Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 18.03.2020
Avaldamise lõpp: 19.03.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 463, 10916) poolt esitatud maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlus võeti menetlusse.

Purila kruusakarjääri kaevandamisloa muutmist taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Röa külas Purila kruusamaardlas (registrikaardi nr 0826) AS-i TREV-2 Grupp eraomandis oleval katastriüksusel Kutseri (katastritunnus 66901:001:0776).

Olemasoleva Purila kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 5,18 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,83 ha (korrigeeritud graafiliste lisade kohaselt on mäeeraldise pindala 5,17 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,81 ha). Kaevandatav maavara on seisuga 31.03.2018 ehituskruus (aktiivne tarbevaru 56,8 tuh m3 ja kaevandatav varu 42,8 tuh m3), ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 7,4 tuh m3 ja kaevandatav varu 6,4 tuh m3) ja täiteliiv (aktiivne tarbevaru 4,3 tuh m3 ja kaevandatav varu 2,3 tuh m3) ning maavara kasutusvaldkond on ehitus ja teedeehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär kaevandamisloal on 22 tuh m3. Kaevandamisluba kehtib kuni 10.03.2021 ning selle kehtivusaja pikendamist taotletakse 10 aasta võrra.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisst keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1590998