Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.05.2017
Avaldamise lõpp: 09.05.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OLAR JÄRVLOO (isikukood 36006086529) (aadress -) poolt esitatud Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 27.04.2017 nr 12-2/17/5410) on võetud menetlusse.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Põlva maakonnas Valgjärve vallas Maaritsa külas katastriüksusel Vahe (katastritunnus 85601:002:0106) ja katastriüksusel Vahene (katastritunnus 85601:002:0107).
Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 6,68 ha, uuringuruum asub Postisaare liivamaardlas (maardla registrikaardi nr 733). Tegemist on maavara tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 12 puurauku ja 12 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on Osaühing Eesti Geoloogiakeskus.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, 65608 Võru; louna@keskkonnaamet.ee; 680 7914).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Aulis Saarnits
Telefon: 6807914
E-post: aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1129808