Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 24.04.2017 09:24
Parandaja: Harry Kuivkaev (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Lause parandamine.
Vaata eelmist versiooni
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 24.04.2017
Avaldamise lõpp: 25.04.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood: 10111516) (aadress aadress Harju maakond, Harku vald, Järvekalda tee 1, 76902) esitatud Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus on võetud menetlusse. Luba taotletakse Tallinn-Saku liivamaardlas (registrikaardi nr 0109) Männiku IV liivakarjääris ehitusliiva kaevandamiseks. Männiku IV liivakarjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas, Saku vallas, Tammemäe külas katastriüksusel Viimsi metskond 10 (katastritunnus 71801:001:1351).

Taotleva mäeeraldise pindala on 15,57 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 18,30 ha. Ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 3841 tuh m³, millest kaevandatav varu on 2467 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 90 tuh m³. Maavara kasutatakse üldehituses, teedeehituses ja betoonisegude valmistamiseks. Taotleva loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, e-posti aadress põhja@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4804).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni maavara kaevandamise loa andmise ja andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Maavara kaevandamise loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1120715