Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 09.06.2022
Avaldamise lõpp: 10.06.2122
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Verston OÜ (registrikood: 11947047) (aadress Pärnu tn 128, Paide linn, Paide linn, Järva maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.

Kalitsa uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Järva maakonnas Järva vallas Kalitsa külas eraomandisse kuuluvatel katastriüksustel Maripuu (katastritunnus 25501:001:0310), Sternhofi (katastritunnus 31403:001:0063) ja Sternhofi (katastritunnus 31403:001:0064).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 18,22 ha. Taotletav uuringuruum koosneb kahest lahustükist. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 35 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 13 m. Uuritavaks maavaraks on täitekruus ja ehituskruus. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 911 tuh m3. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond selgub taotluse kohaselt peale geoloogilise uuringu tegemist. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Hüdrogeoloogilistest töödest tehakse veetaseme mõõtmine ning muudest sihtotstarbelistest töödest võetakse proovid granulomeetrilise koostise määramiseks ning füüsikalis-mehaanilisteks katseteks. Uuringu teostaja on OÜ J.Viru Markšeideribüroo.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=20452
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=79748

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, 79511, Rapla.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1934289