Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 14.03.2017
Avaldamise lõpp: 15.03.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing C.B.A. (registrikood: 10495273) (aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee 104a) esitatud Liivalaia V liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus on võetud menetlusse. Luba taotletakse Tallinn-Saku liivamaardlas (registrikaardi nr 0109) Liivalaia V liivakarjääris ehitus- ja täiteliiva kaevandamiseks. Liivalaia V liivakarjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas Saku vallas Männiku külas riigile kuuluval kinnistul Männiku harjutusväli (katastritunnus 71801:001:0982).

Taotleva mäeeraldise pindala on 7,75 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 10,80 ha. Ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 162 tuh m³, millest kaevandatav varu on 153 tuh m³ ning täiteliiva aktiivne tarbevaru on 768 tuh m³, millest kaevandatav varu on 535 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 60 tuh m³. Maavara kasutatakse üld- ja teedeehituses. Taotleva loa kehtivusaeg on kuni 01.01.2030.

Maavara kaevandamise loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, e-posti aadress põhja@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4803).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni maavara kaevandamise loa andmise ja andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Maavara kaevandamise loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Kehtetud ärinimed:
Osaühing C.B.A.: Osaühing C.B.A.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1101279