Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.06.2022
Avaldamise lõpp: 28.06.2122
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MOREEN (registrikood: 10353946) (aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond) esitas 12.05.2022 keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1012341-4. Ettevõtte taotluse alusel menetleb Keskkonnaamet Jõgeva maakonnas Kurista külas asuva Siimusti tootmisbaas (katastritunnus 24802:001:0630) - ja Siimu-Sõõmu (24802:006:0015) kinnistutel püsijäätmete (betoon, tellised) purustamist (taaskasutamistoiming R12s; 3000 aastas), asfaltbetooni tooteks tunnistamist (R5m; kogus 4000 aastas) ning üheaegset ladustamist (R13; 1000 aastas). Ettevõte on taotlusega koos esitanud tootmisohje (muldkeha täitematerjali tootmiseks; Süsteem 4).
Ettevõtte tegevused Siimusti tootmisbaas ja Siimu-Sõõmu kinnistutel on omavahel ruumiliselt ja tehnoloogiliselt seotud ning seepärast antakse nendeks tegevusteks üks keskkonnaluba (Keskkonnaseadustiku üldosa seadus § 41 lg 4)).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=81428

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1940553