AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood () - ()  
Leitud kirjeid kokku: 132416
Kuvan: 31-40

Sirvimiseks väljastati 750 kirjet, aga baasis on valitud tingimustele vastavaid kirjeid rohkem. Palun piirake otsinguruumi.

[  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 järgmised  ]

 17.04.2014PärimisteatedPrindi

Sillamäe notar Irina Kritsuk avaldab Pärimisseaduse § 168 lg 1 alusel alltoodud pärimisteate:
Sillamäe notar Irina Kritsuk'i menetluses on 10.02.2014. aastal surnud Valentina Amerova (sünnijärgne perekonnanimi Gorodkova, peale esimest abielu Filatova), sünniaeg 18.12.1936, isikukood 43612182217, pärimisasi. Pärimistunnistuse väljastamise kavandatav tähtpäev on 21.07.2014. a.

Isikutel, kellel on andmeid pärandaja testamentide asukoha kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palun esitada testament või andmed testamendi asukoha kohta viivitamatult Sillamäe notarile Irina Kritsuk'ile.

Palun kõigil pärima õigustatud isikutel endast ülaltoodud kuupäevaks notarile teatada. Pärima õigustatud isikud, kes soovivad pärandaja pärandist loobuda, peavad hiljemalt kolme (3) kuu jooksul arvates hetkest, kui nad said teada või pidid teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest, esitama notarile sellekohase notariaalselt tõestatud avalduse.

Pärast nimetatud tähtaja möödumist väljastatakse pärimistunnistus pärijate kohta, kelle andmed on notarile teada, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ja kes ei ole pärandist loobunud.

Pärija, kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast teatama notarile enne pärimistunnistuse väljastamise kavandatavat tähtpäeva.
Sillamäe notar Irina Kritsuk'i büroo kontaktandmed: aadress Kesk tn 22, 40231 Sillamäe linn, telefon/faks +372 392 4466, e-post: irina.kritsuk@notar.ee.
 
 17.04.2014PärimisteatedPrindi

Tallinna notar Sirje Velsberg’i menetluses on 24.03.2014 surnud Einar-Vello Taaramäe, isikukood 33601260282, sünniaeg 26.01.1936, pärimisasi.
Pärimisasjas on esitatud omakäeline kodune testament, millega on õigus tutvuda ka isikutel, kes oleksid pärinud seadusejärgse pärimise korral, ning muudel õigustatud isikutel.
Pärimistunnistuse tõestamise kavandatav tähtpäev on 26.05.2014.
Palun kõigil pärima õigustatud isikutel endast ülaltoodud kuupäevaks notarile teatada. Pärima õigustatud isikud, kes soovivad Einar-Vello Taaramäe pärandist loobuda, peavad hiljemalt kolme (3) kuu jooksul arvates hetkest, kui nad said teada või pidid teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest, esitama notarile sellekohase notariaalselt tõestatud avalduse. Isikutel, kellel on andmeid pärandaja testamentide asukoha kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palun pöörduda notar Sirje Velsberg’i büroosse hiljemalt ülaltoodud kuupäevaks.
Peale ülaltoodud kuupäeva väljastatakse pärijate kohta, kelle andmed on notarile teada, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ja kes ei ole pärandist loobunud, pärimistunnistus.
Pärija kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast teatama notarile enne pärimistunnistuse tõestamise kavandatavat tähtpäeva.
Tallinna notar Sirje Velsberg’i büroo kontaktandmed: aadress Rävala 2/Kivisilla 8, Tallinn, tel 661 2408, e-posti aadress notar@ravala.not.ee.
Vastavalt Pärimisseaduse § 168 lg 1 notar avaldab hiljemalt kaks tööpäeva pärast pärimismenetluse algatamist selle kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 
 17.04.2014PärimisteatedPrindi

Tallinna notar Sirje Velsberg’i menetluses on 04.02.2014 surnud Helmut Salev’i, isikukood 33011022211, sünniaeg 02.11.1930, pärimisasi.
Pärimistunnistuse tõestamise kavandatav tähtpäev on 19.05.2014.
Palun kõigil pärima õigustatud isikutel endast ülaltoodud kuupäevaks notarile teatada. Pärima õigustatud isikud, kes soovivad Helmut Salev’i pärandist loobuda, peavad hiljemalt kolme (3) kuu jooksul arvates hetkest, kui nad said teada või pidid teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest, esitama notarile sellekohase notariaalselt tõestatud avalduse. Isikutel, kellel on andmeid pärandaja testamentide asukoha kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palun pöörduda notar Sirje Velsberg’i büroosse hiljemalt ülaltoodud kuupäevaks.
Peale ülaltoodud kuupäeva väljastatakse pärijate kohta, kelle andmed on notarile teada, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ja kes ei ole pärandist loobunud, pärimistunnistus.
Pärija kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast teatama notarile enne pärimistunnistuse tõestamise kavandatavat tähtpäeva.
Tallinna notar Sirje Velsberg’i büroo kontaktandmed: aadress Rävala 2/Kivisilla 8, Tallinn, tel 6612 408, e-posti aadress notar@ravala.not.ee.
Vastavalt Pärimisseaduse §168 lg 1 notar avaldab hiljemalt kaks tööpäeva pärast pärimismenetluse algatamist selle kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Äriregistri teatedPrindi
Vastavalt Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317 ja § 318 lõikele 2 avaldab Harju Maakohtu registriosakond järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 10121433 / 5 väljavõtte:
Harju Maakohtu registriosakonna 14.04.2014 kandemäärusega (registriasi Ä 10121433 / 5) on registripidaja algatusel ilma kandeavalduseta (ex officio) kustutatud Harriot Invest OÜ (registrikood 11536910) äriregistrisse kantud aadress: Tina 18-3, Tallinna linn, Harju maakond, 10126.
Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Vastavalt riigilõivuseaduse § 57 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Kui nimetatud määruskaebus esitatakse elektrooniliselt veebilehe https://ettevotjaportaal.rik.ee/ või e-notari infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 25 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Danske pank A/S Eesti filiaalis a/a EE513300333522160001, Nordea Bank Finland PLC Eesti Filiaalis a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170000070551.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, Tallinn 15176) tegi:
1. KTK-Asennus OÜ-le (registrikood 12341096) 17.03.2014 korralduse nr 9-1.1/15490 sunniraha 100 euro tasumiseks 2014. a jaanuarikuu tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni esitamata jätmise eest kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates ja hoiatuse sunniraha 150 eurot teistkordseks rakendamiseks korralduse täitmata jätmise eest;
2. KAKOLM OÜ-le (registrikood 12215763) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/30766 maksuvõla tasumiseks summas 58,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Aiaühistu Kirumpää (registrikood 80030707) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36486 maksuvõla tasumiseks summas 33,15 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Kingpool OÜ-le (registrikood 11374241) 07.04.2014 korralduse nr 13-11/28755 maksuvõla tasumiseks summas 880,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. KBK Partnership OÜ-le (registrikood 12242257) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36614 maksuvõla tasumiseks summas 56,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Maksu- ja Tolliameti teatedPrindi

Teadaanne avaldatakse maksukorralduse seaduse § 55 alusel. Maksu- ja Tolliamet (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn) tegi:

1. Valdek Kurvits'ale (sünniaeg 16.06.1955) 10.04.2014 korralduse nr 13-11/35549 maksuvõla tasumiseks summas 26,28 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
2. Aivar Kukk'ele (sünniaeg 02.04.1963) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/22058 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
3. Aleksandr Karabelski'le (sünniaeg 07.10.1968) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36919 maksuvõla tasumiseks summas 31,89 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
4. Jüri Kapp'ile (sünniaeg 23.07.1941) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36929 maksuvõla tasumiseks summas 36,39 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
5. Alexander Kaptyug'ile (sünniaeg 17.11.1958) 14.04.2014 korralduse nr 9-1.4/24618 2013. a. tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 65 eurot iga tähtaegselt esitamata deklaratsiooni kohta;
6. Aleksandr Kaplunov'ile (sünniaeg 02.10.1966) 09.04.2014 korralduse nr 13-11/34767 maksuvõla tasumiseks summas 28,75 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
7. Aldo Kanepi'le (sünniaeg 26.04.1959) 24.03.2014 korralduse nr 13-11/21383 maksuvõla tasumiseks summas 316,80 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
8. Vladimir Kochtcheev'ile (sünniaeg 02.07.1982) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36472 maksuvõla tasumiseks summas 36,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
9. Peep Kivit'ile (sünniaeg 19.10.1963) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36453 maksuvõla tasumiseks summas 34,85 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
10. Serguei Kolotiline'le (sünniaeg 20.06.1970) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36454 maksuvõla tasumiseks summas 34,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
11. Ingrid Kaljuste'le (sünniaeg 22.03.1961) 08.04.2014 korralduse nr 13-11/32198 maksuvõla tasumiseks summas 94,00 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
12. Oleg Kuznetsov'ile (sünniaeg 04.01.1967) 18.03.2014 korralduse nr 13-11/19457 maksuvõla tasumiseks summas 346,66 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
13. Aare Kuus'ile (sünniaeg 30.06.1956) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42555 maksuvõla tasumiseks summas 19,70 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
14. Erkki Kurjamaa'le (sünniaeg 02.06.1975) 14.04.2014. a korralduse nr 9-1.4/24660 2013. a tuludeklaratsiooni esitamiseks kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates koos sunniraha rakendamise hoiatusega esimesel korral 50 eurot.
15. Andrei Kärberg'ile (sünniaeg 09.04.1972) 18.03.2014 korralduse nr 13-11/19458 maksuvõla tasumiseks summas 324,55 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
16. Paul Kukk'ele (sünniaeg 08.07.1947) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/37491 maksuvõla tasumiseks summas 44,16 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
17. Andrei Kuznetsov' ile (sünniaeg 04.11.1965) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/42215 maksuvõla tasumiseks summas 30,50 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
18. Niina Karros' ele (sünniaeg 21.11.1937) 14.04.2014 korralduse nr 13-11/36910 maksuvõla tasumiseks summas 47,24 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates;
19. Siiri Kalde' le (sünniaeg 16.05.1973) 15.04.2014 korralduse nr 13-11/40485 maksuvõla tasumiseks summas 72,94 eurot kümne päeva jooksul käesoleva korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda tööpäeviti lähimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Korraldus loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel alltoodud pankrotimenetluse teate. Tartu Maakohtu 17.04.2014 määrusega kinnitati Guntars Kaziks (pankrotis, sünd 07.04.1967) pankrotimenetluses pankrotihaldur Sirje Taela esitatud jaotusettepanek (tsiviilasi nr 2-12-20146). Jaotusettepaneku kohta kohtule vastuväiteid ei esitatud. Määruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 163 lg 7 alusel alltoodud teate:
Harju Maakohus 17.04.2014 kohtumäärusega määras kinnitada OSAÜHING STONEHOLM (pankrotis, registrikood 10845193, asukoht Valli 4 10148 TALLINN) pankrotimenetluses lõpparuanne.
Lõpetada OÜ STONEHOLM (pankrotis) pankrotimenetlus.
Vabastada Peeter Sepper OÜ STONEHOLM (pankrotis) pankrotihalduri kohustustest.
OÜ STONEHOLM (pankrotis) likvideerimine ja Harju Maakohtu registriosakonnast kustutamine teha ülesandeks pankrotihaldur Peeter Sepperile.
Määrata OÜ STONEHOLM (pankrotis) dokumentide hoidjaks ARCHIVALI GROUP OÜ (registrikood 10893401, asukoht Raja Keskus 5 Rannamõisa 76901 HARJU MAAKOND).
Määruse peale võib võlgnik või menetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
 
 17.04.2014PankrotiteatedPrindi
Pankrotiseaduse § 145 lg 5 alusel Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja avaldab: Viru Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-14-12884- Helena Kuusik, ik 47512222716, pankroti nõudes. 17.04.2014 kohtumäärusega kohus määras:
Helena Kuusiku pankrotiavaldus rahuldada.
Kuulutada välja füüsilise isiku Helena Kuusik'u (ik 47512222716) pankrot 17.04.2014 kell 11.00.
Pankrotimenetlus on algatatud Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 1346/2000 artikkel 3 lõike 1 alusel ning selle suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.
Pankrotihalduriks nimetada Reet Relvik (Rakvere, Laada 29, OÜ Reet Relviku Õigusbüroo, tel 32-55055; e-post: reetrelvik@hot.ee).

Menetluskulu PankrS § 150 lg 1 p 1 mõttes jääb võlgniku kanda TsMS § 172 lg 1 alusel.

Pankrotiseaduse § 85 kohaselt kohustada võlgnikku andma kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige võlgniku vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- ja kutsetegevuse kohta.

PankrS § 89 kohaselt kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise tagamiseks võib kohus võlgnikku trahvida või tema suhtes kohaldada sundtoomist või aresti, kui võlgnik takistab pankrotimenetlust PankrS § 85-88, § 20 ja § 35 lõike 1 p 3 sätestatud kohustuste rikkumisega.

Korraldada võlausaldajate esimene üldkoosolek 12.05.2014 kell 12.00 Rakveres, Rohuaia 8, saalis nr 2.

Kohustada võlgnikku osalema võlausaldajate esimesel üldkoosolekul.

Võlausaldajatel teatada haldurile hiljemalt kahe kuu jooksul alates pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes ilmumise päevast kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.

Nõudest teatamiseks tuleb esitada haldurile kirjalik nõudeavaldus, milles märgitakse nõude sisu, alus ja suurus. Samuti see, kas nõue on tagatud pandiga. Nõudeavaldusele lisatakse avalduses nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid. Nõudeavaldusele kirjutab võlausaldaja alla. Kui nõudeavaldusele kirjutab alla esindaja, lisab ta volikirja või tema esindusõigust tõendava muu dokumendi, juriidilistel isikutel tuleb lisada registrikaardi ärakiri.

Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja, kellele on saadetud PankrS § 34 lg 1 nimetatud teade, jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks.

Kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast kahekuulise tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosolekut, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja; kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.

Pärast pankroti väljakuulutamist võib võlgnikule võlgnetavate kohustuste täitmist vastu võtta üksnes haldur.

Pankroti väljakuulutamise kohta tehakse halduri poolt esitatud pankrotimääruse alusel märkus kinnistusraamatusse kinnisasjade juurde, mille omanikuna on võlgnik kantud kinnistusraamatusse ning võlgnikule kuuluvate piiratud asjaõiguste juurde ja õiguse juurde nendele õigustele, kui võib eeldada, et märkuse sisusse kandmata jätmine võib kahjustada võlausaldajate huve.

Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele. Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda.
 
 17.04.2014Pankrotimenetluse teatedPrindi
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja avaldab pankrotiseaduse § 6 lg 3, 145 lg 1 ja 4 alusel alltoodud määruse resolutsiooni: Kinnitada OÜ Alnus pankrotihaldur Aivar Leismanni poolt koostatud jaotusettepanek.

Pankrotimenetluses tunnustatud nõuded, nende rahuldamisjärgud ja jaotised on järgmised:

II rahuldamisjärk

Võlausaldaja – Nõude suurus eurodes – Jaotise%
1. AS Comfort AE – 25 557.77 – 8.00
2. OÜ Triger-E – 30 753.89 – 9.62
3. OÜ Amparis – 98 087.89 – 30.69
4. Maksu-ja Tolliamet – 95 811.52 – 29.98
5. OÜ Rapla HooneGrupp – 27 285 – 0.55
6. OÜ Fesma Alu – 47 080.20 – 47 080.20
7. AS SEB Liising – 4975.03 – 1.56
8. OÜ Ulvar Ehitus – 11 362.55 – 3.56
9. OÜ Amves – 1617.67 – 0.51
10. OÜ Rehvikeskus – 47.93 – 0.02
11. AS Ragn-Sells – 63.46 – 0.02
12. OÜ Expender – 13 842.88 – 4.33
13. AS Elion Ettevõtted – 1305.15 – 0.41
14. Andrei Svistunov – 1668.09 – 0.52
15. Lembit Randjärv – 1207.35 – 0.38
16. Juta Palu – 441.70 – 0.14
17. Aavo Faber – 1589.58 – 0.50
18. Andre Arro – 1836.69 – 0.58
19. Tõnis Laur – 3597.46 – 1.13
20. N&N Invest Grupp – 21 048.19 – 6.59

Pankrotimenetlusega seotud väljamaksed:

1. 766.94 eurot ajutise halduri tasu ja kulude hüvitus ja 6.39 eurot riigilõiv väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatud kuulutuse eest.

Avaldada teade jaotusettepaneku kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Koopia määrusest saata võlgnikule ja pankrotihaldurile.

Edasikaebamise kord

Määruse peale võivad võlgnik ja jaotusettepanekule vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule maakohtu kaudu 15 päeva jooksul, arvates määruse kättetoimetamisest. Kohus võib lugeda menetlusdokumendi kättetoimetatuks viie päeva möödumisel postitamisest saaja aadressil ja seda ka juhul, kui saadetis tagastatakse.

[  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 järgmised  ]