Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 17.08.2017
Avaldamise lõpp: 18.08.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Torf (registrikood: 10076240) (aadress Tallinna mnt 26a, Lihula linn, Lihula vald, Lääne maakond, 90303) poolt esitatud Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Lääne maakonnas Kullamaa vallas Üdruma külas riigile kuuluvatel kinnistutel Kullamaa metskond 179 (katastritunnusega 34202:002:0321), Kullamaa metskond 62 (katastritunnusega 34202:002:0306), Kullamaa metskond 4 (katastritunnusega 34202:002:0130), Laiküla turbatootmisala (katastritunnusega 34202:002:0002), Laiküla turbatootmisala (katastritunnusega 34202:002:0003), Laiküla turbatootmisala (katastritunnusega 34202:002:0001), Kullamaa metskond 60 (katastritunnusega 34202:002:0305), Kullamaa metskond 115 (katastritunnusega 45203:002:0201), Kullamaa metskond 14 (katastritunnusega 45203:002:0092), nimeta (katastritunnusega 45203:002:0006), Laiküla turbatootmisala (katastritunnusega 34202:002:0005), Laiküla turbatootmisala (katastritunnusega 34202:002:0004). Kinnistute Kullamaa metskond 179, Kullamaa metskond 62, Kullamaa metskond 4, Kullamaa metskond 60, Kullamaa metskond 115, Kullamaa metskond 14 omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus. Kinnistute Laiküla turbatootmisala omanikuks on Eesti Vabariik, valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 149,24 ha. Tegemist on vähe- ja hästilagunenud turba tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse teha kuni 100 sondeerimispunkti sügavusega kuni 7 m. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn).

Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõueseaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda ähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 674 4803, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris http://dhsadr-kea.envir.ee .

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Aktsiaselts Torf, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts Torf.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1180669