Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 12.07.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsuse 04.07.2016 korraldusega nr 413 algatati Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav kinnistu, suurusega 1119 m2, asub kesklinna piirkonnas, miljööväärtusega alal ning ehitisregistri andmetel on sellele ehitatud kauplus-ladu ehitisealuse pinnaga 241 m² (21%). Katastrijärgne maakasutuse sihtotstarve kinnistul on ärimaa 100% (Ä). Pärnu linna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbeks (juhtfunktsiooniks) planeeringualal on väikeelamumaa (EE). Taotleja sooviks on olemasoleva hoone laiendamine 3-korruseliseks ärihooneks (hoone fassaad säilitatakse) ning kinnistu maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine väikeelamumaast ärimaaks 100% (kaubandus-, teenindus- ja äripinnad).

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed, ehituslikud ning haljastustingimused ja parkimislahendus. Detailplaneeringu koostamisega muudetakse kehtivat Pärnu linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarvete osas: väikeelamumaa (EE) juhtfunktsioon muudetakse ärimaa (Ä) juhtfunktsiooniks 100%.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: lihkeohtlikkus ja geoloogia, pinnas, müra, vibratsioon, välisõhu kvaliteet, jäätmed, kultuuripärand, looduskaitse, maastikuilme, insolatsioon, liiklus, teenused, üleujutus, seotus teiste planeerimisdokumentidega.
Vastavalt KeHJS § 22 on keskkonnamõju oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Arvestades kavandatava tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Kokkuvõtvalt tehakse eelhinnanguga ettepanek Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise käigus KSH menetluse mitte algatamiseks.

http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1374266
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 978141