Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamise algus: 10.05.2018
Avaldamise lõpp: 11.05.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud OÜ Kõo Agro (registrikood: 10070214) (aadress Aini, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, 70501 Viljandi maakond) õhusaasteloa nr L.ÕV/330907 eelnõu ning õhusaasteloa andmise otsuse, keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnangu eelnõud. Õhusaasteluba taotletakse Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Koksvere külas Araka kinnistu (registriosa number 2016939, katastritunnus 35701:001:1160) ja Mangelu kinnistu (registriosa number 1303139, katastritunnus 35701:002:1511) piiril asuvale heiteallikale. Õhusaasteluba taotletakse tähtajatult. Õhusaasteloa taotlusele oli lisatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi ka KeHJS) § 61 lõikes 1 nimetatud teave.

Käitise kinnistu paikneb Araka ja Mangelu kinnistute piiril. Mõlemad kinnistud on 100% maatulundusmaa sihtotstarbega. Kinnistud on ümbritsetud valdavalt maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutega, aga ka elamumaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistutega. Lähim elamu asub ca 400 meetri kaugusel tootmisterritooriumi piirist. Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Kaitstavad loodusobjektid territooriumil puuduvad.

Ettevõtte põhitegevusalaks on söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus (EMTAK kood 01199). Ettevõte taotleb õhusaasteluba seoses vedelsõnniku laguun-tüüpi hoidla rajamisega, mis on mõeldud piirkonna veisefarmide teenindamiseks. Laguun on kavandatud eraldiseisva objektina.

Keskkonnaamet kontrollis esitatud õhusaasteloa taotluse ja LHK projekti vastavust keskkonnaministri 27.12.2016 määruses nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid“ esitatud nõuetele ning, kas koos õhusaasteloa taotlusega oli esitatud kogu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi ka KeHJS) § 61 lõikes 1 nimetatud teave. Esitatud saasteloa taotlus ja KeHJS § 61 lõikes 1 nimetatud teave vastasid nõuetele ning olid menetlemiseks piisavad.

Õhusaasteloa taotluse, eenõude ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, telefon: 435 5610, e-post info@keskkonnaamet.ee) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Ärinimed
OÜ Kõo Agro, kehtetud ärinimed: osaühing Kõo PM, osaühing Kõo PM.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1290674