Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 03.06.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsuse 30.05.2016 korraldusega nr 334 algatati Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 8, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneering koostamine ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Planeeritav maa-ala asub Tammiste piirkonnas. Alal kehtib Pärnu Linnavolikogu 18.01.2007 otsusega nr 4 kehtestatud Tammiste tee 16, 16a ja 18 kinnistute detailplaneering.

Planeeringuga nähakse alale ette 6 krunti, mille maakasutuse sihtotstarve on korruselamumaa (100%), 4 krunti, mille maakasutuse sihtotstarve on väikeelamumaa (100%) ning tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krundid. Tagatud on lahendused liikluskorraldusele ja parkimisele, sh juurdepääsu võimalus Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteelt ning antud kogu elamukvartali kommunikatsioonide ja trasside lahendused. Hoonestuse kõrgus varieerub vahemikus 8,5 – 12,0 m. Taotluse esitaja sooviks on maa-ala ümberplaneerimine pereelamu kruntidega, kaasaegse arhitektuuriga elurajooniks. Kuue korruselamumaa ja ühe ärimaa sihtotstarbega krundi asemele soovitakse moodustada 30 pereelamumaa sihtotstarbega krunti vahemikus 1691…738 m2, määrata kruntidele arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused. Kruntide ehitusõiguse kavandamisel soovitakse arvestada maakütte paigaldamise võimalusega. Uus kruntimislahendus arvestab varem moodustatud Nurmenuku tänava T1 kinnistu suurust ja kuju, tänava kinnistu piire ei muudeta.

Katastriüksuse sihtotstarve planeeritaval maa-alal on valdavalt 100% elamumaa.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja planeeringualale sobivaim kruntimislahendus, määrata kruntidele ehitusõigused, arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused, liikluskorralduslikud ja haljastamise põhimõtted. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut kruntidele määratud maakasutuse sihtotstarvete osas. Uueks maakasutuse juhtfunktsiooniks kavandatakse valdavalt väikeelamumaa (EE). Lisaks võidakse üldplaneeringut muuta väikeelamutele ettenähtud kruntide suuruste osas.

Eelhinnangus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: pinnas, maa- ja loodusvarade kasutamine, jäätmeteke, põhja- ja pinnavesi, õhk, valgus, müra ja vibratsioon, soojus, kiirgus, lõhn; ilme, ruumiline struktuur, esteetilisus, teenused.

Vastavalt KeHJS §22 on keskkonnamõju oluline kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.

Eelhinnangu kokkuvõttes sedastatakse, et detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus teiste asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega. Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei ole oodata detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist negatiivset keskkonnamõju. Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole oodata looduslike elupaigatüüpide pindala vähenemist, kaitstavate liikide kahjustamist või häirimist. Ebatõenäoline on olulise negatiivse mõju avaldamine pinnasele, maa- ja loodusvarade kasutamisele ning pinna- ja põhjaveele. Lisaks ei ole detailplaneeringu elluviimisega ja edaspidise hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega eeldada olulisel määral õhu, valguse, soojuse, kiirguse, müra ega lõhnareostus kaasnemist. Eelnevast lähtuvalt teeb eelhinnang ettepaneku jätta Nurmenuku tn 1; 2; 3; 4; 5; 5a; 8; 10; 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-alal detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?o=39&o2=123029&u=305846&hdr=hp&tbs=act&at=52916&itm=1358784&clr=history&pageSize=20&page=1
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 960698