn 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 502 6222. Teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 100 lg 4, avaldaja Jüri Truuts.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Dmitri Kustassoo (isikukood 36608280271, surmaaeg 02.11.2011) pärandvara pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 16.02.2015 kl 10:30 aadr Jõe 2, II korrus, Tallinn (OÜ Autente büroo). Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda Jõe 2, II korrus, Tallinn 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 502 6222. Teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 100 lg 4, avaldaja Jüri Truuts.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Osaühing Targa Maja Lahendused (pankrotis, registrikood 11524806) pankrotimenetluses toimub nõuete kaitsmise koosolek 16.02.2015 kl 11:00 aadr Jõe 2, II korrus, Tallinn (OÜ Autente büroo). Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda Jõe 2, II korrus, Tallinn 5 päeva jooksul enne koosoleku toimumist, leppides eelnevalt kokku pankrotihalduriga tel 502 6222. Teate avaldamise õiguslik alus on Pankrotiseaduse § 100 lg 4, avaldaja Jüri Truuts.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Kristina Toropova (pankrotis), pankrotihaldur teatab PankrS § 79 lg 4 alusel, et võlausaldajate üldkoosolek toimub 04.02.2015. a algusega kell 16.00 Advokaadibüroos Kraavi & Partnerid, Tatari 25, tuba 303, Tallinn 10116. Päevakord: kompromissi otsustamine Täiendav info telefonil 664 0620 või kraaviab@kraaviab.ee.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Avaldamise õiguslik alus: PankrS § 143
Irina Mitjuhhina (pankrotis) (sünd 10.04.1974), jaotusettepanekuga on võimalik tutvuda Tartus Jaama 76 D-korpus alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul tööpäevadel ETN kl 12:00-16:00 ja KR kl 08.00-12:00. Alates teate avaldamisest 10 päeva jooksul on võlausaldajatel võimalik jaotusettepanekule esitada vastuväide Harju Maakohtule.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus Kentmanni Kohtumaja avaldab vastavalt PankrS § 158 lg 4 teate.
Harju Maakohtu 27.01.2015 määrusega määrati lõpetada Vjat¨eslav Polaznikov’i (pankrotis) pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Vabastada Raivo Piirla Vjat¨eslav Polaznikov’i (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest. Kinnitada Vjat¨eslav Polaznikov’i (pankrotis) pankrotimenetluse kulud summas 72,75 eurot väljamaksmisega Õigusbüroo Edikte osaühingu (registrikood 10523526) arveldusarvele number EE2710100020519780001 AS-is SEB Pank, mille kaudu pankrotihaldur Raivo Piirla tegutseb. Algatada Vjat¨eslav Polaznikov’i (pankrotis) kohustustest vabastamise menetlus. Nimetada Vjat¨eslav Polaznikov’i (pankrotis) usaldusisikuks Sergei ¦arov (isikukood 38906260249, elukoht Aia 13-27, 76102 Rummu alevik, Vasalemma vald, Harju maakond; telefon 5800 3023) ja kohustada teda täitma usaldusisiku kohustusi: Usaldusisik peab võlgniku tööandjale vms tasude maksmiseks kohustatud isikutele teatama, et pankrotiseaduse § 173 lg 3 alusel on võlgniku tasu nõuded loovutatud talle ning võlgnikule väljamaksmisele kuuluvad summas tuleb kanda usaldusisiku selleks eraldi (oma varast eraldi) avatud kontole. PankrS § 173 lg 4 alusel peab usaldusisik võlgniku tulust võlgnikule üle andma 25 protsenti. PankrS § 172 lg 2 kohaselt peab usaldusisik võlgnikult saadud maksed hoidma oma varast eraldi ja need vastavalt jaotusettepanekus ettenähtud jaotistele üks kord aastas võlausaldajatele välja maksma - Võlausaldajale Riigi Tugiteenuste Keskus üks kord aastas tehtavad väljamaksed tuleb kanda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, viitenumbriga 2800049777 AS-is SEB Pank; Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, viitenumbriga 2800049777 Swedbank AS-is või Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002, viitenumbriga 2800049777 Danske Bank AS Eesti filiaalis.Usaldusisik on kohustatud kohtule võlgniku kohustustest vabastamise menetluse lõpuks esitama aruande. Avaldada teade pankrotimenetluse lõpetamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.01.2015PankrotiteatedPrindi
Viru Maakohtu Narva kohtumaja 19.01.2015. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-62965 määrati:
1. Välja kuulutada OÜ Chrisman-Tex (registrikood 12026789) pankrot 19. jaanuaril 2015 kell 16.00.
2. Nimetada OÜ Chrisman-Tex pankrotihalduriks Ly Müürsoo (isikukood 46208220284; pankrotihalduri tunnistus nr 80).
3. Viia läbi OÜ Chrisman-Tex võlausaldajate esimene üldkoosolek 26. veebruaril 2015 kell 15.00 Viru Maakohtu Narva kohtumaja saalis nr 5.
4. OÜ Chrisman-Tex võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul esimese pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest OÜ Chrisman-Tex vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast nimetatud tähtaja möödumist, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Nõuet ei saa esitada pärast seda, kui jaotusettepanek on esitatud kohtule kinnitamiseks. Nõude esitamise tähtaja ennistamine ei ole vajalik pandiga tagatud nõude puhul. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Kuni nõuete kaitsmiseni määrab iga võlausaldaja häälte arvu haldur tema käsutuses olevate dokumentide alusel. Võlausaldaja peab tema häälte arvu määramise aluseks olevad dokumendid esitama haldurile hiljemalt kolm tööpäeva enne üldkoosolekut.
5. Kohustada OÜ Chrisman-Tex (pankrotis) juhatuse liiget Oleg Preobra¸enski kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged, ning vande andmiseks ilmuma 26. veebruaril 2015 kell 14.30 Viru Maakohtu Narva kohtumajja (asukohaga 1. Mai tn 2, saal nr 5, Narva linn).
6. Oleg Preobra¸enski ei tohi kohtu loata pärast pankroti väljakuulutamist ning enne vande andmist Eestist lahkuda (PankrS § 88).
7. Jätta kehtima enne pankroti väljakuulutamist kohaldatud hagi tagamise abinõud.
8. Avaldada viivitamatult pankrotimääruse kohta teadaanne väljaandes Ametlikud Teadaanded. Pankrotiteates märkida pankroti välja kuulutanud kohtu nimi, otsuse tegemise kuupäev ja kellaaeg, andmed võlgniku ja halduri kohta, ettepanek võlausaldajatele oma nõuete esitamiseks ja nõuete esitamise tähtaeg, nõude tähtaegselt esitamata jätmise tagajärjed ning võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ja et võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.
9. Jätta kõik menetluskulud täies ulatuses OÜ Chrisman-Tex kanda.
10. Määrata ajutise halduri tasu suuruseks 900 (üheksasada) eurot ja kinnitada ajutise halduri kulutuste hüvitiseks 100 (ükssada) eurot, kokku 1 000 eurot, millele lisandub käibemaks 200 eurot.
11. Ajutise halduri tasu ja ajutise halduri kulutuste hüvitis koos käibemaksuga (kokku summas 1 200 eurot) välja mõista OÜ Chrisman-Tex (pankrotis) pankrotivarast ja kanda OÜ Sentire MK (reg.-kood 10539935) arvelduskontole nr EE452200221011718199 Swedbank AS-s üle.
12. Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.
13. Saata kohtumäärus Tartu Maakohtu registriosakonnale, pankrotihaldurile ja võlgniku lepingulisele esindajale ja toimetada võlgnikule isiklikult kätte.

Kohtu hoiatus: Oleg Preobra¸enski poolt kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise tagamiseks võib kohus teda trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti, kui võlgnik takistab pankrotimenetlust.

EDASIKAEBAMISE TÄHTAEG JA KORD

Määrusele võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates. Määruskaebust ei saa esitada peale viie kuu möödumist määruse tegemisest arvates. Määruskaebuse esitaja peab tasuma riigilõiv.

Kohus selgitab, et vastavalt TsMS § 187 lg-le 6 peab menetlusabi taotlemise korral menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist.
 
 28.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et ReleWest OÜ-le (registrikood 12383511) on tehtud 19.01.2015 maksuotsus nr 12.2-3/027380-6, millega vähendati juuli 2014 sisendkäibemaksu summas 446 690,34 eurot, august 2014 sisendkäibemaksu
158 087,43 eurot ja september 2014 sisendkäibemaksu 103 019,51 eurot. Perioodi juuli 2014 eest määrati tasumisele kuuluvat käibemaksu summas 446 752,66 eurot, august 2014 eest 158 128,43 eurot ja september 2014 eest 103 137,51 eurot. Maksuotsusega määratud summa tuleb tasuda 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates. Maksuotsuse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti vastuvõtuajal lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Maksuotsus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) teatab, et tegi Anette Teras'ele (sünd 31.05.1993) 27.01.2015 korralduse nr 12.2-3/027892-5-2 teabe andmiseks ja dokumentide esitamiseks. Korraldus kuulub täitmisele 09.02.2015 kell 10.00 Maksu- ja Tolliametis aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle resolutiivosa avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:

1. Paul Wyndham Williams-Kallio'le (sünniaeg 17.05.1976) 06.01.2015 korralduse nr 13-11/1073 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.

Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolek pankrotivõlgnik Ennu Nõmme, isikukood 35510144914, pankrotimenetluses toimub 13.02.2015. a kl 12.00 pankrotihalduri ruumides aadressil Kotzebue 9 Tallinn.
Päevakord:
1. Nõuete kaitsmine
2. Pankrotimenetluses tehtud kulutuste ja halduri tasu kinnitamise otsustamine
3. Usaldusisiku nimetamise otsustamine
Nõudeavalduste ja vastuväidetega saab tutvuda samal aadressil viie päeva jooksul enne koosolekut eelneval kokkuleppel tel 505 4013 või peeter.sepper@haldur.eu.
Teade on avaldatud PankrS § 100 lg 4 alusel.
 
 28.01.2015PankrotiteatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 33 lg 1 alusel alltoodud väljavõtte 27.01.2015. a kohtumääruse resolutsioonist tsiviilasjas 2-15-490

1. Rahuldada võlgniku Erki Elmiku avaldus.
2. Kuulutada välja Erki Elmik'u (isikukood 38309044710) pankrot 27. jaanuar 2015. a kell 14:30.
3. Pankrotihalduriks nimetada Andrus Õnnik (OÜ Pärnu Pinker Albert registrikood 10356838, mobiiltelefon 501 1556, faks 443 1313, e-post: pinker@hot.ee, pankrotihalduri tunnistus nr 36).
4. Kohustada võlgnikku Erki Elmik'ut andma võlgniku vanne 16. veebruaril 2015. a kell 13.15 Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas (Haapsalu Sadama 21, saal nr 1).
5. Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 16. veebruaril 2015. a kell 13:30 Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas (Haapsalu Sadama 21, saal nr 1)
6. Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Sama tähtaja jooksul on kohustatud kõik isikud, kelle valduses on ükskõik mis alusel võlgniku vara, teatama sellest haldurile. Kui nõue esitatakse pärast nimetatud tähtaja möödumist ning võlausaldajate üldkoosolek nõude esitamise tähtaega ei ennista, siis võetakse nõue vastavalt PankrS § 102 lg 2 kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Pankrotivõlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist võib pärast pankroti väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
7. Enne pankroti väljakuulutamist kohaldatud hagi tagamise abinõud jäävad kehtima.
8. Avaldada pankrotimääruse kohta viivitamata teade väljaandes Ametlikud Teadaanded PankrS 33 lg 1 alusel (pankrotiteade).

Edasikaebamise kord
Pankrotimäärus kulub viivitamatule täitmisele.
Määruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest.
 
 28.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja avaldab PankrS § 145 lg 5 alusel alltoodud väljavõtte 27.01.2015. a kohtumääruse resolutsioonist:

Kinnitada tsiviilasjas nr 2-14-55408 halduri esitatud jaotusettepanek Maie ¦t¨epkin'i (isikukood 45401254719, surnud 02.02.2013. a) pärandvara pankrotimenetluses.

Edasikaebe kord
Käesolevale määrusele võib esitada võlgnik või jaotusettepaneku peale vastuväite esitanud võlausaldaja määruskaebuse 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja kaudu.
 
 27.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 12.11.2014. a määrusega algatas Danske Bank A/S avalduse alusel Aleksandr Neda¨kovski (isikukood 37101310355) pankrotimenetluse, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi 09.12.2014. a kell 10.15, mis seoses kohtuniku haigestumisega lükati edasi ja uueks istungi ajaks määrati 29.01.2015. a kell 10.15.
Kohus teatab, et kohtuniku jätkuvalt haiguslehel viibimisega lükkub 29.01.2015. a kell 10.15 määratud istung tsiviilasjas nr 2-14-56601 edasi.
 
 27.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 27.01.2015 määrusega kinnitati Maksin Fedorintsik (38210120256) pankrotimenetluses pankrotihaldur Sirje Tael esitatud jaotusettepanek (tsiviilasi nr 2-14-5429). Määruse peale võivad võlgnik ja jaotusettepanekule vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse kirjalikult Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 27.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud 27.01.2015. a kohtumääruse resolutsiooni tsiviilasjas nr 2-09-43474:
Kinnitada aktsiaselts Kolle (registrikood 10049510, pankrotis) pankrotimenetluse lõpparuanne ja lõpetada pankrotimenetlus.
Tunnustatud nõudega võlausaldajatel jäi raha saamata järgmiselt:
Jrk nr - Võlausaldaja - Tunnustatud nõue eurodes - Rahuldamata nõue
eurodes - Järk
1 Swedbank AS 961 035,24 553 598.48 I
2 Swedbank Liising AS 13 190,21 13 190.21 II
3 AS SEB Liising 65 178,06 65 178.06 II
4 Maksu- ja Tolliamet 239 999,30 239 999.30 II
5 OÜ Galdmar 6450,16 6450.16 II
6 Tallinna Äripanga AS 428 257,64 351 557.64 I
7 Aktsiaselts Overall Eesti 182,60 182.60 II
8 Alpha Consulting OÜ 54 200,02 53 905.37 II
9 Kristmet OÜ 22 920,00 22 920 II
10 AS Windoor 17 122,44 17 122.44 II
11 SIA Latsteel 916 874,98 916 874.98 II
12 Danske Bank AS Eesti filiaal 11 521 978,00 10 240 222.23 II
13 AB bankas "SNORAS" 4 021 549,03 4 021 549.03 II
14 Nordea Bank Finland Plc Läti filiaal 25 169 167,30 5 369 025.86 I
19 800 141.44 II
15 Versobank AS (endine Marfin Pank Eesti AS) 76 699,86 76 699.86 II
16 Kai Konstruktor AS 22 036,48 10 136.48 I
17 Zoja Geller 165 374,33 165 374.33 II
18 Zoja Geller 2130,88 2130.88 II
19 Samvel Tsobanjan 103 480,76 103 480.76 II
20 AS SEB Pank 10 193 408.34 10 137 992.94 I
21 Töötajate koondnõue 129 542,14 129 542.14 II
22 Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv 156 878,49 156 878.49 II
23 Andres Maddison 39 820,41 39 603.93 II
24 Aktsiaselts Eesti Krediidipank 191 734,95 191 734.95 II
25 Osaühing Fortuline 208,10 208.10 II
26 Aktsiaselts Sillamäe SEJ 2400,71 2400.71 II
27 KPMG Baltics OÜ 8672,81 8672.81 II
28 AS Redgate Capital 1192,34 1192.34 II
29 Eden Spring 41,54 41.54 II
30 Nardaq OMX 1534,77 1534.77 II
31 OÜ Alvera Consult 11 312,36 11 312.36 II
32 AS G4S Eesti 30,87 30.87 II
33 Eesti Energia AS 441,12 441.12 II
34 AS Pirser 2452,48 2452.48 II
35 Nordea Finance Estonia AB 43 848,82 43 848.82 II
36 AS Talot 17 085,18 17 085.18 II
37 Siemens Financial Services AB Eesti filiaal 3271,51 3271.51 II
38 Advokaadibüroo Hansa Law Offices 1106,12 1100.11 II
39 AS DnB Nord Banka 2 202 027,47 1 400 291.16 I ja II
40 OÜ Liivimaa Investeeringud 16 058,44 16 058.44 II
41 Elion Ettevõtted AS 2612,32 2612.32 II
42 K-Projekt AS 198,32 193.32 III
KOKKU 56 768 528.82 54 199 246.14

Vabastada pankrotihaldur Andres Alaver AS Kolle (pankrotis) halduri kohustustes peale äriühingu registrist kustutamist.
Kinnitada AS Kolle (pankrotis) pankrotimenetluses väljamakstud halduri vajalikud ja põhjendatud kulud vastavalt lõpparuandes kajastatule.

Kinnitada AS Kolle (pankrotis) pankrotihalduri Andres Alaveri lõplikuks tasuks 38 597.31 eurot, millest on esialgse tasuna välja makstud 26 911.53 eurot ning kuulub täiendava tasuna väljamaksmisele 11 686.78 eurot.

Täiendav tasu koos käibemaksuga (kokku 14 022.94) eurot määrata tasumisele Advokaadibüroole Alaver ja Partnerid OÜ, mille kaudu haldur tegutseb.

Määrata AS Kolle dokumentide hoidjaks Arcival Grupp OÜ (10893401, asukoht: Harku vald, Rannamõisa küla, Raja Keskus 5).

Edasikaebamise kord Käesoleva määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja kaudu.
 
 27.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate.
Tartu Maakohtu 27.01.2015 määrusega kinnitati Elve Kroonmäe (pankrotis) isikukood: 46201176510 pankrotimenetluses pankrotihaldur Sirje Tael esitatud jaotusettepanek (tsiviilasi nr 2-14-51239). Määruse peale võivad võlgnik ja jaotusettepanekule vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse kirjalikult Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest alates.
 
 27.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 03.10.2014. a määrusega võttis menetlusse Tallinna linna Tallinna Linnavalitsuse kaudu avalduse Gennadi Bulah (surnud, isikukood 35308100220) pärandvara pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et kohtuniku jätkuvalt haiguslehel viibimisega lükkub 29.01.2015. a kell 11.30 määratud istung tsiviilasjas nr 2-14-57441 edasi.
 
 27.01.2015PankrotiteatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 7 lg 1 ja § 33 lg 1 alusel alltoodud teate.
Tartu Maakohtu 27.01.2015 kohtumäärusega määrati välja kuulutada PROTEKO OÜ (regkood 12365343) pankrot 27.01.2015 kell 16:00.
Kohtumäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7).
Nimetada PROTEKO OÜ pankrotihalduriks Margo Normann.
Võlausaldajate esimene üldkoosolek pidada 13.02.2015 kell 14:00 Viljandi kohtumajas (PankrS § 31 lg 5).
Võlausaldajatel on õigus ja kohustus kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatada haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1).


Edasikaebamise kord ja tähtaeg
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes avaldamisest.
 
 27.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 12.11.2014. a määrusega algatas Reio Green avalduse alusel Lauri Nigula (isikukood 38203172720) pankrotimenetluse, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi 09.12.2014. a kell 10.00, mis seoses kohtuniku haigestumisega lükati edasi ja uueks istungi ajaks määrati 29.01.2015. a kell 10.00.
Kohus teatab, et kohtuniku jätkuvalt haiguslehel viibimisega lükkub 29.01.2015. a kell 10.00 määratud istung tsiviilasjas nr 2-14-56223 edasi.
 
 27.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate: Harju Maakohus oma 03.10.2014. a määrusega võttis menetlusse Hannes Savest'i (isikukood 37602240281) avalduse pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohus teatab, et kohtuniku jätkuvalt haiguslehel viibimisega lükkub 29.01.2015. a kell 11.15 määratud istung tsiviilasjas nr 2-14-58288 edasi.
 
 27.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohtu 03.10.2014. a määrusega algatati Zibert's Brewery Subsidiary of Obolon JSC avalduse alusel Osaühing STANLEY JOOGID (registrikood 11175323) pankrotimenetlus, nimetati ajutine pankrotihaldur ning määrati kohtuistung, mis seoses kohtuniku haigestumisega on korduvalt edasi lükatud.
Kohtuniku jätkuvalt haiguslehel viibimisega lükkub 29.01.2015. a kell 11.00 määratud istung edasi.
 
 27.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate.
Harju Maakohtu 27.01.2015. a määrusega määrati algatada Aleksandr Kozintsev (isikukood 35901010847) pankrotimenetlus ja nimetada Aleksandr Kozintsev-i ajutiseks pankrotihalduriks Andres Tootsman (asukoht Roseni 7, Tallinn; e-post: andres.tootsman@haldur.just.ee).
Määrata kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks 17.02.2015. a kell 15:00 Harju Maakohtu Kentmanni Kohtumaja aadressil Kentmanni 13 III korrus saal 317. Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutamine. Peatada võlgniku vara suhtes toimuv sundtäitmine.
Ajutise pankrotihalduri nimetamise ja pankrotiavalduse tagamise kohta tehtud kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruse teinud kohtu kaudu Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse talle teatavaks tegemise päevast.
 
 27.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rüütli kohtumaja avaldab Pankrotiseaduse § 17 lg 2 ja § 21 lg 1 alusel alltoodud teate:

Pärnu Maakohtu Rüütli kohtumaja 27.01.2015 kohtumääruse resolutsioon:
Võtta Ronny Richardus Johannes Herman Jansen'i pankrotiavaldus menetlusse.
Nimetada Ronny Richardus Johannes Herman Jansen'i (isikukood 36805290018) ajutiseks pankrotihalduriks Andrus Õnnik, pankotihalduri tunnistus nr 36, OÜ Pärnu Pinker Albert, Lai tn 10, Pärnu linn, tel/fax 443 1313, e-post: pinker@hot.ee.
Arutada asja kohtuistungil 16. veebruaril 2015. a kell 9.00 Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajas (Rüütli 19, II korrus, saal nr 2). Keelata Ronny Richardus Johannes Herman Jansen'i varade käsutamine ajutise pankrotihalduri nõusolekuta.
Peatada Ronny Richardus Johannes Herman Jansen'i vara suhtes toimuvad täitemenetlused.
Avaldada pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha kohta ning käsutuskeelu kohaldamise kohta teade väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Saata määrus sundtäitmise peatamise osas kohtutäitur Tarvi Söömer'ile (e-post: Tarvi.Soomer@taitur.just.ee).
 
 27.01.2015Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohus avaldab Pankrotiseaduse § 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus oma 12.11.2014. a määrusega võttis menetlusse Boriss Hod¸ajev (isikukood 35303142239) avaldus pankroti väljakuulutamiseks, nimetas ajutise pankrotihalduri ning määras kohtuistungi 09.12.2014. a kell 10.30, mis seoses kohtuniku haigestumisega lükati edasi ja uueks istungi ajaks määrati 29.01.2015. a kell 10.30.
Kohtuniku jätkuvalt haiguslehel viibimisega lükkub 29.01.2015. a kell 10.30 määratud istung tsiviilasjas nr 2-14-59119 edasi.
 
 27.01.2015Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:
1. Inna Rudõka'le (sünd 10.08.1967) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124202 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Marika Raud'ile (sünd 22.11.1974) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127128 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Imre Saareleht'ile (sünd 16.07.1984) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126856 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Ranno Rannaste'le (sünd 1.07.1980) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127118 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Aleksei Sepp'ile (sünd 1.06.1982) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126770 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
6. Argo Sepp'ale (sünd 23.12.1968) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126773 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Eha Sermat'ile (sünd 7.08.1957) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/126774 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Aleksei Savva'le (sünd 21.07.1973) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/127154 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Alexander Rezchikov'ile (sünd 22.07.1957) 22.12.2014 korralduse nr 13-11/124053 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Adel Hashim Rashid Al-Mushahidi'le (sünd 1.09.1939) 7.01.2015 korralduse nr 13-11/1878 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Ala Katina'le (sünd 16.04.1981) 7.01.2015 korralduse nr 13-11/1938 maksuvõla tasumiseks sum