AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood () - ()  
Leitud kirjeid kokku: 1
Kuvan: 1-1000


 06.08.2014TäitekutsedPrindi

Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, kelle büroo asub Lauteri 5 Tallinnas, edastab täitmisteate järgmistele võlgnikele:

Täiteasja nr - Võlgniku perekonnanimi, eesnimi - Isikukood/registrikood - Sissenõudja - Võla suurus

022/2014/3235 Pikun Natalja 48809200231 Anne Platonova 263,26
022/2014/3305 Kesküla Mirgo 38604050233 Tamara Jakimova 361,96
022/2014/3414 Hersis Kaubandus OÜ 10462996 Favorte OÜ 523,76
022/2014/3416 Lukman Renar 38105310257 Interspectrum OÜ 13897,56
022/2014/3417 DVA Power OÜ 11984749 Interspectrum OÜ 13897,56
022/2014/3473 Politun Ivan 37904210028 Credit.ee OÜ 699,67
022/2014/3496 Webcat Baltic OÜ 11385457 Kristo Kivisaar 16180,81
022/2014/3503 Obrossimova Olga 47212040284 Placet Group OÜ 680,76
022/2014/3560 Shvornev Nikolay 36708100299 Placet Group OÜ 763,15
022/2014/3579 Ro¸destvenski Sergei 38405260350 ITM Inkasso OÜ 625,88
022/2014/3597 Tuurmann Laura 48703180346 Creditreform Eesti OÜ 497,31
022/2014/3678 Smirnov Artjom 38110040348 Creditreform Eesti OÜ 361,93
022/2014/3696 Ilja¨enko Õnnela 49105310227 Creditreform Eesti OÜ 484,64
022/2014/3709 Smelychev Igor 35910230316 Creditreform Eesti OÜ 567,65
022/2014/3727 Stern Marko 38601100299 Swedbank AS 11228,48
022/2014/3728 Stern Marko 38601100299 Swedbank AS 85,76
022/2014/3732 Tandorf Veikko 36709260308 ITM Inkasso OÜ 755,77
022/2014/3739 Nossenko Sergei 38007280274 Anita Nossenko 2265,56
022/2014/3740 Nossenko Sergei 38007280274 Alisa Nossenko 2265,56
022/2014/3808 Ro¸destvenski Sergei 38405260350 Placet Group OÜ 625,88
022/2014/3809 Ziborov Aleksandr 35904300296 Placet Group OÜ 801,37
022/2014/3812 Vaks Egon 37102030301 Eesti Inkasso OÜ 625,56
022/2014/3820 Kaljo Liis 49107070239 Placet Group OÜ 479,99
022/2014/3901 Pikun Natalja 48809200231 Anne Platonova 425,45
022/2014/3930 Petrov Deniss 37809190285 Express Credit AS 1100,38
022/2014/3956 Rosenberg Madis 38909182778 Sevenoil Est OÜ 2083,4
022/2014/3978 Dannikova Anastassija 48907190030 SNEL Grupp OÜ 570,56
022/2014/3984 Mahla Aadi 35104170210 BB Finance OÜ 701,16
022/2014/4010 Jakobson-Zarvenko Svetlana 48705150248 Swedbank AS 14773,24
022/2014/4038 Purje Andrus 36008160331 BIGBANK AS 4819,35
022/2014/4042 Lerma Guerrero Sergei 38609240339 Credit.ee OÜ 729,6
022/2014/4043 Enkvist Tatjana 47605310216 Eesti Energia AS 2750,09
022/2014/4044 Reinah Kuldar 39105305716 BIGBANK AS 3277,85
022/2014/4047 Vaks Egon 37102030301 Kaupmehe Järelmaks OÜ 1370,19
022/2014/4064 Kook Marko 37707270253 Kaupmehe Järelmaks OÜ 1144,22
022/2014/4079 Järna Urmas 36211144215 Aleksandr Zaitsev 14831,35
022/2014/4102 Küla Mart 35804200221 Eesti Inkasso OÜ 1122,82
022/2014/4104 PremiumMat.ee OÜ 12509217 Elion Ettevõtted AS 1027,61
022/2014/4107 Ars Pro OÜ 11971020 Elion Ettevõtted AS 1765,34
022/2014/4112 Klaos Küllike 46103162729 EMT AS 353,32
022/2014/4113 Medved Group OÜ 11243119 EMT AS 835,42
022/2014/4117 Kraus Tiit 35307230297 EMT AS 244,04
022/2014/4122 Semjonova Jevgenia 49404290814 EMT AS 598,81
022/2014/4125 Jõgisoo Margus 38510030266 Express Credit AS 1232,06
022/2014/4163 iLike Eesti OÜ 12322068 Artur Rodionov 670,16
022/2014/4172 Steel Capital OÜ 12040275 Condor Inkasso OÜ 681,61
022/2014/4190 Smirnov Pavel 37201302236 BIGBANK AS 3497,9
022/2014/4206 Stasi¨ina Maria 48301310299 Swedbank AS 17295,21
022/2014/4249 LAS Trans OÜ 12018703 Storent OÜ 691,12

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täita täitedokument vabatahtlikult. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate kättetoimetamise päevast arvates. Täitemenetluse seadustiku § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest. Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituriseaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik. Vastavalt täitemenetluse seadustiku § 38 lg-le 3, kui täitedokumendi kohaselt on võlgnikeks solidaarvõlgnikud, vastutavad nad täitekulude tasumise eest solidaarselt. Kui täitedokument täidetakse enne täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, võib võlgnikult nõuda menetluse põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust.

Kui olete täitedokumendist tuleneva nõude tasunud enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis palun esitage kohtutäiturile tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi täitmine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga võib võlgnik taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist, selleks palume võlgnikul ühendust võtta kohtutäituribürooga tel teel 684 0620 või e-posti teel elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee. Palun teavitage esimesel võimalusel kohtutäiturit Teie ülalpidamisel olevatest isikutest või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on toodud täitemenetluse seadustiku §-s 131.

Võlgnik võib avaldada täitmisteate kättesaamisel talle menetlusdokumentide edastamise viisi ja kontaktandmed, kuhu edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt kättetoimetatuks.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib esitada kohtutäiturile kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul selle saamisest ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäituri otsuse peale võib 10 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. Kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib kohustatud isik esitada kaebuse kohtutäituri büroo asukohajärgsele maakohtule ühe kuu jooksul kohtutäituri otsuse esitamisest arvates.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda kohtutäitur Elin Vilippus ametialasele arvelduskontole nr EE501010010150122012 AS-is SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse palun märkida täiteasja number ja võlgniku nimi.