Laadi alla PDF failina   Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 20.02.2015

Põllumajandusministeerium
KÄSKKIRI
19.02.2015 nr 35

Kutselise kalapüügi loa taotluse esitamise tähtaja ennistamine
Haldusmenetluse seaduse § 34 lõigete 1 ja 4, kalapüügiseaduse § 131 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EL) nr 2015/104 millega määratakse 2015. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, millega muudetakse määrust (EL) nr 43/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 779/2014 (ELT L 22, 28.1.2015, lk 1—163), lisaga 1C.

Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) 22.09.-26.09.2014. a toimunud aastakoosolekul lepiti kokku pikklesta (WIT) püügi avamine NAFO püügipiirkonnas 3NO, kus Eesti Vabariigile eraldati nõukogu määrusega (EL) nr 2015/104 pikklesta (WIT) püügivõimaluseks 44 tonni. Pikklesta püük märgitud piirkonnas on olnud keelatud üle 10 aasta, mistõttu Eesti Vabariigile eraldatud püügivõimaluse jaotamine kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 kohaselt ei ole võimalik. Samuti ei saa kohaldada kalapüügiseaduse § 16 lõiget 33, kuna eelnevatel aastatel on NAFO kaitse- ja rakendusmeetmete ning Euroopa Liidu püügivõimaluste määrustega pikklesta (WIT) püügivõimaluseks püügipiirkonnas 3NO kehtestatud 0 t, mistõttu ei saa käsitleda eelnevatel aastatel muude sihtliikide püüdmisel NAFO püügipiirkonnas 3NO kaaspüügina saadud pikklesta (WIT) muul kujul olevaks püügivõimaluseks.

Pikklesta (WIT) püügivõimaluse kehtestanud nõukogu määrus (EL) nr 2015/104 jõustus pärast seda, kui lõppes kutselise kalapüügiloa taotluste esitamise tähtaeg kalapüügiks 2015. aastal, st pärast 2014. aasta 1. detsembrit, mis on mõjuvaks põhjuseks kalapüügiloa taotluste esitamise tähtaja ennistamiseks neile taotlejatele, kes on huvitatud pikklesta (WIT) püügist NAFO püügipiirkonnas 3NO.

1. Kutselise kalapüügiloa taotlusi pikklesta (WIT) püügiks 2015. aastal kalalaeva kalapüügiloa alusel NAFO püügipiirkonnas 3NO võib esitada kehtestatud korras alates käskkirja avalikult teatavaks tegemisest kuni 09. märtsini 2015. a.

2. Käskkiri avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.

Saata: Keskkonnaministeerium, Mittetulundusühing EESTI KALURITE LIIT, Eesti Kaugpüüdjate Liit, Reyktal Aktsiaselts, MFV Lootus Osaühing, OÜ Tromtal, Reval Seafood OÜ, kalamajandusosakond, avalike suhete osakond


Ivari Padar
Minister