Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 09.07.2021
Avaldamise lõpp: 10.07.2121
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MOREEN (registrikood: 10353946) (aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond) poolt 28.06.2021 esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse.

Uuringuluba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kurista külas eramaal asuvatele katastriüksustele Veske-Hansu (katastritunnus 24802:001:0169), Metsa (katastritunnus 24802:006:1010) ja Kuusiku (katastritunnus 24802:006:0074). Uuringuruum koosneb kahest lahustükist. Uuringuruumi nimetus on Siimusti V uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 22,83 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, topogeodeetiline mõõdistamine, proovide võtmine terastikulise koostise määramiseks. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 5138740, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist https://kotkas.envir.ee/ menetluse nr M-116077 alt.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vanemspetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: +372 5138740
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1785866