Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 25.10.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsuse 17.10.2016 korraldusega nr 571 algatati Karjamaa tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Planeeritav kinnistu, suurusega 930 m2 asub Kesklinna elamupiirkonnas, Karja, Karjamaa, Aisa ja Ruudu tänavate vahelises kvartalis ning on hoonestatud. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu, kuur ja pesuköök ehitisealuse pinnaga kokku 172 m² (18%). Katastrijärgne maakasutuse sihtotstarve kinnistul on elamumaa 100%. Üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtfunktsioon kinnistul on väikeelamumaa (EE), mida ei ole kavas muuta.

Taotleja eesmärgiks on kodumajutusteenuse arendamine kinnistul. Olemasoleva elamu laiendamine soovitakse lõpule viia 2009. aastal väljastatud ehitusloa kohaselt, kinnistu kirdepiiril asuv olemasolev kõrvalhoone säilitatakse 1-korruselisena (hmax 3,0 m). Uus sauna- ja majutusruumidega 1-korruseline hoone soovitakse rajada kinnistu loodepiirile, tulemüüri kõrguseks kavandatakse hmax 5,0 m. Krundi maakasutuse sihtotstarbeks kavandatakse 75 – 100% pereelamumaa (EP) ja 0 – 25% majutushoone maa (BM). Krundi piire ei muudeta, parkimine on võimalik lahendada kinnistusiseselt.
Kehtiva üldplaneeringu kohane suurim lubatud täisehitusprotsent krundil on 25%. Detailplaneeringuga soovitakse määrata uueks täisehitusprotsendiks kinnistul 35% ja ehitisaluseks pinnaks 325 m2 . Tegemist on seetõttu kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga krundi täisehitusprotsendi osas.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 2 p 3 ja 4 kohaselt tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise vajadust juhul, kui koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lg 1 p 1 või 3 sätestatud juhtudel või KeHJS § 6 lg 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja § 6 lg 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevust ning anda selle kohta eelhinnang.
Koostatud eelhinnangu kokkuvõttes sedastatakse, et lähtudes Karjamaa tn 15 kinnistu detailplaneeringu eesmärkidest, planeeringuala lähiümbruses olevast linnakeskkonnast, koostatud eelhinnangust ja eeldatavatest keskkonnamõjudest, võib järeldada, et antud planeeringuga kavandatav tegevus ei too tõenäoliselt kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist. Eelhinnanguga tehakse ettepanek jätta Karjamaa tn 15 kinnistu detailplaneeringu KSH menetlus algatamata.
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ning ehituslikud tingimused, maakasutuse sihtotstarvete osakaalud ja parkimislahendus. Detailplaneeringuga muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut väikeelamumaa krundile määratud täisehitusprotsendi osas.

Seotud dokument
- Karjamaa tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Pärnu Linnavalitsuse 19.10.2016 korraldus nr 571)
http://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1415017
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1036784