Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 24.04.2017
Avaldamise lõpp: 25.04.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood: 10111516) (aadress aadress Harju maakond, Harku vald, Järvekalda tee 1, 76902) esitatud Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus on võetud menetlusse. Luba taotletakse Tallinn-Saku liivamaardlas (registrikaardi nr 0109) Männiku IV liivakarjääris ehitusliiva kaevandamiseks. Männiku IV liivakarjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas, Saku vallas, Tammemäe külas katastriüksusel Viimsi metskond 10 (katastritunnus 71801:001:1351).

Taotleva mäeeraldise pindala on 15,57 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 18,30 ha. Ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 3841 tuh m³, millest kaevandatav varu on 2467 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 90 tuh m³. Maavara kasutatakse üldehituses, teedeehituses ja betoonisegude valmistamiseks. Taotleva loa kehtivusaeg on 30 aastat, mis tuleb vastavalt maapõueseaduse § 60 lg 2 muuta 15 aastaks.

Maavara kaevandamise loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, e-posti aadress põhja@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4804).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni maavara kaevandamise loa andmise ja andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.. 

Maavara kaevandamise loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1120715