Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 07.07.2016 16:55
Parandaja: Merike Lille (Pärnu Linnavalitsus).
Parandamise põhjus: Ebatäpsus lingis.
Vaata eelmist versiooni
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 07.07.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsuse 04.07.2016 korraldusega nr 415 algatati Tallinna tn 59 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala moodustab 1178 m² suurune kinnistu, mis asub Ülejõe linnaosas Tallinna maantee, Rohu, Piiri ja Lille tänavate vahelises kvartalis. Ehitisregistri andmetel on kinnistule rajatud hostel-elamu ehitisealuse pinnaga 271 m² (Tallinna mnt 59/2), elamu 81 m² (Tallinna mnt 59/1), kuur ja kaev. Alal kehtib Pärnu Linnavalitsuse 07.05.2004 korraldusega nr 445 kehtestatud Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneering. Planeeringule lubatult on krundile rajatud kahekorruseline ja ühekorruseline elamu ehitisealuse pinnaga 352 m² (30%), mis on kehtiva üldplaneeringukohane suurim täisehitusprotsent krundil. Taotleja sooviks on kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala ja täiehitusprotsendi suurendamine Tallinna mnt 59/2 unikaalaadressil paikneva hoone laiendamiseks (hoone laiendamisega seoses võivad muutuda ka tegelikud sihtotstarvete osakaalud, elamumaa 30% - 75% ja ärimaa 25% - 75%). Katastrijärgsed maakasutuse sihtotstarbed Tallinna mnt 59 kinnistul on elamumaa 75% ja ärimaa 25%. Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbeks (juhtfunktsiooniks) planeeringualal on väikeelamumaa (EE).

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ning ehituslikud tingimused. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Pärnu linna üldplaneeringut väikeelamumaa krundile määratud täisehitusprotsendi osas. Hoone laiendamisega võivad muutuda ka maakasutuse sihtotstarvete osakaalud.

KSH eelhinnangus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: mõjud Natura aladele, elupaigatüüpidele, kaitsealustele liikidele jt loodusobjektidele, loodusvarade kasutamine, jäätme- ja energiamahukus jäätmehoolduseeskirjale, ei ole oodata sellest tulenevat olulist keskkonnamõju, vee ja pinnase saastatus, müra, vibratsioon, valgus, soojus ja kiirgus, mõju kultuuriväärtustele, visuaalne mõju, avariiolukordade esinemise võimalikkus, lähipiirkonna teised arendused ja võimalik mõjude kumuleerumine, seotus teiste planeerimisdokumentidega.

Vastavalt KeHJS § 22 on keskkonnamõju oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Arvestades kavandatava tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Kokkuvõtvalt tehakse eelhinnanguga ettepanek Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu koostamise käigus KSH menetluse mitte algatamiseks.

http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?o=39&o2=123029&u=305846&hdr=hp&tbs=act&at=52916&itm=1374276&clr=history&pageSize=20&page=1
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 976981