Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 14.03.2017
Avaldamise lõpp: 15.03.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Teede REV-2 (registrikood: 11402434) (aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 09.03.2017 nr 12-1/17/3551 all) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Ida-Viru maakonnas Iisaku vallas Koldamäe külas riigi omandis olevale (riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus) katastriüksusele Alajõe metskond 17 (katastritunnus 22401:001:0330).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 15,38 ha. Uuringu eesmärgiks on esineva materjali (ehitusliiv, täiteliiv) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamine.

Uuringu käigus planeeritakse rajada 30 puurauku vahekaugustega alla 200 m. Puuraugud rajatakse kuni 15 m sügavusele. Täiendavalt on planeeritud veetasemete mõõtmised puuraukudes, välitöödel võetud pinnaseproovidest materjali granulomeetrilise koostise määramine laboratooriumis ja topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on AS Teede REV-2. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, e-posti aadress põhja@keskkonnaamet.ee, telefon 6744800).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile põhja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Kehtetud ärinimed:
AS Teede REV-2: AS Teede REV-2.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1101353