AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood (17.11.2009) - (20.11.2009)  
Leitud kirjeid kokku: 283
Kuvan: 111-120

[  eelmised 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 järgmised  ]

 19.11.2009Riigimaa kasutusvaldusse andminePrindi

Vastavalt riigivaraseaduse § 19 lõikele 6 teatame, et Saare maavanem on sõlminud 19.11.2009 riigi maale kasutusvalduse seadmise lepingu tähtajaga 15 aastat, tingimusega tasuda lepingu kestuse jooksul maamaks ja pärast viie aasta möödumist kasutusvalduse kinnistusraamatusse kandmisest alustama kasutusvalduse tasu maksmist. Kasutusvaldus Muhu Farmid OÜ, kood 11024481, asukohaga Hellamaa küla, 94741, Muhu vald, kasuks Muhu vallas Mäla külas asuvale Ääremaa maaüksusele, katastritunnus 47801:006:0442, pindalaga 3,67 ha.
 
 19.11.2009Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teatedPrindi

1. Harju maavanem on sõlminud 17.11.2009 hoonestusõiguse seadmise lepingu Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla kasuks (registrikood 90006590, asukoht Tervise tn 28, Tallinn, Harjumaa), Eesti Vabariigi omandis olevale kinnistule, asukohaga Harjumaa Tallinna linn, Ravi tn 27 (pindala 10 572 m², katastritunnus 78401:110:0059, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) koormamiseks hoonestusõigusega tähtajaga 50 aastat ning aastatasu suurusega 29 602 krooni.

2. Harju Maavanem on sõlminud 17.11.2009 hoonestusõiguse seadmise lepingu Arvi Miguri (Migur) kasuks Eesti Vabariigi omandis olevale kinnistule asukohaga Harjumaa, Anija vald, Kehra linn, Janis Rainise tn 20 (pindala 1200 m², katastritunnus 29001:003:0075, sihtotstarve 100% elamumaa) koormamiseks hoonestusõigusega tähtajaga 50 aastat ning aastatasu suurusega 308 krooni.

3. Harju Maavanem on sõlminud 17.11.2009 hoonestusõiguse seadmise lepingu Karl-Toomas Kuke (Kukk) kasuks Eesti Vabariigi omandis olevale kinnistule asukohaga Harjumaa, Saku vald, Saku alevik, Silla tn 11 (pindala 1542 m², katastritunnus 71801:010:0086, sihtotstarve 100% elamumaa) koormamiseks hoonestusõigusega tähtajaga 50 aastat ning aastasu suurusega 1 526 krooni.
 
 19.11.2009Maa munitsipaalomandisse andmise teatedPrindi

Lääne maavanem on andnud Oru valla munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lg 1 p 1 alusel Oru vallas asuvaid transpordimaid alljärgnevalt:
1. Seljaküla külas asuv Seljaküla-Variku tee üldpindalaga 2,1 ha, korraldus 13.11.2009 nr 386-M;
2. Seljaküla külas asuv Seljaküla küla tee üldpindalaga 1,2 ha, korraldus 13.11.2009 nr 389-M;
3. Seljaküla külas asuv Seljaküla mõisa tee pindalaga 0,8 ha, korraldus 13.11.2009 nr 390-M;
4. Seljaküla külas asuv Neo tee üldpindalaga 1,0 ha, korraldus 13.11.2009 nr 387-M;
5. Seljaküla külas asuv Luhaääre tee pindalaga 0,6 ha, korraldus 13.11.2009 nr 388-M;
6. Uugla külas asuv Vaino tee pindalaga 1,1 ha, korraldus 13.11.2009 nr 391-M.

Maaüksuste asendiplaanidega saab tutvuda Lääne Maavalitsuse maaosakonnas.
 
 19.11.2009Riigimaa kasutusvaldusse andminePrindi

Vastavalt riigivaraseaduse § 19 lõikele 6 teatame, et Lääne maavanem on sõlminud 19.11.2009. a riigi maale kasutusvalduse seadmise lepingu Päivi Viigi (Viik) kasuks tähtajaga 15 aastat, tingimusega tasuda esimesel viiel aastal maamaks ja pärast viie aasta möödumist kasutusvalduse tasu, Taebla vallas Koela külas asuvale 16,18 ha suurusele Viigi maaüksusele katastritunnusega 77601:001:0642.
 
 19.11.2009Vee erikasutusloa väljastamisteatedPrindi

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon teatab, et on väljastanud MTÜ-le Eesti Loodushoiu Keskus (rg-kood 80124928) vee erikasutusloa nr L.VV/317644 seoses Tartumaal Puhja, Rannu ja Laeva valla territooriumil paiknevate Emajõe vanajõgede (Lustivere koold, Samblasaare koold, Kupu koold, Puhja koold, Võllinge koold, Pudru koold, Sibula koold, Lempsi koold, Nasja koold, IV Kaevad, Hobuseraua koold, Väike-Kullassaare koold, Kõveriku koold, III Kaevand, II Kaevand, I Kaevand, Vanaviht koold, Kärkna koold ja Rõhu koold) suudmetest setete eemaldamiseks ning suudmete avamiseks Alam-Pedja looduskaitsealal. Loa kehtivusaeg 18.11.2009-18.11.2014.aastani.
Asjast huvitatud isikutel on õigus, 30 päeva jooksul teate avaldamisest arvates, esitada Keskkonnaameti Jõgeva- Tartu regioonile käesoleva vee erikasutusloa nr L.VV/317644 kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Vee erikasutusloaga saab tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris Aleksandri 14 3. korrus, Tartu, tuba 310 (Triin Mägi, tel 730 2245, e-post: tartu@keskkonnaamet.ee) või Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi kodulehel, aadressil http://klis2.envir.ee.
 
 19.11.2009Vee erikasutusloa väljastamisteatedPrindi

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon teatab, et on väljastanud Ülle Tulbile (ikikukood 4600602xxxx) vee erikasutusloa nr L.VV/317932 Tartumaal Nõo vallas Altmäe külas Leus maaüksusel Peedu oja tõkestamiseks ning paisutamiseks jätkutegevusena. Loa kehtivusaeg on 20.11.2009-20.11.2014 aastani.
Asjast huvitatud isikutel on õigus, 30 päeva jooksul teate avaldamisest arvates, esitada Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonile käesoleva vee erikasutusloa nr L.VV/317932 kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Vee erikasutusloaga saab tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris Aleksandri 14 3. korrus, Tartu, tuba 310 (Triin Mägi, tel 730 2245, e-post: tartu@keskkonnaamet.ee) või Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi kodulehel, aadressil http://klis2.envir.ee.
 
 19.11.2009Vee erikasutusloa väljastamisteatedPrindi

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon teatab, et on muutnud OÜ-le Nõo Veevärk (rg-kood 10172481) väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/300660 seoses Lao tn ja Hariduse tn puurkaevude tarbimise suurenemisega kokku 85 000 m³ aastas.
Asjast huvitatud isikutel on õigus, 30 päeva jooksul teate avaldamisest arvates, esitada Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonile käesoleva vee erikasutusloa nr L.VV/300660 muutmise kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Vee erikasutusloaga saab tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris Aleksandri 14 3. korrus, Tartu, tuba 310 (Triin Mägi, tel 730 2245, e-post: tartu@keskkonnaamet.ee) või Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi kodulehel, aadressil http://klis2.envir.ee.
 
 19.11.2009Saasteloa taotlemisteatedPrindi

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon teatab, et on menetlusse võtnud aktsiaseltsi Sangar (rg-kood 10063674) Sõpruse pst 2 gaasikatlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja LHK projekti. Ettevõtte põhitegevuseks on särkide tootmine. Saasteallikas asub Tartu linnas Sõpruse pst 2. Saasteluba taotletakse gaasikatlamaja kasutamiseks. Katlamajas on 2 Ferroli-tüüpi katelt, üks võimsusega 0,536 MW ja teine 0,205 MW. Kütuseks on maagaas, mille kulu on 125 000 Nm³/a. Suitsugaasid väljuvad läbi korstna kõrgusega 25 m ja suudmeläbimõõduga 0,3 m. Olulisemad taotletavad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on alljärgnevad: lämmastikdioksiid 0,254; süsinikoksiid 0,254; lenduvad orgaanilised ühendid 0,017; süsinikdioksiid 236. Asjast huvitatud isikul või isikutel, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kahe nädala jooksul teate avaldamisest arvates esitada Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonile taotluse kohta arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid suulises, kirjalikus või muus sobivas vormis. Taotlusmaterjaliga saab tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris, aadressil Tartu, Aleksandri 14 tuba 305, tööpäevadel. Kodanike vastuvõtt esmaspäeval 09.00-11.00 ja 13.00-16.00. Info tel 730 2249 või e-post tartu@keskkonnaamet.ee.
 
 19.11.2009Saasteloa taotlemisteatedPrindi

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon teatab, et on menetlusse võtnud AS Go Oil (rg-kood 11108522) tankla välisõhu saasteloa taotluse ja LHK projekti. Tankla asub Tartu linnas aadressil Ringtee 25. Tankla mahutipark on maapealne ja on tankimisplatsidest eraldi. Tanklas on 9 laadimispüstolit. Bensiini aastane prognoositud käive on 1500 m³, diiselkütust 8500 m³. Olulisemad taotletavad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on alljärgnevad: ailfaatsed süsivesinikud 1,685; aromaatsed süsivesinikud 0,052. Asjast huvitatud isikul või isikutel, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kahe nädala jooksul teate avaldamisest arvates esitada Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonile taotluse kohta arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid suulises, kirjalikus või muus sobivas vormis. Taotlusmaterjaliga saab tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris, aadressil Tartu, Aleksandri 14 tuba 305, tööpäevadel. Kodanike vastuvõtt esmaspäeval 09.00-11.00 ja 13.00-16.00. Info tel 730 2249 või e-post tartu@keskkonnaamet.ee.
 
 19.11.2009Saasteloa taotlemisteatedPrindi

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon teatab, et on menetlusse võtnud aktsiaselsi Olerex (rg-kood 10136870) tankla välisõhu saasteloa taotluse ja LHK projekti. Tankla asub Tartu linnas aadressil Jaama 76. Lähim elamu paikneb 40 m kaugusel loodes, lääne-lõuna kaartes paiknevad elamud alates 100 m kaugusest. Tanklas on 4 laadimispüstolit. Bensiini aastane käive on 2000 m³, diiselkütust 1600 m³. Olulisemad taotletavad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on alljärgnevad: ailfaatsed süsivesinikud 2,237; aromaatsed süsivesinikud 0,069. Asjast huvitatud isikul või isikutel, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus kahe nädala jooksul teate avaldamisest arvates esitada Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonile taotluse kohta arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid suulises, kirjalikus või muus sobivas vormis. Taotlusmaterjaliga saab tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris, aadressil Tartu, Aleksandri 14 tuba 305, tööpäevadel. Kodanike vastuvõtt esmaspäeval 09.00-11.00 ja 13.00-16.00. Info tel 730 2249 või e-post tartu@keskkonnaamet.ee.

[  eelmised 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 järgmised  ]