Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 01.09.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab et Pärnu Linnavolikogu 17.08.2017 otsusega nr 75 on algatatud Raba tn 34 detailplaneeringu koostamine.

Paikre OÜ on 21.10.2016 esitanud Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonnale Raba tn 34 kinnistu detailplaneeringu algatamise ettepaneku, mille kohaselt kavandatakse suletud Rääma prügila alale päikeseelektrijaama rajamist (nimivõimsusega 5,75 MWh) ja väiksemas mahus jäätmekäitlustoimingute läbiviimist (ladustamine, sorteerimine). Elektrienergiat kavatsetakse tootma hakata kohalike ettevõtete ja linnamajanduse tarbeks ning vooluülejääki müüa kohalikule elektrivõrgu valdajale. Maa-ala krundipiiride muutmist ja/või kruntideks jagamist detailpalneeringuga ei kavandata. Katastrijärgne maakasutuse sihtotstarve kinnistul on jäätmehoidlamaa 100%, Pärnu linna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtfunktsioon on üldmaa (Üm). Detailplaneeringuga nähakse ette üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine üldmaast (Üm) tootmismaaks (T). Tegemist on seetõttu kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja võimalused Raba tn 34 kinnistule (suletud Rääma prügila alale) päikeseelektrijaama rajamiseks ja vajadusel väiksemas mahus jäätmekäitlustoimingute läbiviimiseks, määrata planeeringualal ehitusõigus ja maakasutuse juhtotstarve, selgitada välja arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning liiklus-, parkimis- ja haljastuslahendus. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringu põhilahendust: krundi maakasutuse juhtotstarve muudetakse üldmaast (Üm) tootmismaaks (T).

Planeeringu koostamise lähteseisukohad: planeeringulahendus peab sobituma, väärtustama ja arvestama ümbritsevat keskkonda ning linnaruumi; päikeseelektrijaam koos seda teenindava taristuga tuleb rajada viisil, mis välistab suletud prügilakehandi kattekihtide kahjustamise nii jaama rajamise ajal kui ka hilisemas kasutamise etapis, sobiva lahenduse väljatöötamiseks on vajadusel nõutavad lisaekspertiisid ja/või keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine; parkimine ja haljastus lahendada kehtivate standardite kohaselt; detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei tohi põhjustada olulisi häiringuid ümbritsevas linnaruumis ega võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid; lahendada vajadusel tingimused jäätmete ladustamiseks ja sorteerimiseks.

Viide seotud õigusaktile: https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1553501
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
volikogu nõunik Triin Tõnts
Telefon: 444 8103
E-post: triin.tonts@lv.parnu.ee
Teadaande number 1186762