Laadi alla PDF failina   Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 24.03.2015

Põllumajandusministeerium

KÄSKKIRI

23.03.2015 nr 50
Loode-Atlandi piirkonna püügirajooni 3NO pikklesta (WIT)
püügivõimaluse müük enampakkumise korras


Kalapüügiseaduse § 131 lõike 3, Vabariigi Valitsuse seaduse § 44 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 "Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” § 8 lõike 3 alusel ning lähtuvalt kalapüügiseaduse § 131 lõikest 1, § 16 lõigetest 32 ja 5, keskkonnatasude seaduse § 11 lõikest 4, Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 414 "Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord” § 1 lõikest 1 ning § 2 lõigetest 1 ja 3, Vabariigi Valitsuse 10. novembri 2014. a määruse nr 166 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2015. aastaks” § 8 lõike 1 punktist 1 ning nõukogu määruse (EL) nr 2015/104, millega määratakse 2015. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, millega muudetakse määrust (EL) nr 43/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 779/2014 (ELT L 22, 28.01.2015, lk 1-163), lisast 1C:

Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) 22.-26.09.2014 toimunud aastakoosolekul lepiti kokku pikklesta (WIT) püügi avamine NAFO püügipiirkonnas 3NO, kus Eesti Vabariigile eraldati nõukogu määrusega (EL) nr 2015/104 pikklesta (WIT) püügivõimaluseks 44 tonni. Vabariigi Valitsus pikklesta (WIT) püügivõimalust ei ole kehtestanud, sest väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal reguleerib püügivõimalusi Euroopa Liit. Vabariigi Valitsuse 10. novembri 2014. a määrusega nr 166 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2015. aastaks” on kehtestatud pikklesta (WIT) kalapüügiõiguse tasumääraks 31 eurot/t.

Põllumajandusministeeriumile esitati 09. märtsiks 2015. aastal 5 taotlust pikklesta (WIT) püügivõimaluse saamiseks 220 tonni osas. See on selgelt enam kui nõukogu määruses (EL) nr 2015/104 kehtestatud 44 tonni.

Eesti Vabariigile eraldatud püügivõimaluse jaotamine kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 kohaselt ei ole võimalik, sest pikklesta (WIT) püük märgitud piirkonnas on olnud keelatud üle kümne aasta. Pikklesta (WIT) puhul on tegemist püügivõimaluse esmakordse kehtestamisega, sest kalapüügiseaduse tähenduses puudub püügiõiguse taotlejatel ajalooline püügiõigus. Kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 teine lause sätestab, et jagamisel tagatakse iga taotleja eelmisel kolmel aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste suhe teistesse eelmisel kolmel aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimalustesse (ajalooline püügiõigus). Seega moodustub ajalooline püügiõigus eelmisel kolmel aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste alusel. Kui eelmisel kolmel aastal ei ole püügivõimalusi õiguspäraselt omandatud, siis ei ole ka ajaloolist püügiõigust.

Kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 kolmanda lause kohaselt loetakse püügivõimalus omandatuks, kui see on loale kantud ja selle eest on tasutud. Kalapüügiseaduse § 134 lõike 1 kohaselt nimetatakse püügivõimaluseks kutselise kalapüügi luba, mis antakse lubatud aastase väljapüügimahu, püügipäevade arvu, püügivahendite arvu või kalalaevade arvu piires. Arvestades eeltoodut ei ole ükski ettevõtja viimase kümne aasta jooksul pikklesta (WIT) püügivõimalust omandanud.

Samuti ei saa kohaldada kalapüügiseaduse § 16 lõiget 33, kuna eelnevatel aastatel ei ole NAFO kaitse- ja rakendusmeetmetega ning Euroopa Liidu püügivõimaluste määrustega pikklesta (WIT) püügivõimalust 3NO püügipiirkonnas kehtestatud, mistõttu ei saa eelnevatel aastatel muude sihtliikide püüdmisel NAFO püügipiirkonnas 3NO kaaspüügina saadud pikklesta (WIT) käsitada muul kujul oleva püügivõimalusena.

Seega ei võimalda lubatud püügivõimalused kalapüügilubade taotluste rahuldamist ja püügivõimalused tuleb kalapüügiseaduse § 16 lõike 32 kohaselt müüa enampakkumisel.

1. Müüa suulisel enampakkumisel 2015. aasta kutselise kalapüügi püügivõimalused pikklesta (WIT) püügiks kalalaeva kalapüügiloaga Loode-Atlandi piirkonna püügirajoonis 3NO järgmiste objektidena:
1) 22 tonni pikklesta (WIT) - alghinnaga 682 (kuussada kaheksakümmend kaks) eurot;
2) 22 tonni pikklesta (WIT) - alghinnaga 682 (kuussada kaheksakümmend kaks) eurot.

2. Punktis 1 nimetatud:
1) pikklesta (WIT) püügivõimaluste suuline enampakkumine toimub 28. aprillil 2015. aastal algusega kell 12.00 Põllumajandusministeeriumi suures saalis aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn. Enampakkumisest osavõtjaks registreerimine algab kell 11.00 ja lõpeb kell 11.45 Põllumajandusministeeriumi suures saalis aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn;
2) enampakkumise minimaalne samm on 50 (viiskümmend) eurot ja maksimaalne samm 250 (kakssada viiskümmend) eurot;
3) enampakkumise osavõtutasu on 19 (üheksateist) eurot ja tagatisraha on 50 protsenti pikklesta (WIT) püügivõimaluste alghinnast.

3. Punkti 2 alapunktis 2 nimetatud pakkumine tehakse täiseurodes ilma sentideta.

4. Punkti 2 alapunktis 3 nimetatud osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse 27. aprilliks 2015 Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE932200221023778606, SEB pank, viitenumber 2800047135, või arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank, viitenumber 2800047135, märkides saajaks "Rahandusministeerium” ja selgituseks "püügivõimaluste enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha”.

5. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeima ostuhinna. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha tasaarveldatakse omandatud püügivõimaluste ostuhinna tasumisel. Teistele pakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses viie kalendripäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Isikule, kelle süül enampakkumine nurjus, tagatisraha ei tagastata. Osavõtutasu ei tagastata.

6. Enampakkumise võitjaks tunnistatud isik tasub tema pakutud ostuhinna täies ulatuses kümne kalendripäeva jooksul enampakkumise võitjaks tunnistamisest arvates Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE932200221023778606, SEB pank, viitenumber 2200030302, või arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank, viitenumber 2200030302, märkides saajaks "Rahandusministeerium”, ning esitab ostuhinna tasumist tõendava dokumendi sama tähtaja jooksul Põllumajandusministeeriumile.

7. Punktis 1 nimetatud enampakkumisest saavad osa võtta isikud, kes on põllumajandusministri 19. veebruari 2015. a käskkirja nr 35 "Kutselise kalapüügi loa taotluse esitamise tähtaja ennistamine” kohaselt esitanud 09. märtsiks 2015. aastal nõuetekohase kalalaeva kalapüügiloa taotluse pikklesta (WIT) püügiks kalalaeva kalapüügiloaga Loode-Atlandi piirkonna püügirajoonis 3NO.

8. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Põllumajandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi veebilehel.


Saata: Keskkonnaministeerium, avalike suhete osakond, haldusosakond, kalamajandusosakond, siseauditi osakond, Eesti Kaugpüüdjate Liit, Mittetulundusühing EESTI KALURITE LIIT, MFV Lootus Osaühing, Reyktal Aktsiaselts, OÜ Tromtal, Reval Seafood OÜ.Ivari Padar
Minister