Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 25.05.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavolikogu 18.05.2017 otsusega nr 37 on algatatud Raba tn 18 kinnistu detailplaneering ja jäetud algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala hõlmab Raba tn 18 kinnistut suurusega 1825 m² ja asub Raba, Hariduse ja Lille tänavate vahelises kvartalis. Katastriüksuse sihtotstarve kinnistul on elamumaa 100%, Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve krundil on väikeelamumaa (EE). Kinnistu on hoonestamata. Alal kehtib Pärnu Linnavalitsuse 31.06.2003 korraldusega nr 346 kehtestatud Raba tn 18 kinnistu detailplaneering.

Taotleja sooviks on Raba tn 18 kinnistu juhtotstarbe ümberplaneerimine ärimaaks ning ca 4 – 5-korruselise hoonemahu (büroohoone) kavandamine, mis võib olla osaliselt ka kaubandusfunktsiooniga (1. korruse mahus). Hoone täpne maht selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmine väikeelamumaast (EE) ärimaaks (Ä) toob kaasa üldplaneeringu põhilahenduse muudatuse. Tegemist on seetõttu üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 2 punktide 3 ja 4 kohaselt tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise vajadust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lg 1 p 1 või 3 sätestatud juhul (üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldav detailplaneering).

Raba tn 18 kinnistu detailplaneeringu KSH eelhinnang on koostatud ajaperioodil jaanuarist-märtsini 2017. Eelhinnangu koostamise korraldaja on Pärnu Linnavalitsus, konsultant Linnak OÜ. Eelhinnangus on analüüsitud võimalikke planeeringuga seotud keskkonnamõjusid, sh lihkeohtlikkust, geoloogiat, müra, vibratsiooni, jäätmete teket ja insolatsiooni, mõju pinnasele, veestikule, välisõhu kvaliteedile, kultuuripärandile, looduskaitsele ja maastikuilmele, üleujutusalaga seotud ja liiklusest ning sademeveest tulenevat mõju, mõju suurust ja ruumilist ulatust, mõju võimalikkust, kestust, sagedust ja pöörduvust, sh kumulatiivset ja piiriülest mõju, eeldatavat mõju Natura 2000 võrgustiku alale ning seotust teiste planeerimisdokumentidega, õnnetuste esinemise võimalikkust. Negatiivset keskkonnamõju Natura 2000 võrgustiku alale ei kaasne, sest planeeritav kinnistu pole seotud Pärnu jõe hoiualaga.

Arvestades kavandatava tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei kaasne detailplaneeringu elluviimise ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kokkuvõtvalt tehakse eelhinnanguga ettepanek Raba tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise käigus KSH menetluse mitte algatamiseks.

Keskkonnaamet nõustub 12.04.2017 kirjas nr 6-5/17/4728-2 KSH algatamata jätmise ettepanekuga, Pärnu Maavalitsus nõustub 07.02.2017 kirjas nr 12-2/17/137-2 KSH algatamata jätmise ettepanekuga.

Seotud dokumendid
- Raba tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1517274
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1141123