Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 30.03.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsuse 20.03.2017 korraldusega nr 149 algatati Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu koostamine.Planeeringuala paikneb Pärnu keskranna piirkonnas ja hõlmab Rannapark P1, Remmelga tänav 9, Kesklinna rand R1, Mere pst 9, Pärnu tulepaak 882 kinnistuid ning osa Pärnu muuli kinnistust. Ala suurus kokku on ca 57 ha (570 445 m²).
Detailplaneeringu alal asub Pärnu Rannaniidu looduskaitseala, Naisteranna sihtkaitsevöönd ja osa looduskaitsealusest Rannapargist. Pärnu Rannaniidu looduskaitseala kuulub rahvusvaheliselt kaitstavate Natura 2000 alade võrgustikku. Osaliselt kuulub planeeringuala Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala Rannapargi ala koosseisu.
Pärnu linna üldplaneeringukohased maakasutuse juhtotstarbed planeeringualal on üldmaa (Üm), mille hulgas täpsustusena supelrandade maa, veekogude maa (V) ja transpordimaa (L). Alal kehtivad järgmised detailplaneeringud: Pärnu Linnavolikogu 18.01.2001 otsusega nr 3 kehtestatud Pärnu linna Seedri tn – Remmelga tn – Rannapargi vahelise ala detailplaneering; Pärnu Linnavolikogu 18.02.1999 otsusega nr 14 kehtestatud Pärnu jõe vasakkalda ja Vallikraavi ala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb soovist laiendada keskranna ala Pärnu jõeni, pikendada rannapiirkonna kasutushooaega ja suurendada rannapiirkonna kasutusvõimalusi. Seoses keskranna ala laiema kasutuselevõtuga osutub vajalikuks rannaalale juurdepääsu ning ranna- ja puhkealaga seotud teeninduse parandamine, alale tervikliku ruumilahenduse leidmine.
Detailplaneering koostatakse kehtiva üldplaneeringu kohasena. Juhul, kui detailplaneeringu koostamisel selguvad asjaolud, mis tingivad üldplaneeringu muutmise, kohaldatakse detailplaneeringu edasisel menetlemisel üldplaneeringu koostamisel ettenähtud menetlust.
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja võimalused keskranna ala laiendamiseks Pärnu jõeni, rannapiirkonna kasutushooaja pikendamiseks ja kasutusvõimaluste suurendamiseks, samuti võimalused rannaala juurdepääsetavuse ja ranna- ning puhkealaga seotud teeninduse parandamiseks, alale tervikliku ruumilahenduse leidmiseks.

Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 2 p 19 ja p 22 kohaselt käsitletav puhke-, spordi- või virgestusalade rajamisena või muu tegevusena, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju.

Seotud dokumendid
-Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu koostamise algatamine
http://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1485534
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1109177