Teadaande liigid


Käesolev nimekiri loetleb uues Ametlikes Teadaannetes avaldatavaid teadaannete pealiike ja nende juurde kuuluvaid alaliike.
Riigilõivuga seotud teadaannete nimekiri on kättesaadav siin.

Vanas Ametlike Teadannete infosüsteemis avaldatud teadaanded leiate pealiikide alusel otsides teadaannete liikide vastavustabel.

Ametlikes Teadaannetes avaldatavate teadaannete loetelu

Teadaande liik Avaldamise lõpetamise tähtaeg Andmeandjad Riigilõiv nõutud Õiguslik alus
Advokatuuri teated
Advokaadi kutsetegevuse peatamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur Ei advokatuuriseaduse (AdvS) § 35 lõike 6 alusel
Advokaadi kutsetegevuse taastamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur Ei advokatuuriseaduse (AdvS) § 35 lõike 6 alusel
Advokatuuri assotsieerunud liikmena tegutsemise õiguse andmise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur Ei advokatuuriseaduse (AdvS) § 66 lõike 5 alusel
Advokatuuri liikmeks võtmise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur Ei advokatuuriseaduse (AdvS) § 23 lõike 4 alusel
Advokatuuri liikmesuse peatamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur Ei advokatuuriseaduse (AdvS) § 35 lõike 6 alusel
Advokatuuri liikmesuse taastamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur Ei advokatuuriseaduse (AdvS) § 35 lõike 6 alusel
Advokatuurist väljaarvamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur Ei advokatuuriseaduse (AdvS) § 38 lõike 5 alusel
Advokatuurist väljaheitmise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur Ei advokatuuriseaduse (AdvS) § 38 lõike 5 alusel
Alaealise teovõimega seotud teated
Alaealise teovõime laiendamise määruse muutmise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 576 ja § 577 lõike 2 alusel
Alaealise teovõime laiendamise määruse tühistamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 576 ja § 577 lõike 2 alusel
Alaealise teovõime laiendamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 577 lõike 2 alusel
Ameti- ja kutsekonkursi teated
Abiprokuröri konkursiteade
tähtajatu; Prokuratuur Ei prokuratuuriseaduse (ProkS) § 18 lõike 2 alusel
Eriasjade prokuröri konkursiteade
tähtajatu; Prokuratuur Ei prokuratuuriseaduse (ProkS) § 18 lõike 2 alusel
Kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja konkursiteade
tähtajatu; Justiitsministeerium Ei kohtute seaduse (KS) § 116¹ lõike 1 alusel
Kohtunikuabi konkursiteade
tähtajatu; Justiitsministeerium Ei kohtute seaduse (KS) § 120 lõike 2 alusel
Kohtunikukoha konkursiteade
tähtajatu; Justiitsministeerium, Riigikohus Ei kohtute seaduse (KS) § 53 lõike 3 alusel
Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise teade
tähtajatu; Volitatud kutseasutus (SA Kutsekoda) Ei haridus- ja teadusministri 25.08.2009 määruse nr 64 "Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu" § 3 lõike 1 alusel
Riigiprokuröri konkursiteade
Avaldamist alustatud 16.10.2018
tähtajatu; Prokuratuur Ei prokuratuuriseaduse (ProkS) § 18 lõike 2 alusel
Ringkonnaprokuröri konkursiteade
tähtajatu; Prokuratuur Ei prokuratuuriseaduse (ProkS) § 18 lõike 2 alusel
Volitatud veterinaararsti konkursi teadaanne
tähtajatu; Veterinaar- ja Toiduamet Ei veterinaarkorralduse seaduse § 10 lõike 2 alusel
Avalik-õiguslike juriidiliste isikute likvideerimisteated
Arengufondi likvideerimismenetluse teade
tähtajatu; Likvideerija Ei arenguseire seaduse § 12 lõike 1 alusel
Avaliku veekogu kasutamise teated
Avaliku veekogu hoonestusloa taotlemise teade
Avaldamist alustatud 28.02.2023
tähtajatu; Kehtib alates 07.05.2022 Ei ehitusseadustiku (EhS) § 113⁶ lõike 1 alusel
Avaliku veekogu hoonestusloa taotlemise teade
tähtajatu; Alates 01.07.2015 Tehnilise Järelevalve Amet (varasemalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Ei veeseaduse (VeeS) § 219 lõike 3 alusel
Veekogu jääle mineku keelu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei veeseaduse (VeeS) § 18 lõike 6 alusel
Veekogul liiklemise keelu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei veeseaduse (VeeS) § 18 lõike 6 alusel
Veekogul liikluskiiruse piirangu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei veeseaduse (VeeS) § 18 lõike 6 alusel
Enampakkumise ja müügi teated
Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügiteade
tähtajatu; Riigimetsa majandaja (müügi korraldaja) Ei Vabariigi Valitsuse 04.01.2007 määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord“ § 9 alusel
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta; Pankrotihaldur Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta; Pankrotihaldur Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel
RMK vara kasutusse andmise enampakkumisteade
tähtajatu; Riigimetsa Majandamise Keskus Ei metsaseaduse (MS) § 57 lõike 4 alusel
RMK vara võõrandamise enampakkumisteade
tähtajatu; Riigimetsa Majandamise Keskus Ei metsaseaduse (MS) § 61 lõike 4 alusel
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta; Kohtutäitur Ei täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta; Kohtutäitur Ei täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel
Halduslepingute teated
Halduslepingu sõlmimise teade
tähtajatu; Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud Ei halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel
Halduslepingu täitmise teade
tähtajatu; Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud Ei halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel
Hanketeade halduslepingu sõlmimiseks
tähtajatu; Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud Ei halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel
Hariduse ja kutse teated
Diplomi ja/või akadeemilise õiendi duplikaadi väljastamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kõrgharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium Jah haridus- ja teadusministri 16.08.2019. a määruse nr 36 „Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord“ paragrahvi 18 lõike 1 alusel
Diplomi ja/või akadeemilise õiendi kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 29.08.2017
tähtajatu; Kõrgharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium Ei haridus- ja teadusministri 16.08.2019. a määruse nr 36 „Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord“ paragrahvi 18 lõike 1 alusel
Eesti keele tasemetunnistuse algdokumendi elektroonilise tunnistuse vastu vahetamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Tunnistusi väljastav asutus (SA Innove) Ei haridus- ja teadusministri 13.06.2011 määruse nr 23 „Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord“ § 6 lõike 5 alusel
Haridust tõendava dokumendi plankide kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu; Üldharidusõpet, kutseõpet või kõrgharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium Ei Vabariigi Valitsuse 03.07.2014 määruse nr 107 „Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord“ § 5 lõike 5 alusel
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kutse andev organ Ei kutseseaduse (KutS) § 22 lõike 2 alusel
Kutseõppeasutuse lõputunnistuse ja/või hinnetelehe duplikaadi väljastamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kutseõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium Jah Vabariigi Valitsuse 18.09.2013 määruse nr 137 „Kutseõppeasutuse lõpudokumentide vormid, statuut ja väljaandmise kord“ § 17 lõike 2 alusel
Riigieksamitunnistuse algdokumendi elektroonilise tunnistuse vastu vahetamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Tunnistusi väljastav asutus (SA Innove) Ei Vabariigi Valitsuse 13.08.2010 määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ § 16 lõike 5 alusel
Üldhariduskooli lõputunnistuse ja/või hinnetelehe duplikaadi väljastamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Üldharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium Jah Vabariigi Valitsuse 13.08.2010 määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ § 18 lõike 3 alusel
Üldhariduskooli lõputunnistuse ja/või hinnetelehe kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 23.02.2022
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Üldharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium Ei Vabariigi Valitsuse 13.08.2010 määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ § 18 lõike 3 alusel
Isiku surnuks ja teadmata kadunuks tunnistamise teated
Isiku surnuks tunnistamise määruse muutmise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 511 lõike 5 ja 2 alusel
Isiku surnuks tunnistamise määruse tühistamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 511 lõike 5 ja 2 alusel
Isiku surnuks tunnistamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 511 lõike 2 alusel
Teadmata kadunud isiku surnuks tunnistamise taotlemise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 510 lõike 1 alusel
Jahinduse ja kalanduse teated
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
tähtajatu; Keskkonnaamet Ei jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu; Keskkonnaamet Ei jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
tähtajatu; Keskkonnaamet Ei jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
tähtajatu; Keskkonnaamet Ei jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamisest keeldumise teade
tähtajatu; Keskkonnaamet Ei jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
tähtajatu; Keskkonnaamet Ei jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel
Jahipiirkonna moodustamise teade
tähtajatu; Keskkonnaamet Ei jahiseaduse (JahiS) § 11 lg 6 alusel
Jahiulukite küttimismahu ja struktuuri piirangute ja tingimuste teade
tähtajatu; Keskkonnaamet Ei jahiseaduse (JahiS) § 22 lõike 4 alusel
Kala eelmise aasta Eesti keskmiste esmakokkuostuhindade teade
Avaldamist alustatud 01.12.2017
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Ei kalapüügiseaduse (KPS) § 15 lõike 4 alusel
Kalandustoetuse taotluste vastuvõtu lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 11.07.2017
tähtajatu; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Ei Kalandusturu korraldamise seaduse kohaselt kehtestatud määruse alusel
Kalandustoetuse teade
tähtajatu; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Ei kalandusturu korraldamise seaduse kohaselt kehtestatud määruse alusel
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel
Kutselise kalapüügi peatamise teade
tähtajatu; Põllumajandus- ja Toiduamet  Ei kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel
Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise teade
tähtajatu; Põllumajandus- ja Toiduamet  Ei Vabariigi Valitsuse 08.06.2017 määruse nr 89 „Kutselise kalapüügi püügivõimaluse enampakkumise toimumise kord“ § 2 lõike 4 alusel
Kutselise kalapüügi uuesti avamise teade
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Ei kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 3 alusel
Kaitseväeteenistuse teated
Kaitseväekohustuslasele dokumendi kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kaitseressursside Amet Ei kaitseväeteenistuse seaduse (KVTS) § 15 lõike 1 alusel
Keskkonnakavade teated
Merestrateegia osa avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 22.06.2020
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei veeseaduse (VeeS) § 72 lõike 3 alusel
Merestrateegia osa kinnitamise teade
Avaldamist alustatud 22.06.2020
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei veeseaduse (VeeS) § 72 lõike 3 alusel
Nitraaditundliku ala tegevuskava avaliku väljapaneku teade
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei veeseaduse (VeeS) § 50 lõike 9 alusel
Nitraaditundliku ala tegevuskava koostamise teade
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei veeseaduse (VeeS) § 50 lõike 2 alusel
Veemajanduskava eelnõu ja sellega seotud dokumentide avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 28.06.2021
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei veeseaduse (VeeS) § 48 lõike 6 alusel
Veemajanduskava koostamise algatamise teade
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei veeseaduse (VeeS) § 48 lõike 2 alusel
Üleujutusega seotud riskide maandamiskava eelnõude avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 23.09.2021
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei veeseaduse (VeeS) § 48 lõike 6 alusel
Keskkonnalubade teated
Geneetiliselt muundatud loomaga loomkatse läbiviimise loa andmise teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Ei loomakaitseseaduse (LoKS) § 55 lõike 1 alusel
Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet Ei maapõueseaduse (MaaPS) § 37 lõike 2 alusel
Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet Ei maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet Ei maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel
Jäätmeloa andmise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei jäätmeseaduse (JäätS) § 80 lõige 7 alusel
Jäätmeloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei jäätmeseaduse (JäätS) § 79¹ lõike 1 alusel
Jäätmeloa menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei keskkonnaministri 26.04.2004 määruse nr 26 "Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm" § 2 alusel
Jäätmepõletus- ja koospõletustehase sulgemise menetluse algatamise teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei tööstusheite seaduse (THS) § 107 alusel
Jäätmepõletus- ja koospõletustehase sulgemisotsuse teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei tööstusheite seaduse (THS) § 110 alusel
Kaevandamisloa andmise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kaevandamisloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kaevandamisloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 06.11.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei maapõueseaduse § 54 lõike 3 alusel
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel
Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 25.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 31.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Keskkonnaloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 31.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei maapõueseaduse § 54 lõike 3 alusel
Kiirgustegevusloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel
Kiirgustegevusloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kiirgustegevusloa taotluse avaliku väljapaneku teade
Avaldamine lõpetatud 28.03.2024
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei kiirgusseaduse (KiS) § 21 alusel
Kiirgustegevusloa taotluse menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel
Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kompleksloa menetluse algatamise teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, andmisest keeldumise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei Vabariigi Valitsuse 26.04.2004 määruse nr 121 "Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm" alusel
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei jäätmeseadus § 99¹ lõike 1 alusel
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei jäätmeseaduse (JäätS) § 99¹ lõike 1 alusel
Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet Ei veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 5 alusel
Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet Ei veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel
Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet Ei veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel
Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel
Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel
Õhusaasteloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Ei keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel
Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või muutmise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet Ei maapõueseaduse (MaaPS) § 37 lõike 2 alusel
Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet Ei maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet Ei maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel
Üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 13.12.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet Ei maapõueseaduse (MaaPS) § 34 lõike 3 alusel
Keskkonnamõju hindamise teated
Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade
tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1¹ punkti 2 (alates 01.07.2015, varasemalt § 12 lg 1 p 3) alusel
Keskkonnamõju hindamise algatamise teade
tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 (alates 01.07.2015, varasemalt KeHJS § 12 lg 1 p 1) alusel
Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel
Keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise teade
tähtajatu; Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja (Kliimaministeerium, Keskkonnaamet) Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 23 ja § 19 lõike 1 alusel
Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 22 lõike 7 alusel
Keskkonnamõju hindamise litsentsi kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu või uue litsentsi andmiseni; Kliimaministeerium Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 15 lõike 10 alusel
Keskkonnamõju hindamise litsentsi kehtivuse pikendamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu või uue litsentsi andmiseni; Kliimaministeerium Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 15 lõike 10 alusel
Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel
Keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmise teade
tähtajatu; Kliimaministeerium, Keskkonnaamet Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 19 lõike 1 alusel
Keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 18 lõike 4 alusel
Keskkonnamõju hindamise uue juhteksperdi määramise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 15 lõike 13 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade
tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 ja § 37 lõike 1 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 42 lõike 7 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 37 lõike 1 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 39 lõike 4 alusel
Natura asjakohase hindamise aruande avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2023
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei looduskaitseseadus (LKS) § 69⁸ lg 2 alusel
Natura erandi aruande avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2023
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei looduskaitseseadus (LKS) § 69⁸ lg 2 alusel
Piiriülese keskkonnamõju hindamise teade
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 30 lõike 9 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel
Piiriülese keskkonnamõju strateegilise hindamise teade
tähtajatu; Kliimaministeerium Ei keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 46 lõike 6² ja § 37 lõike 1 alusel
Kinnistusraamatu teated
Kinnistusraamatu registriosa avamise teade
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Kohtu kinnistusosakond Ei kinnistusraamatuseaduse (KRS) § 8¹ lõike 1 alusel
Kinnistusraamatust eelmärke kustutamise nõude teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 1 aasta avaldamisest;
Kohus Ei asjaõigusseaduse (AÕS) § 63² lõike 2 alusel
Kohtu kinnistusosakonna määruse kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu kinnistusosakond Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohaliku elu korraldamise teated
Elukoha aadressi rahvastikuregistris muutmise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Kohaliku omavalitsuse üksus Ei rahvastikuregistri seaduse (RRS) § 89 alusel
Elukoha aadressi rahvastikuregistris muutmise teade - KOV algatus
Avaldamist alustatud 06.09.2022
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Kohaliku omavalitsuse üksus Ei rahvastikuregistri seaduse (RRS) § 87¹ lõike 3 alusel
Maa korralise hindamise tulemuste avaliku väljapaneku teade
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei maa hindamise seaduse (MHS) § 5¹ lõike 2 alusel
Peremehetu ehitise hõivamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel
Rahvakohtunikekandidaatide nimekirja teade
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei kohtute seaduse (KS) § 107 lõike 2 alusel
Riigihanke tulemusel leitud vee-ettevõtja määramise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2024
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) § 7 lõike 2 alusel
Vee-ettevõtja määramise teade
Avaldamist alustatud 25.03.2024
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) § 24 lõike 3 alusel
Ümberkruntimise algatamise teade
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei maakorraldusseaduse (MaaKS) § 19 lõike 6 alusel
Üürikomisjoni istungi kutse
kohtuistungi toimumisest üks kuu; Üürikomisjon Ei üürivaidluse lahendamise seaduse (ÜVLS) § 9 lõike 3 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohtu maksekäsuosakonna teated
Kohtu maksekäsuosakonna Euroopa täitekorralduse tõendi kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu maksekäsuosakond Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohtu maksekäsuosakonna kohtuotsuse väljavõtte kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu maksekäsuosakond Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu maksekäsuosakond Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohtudokumentide kättetoimetamise teated
Kohtukutse halduskohtumenetluses kättetoimetamise teade
kohtuistungi toimumisest üks kuu; Kohus Ei halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 72 lõike 4 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohtukutse tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade
kohtuistungi toimumisest üks kuu; Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Menetlusdokumendi halduskohtumenetluses kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohus Ei halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 72 lõike 4 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kollektiivlepingute teated
Laiendatud kollektiivlepingu tingimuste teade
tähtajatu; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ei kollektiivlepingu seaduse (KLS) § 4⁴ lõike 3 alusel
Laiendatud kollektiivlepingu tingimuste teade
Avaldamist alustatud 01.02.2023
tähtajatu; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ei kollektiivlepingu seaduse (KLS) § 4⁶ lõike 3 alusel
Konkurentsi teated
Koondumise otsuse teade
tähtajatu; Konkurentsiamet Ei konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel
Koondumise teade
tähtajatu; Konkurentsiamet Ei konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise teade
tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet Ei elektroonilise side seaduse (ESS) § 49 lõike 3 alusel
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet Ei elektroonilise side seaduse (ESS) § 49 lõike 6 alusel
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise teade
tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet Ei elektroonilise side seaduse (ESS) § 49 lõike 3 alusel
Liiklusteated
Juhtimisõiguse peatamise teade
Avaldamist alustatud 03.10.2019
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Transpordiamet Ei liiklusseaduse (LS) § 124 lõike 8 alusel
Trahviteade lubatud sõidukiiruse ületamise eest
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Politsei- ja Piirivalveamet Ei väärteomenetluse seadustiku (VTMS) § 54³ lõike 2 alusel
Trahviteade sõiduki parkimise nõuete rikkumise eest
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei väärteomenetluse seadustiku (VTMS) § 54³ lõike 2 alusel
Looduskaitse teated
Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade
tähtajatu; Kliimaministeerium, Keskkonnaamet, kohaliku omavalitsuse üksus Ei looduskaitseseaduse (LKS) § 9 lõike 3 alusel
Maakatastri teated
Maakatastri teade
Avaldamist alustatud 12.03.2019
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Maa-amet Ei maakatastri seaduse (MaaKatS) § 8 lõike 6¹ alusel
Maareformi teated
Maareformi dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 22.11.2018
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksused Ei maareformi seaduse (MaaRS) § 38¹ alusel
Maareformi dokumendi kättetoimetamise teade pärijatele
Avaldamist alustatud 22.11.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksused Ei maareformi seaduse (MaaRS) § 38¹ alusel
Majandustegevuse teated
Riikliku alkoholiregistri kande kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu; Veterinaar- ja Toiduamet Ei alkoholiseaduse (AS) § 14 lõike 2 alusel
Sageduslubade konkursi lõppemise teade
Avaldamist alustatud 05.07.2017
tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet Ei Elektroonilise side seaduse kohaselt kehtestatud määruse alusel
Sageduslubade konkursi väljakuulutamise teade
Avaldamist alustatud 10.03.2017
tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet Ei Elektroonilise side seaduse kohaselt kehtestatud määruse alusel
Universaalse postiteenuse konkursi väljakuulutamise teade
tähtajatu; Konkurentsiamet Ei majandus- ja kommunikatsiooniministri 4.04.2009 määruse nr 19 „Avaliku konkursi läbiviimise tingimused universaalse postiteenuse osutaja määramiseks“ § 2 lõike 1 alusel
Universaalse postiteenuse konkursi võitja väljakuulutamise teade
tähtajatu; Konkurentsiamet Ei majandus- ja kommunikatsiooniministri 4.04.2009 määruse nr 19 „Avaliku konkursi läbiviimise tingimused universaalse postiteenuse osutaja määramiseks“ § 12 lõike 4 ja § 2 lõike 1 alusel
Maksuhalduri teated
Keskkonnaameti dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 07.10.2020
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Keskkonnaamet Ei maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohaliku omavalitsuse üksus Ei maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel
Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Maksu- ja Tolliamet Ei maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel
Metsandus
Erametsanduse toetuse teade
tähtajatu; Sihtasutus Erametsakeskus Ei keskkonnaministri 14.04.2014 määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ § 3 lõike 4 alusel
Muud kohtuteated
Eestkostemenetluse määruse teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 50 aastat avaldamisest;
Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 531 lõike 4 alusel
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses edastamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 310 lõike 1 ja § 477 lõike 9 alusel
Välistusmääruse teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 501 lõike 4 alusel
Äriühingu osanikele ja aktsionäridele hüvitise suuruse määramise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 612 lõike 3 alusel alusel
Äriühingu osanikele või aktsionäridele ühise esindaja määramise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 609 lõike 3 alusel
Üleskutsemenetluse teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 500 lõike 1 alusel
Panganduse ja väärtpaberite teated
Intressimäära teade
tähtajatu; Eesti Pank Ei võlaõigusseaduse (VÕS) § 94 lõike 2 alusel
Kontohalduri staatuse tühistamise ja väärtpaberikontode haldamisõiguse üleandmise teade
Avaldamist alustatud 02.04.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Eesti väärtpaberite registri pidaja Jah väärtpaberite registri pidamise seaduse (EVKS) § 36 lõike 5 alusel
Kontohalduri staatusest loobumise teade
Avaldamist alustatud 01.11.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Väärtpaberite kontohaldur Jah väärtpaberite registri pidamise seaduse (EVKS) § 37 lõike 4 alusel
Teavitus ajutiste väärtpaberikontode sulgemise protsessi algatamisest
Avaldamist alustatud 06.10.2023
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Väärtpaberite registri pidaja Jah väärtpaberite registri pidamise seaduse (EVKS) § 18 lõike 4 alusel
Pankrotimenetluse teated
Esialgse jaotusettepaneku kinnitamata jätmise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 144 lõike 3 ja § 145 lõike 5 alusel
Esialgse jaotusettepaneku kinnitamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 144 lõike 3 ja § 145 lõike 5 alusel
Esialgse jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 143 lõike 5 ja § 144 lõike 3 alusel
Füüsilise isiku pankroti väljakuulutamise ja kohustustest vabastamise menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2022
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FIMS) § 18 lõike 4 ja pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel
Füüsilise isiku pankroti väljakuulutamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2022
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FIMS) § 18 lõike 4 ja pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel
Jaotusettepaneku kinnitamata jätmise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 145 lõike 5 alusel
Jaotusettepaneku kinnitamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 145 lõike 5 alusel
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 143 lõike 5 alusel
Kompromissi kinnitamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Pankrotihaldur Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 183 lõike 5 alusel
Kompromissi tühistamise ja kohustustest vabastamise menetluse taastamise teade
Avaldamist alustatud 23.08.2022
Pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 190 lõike 8 alusel
Kompromissi tühistamise ja pankrotimenetluse taastamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 190 lõike 8 alusel
Käsutuskeelu teatavakstegemise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 21 lõike 1 alusel
Käsutuskeelu tühistamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 21 lõike 1 ja 4 alusel
Lõpparuande kinnitamisega pankrotimenetluse lõpetamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 163 lõike 7 alusel
Maksejõuetusavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade
Avaldamist alustatud 23.08.2022
Maksejõuetusmenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 17 lõike 2 ja § 21 lõike 1 alusel
Maksejõuetuse avalduse rahuldamata või läbi vaatamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 24.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FiMS) § 18 lõike 4 alusel
Pankroti väljakuulutamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 17 lõike 2 ja § 21 lõike 1 alusel
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 17 lõike 2 alusel
Pankrotiavalduse rahuldamata või läbi vaatamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 24.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FiMS) § 18 lõike 4 alusel
Pankrotihalduri vahetumise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel
Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 30 lõike 2 alusel
Pankrotimenetluse lõpetamise avalduse esitamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus, pankrotihaldur Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 161 lõike 1 alusel
Pankrotimenetluse lõpetamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 163 lõike 7 alusel
Pankrotimenetluse lõpparuandega tutvumise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 163 lõike 1 alusel
Raugemise tõttu maksejõuetusavalduse menetluse lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2022
maksejõuetusmenetluse lõppemiseni; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FIMS) § 18 lõike 4 ja pankrotiseaduse (PankrS) § 29 lõike 4 alusel
Raugemise tõttu pankrotiavalduse menetluse lõpetamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 29 lõike 4 alusel
Teises Euroopa Liidu liikmesriigis algatatud maksejõuetusmenetluse teade
Avaldamist alustatud 22.01.2019
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Justiitsministeerium Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 6 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/848, 20. mai 2015 , maksejõuetusmenetluse kohta, artikkel 28 lõike 2 alusel
Usaldusisiku vahetumise teade pankroti väljakuulutamise ja kohustusest vabastamise menetluses
Avaldamist alustatud 24.08.2022
maksejõuetusmenetluse lõppemiseni; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FiMS) § 55 lõike 4 alusel
Võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel
Võlausaldajate nimekirja kinnitamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 07.04.2021
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 100³ lõike 8 alusel
Võlausaldajate nimekirja kinnitamise teade
Avaldamist alustatud 07.04.2021
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 100³ lõike 8 alusel
Võlausaldajate nimekirjaga tutvumise teade
Avaldamist alustatud 04.03.2021
pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 100¹ lõike 3 alusel
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 100 lõike 4 alusel
Võlausaldajate üldkoosoleku teade
pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 79 lõike 4 alusel
Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse lõpetamise teade aluse äralangemise tõttu
Avaldamist alustatud 24.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FiMS) § 52 lõike 3 alusel
Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise määruse tühistamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 177 lõike 5 alusel
Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise määruse tühistamise teade (FiMS)
Avaldamist alustatud 08.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FiMS) § 51 lõike 5 alusel
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamata jätmise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 175 lõike 7 alusel
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamata jätmise teade (FiMS alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FIMS) § 49 lõike 14 alusel
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei pankrotiseaduse (PankrS) § 175 lõike 7 alusel
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamise teade (alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FIMS) § 49 lõike 14 alusel
Planeeringute teated
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel
Detailplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 140 lõike 5 ja 139 lõike 3 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 102 lõike 1 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 108 lõike 1 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 109 lõike 4 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 118 lõike 6 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 120 lõike 1 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse avaliku väljapaneku toimumise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
Avaldamine lõpetatud 04.04.2024
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 113 lõike 5 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
Avaldamine lõpetatud 04.04.2024
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 115 lõike 1 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 122 lõike 6 alusel
Maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 58 lõike 6 alusel
Maakonnaplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 71 lõike 2 alusel
Riigi eriplaneeringu algatamise taotluse saamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 28 lõike 4 alusel
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 34 lõike 1 alusel
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 40 lõike 1 alusel
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 41 lõike 4 alusel
Riigi eriplaneeringu avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 50 lõike 6 alusel
Riigi eriplaneeringu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 52 lõike 1 alusel
Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
Avaldamine lõpetatud 04.04.2024
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 47 lõike 1 alusel
Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium, Siseministeerium või vastava valdkonna valitsusasutus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 28 lõike 6 alusel
Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 21.11.2018
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium või vastava valdkonna valitsusasutus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 29 lõike 2 alusel
Riigi eriplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium, Siseministeerium või vastava valdkonna valitsusasutus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 53 lõike 6 alusel
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 6 alusel
Üldplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 91 lõike 2 alusel
Üleriigilise planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 16 lõike 3 alusel
Üleriigilise planeeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Ei planeerimisseaduse (PlanS) § 24 lõike 3 alusel
Pärimisteated
Pärijate väljaselgitamise üleskutsemenetluse teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar Ei pärimisseaduse (PärS) §169 lõike 2 alusel
Pärimismenetluse algatamise ja pärijate väljaselgitamise üleskutsemenetluse teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar Ei pärimisseaduse (PärS) § 168 lõike 1 ning §169 lõike 2 ja 3 alusel
Pärimismenetluse algatamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar Ei pärimisseaduse (PärS) § 168 lõike 1 alusel
Pärimismenetluses tõestatud tunnistuse kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 04.04.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar Ei justiitsministri 18.12.2008 määruse nr 53 „Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord“ § 23 lõike 1 alusel
Pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamise ja täiendava pärimismenetluse läbiviimise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar Ei pärimisseaduse (PärS) § 168 lõike 1 ja justiitsministri 18.12.2008 määruse nr 53 „Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord“ § 23 lõike 1 alusel
Üleskutsemenetluse teade pärandaja kohustuste kindlakstegemiseks
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohtutäitur Ei pärimisseaduse (PärS) § 140 lõike 2 alusel
Põllumajanduse teated
Eesti maaelu arengukava (MAK) toetuse teade
Avaldamine lõpetatud 09.11.2023
tähtajatu; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Ei Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse kohaselt kehtestatud määruse alusel
Maaparandushoiukava avaliku väljapaneku ja arutelu teade
tähtajatu; Põllumajandus- ja Toiduamet Ei maaparandusseaduse (MaaparS) § 57 lõike 3 alusel
Põllumajanduse ja maaelu toetuse teade
Avaldamist alustatud 09.11.2023
tähtajatu; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Ei Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse kohaselt kehtestatud määruse alusel
Püsirohumaa säilitamise teade
Avaldamist alustatud 24.05.2017
Avaldamine lõpetatud 04.04.2024
tähtajatu; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Ei maaeluministri 17.04.2015 määruse nr 32 "Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus" § 12 lõike 1¹ alusel
Toidu ekspordivõimaluste edendamise tegevuste kava teade
Avaldamist alustatud 10.04.2019
tähtajatu; Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Ei maaeluministri 10. septembri 2018. a määruse nr 54 "Toidu ekspordivõimaluste edendamine" § 3 lõike 2 alusel
Toidu ekspordivõimaluste edendamise toetuse taotlusvooru teade
Avaldamist alustatud 07.01.2019
tähtajatu; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, PRIA Ei maaeluministri 10. septembri 2018. a määruse nr 54 "Toidu ekspordivõimaluste edendamine" § 8 lõike 1 alusel
Raudteetranspordi teated
Avaliku reisijateveoga tegelevaks raudtee-ettevõtjaks määramise teade
tähtajatu; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ei raudteeseaduse (RdtS) § 9 lõike 4 alusel
Avaliku reisijateveoga tegelevate raudtee-ettevõtjate hulgast väljaarvamise teade
tähtajatu; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ei raudteeseaduse (RdtS) § 9 lõike 4 alusel
Mitteavaliku raudtee valdaja tegutsemise ohutustunnistuse teade
tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet Ei raudteeseaduse (RdtS) § 23 lõigete 7 ja 8 alusel
Raudtee-ettevõtja tegevusloa kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu; Konkurentsiamet Ei raudteesseaduse (RdtS) § 18 lõike 2 alusel
Raudtee-ettevõtja tegevusloa kehtivuse peatamise teade
tähtajatu; Konkurentsiamet; Tehnilise Järelevalve Amet Ei raudteeseaduse (RdtS) § 17 lõike 3 alusel
Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise teade
tähtajatu; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ei raudteeseaduse (RdtS) § 9 lõike 4 alusel
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ohutusloa teade
tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet Ei raudteeseaduse (RdtS) § 23 lõigete 7 ja 8 alusel
Raudteeveo-ettevõtja ohutustunnistuse teade
tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet Ei raudteeseaduse (RdtS) § 23 lõigete 7 ja 8 alusel
Riigiasutuste ümberkorraldamise teated
Riigiasutuse ümberkorraldamise teade
tähtajatu; Riigikantselei Ei Vabariigi Valitsuse 8.10.1996 määruse nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine“ punkti 42 alusel
Riigiasutuse ümberkorraldamisega tegevuse lõpetamise teade
tähtajatu; Riigikantselei Ei Vabariigi Valitsuse 8.10.1996 määruse nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine“ punkti 66 alusel
Riigivara teated
Maa enampakkumisega erastamise teade
tähtajatu; - Ei Vabariigi Valitsuse 6.11.1996 määruse nr 268 "Maa enampakkumisega erastamise korra kinnitamine" punkti 19 alusel
Maa riigi omandisse jätmise otsuse kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu; Riigivara valitseja Ei Vabariigi Valitsuse 3.09.1996 määruse nr 226 "Maa riigi omandisse jätmise korra" punkti 17 alusel
Maa riigi omandisse jätmise teade
tähtajatu; Riigivara valitseja Ei Vabariigi Valitsuse 3.09.1996 määruse nr 226 "Maa riigi omandisse jätmise korra" punkti 17 alusel
Relvade ja laskemoona sundvõõrandamise teade
Avaldamist alustatud 24.09.2018
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Politsei- ja Piirivalveamet Ei relvaseaduse (RelvS) § 6 lõike 3¹ alusel
Relvade ja laskemoona sundvõõrandamise teade pärijatele
Avaldamist alustatud 24.09.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Politsei- ja Piirivalveamet Ei relvaseaduse (RelvS) § 6 lõike 3¹ alusel
Riigimaa kasutusvalduse seadmise teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Maa-amet Ei Vabariigi Valitsuse 31.01.2005 määruse nr 24 "Riigimaa kasutusvaldusesse andmise ja riigimaale kasutusvalduse seadmise kord" § 18 lõike 3 alusel
Riigivara enampakkumisteade
tähtajatu; Riigivara valitseja Ei riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel
Riigivara võõrandamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Riigivara valitseja Ei riigivaraseaduse (RVS) § 50 lõike 1 alusel
Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Rahandusministeerium Ei Vabariigi Valitsuse 13.07.1993 määruse nr 216 "Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord" punkti 36² alusel
Saneerimismenetluse teated
Saneerimiskava kinnitamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 11.08.2022
saneerimismenetluse lõppemiseni; Kohus Ei Saneerimisseaduse § 37 lõike 2² alusel
Saneerimiskava kinnitamise teade
Avaldamist alustatud 11.08.2022
saneerimismenetluse lõppemiseni; Kohus Ei Saneerimisseaduse § 37 lõike 2² alusel
Saneerimiskava kohtule esitamiseks täiendava tähtaja määramise teade
Avaldamist alustatud 11.08.2022
saneerimismenetluse lõppemiseni; Kohus Ei Saneerimisseaduse § 36¹ lõike 3 alusel
Saneerimiskava kohtule kinnitamiseks esitamise tähtaja pikendamise teade
Avaldamist alustatud 11.08.2022
saneerimismenetluse lõppemiseni; Kohus Ei Saneerimisseaduse § 36¹ lõike 3 alusel
Saneerimiskava projekti koosoleku teade
Avaldamist alustatud 15.07.2022
mitte hilisem kui 10 aastat avaldamisest; Saneerimisnõustaja Ei saneerimisseaduse § 20 lõike 3 alusel
Saneerimiskava projekti üleskutse teade
Avaldamist alustatud 15.07.2022
mitte hilisem kui 10 aastat avaldamisest; Saneerimisnõustaja Ei saneerimisseaduse § 20 lõike 3 alusel
Saneerimismenetluse lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 12.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei Saneerimisseaduse § 38 lõike 3 alusel
Saneerimisnõustaja vahetumise teade
Avaldamist alustatud 11.08.2022
saneerimismenetluse lõppemiseni; Kohus Ei Saneerimisseaduse § 19 lõike 4 alusel
Saneerimisteade
Avaldamist alustatud 15.07.2022
mitte hilisem kui 10 aastat avaldamisest; Saneerimisnõustaja Ei saneerimisseaduse § 12 lõike 1 alusel
Vastuvõtmata saneerimiskava kinnitamise taotluse teade
Avaldamist alustatud 15.07.2022
mitte hilisem kui 10 aastat avaldamisest; Saneerimisnõustaja Ei saneerimisseaduse § 29 lõike 5 alusel
Sotsiaaltoetuste ja hüvitiste teated
Elatisabi määramise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet Ei perehüvitiste seaduse (PHS) § 52 lõike 4 alusel
Elatisabi tagasinõudmise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet Ei perehüvitiste seaduse (PHS) § 14 lõike 4 alusel
Elatisnõude sissenõudmise teade
Avaldamist alustatud 16.03.2018
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet Ei perehüvitiste seaduse (PHS) § 14 lõike 4 alusel
Lapsepuhkuse hüvitise tagasinõudmise teade
Avaldamist alustatud 26.02.2024
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet Ei töölepingu seaduse (TLS) § 63 lõike 8 ja perehüvitiste seaduse (PHS) § 14 lõike 4 alusel
Pankrotimenetlusaegne elatisabi tagasinõudmise teade
Avaldamist alustatud 26.02.2024
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet Ei perehüvitiste seaduse (PHS) § 14 lõike 4 alusel alusel
Pensioni tagasinõudmise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet Ei riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) § 48 lõike 1¹ alusel
Peretoetuse tagasinõudmise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet Ei perehüvitiste seaduse (PHS) § 14 lõike 4 alusel
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse tagasinõudmise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet Ei puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (PISTS) § 24 lõike 4 alusel
Teade elatisnõude võlgnikule
Avaldamine lõpetatud 01.01.2017
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Sotsiaalkindlustusamet Ei elatisabi seaduse (ElatisAS) § 10 lõike 8 alusel
Vanemahüvitise tagasinõudmise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet Ei perehüvitiste seaduse (PHS) § 14 lõike 4 alusel
Statistika teated
Arvestusliku elatusmiinumumi teade
Avaldamist alustatud 10.06.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Statistikaamet Ei täitemenetluse seadustiku (TMS) § 132 lõike 1.4 alusel
Sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise teated
Kinnisasja omandamise menetluse teade
Avaldamist alustatud 21.08.2019
mitte varasem kui 2 kuud avaldamisest;
mitte hilisem kui 4 kuud avaldamisest;
Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus Ei kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel
Kinnisasja omandamise menetluse teade pärijatele
Avaldamist alustatud 24.08.2021
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus Ei kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel
Omandatavat kinnisasja koormava piiratud asjaõiguse kustutamise teade
Avaldamist alustatud 28.04.2023
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus Ei kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel alusel
Piiratud asjaõiguse sundkustutamise teade
Avaldamist alustatud 14.12.2023
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Ei kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 27¹ lõike 4 alusel
Sundvalduse seadmise menetluse alustamise teade
Avaldamist alustatud 30.11.2018
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus, Ei kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel
Sundvalduse seadmise menetluse alustamise teade pärijatele
Avaldamist alustatud 30.11.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus Ei kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel
Sundvalduse seadmise teade
Avaldamist alustatud 30.11.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus Ei kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 29 lõike 2 alusel
Sundvõõrandamise menetluse alustamise teade
Avaldamist alustatud 07.05.2019
mitte varasem kui 2 kuud avaldamisest;
mitte hilisem kui 4 kuud avaldamisest;
Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus Ei kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel
Sundvõõrandamise otsuse teade
Avaldamist alustatud 04.06.2019
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus Ei kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 29 lõike 2 alusel
Sundvõõrandamise otsuse teade pärijatele
Avaldamist alustatud 30.09.2021
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus Ei kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 29 lõike 2 alusel
Tervishoiu teated
Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu; Terviseamet Ei nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 38 lõike 3 alusel
Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa osaliselt kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu; Terviseamet Ei nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 39 lõike 3 alusel
Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa väljaandmise teade
tähtajatu; Terviseamet Ei nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 34 lõike 3 alusel
Nimistuga perearstina tegutsemise õiguse ja nimistu äravõtmise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Terviseamet Ei tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) § 37 lõike 5 alusel
Perearsti nimistust väljaarvamise otsuse kättetoimetamise teade
mitte hilisem kui 1 kuu avaldamisest; Terviseamet Ei tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) § 8 lõike 4⁴ alusel
Toetuse teated
KIKi toetuse teade
Avaldamist alustatud 01.02.2023
tähtajatu; Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus Ei majandus- ja taristuministri määruse 30.12.2022 nr 109 “Toetuse andmise tingimused ja kord rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena” § 13 lõike 3 alusel alusel
Tuleohutuse teated
Suure tuleohuga aja alguse või lõpu teade
tähtajatu; Päästeamet Ei tuleohutuse seaduse (TuOS) § 16 lõike 3 alusel
Tuleohtliku aja alguse või lõpu teade
tähtajatu; Päästeamet Ei tuleohutuse seaduse (TuOS) § 16 lõike 3 alusel
Täitemenetluse teated
Kohtutäituri vahetumise teade
tähtajatu; Kohtutäitur Ei justiitsministri 15.12.2009 määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ § 31 lõike 8 alusel
Tahteavalduse kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtutäitur Ei täitemenetluse seadustiku (TMS) § 213 ja § 214 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Täitemenetluse teade
täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur Ei täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Täitetoimingu teade
täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur Ei täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Täitmisteade
täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur Ei täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Vara arestimise teade
täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur Ei täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Väljatõstmisteade
täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur Ei täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Töövaidluskomisjoni ja tööstusomandi apellatsioonikomisjoni teated
Menetlusdokumendi töövaidluskomisjoni menetluses kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 25.04.2018
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Tööinspektsioon Ei töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni avalduse kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 30.03.2020
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Tööstusomandi apellatsioonikomisjon Ei tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48¹ lõike 2 alusel
Töövaidluse kirjalikku menetlusse võtmise teade
Avaldamist alustatud 19.03.2021
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Tööinspektsioon Ei töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Töövaidluskomisjoni kutse kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 16.03.2018
istungi toimumisest üks kuu; Tööinspektsioon Ei töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Töövaidluskomisjoni menetluses tagasivõtmise avalduse kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 09.02.2021
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Tööinspektsioon Ei töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Volikirja teated
Volikirja kehtetuks kuulutamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar Ei tõestamisseaduse (TõS) § 37¹ lõike 2 alusel
Volikirja kehtetuks kuulutamise teade (Konsulaarametnik)
Avaldamist alustatud 07.09.2022
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Konsulaarametnik Ei tõestamisseaduse (TõS) § 37¹ lõike 2 alusel
Vähempakkumise teated
Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise teade
Avaldamist alustatud 11.11.2019
tähtajatu; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ei Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määruse nr 86 "Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord" § 8 lõike 1 alusel
Võlgade ümberkujundamise teated
Usaldusisiku vahetumise teade võlgade ümberkujundamise menetluses
Avaldamist alustatud 24.08.2022
Võlgade ümberkujundamise menetluse lõppemiseni; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FiMS) § 55 lõike 4 alusel
Võlgade ümberkujundamise avalduse läbivaatamata jätmise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) § 28 lõike 5 alusel
Võlgade ümberkujundamise avalduse menetlusse võtmine
Avaldamist alustatud 20.07.2022
maksejõuetusmenetluse lõppemiseni; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FIMS) § 18 lõike 4 alusel
Võlgade ümberkujundamise avalduse menetlusse võtmise teade
Võlgade ümberkujundamise menetluse lõppemiseni; Kohus Ei võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) § 16 lõike 2 alusel
Võlgade ümberkujundamise menetluse lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 07.04.2021
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) § 38¹ alusel
Võlgade ümberkujundamise menetluse lõpetamise teade (alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FiMS) § 42 alusel
Võlgade ümberkujundamiskava kinnitamise teade
Võlgade ümberkujundamise menetluse lõppemiseni; Kohus Ei võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) § 26 lõike 1 alusel
Võlgade ümberkujundamiskava kinnitamise teade (alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
Võlgade ümberkujundamise menetluse lõppemiseni; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FIMS) § 28 lõike 1 alusel
Võlgade ümberkujundamiskava tühistamise ja võlgniku maksejõuetuse avalduse menetluse raugemise teade
Avaldamist alustatud 24.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FiMS) § 41 lõike 4 ja lõike 7 ning pankrotiseaduse (PankrS) § 29 lõike 1 alusel
Võlgade ümberkujundamiskava tühistamise ja võlgniku pankroti väljakuulutamise teade
Avaldamist alustatud 09.08.2022
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FiMS) § 41 lõike 4 ja lõike 7 ning pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel
Võlgade ümberkujundamiskava tühistamise ning võlgniku pankroti väljakuulutamise ja kohustustest vabastamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 09.08.2022
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FiMS) § 41 lõike 4 ja lõike 7 ning pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel
Võlgade ümberkujundamiskava tühistamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) § 39 lõike 4 alusel
Võlgade ümberkujundamiskava tühistamise teade (alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus Ei füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse (FiMS) § 41 lõike 4 alusel
Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated
Aktsiakapitali vähendamise teade
tähtajatu; Aktsiaselts Jah äriseadustiku (ÄS) § 358 lõike 2 alusel
Aktsiaseltsi jagunemislepingu sõlmimise teade
tähtajatu; Aktsiaselts Jah äriseadustiku (ÄS) § 463 lõike 4 alusel
Aktsiaseltsi likvideerimismenetluse teade
tähtajatu; Likvideerija Jah äriseadustiku (ÄS) § 375 lõike 1 alusel
Aktsiaseltsi väärtpaberitena mitterahalise sissemakse teade
tähtajatu; Aktsiaselts Jah äriseadustiku (ÄS) § 249¹ lõike 2 alusel
Aktsiaseltsi ühinemislepingu sõlmimise teade
tähtajatu; Aktsiaselts Jah äriseadustiku (ÄS) § 419 lõike 4 alusel
Euroopa majandushuviühingu asukoha muutmise kavatsuse teade
tähtajatu; Euroopa majandushuviühing Jah Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 "Euroopa majandushuviühingu kohta" rakendamise seaduse (EMHÜS) § 6 lõike 1 alusel
Euroopa majandushuviühingu liikme osaluse loovutamise teade
tähtajatu; Euroopa majandushuviühing Jah Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 "Euroopa majandushuviühingu kohta" rakendamise seaduse (EMHÜS) § 6 lõike 1 alusel
Euroopa äriühingu asukoha muutmise kava koostamise teade
tähtajatu; Euroopa äriühing Jah Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SEPS) § 5 alusel
Euroopa äriühingu asutamislepingu koostamise teade
tähtajatu; Euroopa äriühing Jah Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SEPS) § 14 alusel
Euroopa äriühingu ühinemise teade
tähtajatu; Euroopa äriühing Jah Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SEPS) § 10 alusel
Euroopa äriühingu ümberkujundamiskava koostamise teade
tähtajatu; Euroopa äriühing Jah Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SEPS) § 15 alusel
Euroopa ühistu asukoha muutmise kava koostamise teade
tähtajatu; Euroopa ühistu Jah Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SCEPS) § 4 alusel
Euroopa ühistu ühinemise teade
tähtajatu; Euroopa ühistu Jah Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SCEPS) § 8 alusel
Euroopa ühistu ümberkujundamiskava koostamise teade
tähtajatu; Euroopa ühistu Jah Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SCEPS) § 9 alusel
Filiaali likvideerimismenetluse teade
tähtajatu; Likvideerija Jah äriseadustiku (ÄS) § 390 lõike 4 ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 42 lõike 1 alusel
Füüsilise isiku varaga ühinemise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Aktsiaselts, osaühing Jah äriseadustiku (ÄS) § 427³ lõike 2 alusel
Jagunemiskava koostamise või jagunemislepingu sõlmimise teade
tähtajatu; Täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu Jah äriseadustiku (ÄS) § 463 lõike 4 alusel
Korteriühistu likvideerimismenetluse teade
Avaldamist alustatud 27.08.2018
tähtajatu; Likvideerija Jah tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 42 lõike 1 alusel
Mittetulundusühingu jagunemise teade
tähtajatu; Mittetulundusühing Jah mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 73 lõike 3 alusel
Mittetulundusühingu likvideerimismenetluse teade
tähtajatu; Likvideerija Jah mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 47 lõike 1 alusel
Mittetulundusühingu ühinemise teade
tähtajatu; Mittetulundusühing Jah mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 59 lõike 1 alusel
Osaühingu likvideerimismenetluse teade
tähtajatu; Likvideerija Jah äriseadustiku (ÄS) § 212 lõike 1 alusel
Osaühingu osakapitali vähendamise teade
tähtajatu; Osaühing Jah äriseadustiku (ÄS) § 199 lõike 2 alusel
Piiriülese ühinemislepingu sõlmimise teade
tähtajatu; Aktsiaselts, osaühing, Euroopa äriühing Jah äriseadustiku (ÄS) § 433² lõike 5 ja § 419 lõike 4 alusel
Sihtasutuse jagunemise teade
tähtajatu; Sihtasutus Jah sihtasutuste seaduse (SAS) § 78 lõike 3 alusel
Sihtasutuse likvideerimismenetluse teade
tähtajatu; Likvideerija Jah sihtasutuste seaduse (SAS) § 53 lõike 1 alusel
Sihtasutuse ühinemise teade
tähtajatu; Sihtasutus Jah sihtasutuste seaduse (SAS) § 64 lõike 1 alusel
Tulundusühistu likvideerimismenetluse teade
tähtajatu; Likvideerija Jah tulundusühistuseaduse (TÜS) § 85 lõike 1 alusel
Tulundusühistu osakapitali vähendamise teade
Avaldamist alustatud 24.05.2016
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Tulundusühistu Jah äriseadustiku (ÄS) § 199 lõike 2 alusel
Tulundusühistu ühinemislepingu sõlmimise teade
Avaldamist alustatud 04.07.2019
tähtajatu; Tulundusühistud Jah äriseadustiku (ÄS) § 419 lõike 4 ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003, artikkel 24 alusel
Täisühingu likvideerimismenetluse teade
tähtajatu; Likvideerija Jah tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 42 lõike 1 alusel
Usaldusühingu likvideerimismenetluse teade
tähtajatu; Likvideerija Jah tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 42 lõike 1 alusel
Äriühingu jagunemise teade
tähtajatu; Täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu Jah äriseadustiku (ÄS) § 447 lõike 2¹ alusel
Äriühingu ühinemise teade
tähtajatu; Täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu Jah äriseadustiku (ÄS) § 399 lõike 1 alusel
Äriühingu ümberkujundamise teade
tähtajatu; Täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu Jah äriseadustiku (ÄS) § 483 lõike 1 alusel
Äriregistri teated
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 2 kuud avaldamisest;
mitte hilisem kui 6 kuud avaldamisest;
Kohtu registriosakond Ei tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kustutamishoiatuse avaldamise teade majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu
Avaldamist alustatud 01.02.2023
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond Ei äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel
Mittetulundusühingu kustutamishoiatuse teade
Avaldamine lõpetatud 01.02.2023
mitte hilisem kui 6 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond Ei mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 36¹ lõike 2 alusel
Sihtasutuse kustutamishoiatuse teade
Avaldamine lõpetatud 01.02.2023
mitte hilisem kui 6 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond Ei sihtasutuste seaduse (SAS) § 34¹ lõike 2 alusel
Äriregistrist kustutamise kavatsuse teade
Avaldamist alustatud 21.04.2023
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond Ei äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel
Äriregistrist kustutamise teade jagunemisel
Avaldamist alustatud 01.02.2023
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond Ei äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel
Äriregistrist kustutamise teade kohtulahendi alusel
Avaldamist alustatud 01.02.2023
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond Ei äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel
Äriregistrist kustutamise teade kontaktisiku puudumisel
Avaldamist alustatud 01.02.2023
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond Ei äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel
Äriregistrist kustutamise teade taotluse alusel
Avaldamist alustatud 01.02.2023
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond Ei äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel
Äriregistrist kustutamise teade vara jagamisel likvideerimismenetluseta
Avaldamist alustatud 01.02.2023
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond Ei äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel
Äriregistrist kustutamise teade ühinemisel
Avaldamist alustatud 01.02.2023
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond Ei äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel
Äriühingu kustutamishoiatuse teade
Avaldamine lõpetatud 01.02.2023
mitte hilisem kui 6 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond Ei äriseadustiku (ÄS) § 60 lõike 2 alusel
Õigusabi konkursiteated
Eakate isikute õigusnõustamise konkursiteade
Avaldamist alustatud 09.12.2022
tähtajatu; Justiitsministeerium Ei justiitsministri 15.02.2021 määruse nr 4 „Riigi toetatav õigusnõustamine“ § 7 lõike 1 alusel
Eakate õigusnõustamise konkursi võitja teade
Avaldamist alustatud 26.01.2023
tähtajatu; Justiitsministeerium Ei justiitsministri 15.02.2021 määruse nr 4 „Riigi toetatav õigusnõustamine“ § 10 lõike 4 alusel
Erivajadustega isikute õigusnõustamise konkursi võitja teade
Avaldamist alustatud 10.03.2022
tähtajatu; Justiitsministeerium Ei justiitsministri 15.02.2021 määruse nr 4 „Riigi toetatav õigusnõustamine“ § 10 lõike 4 alusel
Erivajadustega isikute õigusnõustamise konkursiteade
Avaldamist alustatud 31.12.2021
tähtajatu; Justiitsministeerium Ei justiitsministri 15.02.2021 määruse nr 4 „Riigi toetatav õigusnõustamine“ § 7 lõike 1 alusel
Füüsiliste isikute õigusnõustamise toetuse konkursi võitja teade
Avaldamist alustatud 01.03.2017
tähtajatu; Justiitsministeerium Ei justiitsministri 15.02.2021 määruse nr 4 „Riigi toetatav õigusnõustamine“ § 10 lõike 4 alusel
Füüsiliste isikute õigusnõustamise toetuse konkursiteade
Avaldamist alustatud 09.01.2017
tähtajatu; Justiitsministeerium Ei justiitsministri 15.02.2021 määruse nr 4 „Riigi toetatav õigusnõustamine“ § 7 lõike 1 alusel
Advokatuuri teated
Advokaadi kutsetegevuse peatamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Advokatuur
Ei
Advokaadi kutsetegevuse taastamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Advokatuur
Ei
Advokatuuri assotsieerunud liikmena tegutsemise õiguse andmise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Advokatuur
Ei
Advokatuuri liikmeks võtmise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Advokatuur
Ei
Advokatuuri liikmesuse peatamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Advokatuur
Ei
Advokatuuri liikmesuse taastamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Advokatuur
Ei
Advokatuurist väljaarvamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Advokatuur
Ei
Advokatuurist väljaheitmise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Advokatuur
Ei
Alaealise teovõimega seotud teated
Alaealise teovõime laiendamise määruse muutmise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Alaealise teovõime laiendamise määruse tühistamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Alaealise teovõime laiendamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Ameti- ja kutsekonkursi teated
Abiprokuröri konkursiteade
tähtajatu;
Prokuratuur
Ei
Eriasjade prokuröri konkursiteade
tähtajatu;
Prokuratuur
Ei
Kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja konkursiteade
tähtajatu;
Justiitsministeerium
Ei
Kohtunikuabi konkursiteade
tähtajatu;
Justiitsministeerium
Ei
Kohtunikukoha konkursiteade
tähtajatu;
Justiitsministeerium, Riigikohus
Ei
Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise teade
Riigiprokuröri konkursiteade
Avaldamist alustatud 16.10.2018
tähtajatu;
Prokuratuur
Ei
Ringkonnaprokuröri konkursiteade
tähtajatu;
Prokuratuur
Ei
Volitatud veterinaararsti konkursi teadaanne
tähtajatu;
Veterinaar- ja Toiduamet
Ei
Avalik-õiguslike juriidiliste isikute likvideerimisteated
Arengufondi likvideerimismenetluse teade
tähtajatu;
Likvideerija
Ei
Avaliku veekogu kasutamise teated
Avaliku veekogu hoonestusloa taotlemise teade
Avaldamist alustatud 28.02.2023
tähtajatu;
Kehtib alates 07.05.2022
Ei
Avaliku veekogu hoonestusloa taotlemise teade
tähtajatu;
Alates 01.07.2015 Tehnilise Järelevalve Amet (varasemalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
Ei
Veekogu jääle mineku keelu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Veekogul liiklemise keelu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Veekogul liikluskiiruse piirangu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Enampakkumise ja müügi teated
Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügiteade
tähtajatu;
Riigimetsa majandaja (müügi korraldaja)
Ei
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta;
Pankrotihaldur
Ei
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta;
Pankrotihaldur
Ei
RMK vara kasutusse andmise enampakkumisteade
tähtajatu;
Riigimetsa Majandamise Keskus
Ei
RMK vara võõrandamise enampakkumisteade
tähtajatu;
Riigimetsa Majandamise Keskus
Ei
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta;
Kohtutäitur
Ei
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta;
Kohtutäitur
Ei
Halduslepingute teated
Halduslepingu sõlmimise teade
tähtajatu;
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Ei
Halduslepingu täitmise teade
tähtajatu;
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Ei
Hanketeade halduslepingu sõlmimiseks
tähtajatu;
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Ei
Hariduse ja kutse teated
Diplomi ja/või akadeemilise õiendi duplikaadi väljastamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kõrgharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium
Jah
Diplomi ja/või akadeemilise õiendi kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 29.08.2017
tähtajatu;
Kõrgharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium
Ei
Eesti keele tasemetunnistuse algdokumendi elektroonilise tunnistuse vastu vahetamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Tunnistusi väljastav asutus (SA Innove)
Ei
Haridust tõendava dokumendi plankide kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu;
Üldharidusõpet, kutseõpet või kõrgharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium
Ei
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kutse andev organ
Ei
Kutseõppeasutuse lõputunnistuse ja/või hinnetelehe duplikaadi väljastamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kutseõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium
Jah
Riigieksamitunnistuse algdokumendi elektroonilise tunnistuse vastu vahetamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Tunnistusi väljastav asutus (SA Innove)
Ei
Üldhariduskooli lõputunnistuse ja/või hinnetelehe duplikaadi väljastamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Üldharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium
Jah
Üldhariduskooli lõputunnistuse ja/või hinnetelehe kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 23.02.2022
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Üldharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium
Ei
Isiku surnuks ja teadmata kadunuks tunnistamise teated
Isiku surnuks tunnistamise määruse muutmise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Isiku surnuks tunnistamise määruse tühistamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Isiku surnuks tunnistamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Teadmata kadunud isiku surnuks tunnistamise taotlemise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Jahinduse ja kalanduse teated
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
tähtajatu;
Keskkonnaamet
Ei
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu;
Keskkonnaamet
Ei
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
tähtajatu;
Keskkonnaamet
Ei
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
tähtajatu;
Keskkonnaamet
Ei
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamisest keeldumise teade
tähtajatu;
Keskkonnaamet
Ei
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
tähtajatu;
Keskkonnaamet
Ei
Jahipiirkonna moodustamise teade
tähtajatu;
Keskkonnaamet
Ei
Jahiulukite küttimismahu ja struktuuri piirangute ja tingimuste teade
tähtajatu;
Keskkonnaamet
Ei
Kala eelmise aasta Eesti keskmiste esmakokkuostuhindade teade
Avaldamist alustatud 01.12.2017
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Ei
Kalandustoetuse taotluste vastuvõtu lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 11.07.2017
tähtajatu;
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Ei
Kalandustoetuse teade
tähtajatu;
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Ei
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Kutselise kalapüügi peatamise teade
tähtajatu;
Põllumajandus- ja Toiduamet 
Ei
Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise teade
tähtajatu;
Põllumajandus- ja Toiduamet 
Ei
Kutselise kalapüügi uuesti avamise teade
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Ei
Kaitseväeteenistuse teated
Kaitseväekohustuslasele dokumendi kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kaitseressursside Amet
Ei
Keskkonnakavade teated
Merestrateegia osa avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 22.06.2020
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Merestrateegia osa kinnitamise teade
Avaldamist alustatud 22.06.2020
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Nitraaditundliku ala tegevuskava avaliku väljapaneku teade
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Nitraaditundliku ala tegevuskava koostamise teade
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Veemajanduskava eelnõu ja sellega seotud dokumentide avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 28.06.2021
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Veemajanduskava koostamise algatamise teade
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Üleujutusega seotud riskide maandamiskava eelnõude avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 23.09.2021
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Keskkonnalubade teated
Geneetiliselt muundatud loomaga loomkatse läbiviimise loa andmise teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Ei
Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Jäätmeloa andmise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Jäätmeloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Jäätmeloa menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
Jäätmepõletus- ja koospõletustehase sulgemise menetluse algatamise teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Jäätmepõletus- ja koospõletustehase sulgemisotsuse teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Kaevandamisloa andmise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Kaevandamisloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Kaevandamisloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 06.11.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 25.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 31.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Keskkonnaloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 31.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Kiirgustegevusloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Kiirgustegevusloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Kiirgustegevusloa taotluse avaliku väljapaneku teade
Avaldamine lõpetatud 28.03.2024
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Kiirgustegevusloa taotluse menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Kompleksloa menetluse algatamise teade
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, andmisest keeldumise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Õhusaasteloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või muutmise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 13.12.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Keskkonnamõju hindamise teated
Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade
tähtajatu;
Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt)
Ei
Keskkonnamõju hindamise algatamise teade
tähtajatu;
Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt)
Ei
Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
tähtajatu;
Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt)
Ei
Keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise teade
tähtajatu;
Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja (Kliimaministeerium, Keskkonnaamet)
Ei
Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt)
Ei
Keskkonnamõju hindamise litsentsi kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu või uue litsentsi andmiseni;
Kliimaministeerium
Ei
Keskkonnamõju hindamise litsentsi kehtivuse pikendamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu või uue litsentsi andmiseni;
Kliimaministeerium
Ei
Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
tähtajatu;
Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt)
Ei
Keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmise teade
tähtajatu;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet
Ei
Keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt)
Ei
Keskkonnamõju hindamise uue juhteksperdi määramise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt)
Ei
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade
tähtajatu;
Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused
Ei
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
tähtajatu;
Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused
Ei
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
tähtajatu;
Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused
Ei
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused
Ei
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
tähtajatu;
Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused
Ei
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused
Ei
Natura asjakohase hindamise aruande avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2023
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Natura erandi aruande avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2023
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Piiriülese keskkonnamõju hindamise teade
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Piiriülese keskkonnamõju strateegilise hindamise teade
tähtajatu;
Kliimaministeerium
Ei
Kinnistusraamatu teated
Kinnistusraamatu registriosa avamise teade
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu kinnistusosakond
Ei
Kinnistusraamatust eelmärke kustutamise nõude teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 1 aasta avaldamisest;
Kohus
Ei
Kohtu kinnistusosakonna määruse kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu kinnistusosakond
Ei
Kohaliku elu korraldamise teated
Elukoha aadressi rahvastikuregistris muutmise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Elukoha aadressi rahvastikuregistris muutmise teade - KOV algatus
Avaldamist alustatud 06.09.2022
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Maa korralise hindamise tulemuste avaliku väljapaneku teade
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Peremehetu ehitise hõivamise teade
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Rahvakohtunikekandidaatide nimekirja teade
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Riigihanke tulemusel leitud vee-ettevõtja määramise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2024
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Vee-ettevõtja määramise teade
Avaldamist alustatud 25.03.2024
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Ümberkruntimise algatamise teade
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Üürikomisjoni istungi kutse
kohtuistungi toimumisest üks kuu;
Üürikomisjon
Ei
Kohtu maksekäsuosakonna teated
Kohtu maksekäsuosakonna Euroopa täitekorralduse tõendi kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu maksekäsuosakond
Ei
Kohtu maksekäsuosakonna kohtuotsuse väljavõtte kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu maksekäsuosakond
Ei
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu maksekäsuosakond
Ei
Kohtudokumentide kättetoimetamise teated
Kohtukutse halduskohtumenetluses kättetoimetamise teade
kohtuistungi toimumisest üks kuu;
Kohus
Ei
Kohtukutse tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade
kohtuistungi toimumisest üks kuu;
Kohus
Ei
Menetlusdokumendi halduskohtumenetluses kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohus
Ei
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohus
Ei
Kollektiivlepingute teated
Laiendatud kollektiivlepingu tingimuste teade
tähtajatu;
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ei
Laiendatud kollektiivlepingu tingimuste teade
Avaldamist alustatud 01.02.2023
tähtajatu;
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ei
Konkurentsi teated
Koondumise otsuse teade
tähtajatu;
Konkurentsiamet
Ei
Koondumise teade
tähtajatu;
Konkurentsiamet
Ei
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise teade
tähtajatu;
Tehnilise Järelevalve Amet
Ei
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu;
Tehnilise Järelevalve Amet
Ei
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise teade
tähtajatu;
Tehnilise Järelevalve Amet
Ei
Liiklusteated
Juhtimisõiguse peatamise teade
Avaldamist alustatud 03.10.2019
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Transpordiamet
Ei
Trahviteade lubatud sõidukiiruse ületamise eest
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Politsei- ja Piirivalveamet
Ei
Trahviteade sõiduki parkimise nõuete rikkumise eest
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Looduskaitse teated
Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade
tähtajatu;
Kliimaministeerium, Keskkonnaamet, kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Maakatastri teated
Maakatastri teade
Avaldamist alustatud 12.03.2019
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Maa-amet
Ei
Maareformi teated
Maareformi dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 22.11.2018
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksused
Ei
Maareformi dokumendi kättetoimetamise teade pärijatele
Avaldamist alustatud 22.11.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksused
Ei
Majandustegevuse teated
Riikliku alkoholiregistri kande kehtetuks tunnistamise teade
tähtajatu;
Veterinaar- ja Toiduamet
Ei
Sageduslubade konkursi lõppemise teade
Avaldamist alustatud 05.07.2017
tähtajatu;
Tehnilise Järelevalve Amet
Ei
Sageduslubade konkursi väljakuulutamise teade
Avaldamist alustatud 10.03.2017
tähtajatu;
Tehnilise Järelevalve Amet
Ei
Universaalse postiteenuse konkursi väljakuulutamise teade
Universaalse postiteenuse konkursi võitja väljakuulutamise teade
Maksuhalduri teated
Keskkonnaameti dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 07.10.2020
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Keskkonnaamet
Ei
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Maksu- ja Tolliamet
Ei
Metsandus
Erametsanduse toetuse teade
Muud kohtuteated
Eestkostemenetluse määruse teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 50 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses edastamise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohus
Ei
Välistusmääruse teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Äriühingu osanikele ja aktsionäridele hüvitise suuruse määramise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Äriühingu osanikele või aktsionäridele ühise esindaja määramise teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Üleskutsemenetluse teade
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Panganduse ja väärtpaberite teated
Intressimäära teade
tähtajatu;
Eesti Pank
Ei
Kontohalduri staatuse tühistamise ja väärtpaberikontode haldamisõiguse üleandmise teade
Avaldamist alustatud 02.04.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Eesti väärtpaberite registri pidaja
Jah
Kontohalduri staatusest loobumise teade
Avaldamist alustatud 01.11.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Väärtpaberite kontohaldur
Jah
Teavitus ajutiste väärtpaberikontode sulgemise protsessi algatamisest
Avaldamist alustatud 06.10.2023
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Väärtpaberite registri pidaja
Jah
Pankrotimenetluse teated
Esialgse jaotusettepaneku kinnitamata jätmise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Esialgse jaotusettepaneku kinnitamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Esialgse jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Pankrotihaldur
Ei
Füüsilise isiku pankroti väljakuulutamise ja kohustustest vabastamise menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2022
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Füüsilise isiku pankroti väljakuulutamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2022
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Jaotusettepaneku kinnitamata jätmise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Jaotusettepaneku kinnitamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Pankrotihaldur
Ei
Kompromissi kinnitamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Pankrotihaldur
Ei
Kompromissi tühistamise ja kohustustest vabastamise menetluse taastamise teade
Avaldamist alustatud 23.08.2022
Pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Kompromissi tühistamise ja pankrotimenetluse taastamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Käsutuskeelu teatavakstegemise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Käsutuskeelu tühistamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Lõpparuande kinnitamisega pankrotimenetluse lõpetamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Maksejõuetusavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade
Avaldamist alustatud 23.08.2022
Maksejõuetusmenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Maksejõuetuse avalduse rahuldamata või läbi vaatamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 24.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Pankroti väljakuulutamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Pankrotiavalduse rahuldamata või läbi vaatamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 24.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Pankrotihalduri vahetumise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Pankrotimenetluse lõpetamise avalduse esitamise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus, pankrotihaldur
Ei
Pankrotimenetluse lõpetamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Pankrotimenetluse lõpparuandega tutvumise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Pankrotihaldur
Ei
Raugemise tõttu maksejõuetusavalduse menetluse lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 20.07.2022
maksejõuetusmenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Raugemise tõttu pankrotiavalduse menetluse lõpetamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Teises Euroopa Liidu liikmesriigis algatatud maksejõuetusmenetluse teade
Avaldamist alustatud 22.01.2019
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Justiitsministeerium
Ei
Usaldusisiku vahetumise teade pankroti väljakuulutamise ja kohustusest vabastamise menetluses
Avaldamist alustatud 24.08.2022
maksejõuetusmenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Võlausaldajate nimekirja kinnitamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 07.04.2021
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Võlausaldajate nimekirja kinnitamise teade
Avaldamist alustatud 07.04.2021
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Kohus
Ei
Võlausaldajate nimekirjaga tutvumise teade
Avaldamist alustatud 04.03.2021
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Pankrotihaldur
Ei
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Pankrotihaldur
Ei
Võlausaldajate üldkoosoleku teade
pankrotimenetluse lõppemiseni;
Pankrotihaldur
Ei
Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse lõpetamise teade aluse äralangemise tõttu
Avaldamist alustatud 24.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise määruse tühistamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise määruse tühistamise teade (FiMS)
Avaldamist alustatud 08.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamata jätmise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamata jätmise teade (FiMS alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamise teade
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamise teade (alates 01.07.2022)
Avaldamist alustatud 09.08.2022
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus
Ei
Planeeringute teated
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Detailplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse avaliku väljapaneku toimumise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
Avaldamine lõpetatud 04.04.2024
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
Avaldamine lõpetatud 04.04.2024
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Ei
Maakonnaplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Ei
Riigi eriplaneeringu algatamise taotluse saamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium
Ei
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium
Ei
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium
Ei
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium
Ei
Riigi eriplaneeringu avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium
Ei
Riigi eriplaneeringu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium
Ei
Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
Avaldamine lõpetatud 04.04.2024
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium
Ei
Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium, Siseministeerium või vastava valdkonna valitsusasutus
Ei
Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 21.11.2018
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium või vastava valdkonna valitsusasutus
Ei
Riigi eriplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Kaitseministeerium, Siseministeerium või vastava valdkonna valitsusasutus
Ei
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu;
Kohaliku omavalitsuse üksus
Ei
Üldplaneeringu kehtestamise teade