Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 25.02.2022
Avaldamise lõpp: 26.02.2122
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Avalor Invest OÜ (registrikood: 11969862) (aadress Ede-Mäekalda, Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond) poolt 16.02.2022 esitatud Härjanurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse.

Uuringuluba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Härjanurme külas asuvale eramaale katastriüksusele Väike-Kureoja (registriosa nr 20869650, katastritunnus 61101:001:0117).

Kavandatava uuringu eesmärgiks on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis levivate setete (liiv ja/või kruus) maht ja kvaliteet. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Taotletava Härjanurme uuringuruumi teenindusala pindala on 5,66 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 puurauku ja kuni 20 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Uuritavateks maavaradeks on kruus ja liiv. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised hüdrogeoloogilised katsetööd ja muud sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, proovid terastikulise koostise määramiseks, killustiku purunemiskindluse määramiseks, topotööd. Taotletava loa kehtivusaeg on viis aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist https://kotkas.envir.ee/ menetluse nr M-119166 alt.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Suur 3, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vanemspetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: +372 5138740
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1889458