Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 31.07.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Svea Jürgenson-le kuuluv 2-toaline korter, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1281132 (katastritunnus 18301:008:0650) Elamumaa 100%, Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Potissepa tn 1. 703/10493 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 6, mille üldpind on 70,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 6. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 1280632, 1280732, 1280832, [...], 1282132, 1282232, 1282332. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 19.09.2000 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
Kinnisasja pindala 3347,0 m2.

Ehitisregistri andmetel on korter 2-toaline ja see asub 3. korrusel.

Võlgnikele kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III. jao kanne nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Bondora AS (registrikood 11483929) kasuks. 12.08.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.08.2019; IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 25 000,00 eurot HLÜ Geldex Eesti (registrikood 14103465) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 1.06.2018 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 7.06.2018; IV. jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 5 000,00 eurot HLÜ Geldex Eesti (registrikood 14103465) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 1.06.2018 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 7.06.2018

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist. HLÜ Geldex Eesti (registrikood 14103465) kasuks vara koormavad hüpoteegid (summas 30 000 eurot) jäävad pärast edukat enampakkumist vara koormama!!!

Hüpoteegipidajalt saadud andmete kohaselt moodustas hüpoteekidega tagatud nõude graafikujärgne võlgnevus 2 320 eurot ja laenu põhiosa moodustas ca 14 000 eurot - seisuga juuni 2020. Hüpoteekidega tagatud nõude suurus ei ole lõplik ja võib ajas muutuda, nii suureneda, kui ka väheneda.

Asjaõigusseaduse § 346 lg 1 kohaselt on hüpoteegiga hüpoteegisumma ulatuses tagatud nõue, intressid (muu hulgas viivis) kuni kolme aasta eest enne kinnisasja müümist täitemenetluses, samuti võla sissenõudmise kulutused, sealhulgas täitemenetluse kulud ja täituri tasud ning hüpoteegipidaja poolt kinnisasja omaniku eest tasutud kindlustusmaksed.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 25 000 euro(t). Hüpoteegiga

Omanik: Svea Jürgenson (isikukood 47303290280) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54809 ning tasuda tagatisraha 2 500 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.08.2020 12:00 oksjonil ID54809 osalemise eest. Kinnisvara: Haapsalu linn, Potissepa tn 1, Haapsalu linn, Lääne maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.08.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.07.2020 kell 12:00 ja lõpeb 25.08.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.08.2020 kell 14:00 ja lõpeb 01.09.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine ja lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 või kohtutäituri abi Sergei Volf - tel. 5140382
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Seni võlgnik varale juurdepääsu taganud ei ole.
Menetluse nr: 022/2019/3897
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1637090