Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade
Avaldamise algus: 23.01.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 17 lõike 2 ja § 21 lõike 1 alusel.

13.12.2018 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-18-18737 võeti võlausaldaja ERST Finance AS avaldus võlgniku
OÜ Nord Cocoa (registrikood: 11710093, aadress: Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 24, 74114)  pankroti väljakuulutamiseks menetlusse.

23.01.2019
kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-18-18737 määrati kohtuistungi toimumise ajaks 13.02.2019, algusega kell 13:30 Tallinna kohtumaja saalis nr 2021, II korrus.

Keelata võlgnikul ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutada (PankrS § 20 lg 1). Väljavõte 23.01.2019. a kohtumäärusest:
- Nimetada OÜ Nord Cocoa (reg.kood: 11710093) ajutiseks pankrotihalduriks kirjaliku nõusoleku alusel Oliver Ennok (IK37708280298; asukoht: Estonia pst 1, Tallinn 10143; tel.nr: +372 5255757; e-post: oliver@cavere.ee).
- Peatada OÜ Nord Cocoa (reg.kood: 11710093) vara suhtes toimuv sundtäitmine.
- Teha ajutisele pankrotihaldurile ülesandeks:
1) selgitada välja võlgniku vara, sealhulgas võlgniku kohustused, ning kontrollida, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud;
2) anda hinnang võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele;
3) elgitada välja võlgniku vara puudutavad täitemenetlused;
4) tagada võlgniku vara säilimine;
5) anda võlgnikule nõusolek vara käsutamiseks või keelduda sellest;
6) vajadusel taotleda kohtult pankrotiavalduse tagamise abinõude rakendamist;
7) teavitada PankrS § 29 lõikes 1 nimetatud juhul teadaolevaid võlausaldajaid PankrS § 30 kohaselt pankrotimenetluse kulude katteks raha deposiiti kandmise võimalusest.
- Ajutisel pankrotihalduril on oma ülesannete täitmiseks õigus:
1) saada võlgnikult vajalikku teavet ja dokumente, eelkõige võlgniku vara ja kohustuste kohta;
2) viibida võlgniku valduses oleval maatükil ja majandus- või kutsetegevuseks kasutatavates ruumides;
3) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt ning krediidiasutuselt, samuti muult isikult teavet ja dokumente, mis on vajalikud võlgniku varalise seisundi väljaselgitamiseks.
4) kui võlgnik on raamatupidamiskohustuslane, on ta kohustatud ajutise halduri nõudmisel esitama talle eelmise majandusaasta aruande koos ülevaatega võlgniku finantsseisundi, majandustulemuste ja rahavoogude kohta ajutise halduri nimetamise päeva seisuga.
Menetluse nr: 2-18-18737
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10115, Lubja 4
Telefon: +372 6200100
E-post: hmktallinn.menetlus@kohus.ee
Teadaande number 1417566