Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 16.03.2017 14:59
Parandaja: Marin Varblane (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Määratud korrektne kaevandamise maksimaalne aastamäär.
Vaata eelmist versiooni
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 10.03.2017
Avaldamise lõpp: 11.03.2047
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Hiiu Turvas (registrikood: 10480521) (aadress Kõrgessaare mnt 4, 92247 Kärdla) esitatud Elbu V turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus (korrigeeritud taotlus registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 15.02.2017 nr 12-2/17/2009-3 all) on menetlusse võetud.
Taotletav Elbu V turbatootmisala asub Pärnu maakonnas Sauga ja Audru vallas riigile kuuluvatel katastriüksustel Halinga metskond 39 (katastritunnus 73001:001:0818) ja Halinga metskond 2 (katastritunnus 15904:001:0284), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletav Elbu V turbatootmisala mäeeraldis hõlmab Lavassaare turbamaardla (registrikaardi nr 0197) vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru plokki 60 ja hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru plokki 61, hõlmates plokke osaliselt tulenevalt maakasutusõigusest. Taotletava mäeeraldise pindala on 331,85 ha ja selle teenindusmaa pindala on 349,78 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavaravarud järgmised: vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru on 1225 tuh t, millest kaevandatav varu on 1225 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru on 2378 tuh t, millest kaevandatav varu on 2081 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 45 tuh t, maavara kasutatakse põllumajanduses ja energeetikas. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, louna@keskkonnaamet.ee, 435 5610).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Maavara kaevandamise loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Kehtetud ärinimed:
AS Hiiu Turvas: AS Hiiu Turvas, AS HIIU TURVAS.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1100200