Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 13.03.2018
Avaldamise lõpp: 14.03.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Torf (registrikood: 10076240) (aadress Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Tallinna mnt 26a, 90303) maavara kaevandamise loa (edaspidi kaevandamisloa) nr LMKL-001 muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Muudetav Laiküla turbatootmisala asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Üdruma külas riigile kuuluvatel kinnistutel Laiküla turbatootmisala (katastriüksus 34202:002:0005, sihtotstarve turbatööstusmaa), Laiküla turbatootmisala (katastriüksus 34202:002:0004, sihtotstarve turbatööstusmaa), Laiküla turbatootmisala (katastriüksus 34202:002:0003, sihtotstarve turbatööstusmaa), Laiküla turbatootmisala (katastriüksus 34202:002:0002, sihtotstarve turbatööstusmaa), Laiküla turbatootmisala (katastriüksus 34202:002:0001, sihtotstarve turbatööstusmaa), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet, lisaks kattub taotletava mäeeraldise teenindusmaa edelaosas teenindusmaa piiripunkti nr 22 läheduses umbes 1,4 m ulatuses naaberkatastriüksusega Kullamaa metskond 4 (katastriüksus 34202:002:0130, sihtotstarve maatulundusmaa), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Muudetava kaevandamisloa nr LMKL-001 mäeeraldise nimetus on Laiküla turbatootmisala. Taotletaval alal asub Laiküla turbamaardla (registrikaardi nr 0214).

Kaevandamisloa nr LMKL-001 muutmisega taotletakse kaevandamisloa pikendamist 30 aasta võrra ning mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala vähendamist.

Kehtiva kaevandamisloa nr LMKL-001 mäeeraldise pindala on 305,7 ha ning teenindusmaa pindala on 314,07 ha.

Mäeeraldist taotletakse 281,17 ha suurusele alale, mis ühtib pindalaliselt ja sügavuti aktiivse tarbevaru plokkidega 1 ja 2. Mäeeraldise pindala vähenemine on tingitud maavara varu osalisest ammendumisest. Teenindusmaad taotletakse 313,28 ha pindalale. Teenindusmaa pindala vähenemine on tingitud katastriüksuste piiridest tulenevate erinevuste korrigeerimisest. Turba tootmise seisukohalt on tegemist seni kehtinud teenindusmaaga ja arendaja tagab kogu tootmisala korrastamise sh taotletakse vajadusel kooskõlastused piiride muutumisest tingitud teenindusmaa piiripunktidest 26 - 28 edelas asuva ala korrastamiseks.

Kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt on mäeeraldise vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru kogus 41 tuh t ja kaevandatav varu 41 tuh t ning hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru kogus 543,8 tuh t ja kaevandatav varu 384,8 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 30 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on põllumajandus ja energeetika. Muudetava kaevandamisloa kehtivusajaks taotletakse on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 452 7773 , info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni kaevandamisloa muutmise või kaevandamisloa muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819.. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse või kaevandamisloa muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Aktsiaselts Torf, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts Torf.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1266127