AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood () - ()  
Leitud kirjeid kokku: 2
Kuvan: 1-1000


 28.01.2015TäitekutsedPrindi

Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, kelle büroo asub Lauteri 5 Tallinnas, edastab täitmisteate lähtuvalt TMS § 10 lg 2 järgmistele võlgnikele täiteasjades nr:

Täiteasja nr - Võlgniku perekonnanimi, eesnimi - Isikukood/registrikood - Sissenõudja - Võla suurus
022/2014/8061 Lääts Anna 49010212769. Sissenõudja Politsei- ja Piirivalveamet, võlasumma koos täitekuludega 49.76 eurot.
022/2015/348 Sevastiyanov Igor 36102280270. Sissenõudja Politsei- ja Piirivalveamet, võlasumma koos täitekuludega 109.76 eurot.
022/2015/351 Kapantina Valeria 49105080367. Sissenõudja Tartu Linnavalitsus, võlasumma koos täitekuludega 53.76 eurot.
022/2015/353 Sladkova Jevgenia 48110280301. Sissenõudja Tallinna linn (Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kaudu), võlasumma koos täitekuludega 57.76 eurot.
022/2014/8003 Lepik Andres 35402230213. Sissenõudja Politsei- ja Piirivalveamet, võlasumma koos täitekuludega 184.76 eurot.
022/2014/7303 Tammemägi Meelis 37807070255. Sissenõudja Politsei- ja Piirivalveamet, võlasumma koos täitekuludega 361.96 eurot.
022/2014/7349 Tiitto Mikk 37908070394. Sissenõudja Politsei- ja Piirivalveamet, võlasumma koos täitekuludega 225.76 eurot.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täita täitedokument vabatahtlikult. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate kättetoimetamise päevast arvates. Täitemenetluse seadustiku § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest. Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituriseaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik. Vastavalt täitemenetluse seadustiku § 38 lg-le 3, kui täitedokumendi kohaselt on võlgnikeks solidaarvõlgnikud, vastutavad nad täitekulude tasumise eest solidaarselt. Kui täitedokument täidetakse enne täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, võib võlgnikult nõuda menetluse põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust.

Kui olete täitedokumendist tuleneva nõude tasunud enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis palun esitage kohtutäiturile tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi täitmine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga võib võlgnik taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist, selleks palume võlgnikul ühendust võtta kohtutäituribürooga tel teel 684 0620 või e-posti teel elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee. Palun teavitage esimesel võimalusel kohtutäiturit Teie ülalpidamisel olevatest isikutest või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on toodud täitemenetluse seadustiku §-s 131.

Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib esitada kohtutäiturile kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul selle saamisest ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäituri otsuse peale võib 10 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. Kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib kohustatud isik esitada kaebuse kohtutäituri büroo asukohajärgsele maakohtule ühe kuu jooksul kohtutäituri otsuse esitamisest arvates.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda kohtutäitur Elin Vilippus ametialasele arvelduskontole nr EE461010010146241017 AS-s SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse palun märkida täiteasja number ja võlgniku nimi.
 
 22.01.2015TäitekutsedPrindi

Harju tööpiirkonna kohtutäitur Urmas Tärno, kelle büroo asub Kaupmehe 14-41, Tallinn (tel 683 5500, faks 683 5501, e-post urmas.tarno@taitur.just.ee), edastab täitmisteated lähtuvalt TMS § 10 lg 2 alljärgnevatele isikutele:
Jrk.nr - Toimiku nr - Võlgnik: Perenimi Eesnimi - Isikukood/rg-nr - Sissenõudja - Nõude summa koos täiturikuludega
1. 052/2014/1423 LAKS TARMO 38307120300 TALLINNA LINNAVALITSUS (TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMETI kaudu) 57,76
2. 052/2014/1436 AR & KO OÜ 12025092 KEILA ALUSHARIDUSE OÜ 1059,1
3. 052/2014/1491 SKVORESHNIKOV KONSTANTIN 39308170288 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI PÕHJA PREFEKTUUR 89,76
4. 052/2014/1543 TAMSON RAIGO 37907012733 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI PÕHJA PREFEKTUUR 245,76
5. 052/2014/1544 TARANENKO VLADIMIR 36404060078 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI PÕHJA PREFEKTUUR 168,76
6. 052/2014/1547 TROFIMOV VASSILI 35707050300 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI PÕHJA PREFEKTUUR 164,76
7. 052/2014/1548 TRUNBERG RAIN 38712120261 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI PÕHJA PREFEKTUUR 245,76
8. 052/2014/1549 T¦IT¦EJEV MAKSIM 38712140295 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI PÕHJA PREFEKTUUR 109,76
9. 052/2014/1554 TAMMEMÄGI MEELIS 37807070255 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI PÕHJA PREFEKTUUR 184,76
10. 052/2014/1558 KOROLEV ALEXANDER 39007160290 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 49,76
11. 052/2014/1563 SUPRUNOVIT¦ VLADIMIR 38504250335 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 52,76
12. 052/2014/1568 KOIK KRISTA 47108080214 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 49,76
13. 052/2014/1574 SOESON SVETLANA ALBERTA 43908140012 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 58,76
14. 052/2014/1577 AUSING LUULE 47303260263 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 55,76
15. 052/2014/1579 KEKIEISHVILI NUGZAR 37311080308 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 49,76
16. 052/2014/1581 SÜVARI MONIKA 47302250280 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 46,76
17. 052/2014/1583 KOVAL GALINA 46312120342 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 49,76
18. 052/2014/1620 GONCHAROV IGOR 36009070348 KAUPMEHE JÄRELMAKS OÜ 1909,98
19. 052/2014/1632 KOS TOITLUSTUS OÜ 12195368 AS G4S Eesti 795,08
20. 052/2014/1650 DULA¦KO ANNA 49205200849 SOTSIAALKINDLUSTUSAMET 312,94
21. 052/2014/1669 TAMMIS MARVE 47509190331 TALLINNA LINNAVALITSUS (TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMETI kaudu) 57,76
22. 052/2014/1672 ZAKEROV NADIR 35712070227 TALLINNA LINNAVALITSUS (TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMETI kaudu) 57,76
23. 052/2014/1685 TA¦LÕKOVA MARIANNA 48101165246 TALLINNA LINNAVALITSUS (TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMETI kaudu) 57,76
24. 052/2014/1686 SMOLINA OLGA 49212150867 TALLINNA LINNAVALITSUS (TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMETI kaudu) 49,76
25. 052/2014/1697 TITOV ILJA 38601050234 MAARDU LINNAVALITSUS 89,76
26. 052/2014/1704 KU¦NIR VLADIMIR 35212280340 KODULIISING OÜ 1182,84
27. 052/2014/1706 BALAKINA ANASTASSIA 49209060212 KAUPMEHE JÄRELMAKS OÜ 857,62
28. 052/2014/1709 PETROV STANISLAV 37609010359 KAUPMEHE JÄRELMAKS OÜ 984,12
29. 052/2014/1710 JERMAKOVA JEKATERINA 48803284223 KAUPMEHE JÄRELMAKS OÜ 1624,9
30. 052/2014/1734 SUNTRADE EESTI OÜ 10922002 AS G4S Eesti 494,75
31. 052/2014/1740 ´URAVLJOVA JULIA 48208102218 KAUPMEHE JÄRELMAKS OÜ 2584,04
32. 052/2014/1747 VARKKI ALINA 48309272215 TALLINNA LINN (Transpordiameti vahendusel) 68,76
33. 052/2014/1750 T¦AGIN ALESJA 48503254248 TALLINNA LINN (Transpordiameti vahendusel) 68,76
34. 052/2014/1753 STOCKHOLM ÜLO 37608160384 TALLINNA LINN (Transpordiameti vahendusel) 68,76
35. 052/2014/1757 PIHLAJANIEMI MARKKU JUHANI 36204150016 TALLINNA LINN (Transpordiameti vahendusel) 68,76
36. 052/2014/1759 LAGLE PEETER 37009220305 TALLINNA LINN (Transpordiameti vahendusel) 52,76
37. 052/2014/1764 BALTREILER AS 10330804 TALLINNA LINN (Transpordiameti vahendusel) 68,76
38. 052/2014/1770 EUROPABER GRUPP OÜ 11238199 TALLINNA LINN (Transpordiameti vahendusel) 68,76
39. 052/2014/1798 KU¦NER HELGE 47109055238 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 58,76
40. 052/2014/1811 KALUSTEMAA OÜ 12367421 NEVOTEX EESTI OÜ 5262,36
41. 052/2014/1820 SAMARÜÜTEL ANDRES 35903100235 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 52,76
42. 052/2014/1822 KUTAN TAMARA 45812130318 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 52,76
43. 052/2014/1832 ¦ABANOV RUSLAN 37409220230 KODULIISING OÜ 1129,12
44. 052/2014/1842 KAASIK EERO 38107300216 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 46,76
45. 052/2014/1843 SEPPOR AIVAR 36205150283 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 46,76
46. 052/2014/1856 SUETINA OKSANA 47712100244 POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 100,76
47. 052/2014/1861 VALMA LIISE 48708184239 TALLINNA LINNAVALITSUS (TALLINNA KESKRAAMATUKOGU kaudu) 260,4
48. 052/2014/1864 UTKIN DMITRI 38607160294 EESTI VABARIIK MAKSU- ja TOLLIAMETI kaudu 62,51
49. 052/2008/7209 VEERSALU VEIKO 37810266026 INGA REILI 2200,8

Täitemenetluse seadustiku § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Täitur teeb ettepaneku täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks ja vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate kättetoimetamisest. Kohtutäitur selgitab, et täitedokumendi vabatahtlikult täitmata jätmisel võib võlgniku suhtes teha täitetoiminguid. Kui nõue koos kohtutäituri tasuga tasutakse vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, nõuab kohtutäitur täitemenetluse läbiviimise eest tasu pooles ulatuses kohtutäituri seaduses sätestatud korras (nõuded, mis on menetlusse võetud alates 01.01.2006).
Võlgnikul on õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist T 14.00-18.00 ja N 10.00-14.00, vajaliku teabe saamiseks täitemenetluse kohta.
Võlgnikul on õigus esitada hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras ja hagi esitamise tähtaeg on 30 päeva pärast täitmisteate kättetoimetamist.