Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Riigivara enampakkumisteade
Avaldamise algus: 28.09.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maanteeamet avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel.

Maanteeamet kuulutab välja , et võõrandab ükshaaval avalikul kirjalikul enampakkumisel Maanteeameti nimel olevad: - Tääksi liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK/334358);- Lauri liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK.PM-192935);- Soomevere liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr JÕGM-020);- Jaska liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK/334239);- Keedika kruusakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK/331631), Partsi IV kruusakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK/320373) ja Kärstna liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr VILM-052, koos kaevandamislubadega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta vastavalt enampakkumise tingimustele:
1. Tääksi liivakarjääri maavara kaevandamise loa enampakkumise alghind on OÜ Inseneribüroo STEIGER 2020.a hindamisaruande nr 20/3017 kohaselt 45 500,00 (nelikümmend viis tuhat viissada) eurot, millele lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
2. Lauri liivakarjääri maavara kaevandamise loa enampakkumise alghind on OÜ Inseneribüroo STEIGER 2020.a hindamisaruande nr 20/3036 kohaselt 36 000,00 (kolmkümmend kuus tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
3. Soomevere liivakarjääri maavara kaevandamise loa enampakkumise alghind on OÜ Inseneribüroo STEIGER 2020.a hindamisaruande nr 20/2989 kohaselt 39 000,00 (kolmkümmend üheksa tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4. Jaska liivakarjääri maavara kaevandamise loa enampakkumise alghind on OÜ Inseneribüroo STEIGER 2020.a hindamisaruande nr 20/2992 kohaselt 34 500,00 (kolmkümmend neli tuhat viissada) eurot, millele lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
5. Keedika kruusakarjääri maavara kaevandamise loa enampakkumise alghind on OÜ Inseneribüroo STEIGER 2020.a hindamisaruande nr 20/3016 kohaselt 95 000,00 (üheksakümmend viis tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
6. Partsi IV kruusakarjääri maavara kaevandamise loa enampakkumise alghind on majandus- ja taristuministri 22.09.2020 käskkirja nr 188 kohaselt 1 620,00 (üks tuhat kuussada kakskümmend) eurot, millele lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
7. Kärstna liivakarjääri maavara kaevandamise loa enampakkumise alghind on majandus- ja taristuministri 22.09.2020 käskkirja nr 188 kohaselt 1 240,00 (üks tuhat kakssada nelikümmend) eurot, millele lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

8. Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, kelle osas ei esine maapõueseaduses § 73 lõikes 7 nimetatud asjaolusid.

9. Enampakkumise võitja on isik, kes nõustub enampakkumise tingimustega ning pakub vallasasja omandamiseks kõige kõrgemat hinda ja täidab müügilepinguga seatud lisatingimused. Kui kaks või enam pakkumust on võrdväärse kõrgeima maksumusega, siis valitakse enampakkumise võitja liisuheitmise teel enampakkumise korraldaja poolt määratud korras, ajal ja kohas ning kus osalevad võrdsete maksumustega pakkumused esitanud pakkujate seadusjärgsed või volitatud esindajad. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse enampakkumise tingimuste täitmisel lisa 2 kohane müügileping ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

10. Enampakkumisel osaleja kinnitab, et enampakkumise võitjana ja vallasasja võõrandamisega võtab ta Maanteeametilt, kui kaevandamisloa omanikult, üle kõik loaga seotud õigused ja kohustused, sh maapõuseaduse § 80 lõike 1 alusel pandud kaevandatud maa korrastamise kohustuse.

11. Juhul kui Keskkonnaamet keeldub kaevandamisloa ümberregistreerimisest või kui kaevandamisloa ümberregistreerimine tühistatakse või muul moel ilmneb kaevandamisloa ümberregistreerimise võimatus, loevad pooled müügilepingu kehtetuks algusest peale.

12. Pärast enampakkumise teate avaldamist võivad kõik asjast huvitatud isikud tutvuda enampakkumise ja müügilepingu tingimustega ning võõrandatava vallasasjaga.

13. Enampakkumisel osalejal on kohustus enne pakkumise tegemist vallasvara looduses tähelepanelikult üle vaadata.
13.1. Vallasvara võib looduses üle vaadata igal ajal. Kirjalikult esitatavad küsimused vallasvara või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt 12.10.2020 e-posti aadressil angela.notton@mnt.ee. Vallasvaraga ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem tugineda asjaolule, et ei olnud teadlik vallasvara seisukorrast.
13.2. Vallasvaradega seotud dokumentatsioon on leitav https://pilv.mkm.ee/s/gchuKZMv2uOliYb ning https://pilv.mkm.ee/s/YGhB9clBYTa9FEJ.

14. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast koos käibemaksuga Rahandusministeeriumi arveldusarvetele järgmiselt:
14.1. Makse saaja Rahandusministeerium;
14.2. Pank IBAN BIC (S.W.I.F.T)
14.3. Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X
14.4. SEB Pank EE891010220034796011 EEUHEE2X
14.5. LUMINOR EE701700017001577198 NDEAEE2X
14.6. Viitenumber 2800045496.
14.7. Selgitus: „Tagatis riigivara võõrandamiseks, maavara kaevandamisloa number“. Lisada pakkuja nimi, kui tagatisraha on tasunud pakkuja eest teine isik. Tagatisraha peab olema laekunud nimetatud arvelduskontole hiljemalt 19.10.2020 kell 13.00.

15. Kirjalikul enampakkumisel arvestatakse ka pakkumisi, mis on tagatud tagasivõtmatu pangagarantiikirjaga 10% ulatuses riigivara alghinnast koos käibemaksuga, kehtivusega vähemalt 90 päeva pakkumise esitamise tähtajast. Enampakkumise korraldaja võib nõuda pangagarantiikirja väljamaksmist enampakkumise perioodil ning juhul, kui pakkuja ei hoia oma pakkumist jõus müügilepingu sõlmimiseni või kui pakkuja keeldub müügilepingu sõlmimisest eelnevalt kokku lepitud ajal.

16. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks peab pakkumises osaleja esitama kõikidele enampakkumise tingimustele vastava pakkumise. ID-tarkvaraga digitaalselt allkirjastatud ja krüpteeritud pakkumine tuleb esitada e-kirjaga saadetult, e-kirjas on märgitud pakkuja nimi, isiku- või registrikood, postiaadress, e-post, mäeeraldise nimetus, kaevandamise loa nr ning lisatud täpsustav märkus „Riigivara võõrandamine. Digitaalselt allkirjastatud ja krüpteeritud faili mitte avada enne 19.10.2020 kell 14.00“. Pakkumise konteiner peab olema krüpteeritud komisjoni liikmete isikukoodidele:
- Raido Randmaa isikukood 38410020289;
- Sülvi Seppel-Hüvonen isikukood 48001080277;
- Angela Notton isikukood 48202064719.

17. Pakkumine peab sisaldama järgmisi dokumente ja andmeid:
17.1. Eestikeelne avaldus (Lisa 1), milles on märgitud:
17.1.1 pakkuja nimi, isiku- või registrikood, postiaadress, e-post ja kontakttelefon;
17.1.2 postiaadress või e-posti aadress, millele pakkuja soovib saada enampakkumisega seotud dokumendid ja informatsiooni. Kui enampakkumisega seotud dokumentide ja informatsiooni edastamise postiaadress või e-posti aadress on märkimata, saadetakse dokumendid või informatsioon punkti 16 kohaselt märgitud e-posti aadressile;
17.1.3 võõrandatava eseme kirjeldus;
17.1.4 numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ilma sentideta (ilma käibemaksuta), mis ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summa ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Pakutud hinnale lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale;
17.1.5 nõustumine enampakkumises osalemiseks enampakkumisele kehtestatud tingimustel ja võõrandatava vara ostmiseks vastavalt teates avaldatud vara võõrandamise otsuse ja enampakkumise tingimustel ja korras;
17.1.6 kinnitus, et pakkujal ei esine maapõueseaduse § 73 lõikes 7 nimetaud asjaolusid;
17.1.7 andmed pangakonto kohta, kuhu tagatisraha tagastamise aluse ilmnemisel tagastatakse;
17.1.8 pakkumise tegemise kuupäev.
17.2. Füüsilise isiku puhul koopia isikut tõendavast dokumendist.
17.3. Esindaja volitusi tõendav dokument (nt volikiri, juriidilise isiku pädeva organi otsus), kui avalduse on allkirjastanud volitatud isik (juriidilisel isikul vaid juhul, kui esindaja ei ole kantud registrikaardile).
17.4. Juriidilise isiku puhul põhikirja kohase pädeva organi otsus osalemiseks riigivara avalikul kirjalikul enampakkumisel kehtestatud tingimustel ning enampakkumise võitmisel müügilepingu sõlmimiseks, v.a kui selliste tehingute tegemise pädevus on põhikirja kohaselt antud avalduse allkirjastanud isikule. Kui pädeva organi otsust ei lisata, siis tuleb lisada põhjendus ning viide põhikirja punktile, kust tuleneb allkirjastaja pädevus enampakkumisel osalemiseks ning enampakkumise võitmise korral müügilepingu sõlmimiseks.
17.5. Punktis 15 nimetatud pangagarantiikiri, kui punktis 14 tagatisraha ei tasuta.
17.6. Pakkumine tuleb ID-tarkvaraga digitaalselt allkirjastada ja krüpteerida.

18. Pakkumine tuleb saata e-posti teel maantee@mnt.ee. Pakkumised registreeritakse Maanteeameti dokumendihaldussüsteemis.

19. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.10.2020 kell 13.00. Pakkumine peab laekuma pakkumise esitamise tähtajaks. Tähtajaks laekumata pakkumisi ei avata ning need tagastatakse pakkumise punkti 16 kohaselt märgitud e-posti aadressile.

20. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumiste avamisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni müügilepingu sõlmimiseni.

21. Pakkumiste esitamise päeval, 19.10.2020 kell 14.00, avab enampakkumise korraldaja moodustatud komisjon enampakkumisele esitatud pakkumised nende registreerimise järjekorras ja pakkumiste sisu kantakse enampakkumiste avamise protokolli. Protokoll edastatakse e-kirja teel kõigile pakkumuse esitanud isikutele pakkumuste esitamise päeva jooksul avalduses märgitud aadressile.

22. Pakkumised, mis ei vasta sätestatud tingimustele või on esitatud puudustega, loetakse nõuetele mittevastavaks ja enampakkumises ei osale, välja arvatud juhul, kui tegemist on ilmse ebatäpsusega, mis ei mõjuta pakkumismenetluse käiku. Enampakkumise korraldaja moodustatud komisjoni poolt koostatakse enampakkumise tulemuste protokoll.

23. Enampakkumise võitja ja paremuselt teise pakkuja nime ja tema pakkumise või enampakkumise tulemused teeb korraldaja e-kirja teel teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist avalduses märgitud aadressile.

24. Enampakkumise otsustaja otsustab oma käskkirjaga enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise, sealhulgas nurjunuks tunnistamise tõttu, 20 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates. Enampakkumise tulemuste kinnitamisel tuuakse otsuses välja enampakkumise võitja ning pakkumissumma ja paremuselt teise pakkumise teinud isiku nimi ja pakkumissumma. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisel märgitakse selle põhjus. Otsus tehakse enampakkumisel osalejatele teatavaks viivitamata.

25. Riigivara võõrandamisel on otsustajal õigus tunnistada avalik enampakkumine nurjunuks ja jätta enampakkumise tulemused kinnitamata, kui:
25.1 ei esitatud ühtegi pakkumist või nõuetele vastavat pakkumist;
25.2 enampakkumisel osalejad ei täitnud enampakkumise läbiviija korraldusi või rikkusid enampakkumise protseduurireegleid;
25.3 enampakkumisel ilmnes osalejate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis mõjutas või võis oluliselt mõjutada enampakkumise tulemust.

26. Samuti jätab enampakkumise otsustaja enampakkumise tulemused kinnitamata, kui:
26.1 enampakkumise läbiviimisel rikkus enampakkumise korraldaja või läbiviija enampakkumise protseduurireegleid;
26.2 enampakkumisel rikuti õigusaktidega sätestatud korda enampakkumise tulemust mõjutanud ulatuses;
26.3 kirjaliku enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta.

27. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna osalise tasumisena. Kui pakkumise tagatiseks oli pangagarantiikiri, tagastatakse kehtiv pangagarantiikiri enampakkumise võitjale pärast müügihinna tasumist, kuid mitte enne vallasasja müügilepingu sõlmimist.

28. Teistele enampakkumisel osalejatele, samuti enampakkumise võitjale, kui enampakkumise tulemused jäeti kinnitamata korraldaja rikkumise tõttu, tagastab korraldaja tagatisraha või kehtiva pangagarantiikirja viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest või kinnitamata jätmisest arvates. Kui korraldaja ei tagasta tagatisraha tähtaegselt, võib osaleja nõuda viivist 0,1 protsenti päevas tagastamata tagatisraha summast.

29. Enampakkumisel osalejale, kelle tegevuse tõttu enampakkumine nurjus või jäeti enampakkumise tulemused kinnitamata, tagatisraha ei tagastata ja pangagarantiikiri realiseeritakse.

30. Kui enampakkumise võitja ei ole tähtaegselt müügilepingut sõlminud, võib otsustaja sõlmida ühe kuu jooksul müügilepingu paremuselt teise pakkumise teinud isikuga. Enampakkumise võitjale, kes tähtaegselt lepingut ei sõlminud, tagatisraha ei tagastata ja pangagarantiikiri realiseeritakse.

31. Müügilepingu sõlmimisest kõrvalehoidumisel võib enampakkumise otsustaja enampakkumise tulemused kehtetuks tunnistada.

32. Enampakkumise otsustaja otsustab enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisele järgneva ühe kuu jooksul, kas korraldada uus enampakkumine, lükata enampakkumine edasi või loobuda uuest enampakkumisest.

33. Maa kaevandamiseks andmise otsustab riigivara valitseja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või tema volitusel teine asutus, kes korraldab riigivara kasutamiseks andmist rendilepingu sõlmimise teel. Rendileping sõlmitakse maavara kaevandamise loa kehtivusaja lõppemiseni.

Pakkumisi saab esitada 19.10.2020 kell 13.00 e-posti teel maantee@mnt.ee. Pakkumise konteiner peab olema krüpteeritud komisjoni liikmete isikukoodidele

Lisateave: Maanteeameti karjääride juhtivinsener Angela Notton, telefon 58 515 064, e-post: angela.notton@mnt.ee
Maanteeamet
Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Teelise tn 4
Telefon: +372 6119300
E-post: info@mnt.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
karjääride juhtivinsener Angela Notton
Telefon: 58515064
E-post: angela.notton@mnt.ee
Teadaande number 1658379