Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 14.02.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab , et 06.02.2017 korraldusega nr 67 algatati Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritav ala asub Pärnu kesklinnas, Riia maantee ja jõe vahele jäävas elamupiirkonnas Suur-Jõe tänava ääres ning hõlmab Suur-Jõe tn 13 kinnistut suurusega 793 m². Kinnistu on hoonestatud tööstushoonega (ehitisealuse pinnaga kokku 582 m²) ning moodustab koos Vanapargi tn 2 kinnistuga endise leivatehase tööstushoonete kompleksi. Katastrijärgne maakasutuse sihtotstarve kinnistul on tootmismaa 90%, ärimaa 10%. Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtfunktsioon alal on tootmismaa (T). Piirkond paikneb miljööväärtuslikul hoonestusalal.

Taotleja sooviks on kinnistul osutada äriteenust (lastele suunatud tegevused). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtfunktsiooni muutmine ärimaa juhtfunktsiooniks. Tegemist on seetõttu üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ning ehituslikud tingimused, parkimiskorralduslikud ja haljastamise põhimõtted. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut: tootmismaa juhtfunktsioon kinnistul muudetakse ärimaa juhtfunktsiooniks.

Uuringute vajadus puudub.

Seotud dokumendid
-Suur-Jõe tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1466220
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1088558