Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 07.09.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsuse 05.09.2016 korraldusega nr 491 algatati Lubja tn 35b kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala moodustab 632 m² suurune kinnistu Ülejõe linnaosas Lubja, Voorimehe ja Nurme tänavate vahelises kvartalis. Ehitisregistri andmetel paikneb kinnistul elamu ehitisealuse pinnaga kokku 139 m2 (22%). Katastrijärgne maakasutuse sihtotstarve kinnistul on elamumaa 100%. Alal kehtib Pärnu Linnavalitsuse 17.12.2004 korraldusega nr 1140 kehtestatud Lubja tn 37 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga nähti krundile ette üks hoonestusala ehitusaluse pinnaga 160 m² (25%). Hoonestusala Lubja tänavapoolne piir langeb kokku kohustusliku ehitusjoonega. Hoonestusalale planeeriti kahekorruseline elamu. Juurdepääs krundile nähti ette hoonestusala põhjaküljelt, parkimisvõimalus omal kinnistul.
Taotleja sooviks on kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusalast välja ehitatud garaaž-kuuri säilitamine elamu Lubja tänavapoolsel küljel. Mõõdistusprojekti andmetel on garaaž-kuuri ehitisealune pind ca 48 m². Juurdeehituse säilitatav kõrgus olemasolevast maapinnast on ca 3,0 m. Maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistul on väikeelamumaa (EE), mida ei muudeta. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on väikeelamute ehitusalune pind 600 – 900 m2 krundi puhul kuni 30%. Lubja tn 35b kinnistule rajatud elamu ja garaaž-kuuri ehitisalune pind kokku ei ületa kinnistu üldpindalast ei ületa 30%, jäädes üldplaneeringuga määratud piiridesse. Detailplaneering koostatakse seetõttu kehtiva üldplaneeringu kohasena.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning parkimislahendus. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt.

Võimalike uuringute vajadus puudub.

http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1394790
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1002460