Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 23.09.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lg 7 alusel.
Pärnu Linnavalitsuse 19.09.2016 korraldusega nr 512 algatati Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu koostamine.
Planeeringuala asub Vana-Pärnu elamupiirkonnas, Peetri, Maarja ja Jakobi tänavate vahelises kvartalis. Piirkond on varem väljaehitatud infrasruktuuriga elurajoon, mille kontaktvööndi moodustavad elamumaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistud, valdavalt ühepereelamute ja nende juurde kuuluvate abihoonetega.
Peetri tn 4 kinnistu suurus on 889 m2, ehitisregistri andmetel paikneb kinnistul elamu-saun ehitisealuse pinnaga kokku 174 m2 ja kuur ehitisaluse pinnaga 12 m2. Maarja tn 9 kinnistu suurus on 889 m2, ehitisregistri andmetel paikneb kinnistul elamu ehitisealuse pinnaga kokku 216 m2 . Maarja tn 11 kinnistu suurus on 873 m2, ehitisregistri andmetel kinnistul hooneid ega rajatisi ei paikne. Maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistutel on väikeelamumaa (EE) 100%, mis on kehtiva üldplaneeringu kohane ja mida ei muudeta.
Alal kehtivad Pärnu Linnavalitsuse 21.01.2008 korraldusega nr 50 kehtestatud Maarja tn 9 kinnistu detailplaneering ja 27.08.2004 korraldusega nr 848 kehtestatud Peetri tn 4 kinnistu detailplaneering.

Taotleja sooviks on kinnistute vaheliste sisepiiride muutmine. Kavandatavate kruntide pindalad on vastavalt Peetri tn 4 – 1132 m2, Maarja tn 9 – 858 m2 ja Maarja tn 11 – 660 m2 .
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond analüüsis taotlust ja jõudis seisukohale, et kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju ning detailplaneeringu võib algatada kui üldplaneeringu kohase.
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on eelkõige kinnistute vaheliste sisepiiride muutmine, lisaks kruntidele hoonestusala(de), ehitusõigus, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste määramine. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt, maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistul on väikeelamumaa (EE), mida ei muudeta.

Uuringute vajadus puudub.

Seotud dokumendid
-Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu Linnavalitsuse 19.09.2016 korraldus nr 512)
http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1401747
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1019423