AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood () - ()  
Leitud kirjeid kokku: 2
Kuvan: 1-1000


 11.02.2014TäitekutsedPrindi

Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, kelle büroo asub Lauteri 5 Tallinnas, edastab täitmisteate järgmistele võlgnikele:

Täiteasja nr - Võlgniku perekonnanimi, eesnimi - Isikukood/registrikood - Sissenõudja - Võla suurus
022/2013/7690 USC OÜ 12140396 Vladimir Jurt¨enko 410,9
022/2013/7720 Devivje Viktor 39107030232 JUEV Grupp OÜ 305,89
022/2013/7838 Jasere OÜ 12126812 Eesti Autorite Ühing MTÜ 1164,14
022/2013/7988 Undla Tauri 38602210262 Kaupmehe Järelmaks OÜ 522,07
022/2013/8127 Lember Katriin 49112284726 Swedbank AS 486,66
022/2013/8135 Taranovit¨ Pavel 39005130278 BB Finance OÜ 2822,02
022/2014/97 Sepper Marge 48411305719 EMT AS 499,76
022/2014/121 Kreek Kuldar 36101110221 EMT AS 427,91
022/2014/241 Pale¨kin Ardo 36411290252 BIGBANK AS 4341,09
022/2014/329 Pankov Dmitri 39101060307 Kaupmehe Järelmaks OÜ 1460,15
022/2014/333 Särg Riivo 38101070261 Marko Särg 1486,96
022/2014/334 Särg Riivo 38101070261 Martin Särg 1486,96
022/2014/335 Moppel Arlet 37303160317 Külli Koplimäe 617,96
022/2014/337 Joosing Marko 37603200291 Lindorff Eesti AS 1470,61
022/2014/346 Pedaja Viljar 36112076041 Tallinna notar Gunnar Savisaar 493
022/2014/348 Palgi Sten 38506210355 Tallinna notar Gunnar Savisaar 60,62
022/2014/363 Morozov Aleksander 36105270387 Credit.ee OÜ 563,61
022/2014/376 Moggom Margo 36706252727 JUEV Grupp OÜ 332,97
022/2014/386 Leesalu Kalev 35603070389 Citadele Leasing & Factoring OÜ 3665,65
022/2014/387 Raivik OÜ 12419247 Citadele Leasing & Factoring OÜ 4315,66
022/2014/403 Fomin Anatoli 39407270226 Credit.ee OÜ 250,76
022/2014/424 Soiela Arvo 36312290265 Mirand Center OÜ 2080,3
022/2014/440 Miller Andres 37004260330 Swedbank AS 1539,61
022/2014/453 Artel Einar 37412190275 BIGBANK AS 9587,18
022/2014/479 De Freitas Carlos Alberto 37405170065 Swedbank AS 10351,49
022/2014/480 Ojasoo Evelin 48205106028 Swedbank AS 1139,09
022/2014/574 Paprika OÜ 12183514 AS SEB Pank 392,09
022/2014/640 Volga Viktoria 47103070268 Intrum Justitia Debt Finance AG 831,18

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täita täitedokument vabatahtlikult. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate kättetoimetamise päevast arvates. Täitemenetluse seadustiku § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest. Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituriseaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik. Vastavalt täitemenetluse seadustiku § 38 lg-le 3, kui täitedokumendi kohaselt on võlgnikeks solidaarvõlgnikud, vastutavad nad täitekulude tasumise eest solidaarselt. Kui täitedokument täidetakse enne täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, võib võlgnikult nõuda menetluse põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust.

Kui olete täitedokumendist tuleneva nõude tasunud enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis palun esitage kohtutäiturile tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi täitmine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga võib võlgnik taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist, selleks palume võlgnikul ühendust võtta kohtutäituribürooga tel teel 684 0620 või e-posti teel elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee. Palun teavitage esimesel võimalusel kohtutäiturit Teie ülalpidamisel olevatest isikutest või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on toodud täitemenetluse seadustiku §-s 131.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib esitada kohtutäiturile kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul selle saamisest ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäituri otsuse peale võib 10 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. Kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib kohustatud isik esitada kaebuse kohtutäituri büroo asukohajärgsele maakohtule ühe kuu jooksul kohtutäituri otsuse esitamisest arvates.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda kohtutäitur Elin Vilippus ametialasele arvelduskontole nr EE501010010150122012 AS-s SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse palun märkida täiteasja number ja võlgniku nimi.
 
 14.10.2013TäitekutsedPrindi

Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, kelle büroo asub Lauteri 5 Tallinnas, edastab täitmisteate järgmistele võlgnikele:

Täiteasja nr - Võlgniku perekonnanimi, eesnimi - Isikukood/registrikood - Sissenõudja - Võla suurus
022/2013/5497 Hanson Larissa 46209250288 Swedbank AS 610,92
022/2013/5558 Liivamägi Anatoli 35709260229 Creditreform Eesti OÜ 380,06
022/2013/5606 Bekasov Kaalep 37311246514 Raha24 OÜ 2039,93
022/2013/5666 Vedrintsev Svjatoslav 37605202273 SNEL Grupp OÜ 493,76
022/2013/5669 Letjaga Mihhail 38804140434 SNEL Grupp OÜ 887,76
022/2013/5716 Regina Reede 47611250364 EMT AS 524,23
022/2013/5804 Vimm Urmas 36901310290 Placet Group OÜ 704,74
022/2013/5844 Siller Jaanus 36711060239 Romanberg OÜ 33320,37
022/2013/5910 Vaarik Marco 37710104918 Dreamline Co OÜ 1979
022/2013/6026 Saarela Merike 46511060027 Aktia Bank OYI 20907,36
022/2013/6032 Nevra Bygg Finn OÜ 12132942 Peab Industry OY/MBR 2767,62
022/2013/6038 Kononov Ivan 38411050369 Raha24 OÜ 2672,82
022/2013/6076 Bairamov Igor 37008205239 Lidia Sõsojeva 567,59
022/2013/6086 Tomson Mare 46507010247 Swedbank AS 7937
022/2013/6090 Aas Helja 46901090223 BIGBANK AS 6565,89
022/2013/6101 Vainlu Taivo 37006280343 Condor Inkasso OÜ 394,82
022/2013/6129 Volga Viktoria 47103070268 BIGBANK AS 2461,03
022/2013/6171 Malve Vilja 46407214712 Profiteia Invest OÜ 1950,16
022/2013/6204 Roumiantsev Alexandre 36103130310 ITM Inkasso OÜ 1551,58
022/2013/6313 Dolgopolova Evgeniya 48509160291 Swedbank AS 582,56
022/2013/6322 Innos Janek 37402195212 EMT AS 995,31
022/2013/6345 Dudt¨enko Aleksandr 35409110355 Eesti Inkasso OÜ 864,42

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täita täitedokument vabatahtlikult. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate kättetoimetamise päevast arvates. Täitemenetluse seadustiku § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest. Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituriseaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik. Vastavalt täitemenetluse seadustiku § 38 lg-le 3, kui täitedokumendi kohaselt on võlgnikeks solidaarvõlgnikud, vastutavad nad täitekulude tasumise eest solidaarselt. Kui täitedokument täidetakse enne täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, võib võlgnikult nõuda menetluse põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust.

Kui olete täitedokumendist tuleneva nõude tasunud enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis palun esitage kohtutäiturile tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi täitmine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga võib võlgnik taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist, selleks palume võlgnikul ühendust võtta kohtutäituribürooga tel teel 684 0620 või e-posti teel elinvilippus.buroo@taitur.just.ee. Palun teavitage esimesel võimalusel kohtutäiturit Teie ülalpidamisel olevatest isikutest või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on toodud täitemenetluse seadustiku §-s 131.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib esitada kohtutäiturile kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul selle saamisest ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäituri otsuse peale võib 10 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. Kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib kohustatud isik esitada kaebuse kohtutäituri büroo asukohajärgsele maakohtule ühe kuu jooksul kohtutäituri otsuse esitamisest arvates.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda kohtutäitur Elin Vilippus ametialasele arvelduskontole nr 10010150122012 AS-s SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse palun märkida täiteasja number ja võlgniku nimi.