Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Riigivara enampakkumisteade
Avaldamise algus: 10.07.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maanteeamet avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel.

Maanteeamet kuulutab välja Maanteeamet kuulutab välja, et võõrandab ükshaaval avalikul kirjalikul enampakkumisel Maanteeameti nimel olevad: - Saarepeedi liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr VILM-034); - Timmo liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr VILM-049) koos kaevandamislubadega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta vastavalt enampakkumise tingimustele:
1. Saarepeedi liivakarjääri maavara kaevandamise loa enampakkumise alghinda ei ole määratud.

2. Timmo liivakarjääri maavara kaevandamise loa enampakkumise alghinda ei ole määratud.

3. Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, kelle osas ei esine maapõueseaduses § 73 lõikes 7 nimetatud asjaolusid.

4. Enampakkumise võitja on isik, kes nõustub enampakkumise tingimustega ning pakub vallasasja omandamiseks kõige kõrgemat hinda ja täidab müügilepinguga seatud lisatingimused. Kui kaks või enam pakkumust on võrdväärse kõrgeima maksumusega, siis valitakse enampakkumise võitja liisuheitmise teel enampakkumise korraldaja poolt määratud korras, ajal ja kohas ning kus osalevad võrdsete maksumustega pakkumused esitanud pakkujate seadusjärgsed või volitatud esindajad. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse enampakkumise tingimuste täitmisel lisa 2 kohane müügileping ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

5. Enampakkumisel osaleja kinnitab, et enampakkumise võitjana ja vallasasja võõrandamisega võtab ta Maanteeametilt, kui kaevandamisloa omanikult, üle kõik loaga seotud õigused ja kohustused, sh maapõuseaduse § 80 lõike 1 alusel pandud kaevandatud maa korrastamise kohustuse.

6. Juhul kui Keskkonnaamet keeldub kaevandamisloa ümberregistreerimisest või kui kaevandamisloa ümberregistreerimine tühistatakse või muul moel ilmneb kaevandamisloa ümberregistreerimise võimatus, loevad pooled müügilepingu kehtetuks algusest peale.

7. Pärast enampakkumise teate avaldamist võivad kõik asjast huvitatud isikud tutvuda enampakkumise ja müügilepingu tingimustega ning võõrandatava vallasasjaga.

8. Vallasvaraga tutvumine toimub:
- Saarepeedi liivakarjääri mäeeraldisel 28.07.2020 kell 11:00-11:30;
- Timmo liivakarjääri mäeeraldisel 28.07.2020 kell 12:30-13:00.

Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist eelnevalt e-posti aadressil Sylvi.Seppel-Hyvonen@mnt.ee

Vallasvaradega seotud dokumentatsioon on leitav: https://pilv.mkm.ee/s/Kr8qrc4aKpCnjHg

9. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks peab pakkumises osaleja esitama kõikidele enampakkumise tingimustele vastava pakkumise. ID-tarkvaraga digitaalselt allkirjastatud ja krüpteeritud pakkumine tuleb esitada e-kirjaga saadetult, e-kirjas on märgitud pakkuja nimi, isiku- või registrikood, postiaadress, e-mail, mäeeraldise nimetus, kaevandamise loa nr ning lisatud täpsustav märkus „Riigivara võõrandamine. Digitaalselt allkirjastatud ja krüpteeritud faili mitte avada enne enampakkumise teates märgitud pakkumiste avamise aega“. Pakkumise konteiner peab olema krüpteeritud komisjoni liikmete isikukoodidele:
- Raido Randmaa isikukood 38410020289;
- Sülvi Seppel-Hüvonen isikukood 48001080277;
- Silja Jaska isikukood 48303206016.

10. Pakkumine peab sisaldama järgmisi dokumente ja andmeid:
10.1 Eestikeelne avaldus (Lisa 1), milles on märgitud:
10.1.1 pakkuja nimi, isiku- või registrikood, postiaadress, e-mail ja kontakttelefon;
10.1.2 postiaadress või e-posti aadress, millele pakkuja soovib saada enampakkumisega seotud dokumendid ja informatsiooni. Kui enampakkumisega seotud dokumentide ja informatsiooni edastamise postiaadress või e-posti aadress on märkimata, saadetakse dokumendid või informatsioon punkti 9 kohaselt märgitud e-posti aadressile;
10.1.3 numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ilma sentideta (ilma käibemaksuta), mis ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summa ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Pakutud hinnale lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale;
10.1.4 nõustumine enampakkumises osalemiseks enampakkumisele kehtestatud tingimustel ja võõrandatava vara ostmiseks vastavalt teates avaldatud vara võõrandamise otsuse ja enampakkumise tingimustel ja korras;
10.1.5 kinnitus, et pakkujal ei esine maapõueseaduse § 73 lõikes 7 nimetaud asjaolusid;
10.1.6 pakkumise tegemise kuupäev.
10.2 Füüsilise isiku puhul koopia isikut tõendavast dokumendist.
10.3 Esindaja volitusi tõendav dokument (nt volikiri, juriidilise isiku pädeva organi otsus), kui avalduse on allkirjastanud volitatud isik (juriidilisel isikul vaid juhul, kui esindaja ei ole kantud registrikaardile).
10.4 Juriidilise isiku puhul põhikirja kohase pädeva organi otsus osalemiseks riigivara avalikul kirjalikul enampakkumisel kehtestatud tingimustel ning enampakkumise võitmisel müügilepingu sõlmimiseks, v.a kui selliste tehingute tegemise pädevus on põhikirja kohaselt antud avalduse allkirjastanud isikule. Kui pädeva organi otsust ei lisata, siis tuleb lisada põhjendus ning viide põhikirja punktile, kust tuleneb allkirjastaja pädevus enampakkumisel osalemiseks ning enampakkumise võitmise korral müügilepingu sõlmimiseks.
10.5 Pakkumine tuleb ID-tarkvaraga digitaalselt allkirjastada ja krüpteerida.

11. Pakkumine tuleb saata e-posti teel maantee@mnt.ee. Pakkumised registreeritakse Maanteeameti dokumendihaldussüsteemis.

12. Pakkumiste esitamise tähtaeg 10.08.2020. a kell 9:00. Pakkumine peab laekuma pakkumise esitamise tähtajaks. Tähtajaks laekumata pakkumisi ei avata ning need tagastatakse pakkumise punkti 9 kohaselt märgitud e-posti aadressile.

13. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumiste avamisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni müügilepingu sõlmimiseni.

14. Pakkumiste esitamise päeval, 10.08.2020. a kell 10:00, avab enampakkumise korraldaja moodustatud komisjon enampakkumisele esitatud pakkumised nende registreerimise järjekorras ja pakkumiste sisu kantakse enampakkumiste avamise protokolli. Protokoll edastatakse e-kirja teel kõigile pakkumuse esitanud isikutele pakkumuste esitamise päeva jooksul avalduses märgitud aadressile.

15. Pakkumised, mis ei vasta sätestatud tingimustele või on esitatud puudustega, loetakse nõuetele mittevastavaks ja enampakkumises ei osale, välja arvatud juhul, kui tegemist on ilmse ebatäpsusega, mis ei mõjuta pakkumismenetluse käiku. Enampakkumise korraldaja moodustatud komisjoni poolt koostatakse enampakkumise tulemuste protokoll.

16. Enampakkumise võitja ja paremuselt teise pakkuja nime ja tema pakkumise või enampakkumise tulemused teeb korraldaja e-kirja teel teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist avalduses märgitud aadressile.

17. Enampakkumise otsustaja otsustab oma käskkirjaga enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise, sealhulgas nurjunuks tunnistamise tõttu, 20 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates. Enampakkumise tulemuste kinnitamisel tuuakse otsuses välja enampakkumise võitja ning pakkumissumma ja paremuselt teise pakkumise teinud isiku nimi ja pakkumissumma. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisel märgitakse selle põhjus. Otsus tehakse enampakkumisel osalejatele teatavaks viivitamata.

18. Riigivara võõrandamisel on otsustajal õigus tunnistada avalik enampakkumine nurjunuks ja jätta enampakkumise tulemused kinnitamata, kui:
18.1. ei esitatud ühtegi pakkumist või nõuetele vastavat pakkumist;
18.2. enampakkumisel osalejad ei täitnud enampakkumise läbiviija korraldusi või rikkusid enampakkumise protseduurireegleid;
18.3. enampakkumisel ilmnes osalejate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis mõjutas või võis oluliselt mõjutada enampakkumise tulemust.

19. Samuti jätab enampakkumise otsustaja enampakkumise tulemused kinnitamata, kui:
19.1. enampakkumise läbiviimisel rikkus enampakkumise korraldaja või läbiviija enampakkumise protseduurireegleid;
19.2. enampakkumisel rikuti õigusaktidega sätestatud korda enampakkumise tulemust mõjutanud ulatuses;
19.3. kirjaliku enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta.

20. Kui enampakkumise võitja ei ole tähtaegselt müügilepingut sõlminud, võib otsustaja sõlmida ühe kuu jooksul müügilepingu paremuselt teise pakkumise teinud isikuga.

21. Müügilepingu sõlmimisest kõrvalehoidumisel võib enampakkumise otsustaja enampakkumise tulemused kehtetuks tunnistada.

22. Enampakkumise otsustaja otsustab enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisele järgneva ühe kuu jooksul, kas korraldada uus enampakkumine, lükata enampakkumine edasi või loobuda uuest enampakkumisest.

23. Maa kaevandamiseks andmise otsustab riigivara valitseja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või tema volitusel teine asutus, kes korraldab riigivara kasutamiseks andmist rendilepingu sõlmimise teel. Rendileping sõlmitakse maavara kaevandamise loa kehtivusaja lõppemiseni.

Pakkumisi saab esitada kuni 10.08.2020 kell 9:00 e-posti teel maantee@mnt.ee

Lisateave: Sülvi Seppel-Hüvonen, teemaa osakonna juhataja, telefon 5332 1090, e-post Sulvi.Seppel-Hyvonen@mnt.ee
Maanteeamet
Tallinn, Harjumaa, Teelise 4
Telefon: 6119300
E-post: maantee@mnt.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maanteeameti karjääride juhtivinsener Silja Jaska
Telefon: 53484146
E-post: silja.jaska@mnt.ee
Teadaande number 1628173