Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 25.05.2021
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Kose Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Kose Vallavalitsus teatab Kose Vallavalitsus otsustas 25.05.2021 korraldusega nr 325 algatada Tuhala külas asuva Oru tee 1 katastriüksuste detailplaneeringu.

PlanS 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Oru tee 1 katastriüksusel kehtib Kose Vallavolikogu 26.06.2003 otsusega nr 58 kehtestatud Otti maaüksuse I maatüki elamukvartali detailplaneering, mille eesmärk oli elamupiirkonna moodustamine. Detailplaneering on tänaseks päevaks suuremas osas ellu viidud. Kose valla üldplaneeringu (kehtestatud 1998) kohaselt jääb katastriüksus puhkepiirkonda. Puhkepiirkond üldplaneeringu mõistes tähistab laiemat puhkeotstarbelist piirkonda, kus sobivasse loodusmaastikku on koondatud matka- ja reisiteenindus, hooajalised või aastaringse kasutusega puhke-, tervitus- ja spordiotstarbelised hooned ning rajatised, elufunktsiooniga hooned, matka- ja terviserajad. Koostamisel oleva üldplaneeringu (vastu võetud 12.08.2020) kohaselt asub katastriüksus elamumaa juhtotstarbega tiheasustusalal, kus ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel on vajalik koostada detailplaneering. Oru tee 1 katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ning ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele. Planeeritava ala pindala on 8510 m2. Planeeringuala piir on nähtav korralduse lisas.

Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus kehtiva Kose valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.
 
Kose Vallavalitsus
Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond
Telefon: 6339300
E-post: VALD@KOSE.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
arhitekt Enelin Alter
Telefon: 6339325
E-post: enelin@kose.ee
Teadaande number 1764143