Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 26.10.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsuse 24.10.2016 korraldusega nr 587 algatati Paide mnt 7 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala asub Pärnu äärelinnas Paide maantee ääres. Lähikonda jäävad mõned ühepereelamud ja ka hoonestamata elamukrundid, Reiu mets ja tiik. Paide maantee 3,5,7 ja 9 kinnistutel asuvad tootmiskompleksi erinevad hooned.
Paide mnt 7 kinnistu suurus on 27772 m². Ehitisregistri andmetel paikneb kinnistul tööstushoone ehitisealuse pinnaga 4915 m²,viilhall ehitisealuse pinnaga 1591 m², valmistoodangu ladu ehitisealuse pinnaga 670 m² ja katlamaja ehitisealuse pinnaga 432 m². Maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistul on tootmismaa (T), mis on kehtiva üldplaneeringu kohane ja mida ei muudeta. Kui planeeringu koostamise käigus selgub, et see võib üldplaneeringu põhilahendust muuta, siis tuleb ka keskkonnamõjude eelhinnangu koostamise vajadust kaaluda.
Alal kehtib Pärnu Linnavalitsuse 20.09.2001 korraldusega nr 60 kehtestatud Paide mnt 1 ja 7 ning 4b kinnistute detailplaneering. Varasemalt on väljastatud planeeringut muutvad projekteerimistingimused, milles suurendati Paide mnt 7 hoonestusala kuni 10%.

Taotleja sooviks on Paide mnt 7 kinnistule olemasolevatele tootmishoonetele lisaks täiendava viilhalli püstitamine ja sellega seoses olemasoleva ehitusõiguse suurendamine, täisehitusega 40%.
Planeeringuga tuleb tagada kehtiva üldplaneeringu kohane haljastuse osakaal ja normikohane parkimine oma kinnistul. Arvestada tuleb AS Pärnu Vesi objektide (puurkaevud) ja Reiu metsas asuva tiigi kaitsevöönditega.
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on krundi ehitusõiguse, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste määramine. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt, maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistutel on tootmismaa (T), mida ei muudeta.

Uuringute vajadus puudub.

Seotud dokument
- Paide maantee 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
http://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1417479
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1037525