Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 23.03.2018
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
AS E-Profiil (pankrotis) (registrikood: 10306409)  pankrotihaldur Sirje Tael avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Müüdav tervikvara. AS E-Profiil (pankrotis) pankrotivara hulka kuuluva Tallinna tootmisüksuse (asukohaga Sepapaja 3/Suur-Sõjamäe 12a, Tallinn) ja Paldiski tootmisüksuse (asukohaga Kai nr. 7 ja Peetri 9, Paldiski) vara tervikvarana. Müüdava tervikvara üldised andmed on avaldatud käesolevas teates ning täpsem müüdava tervikvara kirjeldus ja koosseis on avaldatud selleks avatud elektroonilises andmeruumis (edaspidi Andmeruum), millele juurdepääs võimaldatakse tervikvara ostmisest huvitatud isikule vastavalt käesolevas kuulutuses ettenähtud tingimustele.

Müüdava tervikvara alghind on 10 000 000 eurot.

Müüdava tervikvara kokkuvõtlik koosseis on alljärgnev:

1. Hoonestusõigus asukohaga Kai 7, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, alljärgnevate kinnistusregistri andmetega:
Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Uus registriosa number 52550

I jagu KINNISTU KOOSSEIS
Kande number 1
Katastritunnus 58001:001:0096 Sihtotstarve ja asukoht Tootmismaa 90%, Ärimaa 10%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Kai 7. Pindala 8490 m2 Avamine, koosseisu muudatused, ühendamise ja jagamise kanded Maakatastri andmed üle võetud 14.11.2017. Kande kehtivus: kehtiv

Hoonestusõigus tähtajaga 25 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr 52150 registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud PALDISKI SADAMATE AS (registrikood 10425338). Hoonestusõigus kahekümne viieks (25) aastaks arvates selle kinnistusraamatusse kandmisest vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 4. Hoonestaja ehituskohustus vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 6; Hoonestaja korrashoiukohustus vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 7; Hoonestaja kindlustamiskohustus vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 8; Kokkulepe ehitiste kasutamise kohta vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 9; Hoonestajal on õigus Hoonestusõigus või selle osa vabalt koormata kolmanda isiku kasuks seatava hüpoteegiga vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 10.1; Hoonestajal on õigus Hoonestusõigus või selle osa vabalt koormata mistahes täiendavate asjaõiguste või võlaõiguslike õigustega kolmandate isikute kasuks vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 10.2; Hoonestajal on õigus Hoonestusõigus või selle osa vabalt võõrandada kolmandale isikule vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 10.3; Hoonestusõiguse tähtaja saabumisel on Hoonestajal eesõigus hoonestusõiguse tähtaja pikendamisel või uue hoonestusõiguse seadmisel vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 13.1.; Hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ei ole kinnistu omanikul kohustust tasuda Hoonestajale hüvitist vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 13.2.; Hoonestusõiguse omanikule langemise korral või hoonestusõiguse ennetähtaega lõpetamise korral kinnistu omanikust tingitud asjaoludel maksab koormatud kinnistu omanik Hoonestajale hüvitist vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 13.3.
Kande number 2 Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 13853902. Tähtajatu ja tasuta teeservituut vastavalt 10.12.2014.a. lepingu punktile 4 ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. 10.12.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 8.01.2015. Kohtunikuabi Sigrid Orumets. Kande kehtivus: kehtiv

II jagu OMANIK
Kande number 1
Omanik; Kande alus; Kande kehtivus
Aktsiaselts E-Profiil (registrikood 10306409)
10.12.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 8.01.2015. Kohtunikuabi Sigrid Orumets
kehtiv

III jagu KOORMATISED JA KITSENDUSED
Kande number; Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked; käsutusõiguse kitsendused; Märked piiratud asjaõiguste kohta, kannete muudatused ja kustutamised; Kande kehtivus
Kande number 1
Reaalkoormatis kinnistu nr 13853902 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatis hoonestusõiguse tasu 8 491 (kaheksa tuhat nelisada üheksakümmend üks) eurot kuus tasumiseks. Hoonestusõiguse tasu makstakse vastavalt 14.07.2014 lepingu punktile 12. 10.12.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 8.01.2015. Kohtunikuabi Sigrid Orumets
kehtiv
Kande number 2
Ostueesõigus kinnistu nr 13853902 igakordse omaniku kasuks. III jao kanne nr 2 asub III jao kandest nr 1 järjekohalt tagapool. 10.12.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 8.01.2015. Kohtunikuabi Sigrid Orumets
kehtiv
Kande number 3
Keelumärge kinnisasja täielikuks käsutamise keelamiseks Sirje Tael (isikukood 46901096550) kasuks. 18.12.2017 pankrotihalduri avalduse alusel sisse kantud 5.01.2018. Kohtunikuabi Ülle Juhanson
kehtiv

IV jagu HÜPOTEEGID
Kande number; Hüpoteegid; Hüpoteegi summa; Märked hüpoteekide kohta, kannete muudatused ja kustutamised; Kande kehtivus
Kande number 1
Hüpoteek summas 4 200 000,00 eurot AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 11.03.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 16.03.2015. Kohtunikuabi Aita Kastor
Hüpoteegi summa 4 200 000,00 EUR; kehtiv
Kande number 2
Hüpoteek summas 820 000,00 eurot Aktsiaselts DNB Pank (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 9.07.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 13.07.2015. Kohtunikuabi Anneli Luur
Hüpoteegi summa 820 000,00 EUR; kehtiv.
Kande number 3
Hüpoteek summas 4 000 000,00 eurot Aktsiaselts DNB Pank (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 25.01.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 28.01.2016. Kohtunikuabi Tiiu Karu
Hüpoteegi summa 4 000 000,00 EUR, kehtiv.


Pankrotihaldur ei anna mistahes kinnitusi hoonestusõigusel asuvate ehitiste seisundi kohta ega ehitistele ehituslubade ja kasutuslubade väljastamise ja/või kehtivuse kohta, samuti ehitiste projektile vastavuse ning ehitistel varjatud või varjamata puuduste olemasolu või nende puudumise kohta. Enampakkumisel osaleda sooviv isik saab tutvuda ehitiste andmete ja ehitistega seotud dokumentidega ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.


2. Hoonestusõigus asukohaga Peetri tn. 9, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, alljärgnevate kinnistusregistri andmetega:

Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Uus registriosa number: 14296902

I jagu KINNISTU KOOSSEIS
Kande number 1
Katastritunnus:58001:001:0367, Sihtotstarve ja asukoht: Tootmismaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Peetri tn 9, Pindala: 15812 m2, Avamine, koosseisu muudatused, ühendamise ja jagamise kanded: Maakatastri andmed üle võetud 14.11.2017, Kande kehtivus: kehtiv.
Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud:
kinnistu nr 558602
registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Osaühing Riigiressursside Keskus (registrikood 10175373).
Hoonestusõigusega on koormatud kogu kinnisasi, koos selle oluliste osade ja päraldistega; Hoonestusõiguse sisu ja ulatus vastavalt lepingu punktile 4 (neli); Hoonestaja ehituskohustus vastavalt lepingu punktile 6 (kuus); Hoonestaja korrashoiukohustus vastavalt lepingu punktile 7 (seitse); Hoonestaja kindlustamiskohustus vastavalt lepingu punktile 8 (kaheksa); Ehitiste kasutamine ja ülevaatamisõigus vastavalt lepingu punktile 9 (üheksa); Hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga krediidiasutuse kasuks ei ole vajalik hoonestusõigusega koormatud kinnistu igakordse omaniku nõusolek vastavalt lepingu punktile 10 (kümme); Hoonestusõiguse võõrandamine ja muul viisil koormamine vastavalt lepingu punktile 10 (kümme); Ostueesõiguse teostamine vastavalt lepingu punktile 11 (üksteist); Hoonestaja tasu maksmise kohustus vastavalt lepingu punktile 12 (kaksteist); Hoonestusõiguse Omanikule langemine vastavalt lepingu punktile 13 (kolmteist); Eelkokkulepe hoonestusõiguse seadmise suhtes Paldiski linnas Peetri tn 5 kinnistu suhtes vastavalt lepingu punktile 14 (neliteist).

II jagu OMANIK
Kande number 1
Omanik; Kande alus; Kande kehtivus
Aktsiaselts E-Profiil (registrikood 10306409)
5.08.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.09.2013. Kohtunikuabi Helle Eduvald
kehtiv

III jagu KOORMATISED JA KITSENDUSED
Kande number; Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked; käsutusõiguse kitsendused; Märked piiratud asjaõiguste kohta, kannete muudatused ja kustutamised; Kande kehtivus
Kande number 1
Ostueesõigus kinnistu nr 558602 igakordse omaniku kasuks. Ostueesõigus, mida saab teostada kõikidel Hoonestusõiguse võõrandamise juhtudel. 5.08.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.09.2013. Kohtunikuabi Helle Eduvald
kehtiv
Kande number 2
Reaalkoormatis kinnistu nr 558602 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatis summas 1750 (üks tuhat seitsesada viiskümmend) eurot kuus, milline summa suureneb vastavalt 05.08.2013 lepingu punktidele 12.2 ja 12.3 ning mida korrigeeritakse alates 01.01.2015.a. iga-aastaselt seoses tarbijahinna muutmisega vastavalt lepingu punktile 12.4. Kanne asub III jao kandest nr 1 järjekohas tagapool. 5.08.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.09.2013. Kohtunikuabi Helle Eduvald
kehtiv
Kande number 3
Keelumärge kinnisasja täielikuks käsutamise keelamiseks Sirje Tael (isikukood 46901096550) kasuks. 18.12.2017 pankrotihalduri avalduse alusel sisse kantud 5.01.2018. Kohtunikuabi Ülle Juhanson
kehtiv

IV jagu HÜPOTEEGID
Kande number; Hüpoteegid; Hüpoteegi summa; Märked hüpoteekide kohta, kannete muudatused ja kustutamised; Kande kehtivus
Kande number 1
Hüpoteek summas 4 000 000,00 eurot AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 3.02.2014 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 19.02.2014. Kohtunikuabi Elle Lumiste
Hüpoteegi summa 4 000 000,00 EUR; kehtiv.
Kande number 2
Hüpoteek summas 585 000,00 eurot Aktsiaselts DNB Pank (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 9.07.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 13.07.2015. Kohtunikuabi Anneli Luur
Hüpoteegisumma 585 000,00 EUR; kehtiv.


Pankrotihaldur ei anna mistahes kinnitusi hoonestusõigusel asuvate ehitiste seisundi kohta ega ehitistele ehituslubade ja kasutuslubade väljastamise ja/või kehtivuse kohta, samuti ehitiste projektile vastavuse ning ehitistel varjatud või varjamata puuduste olemasolu või nende puudumise kohta. Enampakkumisel osaleda sooviv isik saab tutvuda ehitiste andmete ja ehitistega seotud dokumentidega ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.


3. Vallasvara

Tallinna ja Paldiski tootmisüksuses asuv vallasvara (sh. seadmed, töövahendid, materjalid), mille nimekiri on avaldatud Andmeruumis.

Äriregistris registreeritud andmete kohaselt on vallasvara koormatud kommertspantidega (1-8. jrk) AS-i LHV Pank kasuks ning kommertspantidega (9-10. jrk) AS-i Luminor Bank kasuks.

Pankrotihaldur ei anna mistahes kinnitusi vallasvara seisundi kohta, sh. varjatud ja varjamata puuduste kohta.

Tallinna tootmisüksus asub üüripinnal, mida AS E-Profiil üürib AS-lt Mainor Ülemiste. Kuivõrd üürileping ei lähe pankrotimenetluses vara müügi korral üle vara ostjale, peab vara ostja sõlmima üürileandjaga lepingu Tallinna tootmisüksuse üüripinna edasiseks kasutamiseks või vedama Tallinna tootmisüksuse vallasvara ära selle vallasvara valduse ostjale üleandmisel. Üürileandja on avaldanud põhitingimused, millistel ta on valmis pidama läbirääkimisi tervikvara ostjaga üürilepingu sõlmimiseks ning need on avaldatud Andmeruumis.


4. Töölepingud

Tervikvara kui ettevõtte koosseisus lähevad tervikvara omandajale üle kehtivad töölepingud. Käesoleva kuulutuse avaldamise hetkel on kehtivaid töölepinguid 65 ning nende täpsemad andmed on avaldatud Andmeruumis. Kehtivate töölepingute arv võib tervikvara üleandmise hetkeks väheneda tulenevalt töötajate õigusest töölepinguid ühepoolselt lõpetada.

Tervikvara müügi üldised tingimused, valduse üleandmine ja õiguste lõppemine.

Hoonestusõigused ja vallasvara müüakse ühiselt tervikvarana ja sellises seisundis nagu need müügi hetkel on (as is). Ostja arvestab asjaoluga, et tegemist ei ole uue, vaid kasutusel olnud varaga. Pankrotihaldur ei anna müüdava vara osas mistahes muid kinnitusi peale nende, millised on selgesõnaliselt antud käesolevas enampakkumise teates. Vara müüakse tingimusega, et ostjal ei ole õigus esitada mistahes pretensioone ega nõudeid tulenevalt vara seisundist ja võimalikest varjatud või varjamata puudustest. Vara seisundi ning võimalike puudustega seotud riski kannab tervikuna ostja, välja arvatud osas, mille kohta on pankrotihaldur andnud selgesõnalisi kinnitusi. Vara müügile kohalduvad lisaks käesolevas teates avaldatule ka kõik Andmeruumis avaldatud eritingimused ja välistused.

Kuivõrd käesoleva tervikvara müügi näol on tegemist ettevõtte müügiga, ei lisandu müügihinnale käibemaksu (käibemaksuseaduse § 4 lg 2 p 1).

Müüdava tervikvara hulka kuuluvad üksnes käesolevas teates loetletud esemed ja õigused, sealhulgas ei kuulu müüdava tervikvara hulka AS E-Profiil nõuded kolmandate isikute vastu ja kohustused kolmandate isikute ees, samuti AS E-Profiil kassas ja/või pangakontol olev raha, ega AS-i E-Profiil muu vara, mida ei ole käesolevas teates nimetatud.

Vaatamata asjaolule, et tegemist on ettevõtte müügiga, ei lähe VÕS § 181 kohaselt tervikvaraga seotud lepingud ostjale üle (välja arvatud töölepingud, TLS § 112 lg 2) ning nende lepingute ostjale üleminekuks on vajalik iga vastava lepingu teise poole nõusolek. Pankrotihaldur ei ole selliseid nõusolekuid saanud ning ei võta ka kohustust selliseid nõusolekuid küsida ega taga muul viisil ostjale AS-i E-Profiil lepingule üleandmist (v.a. töölepingud).

Vaatamata eeltoodule lähevad siiski tervikvara müümisel ostjale üle kõik hoonestusõiguste seadmise lepingutest tulenevad hoonestusõiguse sisuks olevad õigused ja kohustused.

Tervikvara omand läheb ostjale üle seaduses sätestatud korras ja tingimustel.

Kui pankrotihaldur ja ostja ei lepi pärast enampakkumise lõppemist kokku teisiti, ja eeldusel, et tervikvara omand on ostjale üle läinud, antakse tervikvara valdus ja töölepingud ostjale üle hiljemalt 30.06.2018.

Pankrotihalduril on kuni valduse üleandmiseni õigus kasutada tervikvara (sh. tervikvara hulka kuuluvaid materjale) sihtotstarbeliselt pankrotihalduri poolt sõlmitud ja/või täitmiseks võetud kohustuste täitmiseni kolmandate isikute ees. Samuti on pankrotihalduril õigus kasutada ettevõtte koosseisu kuuluvaid töötajad eelnimetatud eesmärkide täitmiseks. Pankrotihalduril ei ole kohustust maksta sellise vara ja materjalide ning tööjõu kasutamise eest ostjale tasu ega hüvitist. Pankrotihaldur tagab ostja omandisse läinud tervikvara säilimise kuni valduse üleandmise tähtajani, arvestades normaalset kulumist, mis ei kuulu hüvitamisele. Samuti kannab pankrotihaldur kõik ettevõtte koosseisu kuuluvatest töölepingutest tulenevad kohustused perioodi eest kuni töölepingute üleandmiseni.

Tervikvara müümisel lõppevad kõik vallasvara suhtes kehtivad asjaõigused (sh. pandiõigused) ning hoonestusõigusi koormavad ja kinnistusraamatusse kantud hüpoteegid ja pankrotihalduri kasuks seatud keelumärked.


Liisingvara ostmise võimalus (ei kuulu müüdava tervikvara hulka ega hinna sisse).

Täiendavalt müüdavale tervikvarale on liisinguandjad, kellele kuuluvat liisingvara on tervikvaraga koos AS E-Profiil majandustegevuses seni kasutatud, andnud oma nõusoleku liisingvara võõrandamiseks tervikvara ostjale. Liisinguandjate poolt pakutav liisingvara nimekiri ning liisinguandjate poolt müügiks kehtestatud tingimused on avaldatud Andmeruumis. Liisingvara omandamise täpsemad tingimused lepib ostja liisinguandjatega kokku iseseisvalt ning liisingvara omandamise kohta sõlmib ostja sellekohase lepingu ise vastava liisinguandjaga, kui osapooled ei lepi kokku teisiti. Pankrotihaldur ei võta liisingavara müügi ega liisinguandjate poolt avaldatud info ja tingimuste osas ostjate ees mistahes kohustusi ega vastutust.


Alghind: 10 000 000 euro(t).

Omanik: AS E-Profiil (pankrotis) (registrikood: 10306409) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37976 ning tasuda tagatisraha 150 000 eurot AS E-Profiil (pankrotis) arveldusarvele nr EE382200221012066264 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.04.2018 12:00 oksjonil ID37976 osalemise eest. Kinnisvara: Kai 7, Lääne-Harju vald, Harju maakond; Kinnisvara: Peetri tn 9,“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.04.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.04.2018 kell 12:00 ja lõpeb 18.04.2018 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.04.2018 kell 12:00 ja lõpeb 25.04.2018 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava tervikvara ja liisingvara kohta saab täiendavat infot Andmeruumist. Andmeruumis on muuhulgas nähtav info tervikvara majandustegevuses kasutamisega seoses sõlmitud oluliste lepingute kohta (sh. töölepingute kohta), oluliste klientide ja tellimuste kohta (info lepingute ja tellimuste kohta ei ole täpne ega ammendav, vaid on üksnes näitlik ülevaade osadest lepingutest ja senistest tellimustest) ning hoonestusõiguse seadmise lepingute tingimused. Samuti on tervikvara ostmisest huvitatud isikutel võimalik vahetult tutvuda müüdava tervikvara ja liisingvaraga selle asukohas, leppides selleks eelnevalt e-kirja teel kokku tutvumise aja.
Tervikvara- ja liisingvaraga vahetu tutvumine on võimalik perioodil käesoleva kuulutuse avaldamisest kuni enampakkumise alguseni.
Müüdava tervikvara kohta Andmeruumist info saamiseks ning varaga vahetuks tutvumiseks aja kokku leppimiseks palun tervikvara ostmisest huvitatud isikutel pöörduda e-posti teel alljärgneval aadressil: sirje@stael.ee
Andmeruumis sisalduva infoga ning müüdava tervikvaraga vahetult tutvumise eelduseks on tervikvara ostmisest huvitatud isiku poolt eelnevalt konfidentsiaalsuslepingu sõlmimine. Konfidentsiaalsuslepingu tekst väljastatakse selle sõlmimiseks tervikvara ostmisest huvitatud isikule e-posti teel.
pankrotihaldur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7407611
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1271475