Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 06.03.2017
Avaldamise lõpp: 07.03.2047
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) 07.02.2017 esitatud Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 09.02.2017 nr 12-1/17/2331 all) on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Varbla vallas Koeri külas riigile kuuluval katastriüksusel Varbla metskond 63 (katastritunnus 86302:003:0056), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 39,60 ha. Kavandatav geoloogiline uuring tehakse uuringuruumis esineva materjali (liiv, kruus) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil: uuritakse kaevandamist võimaldava detailsusega maavara lasumistingimusi, koostist ja omadusi ning määratakse uuritava maavara võimalikud kasutusalad, samuti hinnatakse uuringuruumi ja selle ümbruse hüdrogeoloogilisi tingimusi ja nende võimalikku muutumist kaevandamise käigus. Geoloogilise uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 40 puurauku ja kuni 40 uuringukaeveõõnt sügavusega kuni 15 m. Geoloogilise uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp (registrikood 11402434, aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, louna@keskkonnaamet.ee, 435 5610).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Kehtetud ärinimed:
AS TREV-2 Grupp: aktsiaselts Teede REV-2.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1098180