Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 25.05.2021
Avaldamise lõpp: 26.05.2121
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Laaseri Puit (registrikood: 10948289) (aadress Rapla maakond, Märjamaa vald, Varbola küla, Joosepi, 78203) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotluse võeti menetlusse.

Orava V uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Ülejõe külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Pantma (katastritunnus 50401:006:0110).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 12,34 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 12 uuringukaeveõõnt ja kuni 12 puurauku. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuritavaks maavaraks on ehituskruus ja lubjakivi. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on ehituskruusal 234 tuh m3 ja madalamargilisel lubjakivil 679 tuh m3. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on ehitus ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringu teostaja on OÜ J.Viru Markšeideribüroo.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Kuusiku tee 6, 79511, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kuusiku tee 6, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1763569