Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 13.12.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab - Pärnu Linnavalitsuse 05.12.2016 korraldusega nr 662 algatati Tikri tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala asub Pärnu Niidu tööstuspiirkonna keskel asuvas elamukvartalis. Kontaktvööndis asuvad valdavalt tööstushooned. Naaberkinnistutel Mündi tn 12, 14 ja Tikri tn 3 asuvad üksikelamud ja Mureli tn 12 asub kuur.
Tikri tn 1 kinnistu suurus on 708m². Ehitisregistri andmetel paiknevad kinnistul aiamaja ehitisealuse pinnaga 38 m² ja kuur ehitisealuse pinnaga 9 m². Maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistul on elamumaa (E), mis on kehtiva üldplaneeringu kohane ja mida ei muudeta. Kui planeeringu koostamise käigus selgub, et see võib üldplaneeringu põhilahendust muuta, siis tuleb ka keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang.
Alal kehtib Pärnu Linnavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 8 kehtestatud Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneering.

Taotleja sooviks on Tikri tn 1 kinnistul muuta hoonestusala, et seadustada olemasolev garaaž. Samuti on omanik ehitanud olemasoleva aiamaja asemele katusekorrusega elamu, mille kõrgus ei ole vastavuses kehtiva detailplaneeringus sätestatuga.
Planeeringuga tuleb tagada üldplaneeringu kohane ehitusaluse pinna täisehitusprotsent ja normikohane parkimine oma kinnistul.
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on krundi ehitusõiguse, arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste määramine. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt, maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistutel on elamumaa (E), mida ei muudeta.

Uuringute vajadus puudub.
Seotud dokumendid
- Tikri tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu Linnavalitsuse korraldus nr 662)
http://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1436620
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1058996