Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 07.02.2017
Avaldamise lõpp: 08.02.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Lemminkäinen Eesti AS (registrikood: 10114029) (aadress Betooni tn 28, Lasnamäe linnaosa, 11415 Tallinn) 25.01.2017. aastal esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus nr 12-2/17/1601 võeti menetlusse. Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas, Paikuse ja Surju vallas katastriüksustel „Taali metskond 2“ (katastritunnus 56801:006:0134; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%) ja „Välinõmme metskond 1“ (katastritunnus 75601:006:0244; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%). Katastriüksused kuluvad riigile, riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus. Uuringuruumi teenindusala piir ei külgne naaberkatastriüksustega.
Taotletava uuringuruumi nimetus on Kivinina uuringuruum. Uuringu eesmärk on ehituskruusa ja ehitusliiva nõuetele vastava maavara uuring aktiivse tarbevaru tasemel. Uuringuruumi teenindusala pindala on 31,40 ha, uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 49 uuringukaeveõõnt, uurimissügavus on kuni 6 m. Täiendavalt on planeeritud järgnevad tööd: laboritööd, topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ (registrikood 11560452, aadress Pärnu mnt 232, Kristiine linnaosa, 11314 Tallinn). Luba taotletakse kolmeks aastaks.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (aadress Paala tee 4, 71014 Viljandi, e-post info@keskkonnaamet.ee, tel 435 5610).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geolooglise loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Kehtetud ärinimed:
Lemminkäinen Eesti AS: Aktsiaselts Talter.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1085215