NB! Announcements in the english version are machine translated and may contain errors. Only notices in Estonian are authentic and have legal effect.
Download as a PDF file   Download as a digitally stamped file   Print
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 20.04.2018
Avaldamise lõpp: 21.04.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Paekivitoodete tehase osaühing (registrikood: 10022037) (aadress Peterburi tee 34, Tallinn 11415) poolt esitatud Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Maardu III uuringuruum asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Maardu külas kinnistutel Viimsi metskond 72 (katastritunnusega 24504:003:0053), Viimsi metskond 73 (katastritunnusega 24504:003:0054) ja Pruuli (katastritunnusega 24504:003:0149). Minetatud kinnistud kuuluvad Eesti Vabariigile, nende valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Maardu III uuringuruumi pindala on 156,44 ha. Kavandatava geoloogilise uuringu eesmärk on täpsustada uuringuruumis leviva lubjakivi kasuliku kihi paksust, selle kvaliteeti ja kaevandamistingimusi, et võimalusel võtta varu aktiivse tarbevaruna arvele ja taotleda selle kaevandamiseks kaevandamisluba. Kuna taotletav uuringuruum kattub osaliselt Kostivere turbamaardlaga, siis tuleb uuringu raames selgitada välja ka lubjakihi lasumisse jääva kaasneva maavara – turba levik, paksus ja kvaliteet. Uuringu käigus rajatakse kuni 40 puurauku sügavusega kuni 35 meetrit ning 75 uuringukaeveõõnet (sh 15 kaevandit ja 60 turba sondeerimispunkti). Hüdrogeoloogilistest katsetöödest teostatakse veetasemete mõõtmised, katsepumpamine, voolukiiruse mõõtmine ja tehakse põhjavee keemilised analüüsid. Täiendavalt teostatakse veel gammakarotaaž, kavernomeetria ja georadari uuring. Geoloogilise uuringu luba taotletakse 4 aastaks ja uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõueseaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 674 4803, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris http://dhsadr-kea.envir.ee .

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1282735