Avaldatavad teadaanded


Käesolev nimekiri loetleb uues Ametlikes Teadaannetes avaldatavaid teadaannete pealiike ja nende juurde kuuluvaid alaliike.
Riigilõivuga seotud teadaannete nimekiri on kättesaadav siin.

Vanas Ametlike Teadannete infosüsteemis avaldatud teadaanded leiate pealiikide alusel otsides (teadaannete liikide vastavustabel).

Ametlikes Teadaannetes avaldatavate teadaannete loetelu

Teadaande liik Avaldamise lõpetamise tähtaeg Andmeandjad Õiguslik alus
Advokatuuri teated
Advokaadi kutsetegevuse peatamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur advokatuuriseaduse (AdvS) § 35 lõike 6 alusel
Advokaadi kutsetegevuse taastamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur advokatuuriseaduse (AdvS) § 35 lõike 6 alusel
Advokatuuri assotsieerunud liikmena tegutsemise õiguse andmise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur advokatuuriseaduse (AdvS) § 66 lõike 5 alusel
Advokatuuri liikmeks võtmise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur advokatuuriseaduse (AdvS) § 23 lõike 4 alusel
Advokatuuri liikmesuse peatamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur advokatuuriseaduse (AdvS) § 35 lõike 6 alusel
Advokatuuri liikmesuse taastamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur advokatuuriseaduse (AdvS) § 35 lõike 6 alusel
Advokatuurist väljaarvamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur advokatuuriseaduse (AdvS) § 38 lõike 5 alusel
Advokatuurist väljaheitmise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Advokatuur advokatuuriseaduse (AdvS) § 38 lõike 5 alusel
Alaealise teovõimega seotud teated
Alaealise teovõime laiendamise määruse muutmise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 576 ja § 577 lõike 2 alusel
Alaealise teovõime laiendamise määruse tühistamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 576 ja § 577 lõike 2 alusel
Alaealise teovõime laiendamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest;
Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 577 lõike 2 alusel
Ameti- ja kutsekonkursi teated
Abiprokuröri konkursiteade tähtajatu; Prokuratuur prokuratuuriseaduse (ProkS) § 18 lõike 2 alusel
Eriasjade prokuröri konkursiteade tähtajatu; Prokuratuur prokuratuuriseaduse (ProkS) § 18 lõike 2 alusel
Kohtunikuabi ettevalmistuskava täitja konkursiteade tähtajatu; Justiitsministeerium kohtute seaduse (KS) § 116¹ lõike 1 alusel
Kohtunikuabi konkursiteade tähtajatu; Justiitsministeerium kohtute seaduse (KS) § 120 lõike 2 alusel
Kohtunikukoha konkursiteade tähtajatu; Justiitsministeerium, Riigikohus kohtute seaduse (KS) § 53 lõike 3 alusel
Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise teade tähtajatu; Volitatud kutseasutus (SA Kutsekoda) haridus- ja teadusministri 25.08.2009 määruse nr 64 "Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu" § 3 lõike 1 alusel
Riigiprokuröri konkursiteade
Avaldamist alustatud 16.10.2018
tähtajatu; Prokuratuur prokuratuuriseaduse (ProkS) § 18 lõike 2 alusel
Ringkonnaprokuröri konkursiteade tähtajatu; Prokuratuur prokuratuuriseaduse (ProkS) § 18 lõike 2 alusel
Volitatud veterinaararsti konkursi teadaanne tähtajatu; Veterinaar- ja Toiduamet veterinaarkorralduse seaduse § 10 lõike 2 alusel
Avalik-õiguslike juriidiliste isikute likvideerimisteated
Arengufondi likvideerimismenetluse teade tähtajatu; Likvideerija arenguseire seaduse § 12 lõike 1 alusel
Avaliku veekogu kasutamise teated
Avaliku veekogu hoonestusloa taotlemise teade tähtajatu; Alates 01.07.2015 Tehnilise Järelevalve Amet (varasemalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) veeseaduse (VeeS) § 219 lõike 3 alusel
Veekogu jääle mineku keelu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus veeseaduse (VeeS) § 18 lõike 6 alusel
Veekogul liiklemise keelu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus veeseaduse (VeeS) § 18 lõike 6 alusel
Veekogul liikluskiiruse piirangu teade
Avaldamine lõpetatud 01.11.2019
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus veeseaduse (VeeS) § 18 lõike 6 alusel
Enampakkumise ja müügi teated
Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügiteade tähtajatu; Riigimetsa majandaja (müügi korraldaja) Vabariigi Valitsuse 04.01.2007 määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord“ § 9 alusel
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel
RMK vara kasutusse andmise enampakkumisteade tähtajatu; Riigimetsa Majandamise Keskus metsaseaduse (MS) § 57 lõike 4 alusel
RMK vara võõrandamise enampakkumisteade tähtajatu; Riigimetsa Majandamise Keskus metsaseaduse (MS) § 61 lõike 4 alusel
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel
Halduslepingute teated
Halduslepingu sõlmimise teade tähtajatu; Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel
Halduslepingu täitmise teade tähtajatu; Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel
Hanketeade halduslepingu sõlmimiseks tähtajatu; Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel
Hariduse ja kutse teated
Diplomi ja/või akadeemilise õiendi duplikaadi väljastamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kõrgharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium haridus- ja teadusministri 16.08.2019. a määruse nr 36 „Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord“ paragrahvi 18 lõike 1 alusel
Diplomi ja/või akadeemilise õiendi kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 29.08.2017
tähtajatu; Kõrgharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium haridus- ja teadusministri 16.08.2019. a määruse nr 36 „Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord“ paragrahvi 18 lõike 1 alusel
Eesti keele tasemetunnistuse algdokumendi elektroonilise tunnistuse vastu vahetamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Tunnistusi väljastav asutus (SA Innove) haridus- ja teadusministri 13.06.2011 määruse nr 23 „Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord“ § 6 lõike 5 alusel
Haridust tõendava dokumendi plankide kehtetuks tunnistamise teade tähtajatu; Üldharidusõpet, kutseõpet või kõrgharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium Vabariigi Valitsuse 03.07.2014 määruse nr 107 „Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord“ § 5 lõike 5 alusel
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kutse andev organ kutseseaduse (KutS) § 22 lõike 2 alusel
Kutseõppeasutuse lõputunnistuse ja/või hinnetelehe duplikaadi väljastamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kutseõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium Vabariigi Valitsuse 18.09.2013 määruse nr 137 „Kutseõppeasutuse lõpudokumentide vormid, statuut ja väljaandmise kord“ § 17 lõike 2 alusel
Riigieksamitunnistuse algdokumendi elektroonilise tunnistuse vastu vahetamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Tunnistusi väljastav asutus (SA Innove) Vabariigi Valitsuse 13.08.2010 määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ § 16 lõike 5 alusel
Üldhariduskooli lõputunnistuse ja/või hinnetelehe duplikaadi väljastamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Üldharidusõpet andev õppeasutus, Haridus- ja Teadusministeerium Vabariigi Valitsuse 13.08.2010 määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ § 18 lõike 3 alusel
Isiku surnuks ja teadmata kadunuks tunnistamise teated
Isiku surnuks tunnistamise määruse muutmise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 511 lõike 5 ja 2 alusel
Isiku surnuks tunnistamise määruse tühistamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 511 lõike 5 ja 2 alusel
Isiku surnuks tunnistamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 511 lõike 2 alusel
Teadmata kadunud isiku surnuks tunnistamise taotlemise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 510 lõike 1 alusel
Jahinduse ja kalanduse teated
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade tähtajatu; Keskkonnaamet jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamise teade tähtajatu; Keskkonnaamet jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade tähtajatu; Keskkonnaamet jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade tähtajatu; Keskkonnaamet jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamisest keeldumise teade tähtajatu; Keskkonnaamet jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade tähtajatu; Keskkonnaamet jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel
Jahipiirkonna moodustamise teade tähtajatu; Keskkonnaamet jahiseaduse (JahiS) § 11 lg 6 alusel
Jahiulukite küttimismahu ja struktuuri piirangute ja tingimuste teade tähtajatu; Keskkonnaamet jahiseaduse (JahiS) § 22 lõike 4 alusel
Kala eelmise aasta Eesti keskmiste esmakokkuostuhindade teade
Avaldamist alustatud 01.12.2017
tähtajatu; Maaeluministeerium kalapüügiseaduse (KPS) § 15 lõike 4 alusel
Kalandustoetuse taotluste vastuvõtu lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 11.07.2017
tähtajatu; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Kalandusturu korraldamise seaduse kohaselt kehtestatud määruse alusel
Kalandustoetuse teade tähtajatu; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Maaeluministeerium kalandusturu korraldamise seaduse kohaselt kehtestatud määruse alusel
Kalapüügi ajutise keeluaja teade tähtajatu; Keskkonnaministeerium kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel
Kutselise kalapüügi peatamise teade tähtajatu; Maaeluministeerium kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel
Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise teade tähtajatu; Maaeluministeerium Vabariigi Valitsuse 12.12.2000 määruse nr 414 „Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord“ § 2 lõike 5 alusel
Kutselise kalapüügi uuesti avamise teade tähtajatu; Maaeluministeerium kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 3 alusel
Kaitseväeteenistuse teated
Kaitseväekohustuslasele dokumendi kättetoimetamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kaitseressursside Amet kaitseväeteenistuse seaduse (KVTS) § 15 lõike 1 alusel
Keskkonnakavade teated
Merestrateegia osa avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 22.06.2020
tähtajatu; Keskkonnaministeerium veeseaduse (VeeS) § 72 lõike 3 alusel
Merestrateegia osa kinnitamise teade
Avaldamist alustatud 22.06.2020
tähtajatu; Keskkonnaministeerium veeseaduse (VeeS) § 72 lõike 3 alusel
Nitraaditundliku ala tegevuskava avaliku väljapaneku teade tähtajatu; Keskkonnaministeerium veeseaduse (VeeS) § 50 lõike 9 alusel
Nitraaditundliku ala tegevuskava koostamise teade tähtajatu; Keskkonnaministeerium veeseaduse (VeeS) § 50 lõike 2 alusel
Veemajanduskava eelnõu ja sellega seotud dokumentide avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 28.06.2021
tähtajatu; Keskkonnaministeerium veeseaduse (VeeS) § 48 lõike 6 alusel
Veemajanduskava koostamise algatamise teade tähtajatu; Keskkonnaministeerium veeseaduse (VeeS) § 48 lõike 2 alusel
Üleujutusega seotud riskide maandamiskava eelnõude avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 23.09.2021
tähtajatu; Keskkonnaministeerium veeseaduse (VeeS) § 48 lõike 6 alusel
Keskkonnalubade teated
Geneetiliselt muundatud loomaga loomkatse läbiviimise loa andmise teade mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Maaeluministeerium loomakaitseseaduse (LoKS) § 55 lõike 1 alusel
Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet maapõueseaduse (MaaPS) § 37 lõike 2 alusel
Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel
Jäätmeloa andmise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet jäätmeseaduse (JäätS) § 80 lõige 7 alusel
Jäätmeloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet jäätmeseaduse (JäätS) § 79¹ lõike 1 alusel
Jäätmeloa menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet keskkonnaministri 26.04.2004 määruse nr 26 "Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm" § 2 alusel
Jäätmepõletus- ja koospõletustehase sulgemise menetluse algatamise teade mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet tööstusheite seaduse (THS) § 107 alusel
Jäätmepõletus- ja koospõletustehase sulgemisotsuse teade mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet tööstusheite seaduse (THS) § 110 alusel
Kaevandamisloa andmise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kaevandamisloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kaevandamisloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 06.11.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet maapõueseaduse § 54 lõike 3 alusel
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel
Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 25.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 31.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Keskkonnaloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 31.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet maapõueseaduse § 54 lõike 3 alusel
Kiirgustegevusloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel
Kiirgustegevusloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kiirgustegevusloa taotluse avaliku väljapaneku teade mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet kiirgusseaduse (KiS) § 21 alusel
Kiirgustegevusloa taotluse menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 24.10.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel
Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Kompleksloa menetluse algatamise teade mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, andmisest keeldumise või muutmise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet Vabariigi Valitsuse 26.04.2004 määruse nr 121 "Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm" alusel
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet jäätmeseadus § 99¹ lõike 1 alusel
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 25.03.2020
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet jäätmeseaduse (JäätS) § 99¹ lõike 1 alusel
Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 5 alusel
Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel
Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel
Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel
Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel
Õhusaasteloa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
Avaldamine lõpetatud 30.10.2019
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel
Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või muutmise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet maapõueseaduse (MaaPS) § 37 lõike 2 alusel
Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.01.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel
Üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa saamise õiguse enampakkumise teade
Avaldamist alustatud 13.12.2017
mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet maapõueseaduse (MaaPS) § 34 lõike 3 alusel
Keskkonnamõju hindamise teated
Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1¹ punkti 2 (alates 01.07.2015, varasemalt § 12 lg 1 p 3) alusel
Keskkonnamõju hindamise algatamise teade tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1 (alates 01.07.2015, varasemalt KeHJS § 12 lg 1 p 1) alusel
Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel
Keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise teade tähtajatu; Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 23 ja § 19 lõike 1 alusel
Keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 22 lõike 7 alusel
Keskkonnamõju hindamise litsentsi kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu või uue litsentsi andmiseni; Keskkonnaministeerium keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 15 lõike 10 alusel
Keskkonnamõju hindamise litsentsi kehtivuse pikendamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu või uue litsentsi andmiseni; Keskkonnaministeerium keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 15 lõike 10 alusel
Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike 2 punkti 1 alusel
Keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmise teade tähtajatu; Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 19 lõike 1 alusel
Keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 18 lõike 4 alusel
Keskkonnamõju hindamise uue juhteksperdi määramise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Tegevusloa andja (ministeeriumid, ametid, kohaliku omavalitsuse üksused jt) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 15 lõike 13 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 ja § 37 lõike 1 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 42 lõike 7 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 37 lõike 1 alusel
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Ministeeriumid, kohaliku omavalitsuse üksused keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 39 lõike 4 alusel
Piiriülese keskkonnamõju hindamise teade tähtajatu; Keskkonnaministeerium keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 30 lõike 9 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel
Piiriülese keskkonnamõju strateegilise hindamise teade tähtajatu; Keskkonnaministeerium keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 46 lõike 6² ja § 37 lõike 1 alusel
Kinnistusraamatu teated
Kinnistusraamatu registriosa avamise teade mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Kohtu kinnistusosakond kinnistusraamatuseaduse (KRS) § 8¹ lõike 1 alusel
Kinnistusraamatust eelmärke kustutamise nõude teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 1 aasta avaldamisest;
Kohus asjaõigusseaduse (AÕS) § 63² lõike 2 alusel
Kohtu kinnistusosakonna määruse kättetoimetamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu kinnistusosakond tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohaliku elu korraldamise teated
Elukoha aadressi rahvastikuregistris muutmise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Kohaliku omavalitsuse üksus rahvastikuregistri seaduse (RRS) § 89 alusel
Maa korralise hindamise tulemuste avaliku väljapaneku teade tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus maa hindamise seaduse (MHS) § 5¹ lõike 2 alusel
Peremehetu ehitise hõivamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohaliku omavalitsuse üksus Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel
Rahvakohtunikekandidaatide nimekirja teade mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Kohaliku omavalitsuse üksus kohtute seaduse (KS) § 107 lõike 2 alusel
Riigihanke tulemusel leitud vee-ettevõtja määramise teade tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) § 7 lõike 2 alusel
Ümberkruntimise algatamise teade tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus maakorraldusseaduse (MaaKS) § 19 lõike 6 alusel
Üürikomisjoni istungi kutse kohtuistungi toimumisest üks kuu; Üürikomisjon üürivaidluse lahendamise seaduse (ÜVLS) § 9 lõike 3 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohtu maksekäsuosakonna teated
Kohtu maksekäsuosakonna Euroopa täitekorralduse tõendi kättetoimetamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu maksekäsuosakond tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohtu maksekäsuosakonna kohtuotsuse väljavõtte kättetoimetamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu maksekäsuosakond tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohtu maksekäsuosakonna määruse kättetoimetamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtu maksekäsuosakond tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohtudokumentide kättetoimetamise teated
Kohtukutse halduskohtumenetluses kättetoimetamise teade kohtuistungi toimumisest üks kuu; Kohus halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 72 lõike 4 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kohtukutse tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade kohtuistungi toimumisest üks kuu; Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Menetlusdokumendi halduskohtumenetluses kättetoimetamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohus halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 72 lõike 4 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses kättetoimetamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Kollektiivlepingute teated
Laiendatud kollektiivlepingu tingimuste teade tähtajatu; Sotsiaalministeerium kollektiivlepingu seaduse (KLS) § 4 lõike 5 alusel
Konkurentsi teated
Koondumise otsuse teade tähtajatu; Konkurentsiamet konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel
Koondumise teade tähtajatu; Konkurentsiamet konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise teade tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet elektroonilise side seaduse (ESS) § 49 lõike 3 alusel
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamise teade tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet elektroonilise side seaduse (ESS) § 49 lõike 6 alusel
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise teade tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet elektroonilise side seaduse (ESS) § 49 lõike 3 alusel
Liiklusteated
Juhtimisõiguse peatamise teade
Avaldamist alustatud 03.10.2019
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Transpordiamet liiklusseaduse (LS) § 124 lõike 8 alusel
Trahviteade lubatud sõidukiiruse ületamise eest mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Politsei- ja Piirivalveamet väärteomenetluse seadustiku (VTMS) § 54³ lõike 2 alusel
Trahviteade sõiduki parkimise nõuete rikkumise eest mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Kohaliku omavalitsuse üksus väärteomenetluse seadustiku (VTMS) § 54³ lõike 2 alusel
Looduskaitse teated
Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade tähtajatu; Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, kohaliku omavalitsuse üksus looduskaitseseaduse (LKS) § 9 lõike 3 alusel
Maakatastri teated
Maakatastri teade
Avaldamist alustatud 12.03.2019
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Maa-amet maakatastri seaduse (MaaKatS) § 8 lõike 6¹ alusel
Maareformi teated
Maareformi dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 22.11.2018
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksused maareformi seaduse (MaaRS) § 38¹ alusel
Maareformi dokumendi kättetoimetamise teade pärijatele
Avaldamist alustatud 22.11.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksused maareformi seaduse (MaaRS) § 38¹ alusel
Majandustegevuse teated
Riikliku alkoholiregistri kande kehtetuks tunnistamise teade tähtajatu; Veterinaar- ja Toiduamet alkoholiseaduse (AS) § 14 lõike 2 alusel
Sageduslubade konkursi lõppemise teade
Avaldamist alustatud 05.07.2017
tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet Elektroonilise side seaduse kohaselt kehtestatud määruse alusel
Sageduslubade konkursi väljakuulutamise teade
Avaldamist alustatud 10.03.2017
tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet Elektroonilise side seaduse kohaselt kehtestatud määruse alusel
Universaalse postiteenuse konkursi väljakuulutamise teade tähtajatu; Konkurentsiamet majandus- ja kommunikatsiooniministri 4.04.2009 määruse nr 19 „Avaliku konkursi läbiviimise tingimused universaalse postiteenuse osutaja määramiseks“ § 2 lõike 1 alusel
Universaalse postiteenuse konkursi võitja väljakuulutamise teade tähtajatu; Konkurentsiamet majandus- ja kommunikatsiooniministri 4.04.2009 määruse nr 19 „Avaliku konkursi läbiviimise tingimused universaalse postiteenuse osutaja määramiseks“ § 12 lõike 4 ja § 2 lõike 1 alusel
Maksuhalduri teated
Keskkonnaameti dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 07.10.2020
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Keskkonnaamet maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel
Kohalike maksude maksuhalduri dokumendi kättetoimetamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohaliku omavalitsuse üksus maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel
Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Maksu- ja Tolliamet maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel
Metsandus
Erametsanduse toetuse teade tähtajatu; Sihtasutus Erametsakeskus keskkonnaministri 14.04.2014 määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ § 3 lõike 4 alusel
Muud kohtuteated
Eestkostemenetluse määruse teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 50 aastat avaldamisest;
Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 531 lõike 4 alusel
Menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses edastamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 310 lõike 1 ja § 477 lõike 9 alusel
Välistusmääruse teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 501 lõike 4 alusel
Äriühingu osanikele ja aktsionäridele hüvitise suuruse määramise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 612 lõike 3 alusel alusel
Äriühingu osanikele või aktsionäridele ühise esindaja määramise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 609 lõike 3 alusel
Üleskutsemenetluse teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest;
Kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 500 lõike 1 alusel
Panganduse ja väärtpaberite teated
Intressimäära teade tähtajatu; Eesti Pank võlaõigusseaduse (VÕS) § 94 lõike 2 alusel
Kontohalduri staatuse tühistamise ja väärtpaberikontode haldamisõiguse üleandmise teade
Avaldamist alustatud 02.04.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Eesti väärtpaberite registri pidaja väärtpaberite registri pidamise seaduse (EVKS) § 36 lõike 5 alusel
Kontohalduri staatusest loobumise teade
Avaldamist alustatud 01.11.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Väärtpaberite kontohaldur väärtpaberite registri pidamise seaduse (EVKS) § 37 lõike 4 alusel
Pankrotimenetluse teated
Esialgse jaotusettepaneku kinnitamata jätmise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 144 lõike 3 ja § 145 lõike 5 alusel
Esialgse jaotusettepaneku kinnitamise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 144 lõike 3 ja § 145 lõike 5 alusel
Esialgse jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur pankrotiseaduse (PankrS) § 143 lõike 5 ja § 144 lõike 3 alusel
Jaotusettepaneku kinnitamata jätmise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 145 lõike 5 alusel
Jaotusettepaneku kinnitamise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 145 lõike 5 alusel
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur pankrotiseaduse (PankrS) § 143 lõike 5 alusel
Kompromissi kinnitamise teade mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Pankrotihaldur pankrotiseaduse (PankrS) § 183 lõike 5 alusel
Kompromissi tühistamise ja pankrotimenetluse taastamise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 190 lõike 8 alusel
Käsutuskeelu teatavakstegemise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 21 lõike 1 alusel
Käsutuskeelu tühistamise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 21 lõike 1 ja 4 alusel
Lõpparuande kinnitamisega pankrotimenetluse lõpetamise teade mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 163 lõike 7 alusel
Pankroti väljakuulutamise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 17 lõike 2 ja § 21 lõike 1 alusel
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 17 lõike 2 alusel
Pankrotihalduri vahetumise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel
Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 30 lõike 2 alusel
Pankrotimenetluse lõpetamise avalduse esitamise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus, pankrotihaldur pankrotiseaduse (PankrS) § 161 lõike 1 alusel
Pankrotimenetluse lõpetamise teade mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 163 lõike 7 alusel
Pankrotimenetluse lõpparuandega tutvumise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur pankrotiseaduse (PankrS) § 163 lõike 1 alusel
Raugemise tõttu pankrotiavalduse menetluse lõpetamise teade mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 29 lõike 4 alusel
Teises Euroopa Liidu liikmesriigis algatatud maksejõuetusmenetluse teade
Avaldamist alustatud 22.01.2019
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Justiitsministeerium pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 6 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/848, 20. mai 2015 , maksejõuetusmenetluse kohta, artikkel 28 lõike 2 alusel
Võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 33 lõike 1 alusel
Võlausaldajate nimekirja kinnitamata jätmise teade
Avaldamist alustatud 07.04.2021
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 100³ lõike 8 alusel
Võlausaldajate nimekirja kinnitamise teade
Avaldamist alustatud 07.04.2021
pankrotimenetluse lõppemiseni; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 100³ lõike 8 alusel
Võlausaldajate nimekirjaga tutvumise teade
Avaldamist alustatud 04.03.2021
pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur pankrotiseaduse (PankrS) § 100¹ lõike 3 alusel
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur pankrotiseaduse (PankrS) § 100 lõike 4 alusel
Võlausaldajate üldkoosoleku teade pankrotimenetluse lõppemiseni; Pankrotihaldur pankrotiseaduse (PankrS) § 79 lõike 4 alusel
Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise määruse tühistamise teade mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 177 lõike 5 alusel
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamata jätmise teade mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 175 lõike 7 alusel
Võlgniku täitmata jäänud kohustustest vabastamise teade mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus pankrotiseaduse (PankrS) § 175 lõike 7 alusel
Planeeringute teated
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel
Detailplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 140 lõike 5 ja 139 lõike 3 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 102 lõike 1 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 108 lõike 1 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 109 lõike 4 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 118 lõike 6 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 120 lõike 1 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse avaliku väljapaneku toimumise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 113 lõike 5 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 115 lõike 1 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6 alusel
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 122 lõike 6 alusel
Maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium planeerimisseaduse (PlanS) § 58 lõike 6 alusel
Maakonnaplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium planeerimisseaduse (PlanS) § 71 lõike 2 alusel
Riigi eriplaneeringu algatamise taotluse saamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium planeerimisseaduse (PlanS) § 28 lõike 4 alusel
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium planeerimisseaduse (PlanS) § 34 lõike 1 alusel
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium planeerimisseaduse (PlanS) § 40 lõike 1 alusel
Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium planeerimisseaduse (PlanS) § 41 lõike 4 alusel
Riigi eriplaneeringu avaliku väljapaneku teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium planeerimisseaduse (PlanS) § 50 lõike 6 alusel
Riigi eriplaneeringu avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium planeerimisseaduse (PlanS) § 52 lõike 1 alusel
Riigi eriplaneeringu detailse lahenduse avalikustamise tulemustega arvestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium, Kaitseministeerium või Siseministeerium planeerimisseaduse (PlanS) § 47 lõike 1 alusel
Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium, Kaitseministeerium, Siseministeerium või vastava valdkonna valitsusasutus planeerimisseaduse (PlanS) § 28 lõike 6 alusel
Riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 21.11.2018
tähtajatu; Rahandusministeerium või vastava valdkonna valitsusasutus planeerimisseaduse (PlanS) § 29 lõike 2 alusel
Riigi eriplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium, Kaitseministeerium, Siseministeerium või vastava valdkonna valitsusasutus planeerimisseaduse (PlanS) § 53 lõike 6 alusel
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 6 alusel
Üldplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Kohaliku omavalitsuse üksus planeerimisseaduse (PlanS) § 91 lõike 2 alusel
Üleriigilise planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium planeerimisseaduse (PlanS) § 16 lõike 3 alusel
Üleriigilise planeeringu kehtestamise teade
Avaldamist alustatud 01.07.2015
tähtajatu; Rahandusministeerium planeerimisseaduse (PlanS) § 24 lõike 3 alusel
Pärimisteated
Pärijate väljaselgitamise üleskutsemenetluse teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar pärimisseaduse (PärS) §169 lõike 2 alusel
Pärimismenetluse algatamise ja pärijate väljaselgitamise üleskutsemenetluse teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar pärimisseaduse (PärS) § 168 lõike 1 ning §169 lõike 2 ja 3 alusel
Pärimismenetluse algatamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar pärimisseaduse (PärS) § 168 lõike 1 alusel
Pärimismenetluses tõestatud tunnistuse kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamist alustatud 04.04.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar justiitsministri 18.12.2008 määruse nr 53 „Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord“ § 23 lõike 1 alusel
Pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamise ja täiendava pärimismenetluse läbiviimise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar pärimisseaduse (PärS) § 168 lõike 1 ja justiitsministri 18.12.2008 määruse nr 53 „Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord“ § 23 lõike 1 alusel
Üleskutsemenetluse teade pärandaja kohustuste kindlakstegemiseks mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Kohtutäitur pärimisseaduse (PärS) § 140 lõike 2 alusel
Põllumajanduse teated
Eesti maaelu arengukava (MAK) toetuse teade tähtajatu; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse kohaselt kehtestatud määruse alusel
Maaparandushoiukava avaliku väljapaneku ja arutelu teade tähtajatu; Põllumajandusamet maaparandusseaduse (MaaparS) § 54 lõike 3 alusel
Püsirohumaa säilitamise teade
Avaldamist alustatud 24.05.2017
tähtajatu; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet maaeluministri 17.04.2015 määruse nr 32 "Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus" § 12 lõike 1¹ alusel
Toidu ekspordivõimaluste edendamise tegevuste kava teade
Avaldamist alustatud 10.04.2019
tähtajatu; Maaeluministeerium maaeluministri 10. septembri 2018. a määruse nr 54 "Toidu ekspordivõimaluste edendamine" § 3 lõike 2 alusel
Toidu ekspordivõimaluste edendamise toetuse taotlusvooru teade
Avaldamist alustatud 07.01.2019
tähtajatu; Maaeluministeerium maaeluministri 10. septembri 2018. a määruse nr 54 "Toidu ekspordivõimaluste edendamine" § 8 lõike 1 alusel
Raudteetranspordi teated
Avaliku reisijateveoga tegelevaks raudtee-ettevõtjaks määramise teade tähtajatu; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium raudteeseaduse (RdtS) § 9 lõike 4 alusel
Avaliku reisijateveoga tegelevate raudtee-ettevõtjate hulgast väljaarvamise teade tähtajatu; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium raudteeseaduse (RdtS) § 9 lõike 4 alusel
Mitteavaliku raudtee valdaja tegutsemise ohutustunnistuse teade tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet raudteeseaduse (RdtS) § 23 lõigete 7 ja 8 alusel
Raudtee-ettevõtja tegevusloa kehtetuks tunnistamise teade tähtajatu; Konkurentsiamet raudteesseaduse (RdtS) § 18 lõike 2 alusel
Raudtee-ettevõtja tegevusloa kehtivuse peatamise teade tähtajatu; Konkurentsiamet; Tehnilise Järelevalve Amet raudteeseaduse (RdtS) § 17 lõike 3 alusel
Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise teade tähtajatu; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium raudteeseaduse (RdtS) § 9 lõike 4 alusel
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ohutusloa teade tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet raudteeseaduse (RdtS) § 23 lõigete 7 ja 8 alusel
Raudteeveo-ettevõtja ohutustunnistuse teade tähtajatu; Tehnilise Järelevalve Amet raudteeseaduse (RdtS) § 23 lõigete 7 ja 8 alusel
Riigiasutuste ümberkorraldamise teated
Riigiasutuse ümberkorraldamise teade tähtajatu; Riigikantselei Vabariigi Valitsuse 8.10.1996 määruse nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine“ punkti 42 alusel
Riigiasutuse ümberkorraldamisega tegevuse lõpetamise teade tähtajatu; Riigikantselei Vabariigi Valitsuse 8.10.1996 määruse nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine“ punkti 66 alusel
Riigivara teated
Maa enampakkumisega erastamise teade tähtajatu; - Vabariigi Valitsuse 6.11.1996 määruse nr 268 "Maa enampakkumisega erastamise korra kinnitamine" punkti 19 alusel
Maa riigi omandisse jätmise otsuse kehtetuks tunnistamise teade tähtajatu; Riigivara valitseja Vabariigi Valitsuse 3.09.1996 määruse nr 226 "Maa riigi omandisse jätmise korra" punkti 17 alusel
Maa riigi omandisse jätmise teade tähtajatu; Riigivara valitseja Vabariigi Valitsuse 3.09.1996 määruse nr 226 "Maa riigi omandisse jätmise korra" punkti 17 alusel
Relvade ja laskemoona sundvõõrandamise teade
Avaldamist alustatud 24.09.2018
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Politsei- ja Piirivalveamet relvaseaduse (RelvS) § 6 lõike 3¹ alusel
Relvade ja laskemoona sundvõõrandamise teade pärijatele
Avaldamist alustatud 24.09.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Politsei- ja Piirivalveamet relvaseaduse (RelvS) § 6 lõike 3¹ alusel
Riigimaa kasutusvalduse seadmise teade mitte varasem kui 30 aastat avaldamisest;
mitte hilisem kui 100 aastat avaldamisest;
Maa-amet Vabariigi Valitsuse 31.01.2005 määruse nr 24 "Riigimaa kasutusvaldusesse andmise ja riigimaale kasutusvalduse seadmise kord" § 18 lõike 3 alusel
Riigivara enampakkumisteade tähtajatu; Riigivara valitseja riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel
Riigivara võõrandamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Riigivara valitseja riigivaraseaduse (RVS) § 50 lõike 1 alusel
Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Rahandusministeerium Vabariigi Valitsuse 13.07.1993 määruse nr 216 "Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord" punkti 36² alusel
Sotsiaaltoetuste ja hüvitiste teated
Elatisabi määramise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet perehüvitiste seaduse (PHS) § 52 lõike 4 alusel
Elatisabi tagasinõudmise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet perehüvitiste seaduse (PHS) § 14 lõike 4 alusel
Elatisnõude sissenõudmise teade
Avaldamist alustatud 16.03.2018
mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet perehüvitiste seaduse (PHS) § 14 lõike 4 alusel
Pensioni tagasinõudmise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) § 48 lõike 1¹ alusel
Peretoetuse tagasinõudmise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet perehüvitiste seaduse (PHS) § 14 lõike 4 alusel
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse tagasinõudmise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (PISTS) § 24 lõike 4 alusel
Teade elatisnõude võlgnikule
Avaldamine lõpetatud 01.01.2017
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Sotsiaalkindlustusamet elatisabi seaduse (ElatisAS) § 10 lõike 8 alusel
Vanemahüvitise tagasinõudmise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest;
Sotsiaalkindlustusamet perehüvitiste seaduse (PHS) § 14 lõike 4 alusel
Statistika teated
Arvestusliku elatusmiinumumi teade
Avaldamist alustatud 10.06.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Statistikaamet täitemenetluse seadustiku (TMS) § 132 lõike 1.4 alusel
Sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise teated
Kinnisasja omandamise menetluse teade
Avaldamist alustatud 21.08.2019
mitte varasem kui 2 kuud avaldamisest;
mitte hilisem kui 4 kuud avaldamisest;
Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel
Kinnisasja omandamise menetluse teade pärijatele
Avaldamist alustatud 24.08.2021
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel
Sundvalduse seadmise menetluse alustamise teade
Avaldamist alustatud 30.11.2018
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus, kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel
Sundvalduse seadmise menetluse alustamise teade pärijatele
Avaldamist alustatud 30.11.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel
Sundvalduse seadmise teade
Avaldamist alustatud 30.11.2018
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 29 lõike 2 alusel
Sundvõõrandamise menetluse alustamise teade
Avaldamist alustatud 07.05.2019
mitte varasem kui 2 kuud avaldamisest;
mitte hilisem kui 4 kuud avaldamisest;
Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel
Sundvõõrandamise otsuse teade
Avaldamist alustatud 04.06.2019
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 29 lõike 2 alusel
Sundvõõrandamise otsuse teade pärijatele
Avaldamist alustatud 30.09.2021
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Ministeeriumid, Maanteeamet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Maa-amet, kohaliku omavalitsuse üksus kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 29 lõike 2 alusel
Tervishoiu teated
Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa kehtetuks tunnistamise teade tähtajatu; Terviseamet nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 38 lõike 3 alusel
Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa osaliselt kehtetuks tunnistamise teade tähtajatu; Terviseamet nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 39 lõike 3 alusel
Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa väljaandmise teade tähtajatu; Terviseamet nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 34 lõike 3 alusel
Nimistuga perearstina tegutsemise õiguse ja nimistu äravõtmise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Terviseamet tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) § 37 lõike 5 alusel
Perearsti nimistust väljaarvamise otsuse kättetoimetamise teade mitte hilisem kui 1 kuu avaldamisest; Terviseamet tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) § 8 lõike 4⁴ alusel
Tuleohutuse teated
Suure tuleohuga aja alguse või lõpu teade tähtajatu; Päästeamet tuleohutuse seaduse (TuOS) § 16 lõike 3 alusel
Tuleohtliku aja alguse või lõpu teade tähtajatu; Päästeamet tuleohutuse seaduse (TuOS) § 16 lõike 3 alusel
Täitemenetluse teated
Kohtutäituri vahetumise teade tähtajatu; Kohtutäitur justiitsministri 15.12.2009 määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ § 31 lõike 8 alusel
Tahteavalduse kättetoimetamise teade mitte varasem kui 1 kuu avaldamisest;
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest;
Kohtutäitur täitemenetluse seadustiku (TMS) § 213 ja § 214 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Täitemenetluse teade täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Täitetoimingu teade täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Täitmisteade täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Vara arestimise teade täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Väljatõstmisteade täitemenetluse lõppemiseni; Kohtutäitur täitemenetluse seadustiku (TMS) § 10 lõike 2 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Töövaidluskomisjoni ja tööstusomandi apellatsioonikomisjoni teated
Menetlusdokumendi töövaidluskomisjoni menetluses kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 25.04.2018
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Tööinspektsioon töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni avalduse kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 30.03.2020
mitte hilisem kui 2 kuud avaldamisest; Tööstusomandi apellatsioonikomisjon tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48¹ lõike 2 alusel
Töövaidluse kirjalikku menetlusse võtmise teade
Avaldamist alustatud 19.03.2021
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Tööinspektsioon töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Töövaidluskomisjoni kutse kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 16.03.2018
istungi toimumisest üks kuu; Tööinspektsioon töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Töövaidluskomisjoni menetluses tagasivõtmise avalduse kättetoimetamise teade
Avaldamist alustatud 09.02.2021
mitte hilisem kui 3 kuud avaldamisest; Tööinspektsioon töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) § 24 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Volikirja teated
Volikirja kehtetuks kuulutamise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Notar tõestamisseaduse (TõS) § 37¹ lõike 2 alusel
Vähempakkumise teated
Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise teade
Avaldamist alustatud 11.11.2019
tähtajatu; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määruse nr 86 "Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord" § 8 lõike 1 alusel
Võlgade ümberkujundamise teated
Võlgade ümberkujundamise avalduse läbivaatamata jätmise teade mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) § 28 lõike 5 alusel
Võlgade ümberkujundamise avalduse menetlusse võtmise teade Võlgade ümberkujundamise menetluse lõppemiseni; Kohus võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) § 16 lõike 2 alusel
Võlgade ümberkujundamise menetluse lõpetamise teade
Avaldamist alustatud 07.04.2021
mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) § 38¹ alusel
Võlgade ümberkujundamiskava kinnitamise teade Võlgade ümberkujundamise menetluse lõppemiseni; Kohus võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) § 26 lõike 1 alusel
Võlgade ümberkujundamiskava tühistamise teade mitte hilisem kui 3 aastat avaldamisest; Kohus võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) § 39 lõike 4 alusel
Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated
Aktsiakapitali vähendamise teade tähtajatu; Aktsiaselts äriseadustiku (ÄS) § 358 lõike 2 alusel
Aktsiaseltsi jagunemislepingu sõlmimise teade tähtajatu; Aktsiaselts äriseadustiku (ÄS) § 463 lõike 4 alusel
Aktsiaseltsi likvideerimismenetluse teade tähtajatu; Likvideerija äriseadustiku (ÄS) § 375 lõike 1 alusel
Aktsiaseltsi väärtpaberitena mitterahalise sissemakse teade tähtajatu; Aktsiaselts äriseadustiku (ÄS) § 249¹ lõike 2 alusel
Aktsiaseltsi ühinemislepingu sõlmimise teade tähtajatu; Aktsiaselts äriseadustiku (ÄS) § 419 lõike 4 alusel
Euroopa majandushuviühingu asukoha muutmise kavatsuse teade tähtajatu; Euroopa majandushuviühing Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 "Euroopa majandushuviühingu kohta" rakendamise seaduse (EMHÜS) § 6 lõike 1 alusel
Euroopa majandushuviühingu liikme osaluse loovutamise teade tähtajatu; Euroopa majandushuviühing Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 "Euroopa majandushuviühingu kohta" rakendamise seaduse (EMHÜS) § 6 lõike 1 alusel
Euroopa äriühingu asukoha muutmise kava koostamise teade tähtajatu; Euroopa äriühing Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SEPS) § 5 alusel
Euroopa äriühingu asutamislepingu koostamise teade tähtajatu; Euroopa äriühing Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SEPS) § 14 alusel
Euroopa äriühingu ühinemise teade tähtajatu; Euroopa äriühing Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SEPS) § 10 alusel
Euroopa äriühingu ümberkujundamiskava koostamise teade tähtajatu; Euroopa äriühing Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SEPS) § 15 alusel
Euroopa ühistu asukoha muutmise kava koostamise teade tähtajatu; Euroopa ühistu Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SCEPS) § 4 alusel
Euroopa ühistu ühinemise teade tähtajatu; Euroopa ühistu Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SCEPS) § 8 alusel
Euroopa ühistu ümberkujundamiskava koostamise teade tähtajatu; Euroopa ühistu Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse (SCEPS) § 9 alusel
Filiaali likvideerimismenetluse teade tähtajatu; Likvideerija äriseadustiku (ÄS) § 390 lõike 4 ja 375 lõike 1 alusel
Füüsilise isiku varaga ühinemise teade mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Aktsiaselts, osaühing äriseadustiku (ÄS) § 427³ lõike 2 alusel
Jagunemiskava koostamise või jagunemislepingu sõlmimise teade tähtajatu; Täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu äriseadustiku (ÄS) § 463 lõike 4 alusel
Korteriühistu likvideerimismenetluse teade
Avaldamist alustatud 27.08.2018
tähtajatu; Likvideerija tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 42 lõike 1 alusel
Mittetulundusühingu jagunemise teade tähtajatu; Mittetulundusühing mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 73 lõike 3 alusel
Mittetulundusühingu likvideerimismenetluse teade tähtajatu; Likvideerija mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 47 lõike 1 alusel
Mittetulundusühingu ühinemise teade tähtajatu; Mittetulundusühing mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 59 lõike 1 alusel
Osaühingu likvideerimismenetluse teade tähtajatu; Likvideerija äriseadustiku (ÄS) § 212 lõike 1 alusel
Osaühingu osakapitali vähendamise teade tähtajatu; Osaühing äriseadustiku (ÄS) § 199 lõike 2 alusel
Piiriülese ühinemislepingu sõlmimise teade tähtajatu; Aktsiaselts, osaühing, Euroopa äriühing äriseadustiku (ÄS) § 433² lõike 5 ja § 419 lõike 4 alusel
Sihtasutuse jagunemise teade tähtajatu; Sihtasutus sihtasutuste seaduse (SAS) § 78 lõike 3 alusel
Sihtasutuse likvideerimismenetluse teade tähtajatu; Likvideerija sihtasutuste seaduse (SAS) § 53 lõike 1 alusel
Sihtasutuse ühinemise teade tähtajatu; Sihtasutus sihtasutuste seaduse (SAS) § 64 lõike 1 alusel
Tulundusühistu likvideerimismenetluse teade tähtajatu; Likvideerija tulundusühistuseaduse (TÜS) § 85 lõike 1 alusel
Tulundusühistu osakapitali vähendamise teade
Avaldamist alustatud 24.05.2016
mitte hilisem kui 30 aastat avaldamisest; Tulundusühistu äriseadustiku (ÄS) § 199 lõike 2 alusel
Tulundusühistu ühinemislepingu sõlmimise teade
Avaldamist alustatud 04.07.2019
tähtajatu; Tulundusühistud äriseadustiku (ÄS) § 419 lõike 4 ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003, artikkel 24 alusel
Täisühingu likvideerimismenetluse teade tähtajatu; Likvideerija tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 42 lõike 1 alusel
Usaldusühingu likvideerimismenetluse teade tähtajatu; Likvideerija tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 42 lõike 1 alusel
Äriühingu jagunemise teade tähtajatu; Täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu äriseadustiku (ÄS) § 447 lõike 2¹ alusel
Äriühingu ühinemise teade tähtajatu; Täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu äriseadustiku (ÄS) § 399 lõike 1 alusel
Äriühingu ümberkujundamise teade tähtajatu; Täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu äriseadustiku (ÄS) § 483 lõike 1 alusel
Äriregistri teated
Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade mitte varasem kui 2 kuud avaldamisest;
mitte hilisem kui 6 kuud avaldamisest;
Kohtu registriosakond tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel
Mittetulundusühingu kustutamishoiatuse teade mitte hilisem kui 6 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 36¹ lõike 2 alusel
Sihtasutuse kustutamishoiatuse teade mitte hilisem kui 6 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond sihtasutuste seaduse (SAS) § 34¹ lõike 2 alusel
Äriühingu kustutamishoiatuse teade mitte hilisem kui 6 kuud avaldamisest; Kohtu registriosakond äriseadustiku (ÄS) § 60 lõike 2 alusel
Õigusabi konkursiteated
Füüsiliste isikute õigusnõustamise toetuse konkursi võitja teade
Avaldamist alustatud 01.03.2017
tähtajatu; Justiitsministeerium justiitsministri 15.02.2021 määruse nr 4 „Riigi toetatav õigusnõustamine“ § 10 lõike 4 alusel
Füüsiliste isikute õigusnõustamise toetuse konkursiteade
Avaldamist alustatud 09.01.2017
tähtajatu; Justiitsministeerium justiitsministri 15.02.2021 määruse nr 4 „Riigi toetatav õigusnõustamine“ § 7 lõike 1 alusel