Andmete taaskasutamine


Ametlikes Teadaannetes on võimalik teadaannete otsimiseks ja taaskasutamiseks kasutada URI-sid. URI on unikaalne teadaade struktureeritud veebiaadress.

URI unikaalsus sõltub sellest, kui palju URI komponente on täidetud. URI kaudu saab avada ühe või mitu avaldatud teadaannet kas HTML formaadis sarnaselt otsingutulemusele, XML või siis XML-RDF failina.

NB! Teadaande URI kaudu on võimalik avada avalikult kättesaadavaid teadaandeid, mis ei ole avaldatud füüsilisest isikust adressaadile kättetoimetamiseks või mille avaldamine ei ole lõpetatud.

Avaandmeteks ei anta eraelu kaitse eesmärgil füüsilisest isikust adressaadile kättetoimetamiseks avaldatud teadaandeid (avaliku teabe seaduse § 3¹ lõige 7 ja 8) ning teadaandeid, mille avaldamine on lõpetatud ja mis on kantud arhiivi (avaliku teabe seaduse § 3¹ lõige 5).

URI kasutamiseks tuleb koostada huvi pakkuva teadaande avaldamisandmetele vastav veebiaadress allpool näidatud komponentidest sellises järjekorras nagu nimekirjas näidatud.

Komponente võib URI lõpust ka ära jätta või kasutada URI keskel andmeandja nime, teadaande pealiigi või alaliigi asemel sidekriipsu "-". Sellisel juhul ei avane enam URI tingimustele vastav konkreetne teadaanne vaid avaneb nimekiri teadaannetest, mis vastavad täidetud komponentide andmetele. {andmeandja} on andmeandja nimetus Ametlikes Teadaannetes registreeritud kujul.

NB! Otsingus kuvatakse välja vaid 1000 esimest tulemust!

Teadaannete otsimine URI-de abil

Ametlike Teadaannete avalikke teadaandeid on võimalik otsida spetsiaalsel kujul koostatud URIde abil. Selleks tuleb veebibrauseris avada alltoodud vormingus veebiaadress:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/{andmeandja}/{pealiik}/{alaliik}/{aasta}/{kuu}/{paev}/{teate_number}/{formaat*}
kus
 • {andmeandja} on andmeandja nimetus Ametlikes Teadaannetes registreeritud kujul
 • {pealiik} on teadaande pealiigi lühend
 • {alaliik} on teadaande alaliigi lühend
 • {aasta} on teadaande avaldamise aasta number
 • {kuu} on teadaande avaldamise kuu number
 • {paev}on teadaande avaldamise päeva number
 • {teate_number} on teadaande unikaalne number
 • *{teate_formaat} lisada juhul kui soovite teadaannet XML failina
Näiteks
https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/eesti-advokatuur/advoktatuur/advokaadi-kutsetegevuse-peatamine/2019/06/13/1483034/xml*
kuvab teadanded, mis on avaldatud:
 • Eesti Advokatuuri poolt
 • advokatuur - Advokatuuri teated (lühend) pealiigiga
 • advokaadi-kutsetegevuse-peatamine - Advokaadi kutsetegevuse peatamise teade (lühend) alaliigiga
 • 2015. aastal
 • 1. kuul (jaanuaris)
 • 21. kuupäeval
 • ja teadaande numbriga 2148966
 • *xml annab tulemuseks XML faili. Kui Te seda ei lisa, siis kuvatakse teadaanne HTMLformaadis
 • *rdf annab tulemuseks XML-RDF faili. Kui Te seda ei lisa, siis kuvatakse teadaanne HTMLformaadis
 • *txt annab tulemuseks TXT tekstifaili. Kui Te seda ei lisa, siis kuvatakse teadaanne HTMLformaadis

Vaikimisi kuvatakse otsingu URI tulemused teile Ametlike Teadaannete kasutajaliideses. Kui soovite laadida alla tulemused XML kujul, lisage URI lõppu komponent "xml", näiteks :

https://ametlikudteadaanded.ee/ee/eesti-advokatuur/advoktatuur/xml 

Selline URI annab tulemuseks XML koondfaili, mis sisaldab kõikki "Eesti Advokatuuri" poolt avaldatud "Advokatuuri teated" pealiigiga teadaandeid. Kui lõpust eemaldada "xml" siis kuvatakse teadaanded veebilehitsejas sarnaselt otsingutulemustele.

Laiemate otsingute teostamiseks võib otsingu URI lõpust komponente ära jätta. Otsingu URI keskelt ei tohi komponente ära jätta, kuid need võib asendada sidekriipsuga "-". Sellisel juhul seda URI komponendi väärtust ei arvestata ning kuvatakse täidetud komponentide alusel leitavad avaldatud teadaanded. URI kaudu ei saa kätte arhiivis olevaid ning isikule suunatud teadaandeid.

https://ametlikudteadaanded.ee/ee/-/advoktatuur
URIs kasutatakse teadaannete pea- ja alaliigi komponendi puhul järgmisi lühendeid:
Teadaande liik Lühend
Advokatuuri teated advoktatuur
Advokaadi kutsetegevuse peatamise teade advokaadi-kutsetegevuse-peatamine
Advokaadi kutsetegevuse taastamise teade advokaadi-kutsetegevuse-taastamine
Advokatuuri assotsieerunud liikmena tegutsemise õiguse andmise teade advokatuuri-assotsieerunud-liikmena-tegutsemise-oiguse-andmine
Advokatuuri liikmeks võtmise teade advokatuuri-liikmeks-votmine
Advokatuuri liikmesuse peatamise teade advokatuuri-liikmesuse-peatamine
Advokatuuri liikmesuse taastamise teade advokatuuri-liikmesuse-taastamine
Advokatuurist väljaarvamise teade advokatuurist-valjaarvamine
Advokatuurist väljaheitmise teade advokatruurist-valjaheitmine
Alaealise teovõimega seotud teated alaealise-teovoime
Alaealise teovõime laiendamise määruse muutmise teade alaealise-teovoime-laiendamise-maaruse-muutmine
Alaealise teovõime laiendamise määruse tühistamise teade alaealise-teovoime-laiendamise-maaruse-tyhistamine
Alaealise teovõime laiendamise teade alaealise-teovoime-laiendamine
Ameti- ja kutsekonkursi teated amet-kutsekonkurss
Abiprokuröri konkursiteade abiprokurori-konkursi
Eriasjade prokuröri konkursiteade eriasjade-prokurori-konkursi
Kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja konkursiteade kohtunikuabi-ettevalmistuskava-taitja
Kohtunikuabi konkursiteade kohtunikuabi-konkursi
Kohtunikukoha konkursiteade kohtunikukoha-konkursi
Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise teade kutset-andva-organi-valimiseks-avaliku-konkursi-korraldamine
Riigiprokuröri konkursiteade
Avaldamist alustatud 16.10.2018
riigiprokuror-konkurss
Ringkonnaprokuröri konkursiteade ringkonnaprokurori-konkursi
Volitatud veterinaararsti konkursi teadaanne veterinaararsti-ametikoha-konkurss
Avalik-õiguslike juriidiliste isikute likvideerimisteated avalik-oiguslike-jur-isikute-likvideerimine
Arengufondi likvideerimismenetluse teade arengufondi-likvideerimismenetlus
Avaliku veekogu kasutamise teated avaliku-veekogu-kasutamine
Avaliku veekogu hoonestusloa taotlemise teade
Avaldamist alustatud 28.02.2023
veekogu-hoonestusloa-taotlemine
Avaliku veekogu hoonestusloa taotlemise teade veekoguhoonestusloataotlemine
Veekogu jääle mineku keelu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
jaale-mineku-keeld
Veekogul liiklemise keelu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
liiklemise-keelu
Veekogul liikluskiiruse piirangu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
liikluskiiruse-piirangu
Enampakkumise ja müügi teated enapakkumine-myyk
Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügiteade metsa-raieoiguse-ja-metsamaterjali-myyk
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade pankrotimenetluses-kinnisasja-enampakkumine
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade pankrotimenetluses-vallasasja-enampakkumine
RMK vara kasutusse andmise enampakkumisteade rmk-vara-kasutusse-andmise-enampakkumine
RMK vara võõrandamise enampakkumisteade rmk-vara-voorandamise-enampakkumine
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade taitemenetluses-kinnisasja-enampakkumine
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade taitemenetluses-vallasasja-enampakkumine
Halduslepingute teated halduslepingud
Halduslepingu sõlmimise teade halduslepingu-aruanne
Halduslepingu täitmise teade halduslepingu-taitmine
Hanketeade halduslepingu sõlmimiseks halduslepingu-solmimise-hanketeade
Hariduse ja kutse teated haridus-ja-kutse
Diplomi ja/või akadeemilise õiendi duplikaadi väljastamise teade diplomi-ja-akadeemilise-oiendi-duplikaadi-valjastamine
Diplomi ja/või akadeemilise õiendi kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 29.08.2017
diplomi-ja-akadeemilise-oiendi-kehtetuks-tunnistamine
Eesti keele tasemetunnistuse algdokumendi elektroonilise tunnistuse vastu vahetamise teade eesti-keele-tasemetunnistuse-algdokumendi-elektroonilise-tunnistuse-vastu-vahetamine
Haridust tõendava dokumendi plankide kehtetuks tunnistamise teade haridust-toendava-dokumendi-palnkide-kehtetuks-tunnistamine
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise teade kutsetunnistuse-kehtetuks-tunnistamine
Kutseõppeasutuse lõputunnistuse ja/või hinnetelehe duplikaadi väljastamise teade kutseoppeasutuse-loputunnistuse-ja-hinnetelehe-duplikaadi-valjastamine
Riigieksamitunnistuse algdokumendi elektroonilise tunnistuse vastu vahetamise teade riigieksamitunnistuse-algdokumendi-elektroonilise-tunnistuse-vastu-vahetamine
Üldhariduskooli lõputunnistuse ja/või hinnetelehe duplikaadi väljastamise teade yldhariduskooli-loputunnistuse-ja-hinnetelehe-duplikaadi-valjastamine
Üldhariduskooli lõputunnistuse ja/või hinnetelehe kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 23.02.2022
yldhariduskooli-loputunnistuse-ja-hinnetelehe-kehtetuks-tunnistamine
Isiku surnuks ja teadmata kadunuks tunnistamise teated isiku-surnuks-ja-teadmata-kadunuks-tunnistamine
Isiku surnuks tunnistamise määruse muutmise teade isiku-surnuks-tunnistamise-maaruse-muutmine
Isiku surnuks tunnistamise määruse tühistamise teade isiku-surnuks-tunnistamise-maaruse-tyhistamine
Isiku surnuks tunnistamise teade isiku-surnuks-tunnistamine
Teadmata kadunud isiku surnuks tunnistamise taotlemise teade teadmata-kadunud-isiku-surnuks-tunnistamise-taotlemine
Jahinduse ja kalanduse teated jahindus-kalandus
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade jahipiirkonna-kasutusoiguse-luba
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamise teade jahipiirkonna-kasutusoiguse-loa-kehtetuks-tunnistamine
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade jahipiirkonna-kasutusoiguse-loa-kehtivuse-loppemine
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade jahipiirkonna-kasutusoiguse-loa-kehtivuse-pikendamine
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamisest keeldumise teade jahipiirkonna-loa-pikendamise-keeldumine
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade jahipiirkonna-kasutusoiguse-loa-taotlemine
Jahipiirkonna moodustamise teade jahipiirkonna-moodustamine
Jahiulukite küttimismahu ja struktuuri piirangute ja tingimuste teade jahiulukite-kyttimismahu-ja-struktuuri-piirangud-ja-tingimused
Kala eelmise aasta Eesti keskmiste esmakokkuostuhindade teade
Avaldamist alustatud 01.12.2017
kala-eelmise-aasta-eesti-keskmised-esmakokkuostuhinad
Kalandustoetuse taotluste vastuvõtu lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 11.07.2017
kalandustoetuse-lopetamine
Kalandustoetuse teade kalandustoetuse
Kalapüügi ajutise keeluaja teade kalapuugi-ajutise-keeluaeg
Kutselise kalapüügi peatamise teade kutselise-kalapyygi-peatamine
Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise teade kutselise-kalapyygi-pyygivoimaluste-enampakkumine
Kutselise kalapüügi uuesti avamise teade kutselise-kalapyygi-uuesti-avamine
Kaitseväeteenistuse teated kaitsevaeteenistus
Kaitseväekohustuslasele dokumendi kättetoimetamise teade kaitsevaekohustuslasele-dokumendi-kattetoimetamine
Keskkonnakavade teated keskkonnakava
Merestrateegia osa avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 22.06.2020
merestrateegia-osa-avaliku-valjapaneku-teade
Merestrateegia osa kinnitamise teade
Avaldamist alustatud 22.06.2020
merestrateegia-osa-kinnitamise-teade
Nitraaditundliku ala tegevuskava avaliku väljapaneku teade nitraaditundliku-ala-tegevuskava-avalik-valjapanek
Nitraaditundliku ala tegevuskava koostamise teade nitraaditundliku-ala-tegevuskava-koostamine
Veemajanduskava eelnõu ja sellega seotud dokumentide avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 28.06.2021
veemajanduskava-eelnou-ja-sellega-seotud-dokumentide-avaliku-valjapaneku-teade
Veemajanduskava koostamise algatamise teade veemajanduskava-koostamise-algatamine
Üleujutusega seotud riskide maandamiskava eelnõude avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 23.09.2021
uleujutusega-seotud-riskide-maandamiskava-eelnoude-avaliku-valjapaneku-teade
Keskkonnalubade teated keskkonnaluba
Geneetiliselt muundatud loomaga loomkatse läbiviimise loa andmise teade geneetiliselt-muundatud-loomaga-loomkatse-labiviimise-loa-andmine
Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
geoloogilise-uuringu-loa-andmine-voim-muutmine
Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
geoloogilise-uuringu-loa-eelnou-avalikustamine
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
geoloogilise-uuringu-loa-menetluse-algatamine
Jäätmeloa andmise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
jaatmeloa-andmine-voi-muutmine
Jäätmeloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
jaatmeloa-eelnou-avalikustamine
Jäätmeloa menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
jaatmeloa-menetluse-algatamine
Jäätmepõletus- ja koospõletustehase sulgemise menetluse algatamise teade jaatmepoletus-ja-koospoletustehase-sulgemise-menetluse-algatamine
Jäätmepõletus- ja koospõletustehase sulgemisotsuse teade jaatmepoletus-ja-koospoletustehase-sulgemisotsus
Kaevandamisloa andmise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
kaevandamisloa-andmine-voi-muutmine
Kaevandamisloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
kaevandamisloa-eelnou-avalikustamine
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
kaevandamisloa-menetluse-algatamine
Kaevandamisloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 06.11.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
kaevandamisloa-saamise-enampakkumine
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 30.10.2019
keskkonna-andmise-voi-andmisest-keeldumise-teade
Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 25.10.2019
keskkonnaloa-eelnou-avalikustamise-teade
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 31.10.2019
keskkonnaloa-menetluse-algatamise-teade
Keskkonnaloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 31.10.2019
keskkonnaloa-saamise-oiguse-enampakkumise-teade
Kiirgustegevusloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
kiirgustegevusloa-andmise-voi-andmisest-keeldumine
Kiirgustegevusloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
kiirgustegevusloa-eelnou-avalikustamine
Kiirgustegevusloa taotluse avaliku väljapaneku teade
Avaldamine lõpetatud 28.03.2024
kiirgustegevusloa-taotluse-avalik-valjapanek
Kiirgustegevusloa taotluse menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
kiirgustegevusloa-taotluse-menetluse-algatamine
Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade kompleksloa-andmine-voi-andmisest-keeldumine
Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade kompleksloa-eelnou-avalikustamine
Kompleksloa menetluse algatamise teade kompleksloa-menetluse-algatamine
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, andmisest keeldumise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
ohtlike-jaatmete-kaitluslitsentsi-andmine-andmisest-keeldumine-voi-muutmine
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
ohtlike-jaatmete-kaitluslitsentsi-eelnou-avalikustamine
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
ohtlike-jaatmete-kaitluslitsentsi-menetluse-algatamine
Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
vee-erikasutusloa-andmine-voi-andmisest-keeldumisene
Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
vee-erikasutusloa-eelnou-avalikustamine
Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
vee-erikasutusloa-menetluse-algatamine
Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
ohusaasteloa-andmine-voi-andmisest-keeldumine
Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
ohusaasteloa-eelnou-avalikustamine
Õhusaasteloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
ohusaasteloa-menetluse-algatamine
Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või muutmise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
yldgeoloogilise-uurimistoo-loa-andmine-voi-muutmine
Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
yldgeoloogilise-uurimistoo-loa-eelnou-avalikustamine
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
yldgeoloogilise-uurimistoo-loa-menetluse-algatamine
Üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 13.12.2017
yldgeoloogilise-uurimistoo-loa-voi-uuringuloa-saamise-oiguse-enampakkumine
Keskkonnamõju hindamise teated keskkonnamoju-hindamine
Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade keskkonnamoju-hindamise-algatamata-jatmine
Keskkonnamõju hindamise algatamise teade keskkonnamoju-hindamise-algatamine
Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade keskkonnamoju-hindamise-aruande-avalik-valjapanek-ja-avalik-arutelu
Keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise teade keskkonnamoju-hindamise-aruande-heakskiitmine
Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
keskkonnamoju-hindamise-aruande-nouetele-vastavaks-tunnistamine
Keskkonnamõju hindamise litsentsi kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
keskkonnamoju-hindamise-litsentsi-kehtetuks-tunnistamine
Keskkonnamõju hindamise litsentsi kehtivuse pikendamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
keskkonnamoju-hindamise-litsentsi-kehtivuse-pikendamata-jatmine
Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade keskkonnamoju-hindamise-programmi-avalik-valjapanek-ja-avalik-arutelu
Keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmise teade keskkonnamoju-hindamise-programmi-heakskiitmine
Keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
keskkonnamoju-hindamise-programmi-nouetele-vastavaks-tunnistamine
Keskkonnamõju hindamise uue juhteksperdi määramise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
keskkonnamoju-hindamise-uue-juhteksperdi-maaramine
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-algatamata-jatmine
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-algatamine
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-aruande-avalikustamine
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-aruande-nouetele-vastavaks-tunnistamine
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-programmi-avalikustamine
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-programmi-nouetele-vastavaks-tunnistamine
Natura asjakohase hindamise aruande avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2023
natura-hindamise-aruande-avalikustamise-teade
Natura erandi aruande avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2023
natura-erandi-aruande-avalikustamise-teade
Piiriülese keskkonnamõju hindamise teade piiriulese-keskkonnamoju-hindamine
Piiriülese keskkonnamõju strateegilise hindamise teade piiriulese-keskkonnamoju-strateegiline-hindamine
Kinnistusraamatu teated kinnisturaamat
Kinnistusraamatu registriosa avamise teade kinnistusraamatu-registriosa-avamine
Kinnistusraamatust eelmärke kustutamise nõude teade kinnistusraamatust-eelmarke-kustutamise-noue
Kohtu kinnistusosakonna määruse kättetoimetamise teade kohtu-kinnistusosakonna-maaruse-kattetoimetamine
Kohaliku elu korraldamise teated kohaliku-elu-korraldamine
Elukoha aadressi rahvastikuregistris muutmise teade elukoha-aadressi-rahvastikuregistris-muutmine
Elukoha aadressi rahvastikuregistris muutmise teade - KOV algatus
Avaldamist alustatud 06.09.2022
elukoha-aadressi-rahvastikuregistris-muutmine-kov
Maa korralise hindamise tulemuste avaliku väljapaneku teade maa-korralise-hindamise-tulemuste-avalik-valjapanek
Peremehetu ehitise hõivamise teade peremehetu-ehitise-hoivamine
Rahvakohtunikekandidaatide nimekirja teade rahvakohtunikekandidaatide-nimekiri
Riigihanke tulemusel leitud vee-ettevõtja määramise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2024
riigihanke-tulemusel-leitud-vee-ettevotja-maaramine
Vee-ettevõtja määramise teade
Avaldamist alustatud 25.03.2024
vee-ettevotja-maaramise-teade
Ümberkruntimise algatamise teade ymberkruntimise-algatamine
Üürikomisjoni istungi kutse yyrikomisjoni-istungi-kutse
Kohtu maksekäsuosakonna teated kohtu-maksekasuosakond
Kohtu maksekäsuosakonna Euroopa täitekorralduse tõendi kättetoimetamise teade euroopa-taitekorralduse-toendi-kattetoimetamine
Kohtu maksekäsuosakonna kohtuotsuse väljavõtte kättetoimetamise teade kohtuotsuse-valjavotte-kattetoimetamine
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade kohtu-maksekasuosakonna-maaruse-kattetoimetamine
Kohtudokumentide kättetoimetamise teated kohtudokumentide-kattetoimetamine
Kohtukutse halduskohtumenetluses kättetoimetamise teade kohtukutse-halduskohtumenetluses-kattetoimetamine
Kohtukutse tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade kohtukutse-tsiviilkohtumenetluses-kattetoimetamine
Menetlusdokumendi halduskohtumenetluses kättetoimetamise teade menetlusdokumendi-halduskohtumenetluses-kattetoimetamine
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade menetlusdokumendi-tsiviilkohtumenetluses-kattetoimetamine
Kollektiivlepingute teated kollektiivilepingud
Laiendatud kollektiivlepingu tingimuste teade
Avaldamist alustatud 01.02.2023
laiendatud-kollektiivlepingu-tingimuste-teade2
Laiendatud kollektiivlepingu tingimuste teade laiendatud-kollektiivlepingu-tingimuste-teade
Konkurentsi teated konkurents
Koondumise otsuse teade koondumise-otsus
Koondumise teade koondumine
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise teade markimisvaarse-turujouga-ettevotjaks-maaramata-jatmine
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamise teade markimisvaarse-turujouga-ettevotjaks-tunnistamise-otsuse-kehtetuks-tunnistamine
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise teade markimisvaarse-turujouga-ettevotjaks-tunnistamine
Liiklusteated liiklusteated
Juhtimisõiguse peatamise teade
Avaldamist alustatud 03.10.2019
juhtimisoiguse-peatamise-teade
Trahviteade lubatud sõidukiiruse ületamise eest trahviteade-lubatud-soidukiiruse-yletamise-eest
Trahviteade sõiduki parkimise nõuete rikkumise eest parkimise-nouete-rikkumine
Looduskaitse teated looduskaitse
Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade loodusobjekti-kaitse-alla-votmine
Maakatastri teated maakatastri-teated
Maakatastri teade
Avaldamist alustatud 12.03.2019
maakatastri-teade
Maareformi teated maareformi-teated
Maareformi dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 22.11.2018
maareformi-dokumendi-kattetoimetamise-teade
Maareformi dokumendi kättetoimetamise teade pärijatele
Avaldamist alustatud 22.11.2018
maareformi-dokumendi-kattetoimetamise-teade-parijatele
Majandustegevuse teated majandustegevus
Riikliku alkoholiregistri kande kehtetuks tunnistamise teade riikliku-alkoholiregistri-kande-kehtetuks-tunnistamine
Sageduslubade konkursi lõppemise teade
Avaldamist alustatud 05.07.2017
sageduslubade-konkursi-lopetamine
Sageduslubade konkursi väljakuulutamise teade
Avaldamist alustatud 10.03.2017
sageduslubade-konkurss
Universaalse postiteenuse konkursi väljakuulutamise teade universaalse-postiteenuse-konkursi-valjakuulutamine
Universaalse postiteenuse konkursi võitja väljakuulutamise teade universaalse-postiteenuse-konkursi-voitja-valjakuulutamine
Maksuhalduri teated maksuhaldur
Keskkonnaameti dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 07.10.2020
keskkonnaameti-dokumendi-kattetoimetamine
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade kohalike-maksude-maksuhalduri-dokumendi-kattetoimetamine
Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade mta-dokumendi-kattetoimetamine
Metsandus metsandus
Erametsanduse toetuse teade erametsanduse-toetus
Muud kohtuteated muud-kohtuteated
Eestkostemenetluse määruse teade eestkostemenetluse-maarus
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses edastamise teade menetlusdokumendi-tsiviilkohtumenetluses-edastamine
Välistusmääruse teade valistusmaarus
Äriühingu osanikele ja aktsionäridele hüvitise suuruse määramise teade ariyhingu-osanikele-ja-aktsionaridele-hyvitise-suuruse-maaramine
Äriühingu osanikele või aktsionäridele ühise esindaja määramise teade ariyhingu-osanikele-voi-aktsionaridele-yhise-esindaja-maaramine
Üleskutsemenetluse teade yleskutsemenetlus
Panganduse ja väärtpaberite teated pangandus-vaartpaberid
Intressimäära teade intress
Kontohalduri staatuse tühistamise ja väärtpaberikontode haldamisõiguse üleandmise teade
Avaldamist alustatud 02.04.2018
kontohalduri-staatuse-tuhistamise-ja-vaartpaberikontode-haldamisoiguse-uleandmise-teade
Kontohalduri staatusest loobumise teade
Avaldamist alustatud 01.11.2018
kontohalduri-staatusest-loobumine
Teavitus ajutiste väärtpaberikontode sulgemise protsessi algatamisest
Avaldamist alustatud 06.10.2023
teavitus-ajutiste-vaartpaberikontode-sulgemise-protsessi-algatamisest
Pankrotimenetluse teated pankrotimenetlus
Esialgse jaotusettepaneku kinnitamata jätmise teade esialgse-jaotusettepaneku-kinnitamata-jatmine
Esialgse jaotusettepaneku kinnitamise teade esialgse-jaotusettepaneku-kinnitamine
Esialgse jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade esialgse-jaotusettepanekuga-tutvumise-voimaldamine
Füüsilise isiku pankroti väljakuulutamise ja kohustustest vabastamise menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2022
fuusilise-isiku-pankroti-valjakuulutamise-ja-kohustustest-vabastamise-menetluse-algatamise-teade
Füüsilise isiku pankroti väljakuulutamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2022
fuusilise-isiku-pankroti-valjakuulutamise-teade
Jaotusettepaneku kinnitamata jätmise teade jaotusettepaneku-kinnitamata-jatmine
Jaotusettepaneku kinnitamise teade jaotusettepaneku-kinnitamine
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade jaotusettepanekuga-tutvumise-voimaldamine
Kompromissi kinnitamise teade kompromissi-kinnitamine
Kompromissi tühistamise ja kohustustest vabastamise menetluse taastamise teade
Avaldamist alustatud 23.08.2022
kompromissi-tyhistamise-ja-kohustustest-vabastamise-menetluse-taastamise-teade
Kompromissi tühistamise ja pankrotimenetluse taastamise teade kompromissi-tyhistamine-ja-pankrotimenetluse-taastamine
Käsutuskeelu teatavakstegemise teade kasutuskeelu-teatavakstegemine
Käsutuskeelu tühistamise teade kasutuskeelu-tyhistamine
Lõpparuande kinnitamisega pankrotimenetluse lõpetamise teade lopparuande-kinnitamisega-pankrotimenetluse-lopetamine
Maksejõuetusavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade
Avaldamist alustatud 23.08.2022
maksejouetusavalduse-labivaatamise-aja-koha-kasutuskeelu-teatavakstegemine
Maksejõuetuse avalduse rahuldamata või läbi vaatamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 24.08.2022
maksejouetuse-avalduse-rahuldamata-voi-labi-vaatamata-jatmise-teade
Pankroti väljakuulutamise teade pankroti-valjakuulutamine
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade pankrotiavalduse-labivaatamise-aja-koha-kasutuskeelu-teatavakstegemine
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha teade pankrotiavalduse-labivaatamise-aeg-koht
Pankrotiavalduse rahuldamata või läbi vaatamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 24.08.2022
pankrotiavalduse-rahuldamata-voi-labi-vaatamata-jatmise-teade
Pankrotihalduri vahetumise teade pankrotihalduri-vahetumine
Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade pankrotimenetluse-kulude-katteks-deposiidi-maksmine
Pankrotimenetluse lõpetamise avalduse esitamise teade pankrotimenetluse-lopetamise-avalduse-esitamine
Pankrotimenetluse lõpetamise teade pankrotimenetluse-lopetamine
Pankrotimenetluse lõpparuandega tutvumise teade pankrotimenetluse-lopparuandega-tutvumine
Raugemise tõttu maksejõuetusavalduse menetluse lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2022
raugemise-tottu-maksejouetusavalduse-menetluse-lopetamise-teade
Raugemise tõttu pankrotiavalduse menetluse lõpetamise teade raugemise-tottu-pankrotiavalduse-menetluse-lopetamine
Teises Euroopa Liidu liikmesriigis algatatud maksejõuetusmenetluse teade
Avaldamist alustatud 22.01.2019
teises-liikmesriigis-algatatud-maksejouetusmenetlus
Usaldusisiku vahetumise teade pankroti väljakuulutamise ja kohustusest vabastamise menetluses
Avaldamist alustatud 24.08.2022
usaldusisikuvahetumise-teade-pankroti-valjakuulutamise-ja-kohustusest-vabastamise-menetluses
Võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise teade volausaldajate-esimese-uldkoosoleku-toimumine
Võlausaldajate nimekirja kinnitamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 07.04.2021
volausaldajate-nimekirja-kinnitamata-jatmise-tead
Võlausaldajate nimekirja kinnitamise teade
Avaldamist alustatud 07.04.2021
volausaldajate-nimekirja-kinnitamise-teade
Võlausaldajate nimekirjaga tutvumise teade
Avaldamist alustatud 04.03.2021
volausaldajate-nimekirjaga-tutvumise-teade
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade volausaldajate-nouete-kaitsmise-koosolek
Võlausaldajate üldkoosoleku teade volausaldajate-yldkoosolek
Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse lõpetamise teade aluse äralangemise tõttu
Avaldamist alustatud 24.08.2022
volgniku-kohustustest-vabastamise-menetluse-lopetamise-teade-aluse-aralangemise-tottu
Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise määruse tühistamise teade volgniku-pankrotimenetluses-taitmata-jaanud-kohustustest-vabastamise-maaruse-tyhistamine
Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise määruse tühistamise teade (FiMS)
Avaldamist alustatud 08.08.2022
volgniku-pankrotimenetluses-taitmata-jaanud-kohustustest-vabastamise-maaruse-tyhistamine-uus
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamata jätmise teade volgniku-taitmata-jaanud-kohustustest-vabastamata-jatmine
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamata jätmise teade (FiMS alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
volgniku-taitmata-jaanud-kohustustest-vabastamata-jatmine-uus
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamise teade volgniku-taitmata-jaanud-kohustustest-vabastamine
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamise teade (alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
volgniku-taitmata-jaanud-kohustustest-vabastamine-uus
Planeeringute teated planeeringud
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
detailplaneeringu-algatamine
Detailplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
detailplaneeringu-kehtestamine
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
detailplaneeringu-osalise-kehtetuks-tunnistamine
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
kohaliku-omavalitsuse-eriplaneeringu-asukoha-eelvaliku-lahteseisukohtade-avalikustamise-tulemustega-arvestamine
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
kohaliku-omavalitsuse-eriplaneeringu-asukoha-eelvaliku-otsuse-avalikustamise-tulemustega-arvestamine
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
kohaliku-omavalitsuse-eriplaneeringu-asukoha-eelvaliku-otsuse-vastuvotmine
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
kohaliku-omavalitsuse-eriplaneeringu-avaliku-valjapanek
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
kohaliku-omavalitsuse-eriplaneeringu-avalikustamise-tulemustega-arvestamine
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse avaliku väljapaneku toimumise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
Avaldamine lõpetatud 04.04.2024
kohaliku-omavalitsuse-eriplaneeringu-detailse-lahenduse-avaliku-valjapaneku-toimumine
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
Avaldamine lõpetatud 04.04.2024
kohaliku-omavalitsuse-eriplaneeringu-detailse-lahenduse-avalikustamise-tulemustega-arvestamine
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
kohaliku-omavalitsuse-eriplaneeringu-ja-keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-algatamine
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
kohaliku-omavalitsuse-eriplaneeringu-kehtestamine
Maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
maakonnaplaneeringu-ja-keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-algatamine
Maakonnaplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
maakonnaplaneeringu-kehtestamine
Riigi eriplaneeringu algatamise taotluse saamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
riigi-eriplaneeringu-algatamise-taotluse-saamine
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
riigi-eriplaneeringu-asukoha-eelvaliku-lahteseisukohtade-avalikustamise-tulemustega-arvestamine
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
riigi-eriplaneeringu-asukoha-eelvaliku-otsuse-eenou-avalikustamise-tulemustega-arvestamine
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
riigi-eriplaneeringu-asukoha-eelvaliku-otsuse-vastuvotmine
Riigi eriplaneeringu avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
riigi-eriplaneeringu-avalik-valjapanek
Riigi eriplaneeringu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
riigi-eriplaneeringu-avalikustamise-tulemustega-arvestamine
Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
Avaldamine lõpetatud 04.04.2024
riigi-eriplaneeringu-detailse-lahenduse-avalikustamise-tulemustega-arvestamine
Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
riigi-eriplaneeringu-ja-keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-algatamine
Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 21.11.2018
riigi-eriplaneeringu-ja-keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-lopetamine
Riigi eriplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
riigi-eriplaneeringu-kehtestamine
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
uldplaneeringu-ja-keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-algatamine
Üldplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
uldplaneeringu-kehtestamine
Üleriigilise planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
uleriigilise-planeeringu-ja-keskkonnamoju-strateegilise-hindamise-algatamine
Üleriigilise planeeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
uleriigilise-planeeringu-kehtestamine
Pärimisteated parimisteated
Pärijate väljaselgitamise üleskutsemenetluse teade parijate-valjaselgitamise-yleskutsemen
Pärimismenetluse algatamise ja pärijate väljaselgitamise üleskutsemenetluse teade parimismenetluse-algat-ja-parijate-valjaselgitamise-yleskutsemen
Pärimismenetluse algatamise teade parimismenetluse-algatamine
Pärimismenetluses tõestatud tunnistuse kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 04.04.2018
parimismenetluses-toestatud-tunnistuse-kehtetuks-tunnistamise-teade
Pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamise ja täiendava pärimismenetluse läbiviimise teade parimistunnistuse-keht-tunnist-ja-taiend-parimismen-labiviimine
Üleskutsemenetluse teade pärandaja kohustuste kindlakstegemiseks yleskutsemen-teade-parandaja-kohust-kindlakstegemiseks
Põllumajanduse teated pollumajandus
Eesti maaelu arengukava (MAK) toetuse teade
Avaldamine lõpetatud 09.11.2023
eesti-maaelu-arengukava-toetus
Maaparandushoiukava avaliku väljapaneku ja arutelu teade maaparandushoiukava-avaliku-valjapaneku-ja-arutelu
Põllumajanduse ja maaelu toetuse teade
Avaldamist alustatud 09.11.2023
pollumajanduse-ja-maaelu-toetuse-teade
Püsirohumaa säilitamise teade
Avaldamist alustatud 24.05.2017
Avaldamine lõpetatud 04.04.2024
pusirohumaa-teade
Toidu ekspordivõimaluste edendamise tegevuste kava teade
Avaldamist alustatud 10.04.2019
toidu-ekspordivoimaluste-edendamise-tegevuste-kava-teade
Toidu ekspordivõimaluste edendamise toetuse taotlusvooru teade
Avaldamist alustatud 07.01.2019
toidu-ekspordivoimaluste-edendamise-toetuse-teade
Raudteetranspordi teated raudteetransport
Avaliku reisijateveoga tegelevaks raudtee-ettevõtjaks määramise teade avaliku-reisijateveoga-tegelevaks-raudtee-ettevotjaks-maaramine
Avaliku reisijateveoga tegelevate raudtee-ettevõtjate hulgast väljaarvamise teade avaliku-reisijateveoga-tegelevate-raudtee-ettevotjate-hulgast-valjaarvamine
Mitteavaliku raudtee valdaja tegutsemise ohutustunnistuse teade mitteavaliku-raudtee-valdaja-tegutsemise-ohutustunnistus
Raudtee-ettevõtja tegevusloa kehtetuks tunnistamise teade raudtee-ettevotja-tegevusloa-kehtetuks-tunnistamine
Raudtee-ettevõtja tegevusloa kehtivuse peatamise teade raudtee-ettevotja-tegevusloa-kehtivuse-peatamine
Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise teade raudteeinfrastruktuuri-avalikuks-kasutamiseks-maaramine
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ohutusloa teade raudteeinfrastruktuuri-ettevotja-ohutusluba
Raudteeveo-ettevõtja ohutustunnistuse teade raudteeveo-ettevotja-ohutustunnistus
Riigiasutuste ümberkorraldamise teated riigiasutuste-ymberkorraldamine
Riigiasutuse ümberkorraldamise teade riigiasutuse-ymberkorraldamise-teade
Riigiasutuse ümberkorraldamisega tegevuse lõpetamise teade riigiasutuse-ymberkorraldamisega-tegevuse-lopetamine
Riigivara teated riigivara
Maa enampakkumisega erastamise teade maa-enampakkumisega-erastamine
Maa riigi omandisse jätmise otsuse kehtetuks tunnistamise teade maa-riigi-omandisse-jatmise-otsuse-kehtetuks-tunnistamine
Maa riigi omandisse jätmise teade maa-riigi-omandisse-jatmine
Relvade ja laskemoona sundvõõrandamise teade
Avaldamist alustatud 24.09.2018
relvade-laskemoona-sundvoorandamise-teade
Relvade ja laskemoona sundvõõrandamise teade pärijatele
Avaldamist alustatud 24.09.2018
relvade-laskemoona-sundvoorandamine-parijatele
Riigimaa kasutusvalduse seadmise teade riigimaa-kasutusvaldusse-seadmine
Riigivara enampakkumisteade riigivara-enampakkumine
Riigivara võõrandamise teade riigivara-voorandamine
Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise teade oigusvastaselt-voorandatud-vara-eest-kompensatsiooni-maaramine
Saneerimismenetluse teated saneerimismenetluse-teated
Saneerimiskava kinnitamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 11.08.2022
saneerimiskava-kinnitamata-jatmise-teade
Saneerimiskava kinnitamise teade
Avaldamist alustatud 11.08.2022
saneerimiskava-kinnitamise-teade
Saneerimiskava kohtule esitamiseks täiendava tähtaja määramise teade
Avaldamist alustatud 11.08.2022
saneerimiskava-kohtule-esitamiseks-taiendava-tahtaja-maaramise-teade
Saneerimiskava kohtule kinnitamiseks esitamise tähtaja pikendamise teade
Avaldamist alustatud 11.08.2022
saneerimiskava-kohtule-kinnitamiseks-esitamise-tahtaja-pikendamise-teade
Saneerimiskava projekti koosoleku teade
Avaldamist alustatud 15.07.2022
saneerimiskava-projekti-koosoleku-teade
Saneerimiskava projekti üleskutse teade
Avaldamist alustatud 15.07.2022
saneerimiskava-projekti-teade
Saneerimismenetluse lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 12.08.2022
saneerimismenetluse-lopetamise-teade
Saneerimisnõustaja vahetumise teade
Avaldamist alustatud 11.08.2022
saneerimisnoustaja-vahetumise-teade
Saneerimisteade
Avaldamist alustatud 15.07.2022
saneerimisteade
Vastuvõtmata saneerimiskava kinnitamise taotluse teade
Avaldamist alustatud 15.07.2022
vastuvotmata-saneerimiskava-kinnitamise-taotluse-teade
Sotsiaaltoetuste ja hüvitiste teated sotsiaaltoetused-hyvitised
Elatisabi määramise teade elatisabi-maaramine
Elatisabi tagasinõudmise teade elatisabi-tagasinoudmine
Elatisnõude sissenõudmise teade
Avaldamist alustatud 16.03.2018
elatisabi-sissenoudmine
Lapsepuhkuse hüvitise tagasinõudmise teade
Avaldamist alustatud 26.02.2024
lapsepuhkuse-huvitise-tagasinoudmise-teade
Pankrotimenetlusaegne elatisabi tagasinõudmise teade
Avaldamist alustatud 26.02.2024
pankrotimenetlusaegne-elatisabi-tagasinoudmise-teade
Pensioni tagasinõudmise teade pensioni-tagasinoudmine
Peretoetuse tagasinõudmise teade peretoetuse-tagasinoudmine
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse tagasinõudmise teade puuetega-inimeste-sotsiaaltoetuse-tagasinoudmine
Teade elatisnõude võlgnikule
Avaldamine lõpetatud 01.01.2017
teade-elatisnoude-volgnikule
Vanemahüvitise tagasinõudmise teade vanemahyvitise-tagasinoudmine
Statistika teated statistika
Arvestusliku elatusmiinumumi teade
Avaldamist alustatud 10.06.2018
arvestusliku-elatusmiinimumi-teade
Sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise teated sundvoorandamise-ja-sundvalduse-seadmise-teated
Kinnisasja omandamise menetluse teade
Avaldamist alustatud 21.08.2019
kinnisasja-omandamise-menetluse-teade
Kinnisasja omandamise menetluse teade pärijatele
Avaldamist alustatud 24.08.2021
kinnisasja-omandamise-menetluse-teade-parijatele
Omandatavat kinnisasja koormava piiratud asjaõiguse kustutamise teade
Avaldamist alustatud 28.04.2023
omandatavat-kinnisasja-koormava-piiratud-asjaoiguse-kustutamise-teade
Piiratud asjaõiguse sundkustutamise teade
Avaldamist alustatud 14.12.2023
piiratud-asjaoiguse-sundkustutamise-teade
Sundvalduse seadmise menetluse alustamise teade
Avaldamist alustatud 30.11.2018
sundvalduse-seadmise-menetluse-alustamise-teade
Sundvalduse seadmise menetluse alustamise teade pärijatele
Avaldamist alustatud 30.11.2018
sundvoorandamise-seadmise-menetluse-alustamise-teade-parijatele
Sundvalduse seadmise teade
Avaldamist alustatud 30.11.2018
sundvalduse-seadmise-teade
Sundvõõrandamise menetluse alustamise teade
Avaldamist alustatud 07.05.2019
sundvoorandamise-menetluse-alustamise-teade
Sundvõõrandamise otsuse teade
Avaldamist alustatud 04.06.2019
sundvoorandamise-otsuse-teade
Sundvõõrandamise otsuse teade pärijatele
Avaldamist alustatud 30.09.2021
sundvoorandamise-otsuse-teade-parijatele
Tervishoiu teated tervishoid
Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa kehtetuks tunnistamise teade nakkusohtliku-materjali-kaitlemise-tegevusloa-kehtetuks-tunnistamine
Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa osaliselt kehtetuks tunnistamise teade nakkusohtliku-materjali-kaitlemise-tegevusloa-osaliselt-kehtetuks-tunnistamine
Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa väljaandmise teade nakkusohtliku-materjali-kaitlemise-tegevusloa-valjaandmine
Nimistuga perearstina tegutsemise õiguse ja nimistu äravõtmise teade perearstina-tegutsemise-oiguse-aravotmine
Perearsti nimistust väljaarvamise otsuse kättetoimetamise teade perearsti-nimistust-va-otsuse-kattetoimetamine
Toetuse teated toetuse-teated
KIKi toetuse teade
Avaldamist alustatud 01.02.2023
kik-toetus
Tuleohutuse teated tuleohutus
Suure tuleohuga aja alguse või lõpu teade suure-tuleohuga-aja-algus-voi-lopp
Tuleohtliku aja alguse või lõpu teade tuleohtliku-aja-algus-voi-lopp
Täitemenetluse teated taitemenetlus
Kohtutäituri vahetumise teade kohtutaituri-vahetumine
Tahteavalduse kättetoimetamise teade tahteavalduse-kattetoimetamine
Täitemenetluse teade taitemenetlusega-seotud
Täitetoimingu teade taitetoimingu-teostamine
Täitmisteade taitmisteade
Vara arestimise teade vara-arestimine
Väljatõstmisteade valjatostmine
Töövaidluskomisjoni ja tööstusomandi apellatsioonikomisjoni teated toovaidluskomisjoni-ja-toostusomandi-apellatsioonikomisjoni-teated
Menetlusdokumendi töövaidluskomisjoni menetluses kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 25.04.2018
menetlusdokumendi-toovaidluskomisjoni-menetluse-teade
Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni avalduse kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 30.03.2020
toostusomandi-apellatsioonikomisjoni-avalduse-kattetoimetamise-teade
Töövaidluse kirjalikku menetlusse võtmise teade
Avaldamist alustatud 19.03.2021
toovaidluse-kirjalikku-menetlusse-votmise-teade
Töövaidluskomisjoni kutse kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 16.03.2018
toovaidluskomisjoni-kutse-kattetoimetamise
Töövaidluskomisjoni menetluses tagasivõtmise avalduse kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 09.02.2021
toovaidluskomisjoni-menetluses-tagasivotmise-avalduse-teade
Volikirja teated volikirjad
Volikirja kehtetuks kuulutamise teade volikirja-kehtetuks-kuulutamine
Volikirja kehtetuks kuulutamise teade (Konsulaarametnik)
Avaldamist alustatud 07.09.2022
volikirja-kehtetuks-kuulutamine-konsulaarametnik
Vähempakkumise teated vahempakkumise-teated
Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise teade
Avaldamist alustatud 11.11.2019
taastuvast-energiallikast-elektrienergia-tootmise-vahempakkumise-teade
Võlgade ümberkujundamise teated volgade-ymberkujundamine
Usaldusisiku vahetumise teade võlgade ümberkujundamise menetluses
Avaldamist alustatud 24.08.2022
usaldusisiku-vahetumise-teade-volgade-ymberkujundamise-menetluses
Võlgade ümberkujundamise avalduse läbivaatamata jätmise teade volgade-ymberkujundamise-avalduse-labivaatamata-jatmine
Võlgade ümberkujundamise avalduse menetlusse võtmine
Avaldamist alustatud 20.07.2022
volgade-umberkujundamise-menetluse-algatamise-teade
Võlgade ümberkujundamise avalduse menetlusse võtmise teade volgade-ymberkujundamise-avalduse-menetlusse-votmine
Võlgade ümberkujundamise menetluse lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 07.04.2021
volgade-umberkujundamise-menetluse-lopetamise-teade
Võlgade ümberkujundamise menetluse lõpetamise teade (alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
volgade-umberkujundamise-menetluse-lopetamise-teade-uus
Võlgade ümberkujundamiskava kinnitamise teade volgade-ymberkujundamiskava-kinnitamine
Võlgade ümberkujundamiskava kinnitamise teade (alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
volgade-ymberkujundamiskava-kinnitamine-uus
Võlgade ümberkujundamiskava tühistamise ja võlgniku maksejõuetuse avalduse menetluse raugemise teade
Avaldamist alustatud 24.08.2022
volgade-umberkujundamiskava-tuhistamise-ja-volgniku-maksejouetuse-avalduse-menetluse-raugemise-teade
Võlgade ümberkujundamiskava tühistamise ja võlgniku pankroti väljakuulutamise teade
Avaldamist alustatud 09.08.2022
volgade-umberkujundamiskava-tuhistamise-ja-volgniku-pankroti-valjakuulutamise-teade
Võlgade ümberkujundamiskava tühistamise ning võlgniku pankroti väljakuulutamise ja kohustustest vabastamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 09.08.2022
volgade-umberkujundamiskava-tuhistamise-ning-volgniku-pankroti-valjakuulutamise-ja-kohustustest-vabastamise-menetluse-algatamise-teade
Võlgade ümberkujundamiskava tühistamise teade volgade-ymberkujundamiskava-tyhistamine
Võlgade ümberkujundamiskava tühistamise teade (alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
volgade-ymberkujundamiskava-tyhistamine-uus
Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated ariyhing-mittetulundusyhing-sihtasutus
Aktsiakapitali vähendamise teade aktsiakapitali-vahendamine
Aktsiaseltsi jagunemislepingu sõlmimise teade as-jagunemislepingu-solmimine
Aktsiaseltsi likvideerimismenetluse teade as-likvideerimismenetlus
Aktsiaseltsi väärtpaberitena mitterahalise sissemakse teade as-vaartpaberitena-mitterahaline-sissemakse
Aktsiaseltsi ühinemislepingu sõlmimise teade as-yhinemislepingu-solmimine
Euroopa majandushuviühingu asukoha muutmise kavatsuse teade eu-majandushuviyhingu-asukoha-muutmise-kavatsus
Euroopa majandushuviühingu liikme osaluse loovutamise teade eu-majandushuviyhingu-liikme-osaluse-loovutamine
Euroopa äriühingu asukoha muutmise kava koostamise teade eu-ariyhingu-asukoha-muutmise-kava-koostamine
Euroopa äriühingu asutamislepingu koostamise teade eu-ariyhingu-asutamislepingu-koostamine
Euroopa äriühingu ühinemise teade eu-ariyhingu-yhinemine
Euroopa äriühingu ümberkujundamiskava koostamise teade eu-ariyhingu-ymberkujundamiskava-koostamine
Euroopa ühistu asukoha muutmise kava koostamise teade eu-yhistu-asukoha-muutmise-kava-koostamine
Euroopa ühistu ühinemise teade eu-yhistu-yhinemine
Euroopa ühistu ümberkujundamiskava koostamise teade eu-yhistu-ymberkujundamiskava-koostamine
Filiaali likvideerimismenetluse teade filiaali-likvideerimismenetlus
Füüsilise isiku varaga ühinemise teade fi-varaga-yhinemine
Jagunemiskava koostamise või jagunemislepingu sõlmimise teade ay-jagunemiskava-koostamine
Korteriühistu likvideerimismenetluse teade
Avaldamist alustatud 27.08.2018
korteriuhistu-likvideerimismenetlus
Mittetulundusühingu jagunemise teade mty-jagunemine
Mittetulundusühingu likvideerimismenetluse teade mty-likvideerimismenetlus
Mittetulundusühingu ühinemise teade mty-yhinemine
Osaühingu likvideerimismenetluse teade oy-likvideerimismenetlus
Osaühingu osakapitali vähendamise teade oy-osakapitali-vahendamine
Piiriülese ühinemislepingu sõlmimise teade piiriylese-yhinemislepingu-solmimine
Sihtasutuse jagunemise teade sa-jagunemine
Sihtasutuse likvideerimismenetluse teade sa-likvideerimismenetlus
Sihtasutuse ühinemise teade sa-yhinemine
Tulundusühistu likvideerimismenetluse teade tulundusyhistu-likvideerimismenetlus
Tulundusühistu osakapitali vähendamise teade
Avaldamist alustatud 24.05.2016
ty-osakapitali-vahendamine
Tulundusühistu ühinemislepingu sõlmimise teade
Avaldamist alustatud 04.07.2019
tulundusuhistu-uhinemislepingu-solmimise-teade
Täisühingu likvideerimismenetluse teade taisuhingu-likvideerimismenetlus
Usaldusühingu likvideerimismenetluse teade usaldusuhingu-likvideerimismenetlus
Äriühingu jagunemise teade ay-jagunemine
Äriühingu ühinemise teade ay-yhinemine
Äriühingu ümberkujundamise teade ay-ymberkujundamine
Äriregistri teated ariregister
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade kohtu-registriosakonna-maaruse-kattetoimetamine
Kustutamishoiatuse avaldamise teade majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu
Avaldamist alustatud 01.02.2023
ariregistrist-kustutamise-teade-majandusaasta-aruande-esitamata-jatmise-tottu
Mittetulundusühingu kustutamishoiatuse teade
Avaldamine lõpetatud 01.02.2023
mty-kustutamishoiatus
Sihtasutuse kustutamishoiatuse teade
Avaldamine lõpetatud 01.02.2023
sa-kustutamishoiatus
Äriregistrist kustutamise kavatsuse teade
Avaldamist alustatud 21.04.2023
ariregistrist-kustutamise-kavatsuse-teade
Äriregistrist kustutamise teade jagunemisel
Avaldamist alustatud 01.02.2023
ariregistrist-kustutamise-teade-jagunemisel
Äriregistrist kustutamise teade kohtulahendi alusel
Avaldamist alustatud 01.02.2023
ariregistrist-kustutamise-teade-kohtulahendi-alusel
Äriregistrist kustutamise teade kontaktisiku puudumisel
Avaldamist alustatud 01.02.2023
ariregistrist-kustutamise-teade-kontakisiku-puudumisel
Äriregistrist kustutamise teade taotluse alusel
Avaldamist alustatud 01.02.2023
ariregistrist-kustutamise-teade-taotluse-alusel
Äriregistrist kustutamise teade vara jagamisel likvideerimismenetluseta
Avaldamist alustatud 01.02.2023
ariregistrist-kustutamise-teade-vara-jagamisel-likvideerimismenetluseta
Äriregistrist kustutamise teade ühinemisel
Avaldamist alustatud 01.02.2023
ariregistrist-kustutamise-teade-uhinemisel
Äriühingu kustutamishoiatuse teade
Avaldamine lõpetatud 01.02.2023
ay-kustutamishoiatus
Õigusabi konkursiteated oigusabi-konkurss
Eakate isikute õigusnõustamise konkursiteade
Avaldamist alustatud 09.12.2022
eakate-isikute-oigusnoustamise-konkursiteade
Eakate õigusnõustamise konkursi võitja teade
Avaldamist alustatud 26.01.2023
eakate-isikute-oigusnoustamise-konkursi-voitja-teade
Erivajadustega isikute õigusnõustamise konkursi võitja teade
Avaldamist alustatud 10.03.2022
erivajadustega-isikute-oigusnoustamise-konkursi-voitja-teade
Erivajadustega isikute õigusnõustamise konkursiteade
Avaldamist alustatud 31.12.2021
erivajadustega-isikute-oigusnoustamise-konkursiteade
Füüsiliste isikute õigusnõustamise toetuse konkursi võitja teade
Avaldamist alustatud 01.03.2017
oigusnoustamise-konkursi-voitja
Füüsiliste isikute õigusnõustamise toetuse konkursiteade
Avaldamist alustatud 09.01.2017
fuusiliste-isikute-oigusnoustamise-konkurss