Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 12.07.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab , et Pärnu Linnavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 49 on algatatud Raba-Lai tänava silla detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suuruseks on ca 9,05 ha, mis hõlmab osa Rääma tn T5, Rääma tn 23, Raba tn T2, Paremkalda kallasrada L4, Pärnu jõgi L3, Lai tn T4, Riia mnt T1 ja Vanapargi tn T1 kinnistuist ning Lai tn 24, Lai tn 26, Vingi tn 1, Vingi tn 13, Lai tn 28 kinnistuid. Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on Rääma tn T5, Raba tn T2, Lai tn T4, Riia mnt T1 ja Vanapargi tn T1 kinnistu osal ning Lai tn 26 kinnistul transpordimaa (L) 100%, Rääma tn 23, Lai tn 24 ja Vingi tn 1 kinnistul ühiskondlike ehitiste maa (Üh) 100%, Paremkalda kallasrada L4 kinnistu osal üldkasutatav maa (Üm) 100%, Pärnu jõgi L3 kinnistul veekogude maa (V) 100% ja Vingi tn 13 kinnistul ärimaa (Ä) 100%. Detailplaneeringu ala paikneb osaliselt Pärnu jõe hoiualas (registrikood KL02000293), kuuludes ühtlasi Natura 2000 alade võrgustikku, ning osaliselt Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja võimalused Pärnu uue silla rajamiseks Raba-Lai tänava sihil, määrata planeeringualal sillakoridor, ehitusõigus, maakasutuse juhtotstarbed ja nende osakaalud, selgitada välja arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning liiklus-, parkimis- ja haljastuslahendus. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust maakasutuse juhtotstarvete osas. Kavandatava silla rajamiseks vajalike kruntide maakasutuse uueks juhtotstarbeks võidakse määrata transpordimaa (L). Transpordimaa maakasutuse juhtotstarbeks määramise ulatus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Planeeringu koostamise lähteseisukohad: planeeringuala arhitektuurne lahendus peab sobituma keskkonda ja väärtustama ümbritsevat linnaruumi, sillale parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldada koostöös Eesti Arhitektide Liiduga rahvusvaheline arhitektuurivõistlus; liikluslahendus peab tagama planeeringuala ja selle lähiümbruse kõigi liiklusvoogude sujuva ja tõrgeteta toimimise, liiklusskeemi koostamisel võidakse muuta planeeringuala ulatust; parkimine ja haljastus lahendada kehtivate standardite kohaselt; detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei tohi põhjustada olulisi häiringuid ümbritsevas linnaruumis.

Uuringute vajadus puudub.

Seotud dokumendid
-Raba-Lai tänava silla detailplaneeringu koostamise algatamine
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1532769
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1163194