Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.05.2017
Avaldamise lõpp: 09.05.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AGER OÜ (registrikood: 10817624) (aadress Ede-Mäekalda, Meegomäe küla, Võru vald 65526, Võrumaa)) poolt esitatud Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 05.05.2017 nr 12-2/17/5715) on võetud menetlusse.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Võru maakonnas Haanja vallas Ala-Palo külas katastriüksusel Soodi (katastritunnus 18102:003:0210).
Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 19,08 ha. Tegemist on maavara tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 35 puurauku ja 35 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on Osaühing Eesti Geoloogiakeskus.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, 65608 Võru; louna@keskkonnaamet.ee; 680 7914).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AGER OÜ, kehtetud ärinimed: OÜ Piilse-Piipsemäe Põllud ja Metsad, usaldusühing Piilse-Piipsemäe Põllud ja Metsad.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Aulis Saarnits
Telefon: 6807914
E-post: aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1129813