Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.02.2018
Avaldamise lõpp: 22.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Ramsi Turvas (registrikood: 10276571) (aadress Viljandi maakond, Viljandi vald, Ramsi alevik, Turba tee 12, 71101) poolt esitatud kaevandamise loa VILM-010 muutmise taotlus Parika turbatootmisalal on menetlusse võetud.

Parika turbatootmisala asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas Keskkonnaministeeriumile kuuluval maal, mille volitatud asutus on Maa-amet (katastritunnus 32801:003:0261), Parika turbamaardlas (registrikaardi nr 0246).

Aktsiaselts Ramsi Turvas soovib pikendada maavara kaevandamise loa VILM-010 kehtivust 30 aasta võrra, so kuni 27.12.2049. Loa pikendamine on vajalik, et ettevõte saaks kehtiva maavara kaevandamise loa jooksul turbavaru täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada.

Taotletava mäeeraldise nimetus on Parika turbatootmisala. Mäeeraldise pindala on 257,67 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 291,72 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on seisuga 01.03.2017 mäeeraldise aktiivne turba tarbevaru 1155 tuh t sealhulgas vähelagunenud turvas 245 tuh t ning hästilagunenud turvas 910 tuh t. Kaevandatav turba varu on 879 tuh t sealhulgas vähelagunenud turvas 199 tuh t ja hästilagunenud turvas 680 tuh t . Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 20 tuh t. Maavara kasutusaladeks on põllumajandus, aiandus ja kütmine. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamise loa muutmise või muutmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu. 

Kaevandamisloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
aktsiaselts Ramsi Turvas, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Ramsi Turvas.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1258279