Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.03.2017
Avaldamise lõpp: 22.03.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 463, 10916) 07.03.2017 esitatud Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 08.03.2017 nr 12-1/17/3479 all) on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Saku vallas Männiku külas riigile kuuluval katastriüksusele Viimsi metskond 19 (katastritunnus 71801:001:0133). Taotleva uuringuruumi teenindusala pindala on 36,74 ha. Geoloogiline uuring tehakse Männiku VIII uuringuruumis esineva materjali kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Uuringu käigus selgitatakse kaevandamist võimaldava detailsusega maavara lasumistingimused, koostis ja omadused ning määratakse uuritava maavara võimalikud kasutusalad. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 40 puurauku ja kuni 40 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 20 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: hinnatakse uuringuruumi ja selle ümbruse hüdrogeoloogilisi tingimusi; topograafiline mõõdistamine, laboritööd. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn, Harju maakond, 10916).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, põhja@keskkonnaamet.ee, 674 4800).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea-envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Kehtetud ärinimed:
AS TREV-2 Grupp: aktsiaselts Teede REV-2.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1103989